Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

כך יובס הימין

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

כך יובס הימין

  1. 1. ‫1‬ ‫כ יובס הימי - א נעבוד קשה ונכו‬ ‫עשרה "שיעורי קשי לשמאל הישראלי מאמריקה" - על בסיס‬ ‫דבריו של היוע הדמוקרטי סט גרינברג‬ ‫רקע‬ ‫ב 22 במר 1102 הופיע סט גרינברג, היוע הדמוקרטי המוביל בעול , בפני 005 ישראלי וישראליות‬ ‫תאבי שינוי, תקווה, ומהפ פוליטי.‬‫נכחו נציגי כל התנועות והמפלגות שנמאס לה לראות את ישראל – מתרסקת אל תו קיר. מבחינה כלכלית,‬ ‫מדינית ודמוקרטית. כל זאת בזמ שהמחנה שמנגד, הימי – חוגג את ההתרסקות הזו, בריקודי ומחולות.‬ ‫האירוע הופק על ידי פורו רובינגר, במסגרת "שולח עגול", סידרת פעילויות אזרחיות שמטרת להזריק‬ ‫אנרגיה לורידי מחנה השמאלי ולעורר אותו - לפעולות.‬ ‫השקר הימני לפיו "רק הימי יעשה שלו " – נחש . עלינו לעשות את חלקינו הצנוע, כאזרחי , כדי לאז‬ ‫מחדש את המערכת הפוליטית בישראל.‬ ‫קשי לשמאל הישראלי מאמריקה – שהובילו לניצחו !". היא‬ ‫כותרת הרצאתו של גרינברג היתה "שיעורי‬ ‫באמריקה )קלינטו , אובמה( שבסיומ הובסו הכוחות השמרניי‬ ‫התמקדה בינצחונות הדמוקרטיי המרהיבי‬ ‫חשבו כול כי "הכל אבוד", וכי "אי סיכוי לשמאל לנצח".‬ ‫תבוסה מוחלטת. בתחילת המירוצי האמורי‬ ‫של השמאל.‬ ‫המירוצי הללו הסתיימו – בנצחונות מוחצי‬ ‫עשר הנקודות הבאות מבוססות על הרצאתו של גרינברג. ה מהוות מפת דרכי ראשונה לתבוסת הימי‬‫הישראלי וליצירתה של מפה פוליטית מאוזנת. הערה חשובה: "01 הנקודות" מבוססות על דבריו של גרינברג,‬ ‫על אמריקה וישראל. א היא נכתבה על ידי חברי הפורו .‬
  2. 2. ‫2‬ ‫מפת דרכי לתבוסת הימי – 01 נקודות‬ ‫1. הימי בוגד בעתיד ישראל.‬ ‫השדה הפוליטי הישראלי הנוכחי איננו מתאפיי ב"איכויות של קמפיי דרו אפריקה", כדברי גרינברג,‬ ‫שעבד ע נלסו מנדלה. הקווי בי הימי לשמאל ה מטושטשי וג אי תחושה, עדיי , של "הכרעה‬ ‫היסטורית". את התחושה הזו צרי לייצר - בישראל. מחנה אחד, מחנה השמאל, דואג לעתיד ישראל‬ ‫ופועל כדי שהיא תמשי להתקיי , ולשגשג, ג בעוד עשור ועשורי . מחנה שני, מחנה הימי , נטוע‬ ‫בעבר והורס את עתידה של ישראל מדי יו , בגי התמכרותו למפעל ההתנחלויות, היאחזותו הנואשת‬ ‫בכיסא, ואדישותו המוחלטת ביחס לשאלה "לא ישראל הולכת".‬ ‫על כ , ישראל נמצאת בצומת דרכי היסטורית. זמ הפציעות הסתיי . הימי בישראל - כמו הימי בדרו‬‫אפריקה, כמו הימי ברוב מערכות הבחירות המרחב הדמוקרטי – מנסה להיצמד לעבר ולדחו את הראש‬ ‫בחול ולהסתכל אחורה. השמאל מביט קדימה. הוא פועל, ברגע היסטורי זה, באומ ומסירות, על מנת‬‫להבטיח את עתידה של מדינת ישראל.