Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 4 (muntinlupa)grade 7 learning modules quarter 2

2,006 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modyul 4 (muntinlupa)grade 7 learning modules quarter 2

 1. 1. Markahan 2: Pagsibol ng Kamalayang Pilipino Modyul 4: Himagsikan Para sa Kalayaan Paksa: Ang Katipunan at Ang Pagmamahal sa Bayan Panimula/Pangkalahatang Ideya: Napag-aralan mo na ang mga ideya ng progreso at reporma sa huling bahagi ng ika-19 siglo. Kung reporma ang layunin ng Kilusang Propaganda, sa hangaring makamit ng mga Pilipino ang lahat ng mga karapatan at pribiliheyong tinatamasa ng mga Espany ol, nilayon naman ng Katipunan ang pagkamit ng kalayaan sa pamamagitan ng himagsikan, sa kadahilanang walang pagbabagong makukuha mula sa Espanya. Nakatuon ang modyul na ito sa pagmamahal sa bayan at sa kahulugan ng kalayaan mula sa pananaw ng rebolusyon, simula sa mga aral ng Katipunan na itinatag noong 1982 hanggang sa Saligang Batas ng Malolos noong 1899. Ang mga primaryang sanggunian sa modyul na ito ay isinulat ng mga Pilipinong rebolusyonaryo. Sa pagsusuri ng mga ito ay inaasahang maunawaan ang kahalagahan ng kanilang simulain para sa Pilipinas at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan. I. “Historical Background” Ang pagkakahuli at pagkakatapon kay Jose Rizal bilang pangunahing personalidad na humihingi ng pagbabago sa kalagayan ng bansa at ng mga Pilipino ay nagbigay daan sa pagsilang ng isang makamasang samahan na nagnanais ng tuwirang paglaya sa kamay ng pamamahala ng mga kastila. Ang samahang kinilala bilang Katipunan o ang Kataas-taasang Kagalanggalang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Ito ay isang lihim na kilusang naghahangad ng kalayaan. sinasabing nabuo ito bunga ng mga sumusunod na pangyayari. Una, mga akdang isinulat ng mga propagandista na nagkaroon ng
 2. 2. impluwensya sa mga naging opisyal ng katipunan tulad ni Andres Bonifacio. Ikalawa, Ang tumitinding kahirapang nararanasan ng mga Pilipino bunga ng pagbagsak ng ekonomiya, at Panghuli ang naging kabiguan ng La Liga Filipina. Ang Katipunan ay palihim na itinatag nina Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, at Deodato Arellano noong gabi ng Hulyo 7, 1982 sa may kanto ng Azcarraga (ngayon ay Claro M. Recto Avenue) at Elcano sa Tondo, Maynila kung kalian kumalat ang impormasyon hinggil sa pagkakadakip kay Jose Rizal. Hindi katulad ng mga Ilustardo, ang nasabing samahan ay mas naging interesado sa pagpapalaya sa bansa mula sa kalupitan ng mga Espanyol sa pamamagitan ng paghahanda ng isang himagsikan. Ang bawat Katipunero( Tawag sa mga kasapi ng Katipunan) O maging bahagi ng lihim na kilusan ay sumusunod sa sistemang trianggulo bilang paraan ng pagkuha at pagkalap ng mga magiging kasapi nito. Sa ilalim ng sistemang ito ang orihinal na kasapi ay magpapasok ng dalawa pang kasaping hindi magkakilala. Ang bawat kasapi ng katipunan ay kinakailangang lumagda ng kanyang pangalan sa sariling dugo sa talaan ng katipunan. Sa pagnanais ni Andres Bonifacio na maikintal at maisapuso sa mga kasapi ang mga adhikain at layunin ng samahan, inatasan nito si Emilio Jacitno na gumawa ng isang Kartilya na naglalaman ng mga alituntuning dapat sundin ng bawat kasapi na mas kilala bilang Kartilya ng Katipunan. II. Gawain 1 (Pre-assessment) Who’s in the Box? Panuto: Kumuha ng isang larawan mula sa inihandang kahon. Kilalanin ang mga nasa larawan. At magbigay ng impormasyon tungkol sa taong napili.
