Oum

715 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oum

 1. 1. ISI KANDUNGAN1.0 PENGENALAN2.0 ISI KANDUNGAN3.0 CADANGAN4.0 KESIMPULAN5.0 RUJUKAN
 2. 2. 1.0 PENGENALANDalam kepesatan era perkembangan teknologi masa kini, menuju wawasan 2020 Bahasa Inggerismerupakan bahasa yang paling utama atau juga sejajar dengan bahasa paling meluas nombor satudi dunia.Ia dilihat sebagai bahasa yang membolehkan setiap lapisan masyarakat di dunia iniberinteraksi secara mudah dan berkesan di era perkembangan pesat dan berteknologi moden sertacanggih seperti telefon selular,televisyen satelit serta perhubungan rangkaian komputer yangboleh dikatakan segala informasi yang di perolehi dalam internet adalah menggunakan bahasaInggeris.Ianya menjadi sangat penting kerana era globalisasi dan pengantarabangsaan telahmengubah setiap struktur kerjaya, mempengaruhi pendidikan , latihan kemahiran dan memcabarreka bentuk kokurikulum dalam budaya majmuk serta pendidikan kosmopolitan. Olehitu,penguasaan bahasa Inggeris adalah menjadi salah satu yang amat penting bagi setiap paragraduan yang berpendidikan tinggi di Malaysia dalam menguasai bahasa Inggeris1.1 SEJARAH PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS DI MALAYSIASejarah pendidikan bahasa inggeris dinegara kita dimana sekolah ingeris pertama ialah diPenang FreeSchool, Pulau Pinang (1816). dan terbahagi kepada dua jenis, iaitusekolah Free School yang m e n d a p a t b a n t u a n d a r i p a d a k e r a j a a n d a n s e p a r ab a n t u a n ya n g d i t u b u h k a n s e r t a d i b i a y a i o l e h p e r s a t u a n m u b a l i g h K r i s t i a nd e n g a n m e n d a p a t b a n t u a n k e w a n g a n daripada kerajaan ianya bertujuan untuk melatihtenaga kerja seperti juruteknik, kerani bagi jabatan-jabatan kerajaan.Hakikatnya penyebaran dan penguasaan bahasa inggeris telah bertapak di Tanah Melayu sejak1816 lagi iaitu 217 tahun lamanya.Pada era globalisasi masa kini, Bahasa Inggeris merupakan salah satu bahasa antarabangsa ataudisebut sebagai “ lingua franca”yang mempunyai peranan berfungsi menurut penggunaannya
 3. 3. sebagai bahasa antarabangsa komunikasi dalam ekonomi negara, terutamanya bagi Malaysiamenuju kekal berdaya saing di peringkat global.Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka Bahasa melayu dijadikan bahasa Lingua Francaberikutan pedagang seluruh dunia bertumpu di pelabuhan Melaka untuk menjalankanaktivitiperniagaan mereka. Walaubagaimanapun selepas kejatuhan kesultanan melayu Melakadan kebangkitan kuasa barat sebagai kuasa terbesar dunia seperti Amerika Syarikat dan Britishyang menguasai ekonomi dunia, teknologi, ilmu dan menjadi sumber maklumat dunia, makabahasa Inggeris diiktiraf sebagai Bahasa Antarabangsa.Oleh yang demikian, Bahasa Inggeris merupakan salah satu kesan daripada globalisasi dalamsistem pendidikan negara.Menurut mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke empat, beliautelah menyatakan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang paling maju serta berdayasaing.Rakyat Malaysia seharusnya dapat mendalami dan menguasai Bahasa Inggeris dengansebaiknya.Keadaan ini berikutan kebanyakan buku-buku dan ilmu pengetahuan yang terkinidikeluarkan dalam Bahasa Inggeris.Bahasa Inggeris juga amat penting