Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

משק החשמל מתווה מוצע

386 views

Published on

נייר בנושא משק החשמל בישראל

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

משק החשמל מתווה מוצע

 1. 1. ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬‫הרצליה‬ ‫בית‬‫ה‬‫ספר‬‫לכלכלה‬ :‫מדיניות‬ ‫נייר‬ ?‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫להפריט‬ ‫כדאי‬ ‫האם‬ ‫מ‬‫נחה‬:'‫פרופ‬‫צוקרמן‬ ‫אלכס‬ ‫מגישים‬:‫חיינברג‬ ‫סיגל‬030111303‫קרניאל‬ ‫אורי‬033220102 ‫יוני‬0311
 2. 2. 2 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬..................................................................................................................0 ‫רקע‬...................................................................................................................................1 ‫נית‬‫וח‬: ‫א‬.‫מסגרת‬‫החשיבה‬‫הכלכלית‬.............................................................................................10 .‫ב‬‫ספרות‬‫מדעית‬‫בסוגיות‬‫ספציפיות‬....................................................................................00 .‫ג‬‫ניסיון‬‫מדיניות‬‫קודם‬‫מ‬‫העולם‬..........................................................................................02 ‫המלצות‬...........................................................................................................................02 ‫ביבליוגרפיה‬....................................................................................................................01 ‫נספחים‬............................................................................................................................00
 3. 3. 3 ‫מנהל‬ ‫תקציר‬‫ים‬ ‫הנייר‬ ‫ומטרות‬ ‫מדיניות‬ ‫שאלת‬ ‫להפריט‬ ‫כדאי‬ ‫האם‬ ‫ובפרט‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לחקור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נכתב‬ ‫זה‬ ‫מדיניות‬ ‫נייר‬ ‫גוף‬ ‫שהוא‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלט‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫כיום‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ,‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ .‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המפוקח‬ ‫מונופוליסטי‬‫בכל‬ ‫קבועה‬ ‫הוצאה‬ ‫מהווה‬ ‫החשמל‬ ‫ולכן‬ ‫בית‬ ‫משק‬‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ההפרטה‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫נרצה‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫במסגרת‬‫החשמל‬ ‫לצר‬ ‫הניתנים‬ ‫והשירותים‬‫הצרכן‬ ‫בעודף‬ ‫השינוי‬ ‫בחינת‬ ‫תוך‬ ‫כנים‬.‫משק‬ ‫לייעול‬ ‫הצעות‬ ‫מצאנו‬ ‫בנוסף‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫בהפרטה‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫העבודה‬ ‫תקציר‬ ‫החשמל‬‫קריטית‬ ‫תשתית‬ ‫מהווה‬‫ל‬ ‫מחולקת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫בישראל‬ ‫הכלכלית‬ ‫הפעילות‬ ‫לכל‬-0 ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מפוקחת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫ואספקה‬ ‫חלוקה‬ ,‫הולכה‬ ,‫מערכת‬ ‫ניהול‬ ,‫יצור‬ :‫מקטעים‬ ‫מרכזיים‬ ‫כשלים‬ ‫מספר‬ ‫מציג‬ ‫הנייר‬ .‫החברה‬ ‫על‬ ‫נאות‬ ‫פיקוח‬ ‫על‬ ‫שאחראית‬ ‫ציבורים‬ ‫לשירותים‬ ‫משק‬ ‫היותו‬ ‫ובפרט‬ ‫החשמל‬ ‫בשוק‬.‫מונופוליסטי‬ ‫פיקוח‬ ‫תחת‬ ‫טבעי‬ ‫כמונופול‬ ‫החשמל‬ ‫הענף‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫הצגנו‬ ‫העבודה‬ ‫בניתוח‬‫של‬ ‫למצב‬ ‫בהשוואה‬ ‫במחקר‬ ‫השתמשנו‬ ‫המצבים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫תחרות‬‫ו‬,‫טישלר‬ ‫אשר‬ ‫הפרופסור‬ ‫של‬ .‫בעולם‬ ‫במדינות‬ ‫חשמל‬ ‫חברות‬ ‫להפרטת‬ ‫ובהשוואה‬,‫כן‬ ‫כמו‬‫בסוגיות‬ ‫מדעית‬ ‫ספרות‬ ‫סקרנו‬ .‫להפרטה‬ ‫הנוגעות‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫תפגע‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫שהפרטת‬ ‫למסקנה‬ ‫הגענו‬ ‫מעמיק‬ ‫ניתוח‬ ‫לאחר‬‫ובמחירי‬ .‫המלצות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫יישום‬ ‫בעזרת‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫ניתן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לצרכנים‬ ‫החשמל‬ ‫ההמלצות‬ ‫עיקרי‬ ‫לשיטת‬ ‫מעבר‬Peak load pricing‫ע‬ ‫החשמל‬ ‫מחירי‬ ‫התאמת‬ :‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫והיצע‬ ‫ביקוש‬ ‫פי‬ ‫ל‬ .‫ממוצע‬ ‫מחיר‬ ‫הייצור‬ ‫במקטע‬ ‫התחרות‬ ‫הגדלת‬ :‫ייצור‬ ‫מקטע‬. ‫העיקרית‬ ‫שהבעיה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫העידו‬ ‫בעולם‬ ‫הפרטות‬ ‫מסקירת‬ ‫שהופקו‬ ‫הלקחים‬ :‫רגולציה‬ ‫החש‬ ‫שחברת‬ ‫במקרה‬ ‫לכן‬ .‫מספקת‬ ‫רגולציה‬ ‫חוסר‬ ‫היא‬ ‫בהפרטה‬‫את‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫תופרט‬ ‫מל‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫הדגש‬ ‫ת‬ ‫גיבוש‬‫התייעלות‬ ‫כנית‬-‫שינ‬‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫מבניים‬ ‫ויים‬.
 4. 4. 4 ‫רקע‬ :‫השאלה‬ ‫חשיבות‬‫חשמל‬‫הוא‬‫אחד‬‫ממצרכי‬‫היסוד‬‫החיוניים‬‫ביותר‬‫לתפקוד‬‫המלא‬‫של‬‫משקי‬ ‫הבית‬‫בישראל‬‫ובעולם‬‫כולו‬.‫ייצור‬‫ואספקת‬‫החשמל‬‫בצורה‬‫יעילה‬‫משפיעה‬‫בצורה‬‫מהותית‬‫על‬ ‫כלכלת‬‫ישראל‬‫וכמו‬‫כן‬‫על‬‫בטחונה‬‫הלאומי‬‫נכון‬ .‫להיום‬,‫קיימת‬‫במשק‬‫הישראלי‬‫ריכוזיות‬‫גבוהה‬ ‫מאוד‬‫בתחום‬‫החשמל‬.‫הצרכנים‬‫אינם‬‫יכולים‬‫לעשות‬‫סקר‬‫שוק‬‫ולבחון‬‫אלטרנטיבות‬‫שונות‬ ‫לאספקת‬‫החשמל‬‫לביתם‬,‫אלא‬‫מחויבים‬‫לרכוש‬‫את‬‫החשמל‬‫מחברת‬‫החשמל‬‫בלבד‬. ‫ריכוזיות‬‫שוק‬‫החשמל‬‫בישראל‬‫גורמת‬‫וחברתיות‬ ‫כלכליות‬ ‫בעיות‬ ‫למספר‬‫במדינה‬. ‫מבחינה‬‫כלכלית‬,‫הריכוזיות‬‫גורמת‬‫לחוסר‬‫יעילות‬‫בהקצאת‬‫משאבים‬‫מכיוון‬‫שחח‬"‫י‬‫איננה‬‫פועלת‬ ‫בשיטת‬peak load pricing‫אלא‬‫משתמשת‬‫במחיר‬‫ממוצע‬,‫דבר‬‫הגורם‬‫לעודף‬‫ביקוש‬‫בשעות‬ ‫השיא‬‫ולעודף‬‫היצע‬‫בשעות‬‫השפל‬.‫בנוסף‬,‫פתיחת‬‫משק‬‫החשמל‬‫לתחרות‬‫עשויה‬‫להביא‬‫בטווח‬ ‫הארוך‬‫להוזלת‬‫עלויות‬‫החשמל‬‫לצרכנים‬,‫וכמו‬‫כן‬‫לשיפור‬‫רמת‬‫השירותים‬‫הניתנים‬‫להם‬,‫זאת‬ ‫מכיוון‬‫שתחרות‬‫מעודדת‬‫התייעלות‬‫בקרב‬‫החברות‬‫בענף‬,‫ונותנת‬‫להם‬‫תמריץ‬‫לשפר‬‫את‬‫השירות‬ ‫לאזרח‬‫על‬‫מנת‬‫שלא‬‫יעבור‬‫לחברה‬‫מתחרה‬.,‫זאת‬ ‫לעומת‬‫קיימת‬‫האפשרות‬‫שהפרטת‬‫חברת‬ ‫החשמל‬‫תגרור‬‫אחריה‬‫התנהלות‬‫שאינ‬‫ה‬‫מקצועית‬‫מספיק‬,‫דבר‬‫העשוי‬‫לפגוע‬‫באזרחים‬ ‫ובהתנהלות‬‫היום‬-‫יומית‬‫שלהם‬(‫למשל‬‫בעקבות‬‫הפסקות‬‫חשמל‬‫תכופות‬‫יותר‬‫שנובעות‬‫מהתנהלות‬ ‫קלוקלת‬‫של‬‫חברות‬‫החשמל‬.) ‫כיום‬‫חברת‬‫החשמל‬‫נמצאת‬‫בגירעונות‬‫עמוקים‬.‫אולם‬‫היא‬‫מוגנת‬‫ע‬"‫י‬‫הממשלה‬‫שנאלצת‬‫לחלץ‬ ‫אותה‬‫בעת‬‫הצורך‬‫ולגונן‬‫עליה‬‫מפני‬‫פשיטת‬‫רגל‬,‫שכן‬‫היא‬‫חברת‬‫החשמל‬‫היחידה‬‫שמספקת‬‫חשמל‬ ‫לתושבי‬‫המדינה‬.‫חלוקת‬‫חברת‬‫החשמל‬‫לכמה‬‫חברות‬‫פרטיות‬‫יכולה‬‫להוריד‬‫את‬‫העול‬‫הכספי‬ ‫הכרוך‬‫בהגנה‬‫עליה‬‫מגב‬‫הממשלה‬.‫יש‬‫לשים‬‫דגש‬‫על‬‫כך‬‫שחברת‬‫החשמל‬‫הינה‬‫שירות‬‫תשתית‬ ‫חיוני‬‫המשפיע‬‫באופן‬‫מהותי‬‫על‬‫כלל‬‫המשק‬‫בישראל‬.‫מספיקות‬‫דקות‬‫אחדות‬‫של‬‫הפסקת‬‫חשמל‬‫על‬ ‫מנת‬‫ליצור‬‫פגיעה‬‫חמורה‬‫והפסדים‬‫עצומים‬‫לכלכלה‬‫הישראלית‬(‫למשל‬‫קריסת‬‫המסחר‬‫בבורסה‬, ‫חנויות‬,‫קניונים‬, )‫ולכן‬‫יש‬‫לוודא‬‫שהחשמל‬‫בארץ‬‫יהיה‬‫זמין‬‫תמיד‬‫ולא‬‫ישמש‬‫ככלי‬‫משחק‬‫בידי‬ ‫אנשי‬‫עסקים‬‫פרטיים‬‫אשר‬‫החלטותיהם‬‫עשויים‬‫לפגוע‬‫בכלכלת‬‫המדינה‬‫כולה‬,‫ואף‬‫בביטחון‬ ‫המדינה‬(‫למשל‬‫אם‬‫ייווצר‬‫מצב‬‫שבו‬‫לא‬‫מגיע‬‫חשמל‬‫לבסיסי‬‫צה‬"‫ל‬,‫או‬‫במצב‬‫שבו‬‫חברת‬‫חשמל‬ ‫פרטית‬‫לא‬‫תסכים‬‫לספק‬‫חשמל‬‫לבסיס‬‫מרוחק‬‫מכיוון‬‫שזה‬‫לא‬‫משתלם‬‫לה‬.)‫כלכלית‬ ‫גם‬‫מבחינה‬‫חברתית‬‫הפרטת‬‫חברת‬‫החשמל‬‫עשויה‬‫לגרום‬‫לבעיות‬‫ולהגדלת‬‫פער‬‫המעמדות‬‫בישראל‬ ,‫לדוגמה‬‫יכול‬‫להיווצר‬‫מצב‬‫שבו‬‫ישנן‬‫חברות‬‫חשמל‬‫יקרות‬‫יותר‬‫מהאחרות‬‫שמספקות‬‫חשמל‬ ‫באופן‬‫קבוע‬‫וללא‬‫הפסקות‬‫חשמל‬‫תוך‬‫כדי‬‫חיזוק‬‫קבוע‬‫של‬‫התשתיות‬,‫דואגת‬‫ללקוחותיה‬‫ומתקנת‬ ‫בעיות‬‫במהירות‬‫האפשרית‬,‫בעוד‬‫ישנן‬‫חברות‬‫חשמל‬‫זולות‬‫יותר‬‫שיפעלו‬‫באזורים‬‫חלשים‬‫יותר‬ ‫ובהם‬‫השירות‬‫המוצע‬‫לאזרח‬‫יהיה‬‫פחות‬‫טוב‬,‫יהיו‬‫יותר‬‫תקלות‬‫באספקת‬‫החשמל‬‫וחיזוק‬ ‫התשתיות‬‫לא‬‫יתבצע‬‫באופן‬‫תדיר‬.‫מצב‬‫כזה‬‫עשוי‬‫לגרום‬‫לסיטואציה‬‫חברתית‬‫של‬‫הגדלת‬‫הפער‬‫ואי‬ ‫השוויון‬‫הקיים‬‫גם‬‫כך‬. ‫לסיכום‬,‫יש‬‫ליצוק‬‫לתוך‬‫שאלת‬‫ההפרטה‬‫גם‬‫שאלות‬‫הקשורות‬‫לרגולציה‬‫ופיקוח‬‫על‬‫החברות‬ ‫הפרטיות‬‫במידה‬‫וחברת‬‫החשמל‬‫תופרט‬,‫גם‬‫על‬‫מנת‬‫להגן‬‫על‬‫הצרכן‬‫הפרטי‬‫וגם‬‫על‬‫מנת‬‫להגן‬‫על‬ ‫טובת‬‫המדינה‬‫כולה‬.