הימי הישראלי, בתו כ , מתבצר בפחדיו, בתאוות שלטונו ואהבת‬ ‫מעמדו הנישא – ובוגד בצור לקבל הכרעות היסטורית, שיבטיחו את עתיד של ישראל.‬ ‫2. קלינטו יבוא – אבל צרי לזמ אותו.‬‫ביל קלינטו וברק אובמה לא "נולדו יש מאי ", במרחב הפוליטי הפרוגרסיבי. הציפיה לפיה "יצו מנהיג"‬ ‫אשר "יסחו אחריו את המחנה" – היא שגויה ומסרסת. מנהיגי פרוגרסיבי זקוקי לשדה ער ורוחש‬‫פעילות כדי לצעוד קדימה. על כ יש, בשעה זו, לפעול. מילת המפתח היא ‪ .Action‬כל פעילות שמאלית‬ ‫היא מבורכת בשעה זו ובלבד שתשפיע על המציאות ותהיה מורגשת, גאה, משכנעת. ככל שהשדה יהיה‬ ‫פעיל יותר, רוחש יותר, ער יותר ומורגש – כ יעלה הפרופיל של המנהיגי אשר יובילו את המחנה הזה‬ ‫לניצחו , בכל מבנה מפלגתי אשר לא יהיה.‬ ‫מנהיגי לא "צצי " – ה מגיבי לשדות מתעוררי ורוחשי פעילות. כדי ליצור קלינטו / אובמה‬ ‫ישראלי יש להפו את המחנה השמאלי למוקד אנרגטי של פעילות, יוזמות, צעדי שמטרת לסיי את‬ ‫הכיבוש, להציל את הדמוקרטיה הישראלית, לשנות את סדר העדיפויות הכלכלי-אזרחי המשרת בנקודת‬ ‫הזמ בעיקר את העשירי וההתנחלויות.‬ ‫3. בנקודת הזמ הזו יש לפעול בריבוי מסגרות ולהתאחד – ברגע אחד‬ ‫קובע.‬ ‫איחוד כוחות לכדי מפלגה אחת גדולה, בנקודת הזמ הזו, הוא ככל הנראה שגוי. הנצחונות האמריקני‬‫התאפיינו בריבוי פעולות, מרובי גווני וקולות, במש שנתיי לפחות – כריאקציה לכהונתו האגואיסטית‬ ‫והעיוורת לעתיד של גורג בוש הב , המזכירה את כהונת הממשלה הזו – עד שברגע אחד קובע התאחדו‬ ‫כל הקולות לכדי ישות פוליטית אחת, עוצמתית ומשכנעת.‬ ‫בנקודת הזמ הזו על כ יש לפעול במירב הערוצי – כל עוד מדובר בערוצי מורגשי המתמקדי‬ ‫בעשיה. העשיה הזו צריכה להיות מכוונת וצריכה לשק את עומק בגידתו של הימי בעתיד ישראל:‬
  3. 3. ‫3‬ ‫הימי בוגד בישראל מבחינת ההתחנפות לחרדי )ישראל חופשית(, מבחינת האימו הנלהב של חזו‬‫המדינה הדו הלאומית )השמאל הלאומי(, מבחינת ההתבטלות בפני אילי גז והו , מבחינת נחישותה להפו‬ ‫את ישראל למצורעת בעול , ועוד ועוד.‬ ‫מאיד , "רגע איחוד הכוחות" צרי להגיע. חייב להגיע. ולהוביל לנצחו אלקטוראלי מהדהד. אבל זמ‬ ‫האיחוד איננו כעת.‬‫4. אי אפשר לנתק את המדיני מהכלכלי וההפ . כל ניסיו כזה משחק לידי‬ ‫הימי .‬‫גרינברג חזר ואמר כי ברק אובמה חייב את נשיאותו – להתנגדותו הנחרצת, ההתאבדותית בתחילת הדר‬ ‫– למלחמה בעיראק. התנגדותו למלחמה, שהלכה והמאיסה את עצמה על הציבור האמריקני מטעמי‬ ‫כלכליי )מיתו (, חברתיי )השכול המתמש ( ומדיניי )השינאה ההולכת וגוברת לאמריקה ברחבי‬ ‫העול ( היא שהבדילה אותו באופ ברור מהמחנה הימני השמרני, תאב המלחמה.