dalam pendidikan di negara kita selaras dengan objektifFalasafah Pendidikan Negara yang ingin melahirkan setiap individu yang mampu bersaing didalam dunia global kini.Jesteru itu, penguasaan bahasa inggeris yang dimulakan dariperingkatsekolah mampu melahirkan individu yang boleh berkomunikasi dengan baik dan berkesandengan individu lain dari seluruh dunia. Sebagai contohnya, kemahiran berbahasa Inggeris amatpenting apabila seseorang individu ditugaskan di luar negara atau membawa misi negara di luarnegara. Kegagalan berkomunikasi dengan berkesan menggunakan bahasa Inggeris akanmenjejaskan pelbagai peluang baik berupa peluang ekonomi mahupun sosial. Jelasnya,pendidikan bahasa Inggeris di peringkat sekolah mampu melahirkan individu yang “berdiri samatinggi dan duduk sama rendah” dengan masyarakat lain di seluruh dunia.Justeru itu, kerajaan berusaha untuk menjadikan rakyat Malaysia tidak ketinggalan dalam bidangilmu dengan menyediakan program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalamBahasa Inggeris (PPSMI) yang dilaksanakan oleh Tun Dr Mahathir bin Mohamad pada tahun2003. Rasional kepada perlaksanaannya ialah kepada peralihan bahasa pengantar dalam
 4. 4. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik (PPSMI) daripada bahasa Melayu kepadabahasa Inggeris adalah atas dasar keprihatinan Kerajaan terhadap pembangunan sumber tenagamanusia untuk mencapai taraf negara maju dan persiapan dari peringkat awal persekolahan untukbersaing dalam era globalisasi.Biarpun PPSMI ini tidak bertahan lama, usaha kerajaan tidak terhenti di situ, sebaliknya dengankerjasama pihak Institut Pengajian Tinggi, Pihak Kementerian Pelajaran Tinggi menyatakanbahawa untuk memastikan pelajar universiti mempunyai tahap penguasaan Bahasa Inggeris yangbaik, mereka akan diajar English Of Employment sebagai langkah positif bagi menentukanmereka memenuhi kehendak dunia pekerjaan , (utusan Malaysia.jun 2012).Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa bahasa Inggeris merupakan bahasa yang amat pentinguntuk dikuasai dalam era ini berikutan keperluannya diperingkat antarabangsa, alam pekerjaan,penguasaan ilmu dan sebagainya. Perlu diingat bahawa majikan akan lebih tertarik untukmengambil pekerja yang mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa termasuklah berbahasaInggeris. Sebagai contohnya, pekerjaan dalam bidang telekomunikasi, penyiaran, teknologimaklumat dan sebagainya amat memerlukan penggunaan bahasa Inggeris.Kemajuan ekonomi negara yang telah melepasi sempadan negara, mengakibatkan Malaysiamemerlukan penduduk yang mampu berbahasa Inggeris dengan baik agar dapat bersaing denganmereka dari seluruh dunia.Pendidikan bahasa Inggeris amat penting bagi melahirkan masyarakatyang dapat berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa.Sebagai contohnya, perkongsiandalam bidang ekonomi, sosial mahupun bidang teknologi memerlukan mereka yang mahirberbahasa Inggeris. Umumnya, mereka yang gagal menguasai bahasa ini akan berdepan denganpelbagai rintangan yang dapat mengganggu komunikasi serta boleh menggagalkan peluang yangtersedia pada peringkat antara bangsa. Justeru, pendidikan bahasa Inggeris di sekolah berperananmembina masyarakat yang lebih berdaya saing pada peringkat global suatu hari nanti.
