Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 3 (pasay caloocan) - grade 7 learning modules - quarter 1

3,926 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Modyul 3 (pasay caloocan) - grade 7 learning modules - quarter 1

 1. 1. Markahan 1: Sinaunang panahon hanggang sa pagtatag ng Kolonyang Espanyol Modyul 3: Sulyap ng Buhay Panlipunan sa Sinaunang Panahon Mga Paksa: 1. Pagpapangalan sa mga Anak 2. Pagpapakasal sa Sinaunang Panahon 3. Hanapbuhay 4. Mga Uring Panlipunan I. Pangkalahatang Ideya Bago pa man dumating ang mga kolonisador na Espanyol ay may sarili nang kultura ang mga Pilipino. Ipinakilala na sa iyo ang isang aspeto ng kulturang ito: Ang mga paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Sa modyul na ito, tatalakayin ang buhay panlipunan. Mayaman at makulay ang buhay sa sinaunang panahon at dahil sa lawak nito, pag-aaralan mo dito ang ilan lamang sulyap ng buhay panlipunan: ang pagpapangalan ng mga anak, ang pagpapakasal sa panahong iyon, ang hanapbuhay ng mga tao at mga uring panlipunan. Susuriin mo sa modyul ang dalawang uri ng primaryang sanggunian na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa buhay panlipunan sa sinaunang panahon: mga sipi mula sa mga Espanyol na opisyal, sundalo, at prayle na lumahok sa kolonisasyon ng Pilipinas; at mga larawan ng iba’t-ibang uring panlipunan na gawa ng Espanyol ang kanilang nakita at naranasan noong nanirahan at lumibot sila sa iba’t-ibang lugar ng Pilipinas. Primaryang Sanggunian 1: Pagpapangalan ng Sinaunang Panahon (Pahina 1-2) A. Gawain (Activity) Gawain 1A- Alamin Mo: Puzzled letter.Panuto: Ayusin ang mga letra na nasa Hanay B upang makabuo ng isang pangalan na tumutukoy sa Hanay A. Isulat ang sagot sa patlang HANAY A A.Tagapagligtas- HANAY B USESJ ________________
 2. 2. B.Puso- ZONRACO ________________ C.Pagmamahal- MORA ________________ D.Ang panginoon ang aking diyos- IJLEAH ________________ E.Ang panginoon ay sumasaatin- MMAENUEL ________________ Gawain 1A- ITO ANG NGALAN KO.Panuto: Isulat sa ibaba ang naging batayan o ang pinagmulan ng iyong pangalan. Ilahad ito sa klase ________________ Pangalan ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ____ B. Analysis (Pagsusuri)- TARA BASAHIN NATIN! Panuto: Basahin at unawain ang sipi sa pahina 21-22 ng module na pinamagatang::Relacion de las Islas Filipinas ni Pedro Chirino The Phil.Islands pp.13-200-202. Gawain 1B. Gawin at sagutan ang pahina 3 ng module bilang 4. Mga Susuriin Basehan ng Pagpapangalan Ang nagbibigay ng pangalan ng anak Tawag ng anak sa mga magulang kapag kausap Sinaunang Panahon Ngayon
 3. 3. Tawag ng anak sa mga magulang kapag pinaguusapan Paggamit ng apelyido Pagpapangalan ng babae at lalaki Prosesong tanong; 1. Ayon sa sipi, paano ipinakita ng mga anak sa sinaunang panahon ang kanilang paggalang sa kanilang magulang? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Kung ikaw ay pinalad na mabuhay noong sinaunang panahon ano kaya ang magiging pangalan mo? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Gawain 2B: FAMILY TREE. Panuto: Isulat sa mga kahon na nasa kaliwa ang mga pangalan ng mga anak ng iyong lolo at lola (Maaaring mula sa angkan ni nanay o ni tatay). Sa gawing kanan naman ay pangalan ng iyong pamilya Family Tree ni Lolo Family Tree Ko
 4. 4. Prosesong Tanong: 1. Suriin ang iyong family tree at ilarawan ang mga pangalan na nakasulat sa kahon. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Sa iyong palagay, may mga batayan kaya sa pagpili ng mga pangalang ito? Ipaliwanag. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. Maaari mo bang tukuyin ang pagkakapareho o ang pagkakaiba ng paraan pagbibigay ng pangalan ayon sa iyong ginawang “family tree”? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Notasyon : Sagot sa Gawain 1 1. Jesus 2. Corazon 3. Amor 4. Elijah 5. Emmanuel C. Paghahalaw (Abstraction):
