Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הגנה על התוצרת המקומית בישראל

261 views

Published on

גילגוליה של המדיניות הפרוטקציוניסטית בישראל

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הגנה על התוצרת המקומית בישראל

 1. 1. ‫מס‬'53‫מר‬2002 ‫בישראל‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫כ‬ ‫מוריה‬ ‫מבוא‬ ‫עולה‬ ‫המס‬,‫הזמ‬:‫שנות‬ ‫ס‬ ‫על‬‫ה‬90,‫השחקני‬ ‫זה‬ ‫אחר‬ ‫בזה‬ ‫עולי‬ ‫הכנסת‬ ‫בימת‬ ‫על‬‫כנסת‬ ‫וחברי‬ ‫שרי‬. ‫בהצע‬ ‫עוסקת‬ ‫הסצינה‬‫חירו‬ ‫שעת‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ ‫תוקפ‬ ‫להארכת‬ ‫החוק‬ ‫ת‬)‫חובה‬ ‫תשלומי‬(,‫התש‬"1989)‫קריאה‬ ‫ראשונה‬.(1 ‫א‬ ‫סצנה‬' ‫היו‬"‫ר‬‫ש‬'‫וייס‬:‫הכנסת‬ ‫חברי‬,‫היו‬ ‫בסדר‬ ‫הבא‬ ‫לסעי‬ ‫עכשיו‬ ‫עוברי‬ ‫אנחנו‬:‫תוקפ‬ ‫להארכת‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫חירו‬ ‫שעת‬ ‫תקנות‬ ‫של‬)‫חובה‬ ‫תשלומי‬(,‫התש‬"1989,‫ראשונה‬ ‫בקריאה‬.‫א‬ ‫מזמי‬ ‫אני‬‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬ ‫ת‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫בפנינו‬ ‫להביא‬.‫בבקשה‬,‫השר‬ ‫אדוני‬. ‫א‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬'‫שרו‬:‫הראש‬ ‫היושב‬ ‫אדוני‬,‫נכבדה‬ ‫כנסת‬,‫חירו‬ ‫שעת‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ ‫תוקפ‬)‫תשלומי‬ ‫חובה‬(,‫התשי‬"‫ח‬1958,‫להל‬‫תקנות‬,‫לפוג‬ ‫עומד‬,‫ביו‬31‫בדצמבר‬1989.‫בפע‬ ‫פע‬ ‫מדי‬ ‫מוארכות‬ ‫התקנות‬, ‫ולאחרונ‬‫מרס‬ ‫בחודש‬ ‫הוארכו‬ ‫ה‬1989.‫התשמ‬ ‫מיוחדי‬ ‫היטלי‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬"‫ח‬1987,‫את‬ ‫להחלי‬ ‫האמורה‬ ‫התקנות‬,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫בוועדת‬ ‫עתה‬ ‫נדונה‬ ‫והיא‬ ‫ראשונה‬ ‫קריאה‬ ‫עברה‬. ‫מדיניות‬ ‫מחקרי‬ ‫עור‬: ‫רבושקה‬ ‫אלוי‬,‫כלכלית‬ ‫למדיניות‬ ‫החטיבה‬ ‫וראש‬ ‫בכיר‬ ‫עמית‬,‫בכיר‬ ‫ועמית‬,‫הובר‬ ‫מכו‬,‫סטנפורד‬ ‫אוניברסיטת‬,‫סטנפורד‬,‫קליפורניה‬,94305,‫טל‬(650)725 5674 ‫עורך‬‫משנה‬:‫גולן‬ ‫זאב‬,‫מנכ‬"‫ל‬‫ופוליטיים‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫ללימודים‬ ‫המכון‬‫מתקדמים‬
 2. 2. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬2 ‫להניח‬ ‫שיש‬ ‫מאחר‬,‫בוועדה‬ ‫רב‬ ‫זמ‬ ‫ימש‬ ‫בהצעה‬ ‫שהדיו‬,‫תקנות‬ ‫בהפעלת‬ ‫צור‬ ‫יש‬ ‫ובינתיי‬,‫את‬ ‫להארי‬ ‫מוצע‬ ‫בשישה‬ ‫תוקפ‬‫חודשי‬,‫ליו‬ ‫עד‬ ‫דהיינו‬30‫ביוני‬1990.‫כידוע‬,‫חשוב‬ ‫כלכלי‬ ‫מכשיר‬ ‫התקנות‬ ‫משמשות‬,‫ומכוח‬ ‫בחוק‬ ‫המופיעות‬ ‫למטרות‬ ‫היטלי‬ ‫מוטלי‬. ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שרי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צווי‬ ‫מותקני‬ ‫התקנות‬ ‫של‬ ‫מכוח‬,‫והאנרגיה‬ ‫החקלאות‬,‫היטלי‬ ‫המטילי‬ ‫דלק‬ ‫על‬ ‫וכ‬ ‫מסובסדי‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫מלאי‬ ‫מחזיקי‬ ‫על‬‫מחיריה‬ ‫העלאת‬ ‫ביו‬.‫היטלי‬ ‫התקנות‬ ‫מכוח‬ ‫מוטלי‬ ‫כ‬ ‫כמו‬ ‫שוני‬ ‫תעשייה‬ ‫בענפי‬ ‫מקצועי‬ ‫אד‬ ‫וכוח‬ ‫המחקר‬ ‫לקידו‬ ‫היטלי‬ ‫וכ‬ ‫שוני‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫וייצוא‬ ‫יבוא‬... ‫ב‬ ‫סצנה‬' ‫פורז‬ ‫אברה‬)‫המרכז‬ ‫תנועת‬‫שינוי‬(:‫שטועני‬ ‫מי‬ ‫ע‬ ‫נמנה‬ ‫אינני‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫רבותיי‬,‫כל‬ ‫את‬ ‫להסיר‬ ‫שצרי‬ ‫וא‬ ‫המכסי‬‫לחלוטי‬ ‫חופשי‬ ‫ייבוא‬ ‫ולאפשר‬ ‫ההיטלי‬ ‫כל‬ ‫ת‬.‫אבל‬,‫בגדר‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫היו‬ ‫שקורה‬ ‫שמה‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫שערורייה‬.‫טובה‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬.‫מתחרה‬ ‫ייבוא‬ ‫מפני‬ ‫האר‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫היא‬ ‫הכוונה‬,‫וכו‬ ‫אבטלה‬ ‫למנוע‬'.‫התוצאה‬ ‫כושלי‬ ‫מפעלי‬ ‫הזאת‬ ‫בחממה‬ ‫מחזיקי‬ ‫אנחנו‬ ‫מאוד‬ ‫רבי‬ ‫שבמקרי‬ ‫היא‬,‫לה‬ ‫שאי‬‫קיו‬ ‫זכות‬,‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫ייפלו‬ ‫ה‬ ‫דבר‬.‫הישראלי‬ ‫הצרכ‬ ‫הוא‬ ‫הביניי‬ ‫בתקופת‬ ‫הגבוה‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫שמשל‬ ‫מי‬,‫מחירי‬ ‫לשל‬ ‫שנאל‬ ‫מקומית‬ ‫תוצרת‬ ‫בשביל‬ ‫ומופקעי‬ ‫גבוהי‬,‫המתחרה‬ ‫היבוא‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫מאפשרי‬ ‫לא‬ ‫בעצ‬ ‫כי‬. ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫הוא‬ ‫האלה‬ ‫הדברי‬ ‫את‬ ‫העושה‬ ‫נוס‬ ‫גור‬,‫הקובע‬,‫למשל‬,‫תק‬‫שטיחי‬ ‫לגבי‬ ‫מאוד‬ ‫מחמיר‬, ‫היבואני‬ ‫על‬ ‫במלואו‬ ‫אותו‬ ‫אוכ‬ ‫שהוא‬ ‫תק‬,‫לגבי‬ ‫אותו‬ ‫אוכ‬ ‫הוא‬ ‫אי‬ ‫אבל‬‫מקומית‬ ‫תוצרת‬.‫טועני‬ ‫ה‬ ‫כ‬. ...‫לדרוש‬ ‫ג‬ ‫סיבה‬ ‫שו‬ ‫אי‬ ‫ג‬,‫יוטבע‬ ‫לאר‬ ‫מחו‬ ‫המיובאי‬ ‫סכי‬ ‫כל‬ ‫ועל‬ ‫מזלג‬ ‫כל‬ ‫שעל‬:Made In‫ש‬ ‫ציו‬ ‫המייצרת‬ ‫המדינה‬.‫מטביעי‬ ‫אינ‬ ‫עצמ‬ ‫היצרני‬‫זאת‬.‫מיועד‬ ‫זה‬ ‫ג‬‫ייבוא‬ ‫למנוע‬. ‫אלמוזלינו‬ ‫ארבלי‬ ‫שושנה‬)‫המער‬(:...‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬ ‫את‬ ‫מברכת‬ ‫אני‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫מקפיד‬ ‫למעשה‬ ‫אשר‬, ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫ג‬ ‫היטלי‬ ‫ומטיל‬ ‫האר‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫מג‬ ‫מסוימי‬ ‫ובתחומי‬.‫לא‬ ‫מדוע‬?‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫חייבי‬...‫בואו‬ ‫תוצ‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫של‬ ‫מהקצת‬ ‫הקצת‬ ‫את‬ ‫לקיי‬ ‫נמשי‬‫האר‬ ‫רת‬,‫וההתייעלות‬ ‫הנוספת‬ ‫החשיפה‬ ‫יהיו‬ ‫הדרגתי‬ ‫ובאופ‬ ‫בתעשייה‬,‫העול‬ ‫בשוקי‬ ‫להתחרות‬ ‫תוכל‬ ‫שהיא‬ ‫כדי‬. ‫ג‬ ‫סצינה‬' ‫שרו‬ ‫אריאל‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬:...‫התקני‬ ‫מכו‬–‫בידינו‬ ‫שנשארו‬ ‫האחרוני‬ ‫הכלי‬ ‫אחד‬ ‫זה‬,‫ג‬ ‫כמו‬ ‫האחרות‬ ‫המדינות‬ ‫כל‬ ‫בידי‬.‫נזעקי‬ ‫מה‬?‫שוני‬ ‫תקני‬ ‫קובעי‬ ‫הא‬‫מקומית‬ ‫תוצרת‬ ‫ולגבי‬ ‫מיובאת‬ ‫תוצרת‬ ‫לגבי‬?
 3. 3. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬3 ‫פורז‬ ‫אברה‬)‫המרכז‬ ‫תנועת‬–‫שינוי‬(:‫המקומיי‬ ‫התקני‬ ‫את‬ ‫אוכפי‬ ‫לא‬... ‫שרו‬ ‫אריאל‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬:...‫פורז‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ‫את‬ ‫כ‬ ‫כל‬ ‫שזעזע‬ ‫לדבר‬ ‫להתייחס‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬‫אי‬ ‫מהסכו‬ ‫חלק‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לסמ‬ ‫תובעי‬"‫מיוצר‬ ‫הוא‬ ‫היכ‬.‫בע‬ ‫שו‬ ‫לנו‬ ‫אי‬‫בסכו‬ ‫להתחרות‬ ‫יה‬"‫או‬ ‫באירופה‬ ‫המיוצר‬ ‫בארה‬"‫ב‬...‫קונג‬ ‫בהונג‬ ‫או‬ ‫בבנקוק‬ ‫הזה‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫כשמייצרי‬ ‫אבל‬,‫ש‬ ‫העבודה‬ ‫שעלות‬ ‫בטיווא‬ ‫או‬ ‫באינדונזיה‬ ‫אצלנו‬ ‫מאשר‬ ‫חמישית‬ ‫היא‬. ‫קריאה‬] :‫ברור‬ ‫לא‬[ ‫א‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬'‫שרו‬:‫בסדר‬,‫לדייק‬ ‫כדי‬ ‫קונג‬ ‫הונג‬ ‫את‬ ‫למחוק‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬...‫מעבירי‬‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לאירופה‬ ‫הזה‬,‫לישראל‬ ‫ומש‬.‫מקרוב‬ ‫הזאת‬ ‫התעשייה‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫אני‬ ‫במקרה‬.‫בו‬ ‫גר‬ ‫שאני‬ ‫המשקי‬ ‫אחד‬,‫משק‬ ‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫הקיי‬1942,‫מונה‬ ‫ע‬ ‫ניר‬ ‫משק‬320‫נפש‬…‫מפעל‬ ‫לו‬ ‫יש‬.‫בדעת‬ ‫מעלה‬ ‫אתה‬,‫את‬ ‫לסגור‬ ‫אאפשר‬ ‫שאני‬ ‫ש‬ ‫המפעל‬,‫הוא‬ ‫שנדרש‬ ‫מה‬ ‫כאשר‬,‫מזלג‬ ‫כל‬ ‫שעל‬,‫כ‬,‫סכי‬,‫יהי‬ ‫וא‬ ‫כפית‬‫ג‬ ‫שיסמנו‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫אעמוד‬ ‫נוס‬ ‫כלי‬ ‫ה‬ ‫אותו‬,‫מיוצר‬ ‫הוא‬ ‫היכ‬ ‫כתוב‬ ‫יהיה‬?...‫נוצר‬ ‫היכ‬ ‫כתוב‬ ‫שיהיה‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אעמוד‬ ‫אני‬,‫כל‬ ‫על‬ ‫כתוב‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫אלא‬ ‫בעברית‬ ‫מהכלי‬ ‫אחד‬. ‫צב‬ ‫יאיר‬)‫המאוחדת‬ ‫הפועלי‬ ‫מפלגת‬(:‫רש‬ ‫בכתב‬"‫י‬. ‫א‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשיה‬ ‫שר‬'‫שרו‬:‫י‬ ‫שזה‬ ‫דורש‬ ‫הייתי‬ ‫יכולתי‬ ‫אילו‬‫מנוקד‬ ‫היה‬. ‫נמיר‬ ‫אורה‬)‫המער‬(:‫למיניה‬ ‫הגילרמני‬ ‫כל‬ ‫ונגד‬ ‫פורז‬ ‫נגד‬ ‫ל‬ ‫נעזור‬ ‫ואנחנו‬. ‫א‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשיה‬ ‫שר‬'‫שרו‬:‫ל‬ ‫מודה‬ ‫אני‬. ‫פורז‬ ‫אברה‬)‫המרכז‬ ‫תנועת‬–‫שינוי‬(:‫ליברלית‬ ‫מפלגה‬ ‫הוא‬ ‫שהליכוד‬ ‫טועני‬.‫בולשביקית‬ ‫מפלגה‬ ‫זוהי‬… ‫נמיר‬ ‫אורה‬)‫המער‬(] :‫ברור‬ ‫לא‬[ ‫והמס‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬‫א‬ ‫חר‬'‫שרו‬:‫ליכוד‬ ‫או‬ ‫מער‬ ‫של‬ ‫עניי‬ ‫שו‬ ‫בכלל‬ ‫כא‬ ‫אי‬.‫זה‬ ‫מאוד‬ ‫דומי‬ ‫הללו‬ ‫הגופי‬ ‫לזה‬,‫הזה‬ ‫בנושא‬ ‫בוודאי‬....‫פורז‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬,‫צועק‬ ‫אתה‬,‫כל‬ ‫ועל‬ ‫מזלג‬ ‫כל‬ ‫שעל‬ ‫המשמר‬ ‫על‬ ‫עומדי‬ ‫אצלנו‬ ‫אבל‬ ‫נוצרו‬ ‫היכ‬ ‫יכתבו‬ ‫כפית‬. ‫נמיר‬ ‫אורה‬)‫מער‬(:‫מאד‬ ‫טוב‬.