 5. 5. Peluang PekerjaanKeupayaan untuk fasih bertutur dalam bahasa Inggeris di samping bahasa ibunda anda bolehmenjadi bermanfaat jika anda sedang mencari peluang pekerjaan dengan syarikat-syarikatantarabangsa.Keupayaan untuk bertutur dalam bahasa yang dituturkan oleh orang-orangperniagaan yang paling boleh meletakkan anda satu langkah di hadapan persaingan.adalah satu keperluan yang berterusan untuk menjelaskan bahawa walaupun bahasa Inggeristelah diberi status bahasa rasmi kedua di Malaysia, ia adalah hanya kedua untuk bahasa Malaysiadalam kepentingan dan bukan merupakan bahasa kedua kepada takrif dalam linguistik gunaan.Bahasa Inggeris tidak semestinya menjadi bahasa kedua pelajar Malaysia.Ia boleh menjadi yangpertama, kedua, atau walaupun bahasa asing bergantung kepada antara lain, lokaliti merekakuasailah Bagi kebanyakan pelajar di kawasan luar bandar, Bahasa Inggeris adalah bahasa asingberdasarkan kuantiti pendedahan dan penggunaan bahasa. Akibatnya, orang-orang yangpendedahan dan penggunaan bahasa adalah terhad kepada kelas bahasa menjadi lemah.Malangnya, mereka akan terus menjadi begitu kerana kadar pengajaran tidak boleh perlahan.Pembawa situasi ini dalam fikiran, ia adalah menakutkan untuk membayangkan pertempuranbukit dari arah depan mereka kerana mereka berpindah menurut mereka untuk kecemerlanganakademik.Walaupun fakta bahawa peranan bahasa Inggeris dalam negara telah berubah daripada bahasarasmi bahasa kedua, terdapat keperluan berterusan bagi rakyat Malaysia untuk menjadi kompetendalam bahasa. Bahasa Inggeris adalah penting untukKerajaan menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan Malaysiaperlu terus berkembang supaya dapat memenuhi aspirasi negara yangkian meningkat dan juga dapat bersaing dengan negara lain yangsetanding. Ekonomi dan dunia globalisasi hari ini memerlukan pesaing
 6. 6. yang mampu berfikir dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif. Bagimemenuhi permintaan yang sentiasa meningkat, negara lain sentiasamenambah baik pendekatan terhadap pendidikan, dan Malaysiajuga perlu melakukan perkara yang sama. Dalam Dialog NasionalPendidikan Negara yang dijalankan, hampir 98% daripada lebih 3,000responden berpendapat bahawa sekarang adalah masa yang tepatuntuk menjalankan kajian semula pendidikan, atau kajian semula inisepatutnya telah dilakukan lebih awalWalaupunfaktabahawaperananbahasaInggerisdalam negaratelahberubahdaripadabahasarasmibahasa kedua, terdapatkeperluanberterusanbagi rakyatMalaysiauntukmenjadi kompetendalam bahasa. BahasaInggerisadalah penting untukKerajaan menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan Malaysiaperlu terus berkembang supaya dapat memenuhi aspirasi negara yangkian meningkat dan juga dapat bersaing dengan negara lain yangsetanding. Ekonomi dan dunia globalisasi hari ini memerlukan pesaingyang mampu berfikir dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif. Bagimemenuhi permintaan yang sentiasa meningkat, negara lain sentiasamenambah baik pendekatan terhadap pendidikan, dan Malaysiajuga perlu melakukan perkara yang sama. Dalam Dialog NasionalPendidikan Negara yang dijalankan, hampir 98% daripada lebih 3,000responden berpendapat bahawa sekarang adalah masa yang tepatuntuk menjalankan kajian semula pendidikan, atau kajian semula inisepatutnya telah dilakukan lebih awal.Kementerian menyedari hakikatbetapa pentingnya pendidikan dalammenyediakan asas pembentukan negarabangsa dan pertumbuhan ekonomi mapanselaras dengan matlamat transformasiMalaysia ke arah negara berpendapatantinggi. Kementerian juga menyedari bahawa
