Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תמיכות במוסדות מוסיקה נייר עמדה

163 views

Published on

תמיכות בתרבות

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תמיכות במוסדות מוסיקה נייר עמדה

 1. 1. 1 ‫בישראל‬ ‫מוסיקה‬ ‫למוסדות‬ ‫וסובסידיות‬ ‫תמיכות‬ ‫כללי‬ ‫בתזמורות‬ ‫הציבוריות‬ ‫ההשקעות‬ ‫בבחינת‬ ‫להתמקד‬ ‫זה‬ ‫נייר‬ ‫מטרת‬,‫מוסיקליים‬ ‫ובמוסדות‬ ‫באופרה‬ ‫בישראל‬,‫לבחון‬‫את‬‫אלו‬ ‫השקעות‬ ‫השפעת‬‫היצירה‬ ‫ושיגשוג‬ ‫חופש‬ ‫לקידום‬ ‫דרכים‬ ‫ולהציע‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקלית‬.‫הנתונים‬‫ידינו‬ ‫על‬ ‫נבחנו‬ ‫אשר‬‫בעמודים‬‫הבאים‬‫הגופים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פורסמו‬ ‫טרם‬ ‫המוסמכים‬‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫מימון‬ ‫בתחום‬.1 ‫נתמכים‬ ‫מוסיקליים‬ ‫מוסדות‬ ‫מ‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬‫ידו‬ ‫על‬ ‫הנתמכים‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫רכז‬.‫כ‬-33‫קבלו‬ ‫מוסדות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫תמיכות‬‫ה‬ ‫במשרד‬ ‫התרבות‬ ‫ממינהל‬ ‫ישירות‬‫והספורט‬ ‫תרבות‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬-55.4‫מיליון‬ ‫ש‬"‫ח‬,‫ישירות‬ ‫ניתנות‬ ‫התמיכות‬‫במסגרת‬ ‫המופיעים‬ ‫שונים‬ ‫תקציב‬ ‫סעיפי‬ ‫באמצעות‬ ‫וכן‬"‫תקנת‬ ‫מוסיקה‬",‫בחו‬ ‫הופעות‬ ‫לסיורי‬ ‫סיוע‬"‫ל‬,‫בשיפוצים‬ ‫תמיכה‬,‫רכישות‬,‫נוספות‬ ‫ותקנות‬)‫כגון‬:‫תקנת‬ ‫ירושלים‬,‫פסטיבלים‬ ‫תקנת‬,‫בתי‬ ‫תקנת‬"‫ס‬,‫בקהילה‬ ‫תרבות‬ ‫תקנת‬,‫מורשת‬ ‫תקנת‬‫באלו‬ ‫וכיוצא‬.( ‫מלבד‬‫דו‬ ‫במסגרת‬ ‫מפורטות‬ ‫שאינן‬ ‫במצוקה‬ ‫למוסדות‬ ‫תמיכות‬ ‫מועברות‬ ‫אלו‬"‫התקציב‬ ‫חות‬ ‫הרגילים‬.‫בנוסף‬,‫התרבות‬ ‫מינהל‬ ‫תמיכות‬ ‫מלבד‬‫משר‬ ‫מטעם‬ ‫תמיכה‬ ‫ערוצי‬ ‫עדיין‬ ‫מתקיימים‬‫ד‬ ‫החינוך‬‫ו‬‫אחרים‬ ‫ממשלה‬ ‫ממשרדי‬ ‫תמיכות‬,‫מ‬ ‫יותר‬ ‫על‬ ‫שעמדו‬-6‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנת‬ ‫ח‬2009.‫גורם‬ ‫ה‬ ‫קרן‬ ‫הינו‬ ‫תמיכות‬ ‫המעניק‬ ‫נוסף‬‫עזבונות‬. ‫סה‬"‫של‬ ‫ממשלתיים‬ ‫תקציבים‬ ‫מוסיקליים‬ ‫למוסדות‬ ‫הועברו‬ ‫כ‬73.4‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬,‫שהם‬26‫אחוזים‬ ‫מהכנסותיהם‬;‫ת‬‫כ‬ ‫של‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫קציבי‬-34‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬‫כ‬ ‫על‬ ‫העומדים‬-12‫אחוזים‬ ‫מ‬‫הכנסותיהם‬)‫של‬ ‫תמיכות‬ ‫גם‬ ‫הכוללים‬‫לישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הקרן‬,‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬,‫המוסד‬ ‫לאומ‬ ‫לביטוח‬‫י‬(;‫ו‬‫כן‬‫ציבוריים‬ ‫לא‬ ‫מגופים‬ ‫הנובעים‬ ‫תקציבים‬)‫כגון‬:‫תרומות‬,‫ידידים‬ ‫אגודת‬,‫מפעל‬ ‫הפיס‬,‫ירושלים‬ ‫קרן‬,‫ת‬ ‫קרן‬"‫א‬,‫רבינוביץ‬ ‫קרן‬,'‫ברכה‬ ‫קרן‬,‫קיסריה‬ ‫קרן‬,‫אברהם‬ ‫קרן‬,‫האיחוד‬ ‫האירופי‬,‫קיבוצים‬,‫אוניברסיטאות‬,‫אמריקה‬ ‫תרבות‬ ‫קרן‬-‫ישראל‬,‫התק‬"‫ם‬,‫ישראל‬ ‫פרס‬‫ועוד‬(‫של‬ ‫כ‬-38‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬,‫כ‬ ‫המהווים‬-14‫מהכנסותיהם‬ ‫אחוזים‬.‫סה‬"‫כ‬ ‫כ‬-147‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬‫הכנסות‬ ‫של‬ ‫אחרים‬ ‫תומכים‬ ‫גופים‬ ‫או‬ ‫וציבוריים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫ממקורות‬.‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫אגרת‬ ‫משלמי‬ ‫ציבור‬ ‫תשלומי‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫גם‬ ‫מועברים‬ ‫הנסק‬ ‫המוסיקליים‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫ההכנסות‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫בדו‬ ‫רים‬"‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫חות‬‫מתמיכות‬ ‫מפעילותם‬ ‫ומהכנסות‬ ‫חיצוניות‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬-280‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬.‫כ‬-52‫אחוזים‬,‫ממחצית‬ ‫יותר‬ 1 ‫דו‬"‫חו‬‫בתאריך‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫מלשכת‬ ‫התקבלו‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫ועניניים‬ ‫כספיים‬ ‫ת‬3‫בינואר‬2011.‫דו‬"‫חות‬ ‫לציבור‬ ‫ופורסמו‬ ‫עובדו‬ ‫טרם‬ ‫אלו‬.‫פברואר‬ ‫בחודש‬ ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפורסם‬ ‫העמדה‬ ‫בנייר‬2011 ‫בישראל‬ ‫התאטראות‬ ‫במצב‬ ‫בהרחבה‬ ‫עסקנו‬.‫בתח‬ ‫נפרשו‬ ‫אשר‬ ‫הנתונים‬ ‫ניתוח‬‫יעילות‬ ‫חוסר‬ ‫המתגמל‬ ‫מנגנון‬ ‫גילה‬ ‫ום‬ ‫ובזבוז‬.
