Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מה שרואים ומה שאין רואים

1,173 views

Published on

מה שרואים ומה שאין רואים
תרגום ירדן גזית

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מה שרואים ומה שאין רואים

 1. 1. ‫את‬ ‫לתקשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בהומור‬ ‫המשתמשים‬ ‫הכלכלנים‬ ‫הם‬ ‫“נדירים‬ ‫פרדריק‬ ‫בולט‬ ‫הכלכלית‬ ‫המחשבה‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ .‫רעיונותיהם‬ ‫הודות‬ ,‫עליזות‬ ‫של‬ ‫כמגדלור‬ ,‫שנה‬ ‫כמאתיים‬ ‫לפני‬ ‫שנולד‬ ,‫בסטייה‬ ‫אקונומיסט‬ ”.‫בסאטירה‬ ‫שלו‬ ‫המבריק‬ ‫לשימוש‬ ‫ג’ורנל‬ ‫סטריט‬ ‫וול‬ ”.‫מאודכם‬ ‫שפגשתם‬ ‫ביותר‬ ‫המקסים‬ ‫“הכלכלן‬ ‫מעולם‬ ‫איש‬ ’!‫פוליטית‬ ‫בכלכלה‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫“’מה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הקושי‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫במשפט‬ ‫יותר‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫הגדיר‬ ‫לא‬ ‫המכריע‬ ‫הטיעון‬ ‫את‬ ,‫מוסיף‬ ‫והייתי‬ ,‫רציונאלית‬ ‫כלכלית‬ ‫מדיניות‬ ‫מערכת‬ ‫לבסס‬ ‫ניתן‬ ‫שעליו‬ ‫טקסט‬ ‫אכן‬ ‫זהו‬ ...‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫בעד‬ ”.‫ליברטריאנית‬ ‫כלכלית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫בכלכלה‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ,‫האייק‬ ‫פרידריך‬ JERUSALEM INSTITUTE FOR MARKET STUDIES ‫שווקים‬‫לחקר‬‫ירושלים‬‫מכון‬ ‫ש”ח‬ 50 :‫מומלץ‬ ‫מחיר‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫פוליטית‬ ‫בכלכלה‬ ‫חיבורים‬ ‫ָה‬‫י‬‫י‬ ִ‫ט‬ ְ‫ס‬ָ‫ב‬ ‫פרדריק‬ִ JERUSALEM INSTITUTE FOR MARKET STUDIES ‫שווקים‬‫לחקר‬‫ירושלים‬‫מכון‬
 2. 2. ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫פוליטית‬ ‫בכלכלה‬ ‫חיבורים‬ ‫ָה‬‫י‬‫י‬ ִ‫ט‬ ְ‫ס‬ִָ‫ב‬ ‫פרדריק‬ ‫גזית‬ ‫ירדן‬ :‫מצרפתית‬ ‫תרגם‬ ‫אורן‬ ‫מתן‬ :‫לשון‬ ‫עריכת‬ ‫גזית‬ ‫אילת‬ :‫גראפי‬ ‫עיצוב‬ :‫הסופר‬ ‫על‬ ,‫צרפתי‬ ‫ופובליציסט‬ ‫פוליטיקאי‬ ,‫כלכלן‬ ,)1801-50( ‫ָה‬‫י‬‫ִי‬‫ט‬ְ‫ס‬ָּ‫ב‬ ‫פרדריק‬ ‫הוא‬ .19-‫ה‬ ‫במאה‬ ‫הכלכלי‬ ‫הליברליזם‬ ‫של‬ ‫הבולטים‬ ‫ההוגים‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫ועד‬ 1840-‫ב‬ ‫מלידתה‬ ‫בצרפת‬ ‫החופשי‬ ‫הסחר‬ ‫למען‬ ‫התנועה‬ ‫את‬ ‫הנהיג‬ ‫ליברה‬ ‫בשם‬ ‫חדשותי‬ ‫שבועון‬ ‫ייסד‬ ‫בסטייה‬ .1850-‫ב‬ ,‫עת‬ ‫בטרם‬ ‫למותו‬ ‫פמפלטים‬ ‫של‬ ‫מחברם‬ ‫והיה‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬ ‫בכמה‬ ‫כתב‬ ,)‫חופשי‬ ‫(סחר‬ ‫אשאנג׳‬ ‫מהפכת‬ ‫בימי‬ ‫נכתבו‬ ‫כתביו‬ ‫רוב‬ .‫היום‬ ‫לענייני‬ ‫שנגעו‬ ‫רבים‬ ‫ונאומים‬ ‫כנציג‬ .‫סוציאליסטית‬ ‫מדיניות‬ ‫לאמץ‬ ‫צרפת‬ ‫מיהרה‬ ‫שבה‬ ‫תקופה‬ ,1848 ‫עמיתיו‬ ‫מרבית‬ ‫אולם‬ ,‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫נגד‬ ‫בסטייה‬ ‫נאבק‬ ‫הנבחרים‬ ‫בבית‬ ‫למעלה‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫רלוונטיים‬ ‫עודם‬ ‫כתביו‬ .‫מאזהרותיו‬ ‫להתעלם‬ ‫בחרו‬ .‫כתיבתם‬ ‫מזמן‬ ‫שנה‬ 160-‫מ‬ JERUSALEM INSTITUTE FOR MARKET STUDIES ‫שווקים‬‫לחקר‬‫ירושלים‬‫מכון‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ 2 .................................................................................. ‫הסופר‬ ‫על‬ 5 ...................................................................................... ‫הקדמה‬ 9 ................................................... ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ 9 ......................................................................................... ‫מבוא‬ 10 .................................................................... ‫השבור‬ ‫החלון‬ .1 12 .................................................................. ‫מהצבא‬ ‫שחרור‬ .2 15 .................................................................................. ‫מסים‬ .3 18 .......................................... ‫והאמנויות‬ ‫התיאטראות‬ ‫סבסוד‬ .4 23 ................................................. )‫(ציבוריות‬ ‫יזומות‬ ‫עבודות‬ .5 26 ............................................................................. ‫מתווכים‬ .6 31 .................................................. ‫המסחר‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫הגבלות‬ .7 36 ............................................................................... ‫מכונות‬ .8 41 ............................................................................... ‫אשראי‬ .9 44 .......................................................................... ‫אלג׳יריה‬ .10 47 ................................................................ ‫ומותרות‬ ‫חסכון‬ .11 52 .......................................... ‫לרווח‬ ‫הזכות‬ ,‫לעבודה‬ ‫הזכות‬ .12 55 ................................................................. ‫שלילית‬ ‫ברזל‬ ‫מסילת‬ 56 .......................................................................... ‫המסחרי‬ ‫המאזן‬ 60 .......................................................... ‫הנרות‬ ‫יצרני‬ ‫מאת‬ ‫עתירה‬ 66 .................................... ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬ ‫אודות‬ ‫על‬
 3. 3. ‫הקדמה‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫נושא‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ .‫כולנו‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫הכלכלה‬ ‫בתחום‬ ‫מקבלים‬ ‫שאנו‬ ‫החלטות‬ .‫כלכלי‬ ‫היבט‬ ‫ישנו‬ ‫הציבורי‬ ‫או‬ ‫האישי‬ ‫או‬ ‫מורידות‬ ,‫ובממשלה‬ ‫בכנסת‬ ‫נציגינו‬ ‫בשמנו‬ ‫שמקבלים‬ ‫או‬ ,‫הכלכלי‬ .‫הכלל‬ ‫נחלת‬ ‫היום‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫בעובדה‬ ‫ההכרה‬ .‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫מעלות‬ ‫אינה‬ ‫כלכלה‬ .‫לכלכלה‬ ‫שנוגע‬ ‫מה‬ ‫בכל‬ ‫שלטת‬ ‫הבורות‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫הבגרות‬ ‫לבחינות‬ ‫חובה‬ ‫מקצוע‬ ‫ואינה‬ ,‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫נלמדת‬ ‫או‬ ,‫הכלכלי‬ ‫בתחום‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫בסיסיים‬ ‫כלים‬ ‫אין‬ ‫האזרחים‬ ‫לרוב‬ .‫וכלכלנים‬ ‫פרשנים‬ ,‫פוליטיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בפניהם‬ ‫המוצגים‬ ‫טיעונים‬ ‫להעריך‬ ‫לאזרחים‬ ‫שיש‬ ,‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המוצדק‬ ,‫החשש‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫כלכלה‬ ‫על‬ ‫כתבו‬ ‫רבים‬ ‫כלכלנים‬ .‫בכלכלה‬ ‫ספרים‬ ‫עם‬ ‫מהתמודדות‬ ‫עוד‬ ‫קטן‬ ‫מיעוט‬ .‫בתמציתיות‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ ‫רק‬ .‫טעם‬ ‫דברי‬ ,‫טעם‬ ‫דברי‬ ‫כלכלה‬ ‫על‬ ‫לכתוב‬ .‫ועממית‬ ‫פשוטה‬ ‫בשפה‬ ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫יותר‬ ‫שובה‬ ‫בהומור‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ועוד‬ ,‫ועממית‬ ‫פשוטה‬ ,‫תמציתית‬ ‫בשפה‬ ‫המחשבה‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ .‫סגולה‬ ‫יחידי‬ ‫רק‬ ‫כנראה‬ ‫מסוגלים‬ ‫לכך‬ ,‫לב‬ ‫בולט‬ )Frédéric Bastiat, 1801-1850‫‏‬( ‫ָה‬‫י‬‫ִי‬‫ט‬ְ‫ס‬ָּ‫ב‬ ‫פרדריק‬ ,‫הכלכלית‬ .‫במשימה‬ ‫שעמדו‬ ‫היחידים‬ ‫כאחד‬ 160-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לפני‬ ‫נכתבו‬ ‫אשר‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫שספריו‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫לקוראים‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫האפשרויות‬ ‫אחת‬ ‫נותרו‬ ,‫שנה‬ .‫בכלכלה‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ ‫של‬ ‫ומשעשע‬ ‫תמציתי‬ ,‫ברור‬ ‫בהסבר‬ ‫המעוניינים‬ ‫של‬ ‫והסאטירית‬ ‫החדה‬ ‫מכתיבתו‬ ‫ליהנות‬ ‫העברית‬ ‫קוראי‬ ‫גם‬ ‫יוכלו‬ ‫מעתה‬ .‫ולהשכיל‬ ,‫בסטייה‬ 5
 4. 4. ‫גם‬ ‫אולם‬ ,‫הפוליטי‬ ‫ובפועלו‬ ‫בהגותו‬ ‫קלאסי‬ ‫ליברל‬ ‫היה‬ ‫בסטייה‬ ‫בעיקרון‬ ‫עניין‬ ‫ימצאו‬ ‫הכלכלי‬ ‫הליברליזם‬ ‫עם‬ ‫מזדהים‬ ‫שאינם‬ ‫קוראים‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫ניתוח‬ ,‫לשיטתו‬ .‫כלכליות‬ ‫סוגיות‬ ‫בסטייה‬ ‫מנתח‬ ‫בסיסו‬ ‫שעל‬ ‫כלל‬ ‫עבור‬ ,‫שלה‬ ‫ההשלכות‬ ‫למכלול‬ ‫להתייחס‬ ‫חייב‬ ‫כלכלית‬ ‫בעיה‬ ‫לעין‬ ‫הנגלות‬ ‫בהשלכות‬ ‫רק‬ ‫להתמקד‬ ‫ולא‬ ,‫הארוך‬ ‫ובטווח‬ ‫הציבור‬ ‫שיידבק‬ ‫ראוי‬ ‫בכלכלה‬ ‫שדן‬ ‫מי‬ ‫כל‬ .‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫מסוימת‬ ‫קבוצה‬ ‫על‬ .‫תהיה‬ ‫אשר‬ ‫הפוליטית‬ ‫השקפתו‬ ‫תהא‬ ,‫זה‬ ‫בעיקרון‬ ‫וכן‬ ,‫רואים״‬ ‫שלא‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫״מה‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫זה‬ ‫ספר‬ ‫עסקו‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫כתביו‬ .‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫קצרים‬ ‫חיבורים‬ ‫שלושה‬ ,‫ועוד‬ ‫בלשנות‬ ,‫פוליטית‬ ‫פילוסופיה‬ ,‫במשפט‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫בכלכלה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫הבולטים‬ ‫הכלכליים‬ ‫בכתביו‬ ‫מתמקד‬ ‫זה‬ ‫פרסום‬ ‫אולם‬ ‫מדגים‬ ‫שבו‬ ,‫מופתי‬ ‫חיבור‬ ‫הוא‬ ‫רואים״‬ ‫שלא‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫״מה‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ,‫שלו‬ ‫המפורסם‬ ‫השבור״‬ ‫״החלון‬ ‫משל‬ ‫באמצעות‬ ,‫בסטייה‬ ‫לפני‬ ‫שנים‬ 66 ‫),י‬Opportunity Cost( ‫אלטרנטיבית״‬ ‫״עלות‬ ‫המושג‬ ‫הפך‬ ‫אשר‬ ,‫זה‬ ‫טכני‬ ‫מונח‬ ‫טבע‬ ‫וייזר‬ ‫פון‬ ‫פרידריך‬ ‫האוסטרי‬ ‫שהכלכלן‬ .