Marknadsföring & Design

1,390 views

Published on

En reflektion om marknadsföring och design som skrevs under kursen marknadsföring och design på Business & Design programmet på HDK.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marknadsföring & Design

  1. 1. Marknadsföring & Design Anton Breman, Högskolan för Design och Konsthantverk, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, 4 april 2010
  2. 2. Marknadsföring & Design Vad har marknadsföring och design gemensamt, vad är det som även denna i ständigt trasformation med samhällets utveckling gör dessa två discipliner så mångtydiga? Finns det samarbets- och förändringar. Ett yrkesområde som har undergått stora möjligheter mellan disciplinerna och vad skulle det i så fall leda transformationer den sista tiden mycket på grund av internet till. Dessa frågor har följt mig under de senaste månadernas resa och web 2.0 (den sociala webbens) kraftiga tillväxt. genom marknadsföringen och designens dubbelbottnade värl- dar. Vi lever i en tid då skapandet och delningen av innehåll är billigt, Design är ett förhållandevis ung yrkesdefinition som söker och om inte helt gratis. När tillgänglighet av informations är gräns- kämpar efter att skapa resonans på marknaden. Det är även en lös har människor lärt sig at skärma av för marknadsföring, och disciplin som ofta känner sig undansatt och undervärderad. många fall börjat hata den. Avbrotts reklam blir allt mer sedd Men på den senaste tiden har vi börjat se hur vissa designkon- som ett irritations moment som ett oönskat brus i vår vardag, en sultbyråer har lyckats omdefiniera sitt mervärde i affärsvärlden. nedsmutsande miljöbov i våra hem och i det offentliga rummet. Från att tidigare blivit sedd som ett sista sminkningsstop i ut- vecklings ledet har designens roll utvecklats till att vara en stra- Adververtisers distract users; users ignore advertisers. tegisk tillgång för företagen. Vad är det som ligger bakom detta, Advertisers distract better; users ignore better; och vad är det för ny magisk ingrediens som lagts till i soppan eller behövs läggas till? - Seth Goldstein, SocialMedia Network Marknadsföring, ett mer rotat och accepterat yrke område är Bild 1
  3. 3. Bild 2 Power to the People Konsumenten har nu genom dagens internet drivna världen denna typ av marknadsföring. Dagens konsumenter söker och skapat sig mer auktoritet än någonsin. Genom konsumentgene- i många fall kräver vi mening i det produkter och varumärken rerad media som bloggar, podcast, social nätverks sidor som fa- som vi köper in oss i. Bob Gilbreath bok The Next Evolution of cebook, produkt och prisjämförelse sajter är alla virtuella mötes- Marketing argumenterar att företag och marknadsförare därför plats där miljontals konsumenter oavbrutet kan dela med sig av bör ta steget vidare från direktmarknadsföring och det tidigare sina tankar, fundering, glädje och sorg. Om det visar sig att ett hypade tillåtandes marknadsföring (Permission marketing) till varumärke inte når upp till vad de lovar i deras marknadsföring marknadsföring som skapar genuint värde för kunden. Genom eller om deras produkt/tjänst inte når upp till förväntningarna så att använda sig av en liknande utvecklingsprocess som tidigare går det snabbt innan ryktet sprider sig. Internets gåva har tagit använts till produktutveckling kan marknadsförarna utveckla bort den geografiska komponenten i ekvationen, en ensam onöjd empati för sina kunder. Detta mer empatiska och lyhörda an- kund kan nu nå miljontals konsumenter världen över. Som en greppssätt resulterar i mer fokuserad och bredare kommuni- eldstorm sprider sig det dåliga ryktet när otillfredsställda kunder kation som skapar ett mer sammanhållande och djupare rotat vill dela med sig av sin frustration. Det nya och virala okontrol- värdebyggande för brukarna, produkten och företaget. Men lerade spridningen av information är här och kan skada ett varu- detta kan endast skapas