Successfully reported this slideshow.
Antonios Gkekas       1
Λίγα λόγια για σην Mantis Α.Ε Μία εηαηξεία Νέαο Οηθνλνκίαο, ηδξύζεθε ην 1993 σο ΓΠΓ θαη  αλαδηαξζξώζεθε ην 1996 κε ηελ ...
Δημιοτπγία Mantis Ε.Π.Ε 1993: θξίζε θόζηνπο κε απνιύζεηο πξνζσπηθνύ ζε Γιιάδα θαη εμσηεξηθό Γιιάδα: Γηαηξεία Dec όπνπ ε...
Ανάπστξη Mantis Ε.Π.Ε Πποϊόντα:   Γκπνξεύεηαη ινγηζκηθό Γμνκνίσζεο Σεξκαηηθώλ, Πξντόληα   Λνγηζκηθνύ γηα ηελ Απνζηνιή...
Ανάπστξη Mantis Ε.Π.Ε. Υπηπεσίερ:  Μεραλνγξάθεζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο  ΢ύληαμε ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ γηα  αληηθαη...
Η ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ 1992–2001: 12,3% κέζε εηήζηα αύμεζε εζόδσλ Ακεξηθαληθέο εηαηξείεο ΗΓΓΣΓ΢, κε 50% κεξίδην α...
Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΣΑ Λ Ο Γ Ι΢ Μ ΙΚ Ο Τ & Τ Π Η Ρ Ε ΢ ΙΕ ΢                    Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΚ Η ΢      ...
Η ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1996-2000: 13% κέζε εηήζηα αύμεζε Πξνβιέςεηο 2002:   εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ 120 εθαη.  ...
Η ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2) Υακειόηεξε δήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, εθαξκνγέο ...
Δημιοτπγία Mantis A.E. 1996: Ο Ι.Π. ζέιεη λα επεθηαζεί ζε αλαπηπζζόκελνπο θιάδνπο, αλαδηαξζξώλνληαο ηελ Mantis Γ.Π.Γ. α...
Ο ΦΩΡΟ΢ ΣΗ΢ ΕΥΟΔΙΑ΢ΣΙΚΗ΢ ΑΛΤ΢ΙΔΑ΢ Μείσζε θύθινπ δσήο πξντόλησλ -> Αλάγθε γηα αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο & επειημίαο ζην ζρεδηα...
Δπαςσηπιόσησερ σηρ Mantis Α.Ε. Παξακέλεη ζηα customer interaction solutions Γπελδύεη ζεκαληηθά ζηα logistics κε ην Logis...
Η απόυαςη για Venture Capital 2001: ΢ΣΟΥΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ζε αγνξέο ηεο Γπξώπεο & ηεο Μέζεο Αλαηνιήο      Πξνθύπηεη αλάγθ...
  Μάξηηνο 2002: Venture Capital από ηελ Vectis Capital   αύμεζε εξγαδνκέλσλ 44->58   ελδπλάκσζε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ...
Διεθνήρ Επέκσαςη Mantis Α.Ε. ΢ηξαηεγηθόο ζηόρνο είλαη ε επέθηαζή ηεο ζε:   Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Γπξώπε   Μέζε Αλαηνιή...
Μεσοφική ΢ύνθεςη Mantis Α.Ε.(2003)Μέτοχοι     Ποσό Δρχ.    Ποσό ευρώ   ΠοσοστόΙ. Π.      951.600.000   2...
Επγασικό Δτναμικό 1993 – 1996: 4 εξγαδόκελνη Οθηώβξηνο 1996: 4 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 4 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγ...
Ανσαγψνιςμόρ κλάδοτ Η βηνκεραλία ινγηζκηθνύ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό θιάδν ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξντόληνο  Κ...
 Ανταγωνισμόρ σε σσέση με την υύση τος πποϊόντορ  Τσποποιημένο λογισμικό:    Μεγάινο αληαγσληζκόο    Πιεζώξα ππνθ...
 Ανταγωνισμόρ σε σσέση με την παποσή ςποστήπιξηρ σςμβοςλεςτικών ςπηπεσιών  Μικρές:    Δέρνληαη κεγάιεο αληαγσληζηηθέ...