‫הכלכלי‬ ‫מהז׳רגון‬ ‫לחלק‬ ‫הדבר‬ ,‫חלון‬ ‫בטעות‬ ‫ושובר‬ ‫אבן‬ ‫זורק‬ ‫ילד‬ ‫כאשר‬ :‫המשל‬ ‫תמצית‬ ‫והנה‬ ‫החלון‬ ‫שבירת‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ,‫בו‬ ‫רק‬ ‫מתמקדים‬ ‫ואם‬ ,‫לזגג‬ ‫פרנסה‬ ‫מביא‬ ‫ובכסף‬ ,‫לזגג‬ ‫לשלם‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫מראה‬ ‫בסטייה‬ ‫אולם‬ .‫לכלכלה‬ ‫תרמה‬ ‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫כגון‬ ,‫אחר‬ ‫מוצר‬ ‫לקנות‬ ‫עוד‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫לזגג‬ ‫משלם‬ ‫שהוא‬ ‫הנעליים‬ ‫זוג‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫היא‬ ‫החלון‬ ‫של‬ ‫האלטרנטיבית‬ ‫עלותו‬ .‫לקנות‬ ‫שתכנן‬ ‫נגרעה‬ ‫לזגג‬ ‫שניתנה‬ ‫הפרנסה‬ .‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫ועתה‬ ‫לקנות‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫שרצה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫מצבו‬ ,‫בנוסף‬ .‫לכלכלה‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ,‫הנעליים‬ ‫מיצרן‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ,‫חדשות‬ ‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫וגם‬ ‫חלון‬ ‫גם‬ ‫לו‬ ‫שיהיו‬ ‫במקום‬ - ‫הורע‬ ‫החנות‬ ‫המסקנה‬ ‫ולכן‬ - ‫חלון‬ ‫רק‬ ,‫בתיקונו‬ ‫והצורך‬ ‫החלון‬ ‫שבירת‬ ‫בגלל‬ ,‫עתה‬ .‫בכללותה‬ ‫לחברה‬ ‫נזק‬ ‫גרמה‬ ‫החלון‬ ‫ששבירת‬ ‫היא‬ ‫ההגיונית‬ ‫תופעות‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫לנתח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫בתובנה‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫בסטייה‬ ‫סבסוד‬ ,‫מסים‬ ,‫חובה‬ ‫גיוס‬ :‫בימינו‬ ‫רלוונטיות‬ ‫רובן‬ ‫אשר‬ ,‫כלכליות‬ .‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ,‫וערבויות‬ ‫אשראי‬ ,‫מכסים‬ ,‫לתרבות‬ ‫סוגיות‬ ‫מנתח‬ ‫בסטייה‬ ‫באמצעותו‬ ‫והקולח‬ ‫הפשוט‬ ‫לסגנון‬ ‫דוגמא‬ ‫זוהי‬ 6 :‫זה‬ ‫בספר‬ ‫הכלולים‬ ‫הנוספים‬ ‫בחיבורים‬ ‫גם‬ ‫בולט‬ ‫זה‬ ‫סגנון‬ .‫בכלכלה‬ .‫הנרות״‬ ‫יצרני‬ ‫מאת‬ ‫ו-״עתירה‬ ,‫המסחרי״‬ ‫״המאזן‬ ,‫שלילית״‬ ‫ברזל‬ ‫״מסילת‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫פשטניים‬ ‫להיראות‬ ‫עשויים‬ ‫מפריך‬ ‫שבסטייה‬ ‫הטיעונים‬ ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬ ‫אולם‬ .‫זמננו‬ ‫בני‬ ‫לקוראים‬ ‫ילדותיים‬ ‫הם‬ ,‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫בימינו‬ ‫מוצגים‬ ‫אינם‬ ‫כאלה‬ ‫טיעונים‬ ,‫פוליטיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתוחכם‬ ‫או‬ ‫עקיף‬ ‫באופן‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫בו‬ ‫מוצגים‬ .‫כלכלנים‬ ‫ואף‬ ,‫עובדים‬ ‫ועדי‬ ‫מנהיגי‬ ,‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ‫טיעונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יוטעו‬ ‫לא‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫שיטתו‬ ‫את‬ ‫שיישמו‬ ‫קוראים‬ ‫המופיעים‬ ‫בחיבורים‬ ‫מפריך‬ ‫שהוא‬ ‫מהסוג‬ ‫מטעים‬ ‫או‬ ‫מוגבלים‬ ,‫חלקיים‬ ‫שיעריכו‬ ‫לאחר‬ ,‫כלכליות‬ ‫בסוגיות‬ ‫עמדה‬ ‫בעצמם‬ ‫לגבש‬ ‫ויוכלו‬ ,‫זה‬ ‫בספר‬ .‫והתועלת‬ ‫העלות‬ ‫את‬ ‫נכונה‬ ‫ם‬‫התרגו‬ ‫על‬ ‫הייחודי‬ ‫סגנונו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫השתדלתי‬ ‫בתרגום‬ ,‫לפסקאות‬ ‫החלוקה‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫זה‬ ‫סגנון‬ .‫בסטייה‬ ‫של‬ ‫וההומוריסטי‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫זמננו‬ ‫בן‬ ‫לקורא‬ ‫משונים‬ ‫קצת‬ ‫להיראות‬ ‫ושם‬ ‫פה‬ ‫עלולים‬ ‫רק‬ ‫מופיעות‬ ‫והן‬ ,‫שוליים‬ ‫בהערות‬ ‫המעטתי‬ ,‫השוטפת‬ ‫הקריאה‬ ‫על‬ ‫והדמויות‬ ‫המיושן‬ ‫הסגנון‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫הטיעון‬ ‫להבנת‬ ‫הכרחיות‬ ‫הן‬ ‫כאשר‬ ‫החן‬ ‫מלאת‬ ‫שכתיבתו‬ ‫ייווכח‬ ‫ספקן‬ ‫קורא‬ ‫גם‬ ,‫מוכרות‬ ‫הלא‬ ‫ההיסטוריות‬ ‫כעת‬ ‫גם‬ ‫הנמצאים‬ ‫כלכליים‬ ‫לנושאים‬ ‫ומתייחסת‬ ‫עדכנית‬ ‫בסטייה‬ ‫של‬ .‫ימינו‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫מרכזיים‬ ‫ולטיעונים‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫בראש‬ ‫תודות‬ .‫מתחילתו‬ ‫התרגום‬ ‫בפרויקט‬ ‫תמך‬ ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬ ‫העריכה‬ ‫את‬ ‫שביצע‬ ‫אורן‬ ‫מתן‬ .‫התרגום‬ ‫בעריכת‬ ‫רבות‬ ‫סייעה‬ ‫גזית‬ ‫אירית‬ ‫יצרני‬ ‫מאת‬ ‫״העתירה‬ ‫בתרגום‬ .‫מועילות‬ ‫הערות‬ ‫לי‬ ‫נתן‬ ,‫לספר‬ ‫הלשונית‬ .‫הכנה‬ ‫תודתי‬ ‫לכולם‬ .‫מאנגלית‬ ‫פרקש‬ ‫יניב‬ ‫של‬ ‫בתרגומו‬ ‫נעזרתי‬ ,‫הנרות״‬ ‫גזית‬ ‫ירדן‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,2013 ‫מרץ‬ 7
 5. 5. ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫מבוא‬ ‫אינם‬ ‫חוק‬ ‫או‬ ‫מוסד‬ ,‫הרגל‬ ,‫שפעולה‬ ‫הרי‬ ‫לכלכלה‬ ‫שנוגע‬ ‫במה‬ ‫הראשון‬ ‫שרק‬ ‫אפקטים‬ ‫של‬ ‫שרשרת‬ ‫אלא‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫אפקט‬ ‫יוצרים‬ ‫האפקטים‬ ‫שאר‬ .‫אותו‬ ‫רואים‬ ,‫לו‬ ‫לגורם‬ ‫בצמוד‬ ‫בא‬ ‫הוא‬ .‫מיידי‬ ‫שבהם‬ ‫לכל‬ .‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ ,‫בשרשרת‬ ‫נוספות‬ ‫כחוליות‬ ‫אלא‬ ‫באים‬ ‫אינם‬ .‫הגעתם‬ ‫את‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ ,‫היותר‬ ‫מתרכז‬ ‫האחד‬ :‫טוב‬ ‫לכלכלן‬ ‫גרוע‬ ‫כלכלן‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫כל‬ ‫לכם‬ ‫הרי‬ ‫לאלה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫הנראה‬ ‫לאפקט‬ ‫מודע‬ ‫השני‬ ‫ואילו‬ ‫בלבד‬ ‫הנראה‬ ‫באפקט‬ .‫אותם‬ ‫לצפות‬ ‫שיש‬ ‫התוצאות‬ ,‫חיובית‬ ‫היא‬ ‫המיידית‬ ‫כשהתוצאה‬ ‫שהרי‬ ‫עצום‬ ‫הבדל‬ ‫זהו‬ ‫למדים‬ ‫אנו‬ ‫מכאן‬ .‫ולהיפך‬ ,‫שליליות‬ ,‫תמיד‬ ‫כמעט‬ ,‫יהיו‬ ‫האחרות‬ ‫גדול‬ ‫נזק‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫פעוט‬ ‫מיידי‬ ‫טוב‬ ‫על‬ ‫יהבו‬ ‫ישליך‬ ‫גרוע‬ ‫שכלכלן‬ ‫נזק‬ ‫במחיר‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫טוב‬ ‫יעדיף‬ ‫אמיתי‬ ‫כלכלן‬ ‫ואילו‬ ,‫בעקבותיו‬ ‫שיגיע‬ .‫ומיידי‬ ‫קטן‬ ‫לעתים‬ .‫מוסר‬ ‫ולערכי‬ ‫להיגיינה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫גם‬ ‫אמורים‬ ‫הדברים‬ ‫יבאישו‬ ‫כך‬ ,‫הרגל‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫פירותיו‬ ‫שימתקו‬ ‫ככל‬ ,‫קרובות‬ ,‫לכן‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫יעידו‬ ‫ּת‬‫ו‬‫והבזבזנ‬ ‫ּת‬‫ו‬‫העצל‬ ,‫ּת‬‫ו‬‫הפריצ‬ .‫המאוחרים‬ ‫פירותיו‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫ישכיל‬ ‫ולא‬ ‫הנראה‬ ‫האפקט‬ ‫רושם‬ ‫תחת‬ ‫אדם‬ ‫יימצא‬ ‫כאשר‬ ‫מתוך‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הרי-אסון‬ ‫להרגלים‬ ‫יתמסר‬ ,‫נראים‬ ‫שאינם‬ ‫האפקטים‬ .‫מחושב‬ ‫באופן‬ ,‫לעצמו‬ ‫יסביר‬ ‫כך‬ ,‫אף‬ ‫אלא‬ ,‫טבעית‬ ‫נטייה‬ ‫היא‬ ‫הבורות‬ :‫האנושות‬ ‫של‬ ‫השאול‬ ‫ייסורי‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫האדם‬ ‫פועל‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫מעריסתו‬ ‫עוד‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫נחלתו‬ 9
 6. 6. ‫אלא‬ ‫שאינן‬ ‫הקודמות‬ ‫פעולותיו‬ ‫של‬ ‫המיידיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫בהתאם‬ ‫להביא‬ ‫האדם‬ ‫לומד‬ ‫זמן‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ .‫לראות‬ ‫שביכולתו‬ ‫היחידות‬ ‫התוצאות‬ .‫פעולותיו‬ ‫של‬ ‫המאוחרות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫הניסיון‬ :‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫אותו‬ ‫מלמדים‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מאוד‬ ‫שונים‬ ‫מורים‬ ‫שני‬ ‫לאדם‬ ‫עורך‬ ‫הוא‬ .‫וברוטאלי‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫מלמד‬ ‫הניסיון‬ .‫הנולד‬ ‫וראיית‬ ‫אותן‬ ‫לחוש‬ ‫לו‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ,‫פעולותיו‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫כלל‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫מהאש‬ ‫להיזהר‬ ‫שעליו‬ ‫ללמוד‬ ‫אלא‬ ‫ברירה‬ ‫לאדם‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫ואז‬ ‫בשרו‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫גס‬ ‫מורה‬ ‫להחליף‬ ,‫אפשרי‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ,‫ברצוני‬ .‫למוות‬ ‫יישרף‬ ‫פן‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫השלכותיהן‬ ‫על‬ ‫אעמוד‬ ‫זה‬ ‫לצורך‬ .‫הנולד‬ ‫ראיית‬ :‫אחר‬ ‫במורה‬ ‫ואת‬ ‫הנראים‬ ‫האפקטים‬ ‫את‬ ‫אלה‬ ‫מול‬ ‫אלה‬ ‫ואעמיד‬ ‫כלכליות‬ ‫תופעות‬ .‫אותם‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫אלה‬ ‫השבור‬ ‫החלון‬ .1 ‫בנו‬ ‫בידי‬ ‫עלה‬ ‫כאשר‬ 1 ,‫כהן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫לכעסו‬ ‫עדים‬ ‫הייתם‬ ‫מעולם‬ ‫האם‬ ,‫המחזה‬ ‫את‬ ‫ראיתם‬ ‫אם‬ ?‫חנותו‬ ‫של‬ ‫הראווה‬ ‫חלון‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ ‫המוכשר‬ ‫להציע‬ ‫שביקשו‬ ,‫במספר‬ 30-‫כ‬ ,‫המרעים‬ ‫חבר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ראיתם‬ ‫ודאי‬ ‫התעשייה‬ ,‫טוב‬ ‫יש‬ ‫רע‬ ‫״בכל‬ :‫מוכרות‬ ‫תנחומים‬ ‫מילות‬ ‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫הזגגים‬ ‫עושים‬ ‫היו‬ ‫מה‬ ,‫להתפרנס‬ ‫צריכים‬ ‫כולם‬ ,‫כאלה‬ ‫מתאונות‬ ‫נבנית‬ ‫פעם?״‬ ‫מדי‬ ‫חלונות‬ ‫נשברו‬ ‫אילולא‬ ‫תיאוריה‬ ,‫שלמה‬ ‫תיאוריה‬ ‫מסתתרת‬ ‫זו‬ ‫ניחומים‬ ‫נוסחת‬ ‫מאחורי‬ ‫זו‬ ‫שכן‬ ,‫שכזה‬ ‫פשוט‬ ‫במקרה‬ ‫פעולה‬ ‫בשעת‬ ‫אותה‬ ‫לתפוש‬ ‫שראוי‬ .