Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הצעת חוק לדיון מוקדם עותק להנחה שרן השכל

346 views

Published on

הצ"ח לביטול מועצת הצמחים

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הצעת חוק לדיון מוקדם עותק להנחה שרן השכל

  1. 1. :‫פנימי‬ ‫מספר‬569587 ‫הכנסת‬‫העשרים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ :‫יוזמים‬‫השכל‬ ‫שרן‬ ‫קורן‬ ‫נורית‬ ‫נגוסה‬ ‫אברהם‬ ‫דיכטר‬ ‫אברהם‬ ‫זוהר‬ ‫מיקי‬ ‫מכלוף‬ ‫כהן‬ ‫אלי‬ ______________________________________________ /‫פ‬2190/20 ‫(תיקון‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬–‫התשע"ו‬ ,)‫ביטול‬–2015 ‫מועצת‬ ‫חוק‬ ‫ביטול‬ ‫הצמחים‬ 1.‫התשל"ג‬ ,)‫ושיווק‬ ‫(ייצור‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫חוק‬–1973 1 –.‫בטל‬ ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫העבירות‬ ‫המינהליות‬ 2.,‫המינהליות‬ ‫העבירות‬ ‫בחוק‬‫ה‬‫תשמ"ו‬–1986 2 – (1)‫בסעיף‬26( ‫פסקה‬ ,4)–.‫תימחק‬ (2),'‫א‬ ‫בטור‬ ,‫הראשונה‬ ‫בתוספת‬‫המילים‬‫(ייצור‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫"חוק‬ ‫התשל"ג‬ ,)‫ושיווק‬–1973"–‫יימחק‬‫ו‬. ‫הרשות‬ ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫חקלאי‬ ‫לפיקוח‬ 3.‫התשמ"ח‬ ,‫חקלאי‬ ‫לפיקוח‬ ‫הרשות‬ ‫בחוק‬–1988 3 – (1)‫בסעיף‬1,"‫חקלאיות‬ ‫"מועצות‬ ‫בהגדרת‬ ,‫פסקה‬4–‫ת‬‫ימחק‬; (2)‫ב‬‫סעיף‬7:‫יבוא‬ )‫(א‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬ ‫במקום‬ , 1 '‫עמ‬ ,‫התשל"ג‬ ‫ס"ח‬310. 2 '‫עמ‬ ,‫התשמ"ו‬ ‫ס"ח‬31. 3 '‫עמ‬ ,‫התשמ"ח‬ ‫ס"ח‬106.
  2. 2. 2 )‫"(א‬‫נציג‬ :‫והם‬ ,‫השר‬ ‫שימנה‬ ‫חברים‬ ‫שישה‬ ‫של‬ ‫מועצה‬ ‫תהיה‬ ‫לרשות‬ ( ‫בפסקה‬ ‫כאמור‬ ‫חקלאית‬ ‫מועצה‬ ‫של‬ ‫אחד‬3‫"מועצה‬ ‫להגדרה‬ ) ‫השר‬ ‫של‬ ‫נציג‬ ,‫משרדו‬ ‫עובדי‬ ‫מבין‬ ‫השר‬ ‫של‬ ‫נציגים‬ ‫שני‬ ,"‫חקלאית‬ ‫לבטחון‬,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫של‬ ‫ונציג‬ ‫הכלכלה‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫נציג‬ ,‫הפנים‬ .".‫המדינה‬ ‫עובדי‬ ‫מבין‬ ‫שלושתם‬ ‫שיתמנו‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫הצמח‬ ‫ייצור‬ ‫על‬ ‫ושיווקו‬ 4.‫התשע"א‬ ,‫ושיווקו‬ ‫הצמח‬ ‫ייצור‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫בחוק‬–2011 4 ‫בסעיף‬ ,3,)‫(ד‬‫במקום‬ ‫המילים‬‫ה‬ ‫מועצת‬ ‫בחוק‬ ‫כמשמעותה‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫עם‬ ‫"בהתייעצות‬‫צמחים‬ ‫התשל"ג‬ ,)‫ושיווק‬ ‫(ייצור‬–1973"‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ ‫ובאישור‬ ,‫יבוא‬ ."‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ ‫"באישור‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫הצמח‬ ‫ייצוא‬ ‫על‬ ‫ומוצרי‬‫ו‬ 5.‫התשי"ד‬ ,‫ומוצריו‬ ‫הצמח‬ ‫ייצוא‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫בחוק‬–1954 5 ‫בסעיף‬ ,5– (1)‫הסיפה‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬"‫חברים‬ ‫"ושלושה‬ ‫במילים‬ ‫החל‬–;‫תימחק‬ (2))‫(ג‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬–‫בטל‬. ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫למוצרי‬ ‫המועצות‬ ‫וירקות‬ ‫פירות‬ )‫וייצוא‬ ‫(ייצור‬ 6.‫התשל"ג‬ ,)‫וייצוא‬ ‫(ייצור‬ ‫וירקות‬ ‫פירות‬ ‫למוצרי‬ ‫המועצות‬ ‫בחוק‬–1973 6 ‫בסעיף‬ , 38– (1)‫ב‬‫במקום‬ ,)‫(א‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬‫פרי‬ ‫"ממשקל‬-‫לפי‬ ‫הצמחים‬ ‫שמועצת‬ ‫הדר‬‫חוק‬ ‫התשל"ג‬ ,)‫ושיווק‬ ‫(ייצור‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬-1973‫זה‬ ‫(בסעיף‬–)‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ "‫ששווק‬ ‫ההדר‬ ‫פרי‬ ‫"ממשקל‬ ‫יבוא‬ ",‫נתוניה‬ ‫לפי‬ ,‫שיווקה‬; (2))‫(ב‬ ‫קטן‬ ‫סעיף‬–;‫בטל‬ (3))‫(ג‬ ‫קטן‬ ‫בסעיף‬,‫ההגדרה‬"‫הצמחים‬ ‫"מועצת‬–.