Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 multimedia apply

418 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 multimedia apply

 1. 1. (Multimedia) ้การประยุกต์ใชงาน
 2. 2. ด ้านการศกษา ึด ้านการฝึ กอบรมด ้านความบันเทิงด ้านการนาเสนอข ้อมูลด ้านการบริการข ้อมูลด ้านธุรกิจด ้านการท่องเทียว ่ ื่ด ้านการสอขายสนค ้า ิ้ด ้านการสอสาร ื่ด ้านการแพทย์ด ้านการออกแบบทางวิศวกรรม ืด ้านการจัดเก็บและสบค ้นข ้อมูล
 3. 3. เ ช ่ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท า ง ไ ก ล ( DistanceLearning) ระบบห ้องสมุดแบบดิจทัล (Digital ิLibrary) การเรียนการสอนแบบกระจาย อันสงผล ่ให ้เกิดการเรียนรู ้อย่างกว ้างขวาง
 4. 4. ได ้น าส อ ประสมมาช ่ว ยในการฝึ กอบรมส าหรั บ ื่พนั กงานในองค์ ก ร ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะช ่ ว ยเพิ่ ม ิประสทธิภาพในการปฏิบัตงานแล ้ว ยังชวยเพิม ิ ่ ่ ิประสทธิผลในการประหยัดค่าใชจ่าย ้
 5. 5. สร ้างความบันเทิง ทัง ในครัวเรือ น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อ ง ้ของการดูห นั ง ฟั ง เพลง เล่น เกม รวมไปถึง ความ ิ ิบันเทิง ในเชง ธุร กิจ ทีมุ่ง หวังทีจะนาเสนอเป็ นส นค ้า ่ ่ ่ ่ ีและบริการ เชน เคเบิลทีว ี การให ้เชาซด ี ภาพยนตร์หรือเพลง ฯลฯ
 6. 6. ้สามารถน ามั ล ติม ี เ ดีย มาประยุ ก ต์ใ ช เพื่ อ น าเสนอข ้อมูลในรูปแบบข ้อความ แผนภูม ิ โลโก ้ หรือวีดโอ ีเพื่ อ ช ่ ว ยในการอธิบ ายและส ื่อ สารข อ มู ล ให ผู ช ม ้ ้ ้ ่เข ้าใจยิงขึน ตัวอย่างเชน การนาเสนอข ้อมูลภายใน ่ ้องค์กร จะแสดงให ้เห็นถึงลักษณะเด่น กิจกรรมของบริษัท ผลิตภัณ ฑ์ และหน่ วยงานทางธุรกิจ ซงเป็ น ึ่ ี ี่ ่ ่ื ่ ัวิธทชวยเพิมความน่าเชอถือ และเพิมศกยภาพให ้กับ ่องค์กร เป็ นต ้น
 7. 7. การให ้บริการข ้อมูลจะนาแอปพลิเคชนมัลติมเดียมาั่ ี ้ประยุกต์ใชกับ Information Kiosk ซงเป็ นระบบ ึ่บริก ารให ้ข ้อมูล แบบอั ต โนมั ต ิ ประกอบด ้วยเครื่อ ง ัคอมพิวเตอร์แบบหน ้าจอสมผัส (Touch Screen) ที่ ื่มีการเชอมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือดึงข ้อมูล ่ ่ ิต่างๆ เชน การนาเสนอข ้อมูลสนค ้า ข ้อมูลทางการเงิ น หรื อ บริ ก ารของเว็ บ ไซต์ เป็ นต น โดยผู ใ ช ้ ้ ้ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง ข อ มู ล ไ ด ด ว ย ต น เ อ ง ผ่ า น ท า ง ้ ้ ้ ้สานักงานหรือศูนย์การค ้าทีให ้บริการ ่