‬ ‫התנגדותו למלחמה היא זו שאיפשרה לו למצב את עצמו כ ‪ ,Agent of Change‬סוכ של שינוי.‬ ‫עמדות אלו ג העניקו תוק לעמדותיו הכלכליות, שכ ה איפשרו לו לתקו את גורג בוש על‬ ‫המילארדי שהוא שופ על מלחמה אבודה מראש, באגואיז צרו ומזעזע, ובאופ הבוגד בעתידה של‬ ‫אמריקה.‬ ‫כדי להביס את הימי הישראלי צרי לטעו כי הוא בוגד בעתידה של ישראל ה במישור המדיני וה‬ ‫במישור הכלכלי, ואי אפשר לנתק בי השניי .‬‫גוה קרי הובס על ידי גורג בוש הב , ב 4002, כי ניסה למצב עצמו כ"פטריוט צבאי" ובכ טשטש את‬ ‫ההבדלי בינו לבי הנשיא הכושל, בכל קנה מידה.‬‫מועמד המחנה השמאלי בישראל חייב לומר כי הכיבוש מחריב את ישראל, כמו שהמדיניות הכלכלית‬ ‫של ממשלת הימי מחריבה את ישראל, והשניי כרוכי זה בזה. עמדות "רק מדיניות" או "רק‬ ‫חברתיות" לא יעשו את העבודה וימצבו את השמאל כגוה קרי )"קצת שונה מהימי "( יותר מאשר –‬ ‫ברק אובמה )"מנהיג לשינוי היסטורי"(.‬‫רק כ יוכל השמאל לטעו כי הוא "סוכ השינוי" האמיתי, זה הדואג לעתידה של מדינת ישראל. כל זאת‬ ‫בזמ שהימי מגלה חוסר עני גמור בעתידה של מדינת ישראל, מבחינה מדינית וכלכלית.‬ ‫5. יש לתקו את הימי לא רק על עמדותיו – אלא ג בגי התרבות‬ ‫השלטונית השנואה אותה הוא מייצג. תרבות של אגואיז שלטוני‬ ‫ו"כיסא למע הכיסא, בכל מחיר"‬ ‫גורג בוש האב, כמו גורג בוש הב , לא הובסו רק בגי עמדותיה האגואיסטיות, המדיניות והכלכליות,‬ ‫וחוסר העני שלה בעתידה של אמריקה לאור זמ . ה הובסו בגלל "מה שסימלו", מבחינת התרבות‬ ‫השלטונית שלה , לכלל המצביעי האמריקני , ימי ושמאל כאחד.‬ ‫לנשיאותו של גורג בוש הב היו שני משברי עיקריי שחוללו שמות בנשיאותו. האחד סימלה את‬‫התבטלותו המוחלטת בפני הימי הקיצוני האוונגליסטי האמריקני )פרשת טרי שייבו( והשני את הבוז העמוק‬ ‫שהוא רוחש למעמד הפועלי האמריקני, ובעיקר לשחורי )ההוריק בניו אורלינס(.‬
  4. 4. ‫4‬ ‫הימי הישראלי יובס כאשר יותק לא רק בגי האגואיז המדיני והכלכלי שלו, אלא ג בגי התרבות‬ ‫השלטונית שהוא מייצג, הגורמת לכלל הישראלי )רוב ככול ( להתבייש. רוב הישראלי – ולא משנה מה‬‫דפוסי ההצבעה שלה – סולד מהממשלה הנוכחית ורואה בה ממשלה בזבזנית, מבולבלת, אגואיסטית, שאיננה‬ ‫יודעת מה היא רוצה מעצמה ומישראל.‬‫יש לאתר את הסיבות העיקריות לסלידתו של הישראלי הממוצע מהממשלה הנוכחית, ובעיקר מראש הממשלה‬ ‫- מבחינת התרבות השלטונית – ואות לתקו . חזור ותקו , שוב ושוב, תו סימו השמאל כאלטרנטיבה.