 3. 3. Gabay na Tanong: 1. Anong uri ng samahan ang katipunan? 2. Sino ang kinilalang “Utak ng Katipunan”. Ipaliwanag. 3. Bakit itinatag ang katipunan? III. Gawain 2: Analysis Phase Pamagat: “Tanong Ko, Join Kayo” Panuto: Sagutin ang mga tanong na nakasulat sa “scroll”. Isulat ang inyong sagot sa sangkapat na papel. (Bawat mag-aaral ay bibigyan ng 2 minuto upang masagot ang mga katanungan. Ang mag-aaral na tinawag ay iparirinig sa lahat ang kanyang sagot at ilalagay sa kahon ang sangkapat na papel na may kasagutan,gawin ito sa paraang pangkatan.Hatiin ang klase sa tatlong (3)pangkat.) K-Kataas-taasan 1. Ano ang c. Ano ang kalagayan ng ngPilipinas Pilipinas bago dumating ang mga dumating ang Espanyol ? Espanyol K-Kataas-taasan Pamprosesong Tanong. 2.Ano ang b. Ano kalagayan ang ng Pilipinas ngayon kalagayan ng sa Pilipinas ngayon Panahon ng Espanyol? sa Panahon ng Espanyol? K-Kagalang-galang a. Anoang magiging 3.Ano ang kalagayan magiging ng Pilipinas kalagayan kapag ng mapatalsik kapag Pilipinas ang Espanya? mapatalsik ang Espanya? K-Katipunan ng Anak ng Bayan
 4. 4. 1. Bakit mahalagang masagot ang tatlong katanungan ng bawat Pilipinong nagnanais maging kasapi ng Katipunan? 2. Ano ang nais ipahiwatig ng mga katanungan sa mga taong nais maging kasapi ng Katipunan? 3. Sa iyong palagay, karapat-dapat ka bang maging kasapi ng Katipunan batay sa iyong naging kasagutan na inilagay sa kahon? Ipaliwanag. IV. Gawain 3- Abstraction Phase (Paghahalaw) “Simbolismo para sa Nasyonalismo” Panuto: Pangkatin ang mag-aaral limang (5)pangkat. Gamit ang powerpoint presentation/tekstong nakasulat sa papel ipababasa sa mga mag-aaral ang “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”. Sagutin ang mga tanong sa matrix ng modyul (ph. 116). Ibahagi sa klase ang mga sagot at makilahok sa talakayan. Pagkatapos, Pipili ang mag-aaral ng isang larawan mula sa hanay ng mga larawan na ipapakita ng guro sa pisara. Ang bawat larawan na pipiliin ng bawat pangkat ay kinakailangan iugnay ang simbolikong kahulugan nito sa “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”sa positibong pamamaraan. 1. 2. 3. 4. 5. (Note: Ang pagpili ng larawan ng bawat pangkat ay gagawin ng “random”sa pamamagitan ng bunutan. V. Gawain 4: Application “Pangalan Ko, Itataya Ko Para sa Bayan Ko” Panuto: Sa saliw ng awiting “Ang Bayan Ko” bawat mag-aaral ay iguguhit ang kanilang kamay sa dinisenyuhang papel/construction paper. Isusulat ang kanilang pangalan at sa bawat titik ay bibigyan ito ng kahulugan na nagpapahiwatig ng kanilang pagmamahal sa bayan at pagiging responsableng mag-aaral.
 5. 5. A-ako ay N-anunumpa na D-ina Liliban sa Klase at R-erebyuhin ang mga natutunan ko para makakuha ng mataas na iskor sa E- xam S- a abot ng aking makakaya at pagsisikap para sa aking magandang kinabukasan I. Historical Background: Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit. Ang pagkakalipat ng hukbong himpilan ni Emilio Aguinaldo sa Biak-na-bato ,San Miguel de Mayumo bunga ng patuloy na pagtugis ng pwersang Espanyol ay nagbigay daan sa paglipat at pagkakatatag ng Republika ng Biak na Bato mula sa pamahalaang itinatag sa Tejeros, Cavite. Noong Hulyo, 1987 naitatag ang nasabing republika at sinundan ng pagpapatibay ng Konstituyon nito noong Nobyembre 1, 1897. Ang pagkakatatag ng bagong pamahalaan ni Emilio