 5. 5. 5 ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬‫של‬ ‫המלאה‬ ‫בשליטתה‬ ‫מצוי‬ ‫אשר‬ ‫סגור‬ ‫מונופוליסטי‬‫חברת‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫כבר‬ ‫החשמל‬-23‫שנה‬.‫חב‬‫התאגדה‬ ‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫רת‬‫ב‬-02‫במרס‬1200‫תחת‬ ‫השם‬THE PALESTINE ELECTRIC CORPORATION LTD‫בשנת‬ .1221,‫הנוכחי‬ ‫לשמה‬ ‫שמה‬ ‫שונה‬ ‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬.‫וממשלתית‬ ‫ציבורית‬ ‫חברה‬ ‫זוהי‬:‫מקטעים‬ ‫במספר‬ ‫חשמל‬ ‫המייצרת‬ ‫נ‬ ,‫ייצור‬‫ואספק‬ ‫חלוקה‬ ,‫הולכה‬ ,‫מערכת‬ ‫יהול‬‫ה‬‫יוגב‬ ‫(דוח‬,0311). :‫הייצור‬ ‫מקטע‬‫גז‬ ,‫פחם‬ ‫בצורת‬ ‫דלק‬ ‫צורכות‬ ‫הכוח‬ ‫תחנות‬ .‫ברשת‬ ‫החשמל‬ ‫לייצור‬ ‫האחראי‬ ‫החלק‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫בשל‬ .‫חשמלית‬ ‫לאנרגיה‬ ‫אותו‬ ‫וממירות‬ ‫נפט‬ ‫תזקיקי‬ ‫או‬ ‫טבעי‬-,‫זמינותו‬ ,‫מחירו‬‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫במשק‬ ‫הייצור‬ ‫עיקר‬ ‫כי‬ ‫צפוי‬ ,‫משריפתו‬ ‫שנפלטת‬ ‫המופחתת‬ ‫הזיהום‬ ‫ורמת‬ ‫בארץ‬ ‫הייצור‬ ‫תחנות‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫המופעלות‬ ‫תחנות‬ ‫על‬ ‫יתבסס‬‫מסיבות‬ ‫המדינה‬ ‫שטח‬ ‫בכל‬ ‫פזורות‬ ‫הוא‬ ‫הייצור‬ ‫מקטע‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ניתן‬ .‫לגודל‬ ‫יתרונות‬ ‫ומיצוי‬ ‫צריכה‬ ‫למוקדי‬ ‫קירבה‬ ,‫הולכה‬ ‫אילוצי‬ ‫של‬ ‫ב‬ ‫שעבר‬ ‫מקטע‬‫מה‬ ‫חלק‬‫אילוץ‬ ‫שאין‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫תחרותית‬ ‫לפעילות‬ ‫המפותחים‬ ‫משקים‬ ‫לגודל‬ ‫היתרונות‬ ‫וממילא‬ ,‫אחד‬ ‫גורם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הייצור‬ ‫מקטע‬ ‫כלל‬ ‫החזקת‬ ‫של‬ ‫חיוב‬ ‫המצדיק‬ ‫תפעולי‬ ‫(כ‬ ‫גבוהה‬ ‫לא‬ ‫יחסית‬ ‫בנקודה‬ ‫מתמצים‬ ‫הייצור‬ ‫בתחום‬-133‫מיצרנים‬ ‫למנוע‬ ‫סיבה‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ )‫מ"ו‬ ‫לפ‬ ‫להיכנס‬ ‫שונים‬‫חשמל‬ ‫ולהציע‬ ‫בתחום‬ ‫עילות‬‫לצרכנים‬‫יוגב‬ ‫(דוח‬,0311). :‫מערכת‬ ‫ניהול‬‫חשמל‬ ‫העברת‬ ‫מערכת‬ ,‫ייצור‬ ‫מקורות‬ ‫בתוכו‬ ‫הכולל‬ ‫מורכב‬ ‫משק‬ ‫הוא‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫שוטפת‬ ‫בבקרה‬ ‫צורך‬ ‫קיים‬ ‫ולכן‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫המשפיעים‬ ‫ומפוזרים‬ ‫רבים‬ ‫צריכה‬ ‫ואתרי‬ ‫המכירה‬ ‫מרכזית‬ ‫יחידה‬ ‫נדרשת‬ ‫לפיכך‬ .‫המערכת‬‫ההיצע‬ ‫ורמת‬ ‫הביקוש‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫נתון‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫ומאזנת‬ ‫במשק‬‫ביניהם‬‫כגון‬ ‫נוספות‬ ‫מערכתיות‬ ‫פונקציות‬ ‫בתוכה‬ ‫כוללת‬ ‫המערכת‬ ‫ניהול‬ ‫יחידת‬ . ,‫בחשמל‬ ‫הסחר‬ ‫של‬ ‫וניטור‬ ‫הפעלה‬‫תכנון‬‫בישראל‬ .‫וכדומה‬ ‫טכניות‬ ‫בדיקות‬ ‫ביצוע‬ ,‫הרשת‬ ‫פיתוח‬ ‫ולאחר‬ ‫חשמל‬ ‫חברת‬ ‫בתוך‬ ‫פנימית‬ ‫יחידה‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬ ‫ניהול‬ ‫יחידת‬‫ז‬ ‫לפעילות‬ ‫נקבע‬ ‫ונה‬‫תעריף‬ ‫ו‬ ‫רשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מפוקח‬‫החשמל‬(‫דוח‬‫יוגב‬,0311.)
 6. 6. 6 :‫הולכה‬‫בין‬ ‫של‬ ‫במתחים‬ ‫חשמל‬ ‫להעברת‬ ‫משמשת‬ ‫ההולכה‬ ‫רשת‬121‫ו‬ )‫עליון‬ ‫(מתח‬ ‫ק"ו‬-133 ‫חשמל‬ ‫הצורכים‬ ‫גדולים‬ ‫צרכנים‬ ‫ואל‬ ‫המשנה‬ ‫תחנות‬ ‫אל‬ ‫הכוח‬ ‫מתחנות‬ ,)‫עליון‬ ‫על‬ ‫ק"ו(מתח‬ ‫כ‬ ‫(קיימים‬ ‫אלו‬ ‫במתחים‬-13‫עלות‬ ‫בשל‬ .‫טבעי‬ ‫מונופול‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫ההולכה‬ ‫רשת‬ .)‫כאלה‬ ‫צרכנים‬ ‫צרכי‬ ,‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההקמה‬‫נמצאו‬ ‫לא‬ ,‫ותפעוליים‬ ‫בטיחותיים‬ ‫ואילוצים‬ ‫שלה‬ ‫הקרקע‬ ‫יש‬ ‫שבהם‬ ‫משקים‬0‫מערכת‬ ‫זוהי‬ ‫לכן‬ .‫שטח‬ ‫יחידת‬ ‫באותה‬ ‫שנפרשו‬ ‫נפרדות‬ ‫הולכה‬ ‫רשתות‬ ‫והצרכנים‬ ‫היצרנים‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫שמשרתת‬‫ברשת‬(‫דוח‬‫יוגב‬,0311). :‫חלוקה‬‫לצרכני‬ ‫אותו‬ ‫ומחלקת‬ ‫המשנה‬ ‫בתחנות‬ ‫גבוה‬ ‫במתח‬ ‫החשמל‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ ‫המתח‬‫החלוקה‬ ‫רשתות‬ .‫הנמוך‬ ‫המתח‬ ‫צרכני‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫מחלקת‬ ‫החלוקה‬ ‫שנאי‬ ‫ובאמצעות‬ ‫הגבוה‬ ‫מונופ‬ ‫הן‬ ‫בישראל‬‫ו‬‫לים‬‫אזוריים‬‫בבעלויות‬ ‫הן‬ ‫החלוקה‬ ‫שרשתות‬ ‫מקובל‬ ‫אחרים‬ ‫חשמל‬ ‫במשקי‬ . ‫שונות‬‫באזורים‬‫ה‬ ‫בישראל‬ ‫ואילו‬ ‫שונים‬‫חברת‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫המכריע‬ ‫רוב‬‫החשמל‬(‫דוח‬‫יוגב‬,0311). ‫אספקה‬‫מרוכז‬ ‫באופן‬ ‫חשמל‬ ‫קונים‬ ‫החשמל‬ ‫ספקי‬ .‫לצרכנים‬ ‫החשמל‬ ‫מכירת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫זה‬ ‫מקטע‬ :- ‫החשמל‬ ‫כל‬ ‫בישראל‬ .‫לצרכנים‬ ‫אותו‬ ‫ומוכרים‬ ,‫משקי‬ ‫מרכזי‬ ‫קונה‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ‫מהיצרנים‬ ‫ישירות‬ ‫מפוקח‬ ‫אספקה‬ ‫בתעריף‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לצרכנים‬ ‫נמכר‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המיוצר‬ ‫בצורת‬ ‫הצרכנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשולם‬‫בחשבון‬ ‫קבוע‬ ‫רכיב‬‫החשמל‬(‫דוח‬‫יוגב‬,0311). ‫את‬ ‫הכוללת‬ ‫בישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫ברגולציה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תלויה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האקטיבית‬ ‫פעילותה‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫כגון‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ,‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫רשות‬ ‫והחלטות‬ ‫האוצר‬ ‫ומשרד‬‫החשמל‬‫כספי‬ ‫(דוח‬,‫חח"י‬0310). ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫נמצא‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫המבני‬ ‫השינוי‬ ‫נושא‬‫זה‬‫מ‬ ‫יותר‬-0‫זו‬ ‫תקופה‬ ‫במהלך‬ .‫עשורים‬ ‫לרפ‬ ‫שונים‬ ‫מתווים‬ ‫הוצעו‬‫אחת‬ ‫אף‬ ‫אך‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫חדשות‬ ‫ורמות‬.‫מלא‬ ‫ליישום‬ ‫הגיעה‬ ‫לא‬ ‫מהן‬ ‫במהלך‬0313‫לבין‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫בין‬ ‫דיונים‬ ‫התקיימו‬‫ארגון‬‫של‬ ‫נציגים‬ ‫לבין‬ ‫בחברה‬ ‫העובדים‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬‫משר‬ ,‫הנקרא‬ ‫מסמך‬ ‫נוסח‬ ‫בסופם‬ ‫אשר‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫ד‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עלה‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫בחברה‬ ‫מבני‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫אפשרי‬ ‫מתווה‬ ‫המפרט‬ "‫ההבנות‬ ‫"מתווה‬ ‫ב‬ .‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬-00‫ביולי‬0310‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫מינו‬‫היגוי‬ ‫צוות‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫ושר‬ ‫מ‬ ‫בראשות‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫רפורמה‬ ‫לביצוע‬‫הממשלתיות‬ ‫החברות‬ ‫הרשות‬ ‫מנהל‬ ,‫יוגב‬ ‫אורי‬ ‫ר‬. ‫מול‬ ‫החשמל‬ ‫למשק‬ ‫המיטבי‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ :‫הן‬ ‫ההיגוי‬ ‫צוות‬ ‫משימות‬ ‫המינוי‬ ‫לכתב‬ ‫בהתאם‬ ‫ולבחון‬ ,‫התחרותיים‬ ‫במקטעים‬ ‫תחרות‬ ‫יישום‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ ‫תוך‬ ‫בעולם‬ ‫מקובלים‬ ‫מודלים‬‫תכנית‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫כוללת‬ ‫רפורמה‬ ‫להציע‬ ‫וכן‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫התייעלות‬‫ובחברה‬ (‫דוח‬, ‫חח"י‬ ‫כספי‬0310).
