Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

לנגוצקי נגד רציו

319 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

לנגוצקי נגד רציו

 1. 1. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫בית‬‫המשפט‬‫המחוזי‬‫מרכז-לוד‬ "‫א‬ ‫ת‬9126-11-10‫לנגוצקי‬' '‫רציו‬ ‫נ‬ ‫ואח‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬ ‫מוגבלת‬'‫ואח‬ ‫תיק‬:‫חיצוני‬ ‫בפני‬‫ה‬ '‫כב‬‫שופט‬‫יעקב‬‫שינמן‬ ‫תובעים‬1.‫יוסי‬‫לנגוצקי‬ 2.‫תמר‬‫חיפושי‬‫נפט‬"‫מ‬ ‫בע‬ 3.. . .‫חיפושים‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ל‬"‫מ‬ ‫בע‬ ‫ע"י‬‫ב"כ‬‫עוה"ד‬‫יוסף‬ '‫דר‬‫שגב‬‫ואמנון‬‫בורנצוייג‬ ‫נגד‬ ‫נתבעים‬1.‫רציו‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ 2.‫ליגד‬‫יצחק‬‫רוטלוי‬ 3.‫איתן‬‫אייזנברג‬ ‫ע"י‬‫ב"כ‬‫עוה"ד‬‫זאב‬‫שרף‬‫ושרון‬‫בן‬‫חיים‬ 4.‫מדינת‬‫ישראל‬ ‫ע"י‬‫ב"כ‬‫עו"ד‬‫עדי‬‫בר‬‫טל‬‫מפרקליטות‬‫מחוז‬‫ת"א‬ ‫חקיקה‬:‫שאוזכרה‬ ‫תקנות‬‫סדר‬‫הדין‬- " ,‫ד‬ ‫תשמ‬ ‫האזרחי‬1984 ‫פסק‬‫דין‬‫משלים‬ ‫רקע‬ 1.‫ביום‬9.11.2010,‫הגישו‬‫התובעים‬‫נגד‬‫הנתבעים‬‫תביעה‬‫לפסק‬‫דין‬,‫מתן‬ ‫הצהרתי‬ ‫חשבונות‬‫ותשלום‬‫על‬‫סך‬‫של‬2,500,000)‫לצרכי‬ ₪.(‫אגרה‬ ‫הגם‬‫שהתביעה‬‫הוגשה‬‫על‬‫הסך‬, "‫מתוך‬ ‫ל‬ ‫הנ‬‫כתבי‬‫הטענות‬‫והראיות‬‫שהוגשו‬‫בדיון‬ ‫שהתקיים‬,‫העריכו‬ ‫לפניי‬,‫שעם‬ ‫התובעים‬‫מתן‬,‫תביעתם‬ ‫החשבונות‬‫תגיע‬‫ללמעלה‬ 1
 2. 2. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫מעשרות‬‫או‬‫ממאות‬‫מיליוני‬,‫ולהערכת‬ ‫דולרים‬,‫הסיכון‬ ‫הנתבעים‬‫בתביעה‬‫עמד‬‫על‬‫סך‬ ‫של‬-‫כ‬10,000,000,000$)‫כעשרה‬‫מיליארד‬‫דולר‬.( "‫ב‬ ‫ארה‬ 2.‫התובעים‬‫טענו‬,‫בין‬ ‫בתביעתם‬,‫כי‬ ‫היתר‬‫הנתבעים‬1-3,‫בניגוד‬,‫להתחייבותם‬‫הפרו‬ ‫הסכם‬‫סודיות‬‫ועשו‬‫שימוש‬‫בסוד‬‫מסחרי‬‫של‬‫התובעים‬–‫שנמסר‬‫להם‬‫תוך‬ ‫חתימתם‬‫על‬‫הסכם‬‫הסודיות‬-‫כדי‬‫להשיג‬‫לעצמם‬‫היתרים‬‫ורישיונות‬‫לחיפוש‬.‫נפט‬ 3.‫ביום‬13.8.2014,‫לאחר‬‫שלב‬‫שמיעת‬,‫בשלב‬ ‫הראיות‬‫זה‬‫של‬‫הדיון‬)‫לפני‬‫הכרעה‬‫אם‬ ‫קיימת‬‫להם‬‫עילה‬‫והאם‬‫יש‬‫להם‬‫זכות‬‫לקבלת‬,(‫הודיעו‬ ‫החשבונות‬‫התובעים‬‫בטרם‬‫הוגשו‬ ‫הסיכומים‬‫כי‬‫הגיעו‬‫למסקנה‬,‫שהגם‬ ‫והשתכנעו‬‫שקימת‬‫עילת‬‫תביעה‬,‫הם‬‫אינם‬‫התובעים‬ ,‫ולפיכך‬ ‫הנכונים‬‫הם‬‫אינם‬‫עומדים‬‫עוד‬‫על‬‫תביעתם‬‫ומבקשים‬.