 7. 7. sistem pendidikan negara perlu melaluitransformasi yang menyeluruh dan sistematiksekiranya Malaysia berhasrat melahirkanindividu yang mampu berkembang majudan bersaing pada peringkat global.Justeru, Pelan Pembangunan Pendidikanini bukan sekadar menyediakan penilaianterhadap sistem pendidikan masa kini dankejayaan serta kegagalan sistem, tetapi jugamengemukakan pelan yang komprehensifuntuk maju ke arah pendidikan bertarafdunia.Kemahiran BerfikirSetiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu, dan belajar carauntuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat, mampumenghubung kait pelbagai pengetahuan, dan yang paling penting dalamekonomi berasaskan pengetahuan ialah mewujudkan pengetahuanbaharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitifyang penting:▪▪ Pemikiran Kreatif dan Inovatif: kemampuan menginovasi,menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau pengetahuanbaharu;▪▪ Penyelesaian Masalah dan Penaakulan: keupayaan meramalmasalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif, dan deduktifbagi mencari penyelesaian, dan akhirnya membuat keputusan; dan▪▪ Keupayaan Belajar: keupayaan memacu pembelajaran sendiri,dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayatKemahiran memimpinKemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalahpenting, terutamanya dalam dunia yang semakin saling bergantung.Dalam Dialog Nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dankeupayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi setiapmurid sering dibangkitkan. Sistem pendidikan berusaha membantusetiap murid mencapai potensi penuh mereka melalui pelibatan sebagaipemimpin, serta bekerja dalam kumpulan. Dalam konteks sistempendidikan, kepimpinan mempunyai empat unsur:▪▪ Keusahawanan: mengambil inisiatif untuk mewujudkan danmembangunkan penyelesaian sendiri, dan bagi tujuan itu sanggupmembuat pelaburan daripada sumber sendiri, serta terdorong untukmemastikan penyelesaian itu dizahirkan;▪▪ Berdaya tahan: membangunkan cara berfikir yang konstruktif sertamampu menghadapi rintangan;▪▪ Kecerdasan emosi: berupaya memahami dan bekerja secaraberkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi merekasecara positif; dan
 8. 8. ▪▪ Keterampilan komunikasi: berupaya memberikan pendapat danhasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas.Sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan di dalam bilikdarjah melalui aktiviti berasaskan projek dan kerja kumpulan, aktiviti diluar bilik darjah melalui sukan, seni, serta aktiviti kokurikulum dalammembangunkan keperibadian murid.Peluang PekerjaanKeupayaan untuk fasih bertutur dalam bahasa Inggeris di samping bahasa ibunda anda bolehmenjadi bermanfaat jika anda sedang mencari peluang pekerjaan dengan syarikat-syarikatantarabangsa.Keupayaan untuk bertutur dalam bahasa yang dituturkan oleh orang-orangperniagaan yang paling boleh meletakkan anda satu langkah di hadapan persaingan.adalah satu keperluan yang berterusan untuk menjelaskan bahawa walaupun bahasa Inggeristelah diberi status bahasa rasmi kedua di Malaysia, ia adalah hanya kedua untuk bahasa Malaysiadalam kepentingan dan bukan merupakan bahasa kedua kepada takrif dalam linguistik gunaan.Bahasa Inggeris tidak semestinya menjadi bahasa kedua pelajar Malaysia.Ia boleh menjadi yangpertama, kedua, atau walaupun bahasa asing bergantung kepada antara lain, lokaliti merekakuasailah Bagi kebanyakan pelajar di kawasan luar bandar, Bahasa Inggeris adalah bahasa asingberdasarkan kuantiti pendedahan dan penggunaan bahasa. Akibatnya, orang-orang yangpendedahan dan penggunaan bahasa adalah terhad kepada kelas bahasa menjadi lemah.Malangnya, mereka akan terus menjadi begitu kerana kadar pengajaran tidak boleh perlahan.Pembawa situasi ini dalam fikiran, ia adalah menakutkan untuk membayangkan pertempuranbukit dari arah depan mereka kerana mereka berpindah menurut mereka untuk kecemerlanganakademik.Justeru itu, tanggungjawab guru adalah sebagai mentor dan agen kepada perkembangan danpembentukan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, intelek, rohani dan sosialnyadalam komuniti masyarakat agar rakyat yang dilahirkan mengarah kearah pembangunan yangpositif.Graduan yang lahir daripada sistem pendidikan Malaysia gagal memenuhi kehendak bakalmajikan kerana kekurangan kemahiran berfikir secara kritis dan lemah dalam berkomunikasi.Ini telah menyebabkan majikan perlu menyediakan latihan tambahan untuk menyesuaikanmereka ke dalam skop kerja masing-masing manakala ramai graduan perlu menerima pekerjaanyang tidak sesuai dengan kelayakan mereka.