Mantis A.E. VS Ανσαγψνιςσέρ Optimum (Αληαγσληζηήο ηνπ Warehouse Vision)   Ιδξύζεθε ην 1989 θαη έρεη έληνλε παξνπζία ζην...
Mantis A.E. VS Ανσαγψνιςσέρ Mellon Technologies (Αληαγσληζηήο ζην Customer Interaction - call / contact center solutions...
Πώρ πποέκτχε η επιφειπημασική ιδέα; Πώρ  ςτνέβαλε σο πεπιβάλλον ςσην αναγνώπιςη  σηρ επιφειπημασικήρ ετκαιπίαρ;     ...
24
Π Ω Λ Η ΢ Ε Ι΢ ΤΠ Η Ρ Ε ΢ ΙΩ Ν    1,400,000.00                            1,292,807.22   ...
Ποιερ ήσαν οι διάυοπερ πηγέρφπημασοδόσηςηρ σηρ Mantis; Leasing εμνπιηζκνύ ύςνπο 117.388, κε ζπκθσλία εμαγνξάο ζην ηέινο ...
LeasingΎςνο       117.388,11€Ηκεξνκελία Έλαξμεο 1999Δηάξθεηα     5 έηεΓηαηξία Leasing  ΟΣΓ Leasing Α.Γ.Τιηθό ...
Γιασί factoring & leasing; αλέπαθα θεθάιαηα & πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο απαιιαγή από η...
Πώρ κπίνεσε σην επιλογή/ςσπουή ςσηντλοποίηςη ολοκληπψμένηρ ευαπμογήρευοδιαςσικήρ αλτςίδαρ;Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά θαη ηη ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Case Study of Mantis Informatics S.A.

1,307 views

Published on

Mantis Informatics S.A. provides logistics and customer interaction solutions. The company solutions include logistics information systems, automated material handling systems, electronic fulfillment solutions, unified messaging and work management solutions, call and contact center solutions, customer and partner relationship management solutions. The company’s services include consulting, software and hardware installation, customization, training, and support services. Mantis was founded in 1996 and is headquartered in Hellas, Greece.

A presentation about Mantis Informatics S.A. in Greek Language. Cooperating with Mr. Tsakos Steven, Mrs. Tiniakou Alexandra, Mrs. Plemmenou Xristina.

 • Be the first to comment

Case Study of Mantis Informatics S.A.

 1. 1. Antonios Gkekas 1
 2. 2. Λίγα λόγια για σην Mantis Α.Ε Μία εηαηξεία Νέαο Οηθνλνκίαο, ηδξύζεθε ην 1993 σο ΓΠΓ θαη αλαδηαξζξώζεθε ην 1996 κε ηελ ίδξπζε ηεο Mantis Πιεξνθνξηθή ΑΓ. Αξρηθά εκπνξεύεηαη πξντόληα ινγηζκηθνύ Αλαγλσξίδoληαο θαηά θαηξνύο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαηαιήγεη ην 1997 ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 1ο σπόνο: πσιήζεηο €857.787 – θαηάθηεζε ηεο Γιιεληθήο αγνξάο 9 σπόνια μετά: πσιήζεηο €3.058.849 - θνξπθαία ζέζε ζηελ Γιιεληθή θαη Κππξηαθή αγνξά Σημαντικέρ κινήσειρ:  Αλαγλώξηζε έγκαιρα ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ  Αιιαγή ζηξαηεγηθώλ ρσξίο θόβν αλάιεςεο ξίζθνπ  Ιδηαίηεξεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο (leasing – factoring θιπ) 2
