SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση ;
Περίληψη
Το κείμενο αυτό περιγράφει την αποκαλούμενη ανάστροφη τάξη, μια εκπαιδευτική
μέθοδο που βασίζεται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να κάνει τη
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία πιο αποτελεσματική. Δεδομένου ότι οι Νέες
Τεχνολογίες έχουν αλλάξει τη δομή της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες, η
εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη της τα οφέλη που μπορούν να της προσφέρουν
και να εναρμονιστεί με τη νέα κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Η απλή
μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή δεν αποτελεί βέβαια
καινοτόμο μέθοδο και σε καμία περίπτωση δεν αξιοποιεί δημιουργικά τον πλούτο
εφαρμογών με τις οποίες οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση. Αντίθετα, η ανάστροφη τάξη
παρουσιάζεται ως μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος. Η χρήση της απαιτεί
αναδιαμόρφωση των χωροχρονικών περιστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας
ενάντια στα παραδοσιακά πρότυπα, ενώ η επιτυχία της εξαρτάται από τις
συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής της.
Λέξεις-κλειδιά: ανάστροφη τάξη, Νέες Τεχνολογίες, εκπαιδευτική μέθοδος,
αναμόρφωση της εκπαίδευσης
Εισαγωγή
Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στην κοινωνία μας
και μας υποχρεώνουν να αναστοχαστούμε τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης
που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να
προσαρμόζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η εκπαίδευση επίσης
οφείλει να αναμορφώνεται ανάλογα προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αποστολή
της. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών με δημιουργικό τρόπο στην
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.
Το κείμενο αυτό παρουσιάζει μια εκπαιδευτική μέθοδο που αξιοποιεί τις Νέες
Τεχνολογίες προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης
ενός MOOC (Massive Open Online Course) στον τομέα της Διοίκηση Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζ, δηλαδή ενός προγράμματος e-learning που
προσφέρεται δωρεάν σε όλους, προτάθηκε η μετατροπή του σε SPOC (Small Private
Online Course) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ως SPOC, το πρόγραμμα
περιορίζεται στους φοιτητές του πρώτου έτους του τμήματος της Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων (GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations
στη γαλλική) του Πανεπιστημίου της Τουλούζ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των επιδόσεων των φοιτητών, καθώς και την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με δημιουργικό τρόπο. Το εν
λόγω project αποτελεί ευκαιρία για τους καθηγητές να εφαρμόσουν καινοτόμες
εκπαιδευτικές μεθόδους στη διδασκαλία τους, εκ των οποίων και η μέθοδος της
ανάστροφης τάξης. Η μέθοδος αυτή δεν είναι καινούρια, έχει εφαρμοστεί σε πολλές
χώρες και σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια,
τριτοβάθμια), αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στη χώρα μας. Αποτελεί ένα
παράδειγμά δημιουργικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μπορούν να
προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.
Ανάστροφη τάξη : Παρουσίαση της μεθόδου
Η μέθοδος της ανάστροφης τάξης αναφέρεται σε μια αναστροφή της
«παραδοσιακής» εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς οι εκπαιδευόμενοι, αντί να
έρχονται σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη και να προσπαθούν να
εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις ατομικά στο σπίτι τους μέσα από τις ανατιθέμενες
δραστηριότητες, συμβουλέυονται το εκπαιδευτικο υλικό στο σπίτι πριν έρθουν στην
τάξη, όπου θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη νέα γνώση και να εργαστούν σε
ομάδες με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ως μέθοδος, λοιπόν, αφορά εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που εμπλέκουν ομαδοσυνεργατική μάθηση και συνδυάζουν την
οικοδόμηση γνώσεων μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευόμενους με
την ατομική απόκτηση εκ μέρους του κάθε εκπαιδευόμενου χωριστά γνώσεων με τη
βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών (Lestonat, 2015). Βρίσκεται στη διασταύρωση τριών
εκπαιδευτικών ρευμάτων: στην παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ικανοτήτων στον εκπαιδευόμενο (και όχι μόνο γνώσεων), στις «ενεργές» μεθόδους
(μέθοδοι που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, όπως είναι η μέθοδος
project και η ομαδοσυνεργατική μάθηση) και στην ενσωμάτωση των δυνατοτήτων
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με δημιουργικό τρόπο (Lebrun, 2015).
Σύντομο ιστορικό
Η μέθοδος της ανάστροφης τάξης στηρίζεται σε εκπαιδευτικές θεωρίες που
επηρέασαν τη δυτική κοινωνία το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, στο γνωστικό
εποικοδομισμό του ψυχολόγου-φιλοσόφου Piaget (1967), αλλά και στoν κοινωνικό
κονστρουκτιβισμό του ψυχοπαιδαγωγού Vygotsky (1985) (Lestonat, 2015). Επίσης,
συνδέεται με τη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που αναφέρεται στην
οργανωτική και παιδαγωγική προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές
ανάγκες των μαθητών, ως φυσικό επακόλουθο της διαφοροποίησης που
παρουσιάζουν ως προς τον τρόπο που μαθαίνουν (βαθμός ετοιμότητας, μαθησιακό
στυλ και ενδιαφέροντα) (Tomlinson, 2001). Ως μέθοδος, η ανάστροφη τάξη
εμφανίστηκε βέβαια στη συστηματοποιημένη της μορφή πιο πρόσφατα, το 2006,
συγκεκριμένα χάρη σε δύο καθηγητές από το Κολοράντο, τον Aaron Sams και τον
Jonathan Bergmann, που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πολλών
μαθητών, λόγω της συχνής απουσίας τους από τα μαθήματα, παρέχοντάς τους το
περιεχόμενο του μαθήματος σε βίντεο. Το 2011, εξαπλώθηκε με ταχύτητα ύστερα
από την πρόταση του Salman Khan, ιδρυτή της Khan Academy, να χρησιμοποιηθούν
τα βίντεο που βρίσκονται στον ιστότοπο της Khan Academy για την εφαρμογή της
(Lestonat, 2015).
Συνθήκες εφαρμογής
Ο τρόπος εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου διαφέρει ανάλογα με το κοινό στο οποίο
απευθύνεται και τις εκάστοτε χωροχρονικές περιστάσεις. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό
μοντέλο εφαρμογής της, εν είδει συνταγής. Αντίθετα, η μέθοδος αυτή προσφέρει
ευελιξία στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως κρίνει
καλύτερα ώστε να την προσαρμόσει στους συγκεκριμένους πάντα μαθητές του
(Dufour, 2014).
Η ευέλικτη εφαρμογή της μεθόδου δεν είναι πάντως εύκολη υπόθεση. Απαιτεί από
μέρους του εκπαιδευτικού θετική προδιάθεση, πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών
πρακτικών και επίγνωση του ρόλου που καλείται να αναλάβει για να διασφαλίσει την
επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Ο ρόλος του αλλάζει. Δεν είναι πια αυτός που
μεταδίδει τη γνώση. Είναι αυτός που οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον, συνοδεύει
τους μαθητές του στην εκπαιδευτική πορεία τους, διασφαλίζει την εύρυθμη
λειτουργία των ομάδων, φροντίζει για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος. Νέες
οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες απαιτούνται όλο και περισσότερο από
μέρους του (Ράπτης, 2007). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει τη διδασκαλία με
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές μέσα από