 4. 4. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬4 ‫הסו‬ ‫סצנת‬ ‫היו‬"‫מ‬ ‫ר‬'‫וירשובסקי‬:...‫להצבעה‬ ‫ניגשי‬ ‫אנחנו‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬.‫שר‬ ‫שהביא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫העברת‬ ‫בעד‬ ‫מי‬ ‫הכנסת‬ ‫ועדת‬ ‫שתקבע‬ ‫לוועדה‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬?‫להצביע‬ ‫נא‬. ‫לוועדה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ההצבעה‬ ‫בעד‬23 ‫נגד‬1 ‫נמנעי‬‫אי‬ ‫חירו‬ ‫שעת‬ ‫תקנות‬ ‫של‬ ‫תוקפ‬ ‫להארכת‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ההצעה‬)‫חובה‬ ‫תשלומי‬(1989,‫לדיו‬ ‫ועדת‬ ‫שתקבע‬ ‫בוועדה‬‫נתקבלה‬ ‫הכנסת‬. ‫לא‬,‫מסרט‬ ‫קטע‬ ‫לא‬ ‫וג‬ ‫מהצגה‬ ‫חלק‬ ‫לא‬ ‫זה‬.‫מ‬ ‫לקוחי‬ ‫הדברי‬ ‫חילופי‬‫הכנסת‬ ‫דברי‬,‫ש‬ ‫שני‬ ‫מושב‬‫הכנסת‬ ‫ל‬ ‫עשרה‬ ‫השתי‬,‫כר‬115,‫עמודי‬11601167.‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫מדיניות‬‫הייבוא‬ ‫בנושא‬,‫נתו‬ ‫פע‬ ‫א‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫למחלוקת‬.‫ימינו‬ ‫עד‬ ‫ונמשכת‬ ‫המפלגות‬ ‫כל‬ ‫נחלת‬ ‫ומעול‬ ‫מאז‬ ‫היתה‬ ‫מתחרה‬ ‫יבוא‬ ‫מפני‬ ‫להג‬ ‫צור‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬. ‫דיו‬ ‫אותו‬ ‫לאחר‬ ‫שני‬ ‫עשר‬‫כאלו‬ ‫דיוני‬ ‫באר‬ ‫מתקיימי‬ ‫עדיי‬.‫לכ‬ ‫דוגמא‬:‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫בוועדת‬ ‫ה‬ ‫ביו‬5‫במר‬2001‫מקומית‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫כדי‬ ‫וכוספאות‬ ‫שמני‬ ‫יבוא‬ ‫על‬ ‫שיוטל‬ ‫ההיטל‬ ‫שיעור‬ ‫נדו‬.2 ‫כשהייתה‬ ‫נשארה‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬.‫שנות‬ ‫של‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬‫ה‬2000‫האר‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫ממשיכה‬. ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫אפשרות‬ ‫אי‬ ‫כעת‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫נכונה‬‫עברו‬ ‫בשני‬ ‫כמו‬ ‫תוצרתה‬ ‫על‬ ‫להג‬.‫חורש‬ ‫ראוב‬,‫מנכ‬"‫ל‬ ‫התמ‬ ‫משרד‬"‫לשעבר‬ ‫ס‬,‫אמר‬" :‫עקרוני‬ ‫באופ‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫מדיניות‬,‫היטלי‬ ‫להטיל‬ ‫לא‬"....3 ‫זאת‬ ‫ע‬ ‫יחד‬ ‫הממשלה‬ ‫ונציגי‬ ‫הכנסת‬ ‫מחברי‬ ‫חלק‬ ‫פועלי‬ ‫עדיי‬,‫הסחר‬ ‫היטלי‬ ‫חוק‬ ‫באמצעות‬,‫מקומית‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫להג‬. ‫מדיניות‬ ‫מחקרי‬‫מח‬ ‫זה‬‫פרקי‬ ‫לשלושה‬ ‫ולק‬.‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫הסחר‬ ‫במדיניות‬ ‫עוסק‬ ‫הראשו‬ ‫החלק‬ ‫השני‬ ‫לאור‬.‫הייבוא‬ ‫להגבלות‬ ‫הכלי‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫לסקירה‬ ‫מוקדש‬ ‫השני‬ ‫החלק‬,‫על‬ ‫אלו‬ ‫בכלי‬ ‫השימוש‬ ‫ולבדיקת‬ ‫הייבוא‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬.‫עוסק‬ ‫השלישי‬ ‫החלק‬‫בענ‬‫הלבידי‬;‫הייבוא‬ ‫בהגבלות‬ ‫השימוש‬ ‫נבח‬‫שנגר‬ ‫הנזק‬ ‫ונבח‬ ‫לצרכ‬.‫הייבוא‬ ‫מניעת‬ ‫במדיניות‬ ‫לרפורמה‬ ‫ההמלצות‬ ‫ניתנות‬ ‫המחקר‬ ‫בסו‬. ‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫הייבוא‬ ‫מדיניות‬ ‫ייבוא‬ ‫הגבלת‬ ‫של‬ ‫במדיניות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫השתמשה‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנותיה‬ ‫כבר‬.4 ‫נבעו‬ ‫האלו‬ ‫ההגבלות‬ ‫כלכליות‬ ‫מסיבות‬ ‫הדר‬ ‫בתחילת‬,‫לכאורה‬,‫להתמודד‬ ‫הצעירה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫נאלצה‬ ‫שאית‬.‫השני‬ ‫במש‬ ‫אול‬ ‫היבוא‬ ‫להגבלת‬ ‫ולאמצעי‬ ‫לכלי‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הפכה‬,‫ולמניעת‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫ובעיקר‬
 5. 5. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬5 ‫תחרות‬.‫חברתיות‬ ‫בעיות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫בפני‬ ‫ניצבו‬ ‫המדינה‬ ‫קו‬ ‫ע‬,‫וכלכליות‬ ‫מדיניות‬.‫הכלכליות‬ ‫הבעיות‬ ‫אחת‬ ‫במט‬ ‫המחסור‬ ‫הייתה‬"‫ח‬.5 ‫יבוא‬ ‫הגבלת‬ ‫של‬ ‫צעד‬ ‫לפיכ‬,‫שפ‬‫מט‬ ‫יציאת‬ ‫של‬ ‫מניעה‬ ‫ירושו‬"‫מהמדינה‬ ‫ח‬,‫בעיני‬ ‫נראה‬ ‫נבו‬ ‫כצעד‬ ‫הממשלה‬.‫מיוחדי‬ ‫אישורי‬ ‫ללא‬ ‫סחורה‬ ‫לייבא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫אסרה‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬.‫מהיבואני‬ ‫חלק‬ ‫מט‬ ‫מרזרבות‬ ‫זאת‬ ‫מימנו‬ ‫א‬ ‫רק‬ ‫יבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫קיבלו‬"‫שבידיה‬ ‫ח‬.6 ‫הכמותיות‬ ‫מההגבלות‬ ‫חלק‬ ‫הוחלפו‬ ‫החמישי‬ ‫שנות‬ ‫במש‬,‫מכסות‬ ‫קרי‬,‫מכסיות‬ ‫בהגבלות‬.‫הוטלו‬ ‫מג‬ ‫מכסי‬ ‫עזר‬ ‫כאמצעי‬ ‫בעיקר‬,‫שהוא‬ ‫כל‬ ‫יבוא‬ ‫התקיי‬ ‫זאת‬ ‫שבכל‬ ‫במקרה‬,‫בסיסי‬ ‫הגנה‬ ‫כאמצעי‬ ‫שימשו‬ ‫ולא‬.‫ב‬1955 ‫המקומי‬ ‫ביצור‬ ‫התחרו‬ ‫שלא‬ ‫מוצרי‬ ‫על‬ ‫האדמיניסטרטיביות‬ ‫המכסות‬ ‫בהורדת‬ ‫התמקדה‬ ‫הכלכלית‬ ‫המדיניות‬. ‫י‬ ‫שג‬ ‫לחברות‬ ‫יבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫להעניק‬ ‫הייתה‬ ‫הנטיה‬‫יצאו‬.7 ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬60,‫מכסות‬ ‫קיימות‬ ‫היו‬‫על‬ ‫יבוא‬40%‫הייבוא‬ ‫מכלל‬.93‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫מיבוא‬ ‫אחוזי‬ ‫אלו‬ ‫מכסות‬ ‫תחת‬ ‫היה‬ ‫מקומי‬ ‫בייצור‬ ‫המיוצרי‬.‫ב‬1962‫צור‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סברה‬ ‫אשר‬ ‫חדשה‬ ‫כלכלית‬ ‫מדיניות‬ ‫התקבלה‬ ‫המקומי‬ ‫מהיצור‬ ‫האפקטיביות‬ ‫ההגנות‬ ‫את‬ ‫להוריד‬‫לשיט‬ ‫המכסות‬ ‫משיטת‬ ‫ולעבור‬‫המכסי‬ ‫ת‬.‫בי‬ ‫החיכוכי‬ ‫אול‬ ‫ספיר‬ ‫פנחס‬,‫דאז‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬,‫אשכול‬ ‫לוי‬ ‫לבי‬,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫מכ‬ ‫ולאחר‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬,‫היה‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫יצרו‬ ‫איטי‬ ‫השינויי‬ ‫קצב‬.‫המקומיי‬ ‫ליצרניי‬ ‫הגנה‬ ‫רמת‬ ‫אותה‬ ‫יית‬ ‫מכס‬ ‫איזה‬ ‫העריכו‬ ‫מוצר‬ ‫לכל‬,‫המכסה‬ ‫שנתנה‬.8 ‫בשנת‬1970‫על‬ ‫כמותיות‬ ‫מכסות‬ ‫היו‬ ‫לא‬90%‫המיובאי‬ ‫מהמוצרי‬,‫גבוהי‬ ‫מכסי‬ ‫היו‬ ‫במקומ‬ ‫א‬.9 ‫המשות‬ ‫לשוק‬ ‫ישראל‬ ‫בי‬ ‫סחר‬ ‫מהסכ‬ ‫כתוצאה‬,‫שנות‬ ‫באמצע‬ ‫לתוקפו‬ ‫שנכנס‬‫ה‬70,‫בשיעור‬ ‫ירידה‬ ‫החלה‬ ‫עד‬ ‫שנמשכה‬ ‫המכסי‬‫ל‬1989.‫ב‬1982‫ארה‬ ‫ע‬ ‫סחר‬ ‫הסכ‬ ‫נחת‬"‫ג‬ ‫ודרש‬ ‫הייבוא‬ ‫מכסות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אסר‬ ‫אשר‬ ‫ב‬ ‫במכסי‬ ‫צמצו‬.10 ‫במכס‬ ‫שימוש‬‫הייבוא‬ ‫להגבלת‬ ‫היחידה‬ ‫הדר‬ ‫היה‬ ‫לא‬.‫המכס‬ ‫להורדת‬ ‫במקביל‬,‫שימוש‬ ‫החל‬‫בהגבלות‬ ‫נרחב‬ ‫מכסיות‬ ‫לא‬)Non - Tariff Barriers:(NTB‫ייבוא‬ ‫ומכסות‬ ‫יבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫דוגמת‬.‫העול‬ ‫בשאר‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫הערכה‬‫כ‬ 50%‫מסוג‬ ‫ה‬ ‫ביבוא‬ ‫מההגבלות‬NTB.11 ‫באר‬ ‫לכ‬ ‫דוגמאות‬:‫של‬ ‫במסווה‬ ‫הגנה‬ ‫לצורכי‬ ‫תקינה‬‫הצרכני‬ ‫רווחת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬,‫ושימוש‬‫תוספת‬ ‫בשיטת‬ ‫האחוזי‬ ‫מכסת‬12 )‫התמ‬"‫א‬(‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בעיקר‬ ‫נפו‬ ‫היה‬ ‫בה‬ ‫שהשימוש‬ ‫ייחודית‬ ‫ישראלית‬ ‫שיטה‬80.‫מכיוו‬ ‫ארה‬ ‫ע‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫חתמה‬ ‫זו‬ ‫שבתקופה‬"‫ייבוא‬ ‫נגד‬ ‫מכסי‬ ‫באמצעות‬ ‫אפליה‬ ‫אסרה‬ ‫אשר‬ ‫ב‬, ‫התמ‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫המציאו‬"‫א‬,‫בעקי‬ ‫שנועדה‬‫המכסי‬ ‫שיעור‬ ‫להעלאת‬ ‫לגרו‬ ‫פי‬.‫התמ‬ ‫שיטת‬ ‫באמצעות‬"‫המדינה‬ ‫א‬ ‫מסוימי‬ ‫מיובאי‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫הער‬ ‫את‬ ‫מלאכותית‬ ‫בצורה‬ ‫העלתה‬ ‫שהיא‬ ‫בזאת‬ ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫הקשתה‬,‫גבתה‬ ‫וכ‬ ‫המלאכותי‬ ‫הער‬ ‫על‬ ‫ג‬ ‫אלא‬ ‫האמיתי‬ ‫הער‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מכס‬.‫משתמשי‬ ‫כיו‬‫זו‬ ‫בשיטה‬ ‫פחות‬.‫התמ‬"‫רק‬ ‫הוטלה‬ ‫א‬ ‫ול‬ ‫יבוא‬ ‫מוצרי‬ ‫על‬‫המקומית‬ ‫בתעשייה‬ ‫מוצרי‬ ‫על‬ ‫א‬.13
