Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כך יובס הימין

426 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

כך יובס הימין

  1. 1. ‫1‬ ‫כ יובס הימי - א נעבוד קשה ונכו‬ ‫עשרה "שיעורי קשי לשמאל הישראלי מאמריקה" - על בסיס‬ ‫דבריו של היוע הדמוקרטי סט גרינברג‬ ‫רקע‬ ‫ב 22 במר 1102 הופיע סט גרינברג, היוע הדמוקרטי המוביל בעול , בפני 005 ישראלי וישראליות‬ ‫תאבי שינוי, תקווה, ומהפ פוליטי.‬‫נכחו נציגי כל התנועות והמפלגות שנמאס לה לראות את ישראל – מתרסקת אל תו קיר. מבחינה כלכלית,‬ ‫מדינית ודמוקרטית. כל זאת בזמ שהמחנה שמנגד, הימי – חוגג את ההתרסקות הזו, בריקודי ומחולות.‬ ‫האירוע הופק על ידי פורו רובינגר, במסגרת "שולח עגול", סידרת פעילויות אזרחיות שמטרת להזריק‬ ‫אנרגיה לורידי מחנה השמאלי ולעורר אותו - לפעולות.‬ ‫השקר הימני לפיו "רק הימי יעשה שלו " – נחש . עלינו לעשות את חלקינו הצנוע, כאזרחי , כדי לאז‬ ‫מחדש את המערכת הפוליטית בישראל.‬ ‫קשי לשמאל הישראלי מאמריקה – שהובילו לניצחו !". היא‬ ‫כותרת הרצאתו של גרינברג היתה "שיעורי‬ ‫באמריקה )קלינטו , אובמה( שבסיומ הובסו הכוחות השמרניי‬ ‫התמקדה בינצחונות הדמוקרטיי המרהיבי‬ ‫חשבו כול כי "הכל אבוד", וכי "אי סיכוי לשמאל לנצח".‬ ‫תבוסה מוחלטת. בתחילת המירוצי האמורי‬ ‫של השמאל.‬ ‫המירוצי הללו הסתיימו – בנצחונות מוחצי‬ ‫עשר הנקודות הבאות מבוססות על הרצאתו של גרינברג. ה מהוות מפת דרכי ראשונה לתבוסת הימי‬‫הישראלי וליצירתה של מפה פוליטית מאוזנת. הערה חשובה: "01 הנקודות" מבוססות על דבריו של גרינברג,‬ ‫על אמריקה וישראל. א היא נכתבה על ידי חברי הפורו .‬
  2. 2. ‫2‬ ‫מפת דרכי לתבוסת הימי – 01 נקודות‬ ‫1. הימי בוגד בעתיד ישראל.‬ ‫השדה הפוליטי הישראלי הנוכחי איננו מתאפיי ב"איכויות של קמפיי דרו אפריקה", כדברי גרינברג,‬ ‫שעבד ע נלסו מנדלה. הקווי בי הימי לשמאל ה מטושטשי וג אי תחושה, עדיי , של "הכרעה‬ ‫היסטורית". את התחושה הזו צרי לייצר - בישראל. מחנה אחד, מחנה השמאל, דואג לעתיד ישראל‬ ‫ופועל כדי שהיא תמשי להתקיי , ולשגשג, ג בעוד עשור ועשורי . מחנה שני, מחנה הימי , נטוע‬ ‫בעבר והורס את עתידה של ישראל מדי יו , בגי התמכרותו למפעל ההתנחלויות, היאחזותו הנואשת‬ ‫בכיסא, ואדישותו המוחלטת ביחס לשאלה "לא ישראל הולכת".‬ ‫על כ , ישראל נמצאת בצומת דרכי היסטורית. זמ הפציעות הסתיי . הימי בישראל - כמו הימי בדרו‬‫אפריקה, כמו הימי ברוב מערכות הבחירות המרחב הדמוקרטי – מנסה להיצמד לעבר ולדחו את הראש‬ ‫בחול ולהסתכל אחורה. השמאל מביט קדימה. הוא פועל, ברגע היסטורי זה, באומ ומסירות, על מנת‬‫להבטיח את עתידה של מדינת ישראל.