Cultuurverschillen nederland belgie

8,827 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Belgie, het land grenzend aan (#) Frankrijk, luxemburg, duitsland en Nederland (#)
 • een land datvoornamelijkbekendstaatom de EU (#) bier (#) en eenkleinplassendmannetje (#) dat elk jaarduizendentoeristentrektgenaamdmannekepisMaargenoeg over wildplassers. (#)
 • Een land waar bedrijven als (#) Akzo Nobel, (#) HEMA, (#) Philips, (#) TNT en (#)Vos logistics een vaste voet aan de grond hebben kunnen krijgen en un omzet en winst hebben zien stijgen. Voordat u denkt dat Belgie een makkelijke markt is moeten we u waarschuwen (#)TNT vroeger TPG en PTT, Theo Jongsma
 • Het probleemdat HEMA ondervond was in essentieeencommunicatieprobleem. Ditcommunicatieprobleemzorgdeervoordateensimpel (#) Aflopend contract uitliep op eenpolitiekonderwerpwaarvrijheid van geloof in het gedingkwam. Het probleem was dateenwerknemerzichbekeerde tot de islam en eenhoofddoekbegontedragen. De HEMA liberaalals het is vondditgeenprobleem, datwerd het pas toenklantenbegonnenteklagen over het hoofddoek en HEMA daarombesloot het contract nietteverlengentoendezemevrouwweigerde het hoofddoekaftezetten.Het resultaat, (#) eenoptocht van moslimvrouwen die internationaal in het nieuwskwam. (#)HEMA is voorbeeld van verschiltussenBelgie en Nederland (prijskaartje)
 • Het ging zelfs zo ver dat Filip de Winter van het Vlaams Belang (een politieke partij in belgie) mensen opriep om massaal hema worst te kopen. Iets wat onmogelijk is (#) sinds Hema worst onbekend is in Belgie en daar niet word verkocht.Zo zien we maar dat een simpel communicatie probleem de HEMA flinke imago schade tot gevolg heeft. (#)
 • Voordat u denkt, ditoverkomtmijnietwouikgraageenfilmpjelatenzien over bewustzijn. Hoeveelverschillenkunt u zien?
 • Graagwilik u eenpaarvoorbeeldengevenwaarnederlandverschilt van Belgie, tebeginnen met wetgeving. (#)Hoeveel van u heeftweleensgehoort van de Dimonawetgeving? (uitleg)(#) eenanderewetgevingwaar u meetemakenzultkrijgen is datNederlanders die in Belgiewerkenmaareenmaalbelastworden in Nederland, andersom is ditniet het geval en kan het zorgenvoordubbelebelastingen (#)Betaling 30 dagenbetekend in Belgievanaf 1e dag van de eerstvolgendemaand 30 dagen.In Nederland mag heel weinigmaarwordenregelsgebogendusmag je heel veel.In Belgiezijner heel veelregelsmaarmagookallesals je de juistekennismaarhebt.http://www.mkbservicedesk.nl/2443/ondernemen-belgie-hoe-werkt.htm
 • Als we kijkennaartaalkunnen we makkelijkbeginnen, zozegteenNederlander……… (#)Politiecommisarisen;vloogbijna de bak in, in nederlandvlieg je de gevangenis is (ganietlangsaf)
 • Het verschil in lunch al dannietzakelijk is zogrootdat u waarschijnlijkniethoeftevertellenwelke lunch bijwelk land hoort.Als u eenbelguitnodigdvoor de lunch, komdanalsjeblieftnietaan met eenboterham en eenglasmelk, ditzal de relatieernstigschaden, danmaarlieverniksteeten. Als we zoekennaarverklaringenvoordezeverschillenkunnen we datterugvinden in Theorie. (#)
 • Professor Geert Hofstede & zijn zoon Gert-jan zorgen samen voor 2 generaties aan cultuur analyses die wereldwijd bekend zijn. Geert hofstede en met latere toevoegingen van zijn zoon bedachten 5 dimensies (#) die bedrijfscultuur definiëren. We zullen alleen de eerste 4 doornemen sinds er voor de 5de geen substantiele verschillen zijn tussen nederland en België. (#)Maar voordat we dat doen moeten we eerst bij het begin beginnen, met de vraag (#)
 • Wat is cultuur (#)