 2. 2. 2 ‫ה‬‫ההכנסות‬‫המוסיקליים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬,‫נובע‬‫ים‬‫מתמיכות‬‫ממשלתיות‬,‫ציבוריות‬,‫מענקים‬‫ותרומות‬, ‫מס‬ ‫באיור‬ ‫כמוצג‬'1. ‫איור‬1–‫מוס‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫התפלגות‬‫בישראל‬ ‫יקה‬‫בש‬"‫ח‬)2009( , ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ 132,900,122 ‫פרטיים‬ ‫ממקורות‬ ‫הכנסות‬ ,‫ציבוריים‬ ‫לא‬ ‫ומגופים‬ 38,989,961 ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫תמיכות‬ 73,448,467 ‫אחרות‬ ‫ציבוריות‬ ‫תמיכות‬ ,(‫ועוד‬ ‫מקומיות‬ ‫)רשויות‬ 34,594,856 ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫ממקורות‬ ‫הכנסות‬ ‫ומגופים‬ ‫פרטיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫לא‬ ‫משרדי‬ ‫תמיכות‬ ‫ממשלה‬ ‫ציבוריות‬ ‫תמיכות‬ ‫)רשויות‬ ‫אחרות‬ (‫ועוד‬ ‫מקומיות‬ ‫מקור‬:‫נתוני‬ ‫ריכוז‬‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫ם‬‫המוסיק‬ ‫גופי‬‫ה‬‫בישראל‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫ל‬ ‫בניגוד‬‫בישראל‬ ‫העסקים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫החלה‬ ‫הדיווח‬ ‫חובת‬,‫המחייבת‬‫הגש‬‫דו‬ ‫ת‬"‫לחודש‬ ‫עד‬ ‫פעילות‬ ‫חות‬ ‫מרץ‬‫המדווחת‬ ‫השנה‬ ‫שלאחר‬ ‫בשנה‬,‫התרבות‬ ‫מוסדות‬ ‫בדיווח‬ ‫האמור‬ ‫בכל‬‫מתקיימת‬ ‫בישראל‬ "‫סחבת‬"‫כשנה‬ ‫של‬ ‫במשך‬ ‫לציבור‬ ‫הדיווח‬ ‫את‬ ‫המעכבת‬‫יותר‬ ‫ואף‬.‫לדוגמא‬:‫דו‬"‫חות‬‫התאטרונים‬ ‫של‬ ‫הציבוריים‬‫שנת‬2009‫ידי‬ ‫על‬ ‫פורסמו‬‫של‬ ‫ומחקר‬ ‫למידע‬ ‫המרכז‬‫התרבות‬ ‫משרד‬‫חודש‬ ‫בסוף‬ ‫רק‬ ‫דצמבר‬2010,‫ו‬‫דו‬"‫בישראל‬ ‫המוסיקליים‬ ‫הגופים‬ ‫חות‬‫לשנת‬2009‫זה‬ ‫בנייר‬ ‫המנותחים‬‫טרם‬ ‫פור‬‫סמו‬‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫לציבור‬14‫ו‬ ‫חודשים‬‫זה‬ ‫למועד‬ ‫עד‬.2 ‫גם‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬‫כאשר‬‫הדו‬ ‫מפורסמים‬"‫חות‬, ‫מיושן‬ ‫המידע‬ ‫היות‬ ‫מלבד‬,‫שהוא‬ ‫הרי‬‫בדו‬ ‫לציבור‬ ‫מוגש‬"‫חות‬‫תמונה‬ ‫מציגים‬ ‫שאינם‬ ‫מעובדים‬ ‫מלאה‬‫ואינ‬‫ם‬‫מאפשר‬‫ים‬‫המוסד‬ ‫תפקוד‬ ‫את‬ ‫לנתח‬‫זה‬ ‫בנייר‬ ‫המוגש‬ ‫למידע‬ ‫הדומה‬ ‫באופן‬ ‫ות‬. ‫ג‬ ‫של‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬‫בישראל‬ ‫מוסיקה‬ ‫ופי‬ ‫על‬ ‫העומדות‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫העצמיות‬ ‫ההכנסות‬ ‫עיקר‬132.9‫ש‬ ‫מיליון‬"‫נובעות‬ ‫ח‬ ‫קונצרטים‬ ‫לסדרות‬ ‫מינויים‬ ‫וכרטיסי‬ ‫כרטיסים‬ ‫ממכירות‬,‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬-86‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנה‬ ‫ח‬.‫הכנסה‬ ‫מיוחדים‬ ‫מקונצרטים‬ ‫הכנסות‬ ‫בתוספת‬ ‫זאת‬,‫בחו‬ ‫הופעות‬"‫מחו‬ ‫גופים‬ ‫ואירוח‬ ‫ל‬"‫בישרא‬ ‫ל‬‫עומדות‬ ‫ל‬ ‫סך‬ ‫על‬91‫העצמיות‬ ‫ההכנסות‬ ‫מכלל‬ ‫אחוזים‬.‫יתרת‬9‫האחוזים‬‫הכוללות‬ ‫עקיפות‬ ‫מהכנסות‬ ‫נובעות‬ ‫כ‬ ‫פעילות‬‫גון‬:‫אולם‬ ‫מהשכרת‬ ‫הכנסות‬;‫אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫או‬ ‫משרדים‬ ‫השכרת‬;‫ציוד‬ ‫ומכירת‬ ‫השכרה‬; ‫לימוד‬ ‫משכר‬ ‫הכנסות‬;‫תכניות‬ ‫ממכירת‬ ‫הכנסות‬;‫ממזנון‬ ‫הכנסות‬,‫קפיטריה‬,‫חנות‬;‫תשואות‬ ‫מקרנו‬‫ת‬,‫הון‬ ‫השקעות‬;‫ברטר‬ ‫עסקאות‬;‫מסחריות‬ ‫וחסויות‬ ‫מפרסמים‬.‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬ ‫פירוט‬ ‫מופיע‬‫באיור‬2. 2 ‫פילת‬ ‫באתר‬ ‫תרבות‬ ‫ומחקרי‬ ‫למידע‬ ‫המרכז‬ ‫פרסומי‬ ‫ריכוז‬)‫בתאריך‬ ‫ביקור‬22‫באפריל‬2011(, http://www.pilat.co.il/page.aspx?SectionId=6&ClientId=3&pId=211.
 3. 3. 3 ‫איור‬2–‫בישראל‬ ‫מוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫העצמיות‬ ‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬2009 ‫מוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫הכנסות‬ ‫התפלגות‬ 12% 7% 7% 9% 65% ‫מכרטיסים/מנויים‬ ‫הכנסות‬ ‫מנויים‬ ‫בסדרות‬ ‫לקונצרטים‬ ‫מיוחדים‬ ‫מקונצרטים‬ ‫הכנסות‬ ‫מנויים‬ ‫סדרות‬ ‫במסגרת‬ ‫שלא‬ ‫מהופעותיו‬ ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הכנסות‬ ‫בחו"ל‬ ‫אורחות‬ ‫מהופעות‬ ‫הכנסות‬ ‫)מהארץ‬ ‫אורחים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ (‫ומחו"ל‬ ‫עקיפות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מקור‬:‫נתוני‬ ‫ריכוז‬‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫ם‬‫המוסיק‬ ‫גופי‬‫ה‬‫בישראל‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫ל‬ ‫ממשלה‬ ‫תמיכות‬‫המוסיקה‬ ‫גופי‬‫בישראל‬ ‫הגדולים‬ ‫כי‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫בבחינת‬17‫של‬ ‫הכנסות‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫בהיקף‬ ‫פועלים‬ ‫גופים‬ ‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנה‬ ‫ח‬.‫שלהם‬ ‫וההכנסות‬ ‫התמיכות‬ ‫בהיקף‬ ‫גופים‬ ‫שלושה‬ ‫מתבלטים‬ ‫מתוכם‬.‫המוסדות‬ ‫הישראלית‬ ‫האופרה‬ ‫הינם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולים‬,‫על‬ ‫עומדות‬ ‫שהכנסותיה‬93.7‫מילי‬‫ש‬ ‫ון‬"‫ח‬,‫התזמורת‬ ‫הפילהרמונית‬,‫על‬ ‫עומד‬ ‫הכנסותיה‬ ‫שהיקף‬75.9‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬,‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫והתזמורת‬ ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫שהכנסותיה‬17.9‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנה‬ ‫ח‬.‫זוכים‬ ‫אלו‬ ‫גופים‬ ‫שלושת‬‫ל‬-69‫אחוזים‬‫מכלל‬ ‫הממשלתית‬ ‫התמיכה‬-38.4‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬-‫שאר‬ ‫בעוד‬30‫זוכים‬ ‫הנתמכים‬ ‫המוסדות‬‫ב‬-31‫אחוז‬‫ים‬, 17‫מיליון‬‫ש‬”‫ח‬,‫כאשר‬‫ל‬ ‫הממשלתיות‬ ‫התמיכות‬ ‫כלל‬-33‫מוסדות‬‫על‬ ‫עומדות‬ ‫מוסיקה‬55.4‫מיליון‬ ‫ש‬"‫ח‬. ‫איור‬3–‫ב‬ ‫הממשלתיות‬ ‫התמיכות‬ ‫התפלגות‬‫הגדולים‬ ‫המוסדות‬ ‫שלושת‬)‫אופרה‬,‫פילהרמונית‬ ‫ירושלים‬ ‫וסימפונית‬(‫שאר‬ ‫למול‬‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬)2009( ‫ממשלתית‬ ‫תמיכה‬ ‫חלוקת‬ 38,400,123 , 69% 17,089,098 , 31% ‫תמיכה‬ ‫ממשלתית‬ ‫בשלוש‬ ‫המוסדות‬ ‫הגדולים‬ ‫בשאר‬ ‫תמיכה‬ ‫המוסדות‬ 30 ‫מקור‬:‫נתוני‬ ‫ריכוז‬‫כספיים‬ ‫ם‬‫ופעילות‬‫המוסיק‬ ‫גופי‬‫ה‬‫בישראל‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫התמיכות‬ ‫למירב‬ ‫הזוכים‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬ ‫נתוניהם‬ ‫של‬ ‫בחינה‬‫בישראל‬ ‫הממשלתיות‬‫מעלה‬ ‫שאלה‬ ‫סימני‬‫אלו‬ ‫בכספים‬ ‫השימוש‬ ‫אופני‬ ‫לגבי‬.