 8. 8. เช ่น ใช ในงานโฆษณาประชาสัม พั น ธ์ การประชุม ้ท า ง ไ ก ล โ ด ย ส ื่ อ ส า ร ผ่ า น ท า ง ก ล อ ง วิ ด ี โ อ แ ล ะ ้ไมโครโฟน การลงทะเบีย นผ่า นระบบอิน เตอร์เ น็ ตและที่ พ บเห็ น อย่ า งมากในยุ ค ปั จจุ บั น คื อ การใช ้มัลติมเดียในงาน eCommerce ี
 9. 9. บริษัทท่องเทียวสามารถนามัลติมเดียมาประยุกต์ใช ้ ่ ีเพือนาเสนอแพ็กเกจการท่องเทียวผ่านทางเว็บไซต์ ่ ่ส ื่อ โฆษณาอื่น ๆได ้ โดยน าเสนอข ้อมู ล ต่ า งๆ เช ่นสถานทีตัง ห ้องพัก อาหาร ราคา และกิจกรรมต่างๆ ่ ้เป็ นต ้น เพือดึงดูดความสนใจจากลูกค ้า นอกจากนี้ ่ ่ ้ระบบมั ล ติม เ ดีย ทีใ ช ควรจะมีเ ครื่อ งมือ ในการค ้นหา ี ืและสบค ้นข ้อมูลทีลกค ้าต ้องการได ้ ่ ู
 10. 10. ื้ ิปั จจุบันการซอขายสนค ้าผ่านทางอินเทอร์เน็ ต จะนา ื่ ้สอมัลติมเดียมาประยุกต์ใชในการนาเสนอสนค ้าและ ี ิบริการแก่ลกค ้า เพือสร ้างความน่าสนใจให ้กับสนค ้า ู ่ ิ้หรือ บริก าร เมือ ลูก ค ้าต ้องการก็ ส ามารถสั่ง ซ อ ผ่า น ่ ื้ทางเว็บไซต์
 11. 11. แอปพลิเคชั่นส าหรั บเทคโนโลยีมัลติมเดียสามารถ ี ื่รองรับการสอสารแบบ Real Time ด ้วย Real TimeTransport Protocol (RTTP) และเทคโนโลยีสตรีมมิง (Streaming) ่ เพือให ้บริการรูปแบบต่างๆผ่าน ่ ่เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต เชน Voice Mail และ TeleConference
 12. 12. ้เทคโนโลยีมั ล ติม ีเ ดีย สามารถน าไปประยุก ต์ใ ช ใน ่ด ้านการแพทย์ได ้ เชน ภาพ X-Ray จาก CT Scan ึ่ซง จะได ้คลืน แม่เหล็ ก ตรวจสอบร่างกายมนุ ษ ย์แ ละ ่การแสดงผลลัพธ์การสแกนในรูปแบบ 3 มิต ิ เป็ นต ้นนอกจากนียังใช ้ Tele Medicine หรือระบบแพทย์ ้ทางไกลผ่านดาวเทียม
 13. 13. ี ่เทคโนโลยีมัลติมเดียชวยในการออกแบบเครืองจักร ่ไฟฟ้ า วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ์ และอาคารโดยใช ้Computer Aided Design (CAD) และ ComputerAided Manufacturing (CAM)
 14. 14. ืระบบการค ้นหาและสบค ้นข ้อมูลนิยมนามาใชในทาง้การค ้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตทีมการจัดเก็บข ้อมูล ่ ี ่ ีในฐานข ้อมูล เชน รูปภาพ เสยง และวีดโอ เป็ นต ้น ี ้ ื ิ่โดยนาข ้อมูลทีผู ้ใชต ้องการสบค ้นมาแม็ตชง ่(Matching) กับข ้อมูลในฐานข ้อมูล ่ตัวอย่างเชน การเก็บข ้อมูลทางด ้านอาชญากรรม ้ของตารวจเพือใชในการระบุ ่ ่ตัวบุคคล เชน ลายนิวมือ เป็ นต ้น ้

×