Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Eurocases Slide 1 Eurocases Slide 2 Eurocases Slide 3 Eurocases Slide 4 Eurocases Slide 5 Eurocases Slide 6 Eurocases Slide 7 Eurocases Slide 8 Eurocases Slide 9 Eurocases Slide 10 Eurocases Slide 11 Eurocases Slide 12
Upcoming SlideShare
Panda Security - Guía de Privacidad de Facebook
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Eurocases

Download to read offline

ЕuroCases трансформира многоезични правни бази-данни в структурен анализ на достъпен за Вас език. Това ви позволява да извличате информацията, която Ви е необходима по най-ефикасен начин чрез оптимално структурирано и свързано съдържание. Например, можете лесно да изготвите списък на всички съдебни решения от различни инстанции от различните държави-членки, отнасящи се до дадена съдебна разпоредба без да губите контекста. Допълнително е ускорен процесът на търсене с предоставянето на ключови думи, класификатори и резюмета към различните съдебни решения в програмата.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Eurocases

 1. 1. EuroCases – съдържание и основни фунционалности FP7-ICT-2013-SME-DCA
 2. 2. План на презентацията • :Теоретична част – Продуктов профил – Съдържание на продукта – Източници на съдебна практика • Практическа част – Основни функционалности на EuroCases 2
 3. 3. Продуктов профил • Многоезична уеб базирана • Национална съдебна практика по прилагане Правото на Европейския съюз • ,Нишов продукт ориентиран към нуждите на ,юристи владеещи един или повече чужди езици, които прилагат нормите на Правото на ЕС в ежедневната си професионална дейност 3
 4. 4. Съдържание на продукта • Национална съдебна практика – - 28-Практика на върховните съдилища и на някои съдилища от по долна инстанция на те -държави членки на ЕС по прилагането на Правото на ЕС • Международна съдебна практика ( )предстои да се въведе – Практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург – ( )Практиката на Съда на Европейската асоциация за свободна търговия ЕАСТ в Люксембург • Европейска съдебна практика – – , ,Практиката на Съда на ЕС в Люксембург на английски френски немски и български език • Законодателството на ЕС – ( ), ( ) – , ,Договорите първично право Законодателство вторично право регламенти директиви .решения и др – -Международните споразумения на ЕС с трети страни и между държавите членки 4
 5. 5. Източници на съдебна (1)практикаЮрисдикция Източници Съдилища Австрия • RIS – Rechtsinformationssystem Правно-информационна система на австрийското правителство • Verfassungsgerichtshof – Конституционен съд • Oberster Gerichtshof – Върховен съд • Verwaltungsgerichtshof – Върховен административен съд • Bundesverwaltungsgericht – Федерален административен съд • Bundesfinanzgericht – Федерален финансов съд • Районни, окръжни и провинциални съдилища, правораздаващи по граждански и административни дела Германия • Сайтовете на федералните съдилища • Сайтове на правосъдните ведомства на германските провинции • Bundesverfassungsgericht – Федерален конституционен съд • Bundesgerichtshof – Федерален съд • Bundesverwaltungsgericht – Федерален административен съд • Bundespatentgericht – Федерален патентен съд • Bundesfinanzhof – Федерален финансов съд • Bundesarbeitsgericht – Федерален трудов съд • Bundessozialgericht – Федерален социален съд • Районни, окръжни и провинциални съдилища, по граждански и административни дела 5
 6. 6. Източници на съдебна (2)практикаЮрисдикция Източници Съдилища Франция • Legifrance Национален правен портал за законодателство и съдебна практика • Conseil constitutionnel – Конституционен съвет/съд • Conseil d'Etat – Държавен съвет => ВАС • Cour de Cassation – Върховен касационен съд • Първо- и второинстанционни съдилища, по граждански и административни дела Обединено Кралство • Сайтовете на Върховния съд и на Парламента • judiciary.gov.uk Централизиран портал за съдебна практика • Supreme Court – Върховен съд (от 2009 г.) • House of Lords – Камара на лордовете (до 2009 г.) • Court of Appeal (England and Wales) – Апелативен съд на Англия и Уелс • High Court (England and Wales) – Висш съд на Англия и Уелс • Магистратски и окръжни съдилища, по граждански и административни дела България • Сайтовете на Върховния касационен и Върховния административен съд • legalacts.justice.bg Централизиран портал за съдебна практика на Висшия съдебен съвет • Конституционен съд • Върховен касационен съд • Върховен административен съд • Апелативни, окръжни, районни и административни съдилища 6