‫תימחק‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ד‬ ‫ב‬‫זו‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬‫מוצע‬‫לבטל‬‫את‬.‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ,‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫תפקידי‬‫התשל"ג‬ ,)‫ושיווק‬ ‫(ייצור‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬–1973‫הם‬ ,‫בין‬ ‫ענפי‬ ‫את‬ ‫ולבסס‬ ‫לעודד‬ ,‫לפתח‬ ‫היתר‬‫החקלאיים‬ ‫הגידולים‬;‫המגדלים‬ ‫בארגוני‬ ‫תמיכה‬ ‫באמצעות‬ ,‫השונים‬ ‫להבטי‬;‫למגדלים‬ ‫הוגן‬ ‫מחיר‬ ‫ח‬‫לנק‬;‫והשיווק‬ ‫הייצור‬ ‫הוצאות‬ ‫להקטנת‬ ‫אמצעים‬ ‫וט‬‫לה‬‫הספקה‬ ‫בטיח‬ ‫סדיר‬;‫לצרכן‬ ‫נאותים‬ ‫ובמחירים‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫ה‬‫לעו‬‫וליזום‬ ‫דד‬‫להס‬ ;‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫תהליכי‬‫דיר‬‫הייצור‬ ‫את‬ ‫המועצה‬ .‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫והשיווק‬‫ה‬ ‫אף‬‫וסמכ‬‫ה‬.‫תפקידיה‬ ‫לביצוע‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫לעשות‬ 4 '‫עמ‬ ,‫התשע"א‬ ‫ס"ח‬1075. 5 ,‫התשי"ד‬ ‫ס"ח‬137. 6 '‫עמ‬ ,‫התשל"ג‬ ‫ס"ח‬292.
  3. 3. 3 ‫בסעיף‬96‫ל‬‫חוק‬‫הכלכלה‬ ‫ועדת‬ ‫ובאישור‬ ,‫הכלכלה‬ ‫שר‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫הכפר‬ ‫ופיתוח‬ ‫החקלאות‬ ‫שר‬ ‫הוסמכו‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬‫ולפזרה‬ ‫המועצה‬ ‫פעילות‬‫שלשמן‬ ‫המטרות‬ ‫בהגשמת‬ ‫צורך‬ ‫עוד‬ ‫אין‬ ‫אם‬ .‫הוקמה‬‫נראה‬‫ש‬‫היום‬ ‫במציאות‬,,‫הללו‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫מגשימה‬ ‫איננה‬ ‫המועצה‬‫ואף‬ ,‫צורך‬ ‫עוד‬ ‫בהן‬ ‫אין‬ .‫בקיומה‬ ‫חפצים‬ ‫אינם‬ ‫עצמם‬ ‫החקלאים‬ ‫נפגעת‬ ‫בכך‬ .‫רצונם‬ ‫לפי‬ ‫דווקא‬ ‫לאו‬ ‫התארגנות‬ ‫החקלאים‬ ‫על‬ ‫כופה‬ ‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ ‫קיומה‬‫זכותם‬ .‫ומקצועיים‬ ‫עסקיים‬ ‫לצרכים‬ ‫והן‬ ‫הרשויות‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫לצורך‬ ‫הן‬ ,‫ייצוג‬ ‫לעצמם‬ ‫ולבחור‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫להתאגד‬ ‫איתה‬ ‫בשיתוף‬ ‫או‬ ‫המועצה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החקלאים‬ ‫עבור‬ ‫הנעשות‬ ‫הפעילויות‬‫הכוללות‬ ,‫הדרכה‬‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ , ‫נעשה‬ ‫שממילא‬ ‫כפי‬ ,‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להיעשות‬ ‫יכולות‬ ,‫והדברה‬‫לציין‬ ‫יש‬ .‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כי‬‫מ‬‫התוצרים‬‫של‬‫הפעילו‬‫יו‬‫לשאת‬ ‫החקלאי‬ ‫על‬ ‫להטיל‬ ‫הצדקה‬ ‫שאין‬ ,‫ציבוריים‬ ‫טובין‬ ‫הם‬ ‫הללו‬ ‫ת‬ .‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫גובה‬ ‫שהמועצה‬ ‫ההיטלים‬ ‫באמצעות‬ ‫שלהם‬ ‫בעלויות‬ ‫סט‬ ‫ייצור‬ ‫ממועצות‬ ‫מעבר‬ ‫היא‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫העולמית‬ ‫המגמה‬ ‫גם‬‫ט‬.‫וולונטריים‬ ‫לגופים‬ ‫וטוריות‬ ‫נוכח‬‫כ‬‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫פועלת‬ ‫שמכוחו‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מוצע‬ ‫זאת‬ ‫ל‬‫ו‬‫הצמחים‬ ‫מועצת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫כך‬. --------------------------------- ‫והסגנים‬ ‫הכנסת‬ ‫ליו"ר‬ ‫הוגשה‬ ‫ביום‬ ‫הכנסת‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ ‫והונחה‬ ‫התשע"ו‬ ‫בחשוון‬ ‫כ"ז‬–9.11.15

×