 4. 4. 4 ‫הישראלית‬ ‫האופרה‬‫הגוף‬ ‫הינה‬‫המוסיקלי‬‫בישראל‬ ‫המוביל‬‫הכספי‬ ‫מחזורו‬ ‫בהיקף‬,‫הע‬‫על‬ ‫ומד‬93.7 ‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬.‫האופרה‬,‫בסך‬ ‫ממשלתי‬ ‫למימון‬ ‫זכתה‬ ‫אשר‬18.5‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנת‬ ‫ח‬2009,‫את‬ ‫סיימה‬ ‫כאשר‬ ‫הכספים‬ ‫שנת‬‫מראה‬ ‫הכספי‬ ‫מאזנה‬‫זכות‬ ‫יתרת‬‫מצטברת‬‫בסך‬18.2‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬,‫לאחר‬ ‫זאת‬ ‫שח‬‫ו‬‫לק‬‫גם‬ ‫ו‬‫של‬ ‫בעלות‬ ‫חינם‬ ‫כרטיסי‬4.8‫ש‬ ‫מיליון‬"‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫ח‬.‫כי‬ ‫נראה‬ ‫האופרה‬ ‫לגבי‬‫היא‬ ‫כלכלי‬ ‫באופן‬ ‫מנוהלת‬,‫ה‬ ‫כאשר‬‫ת‬ ‫הממשלתי‬ ‫מימון‬‫ו‬‫יתר‬ ‫לצבירת‬ ‫בעיקר‬ ‫רם‬‫ו‬‫ת‬‫עבור‬ ‫כספיות‬‫המוסד‬ ‫המיסים‬ ‫משלמי‬ ‫חשבון‬ ‫על‬.‫סה‬"‫האופרה‬ ‫להפקות‬ ‫וחולקו‬ ‫נמכרו‬ ‫כ‬173‫כרטיסים‬ ‫אלף‬,‫כאשר‬ ‫עלות‬ ‫מחיר‬‫של‬ ‫הישירה‬ ‫ו‬‫על‬ ‫עמד‬ ‫לאופרה‬ ‫הכרטיס‬‫של‬ ‫סכום‬522‫ש‬"‫ח‬.3 ‫כרטיסי‬ ‫חלוקת‬ ‫עלות‬ ‫ה‬ ‫האופרה‬ ‫של‬ ‫החינם‬‫לכ‬ ‫גיעה‬-4.8‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנה‬ ‫ח‬. ‫הפילהרמונית‬‫ה‬ ‫המוסיקלי‬ ‫הגוף‬ ‫היא‬‫נחשף‬‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫מכל‬ ‫ביותר‬ ‫הרחב‬ ‫לקהל‬. ‫על‬ ‫עמד‬ ‫תקציבה‬75.9‫ש‬ ‫מיליון‬"‫על‬ ‫עמד‬ ‫בהופעותיה‬ ‫המבקרים‬ ‫ומספר‬ ‫ח‬541‫בשנת‬ ‫אלף‬2009. ‫מתוכם‬,‫כ‬ ‫זכו‬-63‫אחוזים‬‫המבקרים‬ ‫מן‬,‫כ‬-339‫איש‬ ‫אלף‬,‫חינם‬ ‫בכרטיסי‬.‫מבין‬‫הגופים‬ ‫שלושת‬ ‫ממשלתית‬ ‫תמיכה‬ ‫לעומת‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫ביחס‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫מצטיינת‬ ‫הגדולים‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ‫ישירה‬ ‫ובעלות‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫הממשלתית‬ ‫התמיכה‬-11‫מתקציבה‬ ‫אחוזים‬ ‫של‬ ‫לסכום‬ ‫ומגיעה‬ ‫בלבד‬8.9‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬.‫הינה‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫להופעת‬ ‫כרטיס‬ ‫עלות‬125.3‫ש‬"‫ח‬, ‫עלות‬‫החינם‬ ‫כרטיסי‬ ‫חלוקת‬‫הינה‬42.6‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬.‫וה‬ ‫היות‬‫פילהרמונית‬‫מופיע‬‫ה‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫להופעותי‬ ‫האמיתי‬ ‫הביקוש‬ ‫בדבר‬ ‫השאלה‬ ‫נבחנה‬ ‫לא‬ ‫חינם‬ ‫כרטיסי‬ ‫של‬ ‫נרחבת‬ ‫חלוקה‬‫ה‬.‫אמנם‬ ‫אם‬ ‫חלוקת‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ‫שינוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫לעצמאות‬ ‫לצאת‬ ‫התזמורת‬ ‫על‬ ‫יקשה‬ ‫לא‬ ‫כזה‬ ‫ביקוש‬ ‫קיים‬ ‫ח‬ ‫כרטיסי‬‫בתשלום‬ ‫וכרטיסים‬ ‫ינם‬. ‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬‫היא‬‫התקציבים‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫החולק‬ ‫בגודלו‬ ‫השלישי‬ ‫הגוף‬ ‫הממשלתיים‬.‫קטנה‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ‫פעילות‬ ‫האחרים‬ ‫הגדולים‬ ‫לגופים‬ ‫ביחס‬‫מאד‬.‫היקף‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫להופעותיה‬ ‫כרטיסים‬ ‫קבלו‬ ‫או‬ ‫שרכשו‬ ‫הצופים‬-34‫בלבד‬ ‫איש‬ ‫אלף‬,‫של‬ ‫הישירה‬ ‫ועלותו‬ ‫להופעותיה‬ ‫כרטיס‬‫מגיע‬‫כדי‬ ‫עד‬458‫ש‬"‫ח‬-‫להופעת‬ ‫כרטיס‬ ‫לעלות‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫סכום‬ ‫שהוא‬ ‫תזמורת‬‫ל‬ ‫בהשוואה‬ ‫גם‬‫המוסיקליים‬ ‫המוסדות‬ ‫שאר‬‫הגדולים‬‫בישראל‬. ‫בה‬ ‫הצופים‬ ‫היקף‬‫יותר‬ ‫קטנים‬ ‫גופים‬ ‫לצד‬ ‫הגופים‬ ‫בתחתית‬ ‫אותה‬ ‫וממקם‬ ‫משמעותית‬ ‫נמוך‬)‫כגון‬: ‫אשדוד‬ ‫הקאמרית‬,‫ותמונע‬ ‫הצהובה‬ ‫הצוללת‬(.‫הסימפונית‬‫אינ‬‫נמצאת‬ ‫ה‬‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫בעשיריה‬ ‫בישראל‬ ‫הנצפים‬ ‫הביצוע‬ ‫גופי‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫הינו‬ ‫בסימפונית‬ ‫הממשלתית‬ ‫התמיכה‬ ‫של‬ ‫הנתח‬‫מן‬ ‫הגבוהים‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫והוא‬ ‫שנסקרו‬ ‫הגופים‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬-10‫ש‬ ‫מיליון‬"‫כ‬ ‫שהם‬ ‫ח‬-38‫אחוזים‬ ‫התזמורת‬ ‫מהכנסות‬.‫מכספ‬ ‫התזמורת‬ ‫מקבלת‬ ‫תקציבה‬ ‫יתרת‬ ‫מירב‬ ‫את‬‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫אגרה‬ ‫י‬. ‫על‬ ‫עומדות‬ ‫התזמורת‬ ‫של‬ ‫העצמיות‬ ‫הכנסותיה‬2.4‫מיליון‬‫ש‬"‫ח‬,‫רק‬ ‫שהם‬9‫מכלל‬ ‫אחוזים‬ ‫הכנסותיה‬.‫כ‬-22‫מ‬ ‫אחוזים‬‫ה‬ ‫ן‬‫כרטיסי‬‫להופעותיה‬ ‫ם‬‫בחינם‬ ‫מחולקים‬. 3 ‫ואינו‬ ‫בשנה‬ ‫הצופים‬ ‫למספר‬ ‫בחלוקה‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫השנתיות‬ ‫ההוצאות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫להופעה‬ ‫כרטיס‬ ‫עלות‬ ‫חישוב‬ ‫הרווח‬ ‫מרכיב‬ ‫את‬ ‫כולל‬.
