Ar

1,964 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,449
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ar

  1. 1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหาการบวก การลบ จานวนเต็ม โดยใช้รูปแบบโมเดลความสัมพันธ์ของสี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 นริ นทร์โชติ บุณยนันท์สิริโรงเรี ยนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  2. 2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนชื่อเรื่องการวิจัย การแก้ปัญหาการบวก การลบ จานวนเต็ม โดยใช้รูปแบบโมเดลความสัมพันธ์ของสีชื่ อผู้วจัย นายนริ นทร์โชติ บุณยนันท์สิริ ตาแหน่ ง ครู คศ.2 โรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ิอาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ลักษณะปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค31102ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชน จากการเรี ยนการแก้สมการ ัเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสมการกาลังสองตัวแปรเดียว พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบจานวนเต็ม คือ คาตอบของนักเรี ยนถูกต้องค่อนข้างน้อย จากการสังเกตและสอบถามนักเรี ยนก็พบว่านักเรี ยนยังไม่เข้าใจรู ปแบบวิธีการตามข้อตกลงวัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการบวก การลบ จานวนเต็มให้นกเรี ยนมีทกษะการบวก การลบ จานวนเต็ม ั ันาไปใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสมการกาลังสองตัวแปรเดียวเทคนิคทีใช้ ในการแก้ปัญหา ่ ใช้รูปแบบโมเดลการดาเนินการทางคณิ ตโดยกาหนดให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ แทนจานวนเต็มบวก แทนจานวนเต็มลบ ข้ อตกลงเบืองต้ น ้ 1. ถ้าสัญลักษณ์ มีค่าแทนด้วย 1 และในกรณี ท่ีมีสัญลักษณ์เหมือนกันให้นาค่ามาร่ วมกัน 2. ถ้าสัญลักษณ์ มีค่าแทนด้วย -1 และในกรณี ท่ีมีสัญลักษณ์เหมือนกันให้นาค่ามาร่ วมกัน 3. ถ้าสัญลักษณ์ต่างสี กนจับคู่กนแต่ละคู่ให้มีค่าเป็ น 0 ั ั
  3. 3. การใช้งานดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของ 6 + (-3)ตามข้อตกลงที่ 3 วงกลมต่างสี กนเราจะจับคู่กน แล้วมีค่าเป็ น 0 ดังนั้น ั ัเมื่อจับคู่กนแล้วจะเหลือวงกลมสี เขียว 3 รู ป ดังนั้น 6 + (-3) มีผลลัพธ์เป็ น 3 ัหรื อ 6 + (-3) = 3ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลบวกของ 1 + (-4)ตามข้อตกลงที่ 3 วงกลมต่างสี กนเราจะจับคู่กน แล้วมีค่าเป็ น 0 ดังนั้น ั ัเมื่อจับคู่กนแล้วจะเหลือวงกลมสี แสด 3 รู ป ดังนั้น 1 + (-4) มีผลลัพธ์เป็ น -3 ัหรื อ 1 + (-4) = -3ช่ วงเวลาในการแก้ปัญหาดาเนินการระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2555
  4. 4. วิธีการวิจัย 1. ให้นกเรี ยนศึกษารู ปแบบโมเดลความสัมพันธ์ของสี และข้อตกลงในการใช้รูปแบบ ัโมเดลความสัมพันธ์ของสี 2. ให้นกเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะจานวน 2 ชุด ได้แก่ แบบฝึ กทักษะที่ 1 ัเรื่ อง การบวกจานวนเต็ม และแบบฝึ กทักษะที่ 2 เรื่ องการลบจานวนเต็ม3. วิธีรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ครู ให้นกเรี ยนฝึ กทักษะการบวก และการลบจานวนเต็ม ัในแบบฝึ กทักษะ โดยใช้รูปแบบโมเดลความสัมพันธ์ของสี แล้วตรวจให้คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก ร้อยละ 70 – 79 หมายถึง ดี ร้อยละ 60-69 หมายถึง ปานกลาง ร้อยละ 50 – 59 หมายถึง พอใช้ ต่ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ปรับปรุ ง4. วิธีวเิ คราะห์ขอมูล นาแบบฝึ กทักษะของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/3 จานวน 40 คน ้มาตรวจสอบทักษะการบวกและการลบของนักเรี ยน5 . ผลการวิเคราะห์ขอมูล นาแบบฝึ กหัดทักษะของนักเรี ยนมาจาแนก แล้วคิดเป็ นร้อยละได้ ้ดังนี้ นักเรี ยนจานวน 3 คน ได้ระดับ ปรับปรุ ง คิดเป็ นร้อยละ 7.50 นักเรี ยนจานวน 7 คน ได้ระดับ พอใช้ คิดเป็ นร้อยละ 17.75 นักเรี ยนจานวน 8 คน ได้ระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 20 นักเรี ยนจานวน 10 คน ได้ระดับ ดี คิดเป็ นร้อยละ 25 นักเรี ยนจานวน 12 คน ได้ระดับ ดีเยียม ่ คิดเป็ นร้อยละ 30
  5. 5. ข้ อสั งเกตหรือข้ อเสนอแนะ 1 . จากการตรวจแบบฝึ กทักษะการบวกและการลบจานวนเต็ม พบว่าการใช้รูปแบบโมเดลความสัมพันธ์ของสี ทาให้นกเรี ยนมีทกษะการบวก การลบดีข้ ึนมากกว่าเดิม และสามารถทาได้รวดเร็ ว ั ัถูกต้อง 2. จากการใช้รูปแบบโมเดลความสัมพันธ์ของสี ในช่วงการเรี ยนจะทาให้ชาบ้าง ้เมื่อนักเรี ยนเกิดความชานาญจะทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลดีแก่นกเรี ยน ั ่ 3. สาหรับนักเรี ยนที่อยูในระดับพอใช้และปรับปรุ งความให้นกเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะ ัอีก 3-5 ชุด เพื่อให้นกเรี ยนเกิดความชานาญในการบวก การลบจานวนเต็มแล้วทาการประเมิน ัทักษะการบวก การลบจานวนเต็มอีกครั้ง

×