הימי הישראלי, בתו כ , מתבצר בפחדיו, בתאוות שלטונו ואהבת‬ ‫מעמדו הנישא – ובוגד בצור לקבל הכרעות היסטורית, שיבטיחו את עתיד של ישראל.‬ ‫2. קלינטו יבוא – אבל צרי לזמ אותו.‬‫ביל קלינטו וברק אובמה לא "נולדו יש מאי ", במרחב הפוליטי הפרוגרסיבי. הציפיה לפיה "יצו מנהיג"‬ ‫אשר "יסחו אחריו את המחנה" – היא שגויה ומסרסת. מנהיגי פרוגרסיבי זקוקי לשדה ער ורוחש‬‫פעילות כדי לצעוד קדימה. על כ יש, בשעה זו, לפעול. מילת המפתח היא ‪ .Action‬כל פעילות שמאלית‬ ‫היא מבורכת בשעה זו ובלבד שתשפיע על המציאות ותהיה מורגשת, גאה, משכנעת. ככל שהשדה יהיה‬ ‫פעיל יותר, רוחש יותר, ער יותר ומורגש – כ יעלה הפרופיל של המנהיגי אשר יובילו את המחנה הזה‬ ‫לניצחו , בכל מבנה מפלגתי אשר לא יהיה.‬ ‫מנהיגי לא "צצי " – ה מגיבי לשדות מתעוררי ורוחשי פעילות. כדי ליצור קלינטו / אובמה‬ ‫ישראלי יש להפו את המחנה השמאלי למוקד אנרגטי של פעילות, יוזמות, צעדי שמטרת לסיי את‬ ‫הכיבוש, להציל את הדמוקרטיה הישראלית, לשנות את סדר העדיפויות הכלכלי-אזרחי המשרת בנקודת‬ ‫הזמ בעיקר את העשירי וההתנחלויות.‬ ‫3. בנקודת הזמ הזו יש לפעול בריבוי מסגרות ולהתאחד – ברגע אחד‬ ‫קובע.‬ ‫איחוד כוחות לכדי מפלגה אחת גדולה, בנקודת הזמ הזו, הוא ככל הנראה שגוי. הנצחונות האמריקני‬‫התאפיינו בריבוי פעולות, מרובי גווני וקולות, במש שנתיי לפחות – כריאקציה לכהונתו האגואיסטית‬ ‫והעיוורת לעתיד של גורג בוש הב , המזכירה את כהונת הממשלה הזו – עד שברגע אחד קובע התאחדו‬ ‫כל הקולות לכדי ישות פוליטית אחת, עוצמתית ומשכנעת.‬ ‫בנקודת הזמ הזו על כ יש לפעול במירב הערוצי – כל עוד מדובר בערוצי מורגשי המתמקדי‬ ‫בעשיה. העשיה הזו צריכה להיות מכוונת וצריכה לשק את עומק בגידתו של הימי בעתיד ישראל:‬
  3. 3. ‫3‬ ‫הימי בוגד בישראל מבחינת ההתחנפות לחרדי )ישראל חופשית(, מבחינת האימו הנלהב של חזו‬‫המדינה הדו הלאומית )השמאל הלאומי(, מבחינת ההתבטלות בפני אילי גז והו , מבחינת נחישותה להפו‬ ‫את ישראל למצורעת בעול , ועוד ועוד.‬ ‫מאיד , "רגע איחוד הכוחות" צרי להגיע. חייב להגיע. ולהוביל לנצחו אלקטוראלי מהדהד. אבל זמ‬ ‫האיחוד איננו כעת.‬‫4. אי אפשר לנתק את המדיני מהכלכלי וההפ . כל ניסיו כזה משחק לידי‬ ‫הימי .‬‫גרינברג חזר ואמר כי ברק אובמה חייב את נשיאותו – להתנגדותו הנחרצת, ההתאבדותית בתחילת הדר‬ ‫– למלחמה בעיראק. התנגדותו למלחמה, שהלכה והמאיסה את עצמה על הציבור האמריקני מטעמי‬ ‫כלכליי )מיתו (, חברתיי )השכול המתמש ( ומדיניי )השינאה ההולכת וגוברת לאמריקה ברחבי‬ ‫העול ( היא שהבדילה אותו באופ ברור מהמחנה הימני השמרני, תאב המלחמה.