 9. 9. Perunding pendidikan, sumber manusia dan pengambilan pekerja yang berpangkalan diMalaysia, merasakan terdapat keperluan asas yang kukuh dalam pemikiran kritikal dimasukkanke dalam sistem pendidikan sebagai usaha menyediakan generasi akan datang untuk pasaranpekerjaan.Pengurus negara Manpower Staffing Services (M) Sdn Bhd Sam Haggag berkata terdapat jurangyang ketara antara apa yang dihasilkan sistem pendidikan Malaysia dengan apa yang dicarimajikan."Ini telah menyebabkan enam daripada 10 graduan dari universiti-universiti Malaysiamengambil masa sehingga enam bulan untuk mendapatkan pekerjaan.Sebanyak 40 peratus lagi mengambil masa yang lebih lama lagi," kata Haggag, yang syarikatnyamenyediakan penyelesaian tenaga kerja yang termasuk pengambilan dan latihan."Pengambilan merupakan satu cabaran yang berbeza memandangkan universiti-universitimengeluarkan graduan yang tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk memasukitenaga kerja.Daripada konteks tenaga kerja, kami dapati bahawa tujuh daripada 10 graduan yangdatang untuk temuduga pengambilan gagal ujian kecekapan Bahasa Inggeris yang ditetapkanoleh pelanggan kami."Kurang penguasaan dalam Bahasa Inggeris mengehadkan kebolehan mereka untukberkomunikasi di luar sempadan Malaysia dan ini mengurangkan keyakinan mereka danmengurangkan keupayaan mereka untuk menambah nilai di tempat kerja," katanya.Ketua Pegawai Sumber Manusia Hong Leong Bank Ramon Chelvarajasingam berkata ramaigraduan baru yang muncul daripada sistem pendidikan Malaysia tidak mempunyai kemahiranpemikiran kritikal yang diperlukan untuk bersaing dalam dunia yang sentiasa berubah danmenjadi semakin kompetitif."Kaedah dan teknologi-teknologi baharu memaksa orang ramai untuk beroperasi di luar zonselesa mereka.Di negara-negara pesaing kita, profesional muda lebih maju dalam pemikiran
 10. 10. kritikal, berinovasi, berfikir di luar kebiasaan dan mempunyai inisiatif pembangunan berterusanberbanding dalam Malaysia," tegasnya.Beliau berkata hari ini, kebanyakan majikan mencari graduan dengan tahap keyakinan yangtinggi yang terdedah kepada bidang khusus di luar pengajian akademik mereka.AbstrakKecekapan dalam kemahiran bahasa Inggeris di kalangan graduan yang mewujudkan kelebihanuntuk organisasi disukai olehbakal majikan sebagai salah satu kriteria utama untuk mendapat pekerjaan. Artikel inimemberikan gambaranmahasiswa dalam pendidikan tinggi dan juga literasi tempat kerja dari perspektif majikan dalamindustri pembuatan. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa industri pembuatan Malaysiamajikan menganggap bahawa kemahiran penguasaan bahasa Inggeris pekerja siswazah bahasamasih berada di bawah merekajangkaan. Oleh itu, kajian ini mencadangkan bahawa terdapat keperluan untuk campur tangandalam pengajaran bahasa kepadamemperbaiki sukatan pelajaran bahasa Bahasa Inggeris peringkat penguasaan bahasa Inggeris diperingkat sekolah rendah, menengah dan pengajian tinggi. Padamasa yang sama, penekanan terhadap kepentingan bahasa Inggeris dalam penggunaan seharianperlu dipupuk tanpa mengabaikanbahasa kebangsaan Malaysia. Ini akan memastikan bahawa pengajaran Bahasa Inggeris akanmenjadi sejajar dengan globalisasi dantempat kerja permintaan semasa.