 • uit verschillende lagen, waarden, rituelen, helden, symbolenhet ui-model van Hofstede (1991) (later overgenomen door trompenaars) weet dit krachtig te verbeelden. Hoe dieper u in de ui komt, hoe moeilijker het is deze laag te veranderen. (#)http://www.scholenmetsucces.nl/s-t-u/uimodel
 • Symbolen (KLOMPEN)Dit zijn de meest oppervlakkige kenmerken van een organisatiecultuur. Het zijn woorden, afbeeldingen, gebaren of voorwerpen met een betekenis die alleen door de leden van de cultuur begrepen worden. Bijvoorbeeld vakjargon, kleding, vlaggen etc.  (#)Helden (Steve Jobs)Dit zijn personen die over eigenschappen beschikken die in de cultuur erg belangrijk zijn en daarom fungeren als gedragsmodel. Het gaat hierbij niet altijd om levende personen. Bijvoorbeeld de prestaties van de oprichter blijven lange tijd leven door de anekdotes die rond gaan. Antihelden kunnen ook deze rol vervullen, verhalen over onoplettende collega's laten zien hoe het niet moet. (#)Rituelen (1-2-3-4 kussen als groet)Dit zijn collectieve activiteiten die overbodig zijn om het gewenste doel te bereiken, maar die als sociaal essentieel worden beschouwd binnen een cultuur. Voorbeelden van rituelen zijn: groeten, recepties, het zoenritueel etc.  (#)WaardenDe waarden vormen de kern van een organisatiecultuur. Deze geven aan welk gedrag in de organisatie als goed of slecht, als normaal of abnormaal, als rationeel of irrationeel wordt beschouwd.Nu we wetenwatcultuur is kunnen we verder met de dimensies die geerthofstedebedacht (#)
 • Machtsafstandookwelverschiltussenverschillendeposities in hierarchy genoemd is de eerstedimensie van hofstede. Nederland kenteenkleinemachtsafstand, zoals u rechtskuntziengaatveel in overleg met het personeelwaar het in belgie de baas de baas is. In de praktijk kan dat betekenen dat als u contact heeft met een Belgisch bedrijf en u denk dat u een deal heeft, het in later stadium kan blijken dat het hele voorstel nog moet worden goedgekeurd door een manager in een hogere positie en dat u eigenlijk buitenspel staat.
 • Als we eenconcreetvoorbeeldmaken van de hierarchy kuntziendat links, in nederlandcommunicatie (#) binnen het bedrijfallemaal door elkaarloopt , mensenkunnen al het nodigeinformatie met elkaaruitwisselenzonderenigeverantwoording. Rechtshebben we belgie, met eensterkehierarchie, watervoorzorgtdatcommunicatiealleen via van tevorengespeceficeerdekanalengaat (#) in ditgeval van bovennaarbeneden.AlseenNederlandse manager zijngelijkeraadpleegt in eenBelgischbedrijfvoor, bijvoorbeelddeze man steldeenvraag. Dan zaldezevraag (#) bijvoorbeeldeerst via de sales manager naar de (#) algehele manager en somszelfnaar de baas gaanvoordatdeze (#) weerzijnwegaflegd via de managers (#) naaruiteindelijk de manager (#) in het Nederlandsebedrijf.Voordatditheletraject is afgelegdbegint de beeldvorming van de Nederlandse manager al, hijdenkdezemensenzijn (#)lui , sloom en hebbentotaalgeeninteressewatnatuurlijkeenmisvatting is van de situatie. (#)
 • Zoudezesituatiezichandersomvoordoendankrijgen we eenbelgische manager die zijnNederlandsecollegacontacteerd, hijsteldbijvoorbeeldeenvraag over een levering (#) watdoet de Nederlandse manager, hijantwoordmeteensindsdezeverantwoordelijkheidbij hem ligt (#). Het resultaatzaldanzijndat de belgdenkt, maarditkantochnietzosnel. En het is dan heel goedmogelijkdathij de vraagnogmaalssteldaandeze manager of dathij contact opneemt met iemand die in zijnperceptieallesweet, de baas (#) Dezebelgdoetditomdat in zijnogen de manager of hem (#) onvolledigeinformatiegeeft want de baas hoortallesteweten en de manager weetnatuurlijkmaar de helft. Of hijdenktdathij met Rambo temakenheeft, eenpersoon die allesalleendoetzonderzichiets van anderenaantetrekken. Anderevoorbeelden van verschil in machtsafstandzijn (#)ABC kan DMU voor u localiseren