 6. 6. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬6 ‫בתמ‬ ‫לשימוש‬ ‫במקביל‬"‫א‬,‫ייבוא‬ ‫ברשיונות‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫התפרצות‬ ‫החלה‬.‫נבע‬ ‫הייבוא‬ ‫ברשיונות‬ ‫הצור‬ ‫ייבוא‬ ‫במכסות‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫הנפו‬ ‫מהשימוש‬,‫למדינת‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שאת‬ ‫אסיה‬ ‫ממדינות‬ ‫יבוא‬ ‫כנגד‬ ‫שהוטלו‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫ישראל‬.‫מעל‬‫ל‬75%‫הי‬ ‫מאסיה‬ ‫מהייבוא‬‫לרשיונות‬ ‫כפו‬ ‫ה‬.14 ‫בשנת‬1991‫המשק‬ ‫את‬ ‫לחשו‬ ‫הוחלט‬ ‫השלישי‬ ‫העול‬ ‫ממדינות‬ ‫לייבוא‬ ‫הישראלי‬.‫באותה‬ ‫במשק‬ ‫ששררה‬ ‫הגבוהה‬ ‫האינפלציה‬ ‫הייתה‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫תקופה‬.‫מרידור‬ ‫ד‬ ‫דאז‬ ‫המשפטי‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫לדעתו‬,‫יו‬ ‫ג‬ ‫שהיה‬"‫לחשיפה‬ ‫הוועדה‬ ‫ר‬,‫היה‬ ‫האבטלה‬ ‫למצוקת‬ ‫הפתרו‬ ‫הכלכלית‬ ‫הצמיחה‬ ‫חידוש‬,‫שיק‬‫ייעול‬ ‫תהלי‬ ‫יעברו‬ ‫היצור‬ ‫ומערכות‬ ‫תרד‬ ‫האינפלציה‬ ‫א‬ ‫רק‬ ‫רה‬,‫אות‬ ‫שיהפו‬ ‫הבינלאומי‬ ‫בסחר‬ ‫ג‬ ‫לתחרותיי‬.‫מחירי‬ ‫ולהורדת‬ ‫במשק‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫תחרות‬ ‫לרמת‬ ‫תוביל‬ ‫החשיפה‬ ‫מדיניות‬. ‫כי‬ ‫מרידור‬ ‫אמר‬ ‫לכ‬ ‫בנוס‬" :‫ההפו‬ ‫בכיוו‬ ‫בדיוק‬ ‫פועלת‬ ‫המקומי‬ ‫היצור‬ ‫על‬ ‫מלאכותית‬ ‫הגנה‬,‫הי‬ ‫דווקא‬ ‫ולכ‬‫א‬ ‫בצמיחה‬ ‫פוגעת‬,‫המובטלי‬ ‫מצוקת‬ ‫את‬ ‫ומגדילה‬ ‫האבטלה‬ ‫לבעיית‬ ‫פתרו‬ ‫מונעת‬".15 ‫התמ‬ ‫שר‬ ‫את‬ ‫שהחלי‬ ‫ניסי‬ ‫משה‬ ‫של‬ ‫השילוב‬ ‫בעקבות‬ ‫התאפשרה‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫לחשו‬ ‫ההחלטה‬"‫ס‬ ‫שרו‬ ‫אריאל‬ ‫דאז‬,‫יו‬ ‫שהיה‬ ‫מרידור‬ ‫וד‬ ‫שנה‬ ‫באותה‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫שהיה‬ ‫מודעי‬ ‫יצחק‬ ‫ע‬"‫לחשיפה‬ ‫הוועדה‬ ‫ר‬)‫והפ‬ ‫ה‬ ‫לשר‬‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫אוצר‬.(‫הנ‬ ‫האנשי‬ ‫שלושת‬"‫היו‬ ‫ל‬"‫הישראלי‬ ‫הסגנו‬"‫את‬ ‫ואפשרו‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫לאנשי‬ ‫לתחרות‬ ‫המשק‬ ‫חשיפת‬. ‫בשנת‬1991‫כ‬ ‫שהיו‬ ‫מוצרי‬ ‫כאלפיי‬ ‫עבור‬ ‫הייבוא‬ ‫ברשיונות‬ ‫הצור‬ ‫בוטל‬80%‫המסחרי‬ ‫מהייבוא‬,‫והוחלפו‬ ‫במכסי‬.‫ארה‬ ‫ע‬ ‫החשיפה‬ ‫לתהלי‬ ‫זהה‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫התהלי‬"‫ב‬,‫אול‬‫הורדת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫הסופית‬ ‫המטרה‬ ‫אפסית‬ ‫לרמה‬ ‫ההגנה‬,‫לכל‬ ‫שונות‬ ‫יעד‬ ‫רמות‬ ‫קביעת‬ ‫אלא‬‫המוצרי‬ ‫סוגי‬:‫ח‬"‫ג‬,‫צריכה‬ ‫ומוצרי‬ ‫השקעה‬ ‫מוצרי‬.‫בו‬ ‫השלישי‬ ‫העול‬ ‫ממדינות‬ ‫לייבוא‬ ‫החשיפה‬ ‫בעקבות‬ ‫בזמ‬,‫המכסי‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫הממשלה‬ ‫החליטה‬.‫המכס‬ ‫שיעור‬ ‫משמעותי‬ ‫באופ‬ ‫הועלה‬,‫לה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזאת‬‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫ג‬.16 ‫מס‬ ‫טבלה‬'1 ‫למכסי‬ ‫דוגמאות‬1991)‫שנת‬"‫החשיפה‬"‫השלישי‬ ‫העול‬ ‫ממדינות‬ ‫לייבוא‬( ‫המוגנת‬ ‫המקומית‬ ‫התעשייה‬ ‫המתוק‬ ‫המכס‬ ‫הקיי‬ ‫המכס‬ ‫המוצר‬ ‫תדירא‬,‫אלקו‬,‫אמקור‬ 45% 10.5% ‫ביתי‬ ‫מזג‬ ‫תדירא‬ 50% 18% ‫חירו‬ ‫מנורות‬ ‫נע‬ 30% 14% ‫ממטרות‬ ‫נעמ‬ 28% 16% ‫כ‬‫חרסינה‬ ‫לי‬ ‫קרמיל‬,‫נעמ‬ 28%)‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫א‬3‫ליחידה‬( 28% ‫פורצל‬ ‫כלי‬ ‫קרמיל‬,‫נעמ‬ 28%)‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫א‬4‫ליחידה‬( 28% ‫קרמיקה‬ ‫תלמה‬,‫אוס‬ 30% 10% ‫מיונית‬ ‫לבוד‬ ‫ע‬,‫אשקלו‬ ‫לבידי‬ 50% 16% ‫ע‬ ‫לבידי‬ ‫לבוד‬ ‫ע‬ ‫הגליל‬ ‫לוחות‬ 25% 12% ‫סיבית‬ ‫המקור‬:‫חדשות‬,26‫באוגוסט‬1991.
 7. 7. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬7 ‫השלישי‬ ‫העול‬ ‫ממדינות‬ ‫לתחרות‬ ‫המשק‬ ‫חשיפת‬ ‫בעקבות‬,‫זול‬ ‫יבוא‬ ‫ע‬ ‫להתמודד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫נאלצה‬. ‫ולהתחרות‬ ‫מחירי‬ ‫להוריד‬ ‫המקומי‬ ‫השוק‬ ‫את‬ ‫ואיל‬ ‫המקומי‬ ‫היצור‬ ‫ע‬ ‫התחרה‬ ‫זה‬ ‫יבוא‬.17 ‫הוחלט‬ ‫כ‬ ‫בעקבות‬ ‫סחר‬ ‫היטלי‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לחוקק‬‫בשנת‬1991,‫ההיצ‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫שכלל‬,‫הטלת‬ ‫והתיר‬"‫היצ‬ ‫היטל‬"‫סחורות‬ ‫יבוא‬ ‫בגי‬ ‫המוצא‬ ‫באר‬ ‫המכירה‬ ‫ממחיר‬ ‫הנמו‬ ‫במחיר‬;"‫ביטחה‬ ‫היטל‬"‫בגי‬‫המקומית‬ ‫בתעשייה‬ ‫פגיעה‬;‫משווה‬ ‫והיטל‬ ‫מוצאו‬ ‫באר‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫סבסוד‬ ‫בגי‬ ‫שהוטל‬.18 ‫מכסיות‬ ‫ולא‬ ‫מכסיות‬ ‫הגבלות‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫סקרנו‬ ‫כא‬ ‫עד‬.‫אלו‬ ‫כלי‬ ‫נבח‬ ‫כעת‬‫כיצד‬ ‫ונראה‬ ‫בכ‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫השתמשה‬‫ייבוא‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כלי‬ ‫ל‬. ‫ייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫היו‬ ‫ועד‬ ‫המדינה‬ ‫מקו‬ ‫מאוד‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫נעשה‬ ‫אשר‬ ‫הגבלה‬ ‫כלי‬ ‫הנ‬ ‫הייבוא‬ ‫רשיונות‬.‫המנדט‬ ‫בתקופת‬ ‫הבריטי‬,‫בשנת‬1939,‫רשיונות‬ ‫מת‬ ‫צו‬ ‫נקבע‬‫יבוא‬,1939.‫זה‬ ‫צו‬,‫בתוק‬ ‫עדיי‬ ‫הנמצא‬,‫שנותיה‬ ‫בתחילת‬ ‫אסר‬ ‫ייבוא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הראשונות‬‫יבוא‬ ‫רשיו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שלא‬. ‫בהתחלה‬‫השימוש‬ ‫של‬ ‫המטרה‬‫מט‬ ‫מלאי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הייתה‬ ‫ייבוא‬ ‫ברשיונות‬"‫היבוא‬ ‫הגדלת‬ ‫כדי‬ ‫תו‬ ‫ח‬. ‫אפקטיבי‬ ‫חליפי‬ ‫שער‬ ‫מת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬ ‫ההנחה‬19 ‫כספי‬ ‫המחזיקי‬ ‫ולישראלי‬ ‫חו‬ ‫למשקיעי‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בחו‬"‫ל‬,‫רבי‬ ‫כספי‬ ‫יועברו‬ ‫שבמחסור‬ ‫מצרכי‬ ‫ייבוא‬ ‫באמצעות‬‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫יותר‬.‫לאפשר‬ ‫הייתה‬ ‫נוספת‬ ‫מטרה‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫אפקטיבי‬ ‫בשער‬ ‫ג‬ ‫מותרות‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫מסוי‬ ‫ייבוא‬.20 ‫אלו‬ ‫לשיקולי‬ ‫במקביל‬ ‫אול‬,‫המכריע‬ ‫השיקול‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫של‬ ‫השיקול‬ ‫היה‬.‫הרשיונות‬ ‫המקומי‬ ‫השוק‬ ‫דרישות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ניתנו‬,‫למ‬ ‫המקומי‬ ‫היצור‬ ‫של‬ ‫ליכולת‬ ‫בהתא‬ ‫וזאת‬‫השוק‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫לא‬.‫א‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הגנה‬ ‫שקיבלו‬ ‫הענפי‬ ‫ע‬ ‫נמנתה‬ ‫שהחקלאות‬,‫גרעיני‬ ‫לייבא‬ ‫רשות‬ ‫נית‬,‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫וזאת‬ ‫סבירי‬ ‫ובמחירי‬ ‫הדרושה‬ ‫בכמות‬ ‫גרעיני‬ ‫לייצר‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬.21 ‫ה‬ ‫בשנות‬60‫רשיונות‬ ‫באמצעות‬ ‫ורק‬ ‫א‬ ‫היבוא‬ ‫הורשה‬.‫שקבלת‬ ‫היא‬ ‫מעניינית‬ ‫תופעה‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הייבוא‬ ‫רשיו‬ ‫הייבוא‬ ‫של‬ ‫שוני‬ ‫בענפי‬ ‫בלעדיי‬ ‫יבואני‬ ‫יצרה‬ ‫אחת‬ ‫חברה‬,‫כמו‬:‫הרכב‬ ‫וענ‬ ‫החשמל‬ ‫ענ‬.22 ‫בשנת‬1978‫התשל‬ ‫חופשי‬ ‫יבוא‬ ‫חוק‬ ‫חוקק‬"‫ח‬1977,‫התעשייה‬ ‫שר‬ ‫שהוציא‬,‫דאז‬ ‫והתיירות‬ ‫המסחר‬,‫יגאל‬ ‫הורבי‬.23 ‫ליש‬ ‫המיובאי‬ ‫הטובי‬ ‫לכל‬ ‫כללי‬ ‫יבוא‬ ‫היתר‬ ‫נית‬ ‫החוק‬ ‫במסגרת‬‫ראל‬,‫בתוספת‬ ‫הרשומי‬ ‫אלו‬ ‫למעט‬ ‫בצו‬ ‫הראשונה‬,‫רשיו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫הותר‬ ‫היבוא‬ ‫שעבור‬.‫אלה‬ ‫לטובי‬,‫לתת‬ ‫לסרב‬ ‫המוסמכת‬ ‫הרשות‬ ‫הייתה‬ ‫רשאית‬ ‫שתיובא‬ ‫הסחורה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫בהגבלות‬ ‫זה‬ ‫רשיו‬ ‫להתנות‬ ‫או‬ ‫רשיו‬,‫הסחורה‬ ‫יצור‬ ‫מקו‬,‫תנאי‬ ‫וכל‬‫אחר‬, ‫המוסמכת‬ ‫הרשות‬ ‫או‬ ‫המכס‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫באישורו‬.24 ‫פוליטיי‬ ‫לשיקולי‬ ‫הדבר‬ ‫נתו‬ ‫אחרות‬ ‫במילי‬,‫ובהתחשב‬
 8. 8. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬8 ‫בעובדה‬‫המקומי‬ ‫היצור‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫תומכת‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬,‫שאינ‬ ‫מסיבות‬ ‫ג‬ ‫זה‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אי‬ ‫בהכרח‬ ‫כלכליות‬. ‫ה‬ ‫בשנות‬80‫ייבוא‬ ‫הגבלת‬ ‫לצור‬ ‫ברשיונות‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫החל‬,‫ע‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫חתימת‬ ‫בעקבות‬ ‫וזאת‬ ‫ארה‬"‫ומד‬ ‫ב‬‫ייבוא‬ ‫הגבלת‬ ‫לצור‬ ‫במכס‬ ‫שימוש‬ ‫אסרו‬ ‫אשר‬ ‫נוספות‬ ‫ינות‬.‫העלייה‬ ‫את‬ ‫ממחישה‬ ‫הבאה‬ ‫הטבלה‬ ‫הייבוא‬ ‫להגבלת‬ ‫במכס‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫אסרו‬ ‫אשר‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫שנחתמו‬ ‫לאחר‬ ‫ייבוא‬ ‫ברשיונות‬ ‫בשימוש‬: ‫מס‬ ‫טבלה‬'2 ‫ברישוי‬ ‫המוגבלי‬ ‫המכס‬ ‫פריטי‬ ‫אחוז‬ 1987 1980 24.7 15.5 ‫סה‬"‫תעשייה‬ ‫כ‬ 55.8 38.5 ‫שמנ‬‫י‬ 89.6 68.9 ‫מזו‬ ‫מוצרי‬ 15.6 5.6 ‫ע‬ ‫מוצרי‬ 17.7 3.2 ‫נייר‬ ‫מוצרי‬ 22.8 5.7 ‫והלבשה‬ ‫טקסטיל‬ 12.5 0 ‫הנעלה‬ 71.8 56.3 ‫וטייס‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ 20 7.4 ‫שוני‬ ‫מוצרי‬ ‫מקור‬:‫הלוי‬ ‫נדב‬,"‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫וחשיפה‬ ‫הגנה‬‫כללית‬ ‫סקירה‬",‫ב‬‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫וחשיפת‬ ‫הייבוא‬ ‫מדיניות‬‫ב‬‫עריכת‬‫נדב‬ ‫הלוי‬,‫עמ‬'12.‫גל‬ ‫ציפורה‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫נייר‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫הלוי‬‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫ממחלקת‬ ‫י‬. ‫בספטמבר‬1991‫רישוי‬ ‫באמצעות‬ ‫ההגנה‬ ‫כל‬ ‫בוטלה‬,‫המכסית‬ ‫ההגנה‬ ‫למדיניות‬ ‫המכס‬ ‫תעריפי‬ ‫והותאמו‬. ‫לגבי‬ ‫הגנה‬ ‫לצורכי‬ ‫הרישוי‬ ‫הגבלות‬1882‫ל‬ ‫וקרוב‬ ‫תעשייתיי‬ ‫פריטי‬600‫אשר‬ ‫מוצרי‬‫מקור‬ ‫משו‬ ‫כלל‬ ‫יובאו‬ ‫לא‬ ‫הוסרו‬.25 ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫הייבוא‬ ‫מבנה‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫השני‬ ‫לאור‬ ‫המנהליי‬ ‫הייבוא‬ ‫במחסומי‬ ‫השימוש‬.‫המשק‬ ‫הישראלי‬‫ריכוזי‬ ‫היה‬,‫מונופול‬ ‫להיות‬ ‫הפ‬ ‫מקומי‬ ‫יצר‬ ‫ולעיתי‬,‫ממשלתיות‬ ‫הגנות‬ ‫או‬ ‫סובסידיות‬ ‫וקיבל‬.‫למדיניות‬ ‫תוצאות‬ ‫כמה‬ ‫היו‬ ‫הייבוא‬: 1.‫ייבוא‬ ‫מכסות‬‫שבענ‬ ‫היבואני‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫היבוא‬ ‫את‬ ‫הגבילו‬.‫הייתה‬ ‫המכסות‬ ‫הקצאת‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫יבאו‬ ‫שכבר‬ ‫לאלה‬ ‫רק‬ ‫לפעמי‬,‫לענ‬ ‫נוספי‬ ‫מתחרי‬ ‫כניסת‬ ‫שמנע‬ ‫מה‬.