δραστηριότητες που θα τους καταστήσουν ενεργούς και κοινωνικούς. Η εύρυθμη
λειτουργία των ομάδων είναι δύσκολη διαδικασία και απαιτεί από μέρους του να
μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στους μαθητές αυτούς που είναι διστακτικοί ή
αδιάφοροι. Επιπλέον, όσον αφορά το φόρτο εργασίας, πρέπει να προσέχει ώστε αυτός
να μην αυξηθεί αλλά να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να μην αισθανθούν οι
μαθητές ότι δεν μπορούν να επιτύχουν. Η πρόβλεψη των κατάλληλων
δραστηριοτήτων, που να αποτελούν «πρόκληση» για τους μαθητές, αλλά παράλληλα
να είναι εφικτή η επιτυχής διεκπεραίωσή τους από αυτούς, αποτελεί μείζον
παράγοντα που επηρεάζει το κίνητρο των μαθητών για μάθηση. Αν ένας μαθητής
αισθάνεται ότι είναι αδύνατον να επιτύχει ένα στόχο ή αντιθέτως ότι η επίτευξή του
είναι εύκολη υπόθεση, δεν αναμένεται να συμμετάσχει ενεργά για την υλοποίησή του
(Viau, 1994).
Το προφίλ του μαθητή οφείλει επίσης να αλλάξει, όπως και ο ρόλος του στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης γνώσεων, αλλά
δραστήριος και ενεργός μέτοχος σε αυτήν. Πρωταγωνιστεί στη μαθησιακή του
πορεία. Αλληλεπιδρά και μαθαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο,
συναναστρεφόμενος με τους συμμαθητές του και με το δάσκαλό του. Επίσης, ένα
επίπεδο αυτονομίας απαιτείται από μέρους του, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος ένα
μέρος της επιμόρφωσής του, γεγονός από το οποίο καθορίζεται και η επιτυχία
εφαρμογής της μεθόδου. Σε αυτό το σημείο σημαντική είναι και η συμβολή του
εκπαιδευτικού ο οποίος οφείλει να βρει τρόπους ώστε να ωθήσει τους μαθητές του να
συμβουλεύονται τις εκπαιδευτικές πηγές εκτός τάξης και να τους βοηθήσει να
αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην κατοχύρωση της
επιζητούμενης αυτονομίας.
Επιπροσθέτως, επιβάλλεται ο σχεδιασμός νέων χωροχρονικών συνθηκών, που θα
εναρμονίζονται με τη νέα μέθοδο και τους νέους εκπαιδευτικούς στόχους. Η διάταξη
της παραδοσιακής τάξης δεν ευνοεί την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.
Πρέπει τα θρανία και ο χώρος να διαμορφωθούν έτσι ώστε να επιτρέπουν την
εργασία σε ομάδες (π.χ. σε κυκλική διάταξη) αλλά και την ελεύθερη μετακίνηση του
εκπαιδευτικού στο χώρο.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί υπό το
πρίσμα αυτής της μεθόδου, καθώς ως έχει δεν επιτρέπει τη μέτρηση του εάν και κατά
πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τίθενται. Η εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία
αξιολόγησής του είναι δυνατή και κρίνεται αναγκαία, καθώς ο μαθητής είναι πλέον
ενεργός μέτοχος στην εκπαιδευτική του πορεία και η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει
στην ανάπτυξη σημαντικών μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε αυτόν.
Τέλος, η καλή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου προϋποθέτει τη γνώση της
χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και το απαιτούμενο υλικό, έναν υπολογιστή
και μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση σε μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού (LMS-Learning Management
System), όπως το Moodle, μπορεί να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στους
μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες αναφέρονται πιο αναλυτικά
παρακάτω.
Πλεονεκτήματα
Η μέθοδος που μας απασχολεί παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά
είναι ότι εξασφαλίζει ένα επίπεδο εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς ο κάθε
μαθητής συμβουλεύεται τις πηγές που βρίσκονται στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή,
όσες φορές το επιθυμεί, και, επιπλέον, επιλέγει τον τρόπο εκμάθησης που ταιριάζει
καλύτερα στους δικούς του ρυθμούς μάθησης (βίντεο, το οποίο μπορεί να δει
κατ’επανάληψη και να το σταματήσει αν χρειαστεί, σημειώσεις κτλ.). Η
διαφοροποιημένη μάθηση που παρέχεται χάρη σε αυτό το διδακτικό μοντέλο
ανταποκρίνεται στη παρατήρηση του Burns (1971) ότι δεν υπάρχουν δύο μαθητές
που να προχωρούν με την ίδια ταχύτητα, είναι έτοιμοι να μάθουν την ίδια στιγμή,
επιλύουν τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, έχουν ακριβώς τα ίδια ενδιαφέροντα και
είναι εξίσου κινητοποιημένοι για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Με άλλα λόγια, η
υπό συζήτηση μέθοδος λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε
μαθητή και επιτρέπει στον καθένα να ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς (Fourgous,
2011). Μια καλή οργάνωση αυτής της μεθόδου θα μπορούσε να απαντήσει και στα
προβλήματα ετερογένειας που υπάρχουν σε μια τάξη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή
και πρόοδο όλων των μαθητών ανεξαρτήτος του επιπέδου τους. Επιπροσθέτως, η
ετεροχρονισμένη πρόσβαση στις πηγές προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να τις
συμβουλευτεί όποτε αυτός το επιθυμεί. Συμβάλλει επίσης ώστε οι μαθητές που
κάποτε απουσιάζουν να μπορούν να ακολουθούν τους ρυθμούς της τάξης. Ένα άλλο
βασικό πλεονέκτημα είναι η χρήση του διδακτικού χρόνου με παραγωγικό τρόπο,
ώστε να επιτυγχάνονται διδακτικοί στόχοι υψηλού επιπέδου. Αν λάβουμε υπόψη μας
την κατηγοριοποίηση του Bloom (1956) για τους διδακτικούς στόχους στο γνωστικό
τομέα, η παραδοσιακή διδασκαλία δεν ξεπερνάει τα τρία πρώτα επίπεδα, δηλαδή
αυτό της παροχής της γνώσης, της κατανόησης αυτής και της εφαρμογής της.
Αντίθετα, η μέθοδος της ανάστροφης τάξης επιτρέπει μια στοχοθεσία η οποία
εναρμονίζεται με τις υψηλότερες κλίμακες της εν λόγω κατηγοριοποίησης, δηλαδή
την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση. Οι τελευταίες είναι διαδικασίες που
οδηγούν τους μαθητές στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικής ικανότητας
(Lebrun, 2014). Τέλος, επιτρέπει την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης,
μέθοδος που παρουσιάζει πολλά οφέλη σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πλούσιας αλληλεπίδρασης (ανταλλαγή και
διαπραγμάτευση ιδεών, συγκρούσεις και ζυμώσεις) των μαθητών μέσα στην τάξη,
μεταξύ τους, αλλά και με τον εκπαιδευτικό. Στα πλαίσια αυτής, η τάξη μετατρέπεται
σε εργαστήρι, που συμβάλλει στην προετοιμασία των μαθητών για νέους,
συνεργατικούς και υπεύθυνους ρόλους στη ζωή και την εργασία, ώστε μελλοντικά να
υιοθετήσουν επιτυχώς το μοντέλο του ενεργού και συμμετοχικού πολίτη (Ράπτης,
2007).
Η χρήση της μεθόδου αυτής καθίσταται πιο εύκολη με τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών, καθώς οι τελευταίες προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής
ποικιλόμορφων εκπαιδευτικών «καταστάσεων», καθώς και εκπαιδευτικού υλικού σε
διάφορες μορφές (βίντεο, άρθρα, παρουσιάσεις διαφανειών κτλ.). Μέσα από τη
χρήση μιας πλατφόρμας LMS, νέες ευκαιρίες δημιουργούνται για τον εκπαιδευτικό
και το μαθητή, καθώς αυτή επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των αλληλεπιδράσεων των
μαθητών με αυτήν. Με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ο εκπαιδευτικός μπορεί
να ελέγχει ποιοι συμμετέχουν και ποιοι όχι και σε ποιες δραστηριότητες, αλλά και
αναλύοντας τα δεδομένα αυτά να διαμορφώσει τη διδασκαλία ανάλογα με τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές. Για παράδειγμα, οι δοκιμασίες
πολλαπλής επιλογής επιτρέπουν να δει ο εκπαιδευτικός μετά από πόσες δοκιμές ένας
μαθητής τις έλυσε, τα αποτελέσματα κάθε προσπάθειας, καθώς και τα σημεία στα
οποία έκανε λάθος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εντοπίσει τα σημεία στα οποία η