 5. 5. 5 ‫איור‬4–‫בישראל‬ ‫הגדולים‬ ‫המוסיקליים‬ ‫הגופים‬ ‫שלושת‬2009 )‫ממשל‬ ‫תקציבי‬,‫מצ‬ ‫כספיות‬ ‫יתרות‬‫ט‬‫כר‬ ‫וחלוקת‬ ‫ברות‬‫חינם‬ ‫טיסי‬‫ש‬ ‫במיליוני‬"‫ח‬( ₪ 0.0 ₪ 5,000,000.0 ₪ 10,000,000.0 ₪ 15,000,000.0 ₪ 20,000,000.0 ₪ 25,000,000.0 ₪ 30,000,000.0 ₪ 35,000,000.0 ₪ 40,000,000.0 ₪ 45,000,000.0 ‫הישראלית‬ ‫האופרה‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫חינם‬ ‫כרטיסי‬ ‫חלוקת‬ ‫עלות‬ ‫ממשלתית‬ ‫תמיכה‬ ‫סכום‬ ‫כספית‬ ‫יתרה‬ ‫מקור‬:‫נתוני‬ ‫ריכוז‬‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫ם‬‫המוסיק‬ ‫גופי‬‫ה‬‫בישראל‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫איור‬ ‫מן‬4‫הממשלתית‬ ‫התמיכה‬ ‫מהיקף‬ ‫השוואתי‬ ‫באופן‬ ‫להתרשם‬ ‫ניתן‬‫הזוכים‬ ‫המוסיקה‬ ‫בגופי‬ ‫התקציב‬ ‫לרוב‬.‫כרטי‬ ‫לחלוקת‬ ‫תקציביה‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫מפנה‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫בעוד‬‫פועלת‬ ‫חינם‬ ‫סי‬ ‫במאזניה‬ ‫כיתרה‬ ‫התמיכה‬ ‫להיקף‬ ‫דומה‬ ‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫ניכר‬ ‫סכום‬ ‫לשמר‬ ‫האופרה‬. ‫הינה‬ ‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬‫בעייתית‬ ‫היסטוריה‬ ‫בעל‬ ‫גוף‬‫ה‬‫גבוה‬ ‫בעלות‬ ‫בעיקר‬ ‫מצטיין‬‫ה‬‫למשל‬‫מי‬ ‫המיסים‬‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫ואגרת‬.‫כתזמורת‬ ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫הארבעים‬ ‫בשנות‬ ‫נוסדה‬ ‫התזמורת‬ ‫האר‬ ‫הרדיו‬‫בשם‬ ‫ונודעה‬ ‫צית‬"‫ישראל‬ ‫קול‬ ‫תזמורת‬."‫והפכה‬ ‫התזמורת‬ ‫הורחבה‬ ‫השבעים‬ ‫בשנות‬ ‫ל‬"‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫תזמורת‬–‫השידור‬ ‫רשות‬."‫ב‬-15‫באוגוסט‬1989,‫רשות‬ ‫מליאת‬ ‫החליטה‬ ‫לעמותה‬ ‫וניהולה‬ ‫התזמורת‬ ‫הפעלת‬ ‫בתחום‬ ‫סמכויותיה‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫השידור‬,‫שזכתה‬ ‫החלטה‬ ‫הממשלה‬ ‫לאישור‬.4 ‫בדצמבר‬1990‫נח‬‫העמותה‬ ‫את‬ ‫שייסדו‬ ‫הגופים‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬ ‫תם‬:‫השידור‬ ‫רשות‬, ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬,‫לירושלים‬ ‫הקרן‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫החינוך‬ ‫ומשרד‬.‫תנאי‬ ‫את‬ ‫מפרט‬ ‫ההסכם‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬,‫להפעלתה‬ ‫וכללים‬ ‫תקציביה‬ ‫למימון‬ ‫להסכם‬ ‫הצדדים‬ ‫התחייבויות‬ ‫את‬. ‫העמותה‬ ‫תקנון‬ ‫אושר‬ ‫אף‬ ‫מועד‬ ‫באותו‬.‫משנת‬1987‫דצמבר‬ ‫ועד‬1994‫הנגנים‬ ‫מרבית‬ ‫הועסקו‬ ‫השידור‬ ‫ברשות‬ ‫המינהליים‬ ‫והעובדים‬,‫ומיעוטם‬-‫בעמותה‬.‫הנגנים‬ ‫לבין‬ ‫הרשות‬ ‫בין‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬, ‫העמותה‬ ‫הנהלת‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬,‫סיכום‬ ‫לידי‬ ‫הגיע‬ ‫ולא‬ ‫התארך‬ ‫לעמותה‬ ‫מהרשות‬ ‫העברתם‬ ‫תנאי‬ ‫על‬, ‫והיה‬‫ל‬‫התזמורת‬ ‫של‬ ‫הבעייתית‬ ‫להתנהלותה‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬. ‫אחר‬ ‫מעקב‬‫התנהלו‬‫ל‬ ‫התזמורת‬ ‫ת‬‫השנים‬ ‫אורך‬‫מגלה‬‫וארגון‬ ‫ניהול‬ ‫כשלי‬ ‫של‬ ‫היסטוריה‬‫חשדות‬ ‫ואף‬ ‫פליליות‬ ‫לעברות‬.‫בדו‬"‫ח‬‫בשנת‬ ‫פורסם‬ ‫אשר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬1994‫של‬ ‫הניהול‬ ‫לכשלי‬ ‫פרק‬ ‫הוקדש‬ ‫בו‬ ‫והועלו‬ ‫התזמורת‬‫ביחס‬ ‫הערות‬‫סדרים‬ ‫לאי‬,‫תקנות‬ ‫על‬ ‫עברות‬‫מנהליות‬‫המס‬ ‫חוקי‬ ‫על‬ ‫ועבירות‬. ‫דו‬"‫מתאר‬ ‫המבקר‬ ‫ח‬‫מצב‬‫בלתי‬‫ראוי‬‫ו‬ ‫בניהול‬‫ב‬‫בעמותה‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫ההעסקה‬,‫נושאי‬ ‫כאשר‬ ‫בה‬ ‫לעובדים‬ ‫העמותה‬ ‫ובין‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫לבין‬ ‫העמותה‬ ‫בין‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫את‬ ‫המנהלים‬ ‫התפקידים‬, 4 ‫מס‬ ‫בהחלטה‬`123‫כ‬ ‫מיום‬”‫תש‬ ‫בתמוז‬ ‫ב‬”‫ן‬)15‫ביולי‬1990.(
 6. 6. 6 ‫תפקידים‬ ‫בכפל‬ ‫מחזיקים‬‫תפקיד‬ ‫בעלי‬ ‫בהיותם‬ ‫אינטרסים‬ ‫בניגוד‬ ‫ונמצאים‬‫וגם‬ ‫השידור‬ ‫ברשות‬ ‫גם‬ ‫בעמותה‬.5 ‫בשנת‬2004‫דו‬ ‫נכתב‬"‫ביקורת‬ ‫ח‬‫חמ‬‫ור‬‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫מטעם‬,‫אשר‬‫ל‬ ‫חשדות‬ ‫תיאר‬‫חמורים‬ ‫סדרים‬ ‫אי‬ ‫כלכליות‬ ‫ועבירות‬ ‫לפלילים‬ ‫חשד‬ ‫ואף‬.‫הדו‬"‫שהופנה‬ ‫ח‬‫השאר‬ ‫בין‬‫לעו‬"‫יחזק‬ ‫ד‬‫א‬‫בייניש‬ ‫ל‬,‫באותה‬ ‫ששימש‬ ‫העמותה‬ ‫כמנהל‬ ‫תקופה‬,‫נענה‬‫ידו‬ ‫על‬‫ב‬‫מכתב‬‫מתגונן‬‫לציבור‬ ‫פתוח‬.6 ‫והדו‬ ‫המכתב‬"‫ח‬‫ות‬‫מתאר‬‫ים‬‫בין‬ ‫בעייתית‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬‫עמותת‬‫התז‬‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫לבין‬ ‫מורת‬ ‫תקינה‬ ‫בלתי‬ ‫והתנהלות‬‫וכושלת‬.‫ה‬‫גרעונות‬‫ל‬ ‫הגיעו‬ ‫התזמורת‬ ‫של‬-15‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנת‬ ‫ח‬2003‫ו‬‫הובילו‬ ‫ל‬‫הכנסתה‬‫בירושלים‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫בפיקוח‬ ‫פירוק‬ ‫להליכי‬.7 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫נמשכו‬ ‫הפירוק‬ ‫הליכי‬ 2008,‫חדש‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫לתזמורת‬ ‫מונה‬ ‫אז‬,‫שולט‬ ‫בו‬‫רוב‬‫מטעם‬‫השי‬ ‫רשות‬‫דור‬.8 ‫בו‬ ‫נערך‬ ‫מיוחד‬ ‫דיון‬‫ו‬‫המדינה‬ ‫לביקורת‬ ‫עדה‬‫בכנסת‬‫ב‬-7‫בשנת‬ ‫בפברואר‬2007‫בנושא‬"‫התזמורת‬ ‫תקצוב‬ ‫ירושלים‬ ‫הסמפונית‬–‫השידור‬ ‫רשות‬"‫עמד‬ ‫התזמורת‬ ‫תקציב‬‫אז‬,‫היום‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬,‫כ‬ ‫על‬-17‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬ ‫בשנה‬.‫כאשר‬‫ר‬‫התקציב‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫מספקת‬ ‫השידור‬ ‫שות‬)‫כ‬-11‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנה‬ ‫ח‬(,‫המשולמ‬‫מדי‬ ‫ים‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהעברה‬ ‫חודש‬-800‫ש‬ ‫אלף‬"‫ח‬.9 ‫י‬‫כיצד‬ ‫להסביר‬ ‫אלו‬ ‫בדברים‬ ‫ויש‬ ‫יתכן‬‫שנת‬ ‫מאז‬1990‫מועברים‬‫חודש‬ ‫מדי‬800‫ש‬ ‫אלף‬"‫למימון‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫התזמורת‬‫הפכו‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫אגרת‬ ‫את‬ ‫המשלמים‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬‫פרישה‬ ‫להסדרי‬ ‫לחובות‬ ‫ערבים‬ ‫בעמותת‬ ‫תקינים‬ ‫בלתי‬ ‫ניהול‬ ‫בהליכי‬ ‫המתקבלות‬ ‫שונות‬ ‫ולהטבות‬‫התזמורת‬.‫הנזק‬‫המצטבר‬‫למשלמ‬‫י‬ ‫והטלויזיה‬ ‫הרדיו‬ ‫אגרת‬‫היה‬11‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנה‬ ‫ח‬‫לשנת‬ ‫עד‬2008)‫אז‬‫הפחיתה‬‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫מליאת‬ ‫את‬‫למחצית‬ ‫התשלום‬ ‫סכומי‬(‫בכ‬ ‫נאמד‬-200‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬.‫בפברואר‬ ‫שנערך‬ ‫הדיון‬ ‫לקראת‬2007 ‫ב‬‫ו‬‫המדינה‬ ‫לביקורת‬ ‫ועדה‬,‫מנכ‬ ‫ציין‬"‫כי‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫ל‬"‫נ‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬‫תקציבית‬ ‫במצוקה‬ ‫מצאת‬ )‫כ‬ ‫של‬ ‫גירעון‬-100‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬(,‫שידורי‬ ‫שהיא‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫העיסוק‬ ‫בליבת‬ ‫להתמקד‬ ‫בכוונתו‬ ‫ולכן‬ ‫וטלויזיה‬ ‫רדיו‬,‫הסמפונית‬ ‫בתזמורת‬ ‫לתמוך‬ ‫ולא‬."10 ‫מימוש‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫לא‬ ‫זאת‬ ‫כוונה‬. ‫כיצד‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫לר‬ ‫מלכתחילה‬ ‫אפשרי‬ ‫היה‬‫ל‬ ‫השידור‬ ‫שות‬‫העמותה‬ ‫בהקמת‬ ‫חלק‬ ‫קחת‬,‫ל‬‫יט‬‫ול‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫במאות‬ ‫עתידיות‬ ‫התחייבויות‬11 ‫בניהול‬ ‫שותפה‬ ‫ולהיות‬‫ענ‬ ‫ניגוד‬ ‫תוך‬ ‫חיצוני‬ ‫גוף‬‫י‬‫ינים‬,‫על‬ ‫והרדיו‬ ‫הטלויזיה‬ ‫אגרת‬ ‫משלמי‬ ‫חשבון‬,‫הרשה‬ ‫וכיצד‬‫ומרשה‬‫המחוקק‬ ‫זאת‬. 5 ‫המדינה‬ ‫מבקר‬,‫שנתי‬ ‫דוח‬45‫לשנת‬1994‫הכספים‬ ‫שנת‬ ‫ולחשבונות‬1993,‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬,‫רשות‬ ‫השידור‬,‫עמוד‬642,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫באתר‬: http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=165&id=149&contentid=2634&parentcid=undefined&bctyp e=2612&sw=1280&hw=730. 6 ‫עו‬"‫בייניש‬ ‫יחזקאל‬ ‫ד‬,‫פומבי‬ ‫מכתב‬‫מתאריך‬2.8.05‫התזמורת‬ ‫בפרשת‬ ‫החלטתו‬ ‫בעקבות‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫אל‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬,http://www.news1.co.il/Archive/0019-D-11339-00.html. 7 ‫ברדה‬ ‫משה‬,‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ‫תקצוב‬–‫השידור‬ ‫רשות‬,‫בכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬,5‫בפברואר‬ 2007,http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01888.pdf. 8 ‫פרוטוקול‬‫המליאה‬ ‫מישיבת‬‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫של‬‫מיום‬28.1.08, http://www.iba.org.il/chairman/yor.aspx?entity=421932&type=47&topic=898. 9 ‫ברדה‬,‫התזמורת‬ ‫תקצוב‬. 10 ‫שם‬,‫עמ‬.6. 11 ‫בנובמבר‬ ‫שנחתם‬ ‫ההסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬1990‫בנוגע‬‫להפעלת‬‫התזמורת‬‫הסימפונית‬‫ירושלים‬-‫רשות‬‫השידור‬,‫בין‬‫רשות‬ ‫השידור‬‫לבין‬‫עיריית‬‫ירושלים‬,‫משרד‬‫החינוך‬‫והתרבות‬,‫קרן‬‫ירושלים‬‫הסימפונית‬ ‫והתזמורת‬‫ירושלים‬-‫רשות‬
 7. 7. 7 ‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫לשאר‬ ‫תמיכות‬ ‫של‬ ‫בחינה‬17‫בישראל‬ ‫הגדולים‬ ‫הנתמכים‬ ‫המוסיקלים‬ ‫הגופים‬‫ה‬ ‫מחזורם‬ ‫אשר‬‫עולה‬ ‫השנתי‬ ‫כספי‬ ‫ש‬ ‫מיליון‬ ‫על‬"‫ח‬‫הגדלת‬ ‫בין‬ ‫ברור‬ ‫מתאם‬ ‫מגלה‬‫של‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬‫ו‬ ‫הממשלתית‬ ‫התמיכה‬‫ה‬‫הקטנה‬ ‫ה‬‫לבין‬ ‫העצמיות‬ ‫ההכנסות‬ ‫של‬ ‫יחסית‬‫ה‬ ‫וירידת‬ ‫הכרטיס‬ ‫מחיר‬ ‫האמרת‬‫עניין‬‫ש‬‫ל‬‫ה‬‫קהל‬‫בפעילות‬ ‫המוסד‬. ‫איור‬5–‫התפלגות‬‫של‬ ‫באחוזים‬‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬17‫בישר‬ ‫המובילים‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬‫אל‬2009 0% 20% 40% 60% 80% 100% ‫הפילהרמונית‬ ‫הצהובה‬‫הצוללת‬ ‫הישראלית‬‫האופרה‬ ‫מרכז‬-‫תמונע‬ ‫רעננה‬‫סימפונט‬ ‫הקיבוצית‬‫הקאמרית‬ ‫הרצליה‬‫הקאמרית‬ ‫ירושלים‬‫הקאמרטה‬ ‫הישראלית‬‫הקאמרית‬ ‫חיפה‬‫הסימפונית‬ (‫חריף‬‫)יד‬‫הישראלית‬‫הבמה‬ ‫ראשל"צ‬‫הסימפונית‬ ‫שבע‬‫באר‬‫הסינפונייטה‬ 21-‫ה‬‫המאה‬‫אנסמבל‬ ‫ירושלים‬‫הסימפונית‬ ‫אשדוד‬‫הקאמרית‬ ‫האנדלוסית‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫תמיכות‬ (1) ‫ציבוריות‬ ‫תמיכות‬ (2) ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מקור‬:‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫נתונים‬ ‫ריכוז‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫הערות‬: 1-‫הציבורית‬ ‫התמיכה‬ ‫היקף‬‫כולל‬:‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫תמיכת‬,‫תרומות‬ ‫וכן‬ ‫התרבות‬ ‫מנהל‬ ‫תמיכות‬,‫ידידים‬ ‫אגודת‬,‫הפיס‬ ‫מפעל‬,‫ירושלים‬ ‫קרן‬,‫קרן‬ ‫ת‬"‫א‬,‫רבינוביץ‬ ‫קרן‬,'‫ק‬‫ברכה‬ ‫רן‬,‫קיסריה‬ ‫קרן‬,‫אברהם‬ ‫קרן‬,‫ידידים‬ ‫אגודת‬,‫האירופי‬ ‫האיחוד‬,‫קיבוצים‬,‫אוניברסיטאות‬,‫אמריקה‬ ‫תרבות‬ ‫קרן‬- ‫ישראל‬,‫התק‬"‫ם‬,‫ישראל‬ ‫פרס‬. 2–‫כוללות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬:‫אולם‬ ‫מהשכרת‬ ‫הכנסות‬;‫אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫או‬ ‫משרדים‬ ‫השכרת‬;‫ציוד‬ ‫ומכירת‬ ‫השכרה‬;‫לימוד‬ ‫משכר‬ ‫הכנסות‬;‫הכנסות‬ ‫תכ‬ ‫ממכירת‬‫ניות‬;‫ממזנון‬ ‫הכנסות‬,‫קפיטריה‬,‫חנות‬;‫מקרנות‬ ‫תשואות‬,‫הון‬ ‫השקעות‬;‫ברטר‬ ‫עסקאות‬;‫מסחריות‬ ‫וחסויות‬ ‫מפרסמים‬. ‫ב‬‫איור‬5‫ניתן‬‫מפעילות‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫לבין‬ ‫וציבוריות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫תמיכות‬ ‫שבין‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫לבחון‬. ‫אפשר‬‫כי‬ ‫לזהות‬‫בין‬‫הגופים‬‫ממשלה‬ ‫תקציבי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הנסמכים‬‫ציבוריים‬ ‫ותקציבים‬‫ו‬‫ה‬‫נמצאים‬ ‫בתחתית‬‫ה‬‫הכנסה‬‫ה‬‫עצמית‬‫ה‬‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ‫ם‬–‫השידור‬ ‫רשות‬)‫בפרק‬ ‫עסקנו‬ ‫בה‬ ‫קודם‬(,‫האנדלוסית‬‫מאשדוד‬ ‫והקמרית‬,12 ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫ואנסמבל‬-21.13 ‫של‬ ‫ישירות‬ ‫עלויות‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫מראה‬ ‫אלו‬ ‫תזמורות‬ ‫להופעות‬ ‫כרטיס‬‫כי‬‫ה‬‫ביותר‬ ‫הגבוהות‬ ‫עלויות‬‫לכרטיס‬‫כל‬ ‫מבין‬‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫ה‬‫שידור‬,‫רשות‬‫השידור‬‫אמורה‬‫לממן‬‫את‬‫המרכיבים‬‫הבאים‬‫בתקציב‬‫התזמורת‬:‫שכר‬‫עבודה‬,‫שעות‬‫נוספות‬‫והפרשה‬ ‫למשרות‬ ‫לפנסיה‬‫של‬‫עובדים‬‫קבועים‬,‫עובדים‬‫על‬-‫פי‬‫חוזה‬‫מיוחד‬‫ועובדים‬‫ארעיים‬)‫נגנים‬‫ומינהלה‬(,‫הוצאות‬‫אחזקת‬ ‫עובדים‬ ‫רכב‬,‫ביגוד‬‫ופעולות‬‫ישירות‬‫של‬‫התזמורת‬. 12 ‫מק‬ ‫הינה‬ ‫הקמרית‬‫דופן‬ ‫יוצא‬ ‫רה‬.‫אם‬‫נכונים‬‫אודות‬ ‫הנתונים‬‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫גדולים‬ ‫קהלים‬ ‫למשוך‬ ‫הצלחתה‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫עצמאית‬ ‫מימון‬ ‫יכולת‬ ‫בעל‬ ‫לגורם‬ ‫להפוך‬.‫התזמורת‬ ‫דיווחי‬ ‫פי‬ ‫על‬‫לה‬ ‫יש‬23‫בתשלום‬ ‫צופים‬ ‫אלף‬,‫אולם‬ ‫נמוכות‬ ‫העצמיות‬ ‫הכנסותיה‬‫ו‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומדות‬-447‫אלף‬‫ש‬"‫ח‬.‫התשלום‬ ‫לפיכך‬‫הממוצע‬‫הנגבה‬‫ממבקר‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬-19‫ש‬"‫ח‬ ‫לכרטיס‬)‫שי‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫חזקה‬‫להפסדים‬ ‫התזמורת‬ ‫את‬ ‫כניס‬.(‫דיווחי‬ ‫ואת‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ראוי‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫התזמורת‬,‫מדויקים‬ ‫שאינם‬ ‫שייתכן‬. 13 ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫אנסמבל‬-21‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫בתזמורת‬ ‫טובה‬ ‫נגן‬ ‫שהיה‬ ‫יוהס‬ ‫דן‬ ‫המוסיקאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נוסד‬, http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%94%D7%A1.
