คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

2,900 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
631
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  1. 1. คาอธิบายรายวิชาพืนฐาน ้ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต ศึกษา ค้นคว้า ฝึ กทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้ เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต การดาเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การให้ เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย ่ จานวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง จานวนจริ งที่อยูในรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้ ่กาลังเป็ นจานวนตรรกยะและจานวนจริ งที่อยูในรู ปกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหาร ่จานวนจริ ง การบวก การลบ การคูณและการหารจานวนจริ งที่อยูในรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง ่เป็ นจานวนตรรกยะและจานวนจริ งที่อยูในรู ปกรณฑ์ ค่าประมาณของจานวนจริ งที่อยูในรู ปกรณฑ์ ่ ่และจานวนจริ งที่อยูในรู ปเลขยกกาลังสมบัติของจานวนจริ งและการนาไปใช้ เลขยกกาลัง รากที่ n ของจานวนจริ ง เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้างสถานการณ์ในชีวตประจาวันที่ใกล้ตวให้ผเู้ รี ยนได้ ิ ัใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วธีการที่หลากหลายในการคิดคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ิประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายและการนาเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนาความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิ ตศาสตร์ มีความใฝ่ เรี ยนรู ้ ความมุ่งมันใน ่การทางาน รู ้สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีวนย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ิ ัมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวจารณญาณและมีความเชื่อมันในตนเอง สามารถนาไปใช้ในชีวตประจาวัน ิ ่ ิให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ การวัดและประเมินผล ใช้วธีที่หลากหลายตามสภาพจริ งให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ ิทักษะที่ตองการวัด ้
  2. 2. รหัสตัวชี้วด ั ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ค ๑.๑ ม.๔-๖/๒ ค ๑.๑ ม.๔-๖/๓ ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑ ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๒ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๓ ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑ ค ๖.๑ ม.๔-๖/๒ ค ๖.๑ ม.๔-๖/๓ ค ๖.๑ ม.๔-๖/๔ ค ๖.๑ ม.๔-๖/๕ ค ๖.๑ ม.๔-๖/๖ รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วด ั
  3. 3. โครงสร้ างรายวิชา ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่ วยกิต ชื่อหน่ วย มาตรฐานการเรียนรู้ / เวลา นาหนัก ้ที่ สาระการเรียนรู้ การเรียนรู้ ตัวชี้วด ั (ชั่วโมง) คะแนน๑ ปฐมนิเทศ ๑ -๒ เซต ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑ ๑) เซต ๖ ๓ ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑ ๒) เอกภพสัมพัทธ์ ๑ ๑ ๓) สับเซต ๒ ๑ ๔) เพาเวอร์เซต ๑ ๑ ๕) การดาเนินการของเซต ๙ ๖ ๖) แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ๒ ๓ รวม ๒๑ ๑๕๓ การให้ ค ๔.๑ ม.๔-๖/๒ ๑) การให้เหตุผล เหตุผล ค ๔.๒ ม.๔-๖/๒ ๒) การให้เหตุผลแบบอุปนัย ๒ ๕ ๓) การให้เหตุผลแบบนิรนัย ๕ ๕ รวม ๗ ๑๐๔ สอบกลางภาค ๒๐
  4. 4. ชื่อหน่ วย มาตรฐานการเรียนรู้ / เวลา นาหนัก ้ที่ สาระการเรียนรู้ การเรียนรู้ ตัวชี้วด ั (ชั่วโมง) คะแนน๕ จานวนจริ ง ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑ ๑) จานวนจริ ง ๒ ๑ ค ๑.๑ ม.๔-๖/๒ ๒) ค่าสัมบูรณ์ของจานวนจริ ง ๒ ๑ ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑ ่ ๓) จานวนจริ งที่อยูในรู ปเลข ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑ ยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ น ค ๔.๒ ม.๔-๖/๓ จานวนตรรกยะและจานวน ่ จริ งที่อยูในรู ปกรณฑ์ ๑ ๑ ๔) การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนจริ ง ๑ ๒ ๕) การบวก การลบ การคูณ และการหารจานวนจริ งที่ ่ อยูในรู ปเลขยกกาลังที่มีเลข ชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ ่ และจานวนจริ งที่อยูในรู ป กรณฑ์ ๒ ๒ ๖) ค่าประมาณของจานวนจริ ง ่ ที่อยูในรู ปกรณฑ์ และ ่ จานวนจริ งที่อยูในรู ปเลข ยกกาลัง ๒ ๒ ๔) สมบัติของจานวนจริ งและ การนาไปใช้ ๑๑ ๖ รวม ๒๑ ๑๕๖ เลขยก ค ๑.๑ ม.๔-๖/๓ ๑) รากที่ n ของจานวนจริ ง ๕ ๕ กาลัง ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑ ๒) เลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลัง เป็ นจานวนตรรกยะ ๕ ๕ รวม ๑๐ ๑๐๗ สอบปลายภาค ๓๐ รวมตลอดภาคเรียน ๖๐ ๑๐๐

×