om företagets affärsstrategi, marknads- märke mer än någonsin. föringen och produkter är synkade och sänder ut samma signaler både internt som externt. Satisfied Customers Tell Three Friends, Angry Customers Tell 3,000 - Pete Blackshaw I David Meerman Scott bok The New Rules of Marketing and PR tar han upp detta skifte och hur marknadsföring och PR har blivit tvungna att ändra på deras regler. Vi ser hur Nike har om- prioriterat sin marknadsföring budget för att satsa mer på viral marknadsföring som den Brazilianska fotbollspelaren Ronaldi- nos You Tube klipp, som blivit sed av mer än 24 miljoner världen över. Men även Nikes Jordan Brand Breakfast Clubs interaktiva trä- nings verktyg som du lätt och smidigt kan ladda ner till din iPod. Liksom David Meerman är det ett flertal välkända marknadsfö- rare och författare som pekar på att det gamla marknadsförings recepten med avbrottmarknadsföring (interruption marketing) inte längre fungerar. Vi som kunder har lärt oss att stänga av för
  4. 4. Om det är så att marknadsförarens roll är på väg från att mata ut reklam till en mer inflätad roll i företagets försök att utveckla och sälja bättre lösningar till deras kunder. Vad är då marknadsföra- rens framtida roll? Kan man säga att produkt research är den nya marknadsföringen? Eller är marknadsföringen en extra tjänst som företagen bör delar med sig till sina kunder? Ett exempel på en marknadsföringskampanj som har öppnat gränserna mellan marknadsföring och design för att skapa en kampanj som skapar värde för deras målgrupp är Samsung. De har placerat ut över 50 dator och telefon laddnings stationer på strategisk utvalda flygplatser runt USA. Resenärerna kan här få internet uppkoppling och möjlighet att ladda deras telefoner och datorer i förbifarten. Bild 3 Produkten som marknadsföringskanal Design rörelsen Seth Godin en annan marknadsföringsguru och författaren ar- Samtidigt som dessa marknadsförare lägger fram skäl till att gumenterar i sin bok Purple Cow om att konkurrensen har blivit lyfta blicken från statistiken och det inarbetade processerna till hård att företag inte har råd att misslyckas längre. Ett felsteg i ett mer holistiskt angreppssätt . Ett angreppssätt där konsu- utvecklingen eller marknadsföringen kan resultera i katastrof, så ment återigen står i centrum och där kommunikation och inno- det gäller för företagen att ”hålla i hatten” när de utvecklar nya vations process går hand i hand. Vi ser en liknande rörelse från produkter, planerar dess marknadsföring och lanserar dem. Is- design sidan där inflytelserika företagsledare pekar på att skapa tället för att se design och marknadsföring som separata ”silos” mening och mervärde genom empati och omformuleringar. I bör det ses som företags möjlighet att påverkas dess kommuni- boken Change by Design påvisar Tim Brown vikten av använ- kation med (inte mot) deras kunder. En strategisk tillgång för fö- darcentrerad innovationsprocess. Roberto Verganti poängterar retagets kommunikation till företagets intressenter och kunder. i sin bok Design Driven Innovation att designens roll bör vara Genom att skapa enastående produkter och tjänster blir dessa att skapa, betona och ändra meningen och relationen mellan ob- i sig den huvudsakliga marknadsförings- och kommunikations- jektet/tjänsten och användare. Dev Patnaik hänvisar i sin bok kanal som använder sig av dess användare för att föra företagets Wired to Care att företag bör skapa en empati för deras kunder talan. Word of mouth (WOM) marketing är ett begrepp som för att bättre kunna utveckla, leverera och tillfredställa kundens bör tas på alvar av alla företag som har insett kraften med web2.0 behov. och att användarna har tagit tillbaka sin auktoritet. Varje möte ett företag har med sina intressenter och kunder är en marknads- förings möjlighet. ”We think the future of advertising is great products that have marketing embedded in them” - Jeff Hicks, CEO Crispin Porter + Bogusky