‫להפסיקה‬ ,‫ניתן‬ ‫לפיכך‬‫ביום‬22.10.2014‫פסק‬‫דין‬‫לפיו‬‫נדחתה‬‫התביעה‬" : )‫להלן‬‫פסק‬‫הדין‬ ‫הדוחה‬.(" 4.‫במסגרת‬‫פסק‬‫הדין‬,‫קבעתי‬ ‫הדוחה‬‫כי‬‫התובעים‬‫ביחד‬‫ולחוד‬‫יישאו‬‫בהוצאות‬‫הנתבעת‬4, ‫כפי‬‫שהוסכם‬‫על‬‫דעת‬‫שני‬,‫בסך‬ ‫הצדדים‬30,000‫וכן‬ ₪‫קבעתי‬‫כי‬‫סוגיית‬‫פסיקת‬‫שכר‬ ‫טרחת‬"‫ד‬ ‫עו‬‫והוצאות‬‫משפט‬‫לנתבעים‬1–3)‫להלן‬" :‫גם‬‫הנתבעים‬("‫תוכרע‬‫במסגרת‬ ‫פסק‬‫דין‬‫משלים‬‫ועתה‬‫יש‬‫להכריע‬‫בסוגיה‬.‫זו‬ ‫תמצית‬‫טענות‬‫התובעים‬‫בסוגיית‬‫ההוצאות‬ 1.‫יש‬‫לשלול‬‫את‬‫החיוב‬‫בהוצאות‬‫מצד‬‫התובעים‬‫לנתבעים‬‫או‬‫להעמידן‬‫על‬‫הצד‬,‫שכן‬ ‫הנמוך‬ ‫התנהגות‬‫הנתבעים‬‫היא‬‫זו‬‫שגרמה‬‫להתארכות‬‫ההליכים‬.‫בתיק‬ 2.‫הנתבעים‬‫ניהלו‬‫את‬‫הגנתם‬‫שלא‬‫בתום‬;‫הנתבעים‬ ‫לב‬‫לא‬‫ציינו‬‫בתשובה‬‫למכתב‬‫התראה‬ ‫שהפנו‬‫אליהם‬‫התובעים‬)‫מיום‬27.6.2010(‫ולא‬‫בכתב‬,‫את‬ ‫הגנתם‬‫הטענה‬,‫המכרעת‬ ‫לפיה‬‫הם‬,‫עוד‬ ‫ידעו‬‫בטרם‬‫פגשו‬‫את‬‫התובע‬1" : )‫להלן‬‫לנגוצקי‬,("‫את‬‫האינפורמציה‬ ‫שהוא‬‫מסר‬‫להם‬‫זמן‬‫ניכר‬‫לפני‬‫כן‬‫וכי‬‫קיימת‬‫בידם‬‫הוכחה‬‫מכרעת‬‫לכך‬–‫בדמות‬‫עבודה‬ ‫שעשו‬‫במשך‬‫חודשים‬‫ארוכים‬‫שתוצאותיה‬‫הועלו‬‫על‬‫הכתב‬‫בצירוף‬‫מפה‬‫המתארת‬‫את‬ ‫הממצאים‬)‫המכונה‬"‫סקר‬‫הורייזון‬‫משנת‬1983"‫או‬"‫נספח‬22.("‫אילו‬‫היו‬‫עושים‬ ‫הנתבעים‬‫כן‬–‫בקשת‬‫התובעים‬‫להפסקת‬‫התובענה‬‫הייתה‬‫מוגשת‬‫כבר‬.‫אז‬ ‫במהלך‬‫שלב‬‫ההוכחות‬,‫התאפשר‬ ‫בתיק‬‫לתובעים‬‫לבדוק‬‫את‬‫שאלת‬‫האותנטיות‬‫של‬‫נספח‬ 22‫והם‬‫הגיעו‬‫למסקנה‬‫כי‬‫הנתבעים‬‫אכן‬‫קיבלו‬‫מחברת‬‫שדות‬‫נפט‬)‫ולא‬(‫את‬ ‫מלנגוצקי‬ ‫קווי‬‫סקר‬‫הורייזון‬‫משנת‬1983.‫משקיבלו‬‫הנתבעים‬‫את‬‫קווי‬,‫הם‬ ‫הסקר‬‫פענחו‬‫קווים‬‫אלו‬ 2
 3. 3. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫וגילו‬‫את‬‫המבנים‬‫שהיוו‬‫את‬‫הבסיס‬‫היחיד‬‫לבקשת‬‫הנתבעים‬‫להיתר‬.‫ההיתר‬ ‫מוקדם‬ ‫המוקדם‬‫שקיבלו‬‫הנתבעים‬‫התקבל‬‫רק‬‫לאחר‬‫קבלת‬‫הקווים‬‫הסייסמיים‬‫של‬‫סקר‬‫הורייזון‬ 83‫והפענוח‬‫שנעשה‬‫לו‬‫תוך‬‫הפרת‬‫התחייבות‬‫הנתבעים‬‫כלפי‬‫חברת‬‫שדות‬‫נפט‬‫באופן‬ ‫המקים‬‫לה‬‫עילת‬‫תביעה‬.‫נגדם‬ ‫רק‬‫בדיעבד‬‫נודע‬‫לתובעים‬‫כי‬‫כל‬‫המהלכים‬"‫ל‬ ‫הנ‬,‫לא‬ ‫התקיימו‬‫מכוח‬‫שימוש‬‫במידע‬ ‫שמסר‬‫לנגוצקי‬‫לנתבע‬3" : )‫להלן‬‫אייזנברג‬,("‫אלא‬‫על‬‫בסיס‬‫נספח‬22‫שנמסר‬‫לנתבעים‬ ‫קודם‬‫למסירת‬‫הסוד‬‫המסחרי‬‫לאייזנברג‬‫על‬‫ידי‬.