Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

-report -3rd Grading -Grade 8

98 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

-report -3rd Grading -Grade 8

  1. 1. 3 Lebel ng pagkilos ng mga Samahang Pangkababaihan 1. Imulat ang kababaihan sa kanilang bansa tungkol sa hinpagbibigay ng pantay na karapatang ng kanilang pamahalaan. 2. Hilingin sa pamahalaang nasyonal ang implementasyon ng internasyonal na pagpapatupad sa pagbibigay proteksyon sa kababaihan sa lahat ng larangan. 3. Ipaunawa sa mga bansa sa daigdig ng sila ay kababaihang nakikipaglaban para sa kanilang karapatan kagaya rin ng ibang kababaihan at sila ay kumikilos laban sa di-makatarungang patakaran dulot ng sistemang patriyarkal at ng kanilang kasaysayan
  2. 2. Mahila Parishad Pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansa Naimpluwensyahan ang pagpapatupad ng mga palisya sa pamahalaan kabilang ang kampanya na sumuporta sa pagsasabatas ng pagbabawal ng pagbibigay ng dote at notipikasyon ng CEDAW ( Convention on the Elimination of all forms of Descrimation Against Women.)
  3. 3. Samahan ng mga Kababaihan ay instrumento sa pagpapatalsik kay Hussain Ershad
  4. 4. United Women’s Forum Hiniling ang notipikasyon ng CEDAW, magkakaparehong Kodigo Sibil at dagdag sa kota ng kababaihan sa serbisyo sibil

×