 11. 11. PELAJAR IPT LEMAH BAHASA INGGERISDewasa ini, masalah kelemahan menguasai bahasa Inggeris semakin serius di kalangan pelajar-pelajar tidak kira di peringkat sekolah rendah, menengah atau di peringkat universiti.Lebihmembimbangkan lagi, masalah ini menular di kalangan pelajar Melayu.Di sini, saya inginmengkhususkan kepada kelemahan pelajar IPT dalam mengusai bahasa Inggeris.Mari kita sama-sama fikirkan mengapakah masalah ini berlaku khususnya di kalangan pelajar Melayu?Dalam rencana ini, saya ingin memfokuskan permasalahan kepada pelajar-pelajar di UniversitiSains Islam Malaysia (USIM).Seperti yang kita sedia maklum, USIM menggunakan bahasaInggeris dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar.Tetapi ada segelintir dari pelajar-pelajarnyamasih lagi lemah dalam menguasai bahasa Inggeris. Menurut Cik Juliana Niza bt Ismail Adnan,penyelaras program MUET di Universiti Sains Islam Malaysia, beliau berpendapat punca pelajarUSIM lemah bahasa Inggeris adalah berpunca dari pemikiran mereka yang tidak maju. PelajarUSIM selalu berpendapat jika bertutur dalam bahasa Inggeris, mereka akan melupakan bahasaMelayu.Menurut beliau lagi, pelajar-pelajar juga jarang mempraktikkan bahasa Inggeris yang merekapelajari.Dengan lebih jelas lagi pelajar-pelajar teramat malas untuk membuat ulangkaji danmereka juga tidak memgamalkan ilmu yang mereka pelajari di dalam kelas.Kebanyakkanpelajar-pelajar USIM juga terlalu kurang membaca bahan bahasa Inggeris, tidak mengambil tahuisu-isu semasa dan pemikiran mereka terlalu cetek.Mereka tidak mempunyai minat untukmembaca suratkhabar bahasa Inggeris dan pelajar-pelajar juga terlalu memfokuskan minatmereka kepada bacaan yang berbentuk hiburan sahaja contohnya mereka lebih berminat kepadasuratkhabar hiburan seperti Kosmo dan Harian Metro. Cik Juliana Niza menambah lagi pendapatbeliau mengatakan bahawa pelajar-pelajar akan membaca bahan bahasa Inggeris apabila disuruhsahaja. Normalnya, seseorang akan lebih terasa bosan apabila melakukan sesuatu denganpaksaan dan begitu juga dengan pelajar-pelajar akan cepat bosan apabila membaca sesuatu bahanyang mereka tidak suka. Faktor ini juga secara tidak langsung menyumbangkan kepadakelemahan pelajar USIM dalam menguasai bahasa Inggeris dan juga lemah di dalam MUET.Inilah yang membimbangkan kerana jika pelajar-pelajar tidak lulus MUET, sukar bagi merekauntuk mendapat pekerjaan di masa akan datang.Bagi pendapat Puan Suhaili Abdul Jalil pula yang merupakan pensyarah bahasa Inggeris dariUnit Bahasa Inggeris USIM berpendapat, punca pelajar-pelajar lemah menguasai bahasa Inggerisadalah kebanyakan pelajar-pelajar USIM memandang bahasa Inggeris hanya sebagai subjek.Mereka belajar bahasa Inggeris semata-mata untuk lulus dalam peperiksaan. Mereka jugamenganggap bahasa Inggeris adalah sesuatu yang membosankan dan menyusahkan.Apabilamereka telah menganggap begitu, terlalu mustahil bagi mereka untuk meminati bahasa Inggeris.Pelajar-pelajar juga tidak mahu melatih diri mereka untuk mencuba berulang kali bertutur dalambahasa Inggeris antara satu sama lain. Kebanyakkan pelajar Melayu tidak mahu mencuba dantakut kepada kesalahan.