 8. 8. 8 ‫זאת‬ ‫בקבוצה‬ ‫מתרכזות‬,‫כרטיס‬ ‫עלות‬ ‫כאשר‬‫נע‬‫ה‬‫בין‬‫אנסמבל‬ ‫להופעת‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫מחיר‬ ‫ה‬ ‫המאה‬-21‫ל‬ ‫המגיע‬-521‫ש‬"‫ח‬,458.6‫ש‬"‫ו‬ ‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ‫אצל‬ ‫ח‬-271.5‫ש‬"‫ח‬ ‫האנדלוסית‬ ‫התזמורת‬ ‫של‬ ‫במקרה‬.‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫האמיתיות‬ ‫העלויות‬‫מוצג‬‫ות‬‫באיור‬6. ‫איור‬6-‫י‬ ‫עלות‬‫בישראל‬ ‫הגדולים‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫בהופעה‬ ‫לביקור‬ ‫שירה‬ )‫הישראלית‬ ‫האופרה‬ ‫ללא‬( ₪ 0.0 ₪ 100.0 ₪ 200.0 ₪ 300.0 ₪ 400.0 ₪ 500.0 ₪ 600.0 (‫מקשב‬)21-‫ה‬‫המאה‬‫אנסמבל‬ ‫ירושלים‬‫הסימפונית‬ ‫האנדלוסית‬ ‫מרכז‬-‫תמונע‬ ‫ראשל"צ‬‫הסימפונית‬ ‫הרצליה‬‫הקאמרית‬ ‫ירושלים‬‫הקאמרטה‬ ‫שבע‬‫באר‬‫הסינפונייטה‬ ‫חיפה‬‫הסימפונית‬ ‫הקיבוצית‬‫הקאמרית‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫אשדוד‬‫הקאמרית‬ ‫הצהובה‬‫הצוללת‬ (‫חריף‬‫יד‬)‫הישראלית‬‫הבמה‬ ‫הישראלית‬‫הקאמרית‬ ‫רעננה‬‫סימפונט‬ ‫מקור‬:‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫נתונים‬ ‫ריכוז‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫הממשלתיים‬ ‫הכספים‬ ‫לשפעת‬ ‫ההסבר‬ ‫את‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שהורעפו‬‫על‬‫ה‬‫תזמורת‬‫האנדלוסית‬ ‫ניתן‬‫אולי‬‫להבין‬‫מ‬‫מתוקשרת‬ ‫שביתה‬ ‫בליווי‬ ‫בתזמורת‬ ‫מאבקים‬ ‫של‬ ‫הנרחב‬ ‫העיתונאי‬ ‫בסיקור‬ ‫עיון‬ ‫ו‬ ‫הנגנים‬ ‫של‬‫פוליטי‬ ‫לחץ‬‫ושתדלנות‬.‫התזמורת‬ ‫תעמלני‬‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫במוסד‬ ‫בשימוש‬ ‫גם‬ ‫בחלו‬ ‫לא‬ ‫חיים‬ ‫למפעל‬‫ב‬ ‫התזמורת‬ ‫זכתה‬ ‫בו‬‫תשס‬ ‫שנת‬"‫ו‬)2006(,‫נאמר‬ ‫שבנימוקיו‬:"‫שהרימה‬ ‫התרומה‬ ‫על‬ ‫הפיוט‬ ‫בהעמדת‬ ‫הישראלית‬ ‫לחברה‬,‫הישראלית‬ ‫ההוויה‬ ‫במרכז‬ ‫האנדלוסית‬ ‫והמוזיקה‬ ‫השירה‬." ‫כיום‬,‫המבקרים‬ ‫מיעוט‬ ‫לאור‬)‫כ‬-6,419‫בשנת‬ ‫התזמורת‬ ‫להופעות‬ ‫כרטיס‬ ‫רכשו‬ ‫איש‬2009(,‫ואבדן‬ ‫בניהולה‬ ‫הקילקולים‬ ‫בעקבות‬ ‫בתזמורת‬ ‫הפוטנציאלים‬ ‫המינויים‬ ‫אמון‬,‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬ ‫ספק‬ ‫ל‬ ‫לחדור‬ ‫הצליחה‬ ‫התזמורת‬"‫הישראלית‬ ‫ההוויה‬ ‫מרכז‬."‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫הענקת‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫גם‬ ‫ראוי‬ ‫אחרי‬ ‫חיים‬ ‫מפעל‬ ‫עבור‬11‫בלבד‬ ‫פעילות‬ ‫שנות‬‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫הינה‬‫ושנוי‬ ‫רגיל‬ ‫בלתי‬ ‫בהליך‬ ‫ובוצעה‬ ‫במחלוקת‬.‫זה‬ ‫לפרס‬ ‫זכה‬ ‫הקאמרי‬‫רק‬‫אחרי‬60‫פעילות‬ ‫שנות‬,‫ו‬"‫ושם‬ ‫יד‬"‫לאחר‬ ‫בו‬ ‫זכה‬50‫שנות‬ ‫פעילות‬.‫עיתונאיים‬ ‫דיווחים‬ ‫פי‬ ‫על‬‫כי‬ ‫נראה‬‫מיד‬ ‫הובא‬ ‫לא‬‫בפני‬ ‫מלא‬ ‫ע‬‫דו‬ ‫אודות‬ ‫הפרס‬ ‫ועדת‬"‫ח‬ ‫בשנת‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫מטעם‬ ‫תקין‬ ‫לניהול‬ ‫אישור‬ ‫לשלילת‬ ‫שהוביל‬ ‫חמור‬ ‫ביקורת‬2004,‫אשר‬‫תיאר‬ ‫כוזבים‬ ‫לרישומים‬ ‫חשדות‬ ‫השאר‬ ‫בין‬,‫גרעונות‬ ‫נתוני‬ ‫העלמת‬,‫לתשלום‬ ‫והגשתם‬ ‫הוצאות‬ ‫זיוף‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ועוד‬.14 ‫בינואר‬2009,‫בעקבות‬ ‫בתזמורת‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫פוטרו‬‫עבודה‬ ‫סיכסוך‬ ‫מפרק‬ ‫לה‬ ‫מונה‬ ‫ובאפריל‬.‫מעיריות‬ ‫ותמיכות‬ ‫ממשלתיים‬ ‫לתקציבים‬ ‫התזמורת‬ ‫זכתה‬ ‫לפירוקה‬ ‫עד‬ ‫במקביל‬ ‫חובותיה‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫שהיא‬ ‫תוך‬ ‫ואשקלון‬ ‫אשדוד‬.‫בשנת‬2006‫לתמיכה‬ ‫זכתה‬ ‫היא‬ 14 ‫יודלוביץ‬ ‫מירב‬,"‫הדו‬"‫שתראו‬ ‫רצה‬ ‫לא‬ ‫התרבות‬ ‫שמשרד‬ ‫ח‬",Ynet,17‫באפריל‬2006, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3240357,00.html.