‫לנגוצקי‬ ,‫החליטו‬ ‫לכן‬‫התובעים‬‫לבקש‬‫מבית‬‫המשפט‬‫להפסיק‬‫את‬‫התובענה‬‫ללא‬‫צו‬,‫להוצאות‬ ‫הגם‬‫שתביעתם‬,‫שלא‬ ‫היסודית‬‫ידעו‬‫על‬‫קיומו‬‫של‬‫נספח‬22,‫היתה‬‫סבירה‬‫ומבוססת‬ ‫בנסיבות‬.‫העניין‬ 3.‫דרישת‬‫תשלום‬‫ההוצאות‬‫מטעם‬‫הנתבעים‬‫הינה‬‫דמיונית‬‫ומנופחת‬‫ומתייחסת‬‫ברובה‬ ‫הגדול‬‫להליכים‬‫משפטיים‬‫שונים‬‫בין‬‫הצדדים‬‫שכבר‬‫נסתיימו‬‫ונפסקו‬‫בהם‬‫הוצאות‬ ‫לחובת‬.‫תשלום‬ ‫התובעים‬‫מקובל‬‫של‬20–30‫אלף‬₪" "‫לסכום‬ ‫התנפח‬‫של‬‫למעלה‬ ‫ממיליון‬₪. 4.‫הוצאות‬‫הנתבעים‬‫אינן‬‫סבירות‬‫ואינן‬‫מידתיות‬–‫היקף‬‫השעות‬‫שהושקעו‬‫בטיפול‬ ‫המשפטי‬‫מצד‬‫עורכי‬‫הדין‬‫של‬‫הנתבעים‬‫אינו‬;‫תעריף‬ ‫סביר‬‫שכר‬‫הטרחה‬‫המקסימלי‬ ‫שניתן‬‫היה‬‫לפסוק‬‫בתיק‬,‫לכל‬ ‫הינו‬,‫היותר‬105‫אלף‬₪.‫בהתחשב‬‫בסכום‬‫ההוצאות‬ ‫שנפסק‬‫בהליכים‬‫נוספים‬‫שהתנהלו‬,‫היקף‬ ‫בתיק‬‫ההוצאות‬‫המקסימלי‬‫שניתן‬‫לקבוע‬ ‫בהליך‬‫הוא‬47,500; "‫ביחס‬ ‫ח‬ ‫ש‬‫להוצאות‬‫המומחים‬–‫לא‬‫היה‬‫כל‬‫צורך‬‫בהבאת‬ ‫מומחים‬‫חיצוניים‬,‫שכן‬‫לנתבעים‬‫עצמם‬‫ידע‬‫גיאולוגי‬‫מספיק‬‫לצורך‬‫התגוננות‬‫בפני‬ , .‫די‬ ‫ממילא‬ ‫התביעה‬‫היה‬‫בהבאת‬‫מומחה‬.‫כמות‬ ‫אחד‬‫המומחים‬‫והעוזרים‬‫שהפעילו‬ ,‫הובילה‬ ‫הנתבעים‬‫ליצירת‬‫מערכת‬‫של‬‫כפל‬‫חיובים‬‫עם‬‫חיובי‬‫שכר‬‫טרחת‬‫עורכי‬.‫הדין‬ ‫דרישת‬‫ההוצאות‬‫בגין‬‫המומחים‬‫אינה‬‫עולה‬‫בקנה‬‫אחד‬‫עם‬‫פסיקות‬‫בתי‬.‫המשפט‬ ‫הצפייה‬‫הסבירה‬‫של‬‫הנתבעים‬‫הייתה‬‫להתגונן‬‫בפני‬‫תביעה‬‫של‬2.5‫מיליון‬₪ ‫והאפשרות‬‫להגדלת‬‫סכום‬‫התביעה‬‫הינה‬‫תיאורטית‬.‫בלבד‬ 5.‫במקום‬‫לקחת‬‫מומחה‬,‫לקחו‬ ‫אחד‬‫הנתבעים‬‫שני‬‫מומחים‬‫שבדקו‬‫את‬‫אותם‬‫נושאים‬ ‫והכפילו‬‫בכך‬‫את‬‫העבודה‬‫לעצמם‬.‫ולאחרים‬ 6.‫קיים‬‫כפל‬‫חיוב‬‫מובהק‬‫בין‬‫עניינים‬‫שונים‬‫בשכר‬‫טרחת‬‫עורכי‬‫הדין‬‫והוצאות‬.‫המומחים‬ ‫תמצית‬‫טענות‬‫הנתבעים‬1–3‫בסוגיית‬‫ההוצאות‬ 7.‫בתביעה‬‫נטען‬‫לקיומם‬‫של‬‫שלושה‬‫רכיבי‬" "‫שכביכול‬ ‫סוד‬‫נמסרו‬‫לנתבעים‬‫על‬‫ידי‬ ‫התובעים‬–"‫סוד‬" / "‫סוד‬ ‫המבנים‬‫סלעי‬" / "‫סוד‬ ‫המאגר‬‫סלעי‬."‫המקור‬ 3