‫שלנו‬ ‫הכלכליים‬ ‫המוסדות‬ ‫ברוב‬ ,‫לצערנו‬ ,‫הפועלת‬ ‫התיאוריה‬ ‫יבואו‬ ‫אם‬ .‫הנזק‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫פרנקים‬ ‫ששה‬ ‫להוציא‬ ‫שיש‬ ‫נניח‬ ‫שהיא‬ ,‫הזגגות‬ ‫לתעשיית‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫הזרימה‬ ‫שהתאונה‬ ‫לי‬ ‫ויאמרו‬ ,‫השגה‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫אין‬ .‫אסכים‬ ,‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫של‬ ‫בערך‬ ‫זו‬ ‫תעשייה‬ ‫מעודדת‬ ‫יחכוך‬ ,‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫יגבה‬ ,‫עבודתו‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ,‫יגיע‬ ‫הזגג‬ .‫נכון‬ ‫הטיעון‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫הילד‬ ‫את‬ ‫בלבו‬ ‫ויברך‬ ‫בסיפוק‬ ‫כפיו‬ 10 ‫הצרפתי‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ Jaques Bonhomme ‫בשם‬ ‫משתמש‬ ‫בסטייה‬ 1 .‫הממוצע‬ ‫לעתים‬ ‫שעושים‬ ‫כפי‬ ,‫למסקנה‬ ‫מגיעים‬ ,‫ההיקש‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ,‫אם‬ ‫אבל‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫לתנועה‬ ‫גורם‬ ‫שהדבר‬ ,‫חלונות‬ ‫לשבור‬ ‫שטוב‬ ,‫מדי‬ ‫קרובות‬ ‫התיאוריה‬ !‫כאן‬ ‫ִצרו‬‫ע‬ :‫לזעוק‬ ‫עלי‬ ,‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫ומעודד‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫ואינה‬ ‫שרואים‬ ‫במה‬ ‫מסתפקת‬ ‫שלכם‬ .‫רואים‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫הוציא‬ ‫החנות‬ ‫שבעל‬ ‫שמכיוון‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ ‫שאילולא‬ ‫רואים‬ ‫אין‬ .‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫להוציא‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ,‫אחד‬ ‫הבלויות‬ ‫נעליו‬ ‫את‬ ‫מחליף‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫שבור‬ ‫חלון‬ ‫להחליף‬ ‫עליו‬ ‫היה‬ ‫בששת‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫בקיצור‬ .‫שלו‬ ‫הספרים‬ ‫למדף‬ ‫ספר‬ ‫מוסיף‬ ‫או‬ .‫לעשותו‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫שעתה‬ ‫כלשהו‬ ‫שימוש‬ ‫שלו‬ ‫הפרנקים‬ :‫בכללותה‬ ‫לתעשייה‬ ‫חשבון‬ ‫נעשה‬ ‫בואו‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫הזגגות‬ ‫לתעשיית‬ ‫זרמו‬ ‫פרנקים‬ ‫ושישה‬ ‫נשבר‬ ‫החלון‬ ‫הנעליים‬ ‫לתעשיית‬ ‫זורמים‬ ‫היו‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ,‫החלון‬ ‫נשבר‬ ‫אילולא‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .)‫אחרת‬ ‫תעשייה‬ ‫לכל‬ ‫(או‬ ,‫שלילית‬ ‫עובדה‬ ‫דהיינו‬ ,‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫אם‬ ‫מבינים‬ ,‫חיובית‬ ‫עובדה‬ ‫דהיינו‬ ,‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫שלוקחים‬ ‫כשם‬ ,‫במדינה‬ ‫העובדים‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בכללותה‬ ‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ .‫נשברים‬ ‫שאינם‬ ‫ובין‬ ‫נשברים‬ ‫שחלונות‬ ‫בין‬ .‫כהן‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫חשבונו‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫עתה‬ ‫פרנקים‬ ‫שישה‬ ‫הוציא‬ ‫הוא‬ ,‫החלון‬ ‫נשבר‬ ‫שבו‬ ,‫הראשון‬ ‫במקרה‬ ‫במקרה‬ .‫מבריק‬ ‫חלון‬ :‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫לו‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫תמורתם‬ ‫וקיבל‬ ‫נעליים‬ ‫על‬ ‫פרנקים‬ ‫ששה‬ ‫הוציא‬ ‫הוא‬ ,‫התרחשה‬ ‫לא‬ ‫התאונה‬ ‫שבו‬ ,‫השני‬ .‫חדשות‬ ‫נעליים‬ ‫מזוג‬ ‫והן‬ ‫מבריק‬ ‫מחלון‬ ‫הן‬ ‫ונהנה‬ ‫החברה‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫יש‬ ,‫מהחברה‬ ‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫כהן‬ ‫שמר‬ ‫מכיוון‬ ‫ערכו‬ ‫את‬ ‫הפסידה‬ ,‫והתועלת‬ ‫הנזק‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫אם‬ ,‫בכללותה‬ .‫השבור‬ ‫החלון‬ ‫של‬ ‫מפסידה‬ ‫״החברה‬ :‫צפויה‬ ‫בלתי‬ ‫למסקנה‬ ‫מגיעים‬ ‫אנו‬ ‫הכללה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יסמרו‬ ‫שבעטיה‬ ‫ולסיסמה‬ ,‫לשווא״‬ ‫שנהרסו‬ ‫חפצים‬ ‫של‬ ‫ערכם‬ ‫את‬ ‫הריסה‬ ,‫״שבירה‬ :‫המסחר‬ ‫חופש‬ ‫בהגבלת‬ ‫המצדדים‬ ‫של‬ ‫שערותיהם‬ .‫רווח״‬ ‫אינו‬ ‫״הרס‬ :‫בקצרה‬ ‫או‬ ,‫לכלכלה״‬ ‫תרומה‬ ‫אינם‬ ‫ופירוק‬ 11
 7. 7. ‫של‬ ‫חסידיו‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫תאמרו‬ ‫מה‬ 2 ?‫התעשייה‬ ‫מפקחי‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫תאמרו‬ ‫מה‬ ‫התעשייה‬ ‫שתפיק‬ ‫הרווח‬ ‫את‬ ‫רב‬ ‫כה‬ ‫בדיוק‬ ‫חישב‬ ‫אשר‬ 3 ,‫סן-שאמאן‬ ‫מר‬ ?‫מחדש‬ ‫לבנות‬ ‫צורך‬ ‫שיהיה‬ ‫הבתים‬ ‫עקב‬ ,‫פריז‬ ‫של‬ ‫משריפתה‬ ‫על‬ ‫השפעתם‬ ‫לאור‬ ‫בייחוד‬ ,‫הגאוניים‬ ‫לחישוביו‬ ‫להפריע‬ ‫לי‬ ‫צר‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫והפעם‬ ‫מחדש‬ ‫לחשב‬ ‫בו‬ ‫אפציר‬ ‫אולם‬ ,‫החקיקה‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫לצד‬ ‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫הקטנה‬ ‫בדרמה‬ ‫בלבד‬ ‫צדדים‬ ‫שני‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ולזכור‬ ‫להתאמץ‬ ‫הקורא‬ ‫על‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ,‫כהן‬ ‫מר‬ ,‫הראשון‬ .‫שלושה‬ ‫אלא‬ ,‫בפניו‬ ‫שהעליתי‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ,‫הזגג‬ ,‫השני‬ .‫פרנקים‬ ‫בשישה‬ ‫עושרו‬ ‫את‬ ‫הפחית‬ ‫שההרס‬ ‫(או‬ ‫הנעליים‬ ‫יצרן‬ ‫הוא‬ ‫השלישי‬ .‫תעשייתו‬ ‫את‬ ‫עודדה‬ ‫שהתאונה‬ ‫היצרן‬ .‫גדלה‬ ‫הזגג‬ ‫של‬ ‫שהכנסתו‬ ‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫פחתה‬ ‫שהכנסתו‬ )‫אחר‬ ‫יצרן‬ ‫כל‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ושמגלמת‬ ‫בצל‬ ‫תמיד‬ ‫שנמצאת‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫השלישית‬ ‫הדמות‬ ‫אותנו‬ ‫ַמד‬‫ל‬ְ‫ּת‬ ‫אשר‬ ‫זו‬ ‫היא‬ .‫במשוואה‬ ‫חיוני‬ ‫מרכיב‬ ‫היותה‬ ‫למרות‬ ,‫רואים‬ ‫אבסורדי‬ ,‫בהרס‬ ‫רווח‬ ‫לראות‬ ‫אבסורדי‬ ‫שבה‬ ‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫כי‬ ‫בקרוב‬ ‫כמוה‬ ‫מגבלה‬ ‫הכול‬ ‫ככלות‬ ‫אחרי‬ ‫שכן‬ ,‫מגבלה‬ ‫בהטלת‬ ‫רווח‬ ‫לראות‬ ‫אלא‬ ‫תמצאו‬ ‫לא‬ ‫הגבלות‬ ‫בעד‬ ‫הטיעונים‬ ‫כל‬ ‫בשורש‬ ,‫ואכן‬ .‫חלקי‬ ‫כהרס‬ ‫אילולא‬ ‫הזגגים‬ ‫עושים‬ ‫היו‬ ‫״מה‬ :‫עממית‬ ‫אמרה‬ ‫אותה‬ ‫על‬ ‫פרפראזה‬ ‫פעם?״‬ ‫מדי‬ ‫חלונות‬ ‫נשברו‬ ‫מהצבא‬ ‫שחרור‬ .2 ‫עליהם‬ ,‫כלשהי‬ ‫מהנאה‬ ‫ליהנות‬ ‫מעוניינים‬ ‫בודד‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫ַם‬‫ע‬‫ש‬ ‫בשעה‬ ‫הגדולה‬ ‫ההנאה‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ .‫מחירה‬ ‫את‬ ‫מצדיקה‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבחון‬ 100 ‫לגייס‬ ‫יש‬ ‫להשיגו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫אומה‬ ‫בעבור‬ ‫ביותר‬ ‫והחשובה‬ .‫דבר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לומר‬ ‫אוכל‬ ‫לא‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫ולהוציא‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ .‫הקרבה‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫הנקנית‬ ‫הנאה‬ ‫זו‬ 100 ‫לשחרר‬ ‫מציע‬ ‫מחוקק‬ ‫כאשר‬ .‫נכון‬ ‫לא‬ ‫דבריי‬ ‫את‬ ‫תבינו‬ ‫אל‬ 12 .‫המסחר‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫ובהגבלות‬ ‫מתחרות‬ ‫בהגנות‬ ‫שתמך‬ ‫צרפתי‬ ‫עיתון‬ 2 ‫שתמך‬ ‫צרפתי‬ ‫פוליטיקאי‬ ,)1777-1861( ‫סאן-שאמאן‬ ‫דה‬ ‫ויקונט‬ ‫אוגוסט‬ 3 .‫מתחרות‬ ‫הצרפתית‬ ‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫והגנות‬ ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫בהגבלות‬ ‫מיליון‬ 100-‫ב‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫על‬ ‫העול‬ ‫את‬ ‫להקל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ו‬ ‫החיילים‬ ‫אלף‬ 100‫״‬ :‫לו‬ ‫המשיבים‬ ‫יש‬ ,‫פרנקים‬ ‫צרפת‬ ‫תיקרע‬ ‫בלעדיה‬ ‫אבל‬ ,‫הקרבה‬ ‫אמנם‬ ‫זו‬ .‫הלאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫נחוצים‬ ‫יכול‬ ‫איני‬ ‫לכך‬ .‫זר״‬ ‫אויב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תיכבש‬ ‫או‬ ‫מיליציות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לגזרים‬ ‫מבחינה‬ ‫אבל‬ ,‫עובדתית‬ ‫שגוי‬ ‫או‬ ‫נכון‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ .‫להתנגד‬ ‫מנסים‬ ‫כאשר‬ ‫מתחילה‬ ‫הכפירה‬ .‫כפירה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫כלכלית-תיאורטית‬ ‫לרווח‬ ‫מקור‬ ‫מהווה‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ,‫כיתרון‬ ‫עצמה‬ ‫ההקרבה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ .‫מישהו‬ ‫עבור‬ ‫מחוקק‬ ‫יעלה‬ ,‫מהדוכן‬ ‫ההצעה‬ ‫יוזם‬ ‫ד‬‫ר‬ֵ‫י‬‫ש‬ ‫ברגע‬ ,‫טועה‬ ‫אינני‬ ‫אם‬ ‫יעלה‬ ‫מה‬ ?‫בדעתכם‬ ‫עלה‬ ‫מה‬ !?‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫״לשחרר‬ :‫ויאמר‬ ‫אחר‬ ‫אבטלה‬ ‫שישנה‬ ‫יודעים‬ ‫אינכם‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ?‫מעבודה‬ ?‫יחיו‬ ‫ממה‬ ?‫בגורלם‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?‫המקצועות‬ ‫בכל‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫היצע‬ ‫עודף‬ ‫שיש‬ ?‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫המשרות‬ ‫על‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ,‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫אותם‬ ‫לזרוק‬ ‫רוצים‬ ‫אפילו‬ ,‫להתפרנס‬ ‫קשה‬ ‫כה‬ ‫שבה‬ ‫בתקופה‬ ?‫העבודה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫לחמם‬ ‫מטה‬ ‫את‬ ‫מספקת‬ ‫שהמדינה‬ ‫ברכה‬ ‫זו‬ ‫האין‬ ,‫בדוחק‬ ‫מעודד‬ ‫שהוא‬ ,‫תחמושת‬ ,‫ביגוד‬ ,‫יין‬ ‫צורך‬ ‫שהצבא‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬ ?‫יחידים‬ ‫בבחינת‬ ,‫אחרון‬ ‫בחשבון‬ ,‫ושהוא‬ ‫הגבול‬ ‫ובערי‬ ‫בתעשייה‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ההצעה‬ ‫לשמע‬ ‫רועדים‬ ‫אינכם‬ ‫האם‬ .‫הרבים‬ ‫ספקיו‬ ‫בעבור‬ ‫מתת-אל‬ ‫הזו?״‬ ‫האדירה‬ ‫התעשייתית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להרוס‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫צבא‬ ‫בהחזקת‬ ‫תומך‬ ,‫רואים‬ ‫אנו‬ ,‫זה‬ ‫נאום‬ .‫הצבאי‬ ‫בשירות‬ ‫הלאומי‬ ‫הצורך‬ ‫בגלל‬ ‫ולא‬ ‫כלכליים‬ ‫שיקולים‬ ‫בגלל‬ .‫להפריך‬ ‫ברצוני‬ ,‫בלבד‬ ‫ואלה‬ ,‫אלה‬ ‫שיקולים‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫המסים‬ ‫למשלמי‬ ‫העולים‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ש‬ ‫במידה‬ ‫שלהם‬ ‫הספקים‬ ‫את‬ ‫ומקיימים‬ ‫חיים‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫לקיים‬ ‫יכולים‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫מכיסיהם‬ ‫יצאו‬ ‫אשר‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫אבל‬ ‫במידה‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫והספקים‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫מפסיקים‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫לקיימם‬ ‫יכולים‬ ‫היו‬ ‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫שבה‬ ?‫ההמונים‬ ‫של‬ ‫הרווח‬ ‫היכן‬ - ‫לי‬ ‫ִמרו‬‫א‬‫ו‬ ‫ִשבו‬‫ח‬ ,‫ִפרו‬‫ס‬ ‫לדבר‬ ‫במקום‬ ,‫הפשטות‬ ‫לשם‬ .‫ההפסד‬ ‫היכן‬ ‫לכם‬ ‫אומר‬ ,‫לי‬ ‫באשר‬ 13
 8. 8. ‫אחד‬ ‫חייל‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫הבה‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ו‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫על‬ .‫פרנקים‬ ‫ואלף‬ ‫ומגייסת‬ ‫עבודתה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫הגיוס‬ ‫לשכת‬ .‫א׳‬ ‫בכפר‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ .‫פרנקים‬ ‫אלף‬ ‫וגובים‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫המסים‬ ‫גובי‬ .‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫במשך‬ ‫החייל‬ ‫את‬ ‫הכסף‬ ‫יקיים‬ ‫שם‬ ,‫ֵץ‬‫מ‬ ‫לעיר‬ ‫מועברים‬ ‫והכסף‬ ‫החייל‬ ‫שהדבר‬ ‫תאמרו‬ ‫ודאי‬ ‫לבדה‬ ‫מץ‬ ‫את‬ ‫תבחנו‬ ‫אם‬ .‫דבר‬ ‫שיעשה‬ ‫מבלי‬ ,‫שנה‬ ‫מבטכם‬ ‫תסיטו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ !‫עמכם‬ ‫יהיה‬ ‫והצדק‬ ,‫העיר‬ ‫עם‬ ‫מאוד‬ ‫מיטיב‬ ,‫בראשכם‬ ‫עיניכם‬ ‫אם‬ .‫אחרת‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫תראו‬ ‫ודאי‬ ,‫א׳‬ ‫הכפר‬ ‫לעבר‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫והפסיד‬ ‫פרנקים‬ ‫אלף‬ ‫הפסיד‬ ,‫עובד‬ ‫הפסיד‬ ‫שהכפר‬ ‫תבחינו‬ .‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ ‫מעודדים‬ ‫שהיו‬ ‫העסקית‬ ‫עברה‬ ‫א׳‬ ‫בכפר‬ ‫שהייתה‬ ‫הפעילות‬ .‫איזון‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫ראשון‬ ‫במבט‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ,‫ועבד‬ ‫עמל‬ ‫האדם‬ ‫בכפר‬ :‫ההפסד‬ ‫מקור‬ ‫לכם‬ ‫הרי‬ ‫ואולם‬ .‫למץ‬ ‫בשני‬ ‫זהים‬ ‫ותנועתו‬ ‫הכסף‬ .‫חייל‬ ‫הוא‬ ,‫בסך‬ ‫צועד‬ ‫הוא‬ ‫במץ‬ ‫ואילו‬ .‫פועל‬ - ‫ובמץ‬ ,‫יצרנית‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫ימים‬ ‫מאות‬ ‫שלוש‬ ‫היו‬ ‫בכפר‬ ‫אבל‬ ,‫המקרים‬ ‫יחידה‬ ‫כי‬ ‫מניחים‬ ‫אנו‬ ‫עוד‬ ‫(כל‬ ‫יצרנית‬ ‫לא‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫ימים‬ ‫מאות‬ ‫שלוש‬ .)‫הציבור‬ ‫לביטחון‬ ‫נחוצה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫צבאית‬ ,‫עובדים‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫היצע‬ ‫עודף‬ ‫נוצר‬ .‫השחרור‬ ‫יום‬ ‫מגיע‬ ‫עתה‬ ‫שכר‬ ‫להורדת‬ ‫לחץ‬ ‫נוצר‬ ,‫משרות‬ ‫על‬ ‫מוגברת‬ ‫תחרות‬ ‫מתעוררת‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫העבודה‬ ‫אלף‬ 100 ‫ששחרור‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ .‫רואים‬ ‫שאינכם‬ ‫מה‬ ‫הנה‬ ‫אבל‬ ‫החזרתם‬ ‫אלא‬ ,‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫השמדת‬ ‫פירושו‬ ‫אין‬ ‫חיילים‬ ‫לשוק‬ ‫חיילים‬ ‫אלף‬ 100 ‫זריקת‬ ‫שעם‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ .‫המסים‬ ‫למשלמי‬ ‫לשלם‬ ‫שנועדו‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליון‬ 100 ‫גם‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ ‫אליו‬ ‫נזרקים‬ ‫העבודה‬ ‫העובדים‬ ‫היצע‬ ‫את‬ ‫המגביר‬ ‫צעד‬ ‫אותו‬ ‫מכך‬ ‫ושכתוצאה‬ ,‫עבודתם‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫העבודה‬ ‫בשכר‬ ‫שהירידה‬ ‫יוצא‬ ‫מכאן‬ .‫להם‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מגביר‬ 100 ‫בארץ‬ ‫יש‬ ,‫אחריו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫השחרור‬ ‫שלפני‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ .‫אשליה‬ ‫ההבדל‬ ‫ושכל‬ ,‫אותם‬ ‫המקיימים‬ ‫פרנקים‬ ‫מיליון‬ 100-‫ו‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אלף‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫שילם‬ ‫המשק‬ ,‫בצבא‬ ‫כשהיו‬ ,‫קודם‬ :‫כאן‬ ‫מצוי‬ ‫האם‬ .‫עבודה‬ ‫תמורת‬ ‫המשק‬ ‫להם‬ ‫ישלם‬ ,‫שחרורם‬ ‫עם‬ ,‫עתה‬ ‫ואילו‬ ,‫דבר‬ ,‫כספו‬ ‫את‬ ‫מוציא‬ ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫כאשר‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫כי‬ ‫רואים‬ ‫אינכם‬ 14 ‫ההשפעות‬ ‫כלל‬ ,‫מה‬ ‫לדבר‬ ‫בתמורה‬ ‫לפועל‬ ‫ואם‬ ‫תמורה‬ ‫בלא‬ ‫לחייל‬ ‫אם‬ ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫השני‬ ‫במקרה‬ ‫אך‬ ,‫זהות‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫הכסף‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ?‫דבר‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫במקרה‬ ‫ואילו‬ ‫בתמורה‬ ‫משהו‬ ‫מקבל‬ ‫נרחב‬ ‫יישום‬ ‫של‬ ‫במבחן‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫כאן‬ ‫מתקיף‬ ‫שאני‬ ‫העמדה‬ ‫רווח‬ ‫יש‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסיכומו‬ ‫אם‬ .‫תיאורטי‬ ‫עקרון‬ ‫לכל‬ ‫הבוחן‬ ‫אבן‬ ‫שהוא‬ ‫הגברים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לדגל‬ ‫לקרוא‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬ ,‫לצבא‬ ‫בגיוס‬ ‫לאומי‬ ?‫במדינה‬ ‫מסים‬ .3 ‫הטובה‬ ‫ההשקעה‬ ‫הם‬ ‫״מסים‬ :‫אומר‬ ‫מישהו‬ ‫מימיכם‬ ‫שמעתם‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ‫עקבו‬ ,‫מהם‬ ‫מתקיימות‬ ‫משפחות‬ ‫כמה‬ ‫ראו‬ .‫המתגבר‬ ‫כמעיין‬ ‫הם‬ ,‫ביותר‬ .‫החיים!״‬ ,‫האינסוף‬ ‫זה‬ :‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫השפעתם‬ ‫אחר‬ .‫הקודמת‬ ‫ההפרכה‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫עלי‬ ,‫זו‬ ‫בדוקטרינה‬ ‫להיאבק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אך‬ ,‫במיוחד‬ ‫מגוונים‬ ‫אינם‬ ‫טיעוניה‬ ‫כי‬ ‫היטב‬ ‫יודעת‬ ‫הפוליטית‬ ‫הכלכלה‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,)‫עליהם‬ ‫(בחזרה‬ ‫המרבה‬ ‫״כל‬ ‫כי‬ ‫עליהם‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ .‫משובח״‬ ‫ממשכורותיהם‬ ‫הממשלה‬ ‫פקידי‬ ‫שמפיקים‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫מתחת‬ ‫ממש‬ ‫נמצאים‬ ‫אלה‬ ‫שני‬ .‫לספקים‬ ‫מכך‬ ‫הצומחת‬ ‫התועלת‬ ‫ואת‬ .‫לאפינו‬ ‫חסרון‬ ‫ואת‬ ,‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ - ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫שחשים‬ ‫הנזק‬ ‫אבל‬ ‫צריך‬ ‫שזה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ,‫פחות‬ ‫עוד‬ ‫רואים‬ ‫שלהם‬ ‫לספקים‬ ‫הנגרם‬ ‫הכיס‬ .‫ישר‬ ‫שכל‬ ‫בעל‬ ‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫לקפוץ‬ ‫משמעות‬ ,‫נוספים‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫להנאתו‬ ‫מוציא‬ ‫ממשלתי‬ ‫פקיד‬ ‫כאשר‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫אבל‬ .‫פחות‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫מוציא‬ ‫המסים‬ ‫שמשלם‬ ‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫ואילו‬ ,‫נעשית‬ ‫שהיא‬ ‫כיוון‬ ‫רואים‬ ‫הפקיד‬ ‫של‬ .‫לעשותה‬ ,‫הצער‬ ‫למרבה‬ ,‫ממנו‬ ‫נמנע‬ ‫שכן‬ ,‫רואים‬ ‫אין‬ ‫לגשם‬ ‫המסים‬ ‫ואת‬ ‫צחיחה‬ ‫מדבר‬ ‫לאדמת‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫משווים‬ ‫אתם‬ ?‫הזה‬ ‫הגשם‬ ‫מקור‬ ‫מהו‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עליכם‬ ‫אבל‬ .‫נניח‬ .‫מפרה‬ ‫נוסף‬ ?‫אותה‬ ‫ומייבשים‬ ‫האדמה‬ ‫נוזלי‬ ‫את‬ ‫ְאדים‬‫מ‬‫ש‬ ‫הם‬ ‫מסים‬ ‫אין‬ ‫האם‬ ‫מגשמי‬ ‫מים‬ ‫יותר‬ ‫האדמה‬ ‫תקבל‬ ‫האם‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עליכם‬ ‫כך‬ ‫על‬ 15