‬ ‫התנגדותו למלחמה היא זו שאיפשרה לו למצב את עצמו כ ‪ ,Agent of Change‬סוכ של שינוי.‬ ‫עמדות אלו ג העניקו תוק לעמדותיו הכלכליות, שכ ה איפשרו לו לתקו את גורג בוש על‬ ‫המילארדי שהוא שופ על מלחמה אבודה מראש, באגואיז צרו ומזעזע, ובאופ הבוגד בעתידה של‬ ‫אמריקה.‬ ‫כדי להביס את הימי הישראלי צרי לטעו כי הוא בוגד בעתידה של ישראל ה במישור המדיני וה‬ ‫במישור הכלכלי, ואי אפשר לנתק בי השניי .‬‫גוה קרי הובס על ידי גורג בוש הב , ב 4002, כי ניסה למצב עצמו כ"פטריוט צבאי" ובכ טשטש את‬ ‫ההבדלי בינו לבי הנשיא הכושל, בכל קנה מידה.‬‫מועמד המחנה השמאלי בישראל חייב לומר כי הכיבוש מחריב את ישראל, כמו שהמדיניות הכלכלית‬ ‫של ממשלת הימי מחריבה את ישראל, והשניי כרוכי זה בזה. עמדות "רק מדיניות" או "רק‬ ‫חברתיות" לא יעשו את העבודה וימצבו את השמאל כגוה קרי )"קצת שונה מהימי "( יותר מאשר –‬ ‫ברק אובמה )"מנהיג לשינוי היסטורי"(.‬‫רק כ יוכל השמאל לטעו כי הוא "סוכ השינוי" האמיתי, זה הדואג לעתידה של מדינת ישראל. כל זאת‬ ‫בזמ שהימי מגלה חוסר עני גמור בעתידה של מדינת ישראל, מבחינה מדינית וכלכלית.‬ ‫5. יש לתקו את הימי לא רק על עמדותיו – אלא ג בגי התרבות‬ ‫השלטונית השנואה אותה הוא מייצג. תרבות של אגואיז שלטוני‬ ‫ו"כיסא למע הכיסא, בכל מחיר"‬ ‫גורג בוש האב, כמו גורג בוש הב , לא הובסו רק בגי עמדותיה האגואיסטיות, המדיניות והכלכליות,‬ ‫וחוסר העני שלה בעתידה של אמריקה לאור זמ . ה הובסו בגלל "מה שסימלו", מבחינת התרבות‬ ‫השלטונית שלה , לכלל המצביעי האמריקני , ימי ושמאל כאחד.‬ ‫לנשיאותו של גורג בוש הב היו שני משברי עיקריי שחוללו שמות בנשיאותו. האחד סימלה את‬‫התבטלותו המוחלטת בפני הימי הקיצוני האוונגליסטי האמריקני )פרשת טרי שייבו( והשני את הבוז העמוק‬ ‫שהוא רוחש למעמד הפועלי האמריקני, ובעיקר לשחורי )ההוריק בניו אורלינס(.‬
  4. 4. ‫4‬ ‫הימי הישראלי יובס כאשר יותק לא רק בגי האגואיז המדיני והכלכלי שלו, אלא ג בגי התרבות‬ ‫השלטונית שהוא מייצג, הגורמת לכלל הישראלי )רוב ככול ( להתבייש. רוב הישראלי – ולא משנה מה‬‫דפוסי ההצבעה שלה – סולד מהממשלה הנוכחית ורואה בה ממשלה בזבזנית, מבולבלת, אגואיסטית, שאיננה‬ ‫יודעת מה היא רוצה מעצמה ומישראל.‬‫יש לאתר את הסיבות העיקריות לסלידתו של הישראלי הממוצע מהממשלה הנוכחית, ובעיקר מראש הממשלה‬ ‫- מבחינת התרבות השלטונית – ואות לתקו . חזור ותקו , שוב ושוב, תו סימו השמאל כאלטרנטיבה.