Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Best practice โรงเรียนสุจริต

16,325 views

Published on

Published in: Education

Best practice โรงเรียนสุจริต

 1. 1. BEST PRACTICE กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA) เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ นรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. แบบรายงาน Best Practice Best Practice โรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. Best Practice 1.1 สภาพทั่วไป โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน เทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคมตลอดจนการรับส่งข้อมูล ข่าวสารและวิทยาการต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็เป็นโลกแห่งการแข่งขันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมหรือด้านอื่น ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสาคัญ กับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ การศึกษาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมได้พัฒนา ไปอย่างรวดเร็วก่อให้การปฏิรูปการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้สนับสนุน ให้มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ พัฒนาการศึกษาส่งผลให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาต้องหันมาคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 1.2 สภาพปัญหา สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเยาวชนมีการเครื่องมือสื่อสารอย่างหลากหลาย ทั้ง คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโพน เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube Twitter Instargarmเป็นต้น แต่มีบางส่วนที่มีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม วีดีโอ ต่าง ๆ การทะเลาะวิวาท การอนาจาร ซึ่งผิดต่อศีลธรรมอันดีงามสังคม ประเพณีงามของวัฒนธรรมของ ไทย เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มต่าง ๆ อันจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏในโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 1.3 ลักษณะสาคัญของ Best Practice โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันและเป็นศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และโรงเรียนกาหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน “เป็นคนดี มีความรู้” โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม สร้างจิตสานึกการเรียนรู้บูรณาการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกที่ดีงาม คุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนผ่านกระบวนการบูรณาการการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ รู้วิธีการจัดการความรู้ และพัฒนาให้ผู้เรียนมี
 3. 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. หลักการและเหตุผล ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Commumication Technology – ICT) เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้ การศึกษาในอุดมคติเป็นจริงได้ เพราะสามารถแสดงอักษรภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Situation) ได้เหมือนๆ กับที่หนังสือ หนังสือภาพ เทปเสียง วีดีทัศน์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้ใช้ได้ และสร้างเครือข่ายให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ อย่างไร้ขอบเขต ในแง่ของสถานที่ที่แตกต่างคนละแห่งกัน การจัดการศึกษาให้นักเรียนเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน พ.ศ.2558 เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นาเสนอ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงาน และการพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับนักเรียนสาหรับ การ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรมเป็นหัวใจสาหรับทักษะเพื่อการ ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) แต่ทักษะนี้ยังต้องมีทักษะอื่นมาประกอบและส่งเสริม อันได้แก่ทักษะอีก 3 ด้าน คือ ด้านสารสนเทศ(information) ด้านสื่อ (media) และด้านดิจิตอล (digital literacy)เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงต่อไป สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเยาวชนมีการเครื่องมือสื่อสารอย่างหลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์และ สมาร์ทโพน เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ไม่ว่าจะเป็น Facebook Youtube Twitter Instargarmเป็นต้น แต่มีบางส่วนที่มีการ ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม วีดีโอต่าง ๆ การทะเลาะ วิวาท การอนาจาร ซึ่งผิดต่อศีลธรรมอันดีงามสังคม ประเพณีงามของวัฒนธรรมของไทย เป็นส่วนหนึ่ง ของความขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มต่าง ๆ อันจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏในโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การนาเทคโนโลยีโดยการใช้เครื่องมือประเภท Social Media มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ เรียนรู้เป็นการผลักดันให้ผู้เรียนได้ก้าวเท่าทันของการเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุค ปัจจุบัน ซึ่งทาให้เกิดระบบ Community ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระหว่างครู กับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ที่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นความสาคัญของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาและกิจกรรมให้สัมพันธ์กันและในวิธีการจัดกิจกรรมบูรณาการยังเปิดโอกาสให้ นักเรียนได้เรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพื่อนามาเชื่อมโยงกันในการแก้ปัญหาชีวิตประจาวันได้ (พิษณุ เดชใด. 2540 : 26) และจากการศึกษางานวิจัยพบว่าการสอนแบบบูรณาการยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์
 4. 4. ระหว่างโลกของสิ่งที่เรียนรู้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีความหมายที่จะนาไปสู่การเพิ่มพูนความสามารถใน การจาและแก้ปัญหา ผู้เรียนสามารถดึงข้อมูลจากสมองออกมาใช้ได้ดี ทาให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติ (อัญชลี สารรัตนะ. 2543 : 29) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้ และในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้ นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเรียนมีประโยชน์หรือนาไปใช้ได้จริง ซึ่งเหตุผลที่สนับสนุนการบูรณาการหรือ เชื่อมโยงวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จากเหตุผลดังกล่าวในฐานะครูผู้สอน จึงมีแนวคิดในการสร้างจิตสานึกการเรียนรู้บูรณาการการ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social media) อย่างสร้างสรรค์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝัง และสร้างจิตสานึกที่ดีงาม คุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะ กระบวนการคิดให้กับนักเรียนผ่านกระบวนการบูรณาการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อสังคม ออนไลน์ (Social Media) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 4. เพื่อฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทางานร่วมกัน การยอมรับฟัง ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4. เป้าหมาย 4.1 เชิงปริมาณ นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 4.2 เชิงคุณภาพ 1. มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
 5. 5. 2. ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และความร่วมมือ 3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 4. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ 5. Conceptual Frame Work
 6. 6. Conceptual Frame Work IN PUT PROCESS OUT PUT 1. นักเรียน 2. ครู 3. กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ social media ได้แก่ wordpress Facebook youtube slide share 1. ความรู้ตามหลักสูตร 2. ทักษะในศตวรรษที่ 21 3. คุณลักษณะนักเรียนสุจริต 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด ความมี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ
 7. 7. 6. ลาดับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart Model ของ Best Practice ขั้นที่ 1 วิเคราะห์/ออกแบบ/ปรับปรุง และพัฒนา Blog เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ขั้นที่ 2 กาหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ประเมินผลการร่วมกิจกรรมของผู้เรียน วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต สาธารณะ ขั้นที่ 4 ประเมินสภาพความพึงพอใจของผู้เรียน ขั้นที่ 5 รายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา A P ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ วิเคราะห์/ออกแบบ/ปรับปรุง และพัฒนา Blog เพื่อใช้ในการเรียนการสอน D นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 9 กิจกรรม แนะนากระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่จาเป็น เสริมสร้างและปลูกฝังคุณลักษณะทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ C ประเมินผลกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสื่อสังคมออนไลน์ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล/สาระสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 8. 8. 