 7. 7. 7 Юрисдикция Брой актове (*) Австрия 23 070 България 17 943 Франция 27 025 Германия 9 380 Обединено Кралство 471 Други държави-членки на Европейския съюз 11 712 Съд на Европейския съюз 36 133 Европейски съд по правата на човека 17 019 (**) Всичко 142 753 Въведени съдебни актове (*) Към м. юни 2015 г. (**) Предстои да бъдат въведени
 8. 8. (1)Функционалности • Търсене – Бързо търсене – в цялата база данни чрез изписване на заявка за търсене в лентата за търсене – Разширено търсене – „ “в падащ панел след щракване върху връзката Разширено търсене и избор :на област и критерии за търсене • Търсене в Съдебна практика - , / ECLI- ,по имената на страните по делото по номер на делото акта или номер по юрисдикция ( ), , (държава или конкретен съд по дата на акта или период от време по термини от класификаторите Регистър на съдебната , EuroVoc, EuroCases)практика на ЕС Тезаурус Указател по предмет и Класификатор • Търсене в Законодателство на ЕС – ( , , ), Celex ELI,по данни за публикацията в ОВ дата брой страница по № или по ( , EuroVoc )термини от класификаторите Регистър на законодателството на ЕС Тезаурус и Указател по предмет – – ,Търсене в текста на документ при отваряне на документ от списъка с резултати от търсенето програмата маркира всички срещания на търсения израз ( - )виж по долу Търсене в документа – –Моите търсения списък с извършените от потребителя заявки за търсене с възможност за / ,редактиране и или изпълнение на заявките както и за изтриването им от списъка • Работа със списъци от документи – Генериране – генерират се в резултат на разлистване на папки от началния екран или на изпълнение на заявка за търсене – Сортиране – подреждане на документите в списъка във възходящ или низходящ ред по различни ( ,критерии по релевантност спрямо заявката за търсене по азбучен ред на заглавията на , )документите по дата на документите 8
 9. 9. (2)Функционалности • Работа със списъци от документи ( )продължение – Филтриране – ,редуциране на документите в списъка до такива които отговарят на избран ( )от потребителя критерий филтър – Странициране – 50 ,документите от списъка са подредени в страници с документа всяка , , ,като потребителят може да отиде на предишна следваща първа последна или посочена от него страница • Работа с документи – Смяна на езикова версия – EUR-Lexвъзможно е само за документите с източник ( , )Право на ЕС Съдебна практика на ЕС чрез избор на език от лентата над заглавието на документа 9
 10. 10. (3)Функционалности Разглеждане на данни за документите – (за всеки документ от списъка се визуализират ако са ) :налични следните данни номер на документа – / ( )държава на произход икона със знамето на държавата юрисдикцията и подсказка хинт с името й – ,вид на документа икона подсказваща дали документът е съдебен или нормативен акт – ( , ,заглавие на документа на езика на документа ако са налични няколко езикови версии в списъка се показва само тази )която е на езика на интерфейса – /ключови думи може да има такива на няколко език и или от няколко източника – /резюме може да има такива на няколко език и или от няколко източника – /прессъобщение може да има такива на няколко език и или от няколко източника Експортиране на документи – ,потребителят маркира документите които иска да експортира чрез , – PDF RTFотметка в чекбокса и посочва формат за експорт чрез съответния бутон или Добавяне в Моите документи – чрез отметка в звездичката в лентата над заглавието на документа Последно отваряни документи – 100-списък със те последно отваряни от потребителя документи 10