‬ ‫6. יש להקי מוסדות כלל-מחנאיי ועל-מפלגתיי . ובשביל מוסדות צרי‬ ‫כס . המגזר הישראלי העיסקי חייב להתעורר.‬ ‫מעבר ומעל למנגנוני המפלגתיי והתנועתיי , פועלות באמריקה מסגרות "כלל מחנאיות" כגו ה‬ ‫‪") Democracy Corps‬הפלוגות הדמוקרטיות"(, ‪ Moveon.org‬וג מטה המפלגה הדמקרטית כמעי‬ ‫ארגו גג לשלל התנועות הפרוגרסיביות.‬ ‫יש להקי מוסדות דומי בישראל אשר יספקו סקרי , שירותי ומסרי לכלל המחנה – כלומר, כל‬‫התנועות והמפלגות הפועלות למע סיו הכיבוש ושינוי סדר עדיפויות כלכלי )בפעולות, ולא בהצהרות(,‬ ‫מתו דאגה לעתידה של מדינת ישראל.‬‫יש להקי מרחבי כלל מחנאי אשר שלל התנועות והמפלגות יכולות "להתארח" בתוכ כדי לספג רוח‬ ‫גאווה כלל מחנאית, במנותק מהבדלי האידיאולוגיה שבתו המחנה הפנימה. למעשה, מדובר במעי‬ ‫"מועצת יש"ע" – א כזה, להבדיל, שיש לו עני בעתיד מדינת ישראל. מהצד השמאלי-פרוגרסיבי של‬ ‫המפה.‬ ‫כדי להקי מוסדות שכאלה, יש להחזיר את המגזר העסקי בישראל למגרש ולגרו לו להבי – כי‬ ‫בהיעדר עתיד לישראל, ג לא יהיה עתיד לעסקיה . לא תהיה "חברה לישראל" בלי ישראל. הימי‬ ‫נחוש להחזיר את ישראל לעיד שבו ישראל היתה מצורעת כלכלית – מטעמי אלקטוראליי אגואיסטי‬ ‫)בידוד בינלאומי – משרת את הימי הישראלי(. את המימו לכ הוא מקבל מבעלי הו אמריקני‬‫ונוצרי -קיצוני שאי לה עני בעתידה של מדינת ישראל, אלא א ורק באר ישראל ו/או בחזרתו של‬ ‫ישו לירושלי והשמדת כל היהודי . הימי מכר את עתידה של מדינת ישראל – לאמריקני שאי לה‬ ‫עני בה.‬ ‫המגזר העיסקי הישראלי צרי להבי זאת, לחזור לפעילות אזרחית-מדינית ולסייע להקמת מוסדות כלל‬ ‫מחנאיי הפועלי להבטחת עתידה של מדינת ישראל.‬ ‫7. חידוש מפלגת העבודה הוא צעד נחו – לצד התחזקות של תנועות‬ ‫חדשות‬ ‫לדידי סט גרינברג, "המרחב הפוליטי הישראלי חסר את קיומה של מפלגה סוציאל-דמוקרטית חזקה‬ ‫ומשמעותית, משמאל לקדימה". "קדימה" היא מפלגה חשובה א בעייתית בהיותה נעדרת את התנאי‬‫ההכרחיי להפיכתה ל ‪ Agent of Change‬אמיתי. היא יותר גוה קרי מאשר ברק אובמה ובשל כ תתקשה‬ ‫למכור את עצמה לבוחרי כאלטרנטיבה מסעירה.‬ ‫בנוס , היא מכילה בתוכה אלמנטיי ימניי מובהקי שסותרי את היותה "שונה מספיק" מהממשלה‬ ‫הנוכחית, זו של ליברמ -ביבי-ישי-ברק.‬ ‫מפלגת העבודה, מהבחינה הזו, אחרי בגידת ברק והתגיירותו הליכודית, היא ישות פוליטית חשובה שיש‬ ‫לחדשה ולטעו אותה במר ובכוחות, כל זאת לצד התנועות החדשות, החשובות, והאנרגטיות יותר הפועלות‬