 9. 9. ?‫מאידוי‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיאבדו‬ ‫המים‬ ‫כמות‬ ‫מאשר‬ ‫הברכה‬ 5 ‫המסים‬ ‫לגובה‬ ‫משלם‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫שכאשר‬ ‫הוא‬ ‫לגמרי‬ ‫שברור‬ ‫מה‬ ‫פקיד‬ ‫כאשר‬ ,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ .‫בתמורה‬ ‫דבר‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ,‫פרנקים‬ ,‫פרנקים‬ 5 ‫של‬ ‫סכום‬ ‫הוצאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כהן‬ ‫למר‬ ‫אותם‬ ‫מחזיר‬ ‫הממשלה‬ ‫הסופית‬ ‫התוצאה‬ .‫בעבודה‬ ‫או‬ ‫בחיטה‬ ‫שווה‬ ‫לערך‬ ‫בתמורה‬ ‫תמיד‬ ‫הם‬ .‫פרנקים‬ 5 ‫של‬ ‫הפסד‬ ‫היא‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫עבור‬ ‫כהן‬ ‫למר‬ ‫הפקיד‬ ‫נותן‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ,‫נכון‬ ‫והעסקה‬ ‫מפסיד‬ ‫אינו‬ ‫הצדדים‬ ‫מן‬ ‫איש‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ .‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫שירות‬ ‫להוצאות‬ ‫כלל‬ ‫מתייחס‬ ‫אינו‬ ‫שלי‬ ‫הטיעון‬ ‫כן‬ ‫על‬ .‫חליפין‬ ‫עסקת‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫הוכיחו‬ ,‫ממשלתית‬ ‫פונקציה‬ ‫ליצור‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ :‫כך‬ ‫אומר‬ .‫מועילות‬ ,‫תספק‬ ‫שהיא‬ ‫השירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫כהן‬ ‫למר‬ ‫תניב‬ ‫שהיא‬ ‫הראו‬ .‫תועלתה‬ ‫את‬ ‫אל‬ ,‫זו‬ ‫לתועלת‬ ‫להתייחס‬ ‫בלי‬ ,‫אבל‬ .‫ששילם‬ ‫לסכום‬ ‫ַת-ערך‬‫ו‬‫ש‬ ‫תועלת‬ ‫משפחתו‬ ,‫הממשלתי‬ ‫לפקיד‬ ‫תיצור‬ ‫שהיא‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫טיעון‬ ‫בתור‬ ‫תעלו‬ .‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫תאמרו‬ ‫אל‬ .‫וספקיו‬ ‫לשירות‬ ‫בתמורה‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫הממשלתי‬ ‫לפקיד‬ ‫נותן‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫כאשר‬ ‫זהו‬ .‫נעליים‬ ‫זוג‬ ‫תמורת‬ ‫לסנדלר‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫נתן‬ ‫כאילו‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ ,‫מועיל‬ ‫לפקיד‬ ‫פרנקים‬ 5 ‫נותן‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ ‫כאשר‬ ‫אבל‬ .‫מאוזן‬ ‫החשבון‬ ,‫וקח‬ ‫תן‬ ‫אותם‬ ‫נתן‬ ‫כאילו‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫עלבון‬ ‫למעט‬ ‫בתמורה‬ ‫שירות‬ ‫שום‬ ‫מקבל‬ ‫ולא‬ ‫רווחת‬ ‫לתועלת‬ ‫בהם‬ ‫ישתמש‬ ‫שהפקיד‬ ‫ולומר‬ ‫לטעון‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ .‫לגנב‬ ‫גם‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫וכך‬ ‫הגנב‬ ‫גם‬ ‫עושה‬ ‫היה‬ ‫כך‬ ‫שהרי‬ ,‫הלאומית‬ ‫התעשייה‬ ‫שמחוץ‬ ‫זה‬ ,‫הטפילים‬ ‫מן‬ ‫באחד‬ ‫בדרכו‬ ‫נתקל‬ ‫לא‬ ‫אילו‬ ‫עצמו‬ ‫כהן‬ ‫מר‬ .‫החוקי‬ ‫זה‬ ‫או‬ ‫לחוק‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לשפוט‬ ‫אפוא‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נרגיל‬ ‫הבה‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫שרואים‬ ‫אנשי‬ ,‫החוקה‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ ‫הייתי‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫החוקה‬ ‫נוהגת‬ ‫בכך‬ .‫הוועדות‬ ‫מכל‬ ‫לחלוטין‬ ‫מודרים‬ ‫אינם‬ ‫האופוזיציה‬ ‫המפלגה‬ ‫באנשי‬ ‫נאבקתי‬ ‫חיי‬ ‫״כל‬ :‫אומר‬ ‫טייה‬ ‫מר‬ ‫את‬ ‫שמענו‬ .‫בחוכמה‬ ‫אויבנו‬ ‫בינינו‬ ‫שקירב‬ ‫מאז‬ .‫הדתית‬ ‫המפלגה‬ ‫ובאנשי‬ ‫הלגיטימיסטית‬ ‫שהם‬ ‫ולמדתי‬ ‫פתוח‬ ‫באופן‬ ‫דיברנו‬ ,‫הכרנו‬ ,‫ביחד‬ ‫זמן‬ ‫בילינו‬ ,‫המשותף‬ .‫שדמיינתי״‬ ‫המפלצות‬ ‫אינם‬ 16 ‫זו‬ ‫עם‬ ‫זו‬ ‫מתדיינות‬ ‫שאינן‬ ‫מפלגות‬ ‫בין‬ ‫ושנאות‬ ‫יריבויות‬ ,‫אכן‬ ‫לחדור‬ ‫המיעוט‬ ‫מנציגי‬ ‫לכמה‬ ‫יניח‬ ‫הרוב‬ ‫אם‬ .‫וקיצוניות‬ ‫מוגזמות‬ ‫נעשות‬ ‫כה‬ ‫אינם‬ ‫רעיונותיהם‬ ‫כי‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫יראו‬ ‫אולי‬ ,‫הוועדות‬ ‫חוגי‬ ‫אל‬ ‫מנוגדות‬ ‫כה‬ ‫אינן‬ ‫שכנגד‬ ‫הצד‬ ‫כוונות‬ ‫כי‬ ‫ובייחוד‬ ,‫מאלה‬ ‫אלה‬ ‫מרוחקים‬ .‫שדמיינו‬ ‫כפי‬ ‫בכל‬ .‫הכספים‬ ‫בוועדת‬ ‫חבר‬ ‫הייתי‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ,‫פנים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫הרפובליקה‬ ‫נשיא‬ ‫של‬ ‫שכרם‬ ‫הקפאת‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫מעמיתינו‬ ‫שאחד‬ ‫פעם‬ ‫טובתו‬ ‫״למען‬ :‫שונים‬ ‫בנימוקים‬ ‫עמיתיו‬ ‫לו‬ ‫השיבו‬ ,‫והשגרירים‬ ‫השרים‬ ‫הדרך‬ ‫זו‬ ,‫וכבוד‬ ‫יוקרה‬ ‫מסוימות‬ ‫למשרות‬ ‫להעניק‬ ‫עלינו‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫נשיא‬ ‫אל‬ ‫בבקשות‬ ‫פונים‬ ‫רבים‬ ‫גורל‬ ‫מוכי‬ ,‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫אנשים‬ ‫למשוך‬ ,‫כולם‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫ייאלץ‬ ‫אם‬ ‫נוחה‬ ‫לא‬ ‫בעמדה‬ ‫יעמוד‬ ‫והוא‬ ‫הרפובליקה‬ ‫מהמרכיבים‬ ‫חלק‬ ‫היא‬ ‫הדיפלומטים‬ ‫החוגים‬ ‫של‬ ‫בסלונים‬ ‫מסוימת‬ ‫נציגות‬ .‫וכו׳״‬ ‫וכו׳‬ ,‫חוקתי‬ ‫ממשל‬ ‫של‬ ‫לבחינה‬ ‫ראויים‬ ‫ודאי‬ ,‫במחלוקת‬ ‫שנויים‬ ‫שהם‬ ‫הגם‬ ,‫אלה‬ ‫טיעונים‬ ‫באופן‬ ‫מוערכת‬ ‫שהיא‬ ‫הגם‬ ,‫הציבור‬ ‫טובת‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הם‬ .‫מדוקדקת‬ ‫הייתי‬ ‫ובוודאי‬ ‫וקנאי‬ ‫עין‬ ‫צר‬ ‫אינני‬ ,‫לי‬ ‫באשר‬ .‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫שגוי‬ ‫הכלכלי‬ ‫המצפן‬ ‫אבל‬ ,‫צודקים‬ ‫שהם‬ ‫סברתי‬ ‫אילו‬ ‫אלה‬ ‫בנימוקים‬ ‫תומך‬ ‫של‬ ‫האינטלקטואלי‬ ‫למוניטין‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬ ‫מסמיק‬ ‫ואני‬ ‫מיטלטל‬ ‫שלי‬ ‫והבנאלי‬ ‫האבסורדי‬ ‫הטיעון‬ – ‫תמיד‬ ‫קורה‬ ‫וכך‬ – ‫עולה‬ ‫כאשר‬ ‫ארצי‬ :‫בחיוב‬ ‫מתקבל‬ ‫שתמיד‬ ,‫הבא‬ ‫והתעשייה‬ ‫האמנות‬ ‫את‬ ‫מעודדים‬ ‫הבכירים‬ ‫של‬ ‫המותרות‬ ‫״חיי‬ ‫עורכים‬ ‫והשרים‬ ‫המדינה‬ ‫נשיא‬ ‫כאשר‬ .‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ומייצרים‬ ‫תפגע‬ ‫שכרם‬ ‫הפחתת‬ .‫למשק‬ ‫עידוד‬ ‫זריקת‬ ‫נותנים‬ ‫הם‬ ‫ראווה‬ ‫מסיבות‬ .‫כולה״‬ ‫הלאומית‬ ‫ובתעשייה‬ ‫הפריזאית‬ ‫בתעשייה‬ ‫ואל‬ ‫הפשוט‬ ‫החשבון‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫לפחות‬ ‫כבדו‬ !‫רבותי‬ ,‫השם‬ ‫למען‬ ‫חרפתה‬ ‫שברוב‬ ‫חשש‬ ‫מתוך‬ ,‫צרפת‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫האסיפה‬ ‫בפני‬ ‫תטענו‬ ‫מימין‬ ‫כשמחשבים‬ ‫שונה‬ ‫סכום‬ ‫נותן‬ ‫שחיבור‬ ,‫בעמדתכם‬ ‫תתמוך‬ ‫לא‬ .‫לימין‬ ‫משמאל‬ ‫ולא‬ ‫לשמאל‬ ‫שלי‬ ‫בשדה‬ ‫תעלה‬ ‫חפירת‬ ‫על‬ ‫פועל‬ ‫עם‬ ‫מסכם‬ ‫שאני‬ ‫נניח‬ !‫ובכן‬ ‫פקיד‬ ‫בא‬ ‫העסקה‬ ‫את‬ ‫מסכמים‬ ‫שאנו‬ ‫ברגע‬ ‫בדיוק‬ .‫פרנקים‬ 5 ‫תמורת‬ 17
 10. 10. ‫החוזה‬ .‫הפנים‬ ‫לשר‬ ‫אותם‬ ‫ונותן‬ ‫הפרנקים‬ 5 ‫את‬ ‫ממני‬ ‫לוקח‬ ,‫המס‬ ‫תעזו‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫לארוחתו‬ ‫מנה‬ ‫עוד‬ ‫יוסיף‬ ‫השר‬ ‫אדוני‬ ‫אך‬ ‫מבוטל‬ ‫האם‬ !‫הלאומית‬ ‫לתעשייה‬ ‫תוספת‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫רשמית‬ ‫הוצאה‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫שולחנו‬ ?‫עבודה‬ ‫ושל‬ ‫סיפוק‬ ‫של‬ ‫העברה‬ ‫אלא‬ ‫כאן‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מבינים‬ ‫אינכם‬ ‫מנוקז‬ ‫יהיה‬ ‫החקלאי‬ ‫של‬ ‫שדהו‬ ‫אבל‬ ,‫נכון‬ ,‫יותר‬ ‫מפואר‬ ‫יהיה‬ ‫השר‬ ‫של‬ 5-‫ב‬ ‫התעשר‬ ‫פריזאי‬ ‫שטבח‬ ‫להודות‬ ‫עלי‬ .‫המידה‬ ‫באותה‬ ‫נכון‬ ‫וזה‬ ,‫פחות‬ ‫כל‬ .‫פרנקים‬ 5 ‫איבד‬ ‫בפריפריה‬ ‫פועל‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫עליכם‬ ‫אבל‬ ‫פרנקים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫הטבח‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫וכיסו‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫שארוחתו‬ ‫הוא‬ ‫לומר‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ,‫מעבודתו‬ ‫המובטל‬ ‫הכפרי‬ ‫והפועל‬ ‫המוצף‬ ‫השדה‬ ;‫שרואים‬ .‫רואים‬ ‫פוליטית‬ ‫שבכלכלה‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ‫טרחה‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ !‫השם‬ ‫למען‬ ,‫הדבר‬ ‫אמנם‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫תוכיחו‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ...‫ארבע‬ ‫הם‬ ‫שתיים‬ ‫ועוד‬ ‫שתיים‬ ‫ויצביעו‬ – ‫משעמם״‬ ‫שזה‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫ברור‬ ‫״זה‬ ‫כי‬ ‫האנשים‬ ‫יתלוננו‬ .‫דבר‬ ‫הוכחתם‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ ‫בקלפי‬ ‫והאמנויות‬ ‫התיאטראות‬ ‫סבסוד‬ .4 ?‫האמנויות‬ ‫את‬ ‫לסבסד‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫האם‬ ‫לטעון‬ ‫אפשר‬ .‫זה‬ ‫נושא‬ ‫ונגד‬ ‫בעד‬ ‫לומר‬ ‫מה‬ ‫הרבה‬ ‫שיש‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫שהן‬ ,‫ִשמתה‬‫נ‬ ‫את‬ ‫ומעדנות‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫דעתה‬ ‫את‬ ‫מרחיבות‬ ‫האמנויות‬ ‫כי‬ ‫ליופי‬ ‫חוש‬ ּ‫ה‬‫בקרב‬ ‫מפתחות‬ ,‫חומריים‬ ‫עיסוקים‬ ‫משורשיה‬ ‫עוקרות‬ .‫התעשייה‬ ‫על‬ ‫ואף‬ ‫המוסר‬ ,‫המנהגים‬ ,‫הנימוסים‬ ‫על‬ ‫לטובה‬ ‫ומשפיעות‬ ‫האיטלקי‬ ‫התיאטרון‬ ‫ללא‬ ‫בצרפת‬ ‫המוזיקה‬ ‫של‬ ‫מצבה‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫לשאול‬ ‫יש‬ ‫האוספים‬ ‫ללא‬ ‫והפיסול‬ ‫הציור‬ ‫של‬ ‫מצבם‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ?‫והקונסרבטוריון‬ ‫הריכוזיות‬ ‫בלא‬ ‫האם‬ ,‫ולתהות‬ ‫יותר‬ ‫רחוק‬ ‫ללכת‬ ‫אפשר‬ ?‫והמוזיאונים‬ ‫היתרון‬ ‫שהוא‬ ‫טוב‬ ‫טעם‬ ‫אותו‬ ‫מתפתח‬ ‫היה‬ ‫ממנה‬ ‫הנובע‬ ‫האמנות‬ ‫וסבסוד‬ ‫בכל‬ ‫צרפת‬ ‫מוצרי‬ ‫להפצת‬ ‫מסייע‬ ‫אשר‬ ‫הצרפתית‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ ‫האצילי‬ ‫כי‬ ‫לטעון‬ ‫פזיזות‬ ‫זו‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ,‫כאלה‬ ‫תוצאות‬ ‫עם‬ ?‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫עליונות‬ ‫את‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫המגשים‬ ,‫האמנויות‬ ‫סבסוד‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ?‫האזרחים‬ ‫בכל‬ ‫יפגע‬ ‫לא‬ ,‫כולּה‬ ‫באירופה‬ ‫ותהילתם‬ ‫הצרפתים‬ ‫אפשר‬ ,‫בכוחם‬ ‫מפקפק‬ ‫שאיני‬ ‫אחרים‬ ‫וטיעונים‬ ‫אלה‬ ‫טיעונים‬ ‫כנגד‬ 18 ‫אודות‬ ‫על‬ ‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫ראשית‬ .‫פחות‬ ‫לא‬ ‫חזקים‬ ‫טיעונים‬ ‫להעמיד‬ ‫שביכולתו‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫רחבות‬ ‫המחוקק‬ ‫של‬ ‫זכויותיו‬ ‫האם‬ .‫החלוקתי‬ ‫הצדק‬ :‫אמר‬ 4 ‫למרטין‬ ‫מר‬ ?‫ָן‬‫ּמ‬ָ‫א‬‫ל‬ ‫אותו‬ ‫ולתת‬ ‫ָן‬‫ּמ‬ֻ‫א‬‫ה‬ ‫של‬ ‫ממשכורתו‬ ‫נתח‬ ‫לקחת‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ?