Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Venn eu

9,524 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Venn eu

  1. 1. แผนภาพเวนน์ ออยเลอร์แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์ เป็ นแผนภาพที่ใช้ แสดงความเกี่ยวข้ องของเซต เพื่อช่วยในการคิดคานวณหรื อแก้ ปัญหา ซึงตัวชื่อแผนภาพ ่ตามชื่อของนักคณิตศาสตร์ คือ เวนน์และออยเลอร์ การเขียนแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ มีวิธีการเขียนดังนี ้ให้ เอกภพสัมพัทธ์ U แทนด้ วยรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ าหรื อรูปปิ ดใด ๆ และเซตแต่ละเซตเขียนแทนด้ วยรูปวงกลมหรื อวงรี
  2. 2. รูปแบบของแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ มี 3 แบบ1. สมาชิกของ A ทุกตัวเป็ นสมาชิกของ B เช่น A={1,2,3}, B={1,2,3,4} U ดังรู ป B 123 A 4
  3. 3. 2. ไม่ มีสมาชิกของ A ตัวใดเป็ นสมาชิกของ B เช่น A={1, 2, 3}, B = {4, 5, 6, 7} Uดังรูป A B 123 4567
  4. 4. 3. สมาชิกบางตัวของ A เป็ นสมาชิกของ B เช่น A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 6} Uดังรูป B A 1 25 34 6
  5. 5. ตัวอย่ าง จงเขียนแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ ต่อไปนี้ U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 5, 6} U A B 1 2 345 6 789
  6. 6. แบบฝึ กทักษะ จงเขียนแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ ต่อไปนี้ 1. U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ A = {1, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6} 2. U ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ A = {2, 3, 4}, B = {3, 5, 6} 3. U ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ B = {2, 3, 4}, C = {5, 6, 7} 4. U ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ B = {2, 3, 4}, C = {2, 3, 4, 5, 6} 5. U ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ B = {2, 4, 6}, C = {2, 3, 4, 5, 6}
  7. 7. ตัวอย่ าง จงเขียนแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ ต่อไปนี้ U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ A = {1, 3, 4, 7}, B = {3, 4, 5, 6} C = {3, 7, 8} U A B 4 56 1 3 7 29 8 C
  8. 8. ตัวอย่ าง จงเขียนแผนภาพเวนน์ ออยเลอร์ ต่อไปนี้ U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} และ A = {1, 3, 4, 7}, B = {3, 4, 5, 6, 9} C = {3, 4, 7, 8, 9} U A B 1 56 34 7 9 8 2 C

×