 12. 12. Pelajar- pelajar juga mempunyai sifat malu untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Sesetengahdaripada mereka menganggap apabila bertutur dalam bahasa itu, mereka akan diejek dandipulaukan. Inilah masalah pelajar Melayu, takut kepada ejekan rakan-rakan sehingga membawakeburukan kepada diri sendiri.Hakikatnya, pelajar Cina lebih maju dan pakar dalam bahasaInggeris kerana mereka berani mencuba dan tidak takut kepada ejekan-ejekan yang bolehmelemahkan diri mereka.Pelajar USIM juga tidak mahu mengubah sikap mereka dan hanyabergantung semata-mata kepada pensyarah-pensyarah untuk memajukan mereka.Sepatutnya diperingkat universiti tidak berlaku lagi perkara sebegini.Pelajar-pelajar sepatutnya berusahasendiri untuk memperbaiki kelemahan diri.Pelajar-pelajar sepatutnya mencari pensyarah bukanpensyarah yang mencari pelajar.Tetapi sekarang ini, kebanyakan pensyarah yang berusaha untukmemperbaiki kelemahan pelajar yang lemah menguasai bahasa Inggeris.Menurut pendapat Puan Milazita Md Zin, seorang guru bahasa Inggeris dari Pahang, melaluipengalamannya mengajar bahasa Inggeris, beliau berpendapat punca pelajar lemah bahasaInggeris adalah disebabkan latar belakang sosial pelajar itu. Pelajar luar bandar kurang terdedahdengan penggunaan bahasa Inggeris.Disebabkan itu, mereka terlalu terhad untuk menggunakanbahasa Inggeris.Mereka juga mempunyai pengetahuan yang sedikit terhadap bahasa Inggeris dantidak memberi peluang untuk berinteraksi.Pelajar juga kurang motivasi diri terhadap kepentinganbahasa Inggeris.Mereka malas untuk mengulangkaji dan menambah pengetahuan dari segipemahaman terhadap ayat-ayat Inggeris yang sukar.Beliau menambah lagi pelajar mempelajari bahasa Inggeris hanya untuk lulus peperiksaan. Sikapini ada pada kebanyakan pelajar dan menyebabkan mereka tidak mahu ambil tahu terhadapperkataan baru yang tidak pernah didengar.Mereka hanya bergantung kepada kurikulum sediaada.Pelajar-pelajar juga malu untuk menyebut perkataan Inggeris.Mereka tiada keyakinan diriuntuk bertutur dan mengalami masalah untuk menyebut sesetengah perkataan denganbetul.Kebanyakan pelajar kurang pengetahuan dari aspek tatabahasa.Contoh paling mudahapabila pelajar yang kurang menguasai tatabahasa ini menulis sesuatu topik dalam bahasaInggeris tidak dapat menulis sesuatu perkataan itu.Inilah hakikat yang berlaku kepada pelajarMelayu yang lemah menguasai bahasa Inggeris.Pelajar-pelajar juga tidak mahu “menjelajah” dengan lebih mendalam terhadap bahasa Inggerisdan terlalu obses dengan bahasa itu.Mereka menganggap bahasa Inggeris sukar difahami dansukar untuk digunakan dalam kehidupan seharian.Mengapa pelajar IPT mempunyai pemikiranyang terlalu cetek terhadap bahasa antarabangsa ini sedangkan bahasa Inggeris amat pentinguntuk membawa seseorang itu kearah kemajuan.Bagi pendapat Noraina bt Mohd Mustaffa pelajar dari Kuala Lipis, Pahang, beliau berpendapatpunca pelajar lemah bahasa Inggeris ialah kebanyakan dari mereka kurang tatabahasa, tiadakeyakinan diri dan malas untuk berusaha lebih untuk memantapkan bahasa Inggeris mereka.Kebanyakan pelajar hanya bergantung kepada guru-guru sahaja.Mereka seolah-olah tidak mahuberdikari sendiri dan hanya menunggu guru-guru “menyuapkan” ilmu kepada mereka.Mentalitipelajar-pelajar juga masih berada di takuk lama dan tidak mahu menerima bahasa Inggerissebagai bahasa ilmu.