 7. 7. 7 ‫ביולי‬0310‫המ‬ ‫הגיש‬ ,‫להגבלים‬ ‫הרשות‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫גילה‬ ‫דיויד‬ ‫פרופסור‬ ,‫עסקיים‬ ‫להגבלים‬ ‫מונה‬ .‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫המבני‬ ‫השינוי‬ ‫לגבי‬ ‫עסקיים‬‫המקבילה‬ ‫פעילותה‬ ‫כי‬ ‫הודגש‬ ‫לשרים‬ ‫שהוגש‬ ‫בנייר‬ ‫המעמד‬ .‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫התפתחות‬ ‫מונעת‬ ‫שלה‬ ‫מהמקטעים‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫חשש‬ ‫יוצר‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הדומיננטי‬‫אינהרנטי‬,‫יחיד‬ ‫ספק‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫במקטע‬ ‫ידה‬ ‫על‬ ‫שוק‬ ‫כוח‬ ‫להפעלת‬ ‫חש‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ,‫אחר‬ ‫במקטע‬ ‫התחרות‬ ‫וצמצום‬ ‫מתחרים‬ ‫דחיקת‬ ‫תוך‬‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לניסיונות‬ ‫ופה‬ .‫בה‬ ‫להתחרות‬"‫לדאבוננו‬‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫חששות‬ ,‫תאורטיים‬‫לניסיונות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫האחרונה‬ ‫בעת‬ . .‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫במקטע‬ ‫שלה‬ ‫עתידיים‬ ‫מתחרים‬ ‫השוק‬ ‫מן‬ ‫לדחוק‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ונשנים‬ ‫חוזרים‬ ‫החשמל‬ ‫הולכת‬ ‫ברשת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫שליטת‬ ‫ידי‬ ‫על‬-‫בלעד‬ ‫אשר‬ ‫ראשי‬ ‫עורק‬‫י‬‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫י‬‫כל‬ ‫אין‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫להתפתחותה‬ ‫אפשרות‬-‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫מספר‬ ‫מלחבר‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬ ‫נמנעו‬ ‫ה‬ ‫לרשת‬ ‫פרטיות‬‫ולכת‬"‫החשמל‬(‫עסקי‬ ‫להגבלים‬ ‫הרשות‬‫י‬‫ם‬,0310). ‫ציבורים‬ ‫לשירותים‬ ‫הרשות‬-‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫ורגולציה‬ ‫פיקוח‬ ‫גוף‬ ‫ע"י‬ ‫מפוקחת‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬.‫ציבוריים‬ ‫לשירותים‬ ‫הרשות‬ ‫הנקרא‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ ‫תוך‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫שירותי‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫ולפקח‬ ‫להסדיר‬ ‫היא‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫ייעודה‬ .‫והמדינה‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ , ‫החשמל‬ ‫חברת‬ , ‫הצרכנים‬ ‫בין‬ ‫אינטרסים‬‫תפקידים‬ ‫ארבעה‬ ‫יש‬ ‫לרשות‬ , ‫החשמל‬ ‫תעריפי‬ ‫קביעת‬ ‫והם‬ ‫עיקריים‬‫חברת‬ ‫ע"י‬ ‫הניתן‬ ‫השירות‬ ‫לטיב‬ ‫ומדדים‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫קביעת‬ .‫פרטיים‬ ‫ליצרנים‬ ‫רישיונות‬ ‫ומתן‬ ‫החשמל‬ ‫צרכני‬ ‫מול‬ ‫טיפול‬ , ‫החשמל‬ ‫אפשר‬ ‫ובו‬ , ‫פרטיים‬ ‫ליצרנים‬ ‫הרישיונות‬ ‫מתן‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫העבודה‬ ‫לנושא‬ ‫מתקשר‬ ‫שיותר‬ ‫התחום‬ ‫ב‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ "‫"דוראד‬ ‫האנרגיה‬ ‫לחברת‬ ‫הניתן‬ ‫האישור‬ ‫את‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫לכלול‬‫אפריל‬0311, ‫לחברת‬"‫ופיתוח‬ ‫ייזום‬ ‫משאב‬"‫ממרץ‬0311.‫ועוד‬
 8. 8. 8 ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫רישיון‬ ‫בעלי‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫שילוב‬ ‫היא‬ ‫הרשות‬ ‫שקיבלה‬ ‫נוספת‬ ‫מעניינת‬ ‫החלטה‬ ‫קיץ‬ ‫לקראת‬0310‫ח‬ ‫מתוך‬.‫זה‬ ‫בקיץ‬ ‫החשמל‬ ‫באספקת‬ ‫ממחסור‬ ‫שש‬‫ח‬ ‫החלטה‬‫ומשמעותית‬ ‫שובה‬ ‫ממרץ‬ ‫נוספת‬0311‫החשמל‬ ‫מכירת‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫מסדירה‬, ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫ע"י‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫חצי‬ ‫תחרות‬ ‫באמצעות‬-‫זה‬ ‫מהלך‬ .‫ליותר‬ ‫הזול‬ ‫בתעריף‬ ‫חשמל‬ ‫המוכרת‬ ‫החברה‬ ‫נבחרת‬ ‫בה‬ ‫שעתית‬ ‫פרטית‬ ‫יזמות‬ ‫וקידום‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫לתחרות‬ ‫מספקים‬ ‫תנאים‬ ‫ליצור‬ ‫הרשות‬ ‫מטרת‬ ‫על‬ ‫מראה‬ ‫ב‬‫לשיטת‬ ‫בדומה‬ , ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬peak load pricing.‫בהמשך‬ ‫נרחיב‬ ‫עליה‬ ‫רישיונות‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫סולארית‬ ‫באנרגיה‬ ‫השימוש‬ ‫לקידום‬ ‫פועלת‬ ‫ציבוריים‬ ‫לשירותים‬ ‫הרשות‬ .‫בתחום‬ ‫העוסקות‬ ‫לחברות‬‫והוגנים‬ ‫מעודכנים‬ ‫חשמל‬ ‫תעריפי‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫הרשות‬ ‫אמונה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ .‫המדינה‬ ‫לאזרחי‬ ‫מבח‬ ‫גם‬ ‫הזו‬ ‫הרשות‬ ‫בחיזוק‬ ‫צורך‬ ‫יהיה‬ ‫תופרט‬ ‫החשמל‬ ‫וחברת‬ ‫במידה‬ , ‫עבודתנו‬ ‫לנושא‬ ‫בהקשר‬‫ינת‬ , ‫תקציבית‬ ‫מבחינת‬ ‫וגם‬ ‫חוקית‬‫השירות‬ ‫טיב‬ ‫ועל‬ ‫לציבור‬ ‫החשמל‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫כראוי‬ ‫לפקח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גדול‬ ‫יהיה‬ ‫החברות‬ ‫שמספר‬ ‫מכיוון‬ ‫זאת‬ .‫מקבלים‬ ‫שהם‬‫כך‬ ‫לפי‬ , ‫פרטיות‬ ‫בידיים‬ ‫ונתון‬ ‫יותר‬‫יש‬ ‫שהצרכ‬ ‫לוודא‬,‫ציבורים‬ ‫לשירותים‬ ‫(הרשות‬ ‫הוגן‬ ‫במחיר‬ ‫ראוי‬ ‫מוצר‬ ‫מקבלים‬ ‫נים‬0311.) ‫מרכזים‬ ‫כשלים‬‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫בשוק‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫מבנה‬ .‫א‬‫מונופוליסטי‬-‫התחרות‬ ‫היעדר‬,‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫ביעילות‬ ‫פוגע‬ ‫לס‬ ‫גורם‬‫בסוד‬,‫צולב‬‫ו‬ ,‫השונים‬ ‫המקטעים‬ ‫בין‬ ‫יעילה‬ ‫לא‬ ‫השקעות‬ ‫חלוקת‬‫כן‬ ‫כמו‬‫מתמיד‬ ‫איום‬ ‫יוצר‬ ‫בשימוש‬‫בשאלטר‬‫יוגב‬ ‫(דוח‬,0311). ‫לגודל‬ ‫יתרון‬ .‫ב‬-‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬ ,‫שכנותיה‬ ‫עם‬ ‫ויחסיה‬ ‫בישראל‬ ‫הגיאופוליטי‬ ‫המצב‬ ‫לאור‬ ‫אפשרות‬ ‫ללא‬ ‫מבודדת‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫רשת‬ .‫הצורך‬ ‫בשעת‬ ‫נוספות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫גיבוי‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ .‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫בישראל‬ ‫אחרים‬ ‫מספקים‬ ‫גיבוי‬ ‫או‬ ‫חשמל‬ ‫רכישת‬‫ומיקומה‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫גודלה‬ ‫בנוסף‬ ‫הגיאוגרפי‬‫כאשר‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫גוררים‬‫המוחלט‬ ‫רובה‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ,‫קיצוני‬ ‫אוויר‬ ‫מזג‬ ‫שורר‬ ‫ולכן‬ ‫ממנו‬ ‫סובלת‬‫יותר‬ ‫מחיר‬ ‫לתנודות‬ ‫לגרום‬ ‫אף‬ ‫עלול‬ ‫וזה‬ ,‫מאד‬ ‫גבוהים‬ ‫המדינה‬ ‫בכל‬ ‫הביקושים‬ .‫גדולות‬‫חיבור‬‫של‬‫ישראל‬‫לרשתות‬‫ייצור‬‫החשמל‬‫של‬‫מדינות‬‫שכנות‬‫היה‬‫יכול‬‫להקל‬‫מאוד‬‫על‬ ‫היכולת‬‫לעמוד‬‫הביקוש‬ ‫בשיאי‬,‫אך‬‫קשה‬‫להאמ‬‫ין‬‫שבמציאות‬‫הפוליטית‬‫של‬‫אזורנו‬‫תחליט‬ ‫הממשלה‬‫ליצור‬‫מצב‬‫שבו‬‫מדינת‬‫תצטרך‬ ‫ישראל‬‫להסתמך‬‫על‬‫שכנותיה‬‫כדי‬‫לספק‬‫את‬‫הביקוש‬ ‫לחשמל‬.‫החשש‬‫מפני‬‫הי‬‫דרדרות‬‫במצב‬‫המדיני‬-‫מבטיח‬ ‫ביטחוני‬‫כנראה‬‫שישראל‬‫תמשיך‬‫להתנהל‬ ‫בצורה‬‫עוד‬ ‫זו‬‫שנים‬‫רבות‬(,‫תבורי‬0310). ‫המצב‬ .‫ג‬‫חשמ‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬‫ל‬-‫יוגב‬ ‫דוח‬ ‫טיוטת‬ ‫לפי‬0311‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬ ‫מצבה‬ ‫שלה‬ ‫האשראי‬ ‫בדירוג‬ ‫נוספת‬ ‫ירידה‬ .‫שלה‬ ‫האשראי‬ ‫דירוג‬ ‫על‬ ‫ממשי‬ ‫איום‬ ‫מהווה‬ ‫ואף‬ ‫רע‬ ‫הוא‬ ‫דירוג‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫גם‬ ‫עלולה‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫גודלה‬ ‫ולנוכח‬ ,‫חיצוני‬ ‫מימון‬ ‫השיג‬ ‫ל‬ ‫יכולתה‬ ‫על‬ ‫תקשה‬ ‫ה‬.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫אשראי‬‫עשוי‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫המשך‬‫פינ‬ ‫לקריסה‬ ‫להביא‬‫להוצאות‬ ‫ולהתגלגל‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫נסית‬ ‫הממשלה‬‫והציבור‬‫יוגב‬ ‫(דוח‬,0311)(.‫נספח‬ ‫ראה‬1-)‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫פיננסיות‬ ‫הוצאות‬
 9. 9. 9 ‫ניהולית‬ ‫גמישות‬ ‫היעדר‬ .‫ד‬-‫כיום‬ ‫מעסיקה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬10‫אלפים‬ ‫כעשרת‬ ‫מתוכם‬ ,‫עובדים‬ ‫אלף‬ ‫הוצאות‬ ‫ברמת‬ ,‫קבועים‬ ‫עובדים‬‫כ‬ ‫על‬ ‫העומדת‬ ‫השכר‬-0‫מיליארד‬₪‫כ‬ ‫ומהווה‬ ,‫בשנה‬-03% ‫את‬ ‫הקובעים‬ ‫קיבוציים‬ ‫והסדרים‬ ‫להסכמים‬ ‫בהתאם‬ ‫מועסקים‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬ .‫החברה‬ ‫מהוצאות‬ ‫בין‬ ‫קולות‬ ‫איזון‬ ‫הכוללים‬ ‫תהליכים‬ ‫קובעים‬ ‫אלה‬ ‫הסכמים‬ ‫בנוסף‬ .‫בחברה‬ ‫העבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫כ‬ ‫לניהול‬ ‫הנוגעים‬ ‫רבים‬ ‫בנושאים‬ ‫הוועד‬ ‫לקולות‬ ‫ההנהלה‬‫החברה‬ ‫החלטות‬ ‫את‬ ‫ומגבילים‬ ‫האדם‬ ‫וח‬ ‫עודפת‬ ‫עלות‬ ‫יוצר‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫בניהול‬ ‫והגמישות‬ ‫היעילות‬ ‫חוסר‬ .‫אירגוניים‬ ‫לשינויים‬ ‫בנוגע‬ ‫קיום‬ ‫מנעה‬ ‫העובדים‬ ‫התנגדות‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ .‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫על‬ ‫המשפיעה‬‫ת‬ ‫מספר‬ ‫של‬‫ושינוי‬ ‫ייעול‬ ‫כניות‬ ‫דירקטוריון‬ ‫החליט‬ ‫עליהן‬ ,‫אירגוני‬‫החברה‬‫יוגב‬ ‫(דוח‬,0311). .‫ה‬‫פוליטית‬ ‫כלכלה‬-‫בש‬.‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫כנגד‬ ‫שיוצאת‬ ‫בתקשורת‬ ‫מגמה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫האחרונות‬ ‫נים‬ ‫וכוחני‬ ‫חזק‬ ‫ועד‬ ‫הוא‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫העובדים‬ ‫ועד‬‫חברה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫היותה‬ ‫מעצם‬ ‫הישראל‬ ‫למשק‬ ‫חיונית‬‫חברת‬ ‫עובדי‬ .‫י‬‫בת‬ ‫מצטיירים‬ ‫החשמל‬‫לקבלת‬ ‫כוחם‬ ‫את‬ ‫כמנצלים‬ ‫קשורת‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫האחרונה‬ ‫דרישתם‬ .‫גבוה‬ ‫תעסוקתי‬ ‫וביטחון‬ ,‫תעסוקה‬ ‫תנאי‬ , ‫ופנסיה‬ ‫שכר‬ ‫הטבות‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫תגמול‬ ‫קבלת‬ ‫היא‬ ‫החשמל‬10%‫זו‬ ‫דרישה‬ .‫הסיבים‬ ‫במיזם‬ ‫אחזקותיה‬ ‫בגין‬ ‫מרווח‬ ‫כלל‬ ‫בעיני‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫השלילית‬ ‫תדמיתם‬ ‫את‬ ‫מחזקתם‬‫יש‬ ‫הציבורית‬ ‫לאווירה‬ .‫הציבור‬ ‫כמונופול‬ ‫פעילותה‬ ‫המשך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫בין‬ , ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫מהותית‬ ‫השפעה‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫המצטבר‬ ‫החוב‬ ‫וגילום‬ ‫אנכי‬20‫החשמל‬ ‫שוק‬ ‫פתיחת‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫לצרכן‬ ‫החשמל‬ ‫במחירי‬ ‫מיליארד‬ .‫לתחרות‬ :‫ביקוש‬ ‫גורמי‬‫לפי‬‫העל‬ ‫מגמת‬ ‫לחשמל‬ ‫לביקוש‬ ‫התחזית‬‫י‬‫לח‬ ‫בביקוש‬ ‫יה‬‫ש‬‫וזאת‬ ,‫להימשך‬ ‫צפויה‬ ‫מל‬ ‫מ‬ ‫כתוצאה‬‫עיקריים‬ ‫גורמים‬ ‫מספר‬,‫האנרגיה‬ ‫(משרד‬0311): 1.‫שינויי‬‫אקלים‬:‫אפקט‬‫החממה‬‫תורם‬‫ככל‬‫הנראה‬‫לתנודות‬‫קיצוניות‬‫באקלים‬,‫אשר‬‫גורמים‬ ‫לצריכת‬‫חשמל‬‫מוגברת‬‫לקירור‬‫ולחימום‬.‫שיאי‬‫הביקוש‬‫לחשמל‬‫נרשמים‬‫לא‬‫אחת‬‫בימים‬‫החמים‬ ‫או‬‫הקרים‬‫ביותר‬‫של‬‫השנה‬,‫ומכיוון‬‫שחשמל‬‫אינו‬‫מוצר‬‫אגיר‬,‫נדרשת‬‫בנייה‬‫ואחזקה‬‫של‬‫כושר‬ ‫ייצור‬‫מוגדל‬‫כדי‬‫למנוע‬‫את‬‫קריסת‬‫מערכת‬‫החשמל‬‫בעת‬‫שיאי‬‫הביקוש‬. 0.‫גידול‬‫האוכלוסייה‬:‫שיעור‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫בישראל‬‫גבוה‬‫מהמקובל‬‫במדינות‬‫המערב‬,‫עקב‬ ‫ש‬‫יעורי‬‫ילודה‬‫גבוהים‬‫יחסית‬‫וגלי‬‫הגירה‬‫בתקופות‬‫שונות‬. 0‫עלייה‬ .‫ברמת‬‫החיים‬:‫עלייה‬‫ברמת‬‫החיים‬‫מתבטאת‬‫ברכישת‬‫מוצרי‬‫חשמל‬‫נוספים‬(‫כגון‬‫מדיחי‬ ‫כלים‬‫ומייבשי‬‫כביסה‬,)‫ומגבירה‬‫את‬‫צריכת‬‫החשמל‬. eak load pricingP-‫טכניקת‬‫תמחור‬‫למוצרים‬,‫ציבוריים‬‫אשר‬‫יש‬‫בה‬‫שימוש‬‫נרחב‬‫בנוגע‬ ‫לקביעת‬‫מחירי‬‫החשמל‬‫בעולם‬,‫בטכניקה‬‫זו‬‫מחיר‬‫החשמל‬‫הוא‬‫לא‬‫קבוע‬,‫אלא‬‫משתנה‬‫בהתאם‬ ‫לביקוש‬‫לחשמל‬‫במהלך‬‫היום‬.‫הכוונה‬‫כאשר‬ ‫למשל‬ ‫היא‬‫במהלך‬‫חודשי‬‫הקיץ‬‫אנשים‬‫משתמשים‬ ‫במזגן‬‫באופן‬‫תדיר‬‫יותר‬,‫החשמל‬‫יהיה‬‫יקר‬‫יותר‬‫מאשר‬‫במהלך‬‫חודשי‬‫האביב‬‫או‬‫הסתיו‬‫בהם‬ ‫השימוש‬‫בחשמל‬‫נמוך‬‫יותר‬.‫ב‬‫מהלך‬‫השימוש‬‫בטכניקה‬‫קודם‬‫כל‬‫נקבעת‬‫כמות‬‫החשמל‬ ‫האופטימלית‬‫בהתאם‬‫לביקוש‬,‫כאשר‬‫נמצאה‬‫כמות‬‫החשמל‬‫האופטימלית‬‫למשק‬,‫מחירי‬‫החשמל‬ ‫נקבעים‬‫ע‬"‫י‬‫הוספת‬‫העלויות‬‫השוליות‬‫לרווח‬‫השולי‬‫שייווצר‬‫בכל‬‫תקופה‬,‫ע‬"‫פ‬‫הכמות‬ ‫האופטימלית‬.