 4. 4. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫המידע‬‫היחיד‬‫שניתן‬‫להפיק‬‫מפענוח‬‫סקר‬83‫הינו‬‫מידע‬‫הנוגע‬‫רק‬"‫סוד‬ ‫ל‬."‫המבנים‬ ‫נספח‬22‫לתצהיר‬‫של‬‫אייזנברג‬–‫המפרט‬‫את‬‫ממצאיו‬‫בהתבסס‬‫על‬‫פענוח‬‫סקר‬83– ‫מתייחס‬‫רק‬‫לקיומם‬‫של‬‫מבנים‬‫רלבנטיים‬‫ואינו‬‫מתייחס‬‫לקיומם‬‫של‬‫סלעי‬‫מקור‬‫או‬‫סלעי‬ .‫המאגר‬ ‫התובעים‬,‫או‬ ‫ידעו‬‫היה‬‫עליהם‬,‫בשלב‬ ‫לדעת‬‫מוקדם‬‫כי‬‫לא‬‫ניתן‬‫לבסס‬‫את‬‫תביעתם‬‫על‬ "‫סוד‬;"‫טענת‬ ‫המבנים‬‫הנתבעים‬‫כי‬‫סוד‬‫המבנים‬‫אינו‬‫סוד‬‫נטענה‬‫בכתב‬‫הגנתם‬‫ועובדה‬‫זו‬ ‫עולה‬‫בבירור‬‫ממספר‬‫מסמכים‬‫שגולו‬‫על‬‫ידי‬‫הנתבעים‬‫בתצהיר‬‫גילוי‬,‫לרבות‬ ‫המסמכים‬ ‫פרסומים‬‫גלויים‬‫המפרטים‬‫את‬‫ממצאי‬‫סקר‬83. 8.‫במהלך‬‫ניהול‬,‫בשל‬ ‫התביעה‬‫גובהה‬‫והיקפה‬‫ובשל‬‫מורכבות‬‫האירועים‬,‫שנתרחשו‬ ‫בה‬ ‫לפני‬‫שנים‬,‫נשאו‬ ‫רבות‬‫הנתבעים‬‫בשכר‬‫טרחת‬"‫ד‬ ‫עו‬‫בגין‬‫טיפול‬‫משרד‬‫עורכי‬‫הדין‬‫זאב‬ ‫שרף‬'‫בתביעה‬ ‫ושות‬‫בסך‬‫של‬1,840,797)‫לא‬ ₪‫כולל‬,( "‫מתוכם‬ ‫מ‬ ‫מע‬68,495₪‫עבור‬ ‫הוצאות‬,‫וסכום‬ ‫שוטפות‬,‫בגין‬ ‫נוסף‬‫הליך‬‫הבקשה‬,‫להפסקת‬ ‫דנן‬‫התובענה‬‫וניתוח‬ ‫ההוצאות‬‫בסך‬‫של‬39,832‫דולר‬"‫ב‬ ‫ארה‬)‫לא‬‫כולל‬.( "‫בגין‬ ‫מ‬ ‫מע‬‫עבודת‬‫המומחים‬‫מטעמם‬ ‫שילמו‬‫למומחים‬‫סך‬‫של‬910,022₪)‫לא‬‫כולל‬.( "‫מ‬ ‫מע‬ 9.‫בפני‬‫הנתבעים‬‫עמדו‬‫סיכונים‬‫עצומים‬‫במידה‬‫והתביעה‬‫אכן‬‫היתה‬;‫הגם‬ ‫מתקבלת‬ ‫שהתביעה‬‫הוערכה‬‫על‬‫ידי‬‫התובעים‬‫לצרכי‬‫אגרה‬‫בסך‬‫של‬2.5‫מיליון‬₪,‫הנתבעים‬ ‫התמודדו‬‫מול‬‫תביעה‬"‫למתן‬‫חשבונות‬‫ותשלום‬‫על‬"‫במסגרתה‬ ‫פיהם‬‫נתבקש‬‫בית‬ ‫המשפט‬‫להורות‬‫על‬‫תשלום‬"‫מלוא‬‫טובת‬‫ההנאה‬‫שנגרמה‬‫לכל‬‫אחד‬[ ]‫מהנתבעים‬ ‫ביחד‬‫ולחוד‬"‫ומדובר‬‫בסעדים‬‫שערכם‬‫הכלכלי‬‫מגיע‬‫ללמעלה‬‫מ‬–10‫מיליארד‬‫דולר‬ . "‫ב‬ ‫ארה‬ ‫באופן‬,‫שכר‬ ‫יחסי‬‫טרחת‬, "‫בצירוף‬ ‫ד‬ ‫עו‬‫עלות‬‫חוות‬‫הדעת‬‫מטעם‬,‫מהווה‬ ‫המומחים‬‫בסך‬ ‫הכל‬‫כ‬–0.0075%‫מן‬‫הסעד‬.‫שהתבקש‬ 10.‫מדובר‬‫בתיק‬‫מורכב‬‫שהצריך‬‫מיומנות‬‫ומומחיות‬‫מיוחדת‬‫מתחום‬.‫לצורך‬ ‫הגיאולוגיה‬ ‫ניהול‬‫ההליך‬‫ומתן‬‫חוות‬,‫הנתבעים‬ ‫דעת‬‫שכרו‬‫שני‬‫מומחים‬‫כאשר‬‫לכל‬‫אחד‬‫מהם‬‫תחום‬ ‫התמחות‬‫ייחודי‬–.‫מדובר‬ ‫ספציפי‬‫במומחים‬‫בעלי‬‫שיעור‬‫קומה‬‫המתמחים‬‫בתחום‬ , ,‫ובתחום‬ ‫בכלל‬ ‫הגיאולוגיה‬‫חיפושי‬. , /‫בפרט‬ ‫הגז‬ ‫הנפט‬ ‫דיון‬ 11.‫לאחר‬‫עיון‬‫בטענות‬,‫כפי‬ ‫הצדדים‬‫שהועלו‬‫בכתב‬‫ובעל‬,‫במסגרת‬ ‫פה‬‫הדיון‬‫שנערך‬‫בפניי‬ ‫בעניין‬,‫וכפי‬ ‫זה‬‫שפורטו‬‫בטבלת‬‫ההוצאות‬"‫ט‬ ‫ושכ‬, "‫ד‬ ‫עו‬‫שהגישו‬‫שני‬‫הצדדים‬)‫שתצוין‬ 4