‫תתנגדו‬ ‫עוד‬ ‫ְמה‬‫ל‬ ,‫התיאטרון‬ ‫לסבסוד‬ ‫מתנגדים‬ ‫אתם‬ ‫״אם‬ ‫המכונים‬ ,‫המוזיאונים‬ ,‫הפקולטות‬ ‫לסבסוד‬ ‫גם‬ ‫להתנגד‬ ‫מחויבים‬ ‫תהיו‬ ‫כל‬ ‫בסבסוד‬ ‫תומך‬ ‫אתה‬ ‫״אם‬ :‫כך‬ ‫ללמרטין‬ ‫להשיב‬ ‫נוכל‬ .‫והספריות?״‬ ‫לתמוך‬ ‫תרצה‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ?‫לסבסד‬ ‫תרצה‬ ‫עוד‬ ‫מה‬ ,‫ומועיל‬ ‫טוב‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫והחינוך?״‬ ‫הצדקה‬ ,‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ,‫החקלאות‬ ‫בסבסוד‬ ‫זו‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובה‬ ?‫האמנות‬ ‫את‬ ‫בהכרח‬ ‫יקדם‬ ‫הסבסוד‬ ‫האם‬ ,‫כך‬ ‫התיאטראות‬ ‫כי‬ ‫בעינינו‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שהרי‬ ,‫משמעית‬ ‫חד‬ ‫מלהיות‬ ‫רחוקה‬ ‫אם‬ ,‫לבסוף‬ .‫שלהם‬ ‫חשבונם‬ ‫על‬ ‫החיים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫המשגשגים‬ ‫נולדים‬ ‫והרצונות‬ ‫שהצרכים‬ ‫לב‬ ‫נשים‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫לשיקולים‬ ‫נתייחס‬ ‫מאפשרת‬ ‫הלאומית‬ ‫החיים‬ ‫שרמת‬ ‫ככל‬ ‫ומתגברים‬ ‫והולכים‬ ‫מאלה‬ ‫אלה‬ ‫לאומית‬ ‫חיים‬ ‫ברמת‬ ‫שכן‬ ‫זה‬ ‫בתהליך‬ ‫להתערב‬ ‫לממשלה‬ ‫אל‬ ;‫סיפוקם‬ ‫את‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המותרות‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫הממשלה‬ ,‫נתונה‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫כיוונו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫חיוניות‬ ‫בתעשיות‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ,‫רצונות‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫העתקה‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הציביליזציה‬ ‫התקדמות‬ ‫ומשאירה‬ ‫מסוכן‬ ‫במצב‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫מניחה‬ ‫ואוכלוסיה‬ ‫תעסוקה‬ ,‫טעמים‬ .‫יציב‬ ‫בסיס‬ ‫ללא‬ ‫אותה‬ .‫ממשלתית‬ ‫להתערבות‬ ‫המתנגדים‬ ‫שמעלים‬ ‫טיעונים‬ ‫כמה‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫ורצונותיהם‬ ‫צורכיהם‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫האזרחים‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אלה‬ ‫אנשים‬ ‫לאלה‬ ‫שייך‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫אני‬ .‫התנהלותם‬ ‫על‬ ‫בעצמם‬ ‫ולהחליט‬ ‫ולא‬ ‫מהאזרחים‬ ,‫מלמעלה‬ ‫ולא‬ ‫מלמטה‬ ‫לבוא‬ ‫צריכה‬ ‫הבחירה‬ ‫כי‬ ‫הסבורים‬ .‫האנושי‬ ‫והכבוד‬ ‫החירות‬ ‫להרס‬ ‫לדעתי‬ ‫מובילה‬ ‫הנגדית‬ ‫הדעה‬ .‫מהמחוקק‬ ‫היקש‬ ‫מתוך‬ ,‫הכלכלנים‬ ‫את‬ ‫מאשימים‬ ‫במה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ,‫אבל‬ ‫שאנו‬ ‫אותנו‬ ‫מאשימים‬ ‫לסבסוד‬ ‫מתנגדים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ ?‫הוגן‬ ‫ולא‬ ‫מוטעה‬ ‫שפעילויות‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫וכאשר‬ ‫לסבסד‬ ‫רוצים‬ ‫שאותו‬ ‫לדבר‬ ‫מתנגדים‬ ,‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫שלהן‬ ‫המימון‬ ‫את‬ ‫ויקבלו‬ ‫חופשיות‬ ‫יהיו‬ ‫מסוימות‬ 19 .‫צרפתי‬ ‫ומדינאי‬ ‫משורר‬ ,)1790-1869( ‫למרטין‬ ‫לואי‬ ‫מארי‬ ‫אלפונס‬ 4
 11. 11. ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ‫דורשים‬ ‫כשאנו‬ .‫בהן‬ ‫מחבלים‬ ‫שאנו‬ ‫אותנו‬ ‫מאשימים‬ ‫כשאנחנו‬ ,‫באתאיזם‬ ‫מואשמים‬ ‫אנחנו‬ ,‫דת‬ ‫בענייני‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תתערב‬ ‫אנחנו‬ ,‫חינוך‬ ‫בענייני‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תתערב‬ ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ‫דורשים‬ ‫על‬ ‫לסבסד‬ ‫למדינה‬ ‫אל‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫כשאנו‬ .‫הנאורות‬ ‫כאויבי‬ ‫מוצגים‬ ‫התעשיינים‬ ‫כאויבי‬ ‫מוצגים‬ ‫אנחנו‬ ,‫והתעשייה‬ ‫החקלאות‬ ‫את‬ ‫מיסוי‬ ‫ידי‬ ‫אנחנו‬ ‫אמנים‬ ‫לסבסד‬ ‫צריכה‬ ‫לא‬ ‫שהמדינה‬ ‫סבורים‬ ‫וכשאנחנו‬ ‫והפועלים‬ .‫באמנות‬ ‫תועלת‬ ‫כל‬ ‫רואים‬ ‫שאינם‬ ‫כברברים‬ ‫מוצגים‬ .‫אלה‬ ‫האשמות‬ ‫על‬ ‫תוקף‬ ‫בכל‬ ‫מוחה‬ ‫אני‬ ,‫החינוך‬ ,‫הדת‬ ‫את‬ ‫להרוס‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנו‬ ‫האבסורדית‬ ‫לטענה‬ ‫בניגוד‬ ‫על‬ ‫תגן‬ ‫שהמדינה‬ ‫דורשים‬ ‫שאנו‬ ‫בשעה‬ ‫והאמנויות‬ ‫העבודה‬ ,‫התעשייה‬ ‫מימונם‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫את‬ ‫תעביר‬ ‫ולא‬ ‫שלהם‬ ‫החופשית‬ ‫ההתפתחות‬ .‫הנכון‬ ‫הוא‬ ‫ההפך‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫לשנייה‬ ‫אחת‬ ‫אזרחים‬ ‫מקבוצת‬ ‫בחברה‬ ‫החיים‬ ‫הכוחות‬ ‫כל‬ ‫יתפתחו‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫ניצול‬ ,‫לצרות‬ ‫מקור‬ ‫יהיה‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫לא‬ ‫ואף‬ ‫הרמוני‬ ‫באופן‬ ‫האזרחית‬ .‫כיום‬ ‫שקורה‬ ‫כפי‬ ,‫סדר‬ ‫וחוסר‬ ‫עריצות‬ ‫בחוק‬ ‫מוסדרת‬ ‫או‬ ‫מסובסדת‬ ‫שאינה‬ ‫פעילות‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫יריבינו‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ .‫באנושות‬ ‫ולא‬ ‫במחוקק‬ ‫מאמינים‬ ‫הם‬ ,‫הרוסה‬ ‫פעילות‬ ‫היא‬ .‫במחוקק‬ ‫ולא‬ ‫באנושות‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ,‫הנכון‬ ‫הוא‬ ‫שההפך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נוהגים‬ ‫היינו‬ ‫״אילו‬ :‫כך‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ ‫אמר‬ ,‫לגישתו‬ ‫נאמן‬ ‫כבודה‬ ‫שהן‬ ‫הציבוריות‬ ‫התערוכות‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ ‫עלינו‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫עקרון‬ .‫הארץ״‬ ‫של‬ ‫ועושרה‬ ‫פירושו‬ ‫לא-לסבסד‬ ,‫השקפתך‬ ‫לפי‬ :‫למרטין‬ ‫למר‬ ‫להשיב‬ ‫הריני‬ ‫רצון‬ ‫ללא‬ ‫קיים‬ ‫אינו‬ ‫דבר‬ ‫כי‬ ‫מניחה‬ ‫שהשקפתך‬ ‫ומכיוון‬ ,‫להשמיד‬ ‫לך‬ ‫אשיב‬ .‫המסים‬ ‫מכספי‬ ‫אלא‬ ‫חי‬ ‫אינו‬ ‫דבר‬ ‫כי‬ ‫מסיק‬ ‫אתה‬ ‫המדינה‬ ‫העובדה‬ ‫אל‬ ‫לבך‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫ואסיט‬ ‫בחרת‬ ‫שאתה‬ ‫הדוגמה‬ ‫באמצעות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנהגתה‬ ‫זו‬ ,‫ביותר‬ ‫האצילית‬ ,‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫שהתערוכה‬ ,‫להגזים‬ ‫בלי‬ ‫ואף‬ ,‫ביותר‬ ‫האוניברסאלית‬ ,‫ביותר‬ ‫הליברלית‬ ‫המחשבה‬ .‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫בלונדון‬ ‫המתקיימת‬ ‫התערוכה‬ ‫היא‬ ,‫ביותר‬ ‫ההומניטארית‬ ‫אינו‬ ‫מס‬ ‫ואף‬ ‫בה‬ ‫מעורבת‬ ‫אינה‬ ‫ממשלה‬ ‫שאף‬ ‫היחידה‬ ‫התערוכה‬ ‫היא‬ 20 5 .‫אותה‬ ‫מסבסד‬ ‫בעד‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫טיעונים‬ ‫לטעון‬ ‫אפשר‬ ,‫כאמור‬ .‫לאמנויות‬ ‫נחזור‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫למטרה‬ ‫בהתאם‬ ‫כי‬ ‫יבין‬ ‫הקורא‬ .‫ונגדו‬ ‫הסבסוד‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ ‫אבל‬ ,‫ביניהם‬ ‫להכריע‬ ‫אנסה‬ ‫ולא‬ ‫הטיעונים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אפרט‬ ‫לא‬ ‫שייכת‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬ ‫בשתיקה‬ ‫עליה‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫שאינני‬ ‫טענה‬ ‫הציג‬ .‫בהן‬ ‫דן‬ ‫שמאמרי‬ ‫הטענות‬ ‫לסוג‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ :‫למרטין‬ ‫אמר‬ ‫כך‬ ‫אחת‬ ‫במילה‬ ‫מסתכמת‬ ‫לתיאטראות‬ ‫בנוגע‬ ‫הכלכלית‬ ‫השאלה‬ ‫ככל‬ ‫ויצרנית‬ ‫פרי‬ ‫נושאת‬ ‫התיאטרון‬ ‫תעשיית‬ .‫תעסוקה‬ :‫בלבד‬ ‫בצרפת‬ ‫התיאטראות‬ ,‫יודעים‬ ‫שאתם‬ ‫כפי‬ .‫במשק‬ ‫אחרת‬ ‫תעשייה‬ :‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫פועלים‬ ‫אלף‬ 80-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫ומפרנסים‬ ‫מקיימים‬ ‫של‬ ‫לבה‬ ‫לב‬ ‫שהם‬ ‫וכו׳‬ ‫אדריכלים‬ ,‫מלבישים‬ ,‫מעצבים‬ ,‫ציירים‬ ‫ראויים‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫בפריז‬ ‫מסוימים‬ ‫ברבעים‬ ‫הכלכלית‬ ‫הפעילות‬ .‫שלכם‬ ‫לסימפטיה‬ ‫״הסבסוד‬ :‫דבר‬ ‫של‬ ‫ופירושו‬ ‫למרטין‬ ‫אומר‬ ,‫שלכם״‬ ‫״הסימפטיה‬ .‫שלכם״‬ :‫ואומר‬ ‫ממשיך‬ ‫למרטין‬ ‫של‬ ‫הלוקסוס‬ .‫הפריפריה‬ ‫את‬ ‫מפרנסים‬ ‫פריז‬ ‫של‬ ‫התענוגות‬ ‫הסוגים‬ ‫מכל‬ ‫פועלים‬ ‫אלף‬ 100 ‫של‬ ‫והלחם‬ ‫המשכורת‬ ‫הוא‬ ‫העשיר‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫התיאטראות‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫הכה‬ ‫מהתעשייה‬ ‫שמתקיימים‬ ‫את‬ ‫המעשירות‬ ,‫אלו‬ ‫אצילות‬ ‫מהנאות‬ ‫ושמרוויחים‬ ‫הרפובליקה‬ .‫משפחותיהם‬ ‫וחיי‬ ‫חייהם‬ ‫לקיום‬ ‫הכרחית‬ ‫הכה‬ ‫הפרנסה‬ ‫את‬ ,‫צרפת‬ ‫(״יפה‬ ‫פרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ‫של‬ ‫סובסידיה‬ ‫דורשים‬ ‫אנחנו‬ ‫בעבורם‬ .)‫ביניים‬ ‫קריאות‬ ‫נשמעות‬ ,‫מאוד!״‬ ‫יפה‬ !‫מאוד‬ 21 .1851-‫ב‬ ‫שבלונדון‬ ‫פארק‬ ‫בהייד‬ ‫שנערכה‬ ‫הגדולה״‬ ‫ל״תערוכה‬ ‫מתייחס‬ ‫הכותב‬ 5 ‫ארגון‬ ,London Society of Arts-‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתנה‬ ‫לתערוכה‬ ‫החסות‬ ‫תערוכות‬ ‫בסדרת‬ ‫הראשונה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫תערוכה‬ .‫האמנויות‬ ‫פיתוח‬ ‫שמטרתו‬ .‫עולמיים״‬ ‫״ירידים‬ ‫או‬ ‫בינלאומיות‬
