Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Eurocases

Check these out next

1 of 12 Ad
1 of 12 Ad

Eurocases

Download to read offline

ЕuroCases трансформира многоезични правни бази-данни в структурен анализ на достъпен за Вас език. Това ви позволява да извличате информацията, която Ви е необходима по най-ефикасен начин чрез оптимално структурирано и свързано съдържание. Например, можете лесно да изготвите списък на всички съдебни решения от различни инстанции от различните държави-членки, отнасящи се до дадена съдебна разпоредба без да губите контекста. Допълнително е ускорен процесът на търсене с предоставянето на ключови думи, класификатори и резюмета към различните съдебни решения в програмата.

ЕuroCases трансформира многоезични правни бази-данни в структурен анализ на достъпен за Вас език. Това ви позволява да извличате информацията, която Ви е необходима по най-ефикасен начин чрез оптимално структурирано и свързано съдържание. Например, можете лесно да изготвите списък на всички съдебни решения от различни инстанции от различните държави-членки, отнасящи се до дадена съдебна разпоредба без да губите контекста. Допълнително е ускорен процесът на търсене с предоставянето на ключови думи, класификатори и резюмета към различните съдебни решения в програмата.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Eurocases

 1. 1. EuroCases – съдържание и основни фунционалности FP7-ICT-2013-SME-DCA
 2. 2. План на презентацията • :Теоретична част – Продуктов профил – Съдържание на продукта – Източници на съдебна практика • Практическа част – Основни функционалности на EuroCases 2
 3. 3. Продуктов профил • Многоезична уеб базирана • Национална съдебна практика по прилагане Правото на Европейския съюз • ,Нишов продукт ориентиран към нуждите на ,юристи владеещи един или повече чужди езици, които прилагат нормите на Правото на ЕС в ежедневната си професионална дейност 3
 4. 4. Съдържание на продукта • Национална съдебна практика – - 28-Практика на върховните съдилища и на някои съдилища от по долна инстанция на те -държави членки на ЕС по прилагането на Правото на ЕС • Международна съдебна практика ( )предстои да се въведе – Практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург – ( )Практиката на Съда на Европейската асоциация за свободна търговия ЕАСТ в Люксембург • Европейска съдебна практика – – , ,Практиката на Съда на ЕС в Люксембург на английски френски немски и български език • Законодателството на ЕС – ( ), ( ) – , ,Договорите първично право Законодателство вторично право регламенти директиви .решения и др – -Международните споразумения на ЕС с трети страни и между държавите членки 4
 5. 5. Източници на съдебна (1)практикаЮрисдикция Източници Съдилища Австрия • RIS – Rechtsinformationssystem Правно-информационна система на австрийското правителство • Verfassungsgerichtshof – Конституционен съд • Oberster Gerichtshof – Върховен съд • Verwaltungsgerichtshof – Върховен административен съд • Bundesverwaltungsgericht – Федерален административен съд • Bundesfinanzgericht – Федерален финансов съд • Районни, окръжни и провинциални съдилища, правораздаващи по граждански и административни дела Германия • Сайтовете на федералните съдилища • Сайтове на правосъдните ведомства на германските провинции • Bundesverfassungsgericht – Федерален конституционен съд • Bundesgerichtshof – Федерален съд • Bundesverwaltungsgericht – Федерален административен съд • Bundespatentgericht – Федерален патентен съд • Bundesfinanzhof – Федерален финансов съд • Bundesarbeitsgericht – Федерален трудов съд • Bundessozialgericht – Федерален социален съд • Районни, окръжни и провинциални съдилища, по граждански и административни дела 5
 6. 6. Източници на съдебна (2)практикаЮрисдикция Източници Съдилища Франция • Legifrance Национален правен портал за законодателство и съдебна практика • Conseil constitutionnel – Конституционен съвет/съд • Conseil d'Etat – Държавен съвет => ВАС • Cour de Cassation – Върховен касационен съд • Първо- и второинстанционни съдилища, по граждански и административни дела Обединено Кралство • Сайтовете на Върховния съд и на Парламента • judiciary.gov.uk Централизиран портал за съдебна практика • Supreme Court – Върховен съд (от 2009 г.) • House of Lords – Камара на лордовете (до 2009 г.) • Court of Appeal (England and Wales) – Апелативен съд на Англия и Уелс • High Court (England and Wales) – Висш съд на Англия и Уелс • Магистратски и окръжни съдилища, по граждански и административни дела България • Сайтовете на Върховния касационен и Върховния административен съд • legalacts.justice.bg Централизиран портал за съдебна практика на Висшия съдебен съвет • Конституционен съд • Върховен касационен съд • Върховен административен съд • Апелативни, окръжни, районни и административни съдилища 6
 7. 7. 7 Юрисдикция Брой актове (*) Австрия 23 070 България 17 943 Франция 27 025 Германия 9 380 Обединено Кралство 471 Други държави-членки на Европейския съюз 11 712 Съд на Европейския съюз 36 133 Европейски съд по правата на човека 17 019 (**) Всичко 142 753 Въведени съдебни актове (*) Към м. юни 2015 г. (**) Предстои да бъдат въведени