 6. 6. Aguinaldo ay isang pagpapatunay na ang pwersang Pilipino ay matatag at malakas pa rin sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalong naranasan nito mula sa pwersang militar ng mga Kastila. Sa kabilang banda, batid ng ilang mga pinuno ang pagiging bukas ni Aguinaldo sa pakikipag-ayos sa pamahalaang kastila bunga ng kanyang mga ipinahayag sa isang proklamasyong may titulong “ Sa Matatapang na Anak Ng Pilipinas”. Ito ang naging hudyat upang mamagitan ang isang Mestisong Pilipino sa alitan ng mga Pilipino at Pamahalaang Espanyol na pagkasunduin ang dalawang pangkat, at siya niyang napagtagumpayan. Noong Nobyembre 18, 1897 ay nilagdaan ang unang kasulatan /kasunduan sa pagitan ni Aguinaldo at ni Gobernador Heneral Primo De Rivera na tinawag na Kasunduan sa Biak na Bato. Ang nasabing kasunduan ay hindi rin naging matagumpay bunga ng kawalan ng katapatan sa pagsunod sa mga probisyong napagkasunduan. Kabilang sa probisyon ng kasunduan ay ang paglikas at pagtira ni Aguinaldo at ng ilang opisyales nito sa Hongkong. Bunga nito, nagkaroon ng kalayaan si Aguinaldo na makipagkasundo sa pwersa ng mga Amerikano na maging bahagi at tumulong sa digmaang inihahanda nito laban sa mga Espanyol kapalit ng awtonomiya at armas na ibibigay ng mga Amerikano. Noong Mayo 17, 1898, si Aguinaldo at ang kanyang mga kasama ay bumalik sa Pilipinas at makalipas ang dalawang araw ay sinimulan niyang buuin ang kanyang hukbo at pagtatag ng sariling pamahalaan. Itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang diktatoryal noong Mayo 24, 1898 at mula dito nanawagan si Aguinaldo sa mga Pilipino na muling magkaisa at makipagtulungan laban sa mga Espanyol na siya namang tinugunan ng mga Pilipino sa naganap na labanan sa Look ng Maynila.Ang labanan sa Look sa Maynila at ang pagkasira ng Hukbong Pandagat ng Espanya sa Pilipinas ang tuluyang nagpahina sa pwersang kastila upang tuluyan nitong isuko ang Walled City o Intramuros. Noong ika-5 ng Hunyo, nagpalabas si Aguinaldo ng isang dekreto na nagtatalaga sa ika-12 ng buwan ng Hunyo Bilang araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Gayundin , kinomisyon niya ang isang kompositor sa katauhan ni Julian Felipe mula sac Cavite na lumikha ng isang Komposisyon na tutugtugin sa araw ng deklarasyon. Isang araw bago ang deklarasyon ay ipinakita nito ang isang musikang komposisyon na pinamagatang Marcha Filipina Magdalo na kalauna’y tinawag na Marcha Nacional Filipina ( Philippine National March ). Sa pagitan ng ikaapat at ika-lima ng hapon sa Cavite el Viejo, sa harapan ng maraming mga Pilipino ay
 7. 7. ipinahayag ang Kasarinlan ng Pilipinas, kung saan isinulat at ipinahayag ang deklarasyon ni Ambrosio Rianzares Bautista. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bandila ng Pilipinas na ginawa sa Hongkong ni Gng. Marcela Agoncillo sa tulong nina Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza ay buong pagmamalaking iwinagayway kasabay ng pagtutog ng banda ng San Francisco de Malabon sa komposisyon ni Julian Felipe. Sa kabilang banda, higit na napatupad ang Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Ika-1 ng Agosto matapos maisaayos ang karamihan sa mga bayan sa ilalim ng pamamahala ng Pamahalaang Diktaduryal Ni Emilio Aguinaldo. II. Pre-assessment –Activity phase Picture Analysis Panuto: Suriin ang mga larawan. Pagkatapos ay ipahayag ayon sa iyong sariling pagkaunawa ang mga kaganapan dito. Pamprosesong Tanong: 1. Anong mahalagang pangyayari sa kasaysayan ang nais ipahiwatig ng mga larawan? 2. Kailan naganap ang mga pangyayari sa mga larawan? 3. Sa iyong palagay, ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng nasa larawan?
 8. 8. 4. Halimbawa ikaw ay nabuhay sa panahon ng naganap ang mga pangyayaring tinukoy sa larawan, ano ang iyong mararamdaman?Ipaliwanag. 5. Gawain 1: Pag-isipan Mo! Hanapin Mo Ako? Bago magsimula ng aralin, subukin mo kung makikilala ng mga mag-aaral ilan sa mga Pilipinong may mahalagang ginampanan sa pagpapalaya ng Pilipinas. Panuto: Hanapin at buuin ang mga sagot. A Z B P M A A B P R S G S O A A B U I A D A U U K T R B D E P E B I S B E I I I N A R W N S Q R A E E V N I A A G O N C I L L O V T L B L O B A B Y U E A D N F E L I P E C R N O O M A B I N I M A O Pamprosesong Tanong: 1. Sa mga pangalang nabuo, ibigay ang mga ginampanang papel tungkol sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas? 2. Anu- ano ang mga mahalagang pangyayaring nagbigay daan tungo sa deklarasyon ng kalayaan ng bansa?