πλειοψηφία των μαθητών αντιμετωπίζει πρόβλημα και να επωφεληθεί του χρόνου
διδασκαλίας, αναπτύσσοντας δραστηριότητες που να βοηθούν στη
διαχείριση/επίλυση του προβλήματος (Khan, 2011). Επίσης, η συγκέντρωση των
ιχνών των μαθητών σε μορφή που μπορεί εύκολα να αναλυθεί παρέχει στον
εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του ατομικά
(συμμετοχή σε δραστηριότητες, συγκέντρωση βαθμολογιών ενός μαθητή, κτλ.), αλλά
και της τάξης του ως σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογεί την επίτευξη
των διδακτικών στόχων και την επιτυχία του διδακτικού του έργου, καθώς επίσης και
να αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης για τους μαθητές που
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο μάθημά του. Τέλος, θεωρούμε ότι μια τέτοια
μέθοδος θα βοηθήσει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των Νέων
Τεχνολογιών εκ μέρους των μαθητών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες στη σύγχρονη
εποχή.
Περιορισμοί
Πέραν του ότι η επιτυχία της μεθόδου της ανάστροφης τάξης δεν είναι ποτέ
δεδομένη, διότι εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής της, ο εξοπλισμός
και η πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες δεν είναι ίδια για όλα τα σχολεία και για
όλους τους μαθητές. Η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου απαιτεί καλό εξοπλισμό στο
σχολείο αλλά ακόμη και στο σπίτι. Επίσης, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε μια
πλατφόρμα LMS για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές συμβάλλει
θετικά στην εφαρμογή της μεθόδου, απαιτείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη
χρήση της εν λόγω πλατφόρμας, καθώς και η συνεργασία τους με ειδικούς στον
τομέα της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, προκειμένου ο
σχεδιασμός των διδακτικών ενοτήτων σε αυτήν να εναρμονίζεται με τους
εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και να διασφαλίζεται η εκπαιδευτική
ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν παράγοντες που
πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια ενδεχόμενη χρήση της μεθόδου και απαιτούν
οικονομικούς πόρους. Τέλος, η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί από μέρους του
εκπαιδευτικού μια σημαντική επένδυση σε χρόνο όσον αφορά στην αρχική εφαρμογή
της, καθώς θα πρέπει να προβλέψει σχέδια διδασκαλίας για την εργασία στην τάξη,
αλλά και την ανάπτυξη του υλικού που ο μαθητής θα συμβουλεύεται στο σπίτι.
Μακροπρόθεσμα όμως αναμένεται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την
εφαρμογή αυτού του μοντέλου.
Επίλογος
Η σχέση μας με τη γνώση άλλαξε βαθιά χάρη στις Νέες Τεχνολογίες. Η γνώση πλέον
βρίσκεται παντού και έχουμε πρόσβαση σε αυτήν ανά πάσα στιγμή. Η μετάδοσή της
δεν είναι πια η κύρια αποστολή του σχολείου. Το πλαίσιο στο οποίο αυτή παρέχεται
στον εκπαιδευόμενο είναι το κυριότερο σήμερα. Λέγοντας πλαίσιο, εννοούμε τη
δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα είναι κατάλληλα οργανωμένο
γύρω από εκπαιδευτικούς στόχους και θα παρέχει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων στους μαθητές. Όπως δηλώνει σχετικά ο φιλόσοφος Michel Serres
(2007), οι Νέες Τεχνολογίες μας απελευθερώνουν ως ένα βαθμό αλλά μας
υποχρεώνουν να γίνουμε έξυπνοι, εννοώντας ότι πλέον ο άνθρωπος δε χρειάζεται να
απομνημονεύει πράγματα, δεδομένου ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση
στη γνώση. Καλείται όμως να γίνει ευρηματικός και δημιουργικός, ώστε να αξιοποιεί
κατάλληλα και να επωφελείται από τη γνώση στην οποία έχει πρόσβαση.
Η αναγκαιότητα αλλαγής του εκπαιδευτικού μας συστήματος προβάλλει επιτακτική
με την εισβολή των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης εποχής.
Ζούμε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με
τον Andreas Schleicher (2011), η ιδέα του εκπαιδευτικού ότι αυτό που διδάσκει στους
μαθητές θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή ανήκει στο παρελθόν. Στη σύγχρονη
εποχή, κατόπιν γρήγορων κοινωνικοοικονομικών μεταβολών, οφείλουμε να
προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμα, για
τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί και για να αντιμετωπίσουν προβλήματα,
την έλευση των οποίων δεν έχουμε καν φανταστεί.
Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάστροφης τάξης είναι μια ευκαιρία αναμόρφωσης της
εκπαίδευσης ώστε να εναρμονιστεί η τελευταία με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική
πραγματικότητα. Όμως η επιτυχής εφαρμογή της απαιτεί αναδιοργάνωση του
εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σε υλικό όσο και σε χωροχρονικό επίπεδο.
Βιβλιογραφία
Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της
πληροφορίας. Α, Αθήνα.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of
education goals by a committee of college and university examiners. David McKay.
Burns, R. (1971). Methods for individualizing instruction. Educational
technology, 11(6), 55-56.
Dufour, H. (2014). La classe inversée, Technologie, 193, 44-47.
Fourgous, J. M. (2011). Réussir à l’école avec le numérique: le Guide pratique. Paris:
Odile Jacob.
Khan, S. (2011). Let's use video to reinvent education. (Διαθέσιμο online:
https://www.youtube.com/watch?v=nTFEUsudhfs, προσπελάστηκε στις 10/04/2015)
Lebrun, M. (2015). L’hybridation dans l’enseignement supérieur : vers une nouvelle
culture de l’évaluation ?, Evaluer. Journal international de Recherche en Education
et Formation, 1(1), 65-78.
Lebrun, M. (2014). Les classes inversées. De quelles hybridations parlons-nous pour
l'éducation de demain ?. (Διαθέσιμο online: http://lille1tv.univ-
lille1.fr/videos/video.aspx?id=3b91cf26-5a9d-4152-9a64-8a3bafda477c,
προσπελάστηκε στις 10/04/2015)
Lestonat, E. (2015α). La classe inversée. Episode 1 – pourquoi faut-il s’y intéresser ?.
(Διαθέσιμο online: http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25007/classe-inversee-
episode-1-pourquoi-faut/, προσπελάστηκε στις 10/04/2015)
Lestonat, E. (2015β). La classe inversée. Episode 2 – La réorganisation de l’espace
temps et le positionnement de l’enseignant. (Διαθέσιμο online:
http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25048/classe-inversee-episode-2-
reorganisation-espace/, προσπελάστηκε στις 10/04/2015)
Schleicher, A. (2011). The case for 21st-century Learning. OECD Work On
Education. (Διαθέσιμο online:
http://www.adapttech.it/old/files/document/11702schleicher_oecd_.pdf,
προσπελάστηκε στις 10/04/2015)
Serres, M. (2007). Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive,
(Διαθέσιμο online: https://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-technologies-
revolution-culturelle-et-cognitive, προσπελάστηκε στις 10/04/2015)
Tomlinson, C. A. (2014). Differentiated classroom: Responding to the needs of all
learners. Ascd.
Viau, R. (2003). La motivation en contexte scolaire. De Boeck Supérieur.
Ευχαριστίες
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο μου στα πλαίσια της πρακτικής μου, κύριο
Olivier Catteau, καθηγητή Πληροφορικής και ερευνητή στο ινστιτούτο IRIT (Institut
de Recherche en Informatique), που μου έδωσε την ευκαιρία να εμπλακώ στα εν
λόγω project (MOOC & SPOC), καθώς και όλη την ομάδα των καθηγητών και των
συναδέλφων μου, οι οποίοι με βοήθησαν στο ερευνητικό μου έργο και στην ανάπτυξη
του ενδιαφέροντός μου γύρω από την εν λόγω μέθοδο.
Στοιχεία συγγραφέα
Αντωνία Ριζάκου
Απόφοιτος ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της
Τουλούζ
antonia.rizakou@gmail.com