 • Een samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen ongedwongen zijn. Binnen deze samenlevingen zorgt iedereen alleen voor zichzelf en voor zijn/haar naaste familie. Een samenleving is collectivistisch als individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in groepen. Zoals meeste westerse (#) landen zijn Nederland en België individualistische landen.
 • De mate van masculiniteit of femininiteit geeft aan in hoeverre waarde wordt gehecht aan traditioneel mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Mannelijke waarden zijn onder meer competiviteit, assertiviteit, ambitie en het vergaren van rijkdom en weelde, waartegenover vrouwelijke waarden als bescheiden gedrag, dienstbaarheid en solidariteit staan. Ook geldt dat er in "masculiene" landen een duidelijke rolverdeling is tussen man en vrouw waar dit niet het geval is in laagscorende landen. (#)
 • Ditkunnen we duidelijkterugzien in de vergadercultuur van beidelanden. In Nederland (#) word ervergaderdom tot eenbeslissingtekomen, ditnoemen we ookweleencultuur van concensus, iedereenheeftinvloed op de beslissing. De financieel manager, de human resource manager, de product medewerker, de marketing manager, en gazomaar door.In belgie (#) word ervergaderdomiedereentelatenwetenwat de beslissing is geworden en wiewatvoorrolheeft. Met anderewoorden, de beslissing is nawikken en wegengenomen en iedereenzalermaarmeemoetenlerenleven.Anderevoorbeelden van masculine versus feminine samenlevingenzijn (#)
 • Onzekerheid vermijding is terug te vinden in de Belgische politiek. Hoewel Nederland meer inwoners heeft, zijn er minder ambtenaren dan in Belgie. Nu weten we allemaal dat Belgie op dit moment niet eens een overheid heeft, onder andere heeft dit te maken met de masculiniteit index waar politieke partijen niet bereid zijn tot enige consensus, maar had belgie een regering dan zou deze gegarandeerd groter zijn dan zijn Nederlandse equivalent. Deze onzekerheids vermeiding vinden we ook terug bij de (#)
 • Bank, het is in Belgie zo goed als onmogelijk als buitenlander iets te doen bij de bank zonder 4 keer (#) op gesprek te zijn geweest. En heeft u dan eindelijk duidelijk weten te maken wat u wil, dan zult u waarschijnlijk een stuk meer handtekeningen (#) moeten zetten dan in Nederland.Deze handtekening is ook zeer belangrijk als het gaat om een ziektebrief, kom je in Nederland weg met een telefoontje, hoef je in Belgie vaak niet terug naar werk te komen zonder een handtekening van de huisarts die bevestigd dat u ziek was.Andere voorbeelden die we kunnen benoemen zijn (#)
 • We kunnen concluderen dat er zeker (#) verschillen zijn. Ik hoop dat ik u niet teveel heb afgeschrikt want nu u weet dat ze er zijn (#) beloof ik u dat ze te overkomen zijn. Denk aan het filmpje dat ik u hiervoor liet zien. Als u weet waar u op moet letten hoefd het niet zo moeilijk te zijn.Als bewijs daarvoor, het feit dat (#) er al heel wat bedrijven in Belgie zijn gevestigd. (#)
 • Hier kunnen we zien dat dat zo’n 2000 tal Nederlandse bedrijven zijnWe zien hier dat Nederlandse bedrijven zich over heel België verspreid hebben maar opvallend is toch dat het merendeel, 44%, Antwerpen als thuishaven voor hun export heeft gekozen.