 10. 10. 01 ‫דבר‬‫זה‬‫יכול‬‫לתרום‬‫לשמירה‬‫על‬‫רווחיות‬‫חברת‬‫חשמל‬,‫שכן‬‫עלות‬‫ייצור‬‫החשמל‬‫משתנה‬‫באופן‬ ‫משמעותי‬‫בהתאם‬‫לכמות‬‫ועומס‬‫החשמל‬‫שהמערכת‬‫נאלצת‬‫לספק‬.‫למשל‬‫בסוף‬‫שנת‬0313,‫ייצור‬ ‫קוט‬"‫ש‬‫חשמל‬‫בשיא‬‫הביקוש‬‫עלה‬‫פי‬13‫מאשר‬‫ייצור‬‫קוט‬"‫ש‬‫בשעות‬‫השפל‬.‫תמחור‬‫החשמל‬‫ע‬"‫פ‬ ‫ממוצע‬‫העלויות‬‫במקום‬‫ע‬"‫פ‬‫העלות‬‫השולית‬‫גורם‬‫לצריכת‬‫חשמל‬‫מוגזמת‬‫ולא‬‫הכרחית‬,‫שיוצרת‬ ‫נטל‬‫עודף‬‫על‬‫הכלכלה‬,‫כפי‬‫שמודגם‬‫בג‬‫רף‬0(‫תבורי‬,0310). ‫גרף‬0‫מתאר‬‫את‬‫הקשר‬‫בין‬‫כמות‬‫החשמל‬‫המיוצרת‬‫והמבוקשת‬‫לבין‬‫מחיר‬‫החשמל‬‫בשוק‬‫טיפוסי‬. ‫הגרף‬‫מציג‬‫את‬‫הביקוש‬‫לחשמל‬‫בשעות‬‫השיא‬‫והשפל‬,‫ומתאר‬‫את‬‫כמות‬‫החשמל‬‫המבוקשת‬‫תחת‬ ‫שני‬‫תרחישים‬‫שונים‬.‫בתרחיש‬‫הראשון‬,‫צריכת‬‫החשמל‬‫היא‬‫ע‬"‫פ‬‫המחיר‬‫הממוצע‬,‫ולעומת‬‫זאת‬ ‫בתרחיש‬‫השני‬‫צריכת‬‫החשמל‬‫היא‬‫ע‬"‫פ‬‫המחיר‬‫השולי‬‫שנקבע‬‫בעקבות‬‫הביקוש‬. ‫ניתן‬‫לראות‬‫כי‬‫שימוש‬‫במחיר‬‫הממוצע‬‫בלבד‬‫גורם‬‫לכך‬‫שבשעות‬‫השפל‬‫כמות‬‫החשמל‬‫המבוקשת‬ ‫קטנה‬‫מהכמות‬‫שהייתה‬‫מבוקשת‬‫אילו‬‫המחיר‬‫היה‬‫מחיר‬‫העלות‬‫השולית‬,‫ובנוסף‬‫לכך‬‫שבמקרה‬ ‫ההפוך‬,‫בשעות‬‫השיא‬‫הביקוש‬‫לחשמל‬‫גבוה‬‫יותר‬‫מהביקוש‬‫אשר‬‫היה‬‫נוצר‬‫אילו‬‫המחיר‬‫היה‬‫מחיר‬ ‫העלות‬‫השולית‬. ‫שני‬‫המשולשים‬‫השחורים‬‫שהתקבלו‬‫הם‬‫הנטל‬‫העודף‬‫על‬‫המשק‬,‫אשר‬‫מתחלק‬‫בין‬‫הצרכנים‬‫לבין‬ ‫היצרנים‬‫בשוק‬,‫ופוגע‬‫ברווחת‬‫כולם‬.‫ניתן‬‫להסיק‬‫מכך‬‫כי‬‫מהלך‬‫אשר‬‫יקרב‬‫את‬‫עלות‬‫החשמל‬ ‫לצרכנים‬‫לעלות‬‫הייצור‬‫של‬‫החשמל‬‫תגרום‬‫להקטנת‬‫הנטל‬‫העודף‬,‫וישפר‬‫הן‬‫את‬‫מצבם‬‫של‬ ‫הצרכנים‬‫במשק‬‫והן‬‫את‬‫מצבן‬‫של‬‫יצרניות‬‫החשמל‬.‫במשק‬‫הישראלי‬‫התופעה‬‫בולטת‬‫במיוחד‬ ‫מכיוון‬‫שהנטל‬‫העודף‬‫כולו‬‫מוטל‬‫על‬‫אזרחי‬‫המדינה‬,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬‫שה‬‫משק‬‫החשמל‬‫הישראלי‬ ‫סגור‬‫גם‬‫מצד‬‫הביקוש‬‫וגם‬‫מצד‬‫ההיצע‬. ‫מצד‬‫ההיצע‬–‫מדינת‬‫ישראל‬‫אינה‬‫מייבאת‬‫חשמל‬,‫וחח‬"‫י‬‫היא‬‫יצרן‬‫החשמל‬‫הכמעט‬‫בלעדי‬ ‫במדינה‬,‫וכל‬‫מניותיה‬‫מוחזקות‬‫ע‬"‫י‬‫מדינת‬‫ישראל‬. ‫מצד‬‫הביקוש‬–‫ישראל‬‫כמעט‬‫ולא‬‫מייצאת‬‫חשמל‬‫ייצוא‬ .‫לרשות‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫היחידי‬ ‫החשמל‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הפלשתינאית‬0.0‫בארץ‬ ‫החשמל‬ ‫מצריכת‬ ‫אחוז‬‫בלבד‬,‫חח"י‬ ‫כספי‬ ‫(דוח‬0310. )‫לפיכך‬ ‫אזרחי‬‫המדינה‬‫הם‬‫גם‬‫הצרכנים‬‫וגם‬‫היצרנים‬‫בשוק‬‫החשמל‬‫בארץ‬(‫תבורי‬,0310).
 11. 11. 00 ‫היצע‬ ‫גורמי‬: ‫וואטים‬ ‫מגה‬ ‫של‬ ‫המצרפית‬ ‫בכמות‬ ‫מוגבל‬ ‫ההיצע‬ .‫הקיץ‬ ‫לעונת‬ ‫יחסית‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫נקבע‬ ‫החשמל‬ ‫היצע‬ .‫הכוח‬ ‫בתחנות‬ ‫לייצור‬ ‫הניתנים‬‫העתודה‬‫הנדרשת‬‫למשק‬‫החשמל‬,‫כפי‬‫שנקבעה‬‫ע‬"‫י‬‫שר‬‫התלא‬"‫מ‬, ‫עומדת‬‫על‬12%-03%‫כלומר‬,‫נדרשת‬‫במשק‬‫יכולת‬‫ייצור‬‫מותקנת‬‫בהספק‬‫הגבוה‬‫ב‬17%-20% ‫מתחזית‬‫שיא‬‫הביקוש‬‫בכל‬‫נקודת‬‫זמן‬. ‫לצורך‬‫קביעת‬‫תחזית‬‫ההיצע‬‫יש‬‫לקבוע‬‫מקדם‬‫יכולת‬‫של‬‫כל‬‫יחידות‬‫הייצור‬.‫מקדם‬‫היכולת‬‫הוא‬ ‫היחס‬‫בין‬‫תפוקת‬‫החשמל‬‫של‬‫תחנת‬‫הכוח‬‫בתקופה‬‫נתונה‬,‫לבין‬‫תפוקת‬‫החשמל‬‫של‬‫אותה‬‫תחנה‬‫לו‬ ‫עבדה‬‫במלוא‬‫ההספק‬‫לאורך‬‫אותה‬,‫יוגב‬ ‫(דוח‬ ‫תקופה‬0311). ‫מדיניות‬ ‫שאלות‬‫ספציפיות‬: 1.‫מהם‬‫השלבים‬‫לפני‬‫הפרטת‬‫חברה‬‫ממשלתית‬? 0.‫אילו‬‫שיטות‬‫הפרטה‬‫קיימות‬‫ברגולציה‬? 0.‫כיצד‬‫ההפרטה‬‫תשפיע‬‫על‬‫מחירי‬‫החשמל‬‫לצרכנים‬? 1.‫האם‬?‫אילו‬ ,‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫מסוימים‬ ‫מקטעים‬ ‫להפריט‬ ‫כדאי‬ 0? ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ההתנהלות‬ ‫את‬ ‫לייעל‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ .
 12. 12. 02 ‫ניתוח‬ .‫א‬‫מסג‬‫החש‬ ‫רת‬‫הכלכלית‬ ‫יבה‬-‫ברקע‬ ‫הכלכלי‬ ‫המודל‬ ‫היא‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬‫טבעי‬ ‫מונופול‬‫בהשקעו‬ ‫המתאפיין‬‫גדולות‬ ‫ראשוניות‬ ‫ת‬‫אר‬ ‫תכנון‬ ‫המצריך‬‫וך‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫טבעי‬ ‫מונופול‬ .‫טווח‬‫רשת‬ .‫לגודל‬ ‫יתרונות‬ ‫היוצרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫של‬‫החשמל‬‫היא‬‫עתירת‬ ‫הון‬,‫בלתי‬‫ניידת‬‫ובלתי‬‫מתכלה‬.,‫בפרט‬‫שירותי‬‫ההובלה‬‫והחלוקה‬‫של‬‫החשמל‬‫מתאפיינים‬ ‫ביתרונות‬‫לגודל‬.‫המונופולי‬ ‫המעמד‬‫סטי‬‫עלות‬ :‫טכנולוגי‬ ‫מהכרח‬ ‫נובע‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬‫היקף‬ ‫הייצור‬‫שלו‬(q1+q2‫במערכת‬ )‫ייצור‬‫אחת‬‫או‬‫במפעל‬‫אחד‬‫נמוכה‬‫מעלות‬‫של‬‫היקף‬‫ייצור‬q1 ‫במפעל‬‫אחד‬‫ועוד‬‫עלות‬‫של‬‫היקף‬‫ייצור‬q2‫במפעל‬‫השני‬.‫אם‬C‫מייצג‬‫את‬‫העלות‬,‫אזי‬: (c(q1+q2)<c(q1)+c(q2‫מעלות‬ ‫נמוכה‬ ‫להיות‬ ‫אמורה‬ ‫מספקת‬ ‫שהיא‬ ‫השירות‬ ‫עלות‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫לפי‬ . ‫שתה‬ ‫סביר‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ .‫אותו‬ ‫מספקות‬ ‫היו‬ ‫חברות‬ ‫כמה‬ ‫אילו‬ ‫שירות‬ ‫אותו‬‫רשתות‬ ‫של‬ ‫פריסה‬ ‫יה‬ ‫התכונות‬ .‫עיר‬ ‫באותה‬ ‫מתחרות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫מקבילות‬‫האלה‬‫הן‬‫סימן‬‫היכר‬‫של‬‫מונופול‬‫ים‬‫טבעיים‬. ‫עוד‬‫תכונות‬‫אופייניות‬‫למונופול‬‫טבעי‬‫הן‬‫חיוניות‬‫המוצר‬‫וקשר‬‫ישיר‬‫עם‬‫במצב‬ .‫הצרכנים‬‫של‬ ‫מונופול‬‫לצרכנים‬‫אין‬‫חלופות‬‫הספקה‬‫לשירותים‬‫ציבורים‬‫חיוניים‬‫כגון‬‫חשמל‬‫ומים‬.‫לאספקת‬ ‫החשמל‬‫יש‬‫תכונה‬‫ייחודית‬‫נוספת‬:‫אי‬‫יכולת‬‫לאחסן‬‫את‬‫המוצר‬(‫אנרגיה‬‫חשמלית‬)‫וביקוש‬ ‫תנודתי‬.(‫מרינוב‬,0310). ‫גרף‬‫היעילות‬‫של‬ ‫קיום‬‫מונופול‬‫טבעי‬: ‫בירוק‬-‫העלות‬‫הכוללת‬‫של‬ ‫יצור‬ ‫כמות‬‫מסוימת‬‫של‬‫מוצר‬‫זהה‬ ‫על‬‫ידי‬‫שתי‬‫חברות‬‫מתחרות‬. ‫באדום‬-‫העלות‬‫הכוללת‬‫של‬ ‫יצור‬‫אותה‬‫כמות‬‫של‬ ‫מוצרים‬‫על‬‫ידי‬‫חברה‬ ‫שהיא‬‫מונופול‬‫טבעי‬. ‫ניתן‬‫לראות‬‫כי‬‫העלות‬ ‫הממוצעת‬(AC)‫ביצור‬ ‫באמצעות‬‫מונופול‬‫טבעי‬ ‫קטנה‬‫יותר‬‫מסכום‬‫העלויות‬ ‫של‬‫יצור‬‫באמצעות‬‫שתי‬ ‫חברות‬,‫ומותאמת‬‫לרמת‬‫הביקוש‬(D.)
 13. 13. 03 : ‫מפוקח‬ ‫חשמל‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫שהוא‬ ‫אנכי‬ ‫כמונופול‬ ‫אליה‬ ‫נתייחס‬ ‫כמונופול‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫לנתח‬ ‫בבואנו‬N ‫גנרטורים‬‫זהים‬,‫(טישלר‬0330). ‫לגנרטור‬ ‫השנתית‬ ‫ההוצאות‬ ‫פונקציית‬i: -‫לגנרטור‬ ‫שנתית‬ ‫הוצאה‬ -‫לגנרטור‬ ‫שנתית‬ ‫תפוקה‬ -‫שולית‬ ‫עלות‬ -‫קבועה‬ ‫שנתית‬ ‫עלות‬ :‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫הממוצעת‬ ‫העלות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫החשמל‬ ‫שמחיר‬ ‫מקובל‬ ‫בישראל‬ ‫לפי‬‫וטישלר‬ ‫וולפרם‬:‫הפונקציה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתונה‬ ‫לחשמל‬ ‫הביקוש‬ ‫פונקציית‬ : ‫שלהם‬ ‫ההנחות‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫החשמל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫הייצור‬ ‫סך‬ ‫את‬ ‫נסמן‬ :‫וההיצע‬ ‫הביקוש‬ ‫השוואת‬ ‫ע"י‬ ‫החשמל‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫הייצור‬ ‫סך‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫אפשר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬
 14. 14. 04 ‫את‬ ‫ונקבל‬ ‫המשוואה‬ ‫את‬ ‫נפתור‬‫ה‬:‫מפוקח‬ ‫בשוק‬ ‫משקל‬ ‫בשיווי‬ ‫והכמות‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬‫פתרון‬.‫אפס‬ ‫הם‬ ‫המונופול‬ ‫רווחי‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המשוואה‬ ‫תחרותי‬ ‫חשמל‬ ‫שוק‬:‫טישלר‬ ‫לפי‬‫נ‬ ‫וולפרם‬‫קורנו‬ ‫מודל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החשמל‬ ‫בשוק‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ ‫נתח‬ ‫מכיוון‬‫הומוגני‬ ‫מוצר‬ ‫הוא‬ ‫שחשמל‬‫חשמל‬ ‫לשוק‬ ‫מפוקח‬ ‫חשמל‬ ‫שוק‬ ‫בין‬ ‫במעבר‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ . .‫הייצור‬ ‫ייעול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫הורדת‬ ‫היא‬ ‫תחרותי‬ :‫הנחות‬ ‫מספר‬ ‫הניחו‬ ‫וולפרם‬ ‫טישלר‬ 1‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ‫נתון‬ ‫לגנרטור‬ ‫הקבועה‬ ‫העלות‬ .- .‫מפוקח‬ ‫בשוק‬ ‫גנרטור‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫מהעלות‬ ‫נמוכה‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ 0.‫כאשר‬ ,-‫ותפעול‬ ‫בבניית‬ ‫ההתייעלות‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫מציין‬ .‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ‫הגנרטור‬K-‫מציין‬‫את‬‫מספר‬‫הגנרטורים‬‫שמפעילה‬‫כל‬‫חברת‬‫ייצור‬. :‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתון‬ ‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ‫חשמל‬ ‫יצרן‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הרווח‬ :‫החשמל‬ ‫וכמות‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫קורנו‬ ‫במודל‬ ‫רווחים‬ ‫מיקסום‬ ‫ידי‬ ‫על‬
 15. 15. 05 ‫כאשר‬ ‫בייצור‬ ‫השולית‬ ‫לעלות‬ ‫שואף‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬K–‫בשוק‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫מספר‬ .‫לאינסוף‬ ‫שואף‬ ,‫התחרותי‬ ‫טישלר‬ ‫של‬ ‫טענתם‬ ‫לפי‬‫וולפרם‬.‫פשוטה‬ ‫אינה‬ ‫השווקים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫ההשוואה‬ ,‫המונופול‬ ‫שמפעיל‬ ‫הגנרטורים‬ ‫מספר‬ : ‫כגון‬ ‫בפרמטרים‬ ‫תלוי‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫מפוקח‬ ‫בשוק‬ ‫פו‬ ‫של‬ ‫פרמטרים‬‫השו‬ ‫העלות‬ ,‫הביקוש‬ ‫נקציות‬.‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫הקבועה‬ ‫והעלות‬ ‫לית‬‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫גבוה‬ ‫בשוק‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫שמספר‬ ‫ככל‬ :‫בשוק‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫במספר‬ ‫תלוי‬ ‫המחיר‬ ‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ‫אך‬ ,‫לחשמל‬ ‫הביקוש‬ ‫פונקציית‬ ‫של‬ ‫הקבוע‬ ,‫הייצור‬ ‫של‬ ‫השולית‬ ‫עלות‬ ,‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫המחיר‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫הקבועה‬ ‫בהוצאה‬ ‫כלל‬ ‫תלוי‬ ‫אינו‬.)‫גנרטורים‬ ‫ותפעול‬ ‫רכישת‬ ‫עלות‬ ( ‫ב‬ ‫מוגבלים‬ ‫תחרותי‬ ‫בשוק‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬-0:‫אופנים‬ ‫ליצרנים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מספיק‬ ‫נמוך‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫של‬ ‫המקסימלי‬ ‫המספר‬ .‫א‬ .‫שלהם‬ ‫הקבועות‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫לכסות‬ .‫ב‬‫המספר‬‫המינימלי‬‫החשמל‬ ‫שמחיר‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫נמוך‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫של‬‫בשוק‬ ‫תחר‬‫יהיה‬ ‫ותי‬. ‫מפוקח‬ ‫משוק‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫ו‬ ‫טישלר‬-Woo‫זהה‬ ‫תחרותי‬ ‫במשק‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫שמשמשים‬ ‫הגנרטורים‬ ‫מספר‬ ‫שאם‬ ‫מוכיחים‬ ‫הקבועות‬ ‫בהוצאות‬ ‫התייעלות‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ,‫מפוקח‬ ‫משק‬ ‫משתמש‬ ‫בהם‬ ‫הגנרטורים‬ ‫למספר‬ :‫כלומר‬‫שום‬ ‫קיים‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ,K:‫התנאים‬ ‫יתקיימו‬ ‫עבורו‬ )‫בתחרות‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫(מספר‬ 1‫חיובי‬ ‫רווח‬ ‫יהיה‬ ‫החשמל‬ ‫ליצרני‬ . 0.‫פיקוח‬ ‫תחת‬ ‫החשמל‬ ‫ממחיר‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫יהיה‬ ‫בתחרות‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ . ‫חשמל‬ ‫חברת‬ ‫הפרטת‬ ‫כדאיות‬ ‫בבחינת‬ ‫שלנו‬ ‫הניתוח‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫שיש‬ ‫מראה‬ ‫זו‬ ‫תוצאה‬ ,‫לסיכום‬ ‫למשק‬ ‫למעבר‬ ‫הצפוי‬ ‫ההתייעלות‬ ‫שיעור‬ ‫בהערכת‬.‫תחרותי‬ ‫חשמל‬‫הצפוי‬ ‫ההתייעלות‬ ‫שיעור‬ ‫אם‬ ‫אכן‬ ‫בחברה‬ ‫המבני‬ ‫שהשינוי‬ ‫ייתכן‬ ,‫משמעותי‬ ‫הוא‬‫כדאי‬,‫(טישלר‬0330).