More Related Content

What's hot

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου
Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ ΓυμνασίουΜαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου
Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου4gymzografou
 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίαςΝεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίαςmvourtsian
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣfilippos_chatziandreas
 
O Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
O Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώραO Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
O Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώραMaria Michali
 
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...John Tzortzakis
 
Διδακτικο Σεναριο
Διδακτικο ΣεναριοΔιδακτικο Σεναριο
Διδακτικο Σεναριοharitinitrigazi1
 
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
 σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγικήvaralig
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςSxedioMathimatos
 
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείοΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείοDora Fassiani
 
μέθοδος Project
μέθοδος Projectμέθοδος Project
μέθοδος ProjectEva Krokidi
 
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η ntinakatirtzi
 
φόρμα σεναρίου
φόρμα σεναρίουφόρμα σεναρίου
φόρμα σεναρίουvagmag12
 
η αφορμηση και η σημασια της
η αφορμηση και η σημασια τηςη αφορμηση και η σημασια της
η αφορμηση και η σημασια τηςstratism
 
ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)Αγγελα Μπουρτζακη
 
Οι αφηγηματικοί τρόποι.docx
Οι αφηγηματικοί τρόποι.docxΟι αφηγηματικοί τρόποι.docx
Οι αφηγηματικοί τρόποι.docxVasilikhGiannakopoul
 
προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.
προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.
προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.Kiki Sakka
 
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καββαδία
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο ΚαββαδίαΤαξιδεύοντας με τον Νίκο Καββαδία
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καββαδίαdespifor
 
Διδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαStergios
 

What's hot (20)

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου
Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ ΓυμνασίουΜαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου
Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ Γυμνασίου
 
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίαςΝεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
Νεοελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 6 Φύλλο εργασίας
 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
τι είναι ο εθελοντισμός
τι είναι ο εθελοντισμόςτι είναι ο εθελοντισμός
τι είναι ο εθελοντισμός
 
O Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
O Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώραO Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
O Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα
 
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
Αξιολόγηση μαθητών με πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων - ρουμπρίκες Γ. Τζωρτζ...
 
Διδακτικο Σεναριο
Διδακτικο ΣεναριοΔιδακτικο Σεναριο
Διδακτικο Σεναριο
 
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
 σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
σενάριο λογοτεχνίας Α'γυμνασίου Ν. Καζαντζάκης, Νέα Παιδαγωγική
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
 
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείοΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο
 
μέθοδος Project
μέθοδος Projectμέθοδος Project
μέθοδος Project
 
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
 
φόρμα σεναρίου
φόρμα σεναρίουφόρμα σεναρίου
φόρμα σεναρίου
 
η αφορμηση και η σημασια της
η αφορμηση και η σημασια τηςη αφορμηση και η σημασια της
η αφορμηση και η σημασια της
 
ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
ΔΕΗΣΙΣ, Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
 
Οι αφηγηματικοί τρόποι.docx
Οι αφηγηματικοί τρόποι.docxΟι αφηγηματικοί τρόποι.docx
Οι αφηγηματικοί τρόποι.docx
 
προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.
προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.
προφορική ιστορία και σχολείο -Ε.Π.Ι.
 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
 
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καββαδία
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο ΚαββαδίαΤαξιδεύοντας με τον Νίκο Καββαδία
Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καββαδία
 
Διδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
 

Viewers also liked

چک لیست شناخت مخاطب در سخنرانی
چک لیست شناخت مخاطب در سخنرانیچک لیست شناخت مخاطب در سخنرانی
چک لیست شناخت مخاطب در سخنرانیفن سخن
 
Como crear un blog 2014 04-03
Como crear un blog 2014 04-03Como crear un blog 2014 04-03
Como crear un blog 2014 04-03anto mendoza
 
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19สปสช นครสวรรค์
 
Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891
Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891
Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891tshepiso montsheng
 
XNB151 Week 4 Nutrition Assessment
XNB151 Week 4 Nutrition AssessmentXNB151 Week 4 Nutrition Assessment
XNB151 Week 4 Nutrition Assessmentramseyr
 
Upstanders presentation
Upstanders presentationUpstanders presentation
Upstanders presentationMary Hendra
 
41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์Nayada Siri-oin
 
Resume of vivek dashputre for project commercial site account and scm function
Resume of vivek dashputre for project commercial site account and scm functionResume of vivek dashputre for project commercial site account and scm function
Resume of vivek dashputre for project commercial site account and scm functionVivek Dashputre
 
Resume of vivek dashputre for project commercial scm
Resume of vivek dashputre for project commercial scmResume of vivek dashputre for project commercial scm
Resume of vivek dashputre for project commercial scmVivek Dashputre
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Mahdi Nasseri
 

Viewers also liked (16)

چک لیست شناخت مخاطب در سخنرانی
چک لیست شناخت مخاطب در سخنرانیچک لیست شناخت مخاطب در سخنرانی
چک لیست شناخت مخاطب در سخنرانی
 
asdasd
asdasdasdasd
asdasd
 
Como crear un blog 2014 04-03
Como crear un blog 2014 04-03Como crear un blog 2014 04-03
Como crear un blog 2014 04-03
 
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ วิทบาศาสตร์ ครั้งที่ 19
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891
Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891
Cmxdeckairbnbv4 151026160126-lva1-app6891
 
