Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 25...
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา                                   ระดับคุณภาพ  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,354 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2553มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุงมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการอนุรักษ์และพัฒนา  สิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ  ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี  และกีฬา สรุปผลการประเมินตนเองด้านผู้เรียนระดับคุณภาพดีมากมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุงมาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชน  ได้ดี และมีครูพอเพียงมาตรฐานที่ 10 ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สรุปผลการประเมินตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน บคุณภาพดีมาก ระดั
 2. 2. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุงมาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมี  ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษามาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ บริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบ วงจร มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้  สถานศึกษาเป็นฐานมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  อย่างหลากหลายมาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่  ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ สรุปผลการประเมินตนเอง ้านการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก ดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ มาตรฐาน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุงมาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และ  ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทาง ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ  เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน สรุปผลการประเมินตนเอง ้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีมาก ด สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษารายมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก(ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

×