 16. 16. 06 ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫של‬ ‫אפשרי‬ ‫מספר‬‫התייעלות‬ ‫אחוז‬ ‫לפי‬‫לחשמל‬ ‫הביקוש‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫וגמישות‬ ‫לשנים‬ ‫הערכה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שנבדק‬ ‫טישלר‬ ‫של‬ ‫מחקרו‬ ‫פי‬ ‫על‬0330-0310‫החשמל‬ ‫שמשק‬ ‫היא‬ ‫ההנחה‬ , ‫בשנת‬0310‫בו‬ ‫ויהיו‬ ‫תחרותי‬ ‫חשמל‬ ‫משק‬ ‫יהיה‬K.‫זהות‬ ‫חשמל‬ ‫חברות‬ ‫הנחות‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫התבסס‬ ‫טישלר‬: 1‫מה‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ .-K( ‫קבועות‬ ‫בפרופורציות‬ ‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫פחם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חשמל‬ ‫ייצרו‬ ‫חברות‬20%‫ידי‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫פחם‬-02%‫יהיה‬ ‫מתחדשים‬ ‫מקורות‬ ‫או‬ ,‫סולר‬ ,‫מזוט‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫סך‬ .)‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫בו‬ ‫נתחשב‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫שולי‬:‫הערה‬‫ב‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫גילוי‬ ‫בעקבות‬ ‫כיום‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬‫י‬ ‫ארץ‬‫גדול‬ ‫שימוש‬ ‫ש‬ ( ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫יותר‬‫כ‬-03%‫לעומת‬02%‫במודל‬),‫חח"י‬ ‫כספי‬ ‫(דוח‬0310.) 0‫חברה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הסטנדרטית‬ ‫הייצור‬ ‫יחידת‬ .K‫של‬ ‫בהספק‬ ‫תהיה‬233‫מגה‬-.‫וואט‬ 0‫תהיה‬ ‫פחם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫השולית‬ ‫העלות‬ .10.0‫למגה‬ ‫דולר‬-‫השולית‬ ‫והעלות‬ ,‫לשעה‬ ‫וואט‬ ‫תהיה‬ ‫גז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬01.2‫למגה‬ ‫דולר‬-‫בממוצע‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫השולית‬ ‫העלות‬ .‫לשעה‬ ‫וואט‬ ‫על‬ ‫תעמוד‬12.2.‫לשעה‬ ‫וואט‬ ‫למגה‬ ‫דולר‬ 1‫תהיה‬ ‫פחם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫הקבועה‬ ‫השנתית‬ ‫ההוצאה‬ .21.0‫עם‬ ‫לגנרטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫של‬ ‫הספק‬233‫תהיה‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫השנתית‬ ‫ההוצאה‬ .‫וואט‬ ‫מגה‬0..0‫ד‬ ‫מיליון‬‫ולר‬ ‫של‬ ‫הספק‬ ‫עם‬ ‫לגנרטור‬023‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫הקבועה‬ ‫השנתית‬ ‫העלות‬ .‫וואט‬ ‫מגה‬‫היא‬21.2‫מיליון‬ ‫של‬ ‫הספק‬ ‫עם‬ ‫לגנרטור‬ ‫דולר‬233‫מגה‬-.‫וואט‬ 0‫של‬ ‫בהספק‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫המקסימלי‬ ‫השנתי‬ ‫הייצור‬ .233‫מגה‬-‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫וואט‬0.0 ‫כ‬ ‫של‬ ‫(זמינות‬ .‫לשעה‬ ‫וואט‬ ‫מגה‬ ‫מיליון‬-.2%) ‫טבלה‬1‫מציג‬‫האופטימלי‬ ‫החברות‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫ה‬K‫גמישו‬ ‫עבור‬ ‫תחרותי‬ ‫חשמל‬ ‫בשוק‬ *‫יו‬‫מחירים‬ ‫ת‬ .‫הקבועות‬ ‫בהוצאות‬ ‫שונים‬ ‫התייעלות‬ ‫ואחוזי‬ ‫שונות‬
 17. 17. 07 ‫טבלה‬ ‫פי‬ ‫על‬1‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬‫החברות‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫לחשמל‬ ‫ביקוש‬ ‫של‬ ‫המחיר‬ ‫גמישות‬ .‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫שיפעלו‬‫המחיר‬ ‫שגמישות‬ ‫ככל‬‫תהיה‬ ‫לחשמל‬ ‫הביקוש‬ ‫של‬ ‫מוחלט‬ ‫בערך‬‫גבוה‬‫ה‬ ‫יהיה‬ ‫בשוק‬ ‫החברות‬ ‫מספר‬ ‫ולכן‬ ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫יהיה‬ ‫לצרכן‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬.‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫האופטימלי‬ ‫החברות‬ ‫מספר‬ ‫לכך‬ ‫בהתאם‬K*.‫ריק‬ ‫ולפעמים‬ ‫ביותר‬ ‫קטן‬ ‫הוא‬‫המחיר‬ ‫שגמישות‬ ‫ככל‬ ‫המחיר‬ ‫ולכן‬ ,‫יותר‬ ‫גמיש‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הביקוש‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬ ‫גבוהה‬‫החברות‬ ‫מספר‬ . ‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫לצרכן‬ ‫עולה‬ ‫שהגמישות‬ ‫ככל‬ ‫קטן‬‫שה‬ ‫כיוון‬‫להיפלט‬ ‫וייאלצו‬ ‫המחירים‬ ‫במלחמת‬ ‫לעמוד‬ ‫יצליחו‬ ‫לא‬ ‫חברות‬ .‫מהשוק‬ ‫טבלה‬0‫מציגה‬‫את‬‫מספר‬‫החברות‬‫האופטימלי‬K*‫כאשר‬‫יחידת‬‫הייצור‬‫הסטנדרטית‬‫קטנה‬‫יותר‬ (003‫מגה‬‫וואט‬)‫ולכן‬‫מאפשרת‬‫ניצול‬‫יעיל‬‫יותר‬‫של‬‫יחידות‬‫הייצור‬.‫גם‬‫כאן‬‫ניתן‬‫לראות‬‫את‬‫אותה‬ ‫מגמה‬‫שמתוארת‬‫בטבלה‬1. ‫זא‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬‫ל‬ ‫ת‬‫לבדוק‬ ‫נרצה‬ ,‫הארוך‬ ‫טווח‬.‫מהענף‬ ‫לצאת‬ ‫לחברות‬ ‫גורם‬ ‫מה‬ ‫חב‬ ‫להחזיק‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫השוק‬ ‫אם‬‫שיש‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫זה‬ ‫מסוים‬ ‫גודל‬ ‫מעל‬ ‫רות‬‫שהיא‬ ‫קבועה‬ ‫הוצאה‬ ‫שתעמוד‬ ‫כדי‬ ‫כלשהו‬ ‫גודל‬ ‫לפחות‬ ‫למכור‬ ‫צריכה‬ ‫החברה‬ .‫טבעי‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫האלמנט‬ ‫בגלל‬ ‫גדולה‬ .‫הקבועות‬ ‫בהוצאות‬ ‫שמספר‬ ‫מחייב‬ ‫זה‬ ‫ולכן‬ ‫רווחיים‬ ‫להיות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫גדול‬ ‫מספיק‬ ‫יהיה‬ ‫שהגודל‬ ‫רוצים‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫הצרכנים‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫לנסות‬ ‫רוצים‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ .‫מידי‬ ‫גדול‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫החברות‬‫להגיע‬ ‫היא‬ ‫השאיפה‬ ‫ולכן‬ ‫ועולה‬ ‫הולכת‬ ‫שהגמישות‬ ‫בהנחה‬ ‫להתחשב‬ ‫יש‬ ‫כאן‬ ‫כמובן‬ .‫המחירים‬ ‫את‬ ‫ולהוריד‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫למצב‬ ‫החברות‬ ‫מספר‬ ‫שכיוון‬ ‫לכך‬ ‫דוחף‬ ‫בודדת‬ ‫חברה‬ ‫מול‬ ‫זו‬ ‫גמישות‬ .‫ועולה‬ ‫הולך‬ ‫החברות‬ ‫שמספר‬ ‫ככל‬ .‫יגדל‬ ‫במספר‬ ‫תלוי‬ ‫זה‬ ‫אופטימום‬ ?‫האופטימום‬ ‫נמצא‬ ‫איפה‬ ,‫היא‬ ‫המתבקשת‬ ‫השאלה‬‫גודל‬ :‫כגון‬ ‫גורמים‬ ‫ההוצאה‬‫הקבועה‬,‫גודל‬‫הביקוש‬,‫גודל‬‫ההוצאה‬‫השולית‬,‫ואיך‬‫הגמישות‬‫שעומדת‬‫לפני‬‫חברה‬ ‫בודדת‬‫הולכת‬‫ועולה‬‫שהמספר‬ ‫ככל‬‫החברות‬‫הולך‬‫וגדל‬.
 18. 18. 08 ‫מקטעים‬ ‫באיזה‬?‫הפרטה‬ ‫לעשות‬ ‫הגיון‬ ‫יותר‬ ‫יש‬ .‫להפרטה‬ ‫ביותר‬ ‫האופטימלי‬ ‫המקטע‬ ‫הוא‬ ‫הייצור‬ ‫מקטע‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫מקטעי‬ ‫מבחינת‬‫זאת‬ ‫הניתנו‬ ‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫באמצעות‬ ‫נעשה‬ ‫החשמל‬ ‫שייצור‬ ‫מכיוון‬.‫פרטיים‬ ‫יזמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להקמה‬ ‫ת‬ ‫לעומת‬‫ולא‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונבנו‬ ‫הוקמו‬ ‫כבר‬ ‫תשתיותיהן‬ ‫אשר‬ ,‫וההפצה‬ ‫ההולכה‬ ‫מקטעי‬ .‫מחדש‬ ‫התשתיות‬ ‫את‬ ‫יקימו‬ ‫פרטיים‬ ‫שיזמים‬ ‫סביר‬‫שהיזמים‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הסביר‬ ‫התרחיש‬ ‫הפרט‬‫י‬‫לחברת‬ ‫ישלמו‬ ‫ים‬‫בתשתיות‬ ‫לשימוש‬ ‫בדומה‬ ‫הקיימות‬ ‫בתשתיות‬ ‫להשתמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החשמל‬ .‫בזק‬ ‫של‬ ‫עלות‬ ‫ניתוח‬-‫היצרן‬ ,‫צרכן‬ ‫עודף‬ ‫השוואת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫מבני‬ ‫משינוי‬ ‫תועלת‬ ‫לתקופה‬ ,‫והממשלה‬0202-0222 ‫בין‬ ‫נשווה‬ ,‫חיובית‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫תחרותי‬ ‫חשמל‬ ‫משק‬ ‫למעבר‬ ‫התועלת‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫מנת‬ ‫על‬0‫תרחישים‬ ‫כולל‬ ‫אשר‬ ‫טישלר‬ ‫של‬ ‫המודל‬ ‫באמצעות‬‫משתנים‬ ‫מספר‬‫עלויות‬ ,‫חשמל‬ ‫מכירות‬ ,‫חשמל‬ ‫מחיר‬ : ‫שכר‬ ,‫והחלוקה‬ ‫ההולכה‬ ,‫הייצור‬ ‫מקטעי‬ ‫של‬ ‫הרווחיים‬ , ‫החשמל‬ ‫של‬ ‫והחלוקה‬ ‫ההולכה‬ ,‫ייצור‬ ‫סקטור‬ ‫עובדי‬ ‫ומספרי‬‫החשמל‬.‫החשמ‬ ‫ומחירי‬ ‫כמויות‬ ‫את‬ ‫מחשב‬ ‫המודל‬‫בשנה‬ ‫ש.מ‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫ל‬ ‫הולכה‬ ,‫הייצור‬ ‫נכסיי‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫מצד‬ ‫טווח‬ ‫קצרת‬ ‫ראיית‬ ‫המניח‬ ‫באלגוריתם‬ ‫ומשתמש‬ ‫מסוימת‬ ,‫והחלוקה‬‫לפתרון‬.‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫בשנה‬ ‫המודל‬
 19. 19. 09 ‫ש‬ ‫המניח‬ ‫התרחיש‬ ‫בין‬ ‫והעלויות‬ ‫התועלות‬ ‫השוואת‬ ‫באמצעות‬ ‫יתבצע‬ ‫התרחישים‬ ‫ניתוח‬‫משק‬ .‫תחרותי‬ ‫חשמל‬ ‫משק‬ ‫המניח‬ ‫תרחיש‬ ‫לבין‬ ‫אנכי‬ ‫מונופול‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫מפוקח‬ ‫ריכוזי‬ ‫חשמל‬ ‫למשק‬ ‫תרחיש‬–:‫מונופול‬ ‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫תרחיש‬ .‫א‬-R1-‫וחברה‬ ‫אנכי‬ ‫מונופול‬ ‫להיות‬ ‫תמשיך‬ ‫חשמל‬ ‫שחברת‬ ‫מניח‬ ‫זה‬ ‫תרחיש‬ .‫ממשלתית‬ :‫תחרותי‬ ‫חשמל‬ ‫למשק‬ ‫תרחיש‬ ‫תרחיש‬ .‫א‬C1-‫בשנת‬ ‫מתחיל‬ ‫הביזור‬ ‫תהליך‬0332‫ב‬ ‫ומסתיים‬-0310. ‫תרחיש‬ .‫ב‬0C-‫בשנת‬ ‫מתחיל‬ ‫הביזור‬ ‫תהליך‬0311‫ב‬ ‫ומסתיים‬-0312.