 • Toeval wil nu dat ik bedrijfsleider ben van het Antwerp business center. Wij weten, door mee aan de opstart van zo’n 500 bedrijven te staan, hoe het er in België aan toegaat. Van deze 500 zijn er zaten er zo’n 100 tal Nederlandse bedrijven tussen waaronder: Hans Duistens (NL ondernemer van het jaar) NAT JMV BAM en andere bekende.Vooral tientallen succesvolle Nederlandse bedrijven.
 • Als het over cultuurverschillen gaat kunt u vele boeken lezen zoals ik heb gedaan. Een gezonde dosis zelfstudie is essentieel om de verschillen te begrijpen en om de wind in uw zeilen te kunnen vangen. Natuurlijk hoeft u niet alles te lezen, wij zullen u helpen en
 • weten hoe de vork in de steel steekt en zorgen dat u niet tussen wal en schip valt op cultureel vlak.
 • Het Antwerp Business Center is gelegen in het Centrum van Antwerpen op loopafstand van het station en in directe verbinding met de luchthaven. Onze moderne kantoren op de 16e en 20ste verdieping bieden u onovertroffen voorzieningen en bieden u mogelijkheden voor vergaderingen, klanten ontvangst en werkruimte.Maar dit is niet wat ons bij ABC uniek maakt nog is het onze passie, wat ons onderscheid van onze concurrenten is service en met name Know-how.
 • Om alle services die ABC levert te beschrijven zouden we ze kunnen presenteren in gigantische spreadsheets, tabellen en diagrammen, maar in dit geval is een simpele sheet veel overzichtelijker en makkelijker te begrijpen. Organiseren onze teams op een slimme manier om toch kosten efficient doel nalatigheid en slagkracht te combineren.Als mensen me vragen wat we doen, antwoord ik
 • Wij doen alles, behalve uw kernactiviteit. Kantoorruimtes die met umeegroeien, meeting rooms, IT, human resource management,marktonderzoeken, klantendienst, receptie, schoonmaken, consulting, maar ook een zeer uitgebreid netwerk van bedrijven... etc.Kortom, het Antwerp Business Center biedt u de perfecte bemanning voor een geslaagde tocht op nieuwe wateren. U houdt het roer en wij bedienen de zeilen. (#)
 • Binnen ABC bent eigenlijkalseenaanvoerden, u stuurt ABC zoals u datnodigheeft of van toepassingvind: waar is versterkingnodig en waarzijn de openingen? U staataan het roer en bepaaldwat u nodighebt en ABC levert.Wij van ABC exceleren in team verband en werkenookgraagsamen met u.Maaromdatookzelfsaanvoerderssomssturingnodighebben (gezien de wedstrijdtegenduitslandaanzienlijkesturing van zowelaanvoerder, trainer en spelers.. Al zijn de rode duivelshelemaalnietgeplaatst) wilik u alvastdezepraktische tips meegeven. (#)MARK VAN BOMMEL
 • En ik dank u voor uw aandacht
 • Cultuurverschillen nederland belgie

  1. 1. BRUGGENBOUWERSMedemogelijk gemaakt door: ABC & CultureMatters
  2. 2. België
  3. 3. België
  4. 4. België
  5. 5. Probleem Communicatie Aflopend contract Geloof
  6. 6. Probleem
  7. 7. BewustwordingFilmpje - Whodunnit, zie jij de 21 verschillen?http://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
  8. 8. Bewustwording Taal Eten / drinken Wetgeving Dinoma Belasting overinkomsten
  9. 9. Bewustwording Wetgeving Eten / drinken TaalNederland BelgiëVoor “de prijs” Aan “de prijs”MKB KMOKopje koffie Tasje koffieEnerverend Irritant, ergerlijkMiddag (12:00 tot 18:00) Middag (12:00 tot 14:00)
  10. 10. Bewustwording Wetgeving Taal Eten / drinken
  11. 11. Theorie Prof. Geert Hofstede & ZoonI. MachtsafstandII. IndividualismeIII. MasculiniteitIV. OnzekerheidsvermijdingV. Lange- of kortetermijndenken
  12. 12. Theorie Wat is cultuur?