XNB151 Week 4 Nutrition Assessment
XNB151 Week 4 Nutrition AssessmentXNB151 Week 4 Nutrition Assessment
XNB151 Week 4 Nutrition Assessment
 
Jesica diedericks
Jesica diedericksJesica diedericks
Jesica diedericks
 
Naturales
NaturalesNaturales
Naturales
 
Upstanders presentation
Upstanders presentationUpstanders presentation
Upstanders presentation
 
physical education
physical educationphysical education
physical education
 
Open Data di Comunità
Open Data di ComunitàOpen Data di Comunità
Open Data di Comunità
 
41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
41.กรณีตัวอย่างการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
Resume of vivek dashputre for project commercial site account and scm function
Resume of vivek dashputre for project commercial site account and scm functionResume of vivek dashputre for project commercial site account and scm function
Resume of vivek dashputre for project commercial site account and scm function
 
Resume of vivek dashputre for project commercial scm
Resume of vivek dashputre for project commercial scmResume of vivek dashputre for project commercial scm
Resume of vivek dashputre for project commercial scm
 
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
Growth by focusing on customer (by @mahdinasseri)
 

Similar to Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση (classe inversée)

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Nikolaos Bakopoulos
 
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕcharalampatou
 
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&PerspectivesVassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&PerspectivesVassiliky K. Chatzileri
 
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣgkantidou
 
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...makrib
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙChristos Gotzaridis
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
 
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...filippos_chatziandreas
 
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδαΕισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδαpantazi
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)John Tzortzakis
 
θεωριεσ μαθησησ 1swsto
θεωριεσ μαθησησ 1swstoθεωριεσ μαθησησ 1swsto
θεωριεσ μαθησησ 1swstopapagianni
 
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdfΝέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdfBig Brain's Team Big Brain's Team
 
εξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευσηεξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευσηGeorgia Klostraki
 

Similar to Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση (classe inversée) (20)

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
 
File0
File0File0
File0
 
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
 
NELLY
NELLYNELLY
NELLY
 
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&PerspectivesVassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
Vassiliky_Hajyllery_The_Co-Teaching_Method_In_Nursery_School_Issues&Perspectives
 
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣNέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
Nέο Σχολείο και Πλαίσιο ΠΣ
 
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
Τα σενάρια ως σχέδια αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική των µαθ...
 
Vivlio kales praktikes
Vivlio kales praktikesVivlio kales praktikes
Vivlio kales praktikes
 
171215 odigies pliroforiki1
171215 odigies pliroforiki1171215 odigies pliroforiki1
171215 odigies pliroforiki1
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
 
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μον...
 
ICT integration
ICT integrationICT integration
ICT integration
 
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδαΕισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
Εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα
 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)
 
θεωριεσ μαθησησ 1swsto
θεωριεσ μαθησησ 1swstoθεωριεσ μαθησησ 1swsto
θεωριεσ μαθησησ 1swsto
 
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
648603Ind_Ass_2245659 (1).pptx
 
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdfΝέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
 
εξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευσηεξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευση
 
Paid Didak Elliniadou 11
Paid Didak Elliniadou 11Paid Didak Elliniadou 11
Paid Didak Elliniadou 11
 

More from Antonia Rizakou

Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017
Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017
Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017Antonia Rizakou
 
Scénariser son cours sur Moodle
Scénariser son cours sur MoodleScénariser son cours sur Moodle
Scénariser son cours sur MoodleAntonia Rizakou
 
Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...
Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...
Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...Antonia Rizakou
 
Scénarisation d'un cours en ligne sous 5 axes
Scénarisation d'un cours en ligne sous 5 axesScénarisation d'un cours en ligne sous 5 axes
Scénarisation d'un cours en ligne sous 5 axesAntonia Rizakou
 
Mémoire antonia_rizakou
Mémoire antonia_rizakouMémoire antonia_rizakou
Mémoire antonia_rizakouAntonia Rizakou
 
Passer d’un MOOC à un SPOC, pédago tice
Passer d’un MOOC à un SPOC, pédago ticePasser d’un MOOC à un SPOC, pédago tice
Passer d’un MOOC à un SPOC, pédago ticeAntonia Rizakou
 
Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"
Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"
Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"Antonia Rizakou
 

More from Antonia Rizakou (7)

Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017
Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017
Scénariser son cours sur moodle 07.03.2017
 
Scénariser son cours sur Moodle
Scénariser son cours sur MoodleScénariser son cours sur Moodle
Scénariser son cours sur Moodle
 
Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...
Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...
Conduite d'entretien et TICE : le défi d'une formation hybride en master MEEF...
 
Scénarisation d'un cours en ligne sous 5 axes
Scénarisation d'un cours en ligne sous 5 axesScénarisation d'un cours en ligne sous 5 axes
Scénarisation d'un cours en ligne sous 5 axes
 
Mémoire antonia_rizakou
Mémoire antonia_rizakouMémoire antonia_rizakou
Mémoire antonia_rizakou
 
Passer d’un MOOC à un SPOC, pédago tice
Passer d’un MOOC à un SPOC, pédago ticePasser d’un MOOC à un SPOC, pédago tice
Passer d’un MOOC à un SPOC, pédago tice
 
Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"
Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"
Article "Passer d'un MOOC à un SPOC"
 

Recently uploaded

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxLampriniMagaliou
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗmarscord
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxssuser0e846e
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςTassos Karampinis
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxPapanikolaou Dimitris
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...LampriniMagaliou
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfLampriniMagaliou
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxLampriniMagaliou
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxgogol1964
 

Recently uploaded (20)

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptxΦαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
Φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλιματική αλλαγή.pptx
 
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο ΚαβάλαςΣυμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
Συμμετοχή στην Ευρωπαική ημέρα Θάλασσας- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
 
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο ΑθήναςΑνακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση στο 56ο Γυμνάσιο Αθήνας
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptxΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ _ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.pptx
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 
Σεβασμός .
Σεβασμός                      .Σεβασμός                      .
Σεβασμός .
 
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
Ζαχαρία Παπαντωνίου, ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ _Βιβλιοπαρουσίαση της μαθήτριας Γερμανίδου...
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsC-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 

Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση (classe inversée)