  5. 5. H C o o p n e f i d e n c e Insight Bryta gamla mönster Hur skulle det vara om både marknadsförare och designers ar- dinärt resultat är inte alltid stadig resa från insikt till handling. gumenterar de för ett mer holistiskt, stringent och multidiscipli- När ett team får ett nytt uppdrag är de i det flesta fall fyllda av närt arbetsätt för att tackla dagens och morgondagens marknad, hop och optimism. Efter att ha samlat in fakta och information ett arbetsätt där vi inte separerar på produkt framtagningen och känns det lätt att se möjligheterna till förbättringar. Men när marknadsföringen? Det är en bra i teorin men hur kommer det alla idéer och fakta ska ställas samman börjar svårigheterna. Vid genomföras på företagen? Nya arbetsätt kräver nya arbetsruti- dessa tillfällen av insikts i arbetet är det lätt att bli frustrerad och ner och projekt konstellationer, design och marknadsförings frå- desperat. Insikter kommer inte alltid på beställning och direkt gan har nu trasformerats till en management fråga. när man skulle vilja ha dem. Projektet kan på detta vis kännas Mary Jo Hatch anser att marknadsavdelningen och HR avdel- som ett misslyckande vid denna fas av projektet. Men om teamet ningen borde ha en mer öppen dialog för att skapa det företag forstätter kämpa tillsammans med sin interna kommunikation som deras industri kommer att behöva i framtiden. Borde det och tvingar sig till att hålla en dialog kan man komma vidare. inte vara en öppen dialog med hela företaget, där alla enheter i Genom att inte bli frustrerad över situationen och flytta över företaget arbetar för att nå samma mål. konversationen till en debatt om vad som känns rätt eller fel kan Men som det har visat sig i det förflutna, kan det vara svårt att teamet kämpar igenom denna dalgång av tvivel och tvesidighet bryta gamla mönster och arbetes strukturer. Chip Heath och och komma till en annan fas då de känns som det vänder och Dan Heath tar upp hur det kan vara svårt att bryta gamla möns- säkerheten och hoppet kommer tillbaka starkare än vad den var ter och arbetesstrukturer i deras bok Switch: How to Change i början. Things When Change Is Hard. Ett case som tas upp är konsult- Vad är det då IDEO vill illustrera med deras U kurva? De visar byrån IDEO’s arbete i multidisciplinära team, hur de har kom- på att teamet kommer misslyckas och att det inte ska lita på de mit fram till att man behöver förbereda medarbetare, ännu vik- initiella vibbarna i början av projektet. För vad som väntar dem tigare deras kunder på att våga misslyckas under arbetets gång. är svårigheter, hårt arbete och frustration. Konstigt nog så ses Alla design processer går igenom luddiga faser där både rikting, denna förberedelse som en optimistisk syn på innovations arbe- fokus och mål kan vara så otydliga i vissa faser att gruppmedlem- tets luddiga faser. marna får kalla fötter och vill fly till mer känd mark så snabbt som möjligt. På IDEO har man ritat upp ett diagram över hur man What look like a people problem, is often a situation problem troligtvist kommer känna sig i projektets olika faser. - Chip & Dan Heath Swith sid 169 Utveckling och innovationsarbete som eftersträvar ett extraor-
  6. 6. The Gap Visionen Hur kunderna & ser på företaget kärnvärden Marknadsföring Varumärke Marknadsföring Hur företag internt ser på sig sig Produkt/Tjänst Det stora gapet Genom samhällets och marknadens föränderliga landskap blir där företaget inte bara bör reagera utan lyssna och agera. Om det viktigt för företag och varumärken att upprätta och upp- marknaden idag efterfrågar autencitet i de varumärken som det rätthålla trovärdigheten för sin varumärke genom att vara au- eftersöker och intresset för reklamen håller på att dö ut bör före- tentiska. Genom att vara lyhörda mot deras kunder kan det ge tag se över sin visioner, kärnvärden och arbetsprocesser. företagen nya möjligheter att skapa starkare och mer hållbara