 12. 12. !‫מאוד‬ ‫״רע‬ :‫לומר‬ ‫עלי‬ ,‫למרטין‬ ‫שהעלה‬ ‫הכלכלי‬ ‫לטיעון‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ .‫מאוד!״‬ ‫רע‬ ‫תעשיית‬ ‫לפועלי‬ ,‫לפחות‬ ‫בחלקם‬ ,‫מגיעים‬ ‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ,‫אכן‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬ .‫שחיתות‬ ‫בגלל‬ ‫בדרך‬ ‫אובד‬ ‫אולי‬ ‫מהכסף‬ ‫חלק‬ .‫התיאטרון‬ ‫הפועלים‬ .‫העוגה‬ ‫את‬ ‫אוכל‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫כי‬ ‫שנגלה‬ ‫יתכן‬ ‫מקרוב‬ ‫הדברים‬ ‫אבל‬ !‫פירורים‬ ‫כמה‬ ‫להם‬ ‫נשארים‬ ‫אם‬ ‫הטוב‬ ‫מזלם‬ ‫על‬ ‫להודות‬ ‫צריכים‬ ‫ָרים‬‫ּפ‬ַ‫ס‬‫ל‬ ,‫למלבישים‬ ,‫למעצבים‬ ,‫לציירים‬ ‫תגיע‬ ‫כולה‬ ‫שהסובסידיה‬ ‫נניח‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫וכו׳‬ ‫החשוב‬ ,‫השאלה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫צדה‬ ‫הנה‬ ?‫העוגה‬ ‫מגיעה‬ ‫מאין‬ ‫אבל‬ ‫היו‬ ‫לאן‬ ?‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ‫של‬ ‫מקורם‬ ‫מה‬ .‫הראשון‬ ‫מצדה‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫ריבולי‬ ‫לרחוב‬ ‫ראשית‬ ‫הנבחרים‬ ‫בית‬ ‫אותם‬ ‫העביר‬ ‫אילולא‬ ‫הולכים‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫זה‬ 6 ?‫גרנל‬ ‫לרחוב‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫את‬ ‫שלפה‬ ‫המחוקקים‬ ‫בבית‬ ‫שההצבעה‬ ‫לטעון‬ ‫יעז‬ ‫לא‬ ‫איש‬ ,‫כמובן‬ ‫תוספת‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מהווה‬ ‫שהיא‬ ,‫הקלפי‬ ‫תיבת‬ ‫מתוך‬ ‫מאין‬ ‫יש‬ ‫הסכום‬ ‫בלתי‬ ‫הפרנקים‬ ‫אלף‬ 60 ‫היו‬ ‫זו‬ ‫ניסית‬ ‫הצבעה‬ ‫שבלי‬ ,‫הלאומי‬ ‫לעושר‬ ‫לעשות‬ ‫הרוב‬ ‫של‬ ‫שביכולתו‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫יש‬ .‫מוחשיים‬ ‫ובלתי‬ ‫נראים‬ ‫כלומר‬ ,‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫אותו‬ ‫ולשלוח‬ ‫אחד‬ ‫ממקום‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫הוא‬ .‫אחר‬ ‫מיעד‬ ‫יימנע‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫ליעדו‬ ‫יגיע‬ ‫הסכום‬ ‫אחד‬ ‫פרנק‬ ‫בן‬ ‫מס‬ ‫ששילם‬ ‫המסים‬ ‫שמשלם‬ ‫ברור‬ :‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫המצב‬ ‫בשווי‬ ‫הנאה‬ ‫ממנו‬ ‫נמנעה‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ .‫ממנו‬ ‫שנלקח‬ ‫בפרנק‬ ‫עוד‬ ‫יחזיק‬ ‫לא‬ .‫זהה‬ ‫בערך‬ ‫שכר‬ ‫נמנע‬ ,‫זו‬ ‫הנאה‬ ‫לו‬ ‫מספק‬ ‫שהיה‬ ‫מהפועל‬ ‫וכי‬ ‫אחד‬ ‫פרנק‬ ‫במאי‬ 16-‫ה‬ ‫של‬ ‫שההצבעה‬ ‫הילדותית‬ ‫לאשליה‬ ‫נאמין‬ ‫אל‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫ומשכורות‬ ‫הנאות‬ ‫העבירה‬ ‫היא‬ .‫לתעסוקה‬ ‫או‬ ‫לרווחה‬ ‫מה‬ ‫דבר‬ ‫הוסיפה‬ .‫הכול‬ ‫זה‬ ,‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫אחד‬ ‫ממקום‬ ‫אחד‬ ‫וסוג‬ ‫הנאות‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫סוג‬ ‫החליפה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ‫מוסריות‬ ,‫יותר‬ ‫דחופות‬ ,‫ועבודה‬ ‫הנאות‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫בסוג‬ ,‫עבודה‬ ‫של‬ ‫אלף‬ 60-‫ש‬ ‫לומר‬ ‫אוכל‬ .‫זה‬ ‫בטיעון‬ ‫להיאבק‬ ‫אוכל‬ ?‫יותר‬ ‫והגיוניות‬ ‫יותר‬ ,‫חקלאים‬ ‫של‬ ‫ממשכורותיהם‬ ‫נגרעו‬ ‫המסים‬ ‫ממשלמי‬ ‫שנלקחו‬ ‫הפרנקים‬ 22 .‫לתיאטראות‬ ‫העירייה‬ ‫מבית‬ 6 ,‫מעצבים‬ ,‫זמרים‬ ‫של‬ ‫לשכרם‬ ‫ונוספו‬ ‫ומסגרים‬ ‫נגרים‬ ,‫תעלות‬ ‫חופרי‬ ‫יותר‬ ‫חשובה‬ ‫השנייה‬ ‫הקבוצה‬ ‫כי‬ ‫הוכחה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ .‫ומלבישים‬ ‫ָרים‬‫ּפ‬ַ‫ס‬ ‫התיאטראות‬ ‫עבודת‬ ‫כי‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ .‫כך‬ ‫טוען‬ ‫אינו‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ .‫מהראשונה‬ ‫זו‬ .‫יותר‬ ‫ולא‬ ,‫אחרת‬ ‫עבודה‬ ‫ככל‬ ‫יצרנית‬ ,‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫פרי‬ ‫נושאת‬ ‫שעבודה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫ההוכחה‬ ‫שכן‬ ,‫לערער‬ ‫אפשר‬ ‫עליה‬ ‫שאף‬ ‫אמירה‬ ‫שהראשונה‬ ‫היא‬ ‫הראשון‬ ‫מהסוג‬ ‫כעבודה‬ ‫יצרנית‬ ‫אינה‬ ‫השני‬ ‫מהסוג‬ .‫השנייה‬ ‫את‬ ‫לסבסד‬ ‫נדרשת‬ .‫עבודות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫של‬ ‫ערכם‬ ‫בין‬ ‫להשוות‬ ‫מבקש‬ ‫אינני‬ ‫אבל‬ ‫שמחאו‬ ‫ואלה‬ ‫למרטין‬ ‫מר‬ ‫שאם‬ ‫להראות‬ ‫זה‬ ‫מבקש‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ספקי‬ ‫שהרוויחו‬ ‫המשכורות‬ ‫את‬ ‫השמאלית‬ ‫בעינם‬ ‫ראו‬ ‫לטיעונו‬ ‫כף‬ ‫משכורותיהם‬ ‫את‬ ‫הימנית‬ ‫בעינם‬ ‫לראות‬ ‫עליהם‬ ‫היה‬ ,‫התיאטראות‬ ‫זאת‬ ‫רואים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ .‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫הספקים‬ ‫של‬ ‫האבודות‬ ‫היו‬ ‫אילו‬ .‫רווח‬ ‫הכספים‬ ‫בהעברת‬ ‫הרואה‬ ‫המגוחכת‬ ‫לטעות‬ ‫חשופים‬ ‫הם‬ ‫שנכון‬ ‫מה‬ ‫שכן‬ .‫אינסוף‬ ‫עד‬ ‫סובסידיות‬ ‫מבקשים‬ ‫היו‬ ‫לשיטתם‬ ‫נאמנים‬ .‫פרנקים‬ ‫למיליארד‬ ‫גם‬ ‫נכון‬ ‫פרנקים‬ ‫אלף‬ 60-‫ול‬ ‫אחד‬ ‫לפרנק‬ ‫סיבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תועלתם‬ ‫את‬ ‫נא‬ ‫הוכיחו‬ ‫במסים‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ,‫רבותי‬ ‫מחיות‬ ‫הציבוריות‬ ‫״ההוצאות‬ :‫כגון‬ ‫עלוב‬ ‫טיעון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫מבוססות‬ ‫בעובדה‬ ‫החיונית‬ ‫ההכרה‬ ‫מן‬ ‫מתעלם‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ .‫הפועלים״‬ ‫מעמד‬ ‫את‬ ‫ושכתוצאה‬ ‫פרטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫תמיד‬ ‫מחליפות‬ ‫הציבוריות‬ ‫שההוצאות‬ ‫מוסיפות‬ ‫ואינן‬ ‫אחר‬ ‫פועל‬ ‫של‬ ‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫פועל‬ ‫מקיימות‬ ‫הן‬ ‫מכך‬ ‫מכדי‬ ‫אבסורדי‬ ‫אך‬ ‫אופנתי‬ ‫שלכם‬ ‫הטיעון‬ .‫כולו‬ ‫הפועלים‬ ‫למעמד‬ ‫דבר‬ .‫ההיגיון‬ ‫על‬ ‫שיגבר‬ )‫(ציבוריות‬ ‫יזומות‬ ‫עבודות‬ .5 ‫גדול‬ ‫במפעל‬ ‫להתחיל‬ ‫אומה‬ ‫של‬ ‫מבחירתה‬ ‫יותר‬ ‫טבעי‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫מהאזרחים‬ ‫הנאסף‬ ‫מימון‬ ‫באמצעות‬ ‫לפועל‬ ‫אותו‬ ‫ולהוציא‬ ‫שסבלנותי‬ ‫מודה‬ ‫אני‬ ‫ואולם‬ .‫לקהילה‬ ‫יתרום‬ ‫זה‬ ‫שמפעל‬ ‫משוכנעת‬ ‫האשליה‬ ‫את‬ ‫שכאלו‬ ‫במפעלים‬ ‫המצדדים‬ ‫מפי‬ ‫שומע‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ ‫אובדת‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ניצור‬ ‫אלו‬ ‫עצומים‬ ‫מפעלים‬ ‫״בעזרת‬ :‫הבאה‬ ‫הכלכלית‬ .‫לפועלים״‬ 23
 13. 13. ‫כך‬ .‫תעלה‬ ‫חופרת‬ ,‫רחוב‬ ‫מתקנת‬ ,‫ארמון‬ ‫בונה‬ ,‫כביש‬ ‫סוללת‬ ‫מדינה‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫פועלים‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫מספר‬ ‫בעבור‬ ‫עבודה‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫אחרים‬ ‫פועלים‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫ממספר‬ ‫עבודה‬ ‫מונעת‬ ‫היא‬ ,‫ואולם‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫בוקר‬ ‫בכל‬ ‫מגיעים‬ ‫פועלים‬ ‫אלף‬ .‫בנייתו‬ ‫במהלך‬ ‫כביש‬ ‫לפנינו‬ ‫זו‬ .‫משכורותיהם‬ ‫את‬ ‫ומקבלים‬ ‫ערב‬ ‫בכל‬ ‫לבתיהם‬ ‫חוזרים‬ ,‫לעבודה‬ ‫לממן‬ ‫ההחלטה‬ ‫מתקבלת‬ ‫הייתה‬ ‫אילולא‬ ,‫הכביש‬ ‫נבנה‬ ‫אילולא‬ .‫עובדה‬ ‫ולא‬ ‫עבודתם‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫שם‬ ‫מוצאים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫טובים‬ ‫אנשים‬ ,‫בנייתו‬ ‫את‬ .‫עובדה‬ ‫זו‬ ‫גם‬ .‫משכורותיהם‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫דבר‬ ‫כולל‬ ,‫בכללותו‬ ,‫המפעל‬ ‫האין‬ ?‫הכול‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ‫״האסיפה‬ ‫המילים‬ ‫את‬ ‫מפיו‬ ‫מוציא‬ 7 ‫דופן‬ ‫מר‬ ‫שבו‬ ‫ברגע‬ ‫האם‬ ?‫נוסף‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫קופתם‬ ‫לתוך‬ ‫נס‬ ‫דרך‬ ‫הפרנקים‬ ‫מיליוני‬ ‫נכנסים‬ ,‫החליטה״‬ ‫שהמדינה‬ ‫הכרח‬ ‫האין‬ ,‫התהליך‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ 8 ?‫בינו‬ ‫ומר‬ ‫פול‬ ‫האין‬ ?‫הוצאתו‬ ‫את‬ ‫מארגנת‬ ‫שהיא‬ ‫כשם‬ ‫הכסף‬ ‫של‬ ‫גבייתו‬ ‫את‬ ‫תארגן‬ ‫האזרחים‬ ‫מן‬ ‫ולגבות‬ ‫הארץ‬ ‫את‬ ‫לתור‬ ‫המס‬ ‫גובי‬ ‫את‬ ‫שתשלח‬ ‫הכרח‬ ?‫תרומתם‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫בוחנים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ .‫היבטיה‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫הסוגיה‬ ‫את‬ ‫אפוא‬ ‫לימדו‬ ‫היו‬ ‫מה‬ ‫לבחון‬ ‫תשכחו‬ ‫אל‬ ,‫תוציא‬ ‫שהיא‬ ‫במיליונים‬ ‫המדינה‬ ‫תעשה‬ ‫שמפעל‬ ‫מבינים‬ ‫ודאי‬ ‫אתם‬ ,‫ובכן‬ .‫מיליונים‬ ‫באותם‬ ‫האזרחים‬ ‫עושים‬ ‫פועל‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫מוטבעת‬ ‫אחד‬ ‫בצד‬ .‫צדדים‬ ‫שני‬ ‫בעל‬ ‫מטבע‬ ‫הוא‬ ‫ציבורי‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫מוטבעת‬ ‫השני‬ ‫בצד‬ .‫שרואים״‬ ‫״מה‬ ‫הכיתוב‬ ‫עם‬ ‫בעבודתו‬ .‫רואים״‬ ‫שאין‬ ‫״מה‬ ‫הכיתוב‬ ‫לצד‬ ‫מובטל‬ ‫פועל‬ ‫מאשר‬ ‫ציבוריות‬ ‫לעבודות‬ ‫יותר‬ ‫מסוכנת‬ ‫בה‬ ‫נאבק‬ ‫שאני‬ ‫העמדה‬ ‫תועלת‬ ‫ברזל‬ ‫למסילת‬ ‫או‬ ‫לכביש‬ ‫כאשר‬ .‫ראוותניים‬ ‫ענק‬ ‫למפעלי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫להצדיקם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫תועלת‬ ‫בציון‬ ‫די‬ ,‫כשלעצמם‬ ‫״חייבים‬ :‫המפוקפק‬ ‫הטיעון‬ ‫על‬ ‫מתבססים‬ ?‫עושים‬ ‫מה‬ ,‫זאת‬ ‫לעשות‬ 24 .‫וסנאטור‬ ‫כלכלן‬ ,‫מהנדס‬ ,)1784-1873( ‫דופן‬ ‫שארל‬ 7 ‫בינו‬ ‫מארסיאל‬ ‫וז׳אן‬ ,‫פיננסים‬ ‫ואיש‬ ‫פוליטיקאי‬ ,)1800-1867( ‫פול‬ ‫אשיל‬ 8 .1852 ‫בשנת‬ ‫צרפת‬ ‫של‬ ‫האוצר‬ ‫ושר‬ ‫כלכלן‬ ,‫מהנדס‬ ,)1805-1855( .‫לפועלים״‬ ‫עבודה‬ ‫לספק‬ -‫שאן-דה‬ ‫פארק‬ ‫את‬ ‫ולהרוס‬ ‫לבנות‬ ‫מורים‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫פילנתרופי‬ ‫באופן‬ ‫שפעל‬ ‫האמין‬ ‫הגדול‬ ‫שנפוליאון‬ ‫ואומרים‬ ‫מארס‬ ‫״מה‬ :‫אמר‬ ‫גם‬ ‫הרי‬ ‫הוא‬ .‫אותן‬ ‫לסתום‬ ‫ואז‬ ‫תעלות‬ ‫לחפור‬ ‫הורה‬ ‫כאשר‬ .‫הפועלים״‬ ‫מעמד‬ ‫שצובר‬ ‫העושר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מספיק‬ ?‫התוצאה‬ ‫חשובה‬ .‫באשליה‬ ‫לשגות‬ ‫לנו‬ ‫הגורם‬ ‫הוא‬ ‫הכסף‬ .