 • 1. Ανάστροφη τάξη, μια νέα προοπτική για την ελληνική εκπαίδευση ; Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει την αποκαλούμενη ανάστροφη τάξη, μια εκπαιδευτική μέθοδο που βασίζεται στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου να κάνει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία πιο αποτελεσματική. Δεδομένου ότι οι Νέες Τεχνολογίες έχουν αλλάξει τη δομή της κοινωνίας μας τις τελευταίες δεκαετίες, η εκπαίδευση οφείλει να λάβει υπόψη της τα οφέλη που μπορούν να της προσφέρουν και να εναρμονιστεί με τη νέα κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Η απλή μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή δεν αποτελεί βέβαια καινοτόμο μέθοδο και σε καμία περίπτωση δεν αξιοποιεί δημιουργικά τον πλούτο εφαρμογών με τις οποίες οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευση. Αντίθετα, η ανάστροφη τάξη παρουσιάζεται ως μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος. Η χρήση της απαιτεί αναδιαμόρφωση των χωροχρονικών περιστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενάντια στα παραδοσιακά πρότυπα, ενώ η επιτυχία της εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής της. Λέξεις-κλειδιά: ανάστροφη τάξη, Νέες Τεχνολογίες, εκπαιδευτική μέθοδος, αναμόρφωση της εκπαίδευσης Εισαγωγή Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα στην κοινωνία μας και μας υποχρεώνουν να αναστοχαστούμε τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης. Ο σύγχρονος άνθρωπος καλείται να προσαρμόζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η εκπαίδευση επίσης οφείλει να αναμορφώνεται ανάλογα προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αποστολή της. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών με δημιουργικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Το κείμενο αυτό παρουσιάζει μια εκπαιδευτική μέθοδο που αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός MOOC (Massive Open Online Course) στον τομέα της Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Τουλούζ, δηλαδή ενός προγράμματος e-learning που προσφέρεται δωρεάν σε όλους, προτάθηκε η μετατροπή του σε SPOC (Small Private Online Course) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ως SPOC, το πρόγραμμα περιορίζεται στους φοιτητές του πρώτου έτους του τμήματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ιδρυμάτων (GEA - Gestion des Entreprises et des Administrations στη γαλλική) του Πανεπιστημίου της Τουλούζ, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
 • 2. της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των επιδόσεων των φοιτητών, καθώς και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με δημιουργικό τρόπο. Το εν λόγω project αποτελεί ευκαιρία για τους καθηγητές να εφαρμόσουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους στη διδασκαλία τους, εκ των οποίων και η μέθοδος της ανάστροφης τάξης. Η μέθοδος αυτή δεν είναι καινούρια, έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στη χώρα μας. Αποτελεί ένα παράδειγμά δημιουργικής αξιοποίησης των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Ανάστροφη τάξη : Παρουσίαση της μεθόδου Η μέθοδος της ανάστροφης τάξης αναφέρεται σε μια αναστροφή της «παραδοσιακής» εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς οι εκπαιδευόμενοι, αντί να έρχονται σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη και να προσπαθούν να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις ατομικά στο σπίτι τους μέσα από τις ανατιθέμενες δραστηριότητες, συμβουλέυονται το εκπαιδευτικο υλικό στο σπίτι πριν έρθουν στην τάξη, όπου θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τη νέα γνώση και να εργαστούν σε ομάδες με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ως μέθοδος, λοιπόν, αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν ομαδοσυνεργατική μάθηση και συνδυάζουν την οικοδόμηση γνώσεων μέσα από την αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευόμενους με την ατομική απόκτηση εκ μέρους του κάθε εκπαιδευόμενου χωριστά γνώσεων με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών (Lestonat, 2015). Βρίσκεται στη διασταύρωση τριών εκπαιδευτικών ρευμάτων: στην παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον εκπαιδευόμενο (και όχι μόνο γνώσεων), στις «ενεργές» μεθόδους (μέθοδοι που επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, όπως είναι η μέθοδος project και η ομαδοσυνεργατική μάθηση) και στην ενσωμάτωση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαίδευση με δημιουργικό τρόπο (Lebrun, 2015). Σύντομο ιστορικό Η μέθοδος της ανάστροφης τάξης στηρίζεται σε εκπαιδευτικές θεωρίες που επηρέασαν τη δυτική κοινωνία το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, στο γνωστικό εποικοδομισμό του ψυχολόγου-φιλοσόφου Piaget (1967), αλλά και στoν κοινωνικό κονστρουκτιβισμό του ψυχοπαιδαγωγού Vygotsky (1985) (Lestonat, 2015). Επίσης, συνδέεται με τη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, που αναφέρεται στην οργανωτική και παιδαγωγική προσαρμογή της διδασκαλίας στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, ως φυσικό επακόλουθο της διαφοροποίησης που παρουσιάζουν ως προς τον τρόπο που μαθαίνουν (βαθμός ετοιμότητας, μαθησιακό στυλ και ενδιαφέροντα) (Tomlinson, 2001). Ως μέθοδος, η ανάστροφη τάξη εμφανίστηκε βέβαια στη συστηματοποιημένη της μορφή πιο πρόσφατα, το 2006, συγκεκριμένα χάρη σε δύο καθηγητές από το Κολοράντο, τον Aaron Sams και τον Jonathan Bergmann, που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες πολλών μαθητών, λόγω της συχνής απουσίας τους από τα μαθήματα, παρέχοντάς τους το περιεχόμενο του μαθήματος σε βίντεο. Το 2011, εξαπλώθηκε με ταχύτητα ύστερα
 • 3. από την πρόταση του Salman Khan, ιδρυτή της Khan Academy, να χρησιμοποιηθούν τα βίντεο που βρίσκονται στον ιστότοπο της Khan Academy για την εφαρμογή της (Lestonat, 2015). Συνθήκες εφαρμογής Ο τρόπος εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου διαφέρει ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται και τις εκάστοτε χωροχρονικές περιστάσεις. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο εφαρμογής της, εν είδει συνταγής. Αντίθετα, η μέθοδος αυτή προσφέρει ευελιξία στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπως κρίνει καλύτερα ώστε να την προσαρμόσει στους συγκεκριμένους πάντα μαθητές του (Dufour, 2014). Η ευέλικτη εφαρμογή της μεθόδου δεν είναι πάντως εύκολη υπόθεση. Απαιτεί από μέρους του εκπαιδευτικού θετική προδιάθεση, πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών πρακτικών και επίγνωση του ρόλου που καλείται να αναλάβει για να διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Ο ρόλος του αλλάζει. Δεν είναι πια αυτός που μεταδίδει τη γνώση. Είναι αυτός που οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον, συνοδεύει τους μαθητές του στην εκπαιδευτική πορεία τους, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων, φροντίζει για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος. Νέες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες απαιτούνται όλο και περισσότερο από μέρους του (Ράπτης, 2007). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να οργανώνει τη διδασκαλία με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης για τους μαθητές μέσα από δραστηριότητες που θα τους καταστήσουν ενεργούς και κοινωνικούς. Η εύρυθμη λειτουργία των ομάδων είναι δύσκολη διαδικασία και απαιτεί από μέρους του να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στους μαθητές αυτούς που είναι διστακτικοί ή αδιάφοροι. Επιπλέον, όσον αφορά το φόρτο εργασίας, πρέπει να προσέχει ώστε αυτός να μην αυξηθεί αλλά να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να μην αισθανθούν οι μαθητές ότι δεν μπορούν να επιτύχουν. Η πρόβλεψη των κατάλληλων δραστηριοτήτων, που να αποτελούν «πρόκληση» για τους μαθητές, αλλά παράλληλα να είναι εφικτή η επιτυχής διεκπεραίωσή τους από αυτούς, αποτελεί μείζον παράγοντα που επηρεάζει το κίνητρο των μαθητών για μάθηση. Αν ένας μαθητής αισθάνεται ότι είναι αδύνατον να επιτύχει ένα στόχο ή αντιθέτως ότι η επίτευξή του είναι εύκολη υπόθεση, δεν αναμένεται να συμμετάσχει ενεργά για την υλοποίησή του (Viau, 1994). Το προφίλ του μαθητή οφείλει επίσης να αλλάξει, όπως και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι πλέον παθητικός δέκτης γνώσεων, αλλά δραστήριος και ενεργός μέτοχος σε αυτήν. Πρωταγωνιστεί στη μαθησιακή του πορεία. Αλληλεπιδρά και μαθαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, συναναστρεφόμενος με τους συμμαθητές του και με το δάσκαλό του. Επίσης, ένα επίπεδο αυτονομίας απαιτείται από μέρους του, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος ένα μέρος της επιμόρφωσής του, γεγονός από το οποίο καθορίζεται και η επιτυχία εφαρμογής της μεθόδου. Σε αυτό το σημείο σημαντική είναι και η συμβολή του εκπαιδευτικού ο οποίος οφείλει να βρει τρόπους ώστε να ωθήσει τους μαθητές του να
 • 4. συμβουλεύονται τις εκπαιδευτικές πηγές εκτός τάξης και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην κατοχύρωση της επιζητούμενης αυτονομίας. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται ο σχεδιασμός νέων χωροχρονικών συνθηκών, που θα εναρμονίζονται με τη νέα μέθοδο και τους νέους εκπαιδευτικούς στόχους. Η διάταξη της παραδοσιακής τάξης δεν ευνοεί την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Πρέπει τα θρανία και ο χώρος να διαμορφωθούν έτσι ώστε να επιτρέπουν την εργασία σε ομάδες (π.χ. σε κυκλική διάταξη) αλλά και την ελεύθερη μετακίνηση του εκπαιδευτικού στο χώρο. Η διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί υπό το πρίσμα αυτής της μεθόδου, καθώς ως έχει δεν επιτρέπει τη μέτρηση του εάν και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τίθενται. Η εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία αξιολόγησής του είναι δυνατή και κρίνεται αναγκαία, καθώς ο μαθητής είναι πλέον ενεργός μέτοχος στην εκπαιδευτική του πορεία και η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην ανάπτυξη σημαντικών μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε αυτόν. Τέλος, η καλή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου προϋποθέτει τη γνώση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, καθώς και το απαιτούμενο υλικό, έναν υπολογιστή και μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση σε μια πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού (LMS-Learning Management System), όπως το Moodle, μπορεί να προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στους μετόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίες αναφέρονται πιο αναλυτικά παρακάτω. Πλεονεκτήματα Η μέθοδος που μας απασχολεί παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι εξασφαλίζει ένα επίπεδο εξατομικευμένης διδασκαλίας, καθώς ο κάθε μαθητής συμβουλεύεται τις πηγές που βρίσκονται στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή, όσες φορές το επιθυμεί, και, επιπλέον, επιλέγει τον τρόπο εκμάθησης που ταιριάζει καλύτερα στους δικούς του ρυθμούς μάθησης (βίντεο, το οποίο μπορεί να δει κατ’επανάληψη και να το σταματήσει αν χρειαστεί, σημειώσεις κτλ.). Η διαφοροποιημένη μάθηση που παρέχεται χάρη σε αυτό το διδακτικό μοντέλο ανταποκρίνεται στη παρατήρηση του Burns (1971) ότι δεν υπάρχουν δύο μαθητές που να προχωρούν με την ίδια ταχύτητα, είναι έτοιμοι να μάθουν την ίδια στιγμή, επιλύουν τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, έχουν ακριβώς τα ίδια ενδιαφέροντα και είναι εξίσου κινητοποιημένοι για την επίτευξη των ίδιων στόχων. Με άλλα λόγια, η υπό συζήτηση μέθοδος λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή και επιτρέπει στον καθένα να ακολουθεί τους δικούς του ρυθμούς (Fourgous, 2011). Μια καλή οργάνωση αυτής της μεθόδου θα μπορούσε να απαντήσει και στα προβλήματα ετερογένειας που υπάρχουν σε μια τάξη, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και πρόοδο όλων των μαθητών ανεξαρτήτος του επιπέδου τους. Επιπροσθέτως, η ετεροχρονισμένη πρόσβαση στις πηγές προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να τις
 • 5. συμβουλευτεί όποτε αυτός το επιθυμεί. Συμβάλλει επίσης ώστε οι μαθητές που κάποτε απουσιάζουν να μπορούν να ακολουθούν τους ρυθμούς της τάξης. Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα είναι η χρήση του διδακτικού χρόνου με παραγωγικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται διδακτικοί στόχοι υψηλού επιπέδου. Αν λάβουμε υπόψη μας την κατηγοριοποίηση του Bloom (1956) για τους διδακτικούς στόχους στο γνωστικό τομέα, η παραδοσιακή διδασκαλία δεν ξεπερνάει τα τρία πρώτα επίπεδα, δηλαδή αυτό της παροχής της γνώσης, της κατανόησης αυτής και της εφαρμογής της. Αντίθετα, η μέθοδος της ανάστροφης τάξης επιτρέπει μια στοχοθεσία η οποία εναρμονίζεται με τις υψηλότερες κλίμακες της εν λόγω κατηγοριοποίησης, δηλαδή την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση. Οι τελευταίες είναι διαδικασίες που οδηγούν τους μαθητές στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικής ικανότητας (Lebrun, 2014). Τέλος, επιτρέπει την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, μέθοδος που παρουσιάζει πολλά οφέλη σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πλούσιας αλληλεπίδρασης (ανταλλαγή και διαπραγμάτευση ιδεών, συγκρούσεις και ζυμώσεις) των μαθητών μέσα στην τάξη, μεταξύ τους, αλλά και με τον εκπαιδευτικό. Στα πλαίσια αυτής, η τάξη μετατρέπεται σε εργαστήρι, που συμβάλλει στην προετοιμασία των μαθητών για νέους, συνεργατικούς και υπεύθυνους ρόλους στη ζωή και την εργασία, ώστε μελλοντικά να υιοθετήσουν επιτυχώς το μοντέλο του ενεργού και συμμετοχικού πολίτη (Ράπτης, 2007). Η χρήση της μεθόδου αυτής καθίσταται πιο εύκολη με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, καθώς οι τελευταίες προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής ποικιλόμορφων εκπαιδευτικών «καταστάσεων», καθώς και εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές (βίντεο, άρθρα, παρουσιάσεις διαφανειών κτλ.). Μέσα από τη χρήση μιας πλατφόρμας LMS, νέες ευκαιρίες δημιουργούνται για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, καθώς αυτή επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των αλληλεπιδράσεων των μαθητών με αυτήν. Με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγχει ποιοι συμμετέχουν και ποιοι όχι και σε ποιες δραστηριότητες, αλλά και αναλύοντας τα δεδομένα αυτά να διαμορφώσει τη διδασκαλία ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές. Για παράδειγμα, οι δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής επιτρέπουν να δει ο εκπαιδευτικός μετά από πόσες δοκιμές ένας μαθητής τις έλυσε, τα αποτελέσματα κάθε προσπάθειας, καθώς και τα σημεία στα οποία έκανε λάθος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εντοπίσει τα σημεία στα οποία η πλειοψηφία των μαθητών αντιμετωπίζει πρόβλημα και να επωφεληθεί του χρόνου διδασκαλίας, αναπτύσσοντας δραστηριότητες που να βοηθούν στη διαχείριση/επίλυση του προβλήματος (Khan, 2011). Επίσης, η συγκέντρωση των ιχνών των μαθητών σε μορφή που μπορεί εύκολα να αναλυθεί παρέχει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών του ατομικά (συμμετοχή σε δραστηριότητες, συγκέντρωση βαθμολογιών ενός μαθητή, κτλ.), αλλά και της τάξης του ως σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογεί την επίτευξη των διδακτικών στόχων και την επιτυχία του διδακτικού του έργου, καθώς επίσης και να αναπτύσσει κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο μάθημά του. Τέλος, θεωρούμε ότι μια τέτοια
