Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น                   บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
3. จัดการเรียนรู้ยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของท้องถิ่น 4. จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธีการ ได้แก่ บรรยาย ดูตั...
หน้าที่ได้รับมอบหมาย ดาเนิน   กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด ในวันที่ 26 กรกฎาคม2554 ณ หอประชุมโรงเร...
รายการประเมิน               X    S.D.   ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัย   1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมา...
เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.50 แสดง...
ภาคผนวกประมวลภาพกิจกรรม
แนะนาวิทยากรให้ความรู้นักเรียนวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง
นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง และมีความสนใจเป็นอย่างมาก  นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องอย่างใกล้ชิด
นักเรียนสนใจสอบถามวิทยากรด้วยความตั้งใจผู้อานวยการมอบเกียรติบัตรให้วิทยากร นางบัวไข งามแพง
ผู้อานวยการมอบเกียรติบัตรให้วิทยากร นางสนม จันทรผู้อานวยการกล่าวขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้กับนักเรียน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cricket

1,259 views

Published on

 • Be the first to comment

Cricket

 1. 1. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดย นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ ครูชานาญการ และนางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ .......................................................................................................................................กิจกรรม กิจกรรมสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับ นักเรียนที่สนใจ จานวน 45 คนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6สถานที่ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์วัน เวลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2554ผู้รับที่รับผิดชอบ นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ และนางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริวัตถุประสงค์ 1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเลี้ยงจิ้งหรีด 3. ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะการเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเอง และชุมชนได้แนวการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จึงกาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 1. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในลักษณะการเรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเลี้ยงจิ้งหรีดเองที่บ้าน
 2. 2. 3. จัดการเรียนรู้ยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของท้องถิ่น 4. จัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธีการ ได้แก่ บรรยาย ดูตัวอย่าง สังเกต สาธิตและการปฏิบัติจริง 5. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิถีทางตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสร้างรายได้และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้สื่อการเรียนรู้ 1. เอกสาร ตารา รูปภาพที่เกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด 2. สื่อของจริง เช่น 2.1 จิ้งหรีดพันธุ์ต่าง ๆ 2.2 อาหารหลักของจิ้งหรีด เช่น หญ้าอ่อน ถั่ว พืชผักอื่น ๆ ได้แก่ ผักบุ้ง ตะไคร้ฟักทอง เป็นต้น 2.3 อาหารเสริม 3. วัสดุ และเครื่องมือในการเลี้ยงจิ้งหรีด เช่น คอนโดสาหรับเลี้ยง ขันหรือกะละมังกระบอกฉีดน้า ถาดน้า ถาดไข่แบบกระดา กาบมะพร้าวแห้ง กะลามะพร้าว 4. แหล่งเรียนรู้บ้านทุ่งรามการวัดและประเมินผลประเมินผลการเรียนตามจุดประสงค์ที่กาหนด โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ดังนี้ 1. วิธีการประเมิน สังเกตทักษะปฏิบัติในด้านการเลี้ยงจิ้งหรีดและการจาหน่าย 2. เครื่องมือการประเมิน แบบวัดทักษะปฏิบัติในเรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดและการจาหน่าย 3. เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 75 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
 3. 3. หน้าที่ได้รับมอบหมาย ดาเนิน กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด ในวันที่ 26 กรกฎาคม2554 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกิจกรรมที่ดาเนินการ 1. ครูแนะวิทยากรให้ความรู้นักเรียน และวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรม 2. วิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิ้งหรีด 3.1 การเพาะพันธุ์จิ้งหรีด 3.2 ประโยชน์ของจิ้งหรีดและการเลี้ยงจิ้งหรีด 3.3 การสร้างรายได้และการนาไปประกอบอาชีพ4. นักเรียนศึกษาจากของจริง 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆผลการดาเนินกิจกรรม การดาเนินกิจกรรม การเรียนการสอนตามหลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีด โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีผลการดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนผู้สนใจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด คิดเป็นร้อยละ 100 2. นักเรียนมีความเข้าใจในการเพาะพันธุ์จิ้งหรีด จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. นักเรียนมีความเข้าใจประโยชน์ของจิ้งหรีดและการเลี้ยงจิ้งหรีด จานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 100 4. นักเรียนมีความเข้าใจการสร้างรายได้และการนาไปประกอบอาชีพ จานวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 100 5. นักเรียนมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
 4. 4. รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัย 1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.60 0.52 มากที่สุด 2. ความเหมาะสมของวันเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 4.50 0.53 มากที่สุด 3. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมและหลากหลาย 4.70 0.48 มากที่สุดด้านกระบวนการ 4. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความต่อเนื่อง 4.50 0.53 มากที่สุด 5. กิจกรรมที่จัดขึ้นให้สาระความรู้กับผู้เข้าร่วม 4.70 0.48 มากที่สุด 6. กิจกรรมที่จัดขึ้นส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเรียนรู้ความเป็นอยู่ของท้องถิ่น 4.60 0.52 มากที่สุดด้านความรู้ 7. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 4.80 0.42 มากที่สุด 8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง 4.70 0.48 มากที่สุด 9. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.50 0.53 มากที่สุดด้านการนาไปใช้ 10. กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 4.60 0.52 มากที่สุด 11. สามารถนาความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 4.50 0.53 มากที่สุด 12. นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ ให้แก่ผู้อื่น 4.50 0.53 มากที่สุด รวม 4.60 0.50 มากที่สุด จากตาราง ความพึงพอใจของ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม2554 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
 5. 5. เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60และส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.50 แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 6. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีดบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 1. อยากให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง 2. อยากให้มีการจัดกลุ่มเลี้ยง 3. อยากไปดูแหล่งเรียนรู้จริงจุดเด่นของกิจกรรม การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเด่นสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 2. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยวิทยากรของท้องถิ่นมาให้ความรู้ 3. นักเรียนได้แนวทางในการประกอบอาชีพจุดที่ควรพัฒนา การ จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดที่ควรพัฒนาในการดาเนินกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 1. ควรมีอุปกรณ์เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ปฏิบัติทุกคน 2. ควรมีสถานที่การปฏิบัติงานในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 6. 6. ภาคผนวกประมวลภาพกิจกรรม
 7. 7. แนะนาวิทยากรให้ความรู้นักเรียนวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง
 8. 8. นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง และมีความสนใจเป็นอย่างมาก นักเรียนได้รู้จักวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดในกล่องอย่างใกล้ชิด
 9. 9. นักเรียนสนใจสอบถามวิทยากรด้วยความตั้งใจผู้อานวยการมอบเกียรติบัตรให้วิทยากร นางบัวไข งามแพง
 10. 10. ผู้อานวยการมอบเกียรติบัตรให้วิทยากร นางสนม จันทรผู้อานวยการกล่าวขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้กับนักเรียน

×