 3. 3. Δημιοτπγία Mantis Ε.Π.Ε 1993: θξίζε θόζηνπο κε απνιύζεηο πξνζσπηθνύ ζε Γιιάδα θαη εμσηεξηθό Γιιάδα: Γηαηξεία Dec όπνπ εξγαδόηαλ ν Ι.Π πξνσζεί ηα ζηειέρε ηεο ζηελ δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ γηα λα κεηώζεη ηα ιεηηνπξγηθά θόζηε Η Dec ζηεξίδεη απηέο ηηο επηρεηξήζεηο δίλνληαο ηνπο κέξνο ηεο πειαηείαο ηεο Ο Ι.Π. ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΢.Μ. (εξγαδόκελν ζηελ Actis) κε αξρηθό θεθάιαην 3 εθαη. δξρ. κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο 50% ν θαζέλαο λέα εηαηξία πιεξνθνξηθήο κε ζθνπό ηελ:  αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο  αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ, κε ζηόρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαλ ζηελ αγνξά
 4. 4. Ανάπστξη Mantis Ε.Π.Ε Πποϊόντα:  Γκπνξεύεηαη ινγηζκηθό Γμνκνίσζεο Σεξκαηηθώλ, Πξντόληα Λνγηζκηθνύ γηα ηελ Απνζηνιή & Λήςε Fax κέζσ Η/Τ  Αλαπηύζζεη Γθαξκνγέο γηα ηελ Τπνζηήξημε Γιιεληθώλ Υαξαθηήξσλ  Τιηθό Τπνινγηζηώλ (hardware) Πελάτερ:  Σξάπεδεο (Citibank, Γγλαηία, Paribas Bank)  Γηαηξείεο πιεξνθνξηθήο (Hewlett Packard Hellas, Intrasoft, ABC Systems & Software, Info-quest)  Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (International Life, Nordstern Colonia Hellas)  Δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο (McCann Erickson, Universal Media)  Γηαηξίεο ηειεπηθνηλσληώλ (Panafon)  Ναπηηιηαθέο (Eletson)  Βηνκεραληθέο εηαηξίεο (Kraft, Marac, Pepsico)  Άιιεο ((Οξγαληζκόο Λακπξάθε)
 5. 5. Ανάπστξη Mantis Ε.Π.Ε. Υπηπεσίερ:  Μεραλνγξάθεζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο  ΢ύληαμε ηερλννηθνλνκηθώλ κειεηώλ γηα αληηθαηάζηαζε θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ Η/Τ  Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο  Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο αξρεηνζέηεζεο & δηαρείξηζεο  Τπεξεζίεο αλάιπζεο, ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο εθαξκνγώλ Πνην ην αξρηθό πιενλέθηεκα ηεο Mantis Γ.Π.Γ. ζε ζρέζε κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο? 5
 6. 6. Η ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ 1992–2001: 12,3% κέζε εηήζηα αύμεζε εζόδσλ Ακεξηθαληθέο εηαηξείεο ΗΓΓΣΓ΢, κε 50% κεξίδην αγνξάο Σν ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελν ηκήκα ηεο αγνξάο Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ γηα ην 2001 ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΩ΢ 1996-2000: 13% αλάπηπμε γηα ηελ Γ.Γ. Υακειά επίπεδα πσιήζεσλ ζε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Γπξώπε 6
 7. 7. Π Ρ Ο ΪΟ Ν ΣΑ Λ Ο Γ Ι΢ Μ ΙΚ Ο Τ & Τ Π Η Ρ Ε ΢ ΙΕ ΢ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΚ Η ΢ 500 453 450 404 400 360Ε Κ ΑΤ . Ε Υ Ρ Ω 350 319 286 290 300 259 250 222 191 200 162 126 142 150 114 95 100 50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ΠΡΟΪΟΝΣΑ Λ ΟΓ Ι΢ ΜΙΚΟΤ ΕΤ Η Τ ΠΗΡΕ΢ ΙΕ΢ ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ 7
 8. 8. Η ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1996-2000: 13% κέζε εηήζηα αύμεζε Πξνβιέςεηο 2002:  εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ 120 εθαη.  ζπζηήκαηα ινγηζκηθνύ 102 εθαη.  ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εθαξκνγώλ 157 εθαη.  παξνρή εξγαιείσλ 156 εθαη. Λόγσ πνιιώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ε δήηεζε ηππνπνηεκέλσλ ινγηζκηθώλ είλαη απμεκέλε (π.ρ. εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο) 8