 5. 5. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ,(‫אני‬ ‫להלן‬‫קובע‬‫כי‬‫על‬‫התובעים‬‫לשלם‬‫לנתבעים‬‫הוצאות‬"‫ט‬ ‫ושכ‬, "‫בשיעורים‬ ‫ד‬ ‫עו‬ ‫המפורטים‬.‫בהמשך‬ 12.,‫בעל‬ ‫ככלל‬‫דין‬‫שתביעתו‬‫נדחית‬‫או‬,‫חייב‬ ‫נמחקת‬‫בתשלום‬‫הוצאות‬‫לצד‬" "‫ללא‬ ‫הזוכה‬ ‫קשר‬,‫האם‬ ‫לשאלה‬‫הוא‬‫זכה‬‫עקב‬‫פסק‬‫דין‬‫או‬‫עקב‬‫כך‬‫שהתובע‬‫ביקש‬‫לחזור‬‫בו‬.‫מההליך‬ ‫יפים‬‫לענייננו‬‫הדברים‬‫שנאמרו‬,‫לעניין‬ ‫בהחלטה‬‫פסיקת‬‫הוצאות‬‫כאשר‬‫יוזם‬‫ההליך‬ ‫הפסיק‬‫את‬,‫ללא‬ ‫ההליך‬‫קבלת‬‫הסעד‬: ,‫לפיהם‬ ‫המבוקש‬ "‫ככלל‬‫בעל‬‫דין‬‫המגיש‬‫הליך‬‫כלפי‬‫יריבו‬‫צריך‬‫וחייב‬‫להניח‬‫שאותו‬‫יריב‬ ‫יזדקק‬‫לשירותים‬‫משפטיים‬‫וישא‬‫בהוצאות‬‫כדי‬‫לעמוד‬‫על‬,‫זכויותיו‬‫וכפועל‬ ‫יוצא‬‫מכך‬‫חייב‬‫הוא‬‫להניח‬‫כי‬‫אם‬‫הוא‬‫חוזר‬‫בו‬‫מן‬‫ההליך‬,‫יעמוד‬ ‫שנקט‬‫יריבו‬ ‫על‬‫חיובו‬‫בהוצאות‬‫שנגרמו‬.‫כמו‬ ‫לו‬‫כן‬‫כאשר‬‫יוזם‬‫ההליך‬‫מבקש‬‫למחקו‬‫ללא‬ ‫קבלת‬‫הסעד‬,‫על‬ ‫המבוקש‬‫פני‬‫הדברים‬‫יש‬‫בכך‬‫דרך‬‫כלל‬‫כדי‬‫להצביע‬‫על‬‫כך‬ ‫שהגשת‬‫ההליך‬‫לא‬‫הייתה‬‫מוצדקת‬‫מלכתחילה‬.‫מכאן‬‫נגזרת‬‫המסקנה‬‫כי‬ ‫במצב‬‫בו‬‫אין‬‫הכרעה‬‫שיפוטית‬‫הקובעת‬‫את‬‫צדקת‬‫הגשת‬‫הליך‬‫ערעורי‬‫על‬ ‫החלטה‬‫או‬-‫דין‬ ‫פסק‬‫תקפים‬‫של‬‫בית‬‫המשפט‬,‫קמא‬‫בעל‬‫הדין‬‫אשר‬‫גרם‬ ‫להוצאות‬‫הוא‬‫שצריך‬‫לשאת‬.‫הנחת‬ ‫בהן‬‫יסוד‬‫זו‬‫ניתנת‬‫אמנם‬,‫אך‬ ‫לסתירה‬ ‫הנטל‬‫לסתור‬‫אותה‬‫מוטל‬‫על‬‫יוזם‬‫ההליך‬: )‫ראו‬"‫א‬ ‫בש‬8396/06‫בנק‬‫הפועלים‬ "‫מ‬ ‫בע‬'‫ארטיפו‬ ‫נ‬"‫מ‬ ‫בע‬)13.2.2007;("‫א‬ ‫רע‬2081/08‫שאשא‬. . . '‫אף‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫נ‬‫יזמות‬ ‫והשקעות‬)12.11.2008;("‫ם‬ ‫עע‬7026/10‫באר‬‫מרים‬26‫שי‬"‫מ‬ ‫בע‬'‫מחלקת‬ ‫נ‬ ‫רישוי‬‫עסקים‬-‫עירית‬‫טבריה‬)15.1.2012.(() "‫ההדגשה‬‫הוספה‬–(. .‫ש‬ ‫י‬ :‫ובהמשך‬ "‫כן‬‫יובהר‬‫בהקשר‬‫זה‬‫כי‬‫גם‬‫מקום‬‫בו‬‫מחיקת‬‫הליך‬‫נובעת‬‫משינוי‬‫נסיבות‬ ,‫אין‬ ‫מאוחר‬‫בשינוי‬, ,‫כדי‬ ‫כשלעצמו‬ ‫הנסיבות‬‫ללמד‬‫שהיתה‬‫הצדקה‬‫להליך‬ ,‫וממילא‬ ‫מלכתחילה‬‫אין‬‫בו‬‫כדי‬‫להוביל‬‫למסקנה‬‫כי‬‫אין‬‫לפסוק‬‫הוצאות‬ ‫לטובת‬‫המשיבים‬)"‫א‬ ‫רע‬2980/08‫מירבן‬‫תעשיות‬‫כימיות‬"‫מ‬ ‫בע‬'‫אטורה‬ ‫נ‬ ‫תעשיות‬"‫מ‬ ‫בע‬,‫פסקה‬8)9.11.2009.((" )"‫א‬ ‫ע‬5537/11"‫ר‬ ‫ד‬‫שגב‬'‫עורכי‬ ‫ושות‬‫דין‬'‫אנגל‬ ‫נ‬‫משאבים‬‫ופיתוח‬"‫מ‬ ‫בע‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬ 8.5.2013" : ) (‫להלן‬‫פסק‬‫דין‬‫אנגל‬.(" 5
