Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ekonomiks bilang disiplina

 1. 1. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A PAGGANYAK “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner but from their regards to their own interest.” Adam Smith
 2. 2. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A PAGGANYAK “The exchangeable value of all commodities, rises as the difficulties of their production increase.” David Ricardo
 3. 3. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A PAGGANYAK “The production of too many useful things results in too many useless people.” Karl Marx
 4. 4. E K O N O M I K S Paglinang ng Ekonomiks Bilang isang Disiplina Modernong Pananaw sa Ekonomiya Klasismo B I L A N G D I S I P L I N A Physiocrats Sinaunang Kabihasnan ng Gresya NeoKlasismo Merkantilismo
 5. 5. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Oiko – Pamamahala Nomos - Tahanan
 6. 6. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Masinop na pagdedesisyon ng isang pinuno upang matugunan ang pangangailangan ng nasasakupan. Ang pinuno ang siyang magtatalaga sa mga taong may kakayahang tapusin ang iba’t-ibang aspeto ng paglilingkod
 7. 7. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Rebolusyong Industriyal Mabilis na paglago ng produksyon, kalakalan at negosyo Walang Katapusang Pangangailangan ng TAO Limitadong Pinagkukunang Yaman KAKAPUSAN Kaguuhan + Kahirapan + Kamatayan
 8. 8. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Physiocrats Francois Quesnay “Tableau Economique”  Kahalagahan ng kalikasan o mga klase ng yaman ng bansa (Rule of Nature) sa pag-unlad ng ekonomiya.  Upang magkaroon ng balanse o ekwilibriyo sa ekonomiya, kailangan gamitin ng wasto ang likas na yaman ng bansa.
 9. 9. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Merkantilismo Ang pagkakaroon ng maraming GINTO at PILAK ang solusyon sa pagpapaunlad ng isang bansa.
 10. 10. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Adam Smith “Laissez Faire” (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation) “Father of Modern Economics” • hindi dapat pakialaman ng pamahalaan ang tao sa pagpapaunlad ng industriya at ito ay dapat nakatuon sa pagsasaayos ng kaayusan at kapayapaan. • division of labor at specialization • matalinong paggamit ng likas na yaman.
 11. 11. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A David Ricardo  Law of Comparative Advantage – ang bawat bansa ay gagawa ng produktong “specialty” nila. Cost of Production Cost of Production = = IMPORT EXPORT  Law of Diminishing Marginal Return –Ang pagdami ng tao ang siyang dahilan ng pagbubungkal ng tao sa di-mabuting lupa upang matustusan ang kanilang pangangailangan .
 12. 12. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Thomas Mathus Mathusian Theory (Essay on the Principle of Population) POPULASYON SUPPLY ng Pagkain GUTOM + SAKIT + KAMATAYAN Ang populasyon ay lumalaki geometrically (2, 4, 8, 16, 32, ……… ) Ang pinagkukunang yaman ay dumadami arthmetically (1, 2, 3, 4, 5, …………..) SOLUTIONS: 1. Positive Check – pagdami ng namamatay sa pamamagitan ng gutom, sakit at digmaan 2. Prevetive Check – pagliit ng ipinapanganak dahil sa di pag-aasawa, aborsyon, contraceptives at celibacy.
 13. 13. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Karl Marx Ama ng Komunismo Ang pag-iral ng kapitalismo ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao at proletariat ay naghihirap dahil sa pangsariling interes ng mayayaman. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa industriya at yaman ng bansa ay daan upang maging pantaypantay ang katayuan ng tao sa lipunan.
 14. 14. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A John Maynard Keynes “Ama ng Modernong Makroekonomiks” Kailangan ng partisipasyon ng pamahalaan sa pagpapanatili ng ekwilibriyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasaayos demand, suplay at presyo sa pamilihan. PARAAN: 1. Pagkakaroon ng GANAP NA KOMPETISYON 2. Patataguyod ng PATAKARANG PANANALAPI, PATAKARANG PISIKA at ng PRIBADONG INTERES
 15. 15. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A AGHAM sa pag-aaral ng kilos at PAGSISIKAP NG TAO at paraan ng paggamit ng mga LIMITADONG YAMAN ng bansa upang matugunan ang WALANG KATAPUSANG PANGANGAILANGAN ng tao. AGHAM PANLIPUNAN – pangkat ng taong may iisang layunin, lahi, adhikain at simulain PAGSISIKAP NG TAO – tungkulin at gawain sa lipunan upang matugunan ang pangangailangan. LIMITADONG YAMAN – nagbubunga ng suliranin ng kakapusan. WALANG KATAPUSANG PANGANGAILANGAN – ang katotohanan na ang tao ay walang kasiyahan at naghahangad ng maraming bagay.