 9. 9. 9 ‫בסך‬ ‫ממשלתית‬3.05‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬,‫בשנת‬2007‫לתזמורת‬ ‫הועברו‬2.9‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬,‫ובשנת‬20081.2 ‫מי‬‫ש‬ ‫ליון‬"‫ח‬.‫גופים‬ ‫שני‬ ‫מחדש‬ ‫הוקמו‬ ‫חורבותיה‬ ‫על‬,‫החדשה‬ ‫האנדלוסית‬ ‫התזמורת‬,‫על‬ ‫שהוכרה‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬‫דר‬ ‫כממשיכת‬‫של‬ ‫כה‬‫התזמורת‬)‫זה‬ ‫בנייר‬ ‫מוצגים‬ ‫ונתוניה‬(‫והתזמורת‬ ‫הישראלית‬ ‫האנדלוסית‬,‫עיר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקמה‬‫י‬‫לתמיכת‬ ‫וזוכה‬ ‫אשדוד‬ ‫ת‬‫המקומית‬ ‫הרשות‬.‫מצב‬ ‫מבלבל‬‫ה‬ ‫תזמורות‬ ‫שתי‬ ‫שיצר‬‫מצומצמת‬ ‫נישה‬ ‫על‬ ‫מתחרות‬‫לקוי‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬ ‫הינו‬‫ומאבקים‬, ‫שהשלכותי‬‫הם‬‫לתזמורת‬ ‫שהוזרמו‬ ‫גדולים‬ ‫תקציבים‬ ‫בעקבות‬ ‫הועצמו‬.‫דו‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫חמור‬ ‫ביקורת‬ ‫ח‬ ‫ביוני‬ ‫שפורסם‬2009‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬,‫לכאורה‬‫שימשו‬‫התקציבים‬‫משכורו‬ ‫למימון‬ ‫בעיקר‬‫ת‬ ‫בהתנהלותה‬ ‫ששלט‬ ‫מי‬ ‫עבור‬ ‫והטבות‬‫התזמורת‬ ‫של‬"‫הישנה‬".15 ‫נראה‬ ‫כיום‬‫כי‬‫הטוב‬ ‫הרצון‬ ‫למרות‬ ‫נכבד‬ ‫בתקציב‬ ‫המלווה‬‫החדשה‬ ‫לתזמורת‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬,‫האנדלוסית‬ ‫התזמורת‬ ‫של‬ ‫המותג‬ ‫להתאושש‬ ‫יתקשה‬. ‫כי‬ ‫נראה‬‫למופעים‬ ‫נוהר‬ ‫אינו‬ ‫הקהל‬‫ביותר‬ ‫הנתמכים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬‫והם‬‫המנותק‬ ‫באופן‬ ‫מתנהלים‬ ‫ההיצע‬ ‫מעקרונות‬,‫ו‬ ‫והרווח‬ ‫הביקוש‬‫בת‬ ‫משתרכים‬‫הביקורים‬ ‫דירוג‬ ‫חתית‬)‫איור‬ ‫ראו‬7.( ‫איור‬7–‫בשנה‬ ‫בהופעות‬ ‫הביקורים‬ ‫מספר‬ ‫לפי‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫דירוג‬)2009( )‫והאופרה‬ ‫הפילהרמונית‬ ‫ללא‬( 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 ‫רעננה‬‫סימפונט‬ ‫חיפה‬‫הסימפונית‬ ‫צ‬"‫של‬‫רא‬‫הסימפונית‬ ‫ראלית‬‫היש‬‫מרית‬‫הקא‬ ‫ירושלים‬‫ה‬‫מרט‬‫הקא‬ ‫הקיבוצית‬‫מרית‬‫הקא‬ ‫שבע‬‫ר‬‫בא‬‫ה‬‫הסינפונייט‬ (‫חריף‬‫יד‬)‫ית‬‫ראל‬‫היש‬‫הבמה‬ ‫מרכז‬-‫מונע‬‫ת‬ ‫ירושלים‬‫הסימפונית‬ ‫הצהובה‬‫ת‬‫הצולל‬ ‫דוד‬‫ש‬‫א‬‫מרית‬‫הקא‬ ‫הרצליה‬‫מרית‬‫הקא‬ ‫נדלוסית‬‫הא‬ 21-‫ה‬‫ה‬‫המא‬‫מבל‬‫נס‬‫א‬ ‫מבקרים‬ ‫סה"כ‬ ‫מבקרים‬ ‫סה"כ‬ ‫מקור‬:‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫נתונים‬ ‫ריכוז‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫באיור‬ ‫המוצגת‬ ‫הקהל‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫רמת‬7‫הינ‬‫תמונ‬ ‫ה‬‫ה‬‫ל‬ ‫הפוכה‬‫ממשלתיים‬ ‫בתקציבים‬ ‫התלות‬ ‫רמת‬ ‫וציבוריים‬,‫כאשר‬‫וממשלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫באופן‬ ‫הממומנים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫משיקולי‬ ‫הניתוק‬ ‫להאמרת‬ ‫מוביל‬‫ה‬‫עלות‬‫של‬ ‫האמיתית‬‫הכרטיסים‬‫ו‬‫המבקרים‬ ‫קהל‬ ‫הגדלת‬ ‫את‬ ‫מונע‬,‫ו‬‫א‬‫יכולת‬ ‫ת‬ ‫העצמאית‬ ‫ההכנסות‬ ‫יצירת‬‫המוסד‬ ‫והתפתחות‬,‫באיור‬ ‫כמוצג‬. 15 ‫האוצר‬ ‫משרד‬,‫א‬ ‫חלק‬ ‫עומק‬ ‫ביקורת‬,'‫האנדלוסית‬ ‫התזמורת‬,‫יוני‬2009,http://tinyurl.com/3ww32nb.
 10. 10. 10 ‫איור‬8–‫עלות‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬‫של‬ ‫בפועל‬‫הקהל‬ ‫ביקורי‬ ‫היקף‬ ‫לבין‬ ‫בהופעה‬ ‫ביקור‬‫המשלם‬ ‫מקור‬:‫בישראל‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫ופעילות‬ ‫כספיים‬ ‫נתונים‬ ‫ריכוז‬,‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011. ‫האנדלוסית‬ ‫התזמורת‬)‫החדשה‬(‫זכ‬‫ת‬‫לכ‬ ‫ה‬-6,419‫בשנה‬ ‫בתשלום‬ ‫מבקרים‬‫ב‬-45‫קונצרטים‬‫וכלל‬ ‫הכנסותי‬‫העצמיות‬ ‫ה‬)‫כ‬ ‫על‬ ‫העומדות‬-217‫ש‬ ‫אלף‬"‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫על‬ ‫ומתבססות‬ ‫בלבד‬ ‫ח‬33‫ש‬"‫ח‬ ‫לכרטיס‬(‫ממ‬‫מ‬‫רק‬ ‫נים‬13‫הכנסותיה‬ ‫מכלל‬ ‫אחוזים‬.‫ה‬ ‫המאה‬ ‫אנסמבל‬-21‫ל‬ ‫זכה‬-2,093‫מבקרים‬ ‫בתשלום‬‫המ‬‫מ‬‫כ‬ ‫מנים‬-14‫מהכנסותיו‬ ‫אחוזים‬,‫במסגרת‬32‫בשנה‬ ‫קונצרטים‬‫במוסיקה‬ ‫המתמקדים‬ "‫עכשווית‬".‫האנסמבל‬ ‫מקים‬ ‫לדברי‬‫כיו‬ ‫גם‬ ‫המשמש‬"‫הקומפוזיטורים‬ ‫איגוד‬ ‫ר‬,‫יוהס‬ ‫דן‬,"‫בגוש‬ ‫יש‬ ‫דן‬‫לפחות‬500‫אליהם‬ ‫מדברת‬ ‫הזאת‬ ‫שהמוסיקה‬ ‫אדם‬ ‫בני‬".16 ‫ממשלתי‬ ‫למימון‬ ‫זוכים‬ ‫אלו‬ ‫גופים‬‫ישיר‬‫של‬ ‫בהיקף‬1.4‫ש‬ ‫מיליון‬"‫וכ‬ ‫האנדלוסית‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫ח‬- 0.42‫ש‬ ‫מיליון‬"‫ח‬‫בתשלומי‬‫התרבות‬ ‫משרד‬‫לכ‬ ‫השלמה‬ ‫ועוד‬-0.68‫ש‬ ‫מיליון‬"‫מ‬ ‫ח‬‫ציבוריים‬ ‫תקציבים‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫אנסמבל‬ ‫של‬ ‫במקרה‬-21.‫כאמור‬,‫ב‬ ‫כנראה‬ ‫מדובר‬-500‫משלמי‬ ‫מכספי‬ ‫הנהנים‬ ‫איש‬ ‫בישראל‬ ‫המיסים‬-‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬-1,360‫ש‬"‫ח‬‫אחד‬ ‫לכל‬‫בשנת‬2009-‫ל‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫י‬‫המוסיקה‬ ‫מן‬ ‫הנות‬ "‫אליהם‬ ‫המדברת‬".‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫מצטברים‬ ‫גרעונות‬ ‫יצירת‬ ‫תוך‬ ‫מנוהלים‬ ‫הגופים‬ ‫שני‬ ‫לכ‬‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫ל‬.17 ‫הנסמכים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫וההיסטוריה‬ ‫הנתונים‬ ‫מן‬ ‫להיווכח‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬‫וגודל‬ ‫הולך‬ ‫באופן‬‫תקציבי‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬,‫הנהוג‬ ‫הסבסוד‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ראוי‬,‫שוליות‬ ‫קבוצות‬ ‫למימון‬ ‫ציבור‬ ‫כספי‬ ‫המעביר‬‫שהן‬ ‫פוליטית‬ ‫מניפולציה‬ ‫יכולת‬ ‫בעלות‬,‫ו‬‫כישלון‬ ‫מתגמל‬‫וארגוני‬ ‫ניהולי‬‫ו‬‫קיצו‬ ‫במקרים‬‫ניים‬‫מאפשר‬ ‫אף‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬‫בוטה‬ ‫שחיתות‬,‫לכאורה‬,‫ב‬ ‫שנכתב‬ ‫מה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫דו‬"‫הסימפונית‬ ‫בתזמורת‬ ‫העוסקים‬ ‫חות‬ ‫האנדלוסית‬ ‫ובתזמורת‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫ירושלים‬. 16 ‫זאב‬ ‫בן‬ ‫נעם‬,"‫המאה‬ ‫בעל‬",‫ב‬ ‫מאמר‬‫מ‬‫ב‬ ‫גלריה‬ ‫דור‬"‫העיר‬ ‫עכבר‬"9‫ביוני‬2010, http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1018,209,50571,.aspx. 17 ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫נתוני‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫מסכמת‬ ‫וטבלה‬ ‫נספח‬ ‫ראו‬.‫ה‬ ‫המאה‬ ‫אנסמבל‬-21‫עי‬ ‫גורר‬‫של‬ ‫מצטבר‬ ‫גרעון‬ ‫מו‬ 226‫ש‬ ‫אלף‬"‫ח‬,‫של‬ ‫גרעון‬ ‫והאנדלוסית‬255‫ש‬ ‫אלף‬"‫ח‬.