 5. 5. Gawain 1C. KWENTO MO!. Panuto: Isulat sa ibaba ang nilalaman ng sipi na sinulat ni Padre Chirino tungkol sa pagpapangalan sa sinaunang panahon batay sa sarili mong pangungusap o salita. SINAUNANG PAGPAPANGALAN _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Gawain 2C. AHAAA!!! KAYA PALA!!!-Karagdagang Babasahin. Source: Phil.Almanac Filways pp.505 NAME STORIES A Spanish landlord who had just arrived from Madrid in the mid-nineteenth century asked one of his Filipino servants, “Como te ilamas”. Anu’n tawad sa iyo na panalan? What is your name?” “Juan po” answered his servant “And you?” he asked another “Pedro po” he condluded they were brothers until he got the following answers from the rest: “Jose po”, “Matias po”, “Lucas po”. And again, “Pedro po” “All of you can carry the same surname for all I care, so long as you pay tribute to me, and el gobernador. But how can there be two Pedro Po among you?” But Senor, he is Pedrong Tuwid (straight), I am Pedrong Kulot (curly) “Pedro Culot (curly), what is your fathers name?” “Juan senor” “So yout fathers name is Juan Culot (Curly) “No senor. He is Juan Masipag (industrious).”
 6. 6. “Que barbaridad!Salvajes! Barbarians! Savages!” the Spaniard cried in confusion. “a father and son with different surname!” “Como te Ilamas?” an oldtimer Spanish aristocrat asked his servant. ‘pedro Canlas, senor”, the Filipino answered “Ah, you must be from Santo Cristo, “ he concluded How did he know? Simple. Given the procedure used of name allocation from the alphabetically arranged list of Claveria, most surnames of families from the same town began with the same letter. “Como se Ilama usted?” A newcomer asked. “juam caballero, senorito” “You must have descended from a family knights,” he surmised. “No senorito. I am from a family of shoemakers.” “Que barbaridad! His father is Zapatero, but he calls himself caballero,” the newcomer cried in confusion He should have known better. A Filipino surname does not prove anything. Certainly, not royalty or profession.Only one’s place or origin. And that, only if the family did not change residence Pamprosesong Tanong: 1. Anu ang mahihinuha mong impormasyon sa iyong binasang sipi? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Ano ang nagbunsod sa mga Kastila na magbigay ng dekrito sa pagpapalagay ng apelyido sa mga sinaunang Pilipino? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________
 7. 7. _________________________________________________________________________________ D. Paglalapat Gawain 1D: NGALAN KO…AALAGAAN KO…..Panuto: Isulat sa loob ng bituin ang mga pamamaraan kung paano mo mapangangalagaan ang iyong pangalan maging ang dignidad nito sa loob ng iyong pamilya, paaralan at komunidad. _________________________________ ________________________________ _________________________________ _____________________________ _________________________________
 8. 8. Primaryang Sanggunian 2: Pagpapakasal sa sinaunang panahon A. Gawain 1: Pagsasadula – Kasal, Kasali, Kasalo. Panuto : Hatiin ang klase sa apat na pangkat upang maipapakita ang iba’t-ibang sitwasyon ng pagpapakasal noon at ngayon. Gawain 2: Compare at Contrast (Pagsusuri) – Ikumpara ang mga paraan ng pagpapakasal noong unang panahon sa kasalukuyan. Ipangkat ang klase sa limang grupo at itala ang mga kasagutan sa tsart sa ibaba. Pagkakapareho Pagkakaiba Pamprosesong Tanong : Alin sa mga kaugaliang ito ang dapat nating panatilihin? Baguhin? Ipaliwanag. 1. Debate : Panuto: Pangkatin ang klase sa dalawang grupo. Ang isang pangkat ay naniniwala na ang magulang ang mamimili ng mapapangasawa at ang isang pangkat ay naniniwala na ang taong magpapakasal ang pipili ng kanyang mapapangasawa. Mano Po: Sino ang nararapat na pumili ng mapapangasawa ikaw ba? O ang iyong mga magulang? Bakit? B. Pagsusuri : Pamprosesong tanong: 1. Bakit isinasagawa ang pagbibigay-kaya? 2. Kung ikaw ay nabuhay noon, sang-ayon ka ba sa pag-sasagawa ng bigay-kaya? 3. Tama ba na tayo ay ipagkasundo ng ating magulang sa pagpapakasal? Pangatwiranan.
