Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8,655 views

Published on

แบบทดสอบ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  1. 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ............................................................................................................................................................. คาชี้แจง1. ข้อสอบปรนัย ตัวเลือก ก, ข, ค, และ ง จานวน 15 ข้อ 2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วทาเครื่องหมาย  ในกระดาษ คาตอบ ………………………………………………………………………………………………………. 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง ก. ถ้า 0a แล้ว 02 a ค. ถ้า 22 ba  แล้ว ba  ข. ถ้า 0a แล้ว 3,2,1a ง. ถ้า ba  แล้ว 22 ba  2. จานวนจริง a, b, c ในข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงว่าข้อความ “ถ้า a < bc แล้วจะได้a < b หรือ a < c” มีค่าความจริงเป็นเท็จ ก. a = 1, b = 4, c = 1 ค. a = -1, b = -2, c = 0 ข. a = 1, b = -1, c = -1 ง. a = -1, b = -1, c = -2 3. ข้อใดต่อไปนี้ถูก ก. มีจานวนตรรกยะ a  0 และจานวนอตรรกยะ b ซึ่ง ab เป็นจานวนตรรกยะ ข. ถ้า a, b เป็นจานวนตรรกยะแล้ว a b เป็นจานวนตรรกยะเสมอ ค. มีจานวนอตรรกยะ a, b ซึ่ง a  -b และ a + b เป็นจานวนตรรกยะ ง. ถ้า a และ b เป็นจานวนตรรกยะ และ b  a 1 แล้ว ab เป็นจานวนอตรรกยะเสมอ 4. กาหนดให้ a และ b เป็นจานวนจริงลบทั้งคู่ ถ้า a < x < b แล้ว ข้อใดต่อไปนี้จริง ก. |x| + a > 0 ค. |x| + b < 0 ข. |x| 1 < |b| 1 ง. |x| 1 < |a| 1 5. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก ก. y x = xy -1 เมื่อ x และ y เป็นจานวนจริงใดๆ ข. ถ้า xy > zy แล้ว x > z เมื่อ x, y, z เป็นจานวนเต็มใดๆ ค. ถ้า x > 0 และ y > 0 แล้ว n nx y = n xy เมื่อ n เป็นจานวนเต็มใดๆ ง. n nx = x เมื่อ x เป็นจานวนใดๆ และ n เป็นจานวนเต็มใดๆ
  2. 2. 6. ตัวประกอบของ 57162  xx ตรงกับข้อใด ก. (x+19)(x-3) ค. (x-19)(x+3) ข. (x-19)(x-3) ง. (x+19)(x+3) 7. (x-4)(x-6) เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด ก. x2 +10x+24 ค. x2 -10x+24 ข. x2 -10x-24 ง. x2 -2x+24 8. (3x-5)(x+1) เป็นตัวประกอบของพหุนามในข้อใด ก. 3x2 +4x-5 ค. 3x2 -4x-5 ข. 3x2 -2x-5 ง. 3x2 -2x+5 9. คาตอบของสมการ 01242  xx ตรงกับข้อใด ก. 5, -7 ค. 2, 6 ข. -5, -7 ง. -2, 6 10. คาตอบของสมการ 3x 2 + 11x - 20 = 0 ตรงกับข้อใด ก. - 3 4 ค. 5 ข. -5 ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง 11. คาตอบของสมการ x 2 + x + 3 = 0 ตรงกับข้อใด ก. 2 111 ค. 2 131 ข. 2 111 ง. ไม่มีคาตอบเป็นจานวนจริง 12. คาตอบของอสมการ (x - 4)(x + 7)  0 ตรงกับข้อใด ก. [-7, 4] ค. [-4, 7] ข. (-, -7] หรือ [4,) ง. (-, -4] หรือ [7,) 13. คาตอบของอสมการ x 2 + 6x - 72 < 0 ตรงกับข้อใด ก. (-12, 6) ค. (-6, 12) ข. (-, -12) หรือ (6,) ง. (-, -6) หรือ (12,) 14. คาตอบของอสมการ 6x 2 -19x - 36 ณ 0 ตรงกับข้อใด ก. (-, -2) หรือ (3,) ค. (-, -4) หรือ (4.5,) ข. (-, -1.5) หรือ (4,) ง. (-, - 3 4 ) หรือ (4.5,)
  3. 3. 15. คาตอบของอสมการ |2x + 5|  9 อยู่ในช่วงใด ก. [-2, 7] ค. [-7, -2] ข. [-7, 2] ง. [2, 7]
  4. 4. เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย 1 ก 6 ก 11 ง 2 ง 7 ค 12 ก 3 ค 8 ข 13 ก 4 ข 9 ง 14 ง 5 ก 10 ข 15 ข

×