‬ ‫6. יש להקי מוסדות כלל-מחנאיי ועל-מפלגתיי . ובשביל מוסדות צרי‬ ‫כס . המגזר הישראלי העיסקי חייב להתעורר.‬ ‫מעבר ומעל למנגנוני המפלגתיי והתנועתיי , פועלות באמריקה מסגרות "כלל מחנאיות" כגו ה‬ ‫‪") Democracy Corps‬הפלוגות הדמוקרטיות"(, ‪ Moveon.org‬וג מטה המפלגה הדמקרטית כמעי‬ ‫ארגו גג לשלל התנועות הפרוגרסיביות.‬ ‫יש להקי מוסדות דומי בישראל אשר יספקו סקרי , שירותי ומסרי לכלל המחנה – כלומר, כל‬‫התנועות והמפלגות הפועלות למע סיו הכיבוש ושינוי סדר עדיפויות כלכלי )בפעולות, ולא בהצהרות(,‬ ‫מתו דאגה לעתידה של מדינת ישראל.‬‫יש להקי מרחבי כלל מחנאי אשר שלל התנועות והמפלגות יכולות "להתארח" בתוכ כדי לספג רוח‬ ‫גאווה כלל מחנאית, במנותק מהבדלי האידיאולוגיה שבתו המחנה הפנימה. למעשה, מדובר במעי‬ ‫"מועצת יש"ע" – א כזה, להבדיל, שיש לו עני בעתיד מדינת ישראל. מהצד השמאלי-פרוגרסיבי של‬ ‫המפה.‬ ‫כדי להקי מוסדות שכאלה, יש להחזיר את המגזר העסקי בישראל למגרש ולגרו לו להבי – כי‬ ‫בהיעדר עתיד לישראל, ג לא יהיה עתיד לעסקיה . לא תהיה "חברה לישראל" בלי ישראל. הימי‬ ‫נחוש להחזיר את ישראל לעיד שבו ישראל היתה מצורעת כלכלית – מטעמי אלקטוראליי אגואיסטי‬ ‫)בידוד בינלאומי – משרת את הימי הישראלי(. את המימו לכ הוא מקבל מבעלי הו אמריקני‬‫ונוצרי -קיצוני שאי לה עני בעתידה של מדינת ישראל, אלא א ורק באר ישראל ו/או בחזרתו של‬ ‫ישו לירושלי והשמדת כל היהודי . הימי מכר את עתידה של מדינת ישראל – לאמריקני שאי לה‬ ‫עני בה.‬ ‫המגזר העיסקי הישראלי צרי להבי זאת, לחזור לפעילות אזרחית-מדינית ולסייע להקמת מוסדות כלל‬ ‫מחנאיי הפועלי להבטחת עתידה של מדינת ישראל.‬ ‫7. חידוש מפלגת העבודה הוא צעד נחו – לצד התחזקות של תנועות‬ ‫חדשות‬ ‫לדידי סט גרינברג, "המרחב הפוליטי הישראלי חסר את קיומה של מפלגה סוציאל-דמוקרטית חזקה‬ ‫ומשמעותית, משמאל לקדימה". "קדימה" היא מפלגה חשובה א בעייתית בהיותה נעדרת את התנאי‬‫ההכרחיי להפיכתה ל ‪ Agent of Change‬אמיתי. היא יותר גוה קרי מאשר ברק אובמה ובשל כ תתקשה‬ ‫למכור את עצמה לבוחרי כאלטרנטיבה מסעירה.‬ ‫בנוס , היא מכילה בתוכה אלמנטיי ימניי מובהקי שסותרי את היותה "שונה מספיק" מהממשלה‬ ‫הנוכחית, זו של ליברמ -ביבי-ישי-ברק.‬ ‫מפלגת העבודה, מהבחינה הזו, אחרי בגידת ברק והתגיירותו הליכודית, היא ישות פוליטית חשובה שיש‬ ‫לחדשה ולטעו אותה במר ובכוחות, כל זאת לצד התנועות החדשות, החשובות, והאנרגטיות יותר הפועלות‬