 9. 9. Η ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2) Υακειόηεξε δήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, εθαξκνγέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, ERP) Λόγσ ηεο αλάγθεο γηα εθζπγρξνληζκό ησλ επηρεηξήζεσλ ΑΛΛΑΓΗ πνπ επηθέξεη:  αύμεζε δήηεζεο πην νινθιεξσκέλσλ ιύζεσλ (π.ρ. ERP, CRM, CTI (Computer Telephony Integration))  αύμεζε εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 9
 10. 10. Δημιοτπγία Mantis A.E. 1996: Ο Ι.Π. ζέιεη λα επεθηαζεί ζε αλαπηπζζόκελνπο θιάδνπο, αλαδηαξζξώλνληαο ηελ Mantis Γ.Π.Γ. απνθηά ην 100% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ ΢.Μ.(απνρσξεί) & εγθαζίζηαηαη ζε λέν θηίξην (8 εξγαδόκελνη) 1999: ελνηθίαζε επηπιένλ λέσλ θηηξίσλ κε leasing εμνπιηζκνύ δηαξθείαο 5 εηώλ -> εμαγνξά εμνπιηζκνύ ζηε ιήμε Γπηιέγεη ην Factoring κε αλαγσγή κε γλσζηέο ηξάπεδεο & ηελ πώιεζε αμηνγξάθσλ  ΓΙΑΣΙ; 10
 11. 11. Ο ΦΩΡΟ΢ ΣΗ΢ ΕΥΟΔΙΑ΢ΣΙΚΗ΢ ΑΛΤ΢ΙΔΑ΢ Μείσζε θύθινπ δσήο πξντόλησλ -> Αλάγθε γηα αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο & επειημίαο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο Αύμεζε θόζηνπο απνζεκάησλ & δηαλνκήο Σν Internet αιιάδεη ην κνληέιν αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ & πξνθαιεί κε αλακελόκελε δήηεζε ΤΠΑΡΥΓΙ ΓΤΚΑΙΡΙΑ; ΓΙΑΣΙ; Έλα έμππλν ινγηζκηθό κπνξνύζε λα κεηώζεη ηα θόζηε -> κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηηο νξηδόληηεο δηαδηθαζίεο -> ελνπνηεκέλε πιεξνθόξεζε -> ηαρύηεηα 11
 12. 12. Δπαςσηπιόσησερ σηρ Mantis Α.Ε. Παξακέλεη ζηα customer interaction solutions Γπελδύεη ζεκαληηθά ζηα logistics κε ην Logistics Vision(1997)  νηθνγέλεηα πξντόλησλ ινγηζκηθνύ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, απηνκαηνπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ  δηαζπλδέεηαη κε ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP & MRP πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε  Πεξηιακβάλεη ηα:  Warehouse Vision (1997): νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ιεηηνπξγηώλ θέληξσλ δηαλνκήο  Transportation Vision (1997): δξνκνιόγεζε & κεηαθνξά  Inventory Vision (1997): πξόβιεςε δήηεζεο & δηνίθεζε απνζεκάησλ 12
 13. 13. Η απόυαςη για Venture Capital 2001: ΢ΣΟΥΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ζε αγνξέο ηεο Γπξώπεο & ηεο Μέζεο Αλαηνιήο  Πξνθύπηεη αλάγθε γηα λέα θεθάιαηα Η Ventis Capital επελδύεη ζηελ Mantis 1.467.351€ -> ΑΛΛΑΓΓ΢ ζηελ Mantis!!  Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ +35%  Παξαίηεζε παιαηώλ κεηόρσλ  Η απνπιεξσκή δε ζηεξίδεηαη ζε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, αιιά ζηα κειινληηθά θέξδε ηεο Mantis (σχέση εμπιστοσύνης) Η Ventis ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο, ηελ επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, ηηο πηζαλέο ζπγρσλεύζεηο & εμαγνξέο, ρξεκαηννηθνλνκηθά 13