 6. 6. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ,‫שהנתבעים‬ ‫מכאן‬‫זכאים‬‫להוצאות‬"‫ט‬ ‫ולשכ‬"‫ד‬ ‫עו‬‫והשאלה‬‫מה‬‫יהיה‬,‫בייחוד‬ ‫שיעורם‬ ‫כאשר‬‫עסקינן‬‫בהוצאות‬"‫ט‬ ‫ובשכ‬- )‫כ‬3,000,000₪(‫העולים‬‫בהיקפם‬‫על‬‫סכום‬‫התביעה‬ ‫שהוגשה‬)2,500,000₪.( 13.,‫ובטרם‬ ‫ראשית‬‫אדון‬‫בשיעור‬‫הסכום‬‫לו‬‫זכאים‬,‫אני‬ ‫הנתבעים‬‫סבור‬‫כי‬‫יש‬‫לדחות‬‫את‬ ‫טענת‬‫התובעים‬‫כי‬‫אלמלא‬‫התנהגות‬‫הנתבעים‬–‫שהסתירו‬)‫לטענת‬(‫את‬ ‫התובעים‬‫קו‬ ‫ההגנה‬‫בנוגע‬‫לסקר‬83‫ונספח‬22-‫הם‬‫לא‬‫היו‬‫מגישים‬‫את‬‫התביעה‬,‫או‬ ‫מלכתחילה‬‫לכל‬ ‫הפחות‬‫מסיימים‬‫את‬‫ניהולה‬‫מיד‬‫לאחר‬‫שקו‬‫הגנה‬‫זה‬‫היה‬‫מוצג‬‫בפניהם‬‫ולכן‬‫אין‬‫לחייבם‬ ‫כלל‬‫בתוצאות‬.‫ההליך‬ ‫התובעים‬‫טענו‬‫בפניי‬" :‫כי‬‫רק‬‫ביום‬19/4/11‫ניאותו‬‫הנתבעים‬‫להגיש‬‫את‬‫נספח‬22 )‫בין‬‫סבך‬‫רב‬‫של‬,(‫וזאת‬ ‫מסמכים‬‫על‬‫מנת‬‫שיתאפשר‬‫להם‬‫לטעון‬‫את‬‫הטענות‬ ‫שעולות‬‫מנספח‬22.) "‫סעיף‬" '‫התייחסות‬ ‫ל‬ ‫ד‬‫כללית‬‫מטעם‬‫התובעים‬‫לסוגיית‬ " : ("‫ובהמשך‬ ‫ההוצאות‬‫ביום‬25/2/13‫הוגש‬‫תצהירו‬‫של‬‫איתן‬,‫ורק‬ ‫אייזנברג‬‫אז‬ ‫הוגש‬‫נספח‬22., ) "‫סעיף‬ ‫שם‬– ("‫כך‬ ‫ה‬‫או‬,‫בין‬ ‫כך‬‫אם‬‫התובעים‬‫נחשפו‬‫לנספח‬22 ‫לראשונה‬‫ביום‬19.4.2011‫ובין‬‫אם‬‫ביום‬25.2.2013,‫הלכה‬,‫בקשת‬ ‫למעשה‬‫התובעים‬ ‫להפסקת‬‫התובענה‬‫הוגשה‬‫רק‬‫ביום‬13.8.2014. ‫לטענת‬,‫רק‬ ‫התובעים‬‫במהלך‬,‫שתחילתה‬ ‫התקופה‬‫בשלב‬,‫נערכה‬ ‫ההוכחות‬‫על‬,‫מול‬ ‫ידם‬ ‫חברת‬‫שדות‬,‫בדיקה‬ ‫נפט‬‫של‬‫התשובה‬‫לשאלת‬‫האותנטיות‬‫של‬‫נספח‬22: )‫סעיף‬ ‫ראה‬7 ‫לבקשה‬‫להפסקת‬.(‫התובעים‬ ‫התובענה‬‫לא‬‫הסבירו‬‫מדוע‬‫הפסקת‬‫התובענה‬‫לא‬‫נתבקשה‬ ‫על‬‫ידם‬‫כבר‬‫בשלב‬‫בו‬, ,‫לנספח‬ ‫לטענתם‬ ‫נחשפו‬22,‫בין‬ ‫לראשונה‬‫אם‬‫בשלב‬‫גילוי‬ ‫המסמכים‬‫או‬‫לכל‬‫המאוחר‬‫במועד‬‫הגשת‬‫תצהירו‬‫של‬,‫אלא‬ ‫אייזנברג‬‫הבקשה‬‫להפסקת‬ ‫התובענה‬, ,‫רק‬ ‫כאמור‬ ‫הוגשה‬‫שנה‬‫וחצי‬‫לאחר‬‫המועד‬‫המאוחר‬‫מבין‬.