 16. 16. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Saklaw Kahulugan Halimbawa Maykoekonomiks Tumutukoy sa pag-aaral ng maliit na yunit sa ekonomiya. Nagpapaliwanag ng galaw at desisyon ng bawat bahay-kalakal at sambahayan. • gawi o kilos ng mga konsumer at prodyuser • demand at suplay • pamilihan • presyo • organisasyon ng negosyo Makroekonomiks Tumutuko sa malaking yunit o bahagi ng ekonomiya. Nakapokus ang pagtalakay sa kabuuang ekonomiya ng bansa • pambansang kita •Gross National Product • Gross Domestic Product • aggregate supply and demand • utang panlabas • palitan ng piso sa ibang currency • kawalan ng trabaho • kalakalang panloob at panlabas
 17. 17. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A MGA DIBISYON NG EKONOMIKS Produksyon Tumutukoy sa paglikha, paggawa ng mga produkto at paglilingkod na tutugon sa walang katapusang pangangailangan ng mga tao.
 18. 18. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A MGA DIBISYON NG EKONOMIKS Pagkunsumo Tumutukoy sa pagbili, paggamit o pag-ubos ng mga produkto at paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan at mabigyang kasiyahan ang sarili.
 19. 19. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A MGA DIBISYON NG EKONOMIKS Pagpapalitan Tumutukoy sa paglipat ng isang produkto o paglilingkod mula sa isang tao patungo sa ibang tao.
 20. 20. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A MGA DIBISYON NG EKONOMIKS Pamamahagi Tumutukoy sa pagbibigay ng bayad sa mga salik ng produksyon na ginagamit din para sa pagkunsumo. Salik ng Produksyon Bahagi ng Yaman na Natatanggap o Bayad sa Paglilingkod Lupa Paggawa Kapital Entreprenyur Pamahalaan Upa/Renta Sahod/Sweldo Interes Tubo Buwis
 21. 21. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A MGA DIBISYON NG EKONOMIKS Pagtutos o Pampublikong Pananlapi Tumutukoy sa salaping nalikom ng pamahalaan tulad ng buwis upang magbigay ng pampublikong paglilingkod tulad ng pagbibigay ng subsidiya, pampublikong paaralan at ospital at marami pang iba.
 22. 22. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A Tukuyin ang tamang detalye para sa bawat bilang. 1. Ayon sa kanya, lumiliit ang pakinabang ng lupa habang dumadami ang gumagamit. 2. Ipinanukala niya ang kaugnayan ng populasyon sa pinagkukunang-yaman. 3. Kinilalang Ama ng Ekonomiks 4. Tumatalakay sa maliit na isyu ng ekonomiya gaya ng suplay, demand at presyo. 5.Tumatalakay sa isyu ng ekonomiya na nakaaapekto sa kabuuan gaya ng GNP, implasyon at patakarang pisikal.
 23. 23. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A 6. Salitang Griyego na nangangahulugang oiko. 7. Pangkat sa Pransya na naniniwalang dapat ayusin ng tao ang paggamit ng likas na yaman upang lubos itong mapakinabangan. 8. Pangkat na naniniwala na ang yaman ekonomiya ay nababatay sa mahahalagang metal. 9. Ito ay ang paghahati-hati ng trabaho upang mas mapadali ang produksyon. 10. Pag-aaral ng pagsisikap ng tao at paraan ng paggamit ng mga limitadong yaman upang matugunan ang walang katapusang pangangailangan.
 24. 24. E K O N O M I K S B I L A N G D I S I P L I N A TAKDANG ARALIN Ipaliwanag ang kaugnayan ng Ekonomiks sa Agham, AghamPanlipunan at Matematika. Sanggunian: Ekonomiks pahina 9-17

×