  5. 5. ‫5‬‫במרחב השמאלי, כגו השמאל הלאומי, ישראל חופשית, שייח גראח, עתיד כחול לב , ועוד. זאת ועוד: אהוד‬‫ברק נתפס כמישהו שיש להענישו על בגידתו במחנה של – ורבי מהמצטרפי החדשי לעבודה מונעי על‬ ‫ידי הרצו לנקו ב"תרבות השלטונית" שמייצג אהוד ברק והממשלה הזו: תרבות של צביעות, אגואיז‬ ‫והרגשה של "מורמות מע ".‬‫8. יש דור פלסטיני חדש בגדה המערבית, דור של פייסבוק ואינטרנט, ויש‬ ‫לעודדו‬ ‫גרינברג מסר את הנתו המרתק הבא: מתו כלל האוכלוסיה הפלסטינית המחוברת לאינטרנט, בגדה‬ ‫המערבית, כ %07 ה משתמשי פייסבוק. יש להשתמש ברשתות החברתיות ובטכנולוגיה הזמינה כדי לעקו‬ ‫את האמברגו שהטיל הימי על ערוצי התקשורת הישראלי -והפלסטיניי , בשני האחרונות, כל זאת כדי‬ ‫להקל עליה את שיווק התיזה לפיה "אי ברירה, צרי להמשי לבנות בהתנחלויות, כי אי ע מי לדבר".‬ ‫הימי הישראלי מבקש לבודד את ישראל בתו עצמה, מהקהילה הבינלאומית ומהשכני הערבי‬ ‫והפלסטיני - כאחד. כל זאת מסיבות אלקטוראליות. ככל שישראל מבודדת יותר ומבוהלת יותר – שלטו‬ ‫הימי נמש . יש לטפח קשרי תקשורת ישירי ע ע האוכלוסיה האזרחית הפלסטינית כדי לפורר "מלמטה"‬ ‫את מס הברזל של הימי .‬ ‫9. יש לישראל שני נכסי תדמיתיי בעול – ואת שניה הימי מחריב,‬ ‫מדי יו ושעה.‬‫ממשלת הימי הנוכחית, מבחינת תדמיתה של ישראל ברחבי העול , קשורה על צווארה של ישראל כמו‬ ‫משקולת.‬‫לישראל, אמר גרינברג, יש שני נכסי תדמיתיי בעול , ורק שניי : האחד, הוא היותה "תאבת שלו "‬ ‫ועסוקה בחיפוש מתמיד אחרי נוסחה שתאשר את סיו הכיבוש. השניה, היותה דמוקרטיה בי של‬ ‫משטרי לא דמוקרטיי .‬ ‫הממשלה הנוכחית מחריבה את שני הנכסי הללו. היא איננה דורשת שלו , בשו דר ואופ . היא‬ ‫מחריבה באופ שיטתי את הדמוקרטיה הישראלית, בתו הבית פנימה.‬‫הממשלה הנוכחית היא הנזק ההסברתי הגדול ביותר לישראל – בעצ קיומה. מי שרוצה להואיל לעתיד‬‫ישראל, ולתדמיתה ברחבי העול – חייב לתמו בפירוקה של הממשלה הזו ובהקמת ממשלה בעלת אופ‬ ‫פרוגרסיבי-שמאלי.‬ ‫פעולה. לא מחשבות. ‪ ,Action‬כל הזמ , ללא הפסקה – עד‬ ‫01.‬ ‫הניצחו , יבוא כאשר יבוא.‬ ‫פעולה משנה מציאות. המתנה מקפיאה מציאות. בישראל, בנקודת הזמ הזו, פסיביות שמאלית משרתת את‬‫הימי הקיצוני שעובד ללא הר , ומשמיד בתו כ את עתידה המדיני, הכלכלי והדמוקרטי של מדינת ישראל.‬ ‫השמאל צרי לפעול. כל הזמ . בערוצי התנועתיי , המפלגתיי , והאזרחיי כאחד - עד שתוק , תחת‬ ‫הממשלה הזו, ממשלה בעלת אופי שמאלי-פרוגרסיבי המסורה - להמש קיומה של מדינת ישראל.‬
  6. 6. 6

×