 14. 14.  Μάξηηνο 2002: Venture Capital από ηελ Vectis Capital  αύμεζε εξγαδνκέλσλ 44->58  ελδπλάκσζε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνύ κέξνπο ηνπ Inventory Vision Αλάπηπμε ησλ:  Plant Vision(2001)  Γηα ηελ εξγνζηαζηαθή παξαγσγή (δηαρείξηζε Α’ πιώλ, παξαθνινύζεζε παξηίδσλ , βειηηζηνπνίεζε ξνήο)  Mobile Vision(2003)  Πξσηνπόξν: γηα ηνπο εξγαδόκελνπο «πξώηεο γξακκήο» γηα εξγαζίεο όπσο παξαγγειηνιεςία, ηηκνιόγεζε ελ θηλήζεη  άκεζε πιεξνθόξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα θεληξηθά  εθκεηάιιεπζε ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ηειεπηθνηλσληώλ, ηδηαίηεξα ζηελ θηλεηή ηειεθσλία  ΢ύγρξνλνο & νηθνλνκηθόο εμνπιηζκόο θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ 14
 15. 15. Διεθνήρ Επέκσαςη Mantis Α.Ε. ΢ηξαηεγηθόο ζηόρνο είλαη ε επέθηαζή ηεο ζε:  Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Γπξώπε  Μέζε Αλαηνιή  Μεζόγεην (Ιζπαλία, Ιηαιία, Σνπξθία) Eπεθηείλεηαη κε:  ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ΚΤΠΡΟ΢, 2003)  ηνπηθνύο αληηπξνζώπνπο (Ηλσκέλα Αξαβηθά Γκηξάηα, Ρνπκαλία, Αγγιία) Eπηιέγεη λα ηδξύζεη ηελ Mantis (Cyprus) Ltd, ε νπνία ηελ θαζηεξώλεη ζαλ ηελ κνλαδηθή εηαηξία παξνρήο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ & ιύζεσλ logistics κε ηνπηθή παξνπζία ζηελ Κύπξν
 16. 16. Μεσοφική ΢ύνθεςη Mantis Α.Ε.(2003)Μέτοχοι Ποσό Δρχ. Ποσό ευρώ ΠοσοστόΙ. Π. 951.600.000 2.792.663 € 57,26%Α. Μ. 48.800.000 143.214 € 2,94%Δ. Φ. 48.800.000 143.214 € 2,94%Ι. Λ. 48.800.000 143.214 € 2,94%Γ. Χ. 48.800.000 143.214 € 2,94%Vectis Capital 515.230.000 1.512.047 € 31,00%Άθροισμα 4.877.564 € 100% 1.662.030.000 16
 17. 17. Επγασικό Δτναμικό 1993 – 1996: 4 εξγαδόκελνη Οθηώβξηνο 1996: 4 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 4 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ Μάηνο 1997: 6 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 6 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ Μάξηηνο 1998: 10 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 8 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ Μάξηηνο 1999: 18 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 9 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ Αύγνπζηνο 2000: 43 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 8 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ Ινύιηνο 2001: 44 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 8 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ Αύγνπζηνο 2002: 58 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 18 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ (Υξεκαηνδόηεζε Venture Capital) Αύγνπζηνο 2003: 51 κηζζσηνί εξγαδόκελνη θαη 7 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ 17