 9. 9. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬9 2.‫המקומי‬ ‫היצור‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫היוו‬ ‫יבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫הוצאת‬ ‫וחובת‬ ‫ייבוא‬ ‫על‬ ‫איסור‬.‫גרמו‬ ‫הייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫היבואני‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫להגבלה‬‫הטקסטיל‬ ‫בענ‬ ‫בעיקר‬,‫ההלבשה‬,‫והע‬ ‫המתכת‬.‫הייבוא‬ ‫מקורות‬ ‫צמצו‬ ‫בייבוא‬ ‫לצמצו‬ ‫גר‬,‫התחרות‬ ‫ולצמצו‬. 3.‫ברישוי‬ ‫ואפליה‬ ‫ייבוא‬ ‫מניעת‬,‫הצרכ‬ ‫הגנת‬ ‫למע‬,‫כביכול‬,‫והאלקטרוניקה‬ ‫החשמל‬ ‫מכשירי‬ ‫בענ‬ ‫כמו‬ ‫הביתיי‬,‫היבואני‬ ‫מספר‬ ‫ולהגבלת‬ ‫התחרות‬ ‫להגבלת‬ ‫גרמו‬,‫שיבואני‬ ‫כ‬ ‫כדי‬ ‫עד‬‫יבואני‬ ‫להיות‬ ‫הפכו‬ ‫בלעדיי‬)‫ב‬1990‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫המפלה‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫פסלו‬"‫זה‬ ‫בעניי‬ ‫ס‬.(26 ‫לקבל‬ ‫הדרישה‬ ‫עצ‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫לצמצ‬ ‫יכלה‬ ‫רשיו‬.‫לנושא‬ ‫הנוגעות‬ ‫הרשויות‬ ‫ע‬ ‫קשרי‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫גדולי‬ ‫יבואני‬,‫יכולות‬ ‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫הרשיו‬ ‫את‬ ‫להשיג‬. 4.‫מוצ‬ ‫על‬ ‫סימו‬ ‫וחובת‬ ‫תקני‬ ‫קביעת‬‫מסוגלי‬ ‫היו‬ ‫אשר‬ ‫היצרני‬ ‫למספר‬ ‫היבוא‬ ‫את‬ ‫צמצמו‬ ‫מיובאי‬ ‫רי‬ ‫הסימו‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫או‬ ‫בתקני‬ ‫לעמוד‬. ‫היבואני‬ ‫ומספר‬ ‫היצרני‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מפחיתה‬ ‫בתק‬ ‫לעמוד‬ ‫החובה‬ ‫עצ‬.‫בעבר‬,‫חשמל‬ ‫מוצרי‬ ‫בייבוא‬ ‫בעיקר‬ ‫ביתיי‬,‫הזר‬ ‫היצר‬ ‫של‬ ‫מקוריי‬ ‫מסמכי‬ ‫התקני‬ ‫למכו‬ ‫להמציא‬ ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫היה‬‫של‬ ‫עמידה‬ ‫לוודא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התק‬ ‫של‬ ‫הבטיחות‬ ‫בדרישות‬ ‫המוצר‬.‫מזדמני‬ ‫במחירי‬ ‫מוצרי‬ ‫ייבוא‬ ‫מנעה‬ ‫זו‬ ‫חובה‬. ‫היבואני‬ ‫מספר‬ ‫לצמצו‬ ‫גרמה‬ ‫לאר‬ ‫בחו‬ ‫הסימו‬ ‫חובת‬:‫הסחורה‬ ‫את‬ ‫לסמ‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫של‬ ‫הדרישה‬ ‫יצורו‬ ‫במקו‬ ‫כבר‬ ‫בעברית‬,‫שלו‬ ‫היצור‬ ‫קווי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫הזר‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫חייב‬.‫זה‬ ‫מצב‬‫ליבואני‬ ‫יתרו‬ ‫הקנה‬ ‫מזדמני‬ ‫יבואני‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ‫מאפשר‬ ‫ולא‬ ‫קבוע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫העובדי‬ ‫הגדולי‬. 5.‫צריכה‬ ‫למוצרי‬ ‫שרות‬ ‫מת‬ ‫חייבו‬ ‫אשר‬ ‫צווי‬ ‫תיקו‬ ‫לצור‬ ‫הצרכ‬ ‫הגנת‬ ‫בנושא‬ ‫השתמשה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬, ‫ווידיאו‬ ‫טלוויזיה‬ ‫מכשירי‬ ‫כדוגמת‬,‫מקררי‬,‫ומכוניות‬ ‫כביסה‬ ‫מכונות‬.27 ‫ה‬ ‫בשנות‬60,‫לד‬‫וגמא‬,‫מעבדה‬ ‫ג‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫למי‬ ‫רק‬ ‫ומכוניות‬ ‫חשמליי‬ ‫למוצרי‬ ‫יבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫לתת‬ ‫הוחלט‬ ‫מייבא‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫במותג‬ ‫המטפלת‬ ‫באר‬.‫לו‬ ‫לספק‬ ‫מתחייב‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫מהיצר‬ ‫מכתב‬ ‫להביא‬ ‫מהיבוא‬ ‫נדרש‬ ‫לזה‬ ‫בנוס‬ ‫למש‬ ‫חילו‬ ‫חלקי‬7‫שני‬.‫יצרני‬ ‫הרתיעו‬ ‫אלו‬ ‫דרישות‬.‫שרות‬ ‫להעניק‬ ‫היבוא‬ ‫על‬ ‫שחלה‬ ‫החובה‬‫מלאי‬ ‫ולהחזיק‬ ‫אלו‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫היבואני‬ ‫מספר‬ ‫לצמצו‬ ‫הביא‬ ‫חלפי‬. ‫הטרוגניי‬ ‫מוצרי‬ ‫למכור‬ ‫שרוצה‬ ‫ליצר‬)‫מותג‬ ‫מוצרי‬(‫זרה‬ ‫באר‬,‫אפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫קיימות‬.‫אפשרות‬ ‫סני‬ ‫או‬ ‫היעד‬ ‫באר‬ ‫בת‬ ‫חברת‬ ‫להקי‬ ‫היא‬ ‫ראשונה‬.‫שייכי‬ ‫שנצברו‬ ‫הרווחי‬ ‫כל‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ ‫ליצר‬.‫ש‬ ‫אפשרות‬‫מקומיי‬ ‫יבואני‬ ‫למספר‬ ‫למכור‬ ‫היא‬ ‫נייה‬.‫בלעדי‬ ‫יבוא‬ ‫בתיוו‬ ‫למכור‬ ‫היא‬ ‫שלישית‬ ‫אפשרות‬. ‫משמעותיי‬ ‫השיטות‬ ‫בי‬ ‫ההבדלי‬,‫לדרוש‬ ‫יוכל‬ ‫ולכ‬ ‫במותג‬ ‫מונופול‬ ‫הוא‬ ‫הראשו‬ ‫היצר‬ ‫הראשו‬ ‫שבמקרה‬ ‫כיו‬ ‫מונופוליסטי‬ ‫מחיר‬.‫השלישי‬ ‫במקרה‬,‫יותר‬ ‫החמור‬,‫ליבוא‬ ‫יש‬ ‫ליצר‬ ‫שיש‬ ‫למונופול‬ ‫בנוס‬‫הצרכני‬ ‫כלפי‬ ‫מונופול‬ ‫יותר‬ ‫גדולי‬ ‫היבוא‬ ‫רווחי‬ ‫ולכ‬.‫שכוח‬ ‫יבואני‬ ‫מספר‬ ‫מאשר‬ ‫לצרכ‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫נזק‬ ‫גור‬ ‫כפול‬ ‫מונופול‬‫כלפי‬ ‫קט‬ ‫הצרכני‬,‫יחסית‬. ‫במקביל‬‫בחו‬ ‫היצר‬ ‫של‬ ‫לשיקול‬"‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫הסחר‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫התווספה‬ ‫ל‬,‫השימוש‬ ‫קרי‬ ‫ייבוא‬ ‫ברשיונות‬‫באר‬ ‫ובתקינה‬.‫על‬ ‫לפקח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫באמצעות‬ ‫רק‬ ‫לייבא‬ ‫הותר‬ ‫המדינה‬ ‫קו‬ ‫ע‬
 10. 10. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬10 ‫ולהקטינו‬ ‫הייבוא‬.‫ביבוא‬ ‫למונופולי‬ ‫גרמה‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫בפועל‬.‫של‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ ‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫בישראל‬ ‫שנערכו‬ ‫מחקרי‬ ‫שנבדקו‬ ‫במוצרי‬ ‫מאוד‬ ‫שכיחה‬ ‫בלעדי‬ ‫יבוא‬.‫חמורה‬ ‫הנה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬.‫בלעד‬ ‫יבואני‬ ‫של‬ ‫קיומ‬‫יי‬ ‫במשק‬ ‫התחרות‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬,‫לבזבוז‬ ‫גור‬ ‫ובכ‬ ‫במשק‬ ‫הריכוזיות‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ‫אלא‬.‫פירמות‬ ‫פחות‬ ‫מתייעלות‬ ‫תחרות‬ ‫ללא‬ ‫הפועלות‬,‫אופטימלית‬ ‫לא‬ ‫בצורה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ומאמצות‬.28 ‫גדו‬ ‫חברות‬ ‫או‬ ‫גדולי‬ ‫יבואני‬ ‫אלה‬ ‫היו‬ ‫ולרוב‬ ‫בלעדיי‬ ‫ליבואני‬ ‫הפכו‬ ‫יבואני‬ ‫הכבדה‬ ‫הרגולציה‬ ‫בשל‬‫לות‬. ‫הבלעדי‬ ‫היבוא‬ ‫ג‬ ‫היה‬ ‫לפעמי‬ ‫מסוי‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫המקומי‬ ‫היצר‬.‫מעבדה‬ ‫בבעלותו‬ ‫היתה‬ ‫שכבר‬ ‫מקומי‬ ‫ליצר‬ ‫המוצר‬ ‫לתיקו‬,‫מעבדה‬ ‫לו‬ ‫הייתה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫לעומת‬ ‫יתרו‬ ‫היה‬.‫מקומי‬ ‫ליצר‬,‫מקומי‬ ‫למונופול‬ ‫ובמיוחד‬,‫את‬ ‫ג‬ ‫היה‬ ‫יתרונות‬ ‫וג‬ ‫הזה‬ ‫היתרו‬‫שירות‬ ‫באספקת‬,‫רשיונות‬ ‫להשגת‬ ‫קשרי‬,‫ה‬‫עתידי‬ ‫שרות‬ ‫לספק‬ ‫באפשרות‬ ‫וכחה‬,‫מלאי‬ ‫וחומרי‬ ‫חילו‬ ‫חלקי‬,‫הגל‬ ‫חומרי‬ ‫אות‬ ‫את‬ ‫שמספקות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫מייצרות‬ ‫אשר‬ ‫זרות‬ ‫חברות‬ ‫ע‬ ‫קשרי‬ ‫המקומי‬ ‫לשימוש‬ ‫שנצרכו‬,‫העברית‬ ‫השפה‬ ‫בהכרת‬ ‫יתרו‬ ‫ואפילו‬. ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫ההתפתחות‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫נית‬:‫נשר‬ ‫חברת‬,‫לדוגמא‬,‫המונו‬ ‫היצר‬ ‫ג‬ ‫היא‬‫של‬ ‫המקומי‬ ‫פוליסטי‬ ‫מלט‬,‫הבלעדי‬ ‫היבוא‬ ‫וג‬.‫סובסידיות‬ ‫למת‬ ‫בנוס‬ ‫מייבוא‬ ‫נשר‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫הגנה‬ ‫שני‬ ‫לאור‬ ‫ישירות‬.‫קטנות‬ ‫בכמויות‬ ‫מלט‬ ‫לייבוא‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫חיסלה‬ ‫בעברית‬ ‫מלט‬ ‫שקי‬ ‫לסמ‬ ‫החובה‬.‫מחו‬ ‫מלט‬"‫חייב‬ ‫ל‬ ‫לישראל‬ ‫ייחודי‬ ‫הינ‬ ‫אשר‬ ‫ישראלי‬ ‫בתקני‬ ‫לעמוד‬.‫תקני‬‫אינטרסי‬ ‫בעלי‬ ‫רשויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבעו‬ ‫אלה‬,‫כלומר‬ ‫נשר‬ ‫של‬ ‫ישירה‬ ‫התערבות‬ ‫לאחר‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫נשר‬‫חברת‬ ‫נשארה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫מתחרי‬ ‫על‬ ‫הקשתה‬ ‫מלט‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫לכמויות‬ ‫היחידה‬ ‫והיבואנית‬ ‫בלעדית‬ ‫כיצרנית‬ ‫נשר‬.29 ‫המי‬ ‫ומונופול‬ ‫לנפט‬ ‫הזיקוק‬ ‫בתי‬ ‫ה‬ ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬,‫מקורות‬.‫ההסתדרות‬,‫מחברות‬ ‫עובדי‬ ‫כוללת‬ ‫אשר‬ ‫הנמלי‬ ‫לעובדי‬ ‫בנוס‬ ‫אלו‬,‫הגול‬ ‫ברמת‬ ‫פרטי‬ ‫למעיי‬ ‫יועדו‬ ‫אשר‬ ‫מקדוחי‬ ‫של‬ ‫ייבוא‬ ‫חסמה‬,‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫המונופול‬.30 ‫בז‬"‫מונופול‬ ‫הוא‬ ‫בחיפה‬,‫הנמלי‬ ‫דר‬ ‫רציניות‬ ‫בכמויות‬ ‫נפט‬ ‫מייבא‬ ‫הוא‬ ‫רק‬ ‫אשר‬,‫למרות‬ ‫חוק‬ ‫מניעה‬ ‫אי‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫שעל‬‫נפט‬ ‫לייבוא‬ ‫ית‬.31 ‫אשר‬ ‫מקומיות‬ ‫יצרניות‬ ‫ה‬ ‫וויטה‬ ‫אוס‬ ‫פרומי‬ ‫המזו‬ ‫בתעשיית‬ ‫מייצרות‬ ‫ה‬ ‫אות‬ ‫מהמוצרי‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫מייבאות‬. ‫הגדולי‬ ‫הגורמי‬ ‫שלושת‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסיכומו‬:‫הממשלה‬,‫שני‬ ‫לאור‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפו‬ ‫וההסתדרות‬ ‫התעשייה‬, ‫שליטת‬ ‫המש‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫בכדי‬,‫שלו‬ ‫במגזר‬ ‫אחד‬ ‫כל‬.‫ש‬ ‫במש‬‫הגופי‬ ‫בשלושת‬ ‫ההסתדרות‬ ‫שלטה‬ ‫ני‬:‫הייתה‬ ‫המקצועי‬ ‫האיגוד‬ ‫ג‬,‫תעשיות‬ ‫בעלת‬ ‫ג‬,‫בממשלה‬ ‫והנבחרי‬ ‫הממוני‬ ‫הפקידי‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫וחבריה‬.‫היחסי‬ ‫הובילו‬ ‫מדי‬ ‫הקרובי‬‫וזרה‬ ‫מקומית‬ ‫מתחרות‬ ‫עליה‬ ‫שהגנה‬ ‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתמכו‬ ‫אשר‬ ‫ממשלתיי‬ ‫למונופולי‬. ‫מכ‬ ‫ולאחר‬ ‫למונופולי‬ ‫הפכו‬ ‫היצרני‬‫יצרו‬ ‫שה‬ ‫המוצרי‬ ‫אות‬ ‫של‬ ‫בלעדיי‬ ‫ליבואני‬ ‫מכ‬ ‫ולאחר‬ ‫ליבואני‬ ‫המקומי‬ ‫במשק‬. ‫תקינה‬