  5. 5. ‫5‬‫במרחב השמאלי, כגו השמאל הלאומי, ישראל חופשית, שייח גראח, עתיד כחול לב , ועוד. זאת ועוד: אהוד‬‫ברק נתפס כמישהו שיש להענישו על בגידתו במחנה של – ורבי מהמצטרפי החדשי לעבודה מונעי על‬ ‫ידי הרצו לנקו ב"תרבות השלטונית" שמייצג אהוד ברק והממשלה הזו: תרבות של צביעות, אגואיז‬ ‫והרגשה של "מורמות מע ".‬‫8. יש דור פלסטיני חדש בגדה המערבית, דור של פייסבוק ואינטרנט, ויש‬ ‫לעודדו‬ ‫גרינברג מסר את הנתו המרתק הבא: מתו כלל האוכלוסיה הפלסטינית המחוברת לאינטרנט, בגדה‬ ‫המערבית, כ %07 ה משתמשי פייסבוק. יש להשתמש ברשתות החברתיות ובטכנולוגיה הזמינה כדי לעקו‬ ‫את האמברגו שהטיל הימי על ערוצי התקשורת הישראלי -והפלסטיניי , בשני האחרונות, כל זאת כדי‬ ‫להקל עליה את שיווק התיזה לפיה "אי ברירה, צרי להמשי לבנות בהתנחלויות, כי אי ע מי לדבר".‬ ‫הימי הישראלי מבקש לבודד את ישראל בתו עצמה, מהקהילה הבינלאומית ומהשכני הערבי‬ ‫והפלסטיני - כאחד. כל זאת מסיבות אלקטוראליות. ככל שישראל מבודדת יותר ומבוהלת יותר – שלטו‬ ‫הימי נמש . יש לטפח קשרי תקשורת ישירי ע ע האוכלוסיה האזרחית הפלסטינית כדי לפורר "מלמטה"‬ ‫את מס הברזל של הימי .‬ ‫9. יש לישראל שני נכסי תדמיתיי בעול – ואת שניה הימי מחריב,‬ ‫מדי יו ושעה.‬‫ממשלת הימי הנוכחית, מבחינת תדמיתה של ישראל ברחבי העול , קשורה על צווארה של ישראל כמו‬ ‫משקולת.‬‫לישראל, אמר גרינברג, יש שני נכסי תדמיתיי בעול , ורק שניי : האחד, הוא היותה "תאבת שלו "‬ ‫ועסוקה בחיפוש מתמיד אחרי נוסחה שתאשר את סיו הכיבוש. השניה, היותה דמוקרטיה בי של‬ ‫משטרי לא דמוקרטיי .‬ ‫הממשלה הנוכחית מחריבה את שני הנכסי הללו. היא איננה דורשת שלו , בשו דר ואופ . היא‬ ‫מחריבה באופ שיטתי את הדמוקרטיה הישראלית, בתו הבית פנימה.‬‫הממשלה הנוכחית היא הנזק ההסברתי הגדול ביותר לישראל – בעצ קיומה. מי שרוצה להואיל לעתיד‬‫ישראל, ולתדמיתה ברחבי העול – חייב לתמו בפירוקה של הממשלה הזו ובהקמת ממשלה בעלת אופ‬ ‫פרוגרסיבי-שמאלי.‬ ‫פעולה. לא מחשבות. ‪ ,Action‬כל הזמ , ללא הפסקה – עד‬ ‫01.‬ ‫הניצחו , יבוא כאשר יבוא.‬ ‫פעולה משנה מציאות. המתנה מקפיאה מציאות. בישראל, בנקודת הזמ הזו, פסיביות שמאלית משרתת את‬‫הימי הקיצוני שעובד ללא הר , ומשמיד בתו כ את עתידה המדיני, הכלכלי והדמוקרטי של מדינת ישראל.‬ ‫השמאל צרי לפעול. כל הזמ . בערוצי התנועתיי , המפלגתיי , והאזרחיי כאחד - עד שתוק , תחת‬ ‫הממשלה הזו, ממשלה בעלת אופי שמאלי-פרוגרסיבי המסורה - להמש קיומה של מדינת ישראל.‬
  6. 6. 6

Views

Total views

498

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×