 13. 13. Memandangkan masalah ini terlalu serius, kita sepatutnya memikirkan cara-cara untukmengatasi pelajar-pelajar yang lemah bahasa Inggeris ini.Pelajar-pelajar sepatutnya berusahalebih dalam memperbaiki diri mereka.Dapatkan bimbingan dari pensyarah-pensyarah bahasaInggeris apabila mempunyai masalah dalam bahasa Inggeris, menghadiri kelas pemantapanbahasa Inggeris dan memperbanyakkan bahan bacaan bahasa Inggeris serta tatabahasa bahasaInggeris.Pelajar-pelajar juga seharusnya memiliki idea yang matang dalam sesuatu isu untukmemudahkan lagi pelajar menghuraikan isi dengan terperinci.Perbanyakan juga membaca istilah-istilah bahasa Inggeris untuk memantapkan lagi penguasaan dalam bahasa Inggeris.Pelajar-pelajar jangan terlalu menghadkan pemikiran mereka jika mahu pandai menguasai bahasaInggeris.Sememangnya kita tidak boleh menafikan bahawa bahasa Inggeris mempunyai kepentingan yangbesar didalam hidup kita terutamanya kepada pelajar-pelajar.Bahasa Inggeris adalah bahasaglobal, bahasa kemajuan dan bahasa komunikasi yang utama selain bahasa Melayu. BahasaInggeris juga amat penting untuk melayakkan diri kita berada setaraf dengan era globalisasipadamasa sekarang dan akan datang. Seharusnya kita terutama pelajar-pelajar perlu ada kesedaranterhadap penguasaan bahasa Inggeris bukan bermakna kita mendaulatkan bahasa “penjajah” itu,tetapi untuk membawa kita setaraf dengan kemajuan dunia hari ini. Bahasa Melayu tetapberdaulat di hati orang Melayu dan tiada alasan untuk kita tidak boleh menguasai bahasa Inggerisseperti orang lain. Pepatah ada mengatakan “Nak seribu daya, tak nak seribu dalih”.Hanya orangmalas sahaja yang tidak mahu mengubah diri mereka.Dalam dunia ini, tiada perkara yang mustahil untuk kita lakukan.Sedangkan orang kafir bolehmenguasai bahasa Arab, mengapa kita tidak boleh menguasai bahasa Inggeris?Semua inibermula dari diri kita sendiri.“Dimana ada kemahuan, disitu ada jalan”.Siapa yang berusahamaka dialah yang beroleh kejayaan.Segala amal dan usaha di dalam hidup kita adalah didorongoleh fikiran dan batin kita.Di dalam batin kita terletak pertimbangan di antara buruk dan baik,cantik atau jelik.Sedangkan agama Islam menyukai dan amat menggalakkan umatnya berusahauntuk memajukan diri mereka.Kita diberi akal untuk menilai mana yang baik dan mana yangburuk. Pelajar-pelajar USIM seharusnya mengambil inisiatif untuk memahirkan lagi penguasaandalam bahasa Inggeris setanding dengan pelajar-pelajar universiti yang lain

×