 11. 11. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬11 ‫נועדה‬ ‫כלשהו‬ ‫למוצר‬ ‫תקני‬ ‫קביעת‬"‫נזקי‬ ‫ולמנוע‬ ‫המצרכי‬ ‫של‬ ‫נאותה‬ ‫ובטיחות‬ ‫איכות‬ ‫רמת‬ ‫להבטיח‬ ‫סביבתיי‬ ‫ונזקי‬ ‫בה‬ ‫המשתמשי‬ ‫מ‬ ‫בריאות‬."32 ‫התשי‬ ‫התקני‬ ‫חוק‬"‫ג‬1953,‫בישרא‬ ‫התקינה‬ ‫את‬ ‫הסדיר‬‫ל‬. ‫המשרד‬‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫משרד‬ ‫הנו‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫התקינה‬ ‫על‬ ‫הממונה‬.‫סטטוטורי‬ ‫תאגיד‬ ‫הנו‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫למשרד‬ ‫השיי‬‫הגו‬ ‫הוא‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫ועל‬‫היחיד‬‫תק‬ ‫לקבוע‬ ‫הרשאי‬‫ישראלי‬33 ‫ו‬‫מ‬‫את‬ ‫קבל‬ ‫לבדיקות‬ ‫התמורה‬‫התמ‬ ‫מטע‬"‫ס‬‫המדינה‬ ‫מתקציב‬. ‫מס‬ ‫תרשי‬'1 ‫משרד‬ ‫של‬ ‫סמכויותיו‬‫התמ‬"‫התקני‬ ‫במכו‬ ‫ס‬ ‫המקור‬:‫ל‬ ‫עיבוד‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬,‫דו‬"‫ח‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬42)‫ירושלי‬:‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬,1991(,‫עמ‬'701. ‫בדיקה‬ ‫שירותי‬ ‫לקבלת‬ ‫המכו‬ ‫ע‬ ‫מתקשר‬ ‫התקינה‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫כאשר‬,‫לבדיקה‬ ‫דוגמאות‬ ‫ולנטילת‬,‫הוא‬ ‫שחודש‬ ‫הסכ‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫עושה‬‫ב‬1987.34 ‫סמכויות‬ ‫לשתי‬ ‫מתייחס‬ ‫החוק‬,‫בידי‬ ‫הנתונה‬ ‫תקני‬ ‫לקבוע‬ ‫הסמכות‬ ‫הממונה‬ ‫בידי‬ ‫הנתונה‬ ‫לאכיפת‬ ‫והסמכות‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫במשרד‬ ‫התקינה‬ ‫על‬.‫קיי‬ ‫אמנ‬ ‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫משל‬ ‫לפיו‬ ‫מחירו‬"‫תקינה‬ ‫בדיקות‬ ‫בעבור‬ ‫למכו‬ ‫ס‬,‫ל‬ ‫עד‬ ‫המגיעות‬ ‫הנחות‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫המשרד‬ ‫א‬10% ‫התעשיה‬ ‫שר‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ ‫והמסחר‬ ‫החוק‬ ‫ביצוע‬ ‫התקינה‬ ‫על‬ ‫הממונה‬, ‫התמ‬ ‫במשרד‬"‫ס‬ ‫לאכו‬ ‫מוסמ‬;‫ג‬ ‫את‬ ‫מאייש‬ ‫הבאי‬ ‫התפקידי‬: ‫הכ‬ ‫המועצה‬ ‫חבר‬‫ללית‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫של‬ ‫התקני‬ ‫וועדות‬ ‫חבר‬ ‫יו‬"‫תק‬ ‫תו‬ ‫מנהלת‬ ‫ר‬‫הפועל‬ ‫הוועד‬ ‫חבר‬ ‫בהתאחדות‬ ‫התעשייני‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫התק‬ ‫לקביעת‬ ‫סמכות‬
 12. 12. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬12 25%‫במ‬‫רבי‬ ‫קרי‬.‫זאת‬ ‫ע‬,‫מ‬‫דו‬"‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ח‬‫ש‬ ‫עולה‬:..."‫לקבל‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫כלל‬ ‫ניצל‬ ‫לא‬ ‫הממונה‬ ‫בסדרות‬ ‫הבדיקות‬ ‫ביצוע‬ ‫בגי‬ ‫הנחות‬,‫וניטלו‬ ‫בנספח‬ ‫רשומי‬ ‫המכו‬ ‫שבדק‬ ‫אלה‬ ‫מבי‬ ‫רבי‬ ‫שמצרכי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫א‬ ‫ההנחות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫שאפשר‬ ‫כולל‬ ‫בהיק‬ ‫לבדיקה‬.35 ‫תק‬ ‫של‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫קיימי‬ ‫באר‬" :‫תק‬‫רשמי‬ ‫ישראלי‬"‫ו‬"‫וולונטרי‬ ‫ישראלי‬ ‫תק‬."‫שלכל‬ ‫חובה‬ ‫היתה‬ ‫בעבר‬ ‫ישראלי‬ ‫תק‬ ‫וג‬ ‫רשמי‬ ‫תק‬ ‫ג‬ ‫יהיה‬ ‫מיובא‬ ‫מוצר‬)‫וולונטרי‬ ‫ישראלי‬ ‫כתק‬ ‫כיו‬ ‫שמוגדר‬.(‫הרשמי‬ ‫התק‬ ‫רק‬ ‫כיו‬ ‫חובה‬ ‫בגדר‬ ‫אינו‬ ‫הישראלי‬ ‫והתק‬ ‫חובה‬ ‫הוא‬.‫זהה‬ ‫התקני‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫לקביעת‬ ‫התהלי‬,‫התקינה‬ ‫וועדות‬ ‫כאשר‬ ‫ה‬ ‫במכו‬‫טכניי‬ ‫והגדרות‬ ‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אות‬ ‫קובעות‬ ‫תקני‬.36 ‫ההכרזה‬ ‫הוא‬ ‫התקני‬ ‫סוגי‬ ‫שני‬ ‫בי‬ ‫היחיד‬ ‫ההבדל‬ ‫התמ‬ ‫שר‬ ‫של‬"‫רשמי‬ ‫תק‬ ‫להיות‬ ‫הופ‬ ‫וולונטרי‬ ‫ישראלי‬ ‫שתק‬ ‫ס‬.‫התמ‬ ‫שר‬ ‫א‬"‫הישראלי‬ ‫התק‬ ‫את‬ ‫לאמ‬ ‫מחליט‬ ‫ס‬ ‫הוולונטרי‬,‫לרשמי‬ ‫אותו‬ ‫והופ‬,‫ש‬ ‫והמייבאי‬ ‫המייצרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫הישראלי‬ ‫התק‬‫מוצר‬ ‫אותו‬ ‫ל‬,‫נית‬ ‫ולא‬ ‫רשמי‬ ‫תק‬ ‫לו‬ ‫אי‬ ‫א‬ ‫אותו‬ ‫לייבא‬ ‫או‬ ‫לייצר‬ ‫לה‬.37 ‫רשמי‬ ‫תק‬ ‫על‬ ‫להכריז‬ ‫רוצה‬ ‫כשהשר‬/‫מחייב‬,‫בחוק‬ ‫הקבועות‬ ‫ההנחיות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבעו‬ ‫ינואר‬ ‫בחודש‬ ‫הכנסת‬1998.‫אלו‬ ‫תנאי‬ ‫לכלול‬ ‫כדי‬ ‫שונה‬ ‫התקני‬ ‫חוק‬:38 1.‫הצי‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫בור‬. 2.‫הציבור‬ ‫בטיחות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬. 3.‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫הגנה‬. 4.‫מידע‬ ‫הספקת‬,‫הצרכ‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫להקנות‬ ‫שעשוי‬ ‫חלופי‬ ‫מנגנו‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫קיי‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬. 5.‫משמעותי‬ ‫כלכלי‬ ‫נזק‬ ‫מניעת‬,‫לצרכ‬ ‫להיגר‬ ‫העלול‬,‫מוצרי‬ ‫או‬ ‫בחומרי‬ ‫משימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫לבנייה‬ ‫המשמשי‬,‫הגלו‬‫גלויי‬ ‫שאינ‬ ‫ואלו‬ ‫לעי‬ ‫יי‬. ‫רשמי‬ ‫תק‬ ‫לקבלת‬ ‫בבדיקה‬ ‫חייבי‬ ‫באר‬ ‫המיוצרי‬ ‫מוצרי‬ ‫וג‬ ‫מיובאי‬ ‫מוצרי‬ ‫ג‬.‫הנו‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫היחיד‬ ‫הגו‬‫מיובאת‬ ‫סחורה‬ ‫שחרור‬ ‫לאשר‬ ‫הסמכות‬ ‫לו‬ ‫שניתנה‬,‫לשחררה‬ ‫אפשרות‬ ‫אי‬ ‫אישורו‬ ‫ובלי‬.39 ‫קיימי‬ ‫כיו‬2,800‫ורשמיי‬ ‫וולונטרי‬ ‫ישראליי‬ ‫תקני‬.300‫רשמיי‬ ‫תקני‬ ‫הנ‬ ‫מתוכ‬.‫התקינה‬ ‫שוני‬ ‫לענפי‬ ‫מרכזיות‬ ‫תקינה‬ ‫וועדות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשית‬.‫הצרכני‬ ‫מטע‬ ‫נציגי‬ ‫שכוללי‬ ‫מגופי‬ ‫מורכבות‬ ‫הוועדות‬ ‫היצרני‬ ‫ומטע‬.‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫נציגי‬ ‫ג‬ ‫יושבי‬ ‫בוועדות‬.‫הוועדות‬ ‫כרכזי‬ ‫משמשי‬ ‫המכו‬ ‫עובדי‬.‫נדרשת‬ ‫כ‬ ‫כמו‬ ‫מומחי‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬.‫פע‬‫על‬ ‫נעשות‬ ‫המכו‬ ‫של‬ ‫הפיקוח‬ ‫ולות‬‫מהיצרני‬ ‫הלקוח‬ ‫מידע‬ ‫פי‬,‫התעשייני‬ ‫התאחדות‬ ‫ציבור‬ ‫ותלונות‬.40 ‫חדש‬ ‫תק‬ ‫קובע‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫כאשר‬,‫הבינלאומיי‬ ‫התקני‬ ‫את‬ ‫לאמ‬ ‫אמור‬ ‫הוא‬.‫הוא‬ ‫התק‬ ‫קביעת‬ ‫תהלי‬ ‫כדלקמ‬:
 13. 13. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬13 ‫לגבי‬‫חדשי‬ ‫תקני‬,‫בינלאומי‬ ‫תק‬ ‫מחפשות‬ ‫התקינה‬ ‫וועדות‬.41 ‫נמצאו‬ ‫לא‬ ‫א‬‫תק‬ ‫הבינלאומיי‬ ‫בתקני‬ ‫טוב‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫שהתק‬ ‫או‬ ‫זהה‬,‫ארה‬ ‫של‬ ‫בתקינה‬ ‫או‬ ‫האירופאית‬ ‫בתקינה‬ ‫הוועדות‬ ‫מחפשות‬"‫ב‬.42 ‫תקני‬ ‫לגבי‬ ‫בעבר‬ ‫קיימי‬ ‫שהיו‬ ‫ישראליי‬ ‫ישני‬,‫ריביזציה‬ ‫עברו‬ ‫מהתקני‬ ‫וחלק‬ ‫השתנו‬ ‫לא‬ ‫חלק‬)‫שינוי‬.(‫רשמי‬ ‫שתק‬ ‫היות‬ ‫וולונטרי‬ ‫ישראלי‬ ‫תק‬ ‫למעשה‬ ‫הנו‬,‫ה‬ ‫קביעת‬ ‫תהלי‬‫זהה‬ ‫הנו‬ ‫תק‬. ‫באפריל‬1990‫מנכ‬ ‫מינה‬"‫התמ‬ ‫ל‬"‫תקינה‬ ‫לענייני‬ ‫מיוחד‬ ‫צוות‬ ‫ס‬.‫חו‬ ‫לסחר‬ ‫המינהל‬ ‫מנהל‬ ‫סג‬ ‫עמד‬ ‫בראשו‬ ‫בתמ‬"‫ס‬,‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫נציגי‬ ‫את‬ ‫כללו‬ ‫וחבריו‬,‫התעשייני‬ ‫התאחדות‬ ‫ונציג‬ ‫החו‬ ‫משרד‬ ‫נציגי‬.‫הוועדה‬ ‫הקמת‬ ‫מו‬ ‫של‬ ‫שוני‬ ‫היבטי‬ ‫לבחו‬ ‫נועדה‬"‫האירופאי‬ ‫הקהילה‬ ‫ע‬ ‫עתידי‬ ‫מ‬‫תקינה‬ ‫בנושאי‬ ‫ת‬.‫בנושא‬ ‫שונות‬ ‫החלטות‬ ‫נקבעו‬ ‫המוצר‬ ‫איכות‬,‫ועוד‬ ‫אירופאיי‬ ‫תקני‬ ‫בסדרת‬ ‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫מעבדות‬ ‫של‬ ‫עמידה‬.‫התקני‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫השאר‬ ‫בי‬ ‫יותאמו‬ ‫הוולונטריי‬ ‫הרשמיי‬ ‫הישראלי‬‫הבינלאומיי‬ ‫לתקני‬/‫האירופאיי‬.43 ‫לשנת‬ ‫עד‬2001,‫מ‬ ‫יותר‬10‫ההחלטה‬ ‫לאחר‬ ‫שני‬‫התק‬ ‫את‬ ‫לאמ‬‫הבינלאומיי‬ ‫ני‬,‫מהתקני‬ ‫חלק‬ ‫שונו‬ ‫לא‬ ‫הרשמיי‬,‫ו‬‫התקני‬‫הישראליי‬‫הישני‬ ‫וולונטריי‬‫בינלאומיי‬ ‫לתקני‬ ‫הותאמו‬ ‫לא‬.