 8. 8. (1)Функционалности • Търсене – Бързо търсене – в цялата база данни чрез изписване на заявка за търсене в лентата за търсене – Разширено търсене – „ “в падащ панел след щракване върху връзката Разширено търсене и избор :на област и критерии за търсене • Търсене в Съдебна практика - , / ECLI- ,по имената на страните по делото по номер на делото акта или номер по юрисдикция ( ), , (държава или конкретен съд по дата на акта или период от време по термини от класификаторите Регистър на съдебната , EuroVoc, EuroCases)практика на ЕС Тезаурус Указател по предмет и Класификатор • Търсене в Законодателство на ЕС – ( , , ), Celex ELI,по данни за публикацията в ОВ дата брой страница по № или по ( , EuroVoc )термини от класификаторите Регистър на законодателството на ЕС Тезаурус и Указател по предмет – – ,Търсене в текста на документ при отваряне на документ от списъка с резултати от търсенето програмата маркира всички срещания на търсения израз ( - )виж по долу Търсене в документа – –Моите търсения списък с извършените от потребителя заявки за търсене с възможност за / ,редактиране и или изпълнение на заявките както и за изтриването им от списъка • Работа със списъци от документи – Генериране – генерират се в резултат на разлистване на папки от началния екран или на изпълнение на заявка за търсене – Сортиране – подреждане на документите в списъка във възходящ или низходящ ред по различни ( ,критерии по релевантност спрямо заявката за търсене по азбучен ред на заглавията на , )документите по дата на документите 8
 9. 9. (2)Функционалности • Работа със списъци от документи ( )продължение – Филтриране – ,редуциране на документите в списъка до такива които отговарят на избран ( )от потребителя критерий филтър – Странициране – 50 ,документите от списъка са подредени в страници с документа всяка , , ,като потребителят може да отиде на предишна следваща първа последна или посочена от него страница • Работа с документи – Смяна на езикова версия – EUR-Lexвъзможно е само за документите с източник ( , )Право на ЕС Съдебна практика на ЕС чрез избор на език от лентата над заглавието на документа 9
 10. 10. (3)Функционалности Разглеждане на данни за документите – (за всеки документ от списъка се визуализират ако са ) :налични следните данни номер на документа – / ( )държава на произход икона със знамето на държавата юрисдикцията и подсказка хинт с името й – ,вид на документа икона подсказваща дали документът е съдебен или нормативен акт – ( , ,заглавие на документа на езика на документа ако са налични няколко езикови версии в списъка се показва само тази )която е на езика на интерфейса – /ключови думи може да има такива на няколко език и или от няколко източника – /резюме може да има такива на няколко език и или от няколко източника – /прессъобщение може да има такива на няколко език и или от няколко източника Експортиране на документи – ,потребителят маркира документите които иска да експортира чрез , – PDF RTFотметка в чекбокса и посочва формат за експорт чрез съответния бутон или Добавяне в Моите документи – чрез отметка в звездичката в лентата над заглавието на документа Последно отваряни документи – 100-списък със те последно отваряни от потребителя документи 10
 11. 11. (4)Функционалности • Работа с документи ( )продължение – Печат на документа – при натискане на иконата на бутона за печат се отваря стандартният прозорец за печат на браузъра на потребителя – Експорт на документа – RTF- PDF-потребителят избира бутона за експорт в или формат ( )и записва файла в избрана от него директория папка – Търсене в документа – ,в малката лента за търсене в документа разположена в горния ляв , , „Enter“ъгъл потребителят въвежда текст за търсене натиска клавиш или иконата на - , ,бутона за търсене и чрез бутоните стрелки за следващо предишно първо и последно . ,срещане намира търсения израз в текста Програмата оцветява всички срещания като - . , ,текущото е оцветено по ярко Чрез натискане на бутона с иконата изобразяващ гумичка се заличават маркираните от търсачката думи – Данни за документа  Ключови думи – - .само в по важните национални съдебни актове и почти всички актове на Съда на ЕС Може да са на един или повече езика от един или повече източника  Резюме – - .само в по важните национални съдебни актове и почти всички актове на Съда на ЕС Може да е на един или повече езика от един или повече източника  Прессъобщение – – -само в по важните национални съдебни актове и актове на Съда на ЕС  Данни за публикацията – изведени са в началото само при нормативните актове от Правото на ЕС  ,Езици формати и връзка към ОВ – изведени са в началото само при нормативните актове от Правото на ЕС  Библиографска бележка – EUR-Lex .в документите от е идентична със справката в този портал При , , :националните съдебни актове обработвани от експертите на АПИС съдържа • Метаданни за документа • – 4- , ,Класификации по те класификатора като всеки термин е препратка към списък с документи класифицирани по същия термин • –Публикации информация за публикации на акт в правни списания • – ; ;Препращания към Договорите Ключови и Други разпоредби на Правото на ЕС Съдебна практика 11
 12. 12. (5)Функционалности • Работа с документи ( )продължение – Текст на документа  Изходящи препратки – ,от документа към норми на Правото на ЕС или практика на Съда на ЕС като при посочване с мишката се появява подсказка със заглавието на акта и евентуално текста на цитираната разпоредба  ( )Входящи обратни препратки – /от други документи към разпоредба параграф на отворения документ – Съдържание на документа – ,отляво в панела за навигация като при избиране на елемент ,от съдържанието програмата позиционира върху съответния елемент от структурата на документа • Смяна на езика на интерфейса – 4 – BG, EN, DE FR.Засега основни езика и Предстои превод на интерфейса на . 24 -италиански В бъдеще се планира превод на всички езика на държавите членки на ЕС – , ,Сменя езика на документите които имат няколко езикови версии в списък с нормативни актове на ЕС и актове на Съда на ЕС – ,Сменя езика на отворен документ който има няколко езикови версии – , ,Сменя езика на всички менюта бутони подсказки и други елементи на интерфейса • Потребителски настройки – Смяна на паролата – – ,Посочване на езиковите предпочитания коя езикова версия да се отвори по подразбиране когато липсва версия на езика на интерфейса 12

×