 11. 11. 11 ‫סיכום‬‫ו‬‫המלצות‬ ‫לסגור‬ ‫ראוי‬‫הישראלית‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ‫את‬.‫ל‬ ‫היכולת‬ ‫אי‬ ‫מלבד‬‫הת‬‫בשל‬ ‫מקצועי‬ ‫באופן‬ ‫נהל‬ ‫מ‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫ניגודי‬ ‫ריבוי‬‫נהלי‬‫התזמורת‬,‫הנוכחית‬ ‫במתכונתה‬ ‫התזמורת‬ ‫של‬ ‫שקיומה‬ ‫הרי‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫המיסים‬ ‫משלמי‬ ‫בכספי‬ ‫לרעה‬ ‫ושימוש‬ ‫באמון‬ ‫מעילה‬ ‫מהווה‬,‫הטלויזיה‬ ‫אגרת‬ ‫ומשלמי‬ ‫שני‬ ‫מצד‬,‫לעלויות‬ ‫ומוביל‬‫אפקטיביות‬‫להופעה‬ ‫כרטיס‬ ‫של‬ ‫סבירות‬ ‫בלתי‬)458‫ש‬"‫לכרטיס‬ ‫עלות‬ ‫ח‬(. ‫הדיווח‬ ‫תרבות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫יש‬‫ה‬ ‫בכל‬ ‫הנהוגה‬‫ציבור‬ ‫בכספי‬ ‫בשימוש‬ ‫אמור‬.‫והחסר‬ ‫המאוחר‬ ‫הדיווח‬ ‫זילות‬ ‫של‬ ‫מטעה‬ ‫מסר‬ ‫מעביר‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫הנהוג‬,‫של‬ ‫לרעה‬ ‫לניצול‬ ‫פתח‬ ‫הפותח‬ ‫המיסים‬ ‫משלם‬ ‫כספי‬.‫י‬‫ש‬‫דו‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬"‫הזוכים‬ ‫הגופים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ומפורטים‬ ‫מלאים‬ ‫מבוקרים‬ ‫חות‬ ‫באינטרנט‬ ‫הציבור‬ ‫לעיון‬ ‫יועלו‬ ‫ציבור‬ ‫וכספי‬ ‫למענקים‬. ‫לדו‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫להבטיח‬ ‫יש‬"‫המתנהלות‬ ‫נוספות‬ ‫וביקורות‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫של‬ ‫הביקורת‬ ‫חות‬ ‫הציבור‬ ‫כספי‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫המבקשים‬ ‫בגופים‬.‫שהתקיים‬ ‫הבזבוז‬ ‫את‬ ‫לחסוך‬ ‫עשוי‬ ‫היה‬ ‫כזה‬ ‫פרסום‬ ‫ו‬ ‫האנדלוסית‬ ‫בתזמורת‬‫י‬‫ישראל‬ ‫פרס‬ ‫ועדת‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫ציבורית‬ ‫וביקורת‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫אפשר‬. ‫להבטי‬ ‫הדרך‬ ‫כי‬ ‫נראה‬‫המנותקת‬ ‫כספים‬ ‫של‬ ‫הזרמה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הינה‬ ‫אמנותי‬ ‫מוסד‬ ‫של‬ ‫השחתה‬ ‫ח‬ ‫המבוקש‬ ‫מתפוקתו‬‫ת‬‫ל‬ ‫האמור‬ ‫הצרכנים‬ ‫ומקהל‬‫י‬‫ממנה‬ ‫הנות‬.‫התזמורת‬ ‫גם‬ ‫הושחתו‬ ‫זאת‬ ‫בדרך‬ ‫ה‬‫ירושלים‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ‫וגם‬ ‫אנדלוסית‬–‫השידור‬ ‫רשות‬.‫בנוסף‬,‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫מוזרמים‬ ‫להם‬ ‫זקוקים‬ ‫שאינם‬ ‫למוסדות‬,‫האופר‬ ‫כבמקרה‬‫הישראלית‬ ‫ה‬.‫אלו‬ ‫הזרמות‬‫של‬ ‫ביכולתו‬ ‫פוגעים‬ ‫בכספם‬ ‫ישתמשו‬ ‫כיצד‬ ‫לקבוע‬ ‫המיסים‬ ‫משלמי‬‫ו‬‫גם‬‫לאופרה‬ ‫הנדרש‬ ‫התקציבי‬ ‫הריסון‬ ‫את‬ ‫מסכנים‬, ‫כלכלי‬ ‫באופן‬ ‫להתפתח‬ ‫להמשיך‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫ומאוזן‬. ‫חינם‬ ‫כרטיסי‬ ‫של‬ ‫נרחבת‬ ‫חלוקה‬‫כדי‬ ‫עד‬ ‫מגיעה‬ ‫נתמכים‬ ‫מוסדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ה‬‫קיצוניות‬‫ש‬‫של‬ ‫במקרה‬ ‫הפילהרמונית‬,‫צופיה‬ ‫רוב‬ ‫אשר‬‫חינם‬ ‫לכרטיסי‬ ‫זכו‬.‫אלו‬‫מ‬ ‫נהנו‬-339‫של‬ ‫בעלות‬ ‫כרטיסים‬ ‫אלף‬42.6 ‫ש‬ ‫מיליון‬"‫בשנת‬ ‫ח‬2009.‫למטרת‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫תקציבים‬ ‫להעביר‬ ‫סביר‬ ‫לא‬ ‫הטבות‬‫ו‬‫להופעות‬ ‫כרטיסים‬ ‫חלוקת‬,‫המ‬ ‫ממשלמי‬ ‫הנלקחים‬ ‫שהכספים‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬‫י‬‫מפחיתים‬ ‫סים‬ ‫מיכ‬‫ו‬‫האירו‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫לתם‬‫כספם‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫מעדיפים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫בהם‬ ‫האמנותים‬ ‫עים‬. ‫הממשלתיות‬ ‫התמיכות‬ ‫הגדלת‬ ‫בין‬ ‫הנסקרים‬ ‫הגופים‬ ‫בכל‬ ‫ברור‬ ‫מתאם‬ ‫קיים‬,‫יכולת‬ ‫ירידת‬ ‫העצמית‬ ‫ההשתכרות‬,‫האמרת‬‫ה‬‫עלות‬‫של‬ ‫האפקטיבית‬‫הכרטיסים‬,‫הקהל‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫וירידת‬ ‫המוסד‬ ‫בפעילות‬.‫המוסיקליים‬ ‫למוסדות‬ ‫התמיכות‬ ‫יבוטלו‬ ‫כי‬ ‫ראוי‬,‫מבינ‬ ‫אלו‬ ‫שכן‬‫י‬‫המוסיפים‬ ‫הם‬ ‫לציבור‬ ‫ערך‬,‫כרטיסים‬ ‫רכישת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫ותמיכה‬ ‫להכרה‬ ‫זוכים‬.‫לשרוד‬ ‫מסוגלים‬ ‫שאינם‬ ‫אלו‬ ‫ביצירתם‬ ‫העניין‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫תמיכה‬ ‫ללא‬,‫וההוצאות‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫מצבת‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫ועליהם‬ ‫המתאים‬ ‫לגודל‬ ‫שלהם‬,‫להשתנות‬ ‫או‬.‫מנצי‬ ‫אלו‬ ‫לגופים‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫הזרמת‬‫ניתוקם‬ ‫את‬ ‫חה‬ ‫מ‬‫ומ‬ ‫בכלל‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬‫המיסים‬ ‫משלמי‬ ‫קהל‬‫בפרט‬‫ישראל‬ ‫באזרחי‬ ‫ופוגעת‬,‫לבחור‬ ‫זכותם‬ ‫אשר‬ ‫נפגעת‬ ‫כספם‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫כיצד‬.
 12. 12. 12 ‫נספח‬–‫נתוני‬ ‫של‬ ‫מסכמת‬ ‫טבלה‬17‫בישראל‬ ‫הגדולים‬ ‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫מקור‬:‫המוסיקה‬ ‫גופי‬ ‫נתוני‬)‫וכספי‬ ‫ענייני‬(,‫התרבות‬ ‫משרד‬,‫ינואר‬2011

×