‫התקינה‬ ‫אג‬ ‫מנהל‬ ‫לטענת‬ ‫וול‬ ‫מייקל‬ ‫התקני‬ ‫במכו‬,‫במשרד‬ ‫אד‬ ‫בכוח‬ ‫מחסור‬ ‫של‬ ‫תקציבית‬ ‫בעיה‬ ‫היא‬ ‫לכ‬ ‫הסיבה‬. ‫בעול‬ ‫לתקינה‬ ‫היחס‬ ‫ה‬ ‫האירופאית‬ ‫הקהילה‬‫י‬‫גו‬ ‫נו‬‫ה‬‫באירופה‬ ‫שונות‬ ‫מדינות‬ ‫בתוכו‬ ‫כולל‬,‫בשנת‬ ‫נוסד‬ ‫אשר‬1958.44 ‫קוד‬ ‫שנה‬, ‫בשנת‬1957,‫אמנה‬ ‫ברומא‬ ‫נחתמה‬)‫רומא‬ ‫כאמנת‬ ‫הידועה‬.(‫נחתמה‬ ‫זו‬ ‫אמנה‬‫אירופאיות‬ ‫מדינות‬ ‫שש‬ ‫בי‬)‫צרפת‬, ‫איטליה‬,‫המערבית‬ ‫גרמניה‬,‫הולנד‬,‫בלגיה‬‫ולו‬‫ק‬‫סמבורג‬.(45 ‫תנאי‬ ‫ביניה‬ ‫יצרו‬ ‫המדינות‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫האמנה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אנשי‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫חופשי‬ ‫מעבר‬ ‫שיאפשרו‬,‫הו‬,‫ביורוקרטי‬ ‫הליכי‬ ‫ללא‬ ‫ושירותי‬ ‫סחורות‬.‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫הייתה‬ ‫האיחוד‬‫ליצור‬‫מכסי‬ ‫ללא‬ ‫משות‬ ‫שוק‬ ‫המדינות‬ ‫בי‬.‫מצב‬ ‫יצרה‬ ‫המדינות‬ ‫בי‬ ‫המכס‬ ‫מחסומי‬ ‫הסרת‬ ‫אול‬ ‫מכסיות‬ ‫לא‬ ‫הגנה‬ ‫בשיטות‬ ‫השימוש‬ ‫גבר‬ ‫בו‬.‫האירופא‬ ‫בקהילה‬ ‫המדינות‬ ‫ברוב‬‫הפ‬ ‫ית‬‫טכנית‬ ‫בתקינה‬ ‫השימוש‬ ‫הושגה‬ ‫לא‬ ‫משות‬ ‫שוק‬ ‫יצירת‬ ‫של‬ ‫והמטרה‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫נפו‬ ‫להיות‬.46 ‫שנות‬ ‫של‬ ‫המשבר‬ ‫בעקבות‬‫ה‬70‫האירופאית‬ ‫בכלכלה‬,‫המזרח‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫בכוח‬ ‫המהירה‬ ‫והעלייה‬ ‫הרחוק‬,‫להתמודד‬ ‫אפשרות‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫והתייעלות‬ ‫איחוד‬ ‫ללא‬ ‫כי‬ ‫אירופה‬ ‫למדינות‬ ‫ההבנה‬ ‫חדרה‬‫בסחר‬ ‫התחרות‬ ‫מול‬ ‫הבינלאומי‬.47 ‫ב‬1985‫מסמ‬ ‫את‬ ‫האירופאית‬ ‫הקהילה‬ ‫מדינות‬ ‫אימצו‬ ‫בה‬ ‫במילאנו‬ ‫וועדה‬ ‫נערכה‬"‫הלב‬ ‫הספר‬"‫ובו‬ 279‫הנחיות‬,‫לקהילה‬ ‫שיאפשרו‬ ‫הצעות‬ ‫המפרטות‬‫ולהתחרות‬ ‫להתייעל‬.‫בי‬ ‫תיאו‬ ‫יצירת‬ ‫הייתה‬ ‫ההצעות‬ ‫מטרת‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫החברות‬ ‫המדינות‬.‫שהועלו‬ ‫מההצעות‬ ‫חלק‬‫והבריאות‬ ‫הבטיחות‬ ‫בתחו‬ ‫בתקני‬ ‫עסקו‬,‫תקני‬ ‫וסימו‬ ‫אריזה‬,‫ועוד‬ ‫השירותי‬ ‫בתחו‬ ‫תקנות‬.
 14. 14. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬14 ‫גדולה‬ ‫הייתה‬ ‫מתקינה‬ ‫הנובעי‬ ‫מחסומי‬ ‫על‬ ‫וויתור‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫בדבר‬ ‫ההכרה‬.‫בצורות‬ ‫פעלו‬ ‫המדינות‬ ‫לתקינה‬ ‫משות‬ ‫בסיס‬ ‫וליצור‬ ‫לנסות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שונות‬.‫בקבלת‬ ‫הרבה‬ ‫והאיטיות‬ ‫הרבי‬ ‫הקשיי‬ ‫למרות‬‫ההחלטות‬, ‫דרישות‬ ‫בי‬ ‫להפריד‬ ‫והוחלט‬ ‫משות‬ ‫בסיס‬ ‫למצוא‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫המדינות‬ ‫הצליחו‬‫מחייבות‬‫בטיחות‬ ‫שעניינ‬ ‫הסביבה‬ ‫והגנת‬,‫ומדינה‬ ‫מדינה‬ ‫בכל‬ ‫הנקבעות‬ ‫דרישות‬ ‫לבי‬.‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫המדינות‬ ‫למעשה‬‫השימוש‬ ‫יבוא‬ ‫בפני‬ ‫מגבלות‬ ‫מורידה‬ ‫מוסכמי‬ ‫בינלאומיי‬ ‫בתקני‬.‫הסכ‬‫בקרב‬ ‫וההתייעלות‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫הגבירה‬ ‫זו‬ ‫מה‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫המדינות‬. ‫לכאורה‬ ‫הסתירה‬ ‫למרות‬,‫לאומיי‬ ‫לאינטרסי‬ ‫חופשי‬ ‫סחר‬ ‫שבי‬)‫מקומית‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫קרי‬(,‫הבינה‬ ‫הצרכני‬ ‫ורווחת‬ ‫הכלכלה‬ ‫צמיחת‬ ‫בדבר‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫האירופאית‬ ‫הקהילה‬)‫כלומר‬,‫המוצרי‬ ‫מחירי‬ ‫הורדת‬(, ‫והתייעלות‬.‫לייבוא‬ ‫הלאומיי‬ ‫המשקי‬ ‫חשיפת‬ ‫הנו‬ ‫הכלכלית‬ ‫לצמיחה‬ ‫המפתח‬ ‫כי‬ ‫הבינה‬ ‫הקהילה‬,‫מניעת‬ ‫וכ‬ ‫ביורוקרטי‬ ‫הליכי‬.48 ‫ביוני‬1983‫גאט‬ ‫להסכ‬ ‫הצטרפות‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫החליטה‬"‫ט‬.49 ‫העוסק‬ ‫כללי‬ ‫הסכ‬ ‫הנו‬ ‫זה‬ ‫הסכ‬ ‫ומסחר‬ ‫במכסי‬.‫הנקרא‬ ‫סעי‬ ‫קיי‬ ‫ההסכ‬ ‫במסגרת‬"‫התקני‬ ‫קוד‬",‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫האוסר‬‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תקינה‬ ‫ייבוא‬.‫גאט‬ ‫הסכ‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫חתימתה‬ ‫למרות‬"‫זה‬ ‫סעי‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ט‬‫שנה‬ ‫באותה‬ ‫בהסכ‬.‫בשנת‬ 1989‫על‬ ‫תחתו‬ ‫לא‬ ‫שא‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫התברר‬"‫התקני‬ ‫קוד‬",‫הקהילה‬ ‫ע‬ ‫סחר‬ ‫להסדרי‬ ‫להגיע‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫האירופאית‬,‫בשנת‬ ‫ולכ‬1990‫על‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫חתמה‬‫סעי‬"‫התקני‬ ‫קוד‬."50 ‫בתקינה‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫בדו‬"‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ח‬41‫כי‬ ‫המבקר‬ ‫כותב‬"…‫מעטי‬ ‫לא‬ ‫ישראליי‬ ‫תקני‬,‫תקינה‬ ‫בוועדות‬ ‫שנתקבלו‬ ‫א‬ ‫תקני‬ ‫לקביעת‬ ‫הכללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התקני‬ ‫שבמכו‬ ‫המרכזיות‬ ‫ובוועדות‬,‫עלולי‬‫הקהילה‬ ‫בארצות‬ ‫להיחשב‬…‫לבלתי‬ ‫סבירי‬…."51 ‫השי‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫שהמחישו‬ ‫דוגמאות‬‫השתרעו‬ ‫בתקינה‬ ‫לרעה‬ ‫מוש‬,‫משתרעי‬ ‫עדיי‬ ‫אולי‬ ‫פחותה‬ ‫ובמידה‬,‫על‬ ‫תחומי‬ ‫מגוו‬,‫באוכל‬ ‫וכלה‬ ‫צריכה‬ ‫ממוצרי‬ ‫החל‬. ‫ה‬ ‫המבוא‬"‫דרמטי‬"‫משק‬ ‫זה‬ ‫מדיניות‬ ‫למחקר‬‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫הייבוא‬ ‫הגבלת‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬.‫ה‬ ‫בשנות‬90 ,‫בתקופת‬‫שרו‬ ‫אריאל‬ ‫דאז‬ ‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫שר‬,‫בכנסת‬ ‫דיוני‬ ‫התקיימו‬‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫על‬.‫חבר‬ ‫תקני‬ ‫באמצעות‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫מגינה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫פורז‬ ‫הכנסת‬,‫אחת‬ ‫כאשר‬ ‫סכו‬ ‫הייתה‬ ‫לכ‬ ‫הדוגמאות‬".52 ‫ה‬ ‫לשנות‬ ‫עד‬90‫המקור‬ ‫אר‬ ‫את‬ ‫ג‬ ‫היצר‬ ‫ש‬ ‫לצד‬ ‫לציי‬ ‫הספק‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫הייתה‬.‫ה‬ ‫בשנות‬90‫החליט‬ ‫הסימוני‬ ‫ששני‬ ‫המשרד‬‫מספיקי‬ ‫לא‬,‫התק‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ויש‬.‫לדוגמא‬ ‫כ‬,‫רק‬ ‫מוטבע‬ ‫שיהיה‬ ‫שבמקו‬"‫גרמני‬"
 15. 15. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬15 ‫מוטבע‬ ‫יהיה‬"‫גרמני‬ ‫אי‬ ‫מייד‬."‫בכנסת‬ ‫בדיוני‬ ‫התבררה‬ ‫לכ‬ ‫הסיבה‬.53 ‫התמ‬ ‫שר‬ ‫אמר‬ ‫לעיל‬ ‫הנזכר‬ ‫בדיו‬"‫שרו‬ ‫ס‬ ‫סכו‬ ‫מייצרי‬ ‫שבו‬ ‫ע‬ ‫ניר‬ ‫בקיבו‬ ‫מפעל‬ ‫יש‬ ‫ביתו‬ ‫ליד‬ ‫כי‬".‫הסימ‬ ‫תוספת‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫א‬ ‫כי‬ ‫טע‬ ‫שרו‬‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫ו‬ ‫ייסגר‬ ‫שהמפעל‬.‫ח‬"‫רש‬ ‫בכתב‬ ‫זאת‬ ‫הטבעה‬ ‫לחייב‬ ‫צרי‬ ‫כי‬ ‫בהומור‬ ‫העיר‬ ‫צב‬ ‫יאיר‬ ‫כ‬"‫י‬,‫יכול‬ ‫היה‬ ‫שא‬ ‫הגיב‬ ‫ושרו‬ ‫מנוקד‬ ‫ג‬ ‫זאת‬ ‫דורש‬ ‫היה‬.54 ‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫לגחמות‬ ‫נוספת‬ ‫דוגמא‬"‫השטיחי‬ ‫בתחו‬ ‫הייתה‬ ‫ס‬.‫לשוק‬ ‫ישראל‬ ‫בי‬ ‫ההסכמי‬ ‫במסגרת‬ ‫המשות‬,‫שטי‬ ‫על‬ ‫ההיטלי‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫הוחלט‬‫מיובאי‬ ‫חי‬.‫ההיטלי‬ ‫משבוטלו‬,‫היצרני‬ ‫בפני‬ ‫ברירות‬ ‫שתי‬ ‫עמדו‬ ‫והממשלה‬ ‫המקומיי‬:‫וטובי‬ ‫זולי‬ ‫שטיחי‬ ‫באר‬ ‫לייצר‬ ‫או‬,‫הייבוא‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫או‬.‫הממוני‬ ‫הפקידי‬ ‫ואכ‬ ‫הייבוא‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫ובכ‬ ‫התק‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬ ‫בחרו‬.‫מחו‬ ‫השטיחי‬"‫ל‬‫אש‬ ‫בפני‬ ‫עמידי‬ ‫להיות‬ ‫חויבו‬.‫השטיחי‬ ‫הא‬ ‫מתוצרת‬‫אש‬ ‫בפני‬ ‫עמידי‬ ‫להיות‬ ‫חויבו‬ ‫לא‬ ‫ר‬.55 ‫ב‬‫דו‬"‫ח‬45‫הייבוא‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫כדי‬ ‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫עושה‬ ‫שישראל‬ ‫חוק‬ ‫עוד‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫מעלה‬:‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫ושירותי‬ ‫מצרכי‬,‫התשי‬"‫ח‬1975.‫בחו‬ ‫בעוד‬ ‫המוצרי‬ ‫את‬ ‫לסמ‬ ‫שיש‬ ‫קבע‬ ‫זה‬ ‫חוק‬"‫ל‬.‫מבקר‬ ‫קובע‬ ‫זו‬ ‫הוראה‬ ‫על‬ ‫המדינה‬" :…‫המ‬ ‫את‬ ‫בעברית‬ ‫לסמ‬ ‫החובה‬‫בחו‬ ‫עוד‬ ‫וצרי‬"‫יבוא‬ ‫על‬ ‫המקשה‬ ‫מכסית‬ ‫לא‬ ‫הגבלה‬ ‫מהווה‬ ‫ל‬,‫כיוו‬ ‫כ‬ ‫ועקב‬ ‫לישראל‬ ‫המיועדי‬ ‫בטובי‬ ‫בנפרד‬ ‫לטפל‬ ‫מחייבת‬ ‫שהיא‬‫אות‬ ‫מייקרת‬.