 9. 9. C. Paghahalaw: Malayang Talakayan Paano ang paraan ng pagpapakasal noong unang panahon? (Reporter’s Notebook) (Ambush Interview) Rubrics Para sa Pagtataya ng Role Play Indicator Natamong Puntos Ipinapakita ang script ng roleplay. Kasama halos lahat sa role play ang mga kasapi ng pangkat. Inilalarawan ang realidad na sitwasyon sa role play. Ipinakita ang script ng role play. Kasama ang lahat sa roleplay ang mga kasapi ng pangkat. Di naglalarawan ng realidad ng sitwasyon sa role play. Di-gaanong magaling ang script. Lito ang mga kasapi ng pangkat sa bahaging ginagampanan sa role play. Kabuuang Iskor Iskor 16-20 15-11 6-10 Rubrics para sa debate Krayterya Pandalubhasang presentasyon Paraan ng Pakikitungo sa Tagapakinig Pamamaraan sa Paggamit ng salita Kaalaman sa paksa Pinakamahusay (4) Nagpapakita ng kahusayan at kaayusan sa paksang tatalakayin Mainit ang pagtanggap sa paglahok sa talakayan Naging malikhain at malinaw ang mga salitang ginamit Naipapakita ang kahandaan at lawak ng kaalaman Mahusay (3) Limitado ang paksa sa kabila ng pagiging aktibo ng bawat kasapi Hindi Mahusay (2) Bahagyang naiakma subalit natuon lamang sa panahong isyu Kailangan pa ang pag-unlad Malayo sa paksa at di gaanong malawak ang isyu Magaling subalit di kinakikitaan ng agresibong sagot sa mga kasapi May kalinawan ang kaisipan subalit may katagalan sa pagpapaliwanag Gumamit ng limitadong puntos at gamit akma sa paksa Iilan lamang ang nagsasalita at di gaanong makatotohanan Di gaanong naiakma sa katotohanan ng mga isyu Kulang sa pokus ang mga panauhin kailangan pa ang paglawak Walang kaugnayan ang mga ginamit na kaisipan Limitado ang pokus sa isang aspeto ng paksa Mababaw lamang ang mga naihayag na opinyon PRIMARYANG SANGGUNIAN 3: Hanapbuhay (Pahina 6-7)
 10. 10. GAWAIN 1: “HANAP- BUHAY”. Hanapin at bilugan ang mga hanapbuhay na nabanggit sa siping binasa, isulat ito sa kategoryang kinabibilangan, kong ito ay panlalaki o pambabaeng gawain. S D D G U O W E R T Y P Y U I O H G P A N G A N G A L A K A L P I B A B V D J L Q Z S G D Z H F P A G A A L A G A N G H A Y O P B C S X L K J H Y T R A E D U G U V A E Q A S S G H J H B G S F P A N L A L A K I PANGPROSESONG TANONG: I B S R E W Q A U L K A J G E R P A M B A B A E L F A G G D B B J I L B P A K Q D D K A X P L K U Y T I T R E E I Q A W F G D S F E R Y J K E L N W Q D A D S I G N I G N A P Q G G H K Y E S Z A F U H J Y E R P L A C E R M I N I N G E S R T
 11. 11. 1. Ano-ano ang inyong mahihinuha sa kasanayan o hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. May kaugnayan ba ang pisikal na kaanyuan at klima ng bansa ayon sa hanapbuhay ng taong nakatira ditto? Pangatwiranan. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 3. Batay sa sinulat ni Antonio de Morga, paano natin maihahambing ang hanapbuhay ng babae at lalaki, sa iyong palagay napapanahon pa ba ito? Ipaliwanag. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ NOTE:  Mga kasagutan: P A Ship Building Pagsasaka Pangingisda Placer Mining Pangangalakal P A N M L A L A B A B K A I E Pag-aalaga ng hayop Paghahabi Housekeeping