 18. 18. Ανσαγψνιςμόρ κλάδοτ Η βηνκεραλία ινγηζκηθνύ απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθό θιάδν ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πξντόληνο  Κύθινο δσήο μικρός  Νέα πξντόληα  Νέα ραξαθηεξηζηηθά  Μεγάιεο δπλαηόηεηεο Ανταγωνισμόρ σε σσέση με το μέγεθος των επισειπήσεων  Λίγνη κεγάινη ζεκαληηθνί παίθηεο (ζπγρσλεύζεηο, εμαγνξέο κηθξόηεξσλ θαη μέλσλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγία ζπγαηξηθώλ)  Οη κηθξέο είηε εμαγνξάδνληαη απν κεγαιύηεξεο, είηε ζπλεξγάδνληαη κε απηέο είηε κεηαμύ ηνπο. 18
 19. 19.  Ανταγωνισμόρ σε σσέση με την υύση τος πποϊόντορ  Τσποποιημένο λογισμικό:  Μεγάινο αληαγσληζκόο  Πιεζώξα ππνθαηάζηαησλ γηα παξόκνηεο αλάγθεο  Πηέζεηο δέρνληαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ιόγσ παξνρήο ιηγόηεξν ειθπζηηθώλ παθέησλ (πνηόηεηα – ηηκή)  Καινοτόμα προϊόντα λογισμικού  Μηθξόο αληαγσληζκόο  Απεπζύλνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο πειάηεο  Πην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο  Πξόζθνξν έδαθνο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαζώο νη κεγαιύηεξεο αζρνινύληαη κε ηππνπνηεκέλν ινγηζκηθό. 19
 20. 20.  Ανταγωνισμόρ σε σσέση με την παποσή ςποστήπιξηρ σςμβοςλεςτικών ςπηπεσιών  Μικρές:  Δέρνληαη κεγάιεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο.  Μεγάλες:  Λόγσ κεγέζνπο θαη επάξθεηαο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό παξέρνπλ θαιύηεξε θαη ζπλερήο ππνζηήξημε. 20
 21. 21. Mantis A.E. VS Ανσαγψνιςσέρ Optimum (Αληαγσληζηήο ηνπ Warehouse Vision)  Ιδξύζεθε ην 1989 θαη έρεη έληνλε παξνπζία ζην εμσηεξηθό.  Πηζηνπνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηεο Oracle θαη ηεο Microsoft (MCP).  2002: € 2.791.000 θύθινο εξγαζηώλ, 60% αύμεζε από ην 2001 SAP (Αληαγσληζηήο ηνπ Warehouse & Inventory Vision)  ηδξύζεθε ην 1972, ζηε Γεξκαλία θαη έρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ παξνρή ζπλεξγαηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ιύζεσλ.  ΢ηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη ε SAP Hellas, κε πεξηζζόηεξνπο από 150 πεξίπνπ πειάηεο ζηελ Γιιάδα SiEBEN (Αληαγσληζηήο ηνπ Mobile Vision)  Η SiEBEN εμεηδηθεύεηαη ηόζν ζηελ αλάπηπμε web εθαξκνγώλ, όζν θαη ζηελ αλάπηπμε client - server εθαξκνγώλ 21
 22. 22. Mantis A.E. VS Ανσαγψνιςσέρ Mellon Technologies (Αληαγσληζηήο ζην Customer Interaction - call / contact center solutions)  Η Mellon είλαη κηα ειιεληθή εηαηξία, πνπ πινπνηεί νινθιεξσκέλεο ιύζεηο, άκεζα δηαζέζηκεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε  Η Mellon αληαγσλίδεηαη ηελ Mantis ζηνλ ηνκέα ηεο Σειεθσλίαο .  Η δξαζηεξηνπνίεζή ηεο επεθηείλεηαη θαη ζην εμσηεξηθό . INTRACOM (Αληαγσληζηήο ζην Customer Interaction - call / contact center solutions)  Ηγεηηθή ζέζε ζε Ννηηναλαηνιηθή Γπξώπε θαη Μέζε Αλαηνιή  ΢πλεξγάδεηαη κε Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Erickson, Oracle θ.α  Αληαγσλίδεηαη ηελ Mantis ΑΓΓ ζηηο ιύζεηο call/contact center Decision Systems Integration (Αληαγσληζηήο ζηηο CRM solutions)  ηδξύζεθε ην 1992 σο εηαηξία αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ θαη Οινθιεξσκέλσλ Λύζεσλ Πιεξνθνξηθήο.  Έρεη εμαγνξάζεη ηηο INTELLTECH, ABACUS, SDC 22