re- Morgondagens företag kommer att behöva nya strukturer, sys- lationer till kunderna baserat på öppenhet, trasparens och tillit. tem och konstellationer för att kunna vara konkurrenskraftiga Gapet mellan hur ett företag internt ser på sig själva och hur de- på morgondagens marknad. Men dessa samarbeten kan vara ras kunder ser på dem har aldrig tidigare varit så viktigt. Gapet svåra att realisera genom företagsvärldens uppbyggnad av af- tar även temperaturen på hur mycket företaget arbetar aktivt för färsenheter och budgeteringar. Om företagen kunde omstruk- att skapa empati för att förstå vad deras kunder eftersöker i deras turera sina budgeteringar från affärsenheter till en målinriktad erbjudanden och varumärken utöver det fysiska artefakten. budgetering, där budgeten går ut på att lösa problem eller fånga möjligheter som företagen står inför. En budgetering som öpp- Företagets vision och kärnvärden kan hjälpa till att minimera ga- nar gränserna mellan affärsenheter och kompetenser och lockar pet mellan företagskulturen och den externa imagen. Visionen till en mer multidisciplinär arbetsmiljö. En lärande organisation skapar även en klarare riktning var företaget är på väg för alla med en gemensam vision som arbetar mer stringent för att nå ett dess medarbetare. Vision och kärnvärden är komponenter i ett gemensamt mål. företag som är känsliga för externa faktorer och därigenom bör vara en löpande process och en pågående dialog mellan företa- Det kanske är en utopisk föreställning, men är det möjligt? gets ledning, organisation och alla dess intressenter. En dialog
  7. 7. Referenslista; Senge, Peter M (2006). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Rev. and updated, ed. London: Random House Business Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce W. & Lampel, Joseph (2005). Strategy bites back: it is a lot more, and less, than you ever imagined-. Harlow, Essex: Prentice Hall Werbach, Adam (2009). Strategy for sustainability: a business manifesto. Boston, Mass.: Harvard Business Press Levinson, Jay Conrad., Levinson, Amy. & Levinson, Jeannie. (2007). Guerrilla marketing: easy and inexpensive strategies for making big profits from your small business. Updated and expanded ed. London: Piatkus Scott, David Meerman (2009). The new rules of marketing and PR: how to use news releases, blogs, podcasting, viral marketing, & online media to reach buyers directly. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons Halligan, Brian & Shah, Dharmesh (2010). Inbound marketing: get found using Google, social media, and blogs. Hoboken, N.J.: Wiley Bob Gilbreath (2010) The Next Evolution of Marketing : Connect with Your Customers by Marketing with Meaning, McGraw- Hill Brown, Tim & Katz, Barry (2009). Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation. 1. ed. [New York]: Harper Business Lockwood, Thomas (red.) (2010). Design thinking: integrating innovation, customer experience and brand value. New York: Allworth Press Lockwood, Thomas. (red.) (2008). Building design strategy: using design to achieve key business objectives. New York, NY: Allworth Press Godin, Seth (2002). Purple cow: transform your business by being remarkable. London: Penguin Books Godin, Seth (2010). Linchpin: Are You Indispensable?. London: Penguin Books Heath, Chip & Dan (2010). Switch: How to Change Things When Change Is Hard. New York: Radom Hous Business Books Patnaik, Dev & Mortensen, Peter (2009). Wired to care: how companies prosper when they create widespread empathy. Upper Saddle River, N.J.: FT Press Blackshaw, Pete (2010). Satisfied Customers Tell Three Friends, Angry Customers Tell 3,000: Running a Business in Today’s Consumer-Driven World. Billdre; 1. http://steeez.com/wp-content/uploads/2008/11/internet.jpg 2. http://www.cybernet.ac/students/giannisp/pictures/ronaldinho_1_1024x768.jpg 3. http://images.businessweek.com/ss/07/12/1212_ad_roundup/image/13_samsung.jpg

×