 9. 9. Note: Sa pagsasagawa ng gawaing “Hanapin mo Ako”, ipapabasa muna sa mga mag-aaral ang tekstong may kaugnayan sa aralin. Gawain 2-Analysis Phase “Kalayaan, Kay Sarap Pakinggan” Youtube Reference: http://www.youtube.com/results? search_query=lupang+hinirang+with+lyrics&oq=lupang+hinirang+with+lyrics&gs_l=youtube. 3..0l9.2033.7346.0.7822.27.10.0.17.17.1.192.1024.6j4.10.0...0.0...1ac.1.11.youtube.xxcpvQE Y-zg
 10. 10. Lupang Hinirang Lyrics Julian Felipe Bayang magiliw Perlas ng silanganan Alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay Lupang Hinirang Duyan ka nang magiting Sa manlulupig Di ka pasisiil Sa Dagat at bundok sa simoy At sa langit mo'y bughaw May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning Ang bituin at araw niya'y kailanpama'y di magdidilim Panuto: Kumuha ng sipi ng Pambansang Awit mula sa youtube o anumang teksto at ipakita ito sa mag-aaral upang makanta nila ng sabay-sabay. Pamprosesong katanungan: 1. Ano ang ipinahahayag na mensahe ng Pambansang Awit ng Pilipinas? 2. Nakatulong ba ang mensahe ng awitin upang paigtingin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino noon?Paano? 3. Sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan? Magbigay ng halimbawa. Ipaliwanag
 11. 11. Gawain 3: Application Phase- Paglalapat What’s on your mind? Ngayong tayo ay isa nang malayang bansa, ano ang mga natatamasa mong epekto ng pagkakaroon ng kasarinlan? Sumulat ng isang sanaysay na may pamagat na “Ang Maging Malaya ay Isang Biyaya”. “Ang Maging Malaya ay Isang Biyaya” Note: Ang kasagutan sa sanaysay ay maaaring ipadala sa facebook, yahoo at ed modo, at prezi account ng guro.
 12. 12. Ang pagbibigay ng marka ay iaayon sa rubrics na inihanda ng guro at mag-aaral. (Rubrics to follow) Saligang Batas ng Malolos 1. Pre-assessment 2. Panuto: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang (5)pangkat. Ang bawat pangkat ay aatasang punan ang talahanayan ng I.R.F. tungkol sa kanilang kaalaman sa Saligang Batas ng Malolos I-Initial R-Revise F-Final Note: Bigyan ang bawat pangkat ng limang (5) minuto para isagawa ang kanilang mga “initial (dating kaalaman )” tungkol sa Saligang Batas ng Malolos. Sa pagsagot sa hanay ng “revise (nagkaroon ng pagbabago)” gamitin ang teksto ph. 123 at anumang aklat/sanggunian ng kasaysayan ng Pilipinas. Pagkatapos ay magkakaroon ng malayang talakayan sa pagitan ng mag-aaral at guro para mapunan ang hanay ng laan para sa “Final”(buo at ganap na konsepto) na talahanayan. Gawain 1: “Doon Po sa Amin-Tayo Na Barasoain” Pamprosesong Tanong: 1. Sinong bayani ang nasa larawan ng sampung piso papel? Ano ang kanyang naging kontribusyon sa pagbuo ng Saligang Batas sa Malolos? 2. Anong istruktura ang pinapakita sa likod ng sampung pisong papel?