 12. 12.  Bago pa man dumating ang mga Kastila ay nabubuhay nang masagana ang mga sinaunang Pilipino. Ginamit ng ating mga ninuno ang likas na yaman ng kanilang lugar sa kapakinabangan ng kanilang kabuhayan. Malaki ang kaugnayan ng pisikal na kaanyuan, gayun din ang klima sa produkto at hanapbuhay ng isang lugar. Mataas ang kanilang lebel ng kasanayan sa paggawa ng mga bagay. Naiuugnay din ng sinaunang Pilipino ang mga gawaing nababagay sa kalalakihan at kababaihan na may kaakibat na pagtutulungan sa isa’t isa. GAWAIN 2: (Pagsusuri) “Trabahong Pinoy”. Suriin at tukuyin ang mga hanapbuhay sa larawan. Pangprosesong Tanong:
 13. 13. 1. Alin sa mga ito ang ginagawa pa sa kasalukuyan at hindi na maituturing na pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino? Ipaliwanag. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Paano maihahambing ang lebel ng teknolohiya sa kasanayan o hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino noon at ngayon? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. Sa inyong palagay, ano dahilan ng pagbabago o pagpapanatili ng ganitong uri ng hanapbuhay at produkto?Ipaliwanag. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ NOTE:  Maari itong isagawa sa isang malayang talakayan. Gawain 3: (Paglalapat)“ Ako at ang Bukas”. Ang mga mag-aaral ay susulat ng isang sanaysay na may pamagat __________________________ na: “Ako 10 taon mula ngayon”, na nais nilang maging__________________________ hanap buhay. __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ___. Pamantayan sa pagmarka:
 14. 14. Ang magandang sanaysay ay nagtataglay ng mga sumusunod na katangian: 1. Maayos ang paglalahad ng ideya. PAGKAKAISA 2. Namumukod tangi ang mga detalye. 3. Ang lahat ng ideya ay lohikal na sumusuporta sa nailahad na paksa. 1. Organisado ang mga ideya sa kabuuan ibinatay ang presentasyon ng datos sa iba’t ibang mga kaalaman (halimbawa, karanasan at ilustrasyon). ORGANISASYON 2. Ang pinagsama-samang ideya ay malinaw na naipapahayag. 1. Ang pangungusap ay nailahad sa lohikal na pamamaraan. MEKANIKS 2. Ang mga salita ay malinaw at madaling mabasa. 3. Maayos ang gramatika at may istilong kakaiba. Kung ang lahat ng mga katangian ay matatagpuan sa gawaing sanaysay magbibigay ng 3 puntos, kung dalawa lamang magbigay ng 2 puntos; at kung isa lamang 1 puntos. Pagsasama-samahin ang puntos at bigyan ito ng karampatang grado base sa iyong istandard. Paghahalaw: Paano mo mailalarawang ang hanapbuhay noon at ngayon? Ipaliwanag. __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Note:  Maari itong gawing isang malayang talakayan o isang pangkatang Gawain gamit ang isang venn diagram.
 15. 15. Primaryang Sanggunian 4: Mga Uring Panlipunan (Pahina 9-10) Gawain 1: (Activity) Kilalanin Mo Ako! Gamit ang mga larawan, suriin ang mga pisikal na katangian na ipinakita nito. Isulat ang mga kasagutan gamit ang grid chart. Larawan A Larawan B Kilos Pananamit/Palamuti Larawan C Katayuan Larawan A Larawan B Larawan C Pamprosesong Tanong: 1. Ano ano ang iyong mahihinuha sa mga larawan ng mga sinaunang Pilipino? 2. May kaugnayan ba ang kanilang pisikal na katangian sa kanilang katayuan sa lipunan?