‫השניים‬ ‫אני‬,‫כי‬ ‫סבור‬‫גם‬‫אם‬‫חשדם‬‫של‬‫התובעים‬‫התעורר‬‫רק‬‫לאחר‬‫תחילת‬‫שלב‬,‫ורק‬ ‫ההוכחות‬ ‫לאחר‬‫מכן‬‫נערכה‬‫על‬‫ידם‬‫בדיקת‬‫האותנטיות‬‫של‬‫המסמך‬)‫ואיני‬‫מכריע‬‫כעת‬‫בשאלה‬ ‫באיזה‬‫שלב‬‫בדיוק‬‫במהלך‬‫ניהול‬,‫הועלתה‬ ‫ההליך‬‫טענת‬‫הנתבעים‬‫לעניין‬‫קיומם‬‫של‬‫סקר‬ ‫הורייזון‬83‫ונספח‬22(‫וגם‬‫אם‬‫אקבל‬‫את‬‫טענת‬‫התובעים‬" :‫כי‬‫מאחר‬‫והמדובר‬‫על‬ ‫מעשים‬‫שארעו‬‫לפני‬‫שנים‬,‫התארכה‬ ‫רבות‬‫הבדיקה‬,( , ) "‫אזי‬ ‫שם‬ ‫שם‬‫היה‬‫עליהם‬ ‫לכל‬‫הפחות‬‫לבקש‬‫להקפיא‬‫את‬‫ניהול‬‫ההליך‬‫עד‬‫לסיום‬‫הבדיקה‬‫והסקת‬‫המסקנות‬ ‫המתאימות‬‫במקום‬‫להמשיך‬‫ולנהל‬‫עוד‬8‫ישיבות‬‫בבית‬‫המשפט‬)‫שהיו‬‫ברובן‬‫ישיבות‬ (‫על‬ ‫הוכחות‬‫כל‬‫המשתמע‬,‫בפרט‬ ‫מכך‬‫כאשר‬‫מדובר‬‫בבדיקה‬‫שתוצאותיה‬‫כל‬‫כך‬ ‫קריטיות‬‫לשאלת‬‫המשך‬‫ניהול‬.‫רק‬ ‫ההליך‬‫באופן‬‫שכזה‬‫היה‬‫נחסך‬‫בצורה‬‫משמעותית‬‫זמנו‬ 6
 7. 7. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫של‬‫בית‬‫המשפט‬‫והוצאות‬‫המשפט‬‫היו‬‫מתמעטות‬‫באופן‬.‫ניכר‬ 14.‫ייתר‬‫על‬,‫יש‬ ‫כן‬‫גם‬" "‫לטענת‬ ‫רגליים‬,‫כי‬ ‫הנתבעים‬‫בתביעה‬‫נטען‬‫לקיומם‬‫של‬‫שלושה‬ ‫רכיבי‬" "‫שכביכול‬ ‫סוד‬‫נמסרו‬‫לנתבעים‬‫על‬‫ידי‬‫התובעים‬–"‫סוד‬" / "‫סוד‬ ‫המבנים‬‫סלעי‬ " / "‫סוד‬ ‫המאגר‬‫סלעי‬, ."‫נראה‬ ‫לכאורה‬ ‫המקור‬‫שהמידע‬‫העיקרי‬‫שניתן‬‫להפיק‬‫מפענוח‬ ‫סקר‬83‫הינו‬‫מידע‬‫הנוגע‬‫רק‬"‫סוד‬ ‫ל‬"‫ולא‬ ‫המבנים‬"‫סוד‬ ‫ל‬‫סלעי‬"‫או‬ ‫המאגר‬"‫סוד‬‫סלעי‬ ."‫המקור‬ ,‫נספח‬ ‫לכאורה‬22‫לתצהיר‬‫של‬‫אייזנברג‬–‫המפרט‬‫את‬‫ממצאיו‬‫בהתבסס‬‫על‬‫פענוח‬‫סקר‬ 83–‫מתייחס‬‫רק‬‫לקיומם‬‫של‬‫מבנים‬‫רלבנטיים‬‫ואינו‬‫מתייחס‬‫לקיומם‬‫של‬‫סלעי‬‫מקור‬‫או‬ ‫סלעי‬‫המאגר‬‫ומשום‬‫כך‬‫קיים‬,‫כי‬ ‫חשש‬‫הבקשה‬‫לחזרה‬,‫אינה‬ ‫מהתביעה‬‫כרוכה‬‫רק‬ ‫בשאלת‬‫המועד‬‫בו‬‫נימסר‬‫נספח‬22‫לבדיקת‬,‫אלא‬ ‫התובעים‬‫טעמים‬‫כבדי‬‫משקל‬,‫אחרים‬ ‫שייתכן‬‫והניעו‬‫את‬‫התובעים‬‫לחזור‬.‫מתביעתם‬ ‫מטבע‬,‫איני‬ ‫הדברים‬‫קובע‬‫דבר‬‫וחצי‬‫דבר‬‫לעניין‬‫קיומן‬‫של‬‫עילות‬‫התביעה‬,‫אך‬ ‫שנתבעו‬ ‫לצורך‬‫פסיקת‬‫הוצאות‬‫יש‬‫לצאת‬‫מתוך‬‫הנחה‬‫שתובע‬‫המבקש‬‫לחזור‬,‫אינו‬ ‫מתביעתו‬ ‫מאמין‬‫בסיכוייו‬‫לזכות‬, ,‫לא‬ ‫לפחות‬ ‫בה‬‫בדרך‬.‫שהוגשה‬ ‫אופן‬‫קביעת‬‫הוצאות‬–‫הדין‬‫הכללי‬ 15.