  13. 13. 3 niveaus van mentaleprogrammering Persoonlijkheid Cultuur Menselijke natuur
  14. 14. Cultuur Symbolen Helden Rituelen Waarden
  15. 15. Cultuur Symbolen Helden Rituelen Waarden
  16. 16.  Lui Hiërarchie+ Sloom Totaal geen interesse Hiërarchie- gedecentraliseerde gecentraliseerde lijn matrix
  17. 17.  Onvolledige informatie Hiërarchie+ Rambo Hiërarchie- gedecentraliseerde gecentraliseerd lijn matrix
  18. 18. Overzicht VerschillenMachtsafstandBelgie NederlandHierarchie een vaststaand gegeven Hierarchie noodzakelijk, maar niet(ongelijkheid; baas is de baas, en jij gewenst (gelijkheid)niet!)Baas heeft een “gate keeper” Baas is altijd toegankelijkBaas mag niet weten dat ik solliciteer Solliciteren kan tijdens werkurenRevolutie (=staken) Evolutie (=staken is laatste redmiddel)Eigenmening is er wel, maar wordt Eigenmening wordt altijd en overalniet geuit (ongevraagd!) gegevenRelaties zijn enorm belangrijk, zo krijg Relaties kunnen gezien worden alsje je zaken voor elkaar “machtsmisbruik”
  19. 19. 54
  20. 20. Vergadercultuur
  21. 21. Overzicht VerschillenMasculiniteitBelgie NederlandGoede service/dienstverlening Geen service/dienstverleningLeven om te werken Werken om te levenSympathie voor iemand die succesvol Succes niet breed uitmeten; Jaloersis op de succesvolleStatus (materialistisch) belangrijk Status bestaat nietJe komt om te werken! Taak van de baas is een “prettige” werkomgeving te makenBesluitvaardigheid verwacht (zeker Concensus gedreven (polderen)van de baas)Positieve feedback wordt verwacht Positieve feedback geef je voorzichtigdoor je medewerkersHet doel is belangrijker dan het Process is belangrijker dan het doelprocess
  22. 22. Bank
  23. 23. Overzicht VerschillenOnzekerheidsvermijdingBelgie NederlandHarde werkers Hard werken is geen doel op zichConflicten worden vermeden Conflicten worden uitdentreuren uitgepraatConservatief (zeker op technisch vlak) Ondernemend en innovatiefBaas wordt geacht om alles(!) te Baas komt weg met “ik zoek het op”wetenRegels zijn er omdat ze er zijn Regels worden aangepast aan de(behalve als je goede connecties omstandigheden (regel=algemenehebt) richtlijn)Vertrouwen in expertise Vertrouwen in de gedelegeerde expertise of jezelfAngst voor falen Falen is vervelend, maar onderdeel van het leerproces
  24. 24. Theorie Er zijn verschillen Ze zijn te overkomen Er is een eenvoudige weg om de verschillen in successen om te zetten
  25. 25. ABC
  26. 26. Praktische Tips voor Nederlanders  Wees minder direct  Laat grappen achterwegen; niet doen!  Wees bereid om meer tijd aan zakenrelaties te besteden  Luister (in andere woorden, hou voor eens je mond!)  Let op details, details, details (vooral bij
  27. 27. Met intellectuele toevoegingen van:

  ×