 • 6. μέθοδος θα βοηθήσει επίσης στην περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των Νέων Τεχνολογιών εκ μέρους των μαθητών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες στη σύγχρονη εποχή. Περιορισμοί Πέραν του ότι η επιτυχία της μεθόδου της ανάστροφης τάξης δεν είναι ποτέ δεδομένη, διότι εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες εφαρμογής της, ο εξοπλισμός και η πρόσβαση στις Νέες Τεχνολογίες δεν είναι ίδια για όλα τα σχολεία και για όλους τους μαθητές. Η ανάπτυξη αυτής της μεθόδου απαιτεί καλό εξοπλισμό στο σχολείο αλλά ακόμη και στο σπίτι. Επίσης, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε μια πλατφόρμα LMS για την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές συμβάλλει θετικά στην εφαρμογή της μεθόδου, απαιτείται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας, καθώς και η συνεργασία τους με ειδικούς στον τομέα της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, προκειμένου ο σχεδιασμός των διδακτικών ενοτήτων σε αυτήν να εναρμονίζεται με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί, αλλά και να διασφαλίζεται η εκπαιδευτική ποιότητα του παραγόμενου υλικού. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια ενδεχόμενη χρήση της μεθόδου και απαιτούν οικονομικούς πόρους. Τέλος, η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί από μέρους του εκπαιδευτικού μια σημαντική επένδυση σε χρόνο όσον αφορά στην αρχική εφαρμογή της, καθώς θα πρέπει να προβλέψει σχέδια διδασκαλίας για την εργασία στην τάξη, αλλά και την ανάπτυξη του υλικού που ο μαθητής θα συμβουλεύεται στο σπίτι. Μακροπρόθεσμα όμως αναμένεται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Επίλογος Η σχέση μας με τη γνώση άλλαξε βαθιά χάρη στις Νέες Τεχνολογίες. Η γνώση πλέον βρίσκεται παντού και έχουμε πρόσβαση σε αυτήν ανά πάσα στιγμή. Η μετάδοσή της δεν είναι πια η κύρια αποστολή του σχολείου. Το πλαίσιο στο οποίο αυτή παρέχεται στον εκπαιδευόμενο είναι το κυριότερο σήμερα. Λέγοντας πλαίσιο, εννοούμε τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα είναι κατάλληλα οργανωμένο γύρω από εκπαιδευτικούς στόχους και θα παρέχει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στους μαθητές. Όπως δηλώνει σχετικά ο φιλόσοφος Michel Serres (2007), οι Νέες Τεχνολογίες μας απελευθερώνουν ως ένα βαθμό αλλά μας υποχρεώνουν να γίνουμε έξυπνοι, εννοώντας ότι πλέον ο άνθρωπος δε χρειάζεται να απομνημονεύει πράγματα, δεδομένου ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στη γνώση. Καλείται όμως να γίνει ευρηματικός και δημιουργικός, ώστε να αξιοποιεί κατάλληλα και να επωφελείται από τη γνώση στην οποία έχει πρόσβαση. Η αναγκαιότητα αλλαγής του εκπαιδευτικού μας συστήματος προβάλλει επιτακτική με την εισβολή των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της σύγχρονης εποχής. Ζούμε σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς και με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με τον Andreas Schleicher (2011), η ιδέα του εκπαιδευτικού ότι αυτό που διδάσκει στους
 • 7. μαθητές θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή ανήκει στο παρελθόν. Στη σύγχρονη εποχή, κατόπιν γρήγορων κοινωνικοοικονομικών μεταβολών, οφείλουμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμα, για τεχνολογίες που δεν έχουν ακόμα εφευρεθεί και για να αντιμετωπίσουν προβλήματα, την έλευση των οποίων δεν έχουμε καν φανταστεί. Η εφαρμογή της μεθόδου της ανάστροφης τάξης είναι μια ευκαιρία αναμόρφωσης της εκπαίδευσης ώστε να εναρμονιστεί η τελευταία με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Όμως η επιτυχής εφαρμογή της απαιτεί αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο σε υλικό όσο και σε χωροχρονικό επίπεδο. Βιβλιογραφία Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Α, Αθήνα. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of education goals by a committee of college and university examiners. David McKay. Burns, R. (1971). Methods for individualizing instruction. Educational technology, 11(6), 55-56. Dufour, H. (2014). La classe inversée, Technologie, 193, 44-47. Fourgous, J. M. (2011). Réussir à l’école avec le numérique: le Guide pratique. Paris: Odile Jacob. Khan, S. (2011). Let's use video to reinvent education. (Διαθέσιμο online: https://www.youtube.com/watch?v=nTFEUsudhfs, προσπελάστηκε στις 10/04/2015) Lebrun, M. (2015). L’hybridation dans l’enseignement supérieur : vers une nouvelle culture de l’évaluation ?, Evaluer. Journal international de Recherche en Education et Formation, 1(1), 65-78. Lebrun, M. (2014). Les classes inversées. De quelles hybridations parlons-nous pour l'éducation de demain ?. (Διαθέσιμο online: http://lille1tv.univ- lille1.fr/videos/video.aspx?id=3b91cf26-5a9d-4152-9a64-8a3bafda477c, προσπελάστηκε στις 10/04/2015) Lestonat, E. (2015α). La classe inversée. Episode 1 – pourquoi faut-il s’y intéresser ?. (Διαθέσιμο online: http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25007/classe-inversee- episode-1-pourquoi-faut/, προσπελάστηκε στις 10/04/2015) Lestonat, E. (2015β). La classe inversée. Episode 2 – La réorganisation de l’espace temps et le positionnement de l’enseignant. (Διαθέσιμο online:
 • 8. http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/25048/classe-inversee-episode-2- reorganisation-espace/, προσπελάστηκε στις 10/04/2015) Schleicher, A. (2011). The case for 21st-century Learning. OECD Work On Education. (Διαθέσιμο online: http://www.adapttech.it/old/files/document/11702schleicher_oecd_.pdf, προσπελάστηκε στις 10/04/2015) Serres, M. (2007). Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive, (Διαθέσιμο online: https://interstices.info/jcms/c_33030/les-nouvelles-technologies- revolution-culturelle-et-cognitive, προσπελάστηκε στις 10/04/2015) Tomlinson, C. A. (2014). Differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Ascd. Viau, R. (2003). La motivation en contexte scolaire. De Boeck Supérieur. Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο μου στα πλαίσια της πρακτικής μου, κύριο Olivier Catteau, καθηγητή Πληροφορικής και ερευνητή στο ινστιτούτο IRIT (Institut de Recherche en Informatique), που μου έδωσε την ευκαιρία να εμπλακώ στα εν λόγω project (MOOC & SPOC), καθώς και όλη την ομάδα των καθηγητών και των συναδέλφων μου, οι οποίοι με βοήθησαν στο ερευνητικό μου έργο και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός μου γύρω από την εν λόγω μέθοδο. Στοιχεία συγγραφέα Αντωνία Ριζάκου Απόφοιτος ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζ antonia.rizakou@gmail.com