 20. 20. 21 ‫טבלה‬0‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫ניתוח‬ ‫מציגה‬( ‫התחרותיים‬ ‫התרחישים‬ ‫שני‬ ‫של‬C1,C0‫הסטטוס‬ ‫לתרחיש‬ ) ( ‫קוו‬R1‫של‬ ‫ממצב‬ ‫מעבר‬ ‫כי‬ ‫זו‬ ‫מטבלה‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ .)‫מונופול‬‫לעליה‬ ‫גורמת‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫למצב‬ ‫אנכי‬ ‫היצרנים‬ ‫של‬ ‫הנקי‬ ‫ברווח‬‫זאת‬ ‫ועם‬.‫הצרכן‬ ‫עודף‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫מורידה‬ ‫ה‬ ‫היצרנים‬ ‫ברווח‬ ‫הגידול‬ ‫עיקר‬‫הישירות‬ ‫המעבר‬ ‫עלויות‬ .‫הייצור‬ ‫ומקטע‬ ‫החלוקה‬ ‫ממקטע‬ ‫גיע‬ ‫שבעיקר‬‫ן‬‫חש‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫אירגונית‬ ‫מהתייעלות‬ ‫נובעות‬‫שכ‬ ‫מל‬‫בחברה‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫הקטנת‬ ‫וללת‬ ‫ב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהות‬0332‫ב‬ ‫מאשר‬-0311.‫עלויות‬ISO‫בש‬ ‫המתחרות‬ ‫החברות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫העלויות‬ ‫הן‬‫וק‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫בתוכה‬ ‫שכוללת‬ ‫החשמל‬,‫תפעול‬ ,‫החשמל‬ ‫לניתוב‬ ‫המערכת‬ ‫הקמת‬‫לוגיסטיקה‬‫והקמת‬ ‫שמשנת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫כוח‬ ‫תחנות‬0332‫לשנת‬0311‫ב‬ ‫ההפרש‬‫ין‬‫עלויות‬‫העלייה‬ ‫בעקבות‬ .‫קטן‬ ‫אלו‬ ‫תחו‬ ‫היצרנים‬ ‫ברווחי‬.‫ממיסים‬ ‫המדינה‬ ‫בתקבולי‬ ‫גם‬ ‫גבוהה‬ ‫עליה‬ ‫ל‬ ‫פנינו‬ ‫לתחרות‬ ‫ממונופול‬ ‫במעבר‬ ‫יורד‬ ‫הצרכן‬ ‫שעודף‬ ‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫בניסיון‬ ‫ש‬ ‫הייתה‬ ‫תשובתו‬ .‫המחקר‬ ‫את‬ ‫שערך‬ ‫טישלר‬ ‫אשר‬ ‫לחוקר‬‫עודף‬‫הצרכן‬‫מחושב‬‫במודל‬‫ע‬"‫י‬‫השטח‬ ‫מתחת‬‫לפונקציית‬‫ה‬‫ביקוש‬‫לחשמל‬‫ומעל‬‫למחיר‬.‫כאשר‬‫המחיר‬‫עולה‬,‫עודף‬‫הצרכן‬‫יורד‬. (‫נספח‬ ‫ראה‬2-‫טישלר‬ ‫אשר‬ ‫הפרופסור‬ ‫עם‬ ‫התכתבות‬) ‫אפ‬ ‫הסבר‬‫הצרכן‬ ‫בעודף‬ ‫הירידה‬ ‫של‬ ‫לתופעה‬ ‫שרי‬‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫לתחרות‬ ‫ממונופול‬ ‫המעבר‬ ‫למרות‬ ‫של‬ ‫רגולציה‬ ‫תחת‬ ‫ונתון‬ ‫מפוקח‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫שמונופול‬‫לדאוג‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הממשלה‬ ‫מטרת‬ .‫הממשלה‬ ‫הוגנת‬ ‫תעריפים‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫ולשמירה‬ ‫המדינה‬ ‫תושבי‬ ‫לרווחת‬ ‫לדאוג‬ ‫אלא‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לרווחיות‬ .‫ראוי‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫כאש‬‫ר‬‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫למצב‬ ‫הממשלה‬ ‫ע"י‬ ‫המפוקח‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫ממצב‬ ‫עוברים‬ ‫לחברה‬ ‫הופכת‬ ‫היא‬ ‫מעייניה‬ ‫בראש‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫שרווחיות‬ ‫חשמל‬ ‫ומחברת‬ , ‫החברה‬ ‫מטרת‬ ‫משתנה‬ .‫שלה‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫ועבור‬ ‫עבורה‬ ‫הרווח‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫נועדה‬ ‫אשר‬ ,‫באנגליה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫הפרטת‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫נבחן‬ ‫אם‬‫בתחיל‬,‫רבות‬ ‫חשמל‬ ‫חברות‬ ‫נוצרו‬ ‫ההפרטה‬ ‫ת‬ ‫הייצור‬ ‫במקטעי‬ ‫(בעיקר‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫אנכיים‬ ‫מיזוגים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫חלו‬ ‫השנים‬ ‫שעברו‬ ‫ככל‬ ‫אך‬ ‫ישנן‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫שנוצר‬ ‫עד‬ )‫וההולכה‬2‫ביניהן‬ , ‫באנגליה‬ ‫משמעותיות‬ ‫חשמל‬ ‫חברות‬0‫מתרכזות‬ ‫ו‬ , ‫סקוטלנד‬ ‫באזור‬ ‫בעיקר‬0‫באנ‬ ‫החשמל‬ ‫שוק‬ ‫במרבית‬ ‫שולטות‬ ‫אשר‬ ‫נוספות‬.‫גליה‬ ‫מחירי‬ ‫ולפיכך‬ ‫רווחיהם‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫נועדו‬ ‫אשר‬ ‫חשמל‬ ‫תעריפי‬ ‫בשיטת‬ ‫נוקטות‬ ‫הללו‬ ‫החברות‬ ‫פוגע‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ , ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫הופרטה‬ ‫לולא‬ ‫היו‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫החשמל‬ ‫את‬ ‫ומקטין‬ ‫הסופיים‬ ‫בצרכנים‬‫הצרכן‬ ‫עודף‬.‫שלהם‬ ‫מחירים‬‫הצרכן‬ ‫בעודף‬ ‫פוגעים‬ ‫מהראוי‬ ‫גבוהים‬‫ה‬ ‫והרגולציה‬ ,‫אינה‬ ‫פרטיות‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫מפקחת‬ ‫מונופו‬ ‫על‬ ‫המפקחת‬ ‫כרגולציה‬‫אינ‬ ‫הממשלה‬ ‫שכן‬ , ‫הממשלה‬ ‫שבידי‬ ‫ל‬‫על‬ ‫יתר‬ ‫להתערב‬ ‫יכולה‬ ‫ה‬ .‫הכלכלה‬ ‫בחופש‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫הפרטיות‬ ‫החברות‬ ‫בין‬ ‫בתחרות‬ ‫המידה‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ , ‫לתחרות‬ ‫ממונופול‬ ‫מעבר‬ ‫למרות‬ ‫שבה‬ ‫הדופן‬ ‫יוצאת‬ ‫הסיטואציה‬ ‫נוצרה‬ , ‫לפיכך‬ ‫נפסדים‬ ‫יצאו‬‫מחירים‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫ומשלמים‬ ‫זה‬ ‫ממעבר‬‫ב‬ ‫הגבוהים‬-13%-03%‫הופרטה‬ ‫לולא‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬
 21. 21. 20 ‫טבלה‬0‫ניתוח‬ ‫מציגה‬‫עלות‬‫תועלת‬‫של‬‫שני‬‫התרחישים‬‫התחרותיים‬(C1,C2)‫לתרחיש‬‫הסטטוס‬ ‫קוו‬(R1.)‫כפי‬ ‫מגמה‬ ‫אותה‬ ‫שקיימת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫תחרותי‬ ‫למשק‬ ‫ממושלם‬ ‫פחות‬ ‫במעבר‬ ‫גם‬ ‫בטבלה‬ ‫שמתוארת‬2,.‫מושלם‬ ‫איננו‬ ‫שהמעבר‬ ‫מכיוון‬ ‫יותר‬ ‫איטית‬ ‫היא‬ ‫ההתייעלות‬ ‫אולם‬
 22. 22. 22 .‫ב‬‫ספציפיות‬ ‫בסוגיות‬ ‫מדעית‬ ‫ספרות‬ ‫ה‬ ‫ניסיון‬ ‫פי‬ ‫על‬-OECD‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫ניתן‬‫ל‬ ‫ההפרטה‬-0‫חלקים‬: :‫להפרטה‬ ‫המסגרת‬ .‫א‬‫אחראיות‬‫אדמיניסטרטיבית‬:‫להפרטה‬‫הממשלה‬‫אשר‬ ‫המנהלית‬ ‫היחידה‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫צריכה‬ ‫היא‬ ‫ממשלתיות‬ ‫חברות‬ ‫הפרטת‬ ‫על‬ ‫אחראית‬‫אכן‬‫של‬ ‫גבוהים‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫היטב‬ ‫וכפופה‬ ‫מוסמכת‬ ‫ה‬ ‫שבו‬ ‫במקומות‬ .‫ושקיפות‬ ‫אחראיות‬‫הוא‬ ‫ההפרטה‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫היקף‬‫להקים‬ ‫יש‬ ‫גדול‬‫סוכנויות‬ ‫יי‬ ‫באופן‬ ‫שיטפלו‬ ‫מיוחדות‬ ‫הפרטה‬‫החברה‬ ‫חלקי‬ ‫ובכל‬ ‫תהליך‬ ‫בכל‬ ‫חודי‬‫מופרט‬.‫ים‬ .‫ב‬:‫משפטיים‬ ‫ואישורים‬ ‫שיקולים‬‫אילו‬ ‫להחליט‬ ‫צריכה‬ ‫המשפטית‬ ‫המסגרת‬‫מוסמכים‬ ‫גופים‬ ‫הנוג‬ ‫החוקית‬ ‫המסגרת‬ ‫על‬ ,‫בנוסף‬ .‫להפרטה‬ ‫הנסיבות‬ ‫ומהן‬ ‫הפרטה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬‫לחברות‬ ‫עת‬ ‫הערכה‬ ‫לעודד‬ ‫ממשלתיות‬‫תקופתית‬.‫ראוי‬ ‫באופן‬ ‫פעלה‬ ‫חברה‬ ‫כל‬ ‫האם‬ ‫שבוחנת‬ ‫מחודשת‬ .‫ג‬‫ותחרות‬ ‫רגולציה‬:‫אינן‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ממשלות‬‫א‬ ‫להפריט‬ ‫צריכות‬‫לפני‬ ‫המדינה‬ ‫בבעלות‬ ‫המפעלים‬ ‫ת‬ ‫מתאימה‬ ‫רגולציה‬ ‫מסגרת‬ ‫שהוקמה‬‫הרשות‬ ‫של‬ ‫חוקים‬ ‫לכלול‬ ‫צריכה‬ ‫זו‬ ‫רגולטורית‬ ‫מסגרת‬ . ‫להבטי‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫עסקיים‬ ‫להגבלים‬‫תקנות‬ ‫וגם‬ ,‫אפשרי‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫תחרות‬ ‫ח‬‫מיוחד‬‫ו‬‫על‬ ‫לפקח‬ ‫כדי‬ ‫ת‬ ‫צפוי‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫אלמנט‬ ‫שבו‬ ‫פעילויות‬.‫להימשך‬ :‫תעסוקה‬ ‫תנאי‬ .‫ד‬‫בחברות‬ ‫מעובדים‬ ‫יותר‬ ‫מרוויחים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אמנם‬ ‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ‫העובדים‬ ‫בנוסף‬ .‫ומסודרת‬ ‫קבועה‬ ‫ולפנסיה‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫תעסוקתי‬ ‫לביטחון‬ ‫זוכים‬ ‫הם‬ ‫ככלל‬ ‫אולם‬ , ‫פרטיות‬ ‫שלעיתים‬ ‫דבר‬ , ‫הנדרש‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫עובדים‬ ‫מספר‬ ‫להכיל‬ ‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫ציבוריות‬ ‫לחברות‬ , ‫לכך‬‫נובע‬ .‫צורך‬ ‫בהם‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫עובדים‬ ‫לפטר‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫מחוסר‬ ‫גם‬‫המרכזיות‬ ‫השאלות‬ ‫אחת‬ , ‫לפיכך‬ ‫זה‬ ‫מעמד‬ ‫ואיך‬ , ‫הציבורית‬ ‫בחברה‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫והחוזי‬ ‫החוקי‬ ‫המעמד‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫עליהן‬ ‫לענות‬ ‫שיש‬ .‫לפרטית‬ ‫מציבורית‬ ‫הבעלות‬ ‫מעבר‬ ‫בעקבות‬ ‫יושפע‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫החוזים‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫יש‬ , ‫המעבר‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬‫היית‬ ‫שהחברה‬ ‫בעת‬ ‫שנקבעו‬ ‫ים‬, ‫ציבורית‬ ‫ה‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫אולם‬‫בנושא‬ ‫חשובים‬ ‫אספקטים‬.‫והשכר‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬ ‫ראשית‬ ‫הטבות‬ ‫ישנן‬ , ‫שנית‬ .‫הפרטי‬ ‫במגזר‬ ‫לנהוג‬ ‫ההפרטה‬ ‫במהלך‬ ‫או‬ ‫לאחר‬ ‫בחברה‬ ‫החדשים‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫לשנות‬ ‫אפשר‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ , ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫העובדים‬ ‫זכאים‬ ‫להם‬ ‫מסוימות‬, ‫בהתאם‬ ‫החקיקה‬ ‫שינוי‬ ‫ידי‬ .‫ההפרטה‬ ‫תהליך‬ ‫כנגד‬ ‫ציבורית‬ ‫התקוממות‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זהירה‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ ‫אולם‬ ‫להפרטה‬ ‫המסגרת‬‫עצמו‬ ‫ההפרטה‬ ‫תהליך‬ ‫אחראיות‬‫אדמיניסטרטיבית‬‫להפרטה‬‫להפרטה‬ ‫חברות‬ ‫להכין‬ ‫שיקולים‬‫משפטיים‬ ‫ואישורים‬‫חיצוניים‬ ‫ביועצים‬ ‫שימוש‬ ‫ותחרות‬ ‫רגולציה‬‫הפרטה‬ ‫שיטות‬ ‫תעסוקה‬ ‫תנאי‬‫ההפרטה‬ ‫זמן‬ ‫הפרטה‬ ‫לאחר‬ ‫השליטה‬‫ההפרטה‬ ‫של‬ ‫התאגידים‬ ‫ממשל‬ ‫ההפרטה‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫ואחראיות‬ ‫ביקורת‬