‫סימו‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫באר‬ ‫המוצרי‬,‫רכישתו‬ ‫טר‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ ‫הדרוש‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫שלצרכ‬ ‫באופ‬."56 ‫תקופה‬ ‫באותה‬‫מקיפות‬ ‫בדיקות‬ ‫ג‬ ‫נערכו‬‫מיובאי‬ ‫שטיחי‬ ‫של‬ ‫יותר‬.‫הרגילה‬ ‫הבדיקה‬ ‫במקו‬,‫שנערכה‬ ‫שנתיי‬ ‫או‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬,‫משלוח‬ ‫כל‬ ‫נבדק‬.‫מתוצרת‬ ‫שטיחי‬ ‫כלפי‬ ‫שווה‬ ‫במידה‬ ‫נעשו‬ ‫לא‬ ‫הבדיקות‬ ‫כי‬ ‫טענו‬ ‫היבואני‬ ‫האר‬.‫כי‬ ‫ומצא‬ ‫האר‬ ‫מתוצרת‬ ‫השטיחי‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫אחד‬ ‫יבוא‬‫מאוד‬ ‫רחוק‬ ‫התק‬ ‫לבי‬ ‫בינ‬ ‫המרחק‬.‫בפגישה‬ ‫הממונה‬ ‫ע‬ ‫שנערכה‬‫התמ‬ ‫במשרד‬ ‫לתקינה‬"‫ס‬,‫מקומי‬ ‫ליצור‬ ‫יבוא‬ ‫בי‬ ‫בבדיקות‬ ‫השוואות‬ ‫היבואני‬ ‫דרשו‬ ‫בה‬,‫ענה‬ ‫כי‬ ‫הממונה‬" :‫היצרני‬ ‫על‬ ‫התק‬ ‫בבדיקת‬ ‫מעשיי‬ ‫קשיי‬ ‫יש‬"‫התעוררו‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ ‫היבואני‬ ‫כלפי‬ ‫קשיי‬ ‫א‬, ‫החליט‬ ‫התקני‬ ‫ומכו‬‫ובדיקה‬ ‫אישור‬ ‫בלי‬ ‫סחורה‬ ‫לה‬ ‫משחררי‬ ‫לא‬ ‫כי‬.57 ‫נוספת‬ ‫דוגמא‬,‫בתחו‬‫האוכל‬,‫ליי‬ ‫הרשמי‬ ‫הישראלי‬ ‫התק‬ ‫של‬ ‫הדרישה‬ ‫הנה‬,‫הסימו‬ ‫את‬ ‫המחייב‬"‫לא‬ ‫כשר‬"‫מקרה‬ ‫בכל‬‫בישראל‬ ‫הראשית‬ ‫הרבנות‬ ‫מטע‬ ‫הכשר‬ ‫שאי‬.‫הדתי‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ברגישות‬ ‫נומקה‬ ‫הדרישה‬.58 ‫תק‬ ‫תמוה‬ ‫מאוד‬ ‫נראה‬ ‫זה‬‫נס‬ ‫יי‬ ‫קונה‬ ‫לא‬ ‫הדתי‬ ‫הציבור‬ ‫שרוב‬ ‫מכיוו‬.‫מחו‬ ‫יי‬ ‫יחפשו‬ ‫א‬ ‫ג‬"‫ל‬,‫ה‬ ‫סימו‬ ‫ישנו‬‫כשר‬ ‫ידוע‬,‫הדתי‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫המשמש‬,‫האריזה‬ ‫גבי‬ ‫על‬.‫כ‬ ‫על‬‫המילי‬"‫כשר‬ ‫לא‬"‫יתרו‬ ‫לא‬ ‫האריזה‬ ‫על‬‫הדתי‬ ‫לציבור‬ ‫זה‬ ‫מוצר‬ ‫צור‬ ‫שאינו‬.‫זאת‬ ‫ע‬,‫אותו‬ ‫צורכי‬ ‫שאכ‬ ‫לאלו‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫מייקרת‬ ‫לסימו‬ ‫החובה‬. ‫התה‬ ‫היה‬ ‫יבוא‬ ‫מפני‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הגנה‬ ‫שעליו‬ ‫נוס‬ ‫מוצר‬.‫לפ‬ ‫תק‬ ‫קבעה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫לייבא‬ ‫נית‬ ‫לא‬ ‫יהו‬ ‫מתכת‬ ‫בסיכות‬ ‫המהודקות‬ ‫תה‬ ‫שקיות‬,‫כולו‬ ‫בעול‬ ‫הנהוג‬ ‫דבר‬.59 ‫לבריאות‬ ‫בדאגה‬ ‫זו‬ ‫דרישה‬ ‫תירצה‬ ‫המדינה‬ ‫הצרכני‬.‫בג‬ ‫קבע‬ ‫לחינ‬ ‫לא‬"‫כי‬ ‫צ‬" :…‫העותרת‬ ‫הניחה‬ ‫לא‬ ‫דנ‬ ‫בנסיבות‬)‫ויסוצקי‬ ‫של‬(‫לטענה‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתית‬,‫כי‬
 16. 16. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬16 ‫הצרכני‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫נועד‬ ‫תה‬ ‫שקיות‬ ‫להדק‬ ‫האיסור‬".60 ‫לתה‬ ‫הישראלי‬ ‫המונופול‬ ‫על‬ ‫הג‬ ‫התק‬ ‫למעשה‬ ‫ויסוצקי‬. ‫מראה‬ ‫הבא‬ ‫התרשי‬‫התקני‬ ‫מכו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תקני‬ ‫בקביעת‬ ‫הגידול‬ ‫את‬,‫מדינת‬ ‫של‬ ‫חתימתה‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬ ‫גאט‬ ‫בהסכ‬ ‫התקני‬ ‫קוד‬ ‫על‬ ‫ישראל‬"‫ט‬.‫בינואר‬1991‫בתוק‬ ‫היו‬1600‫ישראלי‬ ‫תקני‬.‫כ‬ ‫על‬ ‫הכריז‬ ‫הממונה‬602 ‫רשמיי‬ ‫כתקני‬ ‫מה‬. ‫מס‬ ‫תרשי‬'2 ‫התקני‬ ‫מספר‬ ‫מקור‬:‫המדינה‬ ‫למבקר‬ ‫עיבוד‬,‫שנתי‬ ‫דוח‬42)‫ירושלי‬:‫המדינה‬ ‫מבקר‬,1992(,‫עמ‬'702. ‫שנת‬ ‫בי‬ ‫בתקני‬ ‫הרב‬ ‫הגידול‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫נית‬1989‫לשנת‬1990‫סיבות‬ ‫למספר‬:‫ארה‬"‫מדינת‬ ‫ע‬ ‫חתמה‬ ‫ב‬ ‫בשנת‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬1985.‫מכסי‬ ‫הורדת‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬ ‫ההסכ‬ ‫במסגרת‬‫עד‬ ‫שימשכו‬‫ל‬1995.‫אלה‬ ‫בשני‬ ‫באר‬ ‫מחיר‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫זולי‬ ‫במחירי‬ ‫שנמכר‬ ‫יבוא‬ ‫מול‬ ‫להתמודד‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫נאלצה‬ ‫ג‬.‫נית‬ ‫שלא‬ ‫מכיוו‬ ‫המכס‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫או‬ ‫מכס‬ ‫להטיל‬ ‫היה‬,‫אחרת‬ ‫הגבלה‬ ‫לסוג‬ ‫ישראל‬ ‫פנתה‬:‫תקני‬.‫שוני‬ ‫תקני‬ ‫קבעה‬ ‫היא‬, "‫רשמי‬ ‫תק‬"‫ו‬"‫ישראלי‬ ‫תק‬."‫שצו‬ ‫כפי‬‫י‬,‫מוצרי‬ ‫כלפי‬ ‫חובה‬ ‫בגדר‬ ‫עדיי‬ ‫היה‬ ‫הישראלי‬ ‫התק‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫האר‬ ‫מתוצרת‬ ‫מוצרי‬ ‫כלפי‬ ‫ולא‬ ‫מיובאי‬.‫בשני‬19891990‫מארה‬ ‫דרישה‬ ‫הגיע‬"‫ב‬‫באמצעות‬ ‫להפלות‬ ‫שלא‬ ‫תקינה‬,‫המיובאי‬ ‫המוצרי‬ ‫של‬ ‫למעמד‬ ‫באר‬ ‫המיוצרי‬ ‫המוצרי‬ ‫של‬ ‫מעמד‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫דרשה‬ ‫היא‬ ‫כ‬ ‫ועל‬.61 ‫המשק‬ ‫חשיפת‬‫על‬ ‫וחתימה‬ ‫לתחרות‬‫ולארה‬ ‫האירופאי‬ ‫לאיחוד‬ ‫ישראל‬ ‫בי‬ ‫הסחר‬ ‫הסכמי‬"‫ב‬,‫ע‬ ‫יחד‬ ‫השלישי‬ ‫העול‬ ‫למדינות‬ ‫המשק‬ ‫לחשיפת‬ ‫החדשה‬ ‫המדיניות‬,‫העובדה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫נית‬ ‫שבה‬ ‫נוספות‬ ‫סיבות‬ ‫ה‬ ‫שבאוגוסט‬1991‫התמ‬ ‫משרד‬"‫של‬ ‫רשימות‬ ‫ולהכי‬ ‫הרשמיי‬ ‫התקני‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫שוני‬ ‫מינהלי‬ ‫ממנהלי‬ ‫ביקש‬ ‫ס‬ ‫ת‬‫האר‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫היא‬ ‫לקביעת‬ ‫העיקרית‬ ‫שהסיבה‬ ‫קני‬.‫באוקטובר‬1991‫והמחצבי‬ ‫הכימיה‬ ‫מינהל‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫שלח‬14‫כאלה‬ ‫תקני‬.‫שנת‬ ‫עד‬1995‫בוטלו‬7‫בלבד‬ ‫מה‬,‫מצב‬ ‫א‬‫בהשוואה‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫הכימיה‬ ‫מינהל‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫תעשיות‬ ‫ומינהל‬ ‫הטקסטיל‬ ‫למינהל‬,‫את‬ ‫להכי‬ ‫טרחו‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫ש‬‫הרשימות‬.62 470 484 583 602 0 100 200 300 400 500 600 700 1.4.88 1.4.89 1.4.90 1.1.91
 17. 17. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬17 ‫באפריל‬1993‫המסחר‬ ‫לשכות‬ ‫איגוד‬ ‫של‬ ‫נציגי‬ ‫הגישו‬,‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫לבקשת‬"‫ס‬,‫יותר‬ ‫של‬ ‫רשימה‬‫מ‬30‫תקני‬ ‫הייבוא‬ ‫את‬ ‫מגבילי‬ ‫שלדעת‬. ‫בינואר‬1994‫שמינה‬ ‫וועדה‬ ‫הגישה‬‫של‬ ‫רשימה‬ ‫המשרד‬32‫לבטל‬ ‫שהמליצה‬ ‫רשמיי‬ ‫תקני‬.‫מועד‬ ‫עד‬ ‫הביקורת‬ ‫סיו‬,‫אוקטובר‬1994]‫כלומר‬910‫חודש‬‫מכ‬ ‫לאחר‬ ‫י‬[‫אחד‬ ‫תק‬ ‫לא‬ ‫א‬ ‫בוטל‬ ‫לא‬.63 ‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫תגובת‬ ‫במסגרת‬"‫דו‬ ‫לממצאי‬ ‫ס‬"‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫נקט‬ ‫אכ‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ח‬"‫הצעה‬ ‫והגיש‬ ‫צעד‬ ‫ס‬ ‫באוקטובר‬1994‫התקינה‬ ‫מדיניות‬ ‫בעניי‬. ‫הרשמיי‬ ‫התקני‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬ ‫תיעשה‬ ‫זו‬ ‫הצעה‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫ועד‬1.1.95‫בביטול‬ ‫ויוחל‬ ‫ראשוני‬ ‫מיו‬ ‫ייעשה‬ ‫מקצת‬ ‫של‬‫שיקבעו‬ ‫עקרונות‬ ‫פי‬ ‫על‬.‫עד‬ ‫תיעשה‬ ‫סעיפיה‬ ‫על‬ ‫התקני‬ ‫כל‬ ‫בחינת‬1.4.96.64 ‫החשיפה‬ ‫של‬ ‫ביישומה‬ ‫התחילו‬ ‫לא‬ ‫ההצעה‬ ‫הגשת‬ ‫למרות‬ ‫אול‬.‫המעכבת‬ ‫כושלת‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫במשק‬ ‫ופוגעת‬ ‫החשיפה‬ ‫תהלי‬ ‫את‬. ‫עולה‬ ‫לעיל‬ ‫מהאמור‬,‫החשיפה‬ ‫יישו‬ ‫מתחילת‬ ‫שני‬ ‫שלוש‬ ‫שעברו‬ ‫שא‬,‫נות‬ ‫עדיי‬‫תקני‬ ‫בתוק‬ ‫רו‬ ‫האר‬ ‫תוצרת‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫שנועדו‬.65 ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫להג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫רבי‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫שישראל‬ ‫ראינו‬. ‫בנושא‬ ‫פועלות‬ ‫אחרות‬ ‫מדינות‬ ‫ואי‬ ‫הבינלאומיי‬ ‫ההסכמי‬ ‫אומרי‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫חשוב‬. ‫הבינלאומיי‬ ‫ההסכמי‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫סקירה‬ ‫גאט‬ ‫הסכ‬"‫ט‬1947)General Agreement on Tariffs and Trade (GATT,‫מלחמת‬ ‫סיו‬ ‫לקראת‬ ‫נחת‬ ‫השנייה‬ ‫העול‬.‫לאחר‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המדינות‬ ‫בי‬ ‫כלכלי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתו‬ ‫הייתה‬ ‫ההתקשרות‬ ‫מטרת‬ ‫המלחמה‬.‫גאט‬ ‫הסכ‬ ‫לאחר‬"‫משנת‬ ‫המקורי‬ ‫ט‬1947,‫עוד‬ ‫התקיימו‬‫שיחות‬ ‫סיבובי‬ ‫שמונה‬,‫נושאי‬ ‫לובנו‬ ‫שבמהלכ‬ ‫נושאי‬ ‫ותוקנו‬ ‫מסוימי‬‫אחרי‬.‫עד‬ ‫ונמש‬ ‫באורוגוואי‬ ‫היה‬ ‫שבשיחות‬ ‫האחרו‬1994.‫מספר‬ ‫גדל‬ ‫השני‬ ‫במש‬ ‫גאט‬ ‫להסכ‬ ‫השותפות‬ ‫המדינות‬"‫ט‬.‫בשנת‬ ‫שהחל‬ ‫אורוגוואי‬ ‫בסיבוב‬1986‫השתתפו‬100‫נוספות‬ ‫ומדינות‬ ‫מדינות‬ ‫להצטר‬ ‫ביקשו‬.‫גאט‬ ‫להסכ‬ ‫הצטרפה‬ ‫ישראל‬"‫בשנת‬ ‫ט‬1962.66 ‫אורוגואי‬ ‫שיחות‬ ‫בסיבוב‬,‫ההסכ‬ ‫את‬ ‫מיסדו‬‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫לארגו‬)(WTOThe World Trade Organization.