 11. 11. (4)Функционалности • Работа с документи ( )продължение – Печат на документа – при натискане на иконата на бутона за печат се отваря стандартният прозорец за печат на браузъра на потребителя – Експорт на документа – RTF- PDF-потребителят избира бутона за експорт в или формат ( )и записва файла в избрана от него директория папка – Търсене в документа – ,в малката лента за търсене в документа разположена в горния ляв , , „Enter“ъгъл потребителят въвежда текст за търсене натиска клавиш или иконата на - , ,бутона за търсене и чрез бутоните стрелки за следващо предишно първо и последно . ,срещане намира търсения израз в текста Програмата оцветява всички срещания като - . , ,текущото е оцветено по ярко Чрез натискане на бутона с иконата изобразяващ гумичка се заличават маркираните от търсачката думи – Данни за документа  Ключови думи – - .само в по важните национални съдебни актове и почти всички актове на Съда на ЕС Може да са на един или повече езика от един или повече източника  Резюме – - .само в по важните национални съдебни актове и почти всички актове на Съда на ЕС Може да е на един или повече езика от един или повече източника  Прессъобщение – – -само в по важните национални съдебни актове и актове на Съда на ЕС  Данни за публикацията – изведени са в началото само при нормативните актове от Правото на ЕС  ,Езици формати и връзка към ОВ – изведени са в началото само при нормативните актове от Правото на ЕС  Библиографска бележка – EUR-Lex .в документите от е идентична със справката в този портал При , , :националните съдебни актове обработвани от експертите на АПИС съдържа • Метаданни за документа • – 4- , ,Класификации по те класификатора като всеки термин е препратка към списък с документи класифицирани по същия термин • –Публикации информация за публикации на акт в правни списания • – ; ;Препращания към Договорите Ключови и Други разпоредби на Правото на ЕС Съдебна практика 11
 12. 12. (5)Функционалности • Работа с документи ( )продължение – Текст на документа  Изходящи препратки – ,от документа към норми на Правото на ЕС или практика на Съда на ЕС като при посочване с мишката се появява подсказка със заглавието на акта и евентуално текста на цитираната разпоредба  ( )Входящи обратни препратки – /от други документи към разпоредба параграф на отворения документ – Съдържание на документа – ,отляво в панела за навигация като при избиране на елемент ,от съдържанието програмата позиционира върху съответния елемент от структурата на документа • Смяна на езика на интерфейса – 4 – BG, EN, DE FR.Засега основни езика и Предстои превод на интерфейса на . 24 -италиански В бъдеще се планира превод на всички езика на държавите членки на ЕС – , ,Сменя езика на документите които имат няколко езикови версии в списък с нормативни актове на ЕС и актове на Съда на ЕС – ,Сменя езика на отворен документ който има няколко езикови версии – , ,Сменя езика на всички менюта бутони подсказки и други елементи на интерфейса • Потребителски настройки – Смяна на паролата – – ,Посочване на езиковите предпочитания коя езикова версия да се отвори по подразбиране когато липсва версия на езика на интерфейса 12

ЕuroCases трансформира многоезични правни бази-данни в структурен анализ на достъпен за Вас език. Това ви позволява да извличате информацията, която Ви е необходима по най-ефикасен начин чрез оптимално структурирано и свързано съдържание. Например, можете лесно да изготвите списък на всички съдебни решения от различни инстанции от различните държави-членки, отнасящи се до дадена съдебна разпоредба без да губите контекста. Допълнително е ускорен процесът на търсене с предоставянето на ключови думи, класификатори и резюмета към различните съдебни решения в програмата.

Views

Total views

11,455

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9,795

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×