7. งบประมาณโครงการ งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก หมวดเงินอุดหนุน จานวน 10,000 บาท 8. ผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้น เมื่อดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของ Best Practice แล้ว ตอบรับ วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุจริตข้อใดและอย่างไร 1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังและสร้างกระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งเป็นทักษะที่ สาคัญในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3. ผู้เรียนมีทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและ ความร่วมมือ 4. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่ อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 9. ร่องรอยหลักฐานระหว่างการพัฒนา ที่แสดงว่าการดาเนินการนาไปสู่เป้าหมาย http://krunarinchoti.wordpress.com/
 9. 9. 10. Best Practice โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการอย่างไรบ้าง คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 1. ทักษะกระบวนการคิด 1. การสรุปความรู้ 2. การนาเสนองาน 3. การนาเสนอวีดีโอทาง fb 4. การสร้าง BLOG 5. การทาแบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะ 2. ความมีวินัย 1. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนตาม ข้อมูลที่ได้ 2. การแลกเปลี่ยนตรวจคาตอบ ระหว่างเพื่อนนักเรียน (ไม่แก้ไข คาตอบ) 3. การนาเสนองานใน BLOG/FACEBOOK (ไม่ลอกผลงาน เพื่อน) 4. การทาใบงาน/แบบทดสอบย่อย (ไม่ลอกคาตอบเพื่อน) แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะ 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 1. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนตาม ข้อมูลที่ได้ 2. การแลกเปลี่ยนตรวจคาตอบ ระหว่างเพื่อนนักเรียน (ไม่แก้ไข คาตอบ) 3. การนาเสนองานใน BLOG/FACEBOOK (ไม่ลอกผลงาน เพื่อน) 4. การทาใบงาน/แบบทดสอบย่อย (ไม่ลอกคาตอบเพื่อน) แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะ
 10. 10. คุณลักษณะ กิจกรรมที่สอดคล้อง เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 4. อยู่อย่างพอเพียง 1. การเข้าเรียนตรงเวลา (ภูมิคุ้มกันที่ ดี) 2. การศึกษาความรู้จาก BLOG (ความ พอประมาณ, ภูมิคุ้มกันที่ดี) 3. การนาเสนองานใน BLOG/FACEBOOK (ไม่ลอกผลงานเพื่อน) 4. การทาใบงาน/แบบทดสอบย่อย (ไม่ลอกคาตอบเพื่อน) แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะ 5. มีจิตสาธารณะ 1. การแบ่งกลุ่มกันทางาน 2. นักเรียนอาสาสมัครนาเสนอผลงาน 3. การนาเสนองานใน BLOG/FACEBOOK (ให้ความ ช่วยเหลือเพื่อน) 4. การแลกเปลี่ยนกันตรวจผลงาน แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน แบบประเมินคุณลักษณะ 11. กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ปฏิญญา กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 1. การปลูกฝัง ปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะ 5 ประการ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการ โดยใช้ SOCIAL MEDIA 1. การเข้าเรียนตรงเวลา (ภูมิคุ้มกันที่ ดี) 2. การศึกษาความรู้จาก BLOG 3. การนาเสนองานใน BLOG/FACEBOOK (ไม่ลอกผลงานเพื่อน) 4. การทาใบงาน/แบบทดสอบย่อย (ไม่ลอกคาตอบเพื่อน) 5. การแบ่งกลุ่มกันทางาน 6. นักเรียนอาสาสมัครนาเสนอผลงาน 7. การแลกเปลี่ยนกันตรวจผลงาน
 11. 11. ปฏิญญา กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีการ 2. การป้องกัน จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม และ ค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริต ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนบูรณาการ โดยใช้ SOCIAL MEDIA 1. การเข้าเรียนตรงเวลา (ภูมิคุ้มกันที่ ดี) 2. การศึกษาความรู้จาก BLOG 3. การนาเสนองานใน BLOG/FACEBOOK (ไม่ลอกผลงานเพื่อน) 4. การทาใบงาน/แบบทดสอบย่อย (ไม่ลอกคาตอบเพื่อน) 5. การแบ่งกลุ่มกันทางาน 6. นักเรียนอาสาสมัครนาเสนอผลงาน 7. การแลกเปลี่ยนกันตรวจผลงาน 3. การสร้าง เครือข่าย 1. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน ผ่านเว็บไซต์ http://krunarinchoti.wordpress.com/ 2. การเผยแพร่ให้กับครูโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสุจริต 10 โรงเรียน เผยแพร่ข้อมูล 1. blog 2. website 3. นิทรรศการ ให้กับผู้ที่สนใจ โรงเรียนเครือข่าย 12. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ (แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบตรวจผลงาน ดัชนีชี้วัด ฯลฯ) 1. แบบประเมินพฤติกรรม 2. แบบประเมินผลงาน 3. แบบประเมินคุณลักษณะ 13. ผลที่เกิดจากการจัดทา BEST PRACTICE 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศครูผู้นาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับประเทศ ปี 2556 2. ได้รับรางชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการ Thailand Social Media Awards 2013 ระดับประเทศ 3. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ Teacher’s Talent Awards season 1 (การประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1) บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 12. 12. 4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี 2556 ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 5. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม สาระบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 5. ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่ใช้ BLOG ในการจัดการเรียนการสอนในระดับดีเด่น ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 6. ได้รับรางวัลครูสอนดี ปี 2554 7. ผลงานเรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น รางวัลชมเชย ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อ ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.thaigoodview.com/node/41787 8. ผลงานเรื่อง สถิติ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อ การเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.thaigoodview.com/node/91843 9. ผลงานเรื่อง การให้เหตุผล รางวัลเหรียญทอง ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.thaigoodview.com/node/76290 14. แนวทางขยายผลสร้างเครือข่าย/วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1. นาเสนอรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ ทั้งเว็บไซต์ แผ่นพับ 2. จัดนิทรรศการ best practices ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 3. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
 13. 13. 15. ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง สร้างสรรค์ มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook blog youtube slide share สาหรับนักเรียนทาให้นักเรียนบางคนขาดความสนใจ การแก้ไขปัญหา ครูทาความเข้าใจกับนักเรียนโดยฝึกการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ facebook blog youtube และ slide share โดยยกตัวอย่างวิธีการใช้เครื่องมือให้ครบทุกตัว และสอบถาม นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น 16. ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ผู้เรียน ได้รู้จักและใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะ กระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามคุณลักษณะของ นักเรียนโรงเรียนสุจริตอีกด้วย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. ครูผู้สอนควรนากิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้ใน กิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระเพราะเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหาลาการลงมือ ปฏิบัติและยังมีผลดีที่นักเรียนไม่เบื่อเพราะเป็นกิจกรรมที่หลากหลาย และเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะ กระบวนการคิด ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และเป็นการใช้เครื่องมือสื่อ สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 2. การนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้ ครูผู้สอนควรมีการศึกษาขั้นตอนในการใช้ให้มีความเข้าใจ เพื่อประโยชน์ในการแนะนานักเรียนได้อย่างดี 3. ครูผู้สอนควรดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เอื้ออานวยความ สะดวก และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนในการทางานกลุ่ม ควรเสริมแรงและให้กาลังใจทุกครั้งที่ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้โดยวิธีการที่สร้างสรรค์และมีคุณธรรมในการทางาน จะทาให้นักเรียนเกิด ความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการทางานโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 17. ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)
 14. 14. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 15. 15. กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ SOCIAL MEDIA เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ นรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 16. 16. กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้าง ทักษะการคิด/คุณลักษณะ โรงเรียนสุจริต 5 ประการ 1. ครูเรียกชื่อนักเรียนที่เข้าชั้นเรียน และแนะนาให้นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา สร้างความรับผิดชอบให้ตนเอง 2. ครูแจ้งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 การมีวินัย ความพอเพียง (ภูมิคุ้มกันที่ดี ) 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มมีชาย หญิง คละกันและคละความสามารถ ตั้งชื่อกลุ่ม มีหัวหน้า กลุ่ม รองหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่ในการทางานกลุ่มร่วมกันโดยสลับหน้าที่ภายในกลุ่ม การมีจิตสาธารณะ การมีวินัย 4. ครูถามคาถามผู้เรียนถึงความหมายของคาว่า คู่อันดับ แล้วขออาสาสมัครให้นักเรียนตอบคาถาม 2 – 3 คน บันทึก คาตอบไว้บนกระดาน การมีจิตสาธารณะ การมีวินัย ความพอเพียง (พอประมาณ) 5. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://krunarinchoti.wordpress.com/ความสัมพันธ์- relation/คู่อันดับ-order/ แล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับในหัวข้อคู่อันดับ แล้วสรุปในแบบสรุปความรู้ที่ 2 ใน ประเด็นต่อไปนี้พร้อมค้นหาคาตอบ 4.1 สมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับสลับที่กันได้หรือไม่ 4.2 สัญลักษณ์แทนคู่อันดับใช้วงเล็บ { }, [ ] ได้หรือไม่ โดยครูเดินดูและตอบปัญหาของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ความพอเพียง (ภูมิคุ้มกันที่ดี ในการ ทางาน, เงื่อนไขคุณธรรม, พอประมาณ, เงื่อนไขความรู้) การมีจิตสาธารณะ การมีวินัย การคิดรวบยอด/การคิดสรุปความ
 17. 17. กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้าง ทักษะการคิด/คุณลักษณะ โรงเรียนสุจริต 5 ประการ 5. ครูขออาสาสมัครนักเรียน ตัวแทนนักเรียน 2 กลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของคา ว่า คู่อันดับและเปรียบเทียบกับที่บันทึกบนกระดาน ความพอเพียง (ภูมิคุ้มกันที่ดี ในการ ทางาน, เงื่อนไขคุณธรรม, พอประมาณ, เงื่อนไขความรู้) การมีจิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์ 6. นักเรียนจดบันทึกลงในแบบสรุปความรู้ที่ 2 ที่ครูแจกให้ นักเรียนเก็บเข้าแฟ้มผลงานตนเอง การคิดรวบยอด/การคิดสรุปความ 7. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 2 ส่งแล้วครูให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันตรวจ ตามเฉลยใบงานที่ 2 ครูจดบันทึก คะแนนที่ได้ไว้ ความพอเพียง (เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไข คุณธรรม) ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การมีจิตสาธารณะ การคิดแก้ปัญหา
 18. 18. กิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้าง ทักษะการคิด/คุณลักษณะ โรงเรียนสุจริต 5 ประการ 8. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับคู่อันดับใน Blog : http://krunarinchoti.wordpress.com/ ความสัมพันธ์-relation/คู่อันดับ-order/ สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การมีจิตสาธารณะ การคิดแก้ปัญหา ความพอเพียง (พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง) 9. นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบย่อยที่ 2 จานวน 5 ข้อ ใช้เวลา 5 นาที 10. ครูตรวจแบบทดสอบย่อยที่ 2 แจ้งผลคะแนนกับนักเรียนในวันต่อไป 11. ครูให้นักเรียนนาเสนอโจทย์ปัญหาผ่านเครื่องมือ social media โดยใช้ facebook โดยให้นักเรียนที่มีทักษะ คอยช่วยเหลือกัน และส่งให้ตรงกรอบกาหนดเวลา ใน facebook กลุ่ม CPR4/11 ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การมีจิตสาธารณะ การคิดแก้ปัญหา ความพอเพียง (พอประมาณ,เงื่อนไข ความรู้)
 19. 19. นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อสังคมออนไลน์ (SOCIAL MEDIA)
 20. 20. http://krunarinchoti.wordpress.com/ http://krunarinchoti.wordpress.com/ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 21. 21. การนา clip video จาก youtube เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การตอบคาถามร่วมกิจกรรมของนักเรียน ใน wordpress
 22. 22. การใช้ facebook ในการนาเสนองานของนักเรียน นักเรียนช่วยเหลือกันทางานนาเสนองานใน FACEBOOK
 23. 23. ผลงานนักเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์ ผลงานนักเรียนเรื่อง ผลคูณคาร์ทีเซียน
 24. 24. ผลงานของนักเรียน นาเสนอผ่าน Facebook
 25. 25. ผลที่เกิดจากการจัดทา BEST PRACTICE
 26. 26. ผลงานเรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น รางวัลชมเชย ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อ การเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.thaigoodview.com/node/41787
 27. 27. ผลงานเรื่อง สถิติ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี http://www.thaigoodview.com/node/91843 ผลงานเรื่อง การให้เหตุผล รางวัลเหรียญทอง ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการ เรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://www.thaigoodview.com/node/76290
 28. 28. การขยายผลสร้างเครือข่าย/วิธีการประชาสัมพันธ์
 29. 29. http://krunarinchoti.wordpress.com/2014/07/02/โปสเตอร์นาเสนอ http://krunarinchoti.wordpress.com/2014/07/02/กิจกรรมการเรียนบูรณการ
 30. 30. http://krunarinchoti.wordpress.com/2014/07/02/กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

×