‫דברים‬ ‫של‬ ‫לעומקם‬ ‫נרד‬ ‫מהם‬ ‫לבקש‬ ‫משמעו‬ ‫משותפת‬ ‫פעילות‬ ‫למימון‬ ‫כסף‬ ‫מאזרחים‬ ‫לבקש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משיג‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫שכן‬ ,‫ממש‬ ‫של‬ ‫בעבודה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫האזרחים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נאסוף‬ ‫אם‬ ,‫לכן‬ .‫כמס‬ ‫עליו‬ ‫שהושת‬ ‫הסכום‬ ‫את‬ ‫עבודה‬ ‫מן‬ ‫בכך‬ ‫יהיה‬ ,‫לכול‬ ‫תועלת‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫עבודה‬ ‫בעצמם‬ ‫שיבצעו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫העבודה‬ ‫מתוצאות‬ ‫ההנאה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תמורה‬ ‫יקבלו‬ ‫הם‬ .‫ההיגיון‬ ‫בו‬ ‫ייסע‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬ ‫כביש‬ ‫לבנות‬ ‫אותם‬ ‫ונחייב‬ ‫האזרחים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נאסוף‬ ‫יהיה‬ ,‫עבודה‬ ‫להם‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ‫בו‬ ‫יתגורר‬ ‫לא‬ ‫שאיש‬ ‫ארמון‬ ‫או‬ ‫מקבלים‬ ‫איננו‬ ‫זו‬ ‫״מעבודה‬ :‫צודקת‬ ‫התנגדות‬ ‫ויעורר‬ ‫אבסורדי‬ ‫הדבר‬ .‫עצמנו״‬ ‫בשביל‬ ‫לעבוד‬ ‫מעדיפים‬ ‫״אנו‬ ,‫האזרחים‬ ‫יאמרו‬ ,‫תמורה״‬ ‫גורע‬ ‫אינו‬ ‫עבודה‬ ‫ולא‬ ‫כסף‬ ‫האזרחים‬ ‫תורמים‬ ‫שבאמצעותו‬ ‫התהליך‬ ‫שותפים‬ ‫הכול‬ ,‫עובדים‬ ‫הכול‬ ‫כאשר‬ ,‫ואולם‬ .‫הכללית‬ ‫מהתוצאה‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫המועסקים‬ ‫הפועלים‬ ‫מהפסד‬ ‫חומקים‬ ‫היזומה‬ ‫בעבודה‬ ‫ואילו‬ ,‫להפסד‬ .‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫נטל‬ ‫האזרחים‬ ‫לשאר‬ ‫ומשאירים‬ ‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫ומעודדת‬ ‫מסייעת‬ ‫״החברה‬ :‫הקובע‬ ‫סעיף‬ ‫בחוקה‬ ‫יש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המאורגנות‬ ‫יזומות‬ ‫ציבוריות‬ ‫עבודות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ]...[ ‫התעסוקה‬ .‫למובטלים״‬ ‫עבודה‬ ‫יספקו‬ ‫אשר‬ ‫והעיריות‬ ‫המחוזות‬ ,‫המדינה‬ ‫טובה‬ ‫תוצאה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫המסים‬ ‫משלמי‬ ‫של‬ ‫כזו‬ ‫להתערבות‬ ‫שכזאת‬ ‫התערבות‬ .‫קשה‬ ‫חורף‬ ‫במהלך‬ ‫או‬ ‫משבר‬ ‫בעת‬ ,‫זמני‬ ‫כאמצעי‬ ‫לוקחת‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ‫ולשכר‬ ‫לתעסוקה‬ ‫דבר‬ ‫מוסיפה‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ :‫לביטוח‬ ‫דומה‬ ‫לתקופות‬ ,‫בהפסד‬ ‫אמנם‬ ,‫אותן‬ ‫ומעבירה‬ ‫טובות‬ ‫מתקופות‬ ‫ושכר‬ ‫ְרֹות‬‫ׂש‬ִ‫מ‬ .‫קשות‬ ‫הרסנית‬ ‫אשליה‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ,‫ומערכתי‬ ‫כללי‬ ,‫קבוע‬ ‫אמצעי‬ ‫בתור‬ ‫שאותן‬ ,‫שנוצרו‬ ‫ְרות‬‫ׂש‬ִ‫מ‬ ‫מעט‬ ‫המבליטה‬ ‫סתירה‬ ‫זו‬ .‫אפשרית‬ ‫ובלתי‬ .‫רואים‬ ‫אין‬ ‫שאותן‬ ,‫שנמנעו‬ ‫משרות‬ ‫הרבה‬ ‫ומחביאה‬ ,‫רואים‬ 25
 14. 14. ‫מתווכים‬ .6 ‫שאנשים‬ ‫והפרטיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫השירותים‬ ‫מכלול‬ ‫היא‬ ‫חברה‬ .‫לזה‬ ‫זה‬ ‫מרצון‬ ‫או‬ ‫מכפייה‬ ‫מספקים‬ ‫קל‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫ומוסדרים‬ ‫הנקבעים‬ ‫הציבוריים‬ ‫השירותים‬ ‫ולהמשיך‬ ‫החוק‬ ‫לצד‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫לשרוד‬ ‫יכולים‬ ,‫צורך‬ ‫בכך‬ ‫כשיש‬ ‫לשנותו‬ ‫מטרד‬ ‫אלא‬ ‫מהווים‬ ‫אינם‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫ציבוריים‬ ‫שירותים‬ ‫להיקרא‬ ‫נמצאים‬ ‫הם‬ ‫כלומר‬ ,‫וולונטאריים‬ ‫הם‬ ‫הפרטיים‬ ‫השירותים‬ .‫ציבורי‬ ‫ויכולתו‬ ‫רצונו‬ ‫לפי‬ ‫מהם‬ ‫ומקבל‬ ‫נותן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫האישית‬ ‫האחריות‬ ‫בתחום‬ ‫בדיוק‬ ‫נמדדת‬ ‫לעולם‬ ‫אלה‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫תועלתם‬ .‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫לאחר‬ ‫סובלים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ששירותים‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ .‫שלהם‬ ‫היחסי‬ ‫הערך‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫הקידמה‬ ‫לחוק‬ ‫מצייתים‬ ‫פרטיים‬ ‫שירותים‬ ‫ואילו‬ ‫מסטטיות‬ ‫בזבוז‬ ‫על‬ ,‫הציבוריים‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫המוגזמת‬ ‫ההתרחבות‬ ‫ראו‬ ‫אך‬ .‫בחברה‬ ‫הרסנית‬ ‫טפילות‬ ‫ליצור‬ ‫נוטה‬ ,‫בה‬ ‫הכרוך‬ ‫האנרגיות‬ ‫דווקא‬ ‫זו‬ ‫טפילות‬ ‫מייחסות‬ ‫מודרניות‬ ‫כלכליות‬ ‫אסכולות‬ ,‫פלא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫מתוך‬ ‫לשנות‬ ‫ומנסות‬ ‫פרטיים‬ ‫ולשירותים‬ ‫התנדבותית‬ ‫לפעילות‬ .‫השונים‬ ‫המקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫שממלאים‬ ‫הפונקציות‬ ‫להם‬ ‫קוראות‬ ‫שהן‬ ‫מי‬ ‫כנגד‬ ‫בתקיפות‬ ‫יוצאות‬ ‫אלו‬ ‫אסכולות‬ ‫איש‬ ,‫הספקולנט‬ ,‫הבנקאי‬ ,‫הקפיטליסט‬ ‫את‬ ‫ברצון‬ ‫יבטלו‬ ‫הן‬ .‫״מתווכים״‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫מציבים‬ ‫שהם‬ ‫אותם‬ ‫ויאשימו‬ ,‫ונותן‬ ‫והנושא‬ ‫הסוחר‬ ,‫העסקים‬ ‫שירות‬ ‫כל‬ ‫להם‬ ‫לספק‬ ‫ומבלי‬ ‫שניהם‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצרכן‬ ‫היצרן‬ ‫בין‬ ‫להעביר‬ ‫רוצות‬ ‫אלו‬ ‫אסכולות‬ :‫דיוק‬ ‫וליתר‬ ‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫ערך‬ ‫בעל‬ .‫להתבצע‬ ‫צריכה‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫שהרי‬ ,‫התיווך‬ ‫עבודת‬ ‫את‬ ‫למדינה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לציבור‬ ‫מראה‬ ‫זו‬ ‫בנקודה‬ ‫הסוציאליסטים‬ ‫טיעון‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫ומסתיר‬ ‫לשירותיהם‬ ‫בתמורה‬ ‫למתווכים‬ ‫משלם‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ‫ניגוד‬ ‫אותו‬ ‫זהו‬ .‫שירות‬ ‫לאותו‬ ‫בתמורה‬ ‫למדינה‬ ‫לשלם‬ ‫עליו‬ ‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ,‫הדמיון‬ ‫בכוח‬ ‫רק‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ‫ובין‬ ‫לעין‬ ‫שנגלה‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫ומה‬ ‫לתיאוריה‬ ‫רחבה‬ ‫בתמיכה‬ ‫לזכות‬ ,‫הצליחו‬ ‫וגם‬ ,‫ניסו‬ ‫הסוציאליסטים‬ ‫היטב‬ ‫ידעו‬ ‫הם‬ .1847 ‫של‬ ‫הרעב‬ ‫בתקופת‬ ‫במיוחד‬ ,‫שלהם‬ ‫ההרסנית‬ ‫של‬ ‫בתמיכתם‬ ‫לזכות‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫ביותר‬ ‫האבסורדית‬ ‫לתעמולה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ 26 .‫רע‬ ‫יועץ‬ ‫הוא‬ ‫הרעב‬ ,‫ברם‬ .‫הסובלים‬ ‫האנשים‬ ‫בני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫ניצול‬ ‫כגון‬ ‫שליליים‬ ‫בביטויים‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫הסוציאליסטים‬ ‫החלו‬ ‫ומונופול‬ ,‫הרעבים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ספקולציות‬ ,‫אדם‬ .‫שבהם‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫ולהסתיר‬ ‫התיווך‬ ‫עסקי‬ ‫את‬ ‫להכפיש‬ ‫ומחצי‬ ‫מארה״ב‬ ‫המזון‬ ‫הבאת‬ ‫את‬ ‫הסוחרים‬ ‫בידי‬ ‫להשאיר‬ ‫״מדוע‬ ‫והעיריות‬ ‫המחוזות‬ ,‫המדינה‬ ‫״על‬ ,‫הסוציאליסטים‬ ‫שאלו‬ ,‫קרים?״‬ ‫האי‬ ‫מזון‬ ‫ימכרו‬ ‫הם‬ .‫מזון‬ ‫של‬ ‫ואחסון‬ ‫הפצה‬ ‫של‬ ‫שירות‬ ‫בעצמם‬ ‫לארגן‬ ‫שהם‬ ‫מהמס‬ ‫ישוחררו‬ ,‫המסכנים‬ ‫האנשים‬ ,‫והאנשים‬ ‫עלות‬ ‫במחירי‬ ‫האינדיבידואליסטי‬ ,‫האגואיסטי‬ ‫כלומר‬ ,‫החופשי‬ ‫לסחר‬ ‫משלמים‬ .‫והאנרכיסטי״‬ ‫שישלמו‬ ‫המס‬ .‫שרואים‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫לסוחרים‬ ‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫ה״מס״‬ .‫רואים‬ ‫שאין‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ,‫הסוציאליסטית‬ ‫השיטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לסוכניה‬ ‫או‬ ‫למדינה‬ ‫אנשים‬ ‫שני‬ ?‫לסוחרים‬ ‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫כביכול‬ ‫ה״מס״‬ ‫מורכב‬ ‫ממה‬ ‫ובמחיר‬ ‫התחרות‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ,‫מוחלט‬ ‫בחופש‬ ,‫שירות‬ ‫לזה‬ ‫זה‬ ‫נותנים‬ ‫והקמח‬ ‫בפריז‬ ‫נמצאת‬ ‫הרעבה‬ ‫הבטן‬ ‫כאשר‬ .‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫עליו‬ ‫שהוסכם‬ ‫יגיע‬ ‫אשר‬ ‫עד‬ ‫לקצו‬ ‫יגיע‬ ‫לא‬ ‫ֶל‬‫ב‬ֵ‫ס‬‫ה‬ ,‫באודסה‬ ‫נמצא‬ ‫להשביעהּ‬ ‫שביכולתו‬ ‫הרעבים‬ ‫האנשים‬ .1 :‫זאת‬ ‫להשיג‬ ‫דרכים‬ ‫שלוש‬ ‫ישנן‬ .‫הבטן‬ ‫אל‬ ‫הקמח‬ ‫מבטחם‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ .2 .‫הקמח‬ ‫את‬ ‫לחפש‬ ‫בעצמם‬ ‫ללכת‬ ‫יכולים‬ ‫מס‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ .3 .‫זה‬ ‫ממקצוע‬ ‫המתפרנסים‬ ‫באלה‬ ‫הדרכים‬ ‫שלוש‬ ‫מבין‬ .‫בעבורם‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הממשלה‬ ‫לפקידי‬ ‫ולהורות‬ ?‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדרך‬ ‫מהי‬ ,‫הללו‬ ‫יותר‬ ‫הנאורים‬ ,‫יותר‬ ‫החופשיים‬ ‫האנשים‬ ,‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫זו‬ ‫שעובדה‬ ‫להודות‬ ‫עליי‬ .‫השנייה‬ ‫בדרך‬ ‫בעצמם‬ ‫בחרו‬ ‫יותר‬ ‫והמנוסים‬ .‫האחרות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫יתרון‬ ‫זו‬ ‫לדרך‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫בעיניי‬ ‫מספיקה‬ ‫לבדה‬ ‫בעניין‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מטעה‬ ‫בכללותה‬ ‫האנושות‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫מסרב‬ ‫מוחי‬ .‫העניין‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫הבה‬ ,‫זאת‬ ‫ובכל‬ .‫כך‬ ‫כל‬ ‫מכריע‬ ‫באופן‬ ‫לה‬ ‫הנוגע‬ ‫מיליון‬ 36-‫ש‬ ‫הדעת‬ ‫על‬ ‫להעלות‬ ‫אין‬ .‫מעשית‬ ‫אינה‬ ‫הראשונה‬ ‫הדרך‬ ‫לפעול‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫הצרכנים‬ .‫באודסה‬ ‫קמח‬ ‫לחפש‬ ‫ייסעו‬ ‫אזרחים‬ ‫שהם‬ ‫ובין‬ ‫ממשלה‬ ‫פקידי‬ ‫שהם‬ ‫בין‬ ,‫במתווכים‬ ‫צורך‬ ‫להם‬ ‫ויש‬ ‫בעצמם‬ .‫סוחרים‬ 27

×