 18. 18. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬18 ‫גאט‬ ‫הסכ‬"‫המועדפת‬ ‫האומה‬ ‫של‬ ‫העיקרו‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫ט‬,‫החברות‬ ‫לכל‬ ‫הטבה‬ ‫להעניק‬ ‫חובה‬ ‫ישנה‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫בשווה‬ ‫בהסכ‬,‫אחת‬ ‫למדינה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬.‫מכסי‬ ‫של‬ ‫הפחתה‬ ‫מבצעי‬ ‫א‬,‫בהסכ‬ ‫החברות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לחול‬ ‫צרי‬ ‫הדבר‬, ‫מסוימ‬ ‫הגנה‬ ‫קובעי‬ ‫וא‬‫מכסי‬ ‫באמצעות‬ ‫רק‬ ‫להיעשות‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬ ‫ת‬.‫באמצעות‬ ‫הגבלות‬‫מפלה‬ ‫תקינה‬,‫מיסוי‬ ‫וכיו‬ ‫פנימי‬"‫ב‬‫אסורות‬ ‫הנ‬. ‫גאט‬ ‫בהסכ‬ ‫חריגי‬ ‫סעיפי‬ ‫מספר‬ ‫קיימי‬ ‫זאת‬ ‫מלבד‬"‫ט‬.‫על‬ ‫היטל‬ ‫להטיל‬ ‫למדינה‬ ‫מאפשר‬ ‫החריגי‬ ‫אחד‬ ‫אחרת‬ ‫ממדינה‬ ‫ייבוא‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬.‫במחי‬ ‫סחורה‬ ‫אחרת‬ ‫למדינה‬ ‫מייצאת‬ ‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫א‬‫היצ‬ ‫רי‬)‫הנמוכי‬ ‫מחירי‬ ‫מוצאו‬ ‫באר‬ ‫מוצר‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫המכירה‬ ‫ממחיר‬(‫גאט‬ ‫הסכ‬ ‫לפי‬ ‫נית‬ ‫אז‬"‫להטיל‬ ‫ט‬"‫היצ‬ ‫היטל‬"‫או‬"‫משווה‬ ‫היטל‬" )‫מיובאי‬ ‫מוצרי‬ ‫על‬ ‫מוטל‬ ‫משווה‬ ‫היטל‬,‫מוצא‬ ‫באר‬ ‫המסובסדי‬.( ‫סעי‬19‫בכ‬ ‫דרסטית‬ ‫עלייה‬ ‫קיימת‬ ‫א‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫אשר‬ ‫חירו‬ ‫לשעת‬ ‫מילוט‬ ‫הוראת‬ ‫הנו‬ ‫להסכ‬‫הייבוא‬ ‫מות‬ ‫ידועות‬ ‫לא‬ ‫מסיבות‬,‫המקומי‬ ‫ביצור‬ ‫חמור‬ ‫באופ‬ ‫הפוגעת‬ ‫בצורה‬,‫להעלות‬ ‫יכולה‬ ‫הייבוא‬ ‫את‬ ‫שמקבלת‬ ‫המדינה‬ ‫אז‬ ‫המכס‬ ‫את‬,‫להקפיאו‬ ‫נית‬ ‫ירידה‬ ‫בתהלי‬ ‫כבר‬ ‫היה‬ ‫המכס‬ ‫א‬ ‫או‬.‫קובע‬ ‫המועדפת‬ ‫האומה‬ ‫עקרו‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ‫המכס‬ ‫שהעלאת‬‫המדינות‬ ‫כל‬ ‫כלפי‬ ‫להיעשות‬ ‫חייבת‬.‫בכ‬ ‫להשתמש‬ ‫ממעטי‬‫זה‬ ‫לי‬.67 ‫גאט‬ ‫הסכ‬"‫החופשי‬ ‫הסחר‬ ‫לנושא‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫מקנה‬ ‫ט‬.‫שימוש‬ ‫אי‬ ‫מעודדי‬ ‫השוני‬ ‫והסעיפי‬ ‫התנאי‬ ‫מגבילי‬ ‫בכלי‬,‫להגביל‬ ‫רצו‬ ‫קיי‬ ‫כאשר‬ ‫וג‬,‫החברות‬ ‫המדינות‬ ‫לכל‬ ‫מכ‬ ‫הנובעות‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫ההסכ‬ ‫מדגיש‬ ‫בהסכ‬. ‫בשנת‬1975‫הקה‬ ‫ע‬ ‫שלה‬ ‫הראשו‬ ‫הסחר‬ ‫הסכ‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫חתמה‬‫האירופאית‬ ‫ילה‬.‫קבע‬ ‫זה‬ ‫הסכ‬ ‫ואירופה‬ ‫ישראל‬ ‫בי‬ ‫במכסי‬ ‫הדרגתית‬ ‫ירידה‬,‫המכסי‬ ‫ואכ‬‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫בוטלו‬1989.68 ‫בי‬ ‫נחת‬ ‫חדש‬ ‫הסכ‬ ‫לאיחוד‬ ‫ישראל‬‫ב‬ ‫האירופאי‬1995.69 ‫וארה‬ ‫ישראל‬"‫ב‬ ‫לתוקפו‬ ‫שנכנס‬ ‫חופשי‬ ‫סחר‬ ‫הסכ‬ ‫על‬ ‫חתמו‬ ‫ב‬1985‫וקבע‬ ‫עד‬ ‫המכסי‬ ‫כל‬ ‫ביטול‬‫לשנת‬1995.‫בינואר‬1993‫נחת‬‫חופשי‬ ‫סחר‬ ‫הסכ‬‫אפט‬ ‫ע‬"‫א‬,70 ‫הסכמי‬ ‫נחתמו‬ ‫לכ‬ ‫ובנוס‬ ‫בילטרליי‬ ‫חופשי‬ ‫סחר‬,‫בי‬ ‫לתוק‬ ‫שנכנסו‬19971998,‫תורכיה‬ ‫ע‬,‫קנדה‬,‫והונגריה‬ ‫פולי‬.‫חייבו‬ ‫ג‬ ‫אלו‬ ‫הסכמי‬ ‫מכסי‬ ‫הורדת‬.71 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫ההסכמי‬ ‫על‬ ‫החתימה‬80‫וה‬90‫סחר‬ ‫הסטת‬ ‫קיימת‬ ‫הייתה‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫יצרה‬‫לה‬ ‫שאי‬ ‫מהמדינות‬ ‫הסכ‬‫ישראל‬ ‫ע‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫למדינות‬ ‫ישראל‬ ‫ע‬ ‫סחר‬ ‫מי‬.‫הייבוא‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫הגבלות‬ ‫הוטלו‬ ‫כ‬ ‫בעקבות‬ ‫הרחוק‬ ‫והמזרח‬ ‫אירופה‬ ‫מזרח‬ ‫ממדינות‬,‫כגו‬:‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫מכס‬,‫מכסות‬ ‫וקביעת‬ ‫יבוא‬ ‫לרשיו‬ ‫דרישה‬.72 ‫אלו‬ ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫שהוטלו‬ ‫ההגבלות‬,‫היו‬ ‫המחירי‬ ‫בה‬ ‫ממדינות‬ ‫לייבא‬ ‫ליבואני‬ ‫גרמו‬‫יחסית‬ ‫גבוהי‬.‫עקב‬ ‫כ‬,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫קבע‬,"‫המחירי‬ ‫בעליית‬ ‫למיתו‬ ‫תרומה‬ ‫נמנעה‬,‫חו‬ ‫במטבע‬ ‫אפשרי‬ ‫חיסכו‬ ‫נמנע‬,‫פגיעה‬ ‫ונגרמה‬ ‫ביצור‬ ‫ביניי‬ ‫מוצרי‬ ‫או‬ ‫גל‬ ‫חומר‬ ‫משמשות‬ ‫אלו‬ ‫שסחורות‬ ‫ישראליי‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫התחרות‬ ‫בכושר‬,‫בשוק‬ ‫ה‬ ‫לייצוא‬ ‫וה‬ ‫המקומי‬."73
 19. 19. ‫בישר‬ ‫המקומית‬ ‫התוצרת‬ ‫על‬ ‫הגנה‬‫א‬‫ל‬19 ‫המחק‬ ‫בתחילת‬ ‫שסקרנו‬ ‫הכלי‬‫שוני‬ ‫חוקי‬ ‫באמצעות‬ ‫בישראל‬ ‫מעוגני‬ ‫ר‬.‫בתחו‬ ‫החוקי‬ ‫את‬ ‫נבח‬ ‫כעת‬ ‫הייבוא‬. ‫ייבוא‬ ‫חוקי‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬‫וייצוא‬ ‫ייבוא‬ ‫פקודת‬ ‫חוק‬ ‫קיי‬–‫חדש‬ ‫נוסח‬,‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫תקופת‬ ‫מאז‬.‫זו‬ ‫פקודה‬ ‫מכוח‬ ‫בשנת‬ ‫ייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫מת‬ ‫צו‬ ‫נקבע‬1939.‫השני‬ ‫עד‬ ‫זו‬ ‫משנה‬19771978‫משמע‬ ‫שינוי‬ ‫היה‬ ‫לא‬‫בחוק‬ ‫ותי‬.74 ‫פי‬ ‫על‬ ‫התמ‬ ‫שר‬ ‫רשאי‬ ‫והייצוא‬ ‫היבוא‬ ‫פקודת‬"‫בייבוא‬ ‫אסורי‬ ‫ואיזה‬ ‫בייבוא‬ ‫מותרי‬ ‫טובי‬ ‫איזה‬ ‫לקבוע‬ ‫ס‬.‫שכל‬ ‫קבע‬ ‫הצו‬ ‫ייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫ניתנו‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫אלא‬ ‫אסור‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫הייבוא‬.‫בשנת‬1977‫התמ‬ ‫שר‬ ‫הוציא‬"‫ייבוא‬ ‫צו‬ ‫חוק‬ ‫ס‬ ‫חופשי‬,‫שונה‬ ‫משפטי‬ ‫ססטוס‬ ‫שקבע‬.‫א‬ ‫היה‬ ‫הכל‬ ‫כ‬ ‫לפני‬‫שמותר‬ ‫ממה‬ ‫חו‬ ‫סור‬,‫משנת‬1977‫אלא‬ ‫מותר‬ ‫היה‬ ‫הייבוא‬ ‫ב‬ ‫המופיעות‬ ‫ההגבלות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫במפורש‬ ‫נאסר‬ ‫הוא‬ ‫כ‬ ‫א‬"‫חופשי‬ ‫ייבוא‬ ‫צו‬ ‫תוספות‬",‫הטובי‬ ‫רשימת‬ ‫מופיעה‬ ‫ש‬ ‫ספציפיי‬ ‫רשיונות‬ ‫קיבלו‬ ‫או‬ ‫מסוימי‬ ‫בתנאי‬ ‫עמדו‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫מותרי‬ ‫שהיו‬ ‫או‬ ‫בייבוא‬ ‫אסורי‬ ‫שהיו‬. ‫לייבוא‬ ‫המשק‬ ‫חשיפת‬ ‫בנושא‬‫מתחרה‬,‫נקודות‬ ‫שתי‬ ‫חשובות‬: 1.‫בינלאומיות‬ ‫התחייבויות‬)‫גאט‬ ‫הסכ‬"‫ט‬,‫האירופאית‬ ‫הקהילה‬ ‫ע‬ ‫הסכ‬,‫הסכ‬‫איס‬"‫ארה‬ ‫ע‬ ‫ח‬"‫ב‬.( 2.‫מההסכמי‬ ‫נובעת‬ ‫שלא‬ ‫עצמאית‬ ‫מדיניות‬. ‫הבינלאומיות‬ ‫התחיבויותיה‬ ‫של‬ ‫במישור‬,‫התחייבה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫גאט‬ ‫בהסכמי‬"‫האחרות‬ ‫המדינות‬ ‫ככל‬ ‫ט‬, ‫מכסי‬ ‫להפחתת‬.‫בכ‬‫להציב‬ ‫יכולה‬ ‫שישראל‬ ‫המכסימלי‬ ‫המכסי‬ ‫השיעור‬ ‫מהו‬ ‫נקבע‬ ‫ענ‬ ‫ל‬.‫המדיניות‬ ‫של‬ ‫במישור‬ ‫בשנת‬ ‫החליטה‬ ‫ישראל‬ ‫העצמאית‬1991‫מתחרה‬ ‫לייבוא‬ ‫המשק‬ ‫חשיפת‬ ‫על‬ ‫הבינלאומיות‬ ‫להתחייבויותיה‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫השלישי‬ ‫העול‬ ‫ממדינות‬.75 ‫להמש‬ ‫אמורה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫חשיפה‬7‫שני‬,‫מיו‬ ‫מוצרי‬ ‫על‬ ‫המכסי‬ ‫הורדת‬ ‫ע‬‫עד‬ ‫באי‬ ‫של‬ ‫לרמה‬12%‫מוגמרי‬ ‫מוצרי‬ ‫על‬‫ו‬8%‫גל‬ ‫חומרי‬ ‫על‬.‫בהפחתה‬ ‫תלויה‬ ‫שאיננה‬ ‫זה‬ ‫במוב‬ ‫עצמאית‬ ‫התוכנית‬ ‫מייבאת‬ ‫ישראל‬ ‫ממנה‬ ‫המדינות‬ ‫של‬ ‫נגדית‬ ‫הדרגתית‬.‫ב‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫זו‬ ‫הפחתה‬"‫המכס‬ ‫תערי‬ ‫צו‬"‫את‬ ‫שקבע‬ ‫ההפחתה‬ ‫שיעור‬,‫לענפי‬ ‫פרט‬"‫רגישי‬"‫לבידי‬ ‫כמו‬ ‫להארכה‬ ‫שזכו‬,‫שכי‬‫של‬ ‫מכס‬ ‫שיעור‬ ‫עליה‬ ‫מוטל‬ ‫ו‬12% ‫גל‬ ‫חומר‬ ‫שהנ‬ ‫למרות‬)‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫עליו‬ ‫המכס‬ ‫ששיעור‬8%.( ‫הותר‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ‫שהייבוא‬ ‫ענפי‬ ‫ישנ‬,‫החקלאות‬ ‫ענ‬ ‫ביניה‬.‫בשנת‬1995‫והותר‬ ‫זה‬ ‫בענ‬ ‫רפורמה‬ ‫החלה‬ ‫ייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫באמצעות‬ ‫לייבא‬.‫גאט‬ ‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫מחתימה‬ ‫נבע‬ ‫זה‬ ‫שינוי‬"‫באפ‬ ‫החקלאות‬ ‫בתחו‬ ‫ט‬‫ריל‬1994. ‫ייבוא‬ ‫רשיונות‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ‫הייתה‬ ‫בעבר‬ ‫המדיניות‬,‫ומחסור‬ ‫מוחשי‬ ‫צמצו‬ ‫קיי‬ ‫היה‬ ‫שבה‬ ‫קשי‬ ‫בזמני‬ ‫אלא‬, ‫בלבד‬ ‫מסוימת‬ ‫חקלאית‬ ‫ולתוצרת‬ ‫מוגבלת‬ ‫לתקופה‬ ‫הרשיונות‬ ‫ניתנו‬ ‫אז‬ ‫ג‬ ‫אול‬.76

×