 13. 13. 3. Bakit itinuturing na makasaysayang pook (historical site) ang Simbahan ng Barasoain na matatagpuan sa Malolos Bulacan? Ipaliwanag. Gawain 2: “Opinion Mo, Like Ko” Panuto: Magbibigay ng mga salita ang mga mag-aaral na maaaring iugnay sa konseptong Saligang Batas. Note: Maaaring gawin sa pamamagitan ng malayang talakayan/brainstorming. SALIGANG BATAS Pamprosesong Tanong:
 14. 14. 1. Ano ang inyong sariling pagpapakahulugan sa konsepto ng Saligang Batas gamit ang mga salitang naisagot ng inyong mga kamag-aral? (pagkatapos ay ibibigay ang tamang kahulugan ng Saligang Batas) 2. Sinu-sino ang mga nagpanukala ng “draft” ng Saligang Batas sa Malolos?Paano ito nakatulong sa pagbubuo ng Saligang Batas ng Malolos?Ipaliwanag. Gawain 3: Pinoy True Stories Panuto: Sa pagsisimula ng aralin, ipapabasa muna sa mga mag-aaral ang “Preamble ng Saligang Batas ng Malolos”. Pagkatapos ay magkakaroon ng maikling talakayan para maipaliwanag ang mensaheng hatid ng gampanin ng Estado at mamamayan sa isa’t-isa. Preambulo (Panimula) Saligang Batas ng Malolos
 15. 15. Note:1. Pagkatapos maipabasa at maipaliwanag ang Panimula, basahin ang Gawain 3 pahina 123. Gabayan ang mag-aaral sa pagsagot sa talahanayan sa pahina 125 . 3. Para maisagawa ang Gawain na may titulo Pinoy Stories, gagamitan ito ng Concept Mapping. Saligang Batas ng Malolos Artikulo 1 Artikulo 2 Artikulo 3 Artikulo 4 Artikulo 7 Artikulo 8 The Republic The Government Religion The Filipinos and Their National and Individual Rights The Executive Power The President of the Republic Panuto: Ang gawaing “Pinoy True Stories” ay isasagawa sa pamamagitan ng pangkatang gawain. Inaasahan na naipaliwanag na ang bawat artikulo sa gawaing nasa modyul pahina 125. Sa pagkakataong ito ang bawat pangkat ay bibigyan ng 15-20 minuto para magkaroon ng pagbabahagi ng kanilang karanasan naobserbahan nabalitaan, nabasa o nasaksihan na may kaugnayan sa Artikulo na nagpapatibay kung naisasakatuparan ang mga probisyong nakapaloob dito. (Kinakailangan ang husay ng guro at karagdagang pagsasaliksik sa paksang ito upang
 16. 16. maiproseso ito ng maayos sa iyong mga mag aaral.Iminumungkahi din na magkaroon ng “Resource Speaker” na eksperto sa araling ito). Gawain 4: Paglalapat Ako Ang Simula!! Panuto: Ang mga mag-aaral ay aatasang gumawa ng isang Panunumpa kung paano pahahalagahan at ipagtatanggol ang Saligang Batas bilang manipestasyon na naunawaan ang katuturan ng konsepto ng Saligang Batas. PANUNUMPA SA REPUBLIKA NG PILIPINAS Petsa : Mayo 29, 2013 Ako ay si Juan Dela Cruz ng Grade 7-Tagapagbantay na nasa 12 na taong gulang ay nagpapahayag ng aking katapatan sa Saligang Batas sa pamamagitan ng pagtupad sa mga gawaing sumusunod: Kasihan nawa ako ng maykapal. Lagda ng mag-aaral Lagda ng guro
 17. 17. Note: Ipaunawa sa mga mag-aaral na maging responsable sila sa anumang isusulat nila sa sinumpaang papel (mensahe sa kartilya:Ang Taong May Hiya ang salita ay Isang Panunumpa) Gawain 2-Paglalapat Isang Bukas na Liham Panuto: Ang mga mag-aaral ay aatasang gumawa ng isang bukas na liham sa kinatawan ng kanilang lungsod hinggil sa nais nilang imungkahing batas na makakatulong sa kanilang pagpapanatili ng kaayusan ng kanilang paaralan o maging ng kanilang komunidad. Mayo 29, 2013 Sa mga minamahal kong mambabatas, Ako po si Juan Dela Cruz ng Grade 7 Tagapagbantay ay sumulat sa inyong butihing tagapaglingkod bilang kinatawan n gaming lungsod upang hingin/imungkahi ang ilang bagay tulad ng : _______________________________________________________ _______________________________________________________ _____________________________________________ Hangad kop o ang inyong pang-unawa at positibong pagtugon sa hinaing at pangangailangan ng inyong mamamayan. Pagpalain nawa kayo ng maykapal. Lubos na gumagalang, Lagda ng mag-aaral
 18. 18. Inihanda ng mga Guro sa Dibisyon ng Muntinlupa : AUDEPAZ E. BENITEZ MARIAN C. MUYOT ABIGAIL MARIE L. BARBAZA BIENVINIDO C. DAYUTA JR Apat lang kami, wala ang TAPAT pero tapat kami sa BAYAN........ God Bless You !!!!!!!!!!!!

×