 23. 23. Πώρ πποέκτχε η επιφειπημασική ιδέα; Πώρ ςτνέβαλε σο πεπιβάλλον ςσην αναγνώπιςη σηρ επιφειπημασικήρ ετκαιπίαρ; Mantis Ε.Π.Ε. Mantis A.E. Γθκεηαιιεύηεθε ηελ επθαηξία  Κξίζηκεο ζπλεξγαζίεο ηεο Mantis ζπλεξγαζίαο κε ηε DEC Γ.Π.Γ. νη νπνίεο ηελ θαζηέξσζαλ  ΢ηήξημε ηελ Mantis ζην μεθίλεκα  Γπθαηξία αλάπηπμεο ιόγσ  Γπθαηξία γηα κεγαιύηεξεο θηελνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο  Μηθξόο αληαγσληζκόο ζην  Αλεπηπγκέλν δίθηπν πσιήζεσλ: θαηλνηνκηθό ινγηζκηθό Δεκηνπξγία λέσλ πξντόλησλ   Έιιεηςε ελνπνηεκέλσλ Πεξηβάιινλ Logistics Γιιάδαο πξντόλησλ ζύλζεην & δηαθνξνπνηεκέλν  Σν Logistics Vision ζπλδέεη από Γ.Γ. & Η.Π.Α. δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά &  κηθξέο πνζόηεηεο, κηθξή ρώξα, θαηνξζώλεη λα μερσξίζεη από δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο ηα πνιιά ππνθαηάζηαηα πνπ  αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ινγηζκηθώλ 23
 24. 24. 24
 25. 25. Π Ω Λ Η ΢ Ε Ι΢ ΤΠ Η Ρ Ε ΢ ΙΩ Ν 1,400,000.00 1,292,807.22 1,153,477.89 1,200,000.00 1,100,582.09 1,000,000.00 800,000.00ΕΥ ΡΩ ΠΩ Λ Η΢ ΕΙ΢ Τ ΠΗΡΕ΢ ΙΩ Ν 600,000.00 440,024.93 381,134.42 400,000.00 205,665.36 141,918.42 107,170.79 200,000.00 76,485.62 0.00 1993- 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1994 ΕΤ Η 25
 26. 26. Ποιερ ήσαν οι διάυοπερ πηγέρφπημασοδόσηςηρ σηρ Mantis; Leasing εμνπιηζκνύ ύςνπο 117.388, κε ζπκθσλία εμαγνξάο ζην ηέινο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην 2004 Factoring κε αλαγσγή & πώιεζε αμηόγξαθσλ κε:  Πεηξαηώο, 1999 - 2001  Γκπνξηθή, 2000 έσο ζήκεξα  NovaBank, ProBank, EuroBank, 2003 έσο ζήκεξα Κεθάιαην θίλεζεο  Γκπνξηθή, 2000 έσο ζήκεξα 2002: Venture Capital κε ηελ Vectis Capital  1.467.351 επξώ  Η έμνδνο ηεο Vectis Capital αλακέλεηαη θαηά ηε είζνδν ηεο Mantis A.E. ζην ρξεκαηηζηήξην 26
 27. 27. LeasingΎςνο 117.388,11€Ηκεξνκελία Έλαξμεο 1999Δηάξθεηα 5 έηεΓηαηξία Leasing ΟΣΓ Leasing Α.Γ.Τιηθό πνπ Πάγηνο εμνπιηζκόο (αγνξάζηεθε κε γξαθεία, Η/Τ, εθηππσηέο,Leasing δηαρσξηζηηθά γξαθείσλ ) 27
 28. 28. Γιασί factoring & leasing; αλέπαθα θεθάιαηα & πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο απαιιαγή από ηηο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο ησλ δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ κείσζε ησλ πξνο θνξνινγία θεξδώλ Ρεπζηόηεηα ΢τμυψνείσε με σην επιλογή σοτ κευαλαίοτ επιφειπημασικού κινδύνοτ; 28
 29. 29. Πώρ κπίνεσε σην επιλογή/ςσπουή ςσηντλοποίηςη ολοκληπψμένηρ ευαπμογήρευοδιαςσικήρ αλτςίδαρ;Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά θαη ηη όρη εάλήζαζηαλ ν Ι.Π.;Πώο ζρνιηάδεηε ηελ αλνρή ζηελ αλάιεςεξίζθνπ ησλ δύν επηρεηξεκαηηώλ; 29

×