 16. 16. 3. Sa iyong pananaw may kabutihan bang naidudulot ang pag-uuri-uri ng tao sa lipunan? Note: 1. Maaring sumagot ang mga mag-aaral batay sa kanilang pananaw. Gawain2: (Analysis) Sino Ako? Pangkatang Gawain. Hahatiin ang klase sa 3 pangkat, bawat pangkat ay bubunot ng paksang iuulat sa pamagitan ng graphic organizer. Pangkat A – Datu Pangkat B- Maharlika Pangkat C- Alipin Paghahambing ng Antas ng Lipunan Visayas Tagalog Uring Panlipunan Tungkulin Katangian
 17. 17. Pamprosesong Tanong: 1. Paano nabibilang ang mga sinaunang Pilipino sa isang pangkat sa lipunan? Ano ano ang mga batayan? 2. May kaugnayan ba ang mga katangian o katungkulan ng isang tao para mapabilang sa isang pangkat sa lipunan? Pangatwiranan. 3. Sa iyong palagay, maaari bang magkaroon ng isang lipunan na walang pag-uuri-uri? Pangatwiranan. Notasyon . Maaring sumagot ang mga mag-aaral batay sa kanilang pananaw. Gawain 3:(Application) Ako at Aking Lipunan. Bumuo ng isang sanaysay tungkol sa lipunan nais nilang mapabilang batay sa pamantayan . Paggawa ng Sanaysay _________________________________ _________________________________________
 18. 18. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Notasyon: Gagamit ang guro ng rubric bilang pamantayan sa pagwawato. 1. Maayos ang paglalahad ng ideya. PAGKAKAISA (4 %) 2. Namumukod tangi ang mga detalye. 3. Ang lahat ng ideya ay lohikal na sumusuporta sa nailahad na paksa. 1. Organisado ang mga ideya sa kabuuan ibinatay ang ORGANISASYON ( 3% ) presentasyon ng datos sa iba’t ibang mga kaalaman (halimbawa, karanasan at ilustrasyon). 2. Ang pinagsama-samang ideya ay malinaw na naipapahayag. 1. Ang pangungusap ay nailahad sa lohikal na pamamaraan. MEKANIKS ( 3 %) 2. Ang mga salita ay malinaw at madaling mabasa. 3. Maayos ang gramatika at may istilong kakaiba. Paghahalaw: (Abstraction) “Dugtungan Ko!” Dugdugtungan o tapusin ng mag-aaral ang inihandang pangungusap batay sa paksang tinalakay.
 19. 19. Para sa akin, ang buhay panlipunan sa sinaunang panahon ay_________________ dahil _______________________________________ Kabuuang Paglalapat: It’s Showtime! Hahatiin ang klase sa dalwang pangkat. Sila ay susulat ng isang maikling kwento at isasadula sa harap ng klase na magpapakita ng tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino noon at ngayon, napapaloob ang sumusunod na paksa: A. Pagpapangalan B. Pagpapakasal C. Hanapbuhay D. Uring Panlipunan Notasyon: Maaring gabayan ng guro kung papaano makasulat ng isang maikling kwento na magsisimula sa kapanganakan ng isang bata, paghahanap ng hanapbuhay, pagpapakasal at pangarap ng maging estado sa buhay. Rubrics para sa Role Play: Indicator Iskor Ipinapakita ang script ng roleplay. Kasama halos lahat sa role play ang mga kasapi ng pangkat. Inilalarawan ang realidad na sitwasyon sa role play. 16-20 Ipinakita ang script ng role play. Kasama ang lahat sa roleplay ang mga kasapi ng pangkat. Di naglalarawan ng realidad ng sitwasyon sa role play. Di-gaanong magaling ang script. Lito ang mga kasapi ng pangkat sa bahaging ginagampanan sa role play. Kabuuang Iskor Natamong Puntos 15-11 6-10 SEMINAR-WORKSHOP ON THE ENHANCEMENT OF GRADE 7 MODULES May 27-29, 2013 Prepared by:
 20. 20. Division of Caloocan City: Division of Pasay City: 1. Armida Cadelina 1. Jeannie A. Ebue 2. Marife Pineda 2. Myra M. Desacula 3. Gemma Ricarde 3. Francia P. Nardo 4. Joel Salivio 4. Vivian R. Ubao

×