 23. 23. 23 ‫פנסיה‬ ‫הסכמי‬ ‫כגון‬ ‫בחוזה‬ ‫הכתובים‬ ‫מיוחדים‬ ‫הסכמים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הדרך‬ , ‫שלישית‬‫ביטול‬ ‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫השוק‬ ‫לערך‬ ‫בהתאם‬ ‫העובדים‬ ‫על‬ ‫המוסכם‬ ‫לפיצוי‬ ‫בתמורה‬ ‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫תוקפם‬., ‫לבסוף‬ ‫ההפרטה‬ ‫לאחר‬ ‫מסוימת‬ ‫לתקופה‬ ‫ותעסוקה‬ ‫שכר‬ ‫לתנאי‬ ‫להתחייב‬ ‫הציבורית‬ ‫החברה‬ ‫מקונה‬ ‫לדרוש‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫חלק‬ ‫מעבר‬ ‫ולטובת‬ ‫פוליטית‬ ‫מבחינה‬ ‫אולם‬ , ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫אופטימלית‬ ‫דרישה‬ ‫איננה‬ ‫מקרים‬ ‫בהרבה‬ ‫שנדרש‬ ‫צעד‬ ‫זה‬ ‫ההפרטה‬. :‫הפרטה‬ ‫לאחר‬ ‫השליטה‬ .‫ה‬‫כאשר‬‫ממשלות‬‫שומרות‬‫על‬‫השפעתן‬‫במפעלים‬‫בבעלות‬‫המדינה‬‫לאחר‬ ‫ההפרטה‬‫הן‬‫צריכות‬‫לדבוק‬‫בסטנדרטים‬‫הניתנים‬‫על‬‫ידי‬‫הממשל‬‫התאגידי‬‫של‬‫ה‬-OECD.‫זכויות‬ ‫וטו‬‫שהוענקו‬‫באמצעות‬‫מניות‬‫זהב‬‫או‬‫חקיקה‬‫ספציפית‬‫מידתית‬‫הן‬‫פוטנציאל‬‫לנזק‬‫רב‬.‫מנגנוני‬ ‫בקרה‬‫אחרים‬‫כגון‬‫חשיפה‬‫באופן‬‫מלא‬‫של‬‫הסכמי‬‫בעלי‬‫מניות‬‫או‬‫הבחנה‬‫בזכויות‬‫הצבעה‬‫צריכים‬ ‫להיות‬‫גלויים‬‫וחשופים‬‫לשקיפות‬‫גבוהה‬‫יותר‬. :‫עצמו‬ ‫ההפרטה‬ ‫תהליך‬ :‫להפרטה‬ ‫חברות‬ ‫להכין‬ .‫א‬‫להתבצע‬ ‫יצטרך‬ ‫ההפרטה‬ ‫תהליך‬‫בכפוף‬‫להערכה‬‫מפורטים‬ ‫שבה‬ ‫היעדים‬‫ו‬‫העלויות‬‫הצפויות‬‫מטרות‬ .‫בתוכו‬ ‫כולל‬ ‫שהתהליך‬‫ההפרטה‬‫צריכות‬‫להיות‬‫מנוסחות‬ ‫ומועברות‬‫לציבור‬‫הרחב‬.‫השאלה‬‫האם‬‫ובאיזו‬‫מידה‬‫יש‬‫לבנות‬‫מחדש‬‫חברות‬‫ממשלתיות‬‫לפני‬ ‫ההפרטה‬‫תלויה‬‫בבחירה‬‫שנעשתה‬‫בין‬‫הפרטה‬‫מהירה‬‫להפרטה‬‫כשמפעל‬ .‫הדרגתית‬‫בבעלות‬ ‫המדינה‬‫נמכר‬‫לחברה‬‫מבוססת‬,‫המדינה‬‫צריכה‬‫בדרך‬‫כלל‬‫להשאיר‬‫את‬‫רוב‬‫הארגון‬‫מחדש‬‫לקונה‬, ‫פרט‬‫לתחומים‬‫כמו‬‫תנאי‬‫עובדים‬‫ומבנה‬‫ה‬‫הון‬.‫עם‬‫זאת‬,‫להיות‬ ‫יש‬‫מודע‬‫ים‬‫לעובדה‬‫שארגון‬‫מחדש‬ ‫לפעמים‬‫יכול‬‫להרחיב‬‫את‬‫הטווח‬‫של‬‫קונים‬.‫פוטנציאליים‬ .‫ב‬‫חיצוני‬ ‫ביועצים‬ ‫שימוש‬‫י‬:‫ם‬‫ההחלטה‬‫להשתמש‬‫ביועצים‬‫חיצוניים‬‫תהיה‬‫מבוססת‬‫על‬‫הערכה‬ ‫של‬‫יעילה‬ ‫הקצאה‬‫יותר‬‫של‬‫משאבים‬‫ציבוריים‬.‫מומלץ‬‫לממשלות‬‫ש‬‫לא‬‫להימנע‬‫מלקבל‬‫מומחיות‬ ‫חיצונית‬‫מטעמי‬‫חיסכון‬,‫ולא‬‫להסתמך‬‫על‬‫התמחות‬‫במגזר‬‫יש‬ .‫הפרטי‬‫להימנע‬‫מניגודי‬‫אינטרסים‬ ‫כלומר‬‫יועצים‬‫צריכים‬‫להיות‬‫מחויבים‬‫לחשוף‬‫כל‬‫קשר‬‫עסקי‬‫עם‬‫צדדים‬‫שלישיים‬‫שמעוניינים‬ ‫בתוצאה‬‫של‬‫ההפרטה‬.,‫כן‬ ‫כמו‬‫מיון‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬‫מוקדם‬‫של‬‫יועצים‬‫פוטנציאליים‬‫את‬ ‫לבחור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫ביותר‬ ‫הטובים‬ :‫הפרטה‬ ‫שיטות‬ .‫ג‬‫המציאות‬ ‫ראשית‬ , ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫שיש‬ ‫ממדים‬ ‫בשני‬ ‫תלויות‬ ‫ההפרטה‬ ‫שיטות‬ ‫להיכנס‬ ‫עומדת‬ ‫החברה‬ ‫שאליה‬ ‫החדשה‬‫תופרט‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬‫שהחברה‬ ‫החדשים‬ ‫התחרות‬ ‫ותנאי‬ ‫הח‬ ‫להפרטת‬ ‫קבעו‬ ‫ההחלטות‬ ‫שמקבלי‬ ‫העיקריות‬ ‫המטרות‬ , ‫ושנית‬ .‫עימם‬ ‫להתמודד‬ ‫תיאלץ‬.‫ברה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שלמה‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫הפרטה‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫לעשות‬ ‫יש‬ , ‫לעיל‬ ‫שציינו‬ ‫הראשון‬ ‫לממד‬ ‫בהתייחס‬ ‫בדרך‬ .‫הממשלתית‬ ‫בחברה‬ ‫מסוימים‬ ‫מקטעים‬ ‫או‬ ‫מחלקות‬ ‫של‬ ‫בלבד‬ ‫חלקית‬ ‫הפרטה‬ ‫לבין‬ ‫חלקיה‬ ‫ישנם‬ .‫קיימת‬ ‫שכבר‬ ‫פרטית‬ ‫לחברה‬ ‫נמכרת‬ ‫היא‬ ‫חלקיה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שלמה‬ ‫חברה‬ ‫מפריטים‬ ‫כאשר‬ ‫כלל‬ ‫מרכזיי‬ ‫פקטורים‬ ‫שני‬‫בעיות‬ ‫ראשית‬ , ‫בשלמותה‬ ‫ציבורית‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫כנגד‬ ‫שעומדים‬ ‫ם‬ ‫שעשויי‬ ‫והנרכשת‬ ‫הקונה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המשותף‬ ‫השוק‬ ‫לנתח‬ ‫הקשורות‬‫והם‬ ‫במידה‬ ‫בתחרות‬ ‫לפגוע‬ ‫ם‬ ‫מחזיקות‬‫בנתח‬. ‫מדי‬ ‫גדול‬‫שנית‬‫משמעותית‬ ‫גדול‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫גודלה‬ ‫אם‬‫ה‬ ‫לשוק‬ ‫ביחס‬‫או‬ ‫מקומי‬ ‫בעיה‬ ‫להיגרם‬ ‫עשויה‬ ‫הקיימות‬ ‫לחברות‬‫מבחי‬.‫תחרותית‬ ‫נה‬
 24. 24. 24 ‫מציבה‬ ‫ממשלה‬ ‫שכל‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ , ‫השני‬ ‫לממד‬ ‫בנוגע‬‫לעצמה‬‫מחליטה‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬‫האם‬ ‫כמובן‬ ‫אולם‬ , ‫הציבורי‬ ‫לארנק‬ ‫ולהעבירם‬ ‫רווחיה‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫היא‬ ‫שבבעלותה‬ ‫חברה‬ ‫להפריט‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫במדיניות‬ ‫תמיכה‬ ‫כגון‬ ‫ובהחלטותיה‬ ‫במדינה‬ ‫שתלויות‬ ‫נוספות‬ ‫מטרות‬ ‫גם‬ ‫שישנן‬ , ‫במדינה‬ ‫התעשייה‬‫או‬‫קידום‬‫אינם‬ ‫החדשים‬ ‫החברה‬ ‫שבעלי‬ ‫היא‬ ‫הבעיה‬ .‫המקומיים‬ ‫ההון‬ ‫שוקי‬ , ‫שלהם‬ ‫הרווחים‬ ‫ולהשאת‬ ‫העסקיים‬ ‫לעקרונות‬ ‫אלא‬ ‫לעצמה‬ ‫הציבה‬ ‫שהמדינה‬ ‫למטרות‬ ‫מחויבים‬ .‫כמתוכנן‬ ‫לפועל‬ ‫יוצאות‬ ‫תמיד‬ ‫אינן‬ ‫המטרות‬ ‫ולכן‬ ‫ישנם‬ ‫לסיכום‬‫בחיר‬ ‫בעת‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫שיש‬ ‫אספקטים‬ ‫כמה‬‫החב‬ ‫להפרטת‬ ‫השיטה‬ ‫ת‬‫רה‬ .‫הציבורית‬.‫ההפרטה‬ ‫ומטרות‬ ‫השוק‬ ‫תנאי‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫גודלה‬ ‫לעיל‬ ‫שציינו‬ ‫כפי‬ ‫ראשית‬‫יש‬ ‫שנית‬ ‫רו‬ ‫את‬ ‫להשיא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הקונים‬ ‫בין‬ ‫מכרז‬ ‫באמצעות‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫למכור‬.‫המדינה‬ ‫וחי‬ ‫החברה‬ ‫הון‬ ‫מבנה‬ ‫את‬ ‫מסדרים‬ ‫כאשר‬ ‫שלישית‬‫ה‬‫שהגורמים‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ‫ההפרטה‬ ‫לפני‬ ‫ממשלתית‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הממונים‬‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫דואגים‬ , ‫הממשלתית‬ ‫לחברה‬ ‫משתייכים‬ ‫והם‬ ‫במידה‬ , ‫שישנה‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫עצמו‬ ‫המכירה‬ ‫תהליך‬ ‫בעת‬ .‫עובדיה‬ ‫ושל‬ ‫עצמה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫ולא‬ ‫ו‬ ‫בחברה‬ ‫העניין‬ ‫ובעלי‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הקונים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫שקיפות‬‫יודעים‬‫מטרותיהם‬ ‫מה‬ ‫קר‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫שקיפות‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫דרכה‬ ‫להמשך‬‫בדרך‬ ‫יש‬ ‫הנמכרת‬ ‫ממשלתית‬ ‫שלחברה‬ ‫כיוון‬ ‫יטית‬ ‫הביטחון‬ ‫אספקט‬ ‫נוסף‬ ‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ובמקרה‬ , ‫המשק‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫השפעה‬ ‫כלל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫כושל‬ ‫וניהול‬ , ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מסתמך‬ ‫לישראל‬ ‫ההגנה‬ ‫צבא‬ ‫שכן‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫כלכלית‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כולה‬ ‫במדינה‬ ‫לפגוע‬ ‫עשוי‬‫ביטחונית‬. .‫ד‬‫זמ‬‫ה‬ ‫ן‬‫הפרטה‬:‫בעת‬ ‫לקבל‬ ‫הממשלה‬ ‫שעל‬ ‫המרכזיות‬ ‫ההחלטות‬ ‫אחת‬‫לפעול‬ ‫האם‬ ‫היא‬ ‫הפרטה‬ ‫ל‬‫לציבור‬ ‫במלואה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפרטה‬.‫בחברה‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫להישאר‬ ‫ברצונם‬ ‫האם‬ ‫או‬ ‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬‫פירות‬ ‫את‬ ‫לקצור‬ ‫היכולת‬ ‫היא‬ ‫בחברה‬ ‫מניות‬ ‫בעלת‬ ‫להישאר‬ ‫ממשלה‬ ‫של‬ ‫לרצונה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫מבלי‬ , ‫לתחרותיות‬ ‫והמעבר‬ ‫מההפרטה‬ ‫כתוצאה‬ ‫החברה‬ ‫ביעילות‬ ‫והשיפור‬ ‫ההצלחה‬ .‫בחברה‬ ‫השליטה‬‫(למשל‬ ‫הפרטה‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫בהם‬ ‫עניין‬ ‫יהיה‬ ‫שלציבור‬ ‫לחברות‬ ‫בעיקר‬ ‫תקף‬ ‫זה‬ ‫טיעון‬ .)‫פיננסים‬ ‫או‬ ‫תשתיות‬ ‫חברות‬‫סי‬‫ביתר‬ ‫לנהוג‬ ‫נוטים‬ ‫להפרטה‬ ‫המתנגדים‬ , ‫פוליטית‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫בה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫שהחברה‬ ‫לכך‬ ‫הבטחה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫בכך‬ ‫רואים‬ ‫והם‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫חלקית‬ ‫להפרטה‬ ‫סלחנות‬ .‫פיקוח‬ ‫תחת‬ ‫תהיה‬ ‫ועדיין‬ ‫לגמרי‬ ‫פרטית‬‫במלואה‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫להפריט‬ ‫רוצה‬ ‫והממשלה‬ ‫במידה‬ ‫גם‬ ‫השליט‬ ‫בהעברת‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫ישנו‬ , ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬‫הנפקה‬ ‫ידי‬ ‫(על‬ ‫בהדרגתיות‬ ‫הציבור‬ ‫לידי‬ ‫ה‬ ‫נאותה‬ ‫בצורה‬ ‫לתפקד‬ ‫תוכל‬ ‫המופרטת‬ ‫שהחברה‬ ‫לוודא‬ ‫הרצון‬ ‫והוא‬ )‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫מניות‬ ‫של‬ ‫מוקצבת‬ ‫במדינה‬ ‫התחרות‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ , ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫שרביטה‬ ‫תחת‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫חזק‬ ‫לא‬ ‫המופרטת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בתחומה‬‫ה‬ ‫הרגולטוריים‬ ‫שהתנאים‬ ‫או‬ ‫עדיין‬ ‫ה‬‫מ‬‫לתחומה‬ ‫תייחסים‬ ‫מספק‬ ‫שליטה‬ ‫המדינה‬ ‫בידי‬ ‫משאירה‬ ‫והדרגתית‬ ‫חלקית‬ ‫הפרטה‬ ‫של‬ ‫גישה‬ , ‫סופית‬ ‫מגובשים‬ ‫אינם‬‫ת‬ ‫בצורה‬ ‫מתנהל‬ ‫שהכל‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬‫מיטבית‬.‫לסיכום‬‫בבעלותה‬ ‫חברה‬ ‫להפריט‬ ‫רוצה‬ ‫ממשלה‬ ‫כאשר‬ , ‫ל‬ ‫עליה‬ ‫ראשית‬‫כאמור‬ .‫מתוזמנת‬ ‫הפרטה‬ ‫מתכננת‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ‫החליט‬‫פעם‬ ‫מניות‬ ‫של‬ ‫מוקצבת‬ ‫כמות‬ ‫מניות‬ ‫כבעל‬ ‫להישאר‬ ‫מתכננת‬ ‫היא‬ ‫האם‬ ‫או‬ , ‫הציבור‬ ‫לידי‬ ‫המניות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫להעברה‬ ‫עד‬ ‫פעם‬ ‫אחר‬ ‫הינה‬ ‫המופרטת‬ ‫החברה‬ ‫כאשר‬ ‫מתוזמנת‬ ‫הפרטה‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫לבחור‬ ‫מומלץ‬ .‫בחברה‬ ‫משמעותי‬ ‫אחריו‬ ‫יגרור‬ ‫ציבוריות‬ ‫לידיים‬ ‫מעבר‬ ‫וכאשר‬ , ‫פועלת‬ ‫היא‬ ‫שבו‬ ‫השוק‬ ‫מיתר‬ ‫וגדול‬ ‫משמעותי‬ ‫שחקן‬ ‫ב‬ ‫משמעותי‬ ‫גידול‬.‫השינוי‬ ‫בעקבות‬ ‫רווחים‬‫כאשר‬ ‫לבחור‬ ‫מומלץ‬ ‫חלקית‬ ‫הפרטה‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ .‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫ומטרות‬ ‫מסוימים‬ ‫מנחים‬ ‫קווים‬ ‫תחת‬ ‫לפעול‬ ‫תמשיך‬ ‫שהחברה‬ ‫רוצה‬ ‫הממשלה‬

×