Advertisement

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 9 ΜΑΗ 2009

chief at my company
May. 10, 2009
Advertisement

More Related Content

Advertisement

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 9 ΜΑΗ 2009

 1. Η διαδιλωςθ των οργανϊςεων τθσ αριςταράσ και των ςυλλόγων και των αντιρατςιςτικϊν πρωτοβουλιϊν ςτα Χαυτεία.
 2. Στο φψοσ του «Λαμπρόπουλου «αποκλείονται από δυνάμεισ των ΜΑΤ ςτο μζτωπο προ Ομόνοια, και από εκατοντάδεσ Ζθτάδεσ και τθν ομάδα Δ,ςτο φψοσ τθσ Σανταρόηα.
 3. Στο μεταξφ ζχει ιδθ διαλυκεί θ ςυγκζντρωςθ των αντιεξουςιαςτϊν ςτθν Κάνιγγοσ
 4. Οι καμιά 100ςτθ φαςίςτεσ ζχοντασ «καταλάβει» τθν Ομόνοια από το πρωϊ και εγκακιςτϊντασ μικροφωνικι, προπυλακίηουν περαςτικοφσ μετανάςτεσ.
 5. Τα λίγα κακάρματα που είναι μαηεμζνα ςτθν Ομόνοια με πλιρθ εξάρτθςθ και δολοφονικζσ διακζςεισ προκαλοφν προσ το μζροσ τθσ διαδιλωςθσ,προφυλαγμζνοι από τθν αςτυνομία.
 6. Η αντιφαςιςτικι διαδιλωςθ ετοιμάηεται να προχωριςει προσ τθν Ομόνοια.
 7. Εν τω μεταξφ ζχει γίνει γνωςτό ότι τα κραςφδειλα υποκείμενα ζχουν επιτεκεί ςτο παλιό Πρωτοδικείο, που φιλοξενεί άςτεγουσ μετανάςτεσ ςτθν οδό Σωκράτουσ.
 8. Η ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και ςυντονιςμοφ με τουσ διαδθλωτζσ από τθν πλευρά τθσ Αγ.Κωνςτ/νου προκαλεί ςυγκράτθςθ και ολιγόωρθ ςφγχυςθ ςτθ Διαδιλωςθ που βρίςκεται ςτθν Πανεπιςτθμίου.
 9. Στο φψοσ τθσ Αγ.Κωνςταντίνου με τθν Ομόνοια,θ κεφαλι τθσ διαδιλωςθσ ςυναντά εμπόδια των ΜΑΤ, όπου και επιχειρεί να διαςπάςει χωρίσ επιτυχία μετά και τθ χριςθ χθμικϊν.
 10. Η διαδιλωςθ ςτοχεφει να φτάςει ςτο κατάλυμα των μεταναςτϊν ςτθ Σωκράτουσ, που δζχτθκε επίκεςθ από τουσ φαςίςτεσ από πζτρεσ και άλλα αντικείμμενα, με τθν ανοχι τθσ αςτυνομίασ.
 11. Ταυτόχρονα μακαίνουμε ότι χτυπικθκε από τουσ φαςίςτεσ και ζνα τμιμα τθσ διαδιλωςθσ που βρίςκονταν αλλθλζγγυο ςτουσ μετανάςτεσ τθσ οδοφ Σωκράτουσ.
 12. Η διαδιλωςθ είναι αςφυκτικά περικυκλωμζνθ από διμοιρίεσ των ΜΑΤ.
 13. Εικόνα μετά τθν επίκεςθ των κραςφδειλων ςτο κατάλυμα των μεταναςτϊν ςτο παλιό Πρωτοδικείο.
 14. Κάνοντασ ενδεχομζνωσ πρόβα για μελλοντικοφσ εμπρθςμοφσ, τα ανεγκζφαλα δολοφονικά κακάρματα, δε δίςταςαν να τα βάλουν με ανιμπορουσ και εξακλιωμζνουσ μετανάςτεσ.
 15. Τρομαγμζνοι κρζμονται ςτα μπαλκόνια τθσ άκλιασ και ανκυγιεινισ τουσ ςτζγθσ, κυνθγθμζνοι και απροφφλαχτοι από κραςφδειλα γουροφνια και προςτάτεσ εγκλθματιϊν.
Advertisement