‫ב‬"‫ץ‬ ‫בג‬891/05‫תנובה‬‫מרכז‬‫שיתופי‬‫לשיווק‬‫תוצרת‬‫חקלאית‬‫בישראל‬"‫מ‬ ‫בע‬'‫נ‬ ‫הרשות‬‫המוסמכת‬‫למתן‬‫רשיונות‬‫יבוא‬–‫משרד‬,‫המסחר‬ ‫התעשיה‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬ 30.6.2005" : ) (‫להלן‬‫עניין‬‫תנובה‬("‫נפסק‬)‫פסקה‬19‫לפסק‬: (‫כדלקמן‬ ‫הדין‬ "...‫כעניין‬,‫וכנקודת‬ ‫שבעקרון‬,‫יש‬ ‫מוצא‬‫לפסוק‬‫לבעל‬‫הדין‬‫שזכה‬‫בדינו‬ ‫הוצאות‬,‫כלומר‬ ‫ריאליות‬‫ההוצאות‬‫שהוציא‬‫בפועל‬‫או‬‫שהתחייב‬.‫יחד‬ ‫להוציא‬ ‫עם‬,‫זוהי‬ ‫זאת‬‫נקודת‬‫מוצא‬.‫אין‬ ‫בלבד‬‫היא‬‫נקודת‬,‫שכן‬ ‫סיום‬‫על‬‫היושב‬‫בדין‬ ‫לבחון‬‫את‬‫שיעור‬‫ההוצאות‬‫הנטען‬‫ולבדוק‬‫אם‬‫המדובר‬‫בהוצאות‬,‫סבירות‬ ‫מידתיות‬‫והכרחיות‬‫לניהול‬‫ההליך‬‫בהתחשב‬‫בכלל‬‫נסיבות‬‫העניין‬.‫שכר‬ ‫הטרחה‬‫וההוצאות‬‫שהוצאו‬‫בפועל‬‫הן‬‫אפוא‬‫נתון‬‫רלבנטי‬‫במסגרת‬‫פסיקת‬ ‫ההוצאות‬‫אולם‬‫לא‬‫נתון‬‫בלעדי‬)‫השוו‬"‫א‬ ‫ע‬9535/04‫סיעת‬"‫ביאליק‬10' "‫נ‬ ‫סיעת‬"‫יש‬‫עתיד‬‫לביאליק‬)‫טרם‬.(‫פורסם‬‫הוצאות‬‫המשפט‬‫אינן‬‫פרס‬‫או‬‫בונוס‬ ‫לצד‬‫הזוכה‬‫אלא‬‫החזר‬‫הוצאות‬‫נדרשות‬‫וראויות‬‫בהליך‬)‫השוו‬Crains, "‫ל‬ ‫הנ‬ 7
 8. 8. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ '‫בעמ‬488, .(‫לפיכך‬‫אין‬‫בהכרח‬‫לשפות‬‫על‬‫כל‬‫הוצאה‬‫שהוצאה‬‫בפועל‬‫אם‬‫אין‬ ‫היא‬‫הכרחית‬‫לניהול‬‫ההליך‬‫וכל‬‫יסודה‬‫הוא‬‫בזהירות‬‫יתר‬‫של‬‫בעל‬‫הדין‬)‫השוו‬ Rechberger' , "‫בעמ‬ ‫ל‬ ‫הנ‬71.(‫ההוצאות‬‫צריכות‬‫להיות‬‫פרופורציונליות‬‫להליך‬ ‫עצמו‬‫ומהותו‬‫שכן‬‫בכך‬‫יש‬‫כדי‬‫למנוע‬‫הטלת‬‫עלות‬‫יתר‬‫על‬‫המפסיד‬‫להליך‬ ‫כמו‬‫גם‬‫עידוד‬‫ניהול‬‫הליך‬‫ראוי‬‫על‬‫ידי‬‫הזוכה‬)‫השוו‬Lownds v Home Office, [2002] 1 W.L.R. 2450,‫הלורד‬Woolf.(‫פסיקת‬‫ההוצאות‬‫ושכר‬‫הטרחה‬ ‫מבוססת‬‫היא‬‫אפוא‬‫על‬‫הפעלת‬‫שיקול‬‫דעת‬‫אובייקטיבי‬‫בכל‬‫מקרה‬‫על‬‫פי‬ .‫נסיבותיו‬) "‫ההדגשה‬‫הוספה‬–(. .‫ש‬ ‫י‬ 16.‫לגבי‬‫הנטל‬‫להוכחת‬‫שיעור‬‫ההוצאות‬,‫נפסק‬ ‫בפועל‬‫בעניין‬‫תנובה‬, )‫פסקה‬ ‫שם‬25: (‫כי‬ "‫ההכרה‬‫בפסיקת‬‫הוצאות‬" "‫כנקודת‬ ‫ריאליות‬‫מוצא‬‫משמעה‬‫כי‬‫הטוען‬ ‫להוצאות‬‫הוא‬‫שצריך‬‫להוכיח‬‫את‬‫שיעורן‬, , .‫על‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ ‫בפועל‬‫דרך‬‫של‬ ‫הגשת‬‫הסכם‬‫שכר‬‫הטרחה‬)‫ראו‬‫הנחית‬‫נשיא‬‫בית‬‫המשפט‬‫העליון‬‫מיום‬ 6.2.1998;( "‫פירוט‬ ‫ל‬ ‫הנ‬‫העבודה‬‫שהושקעה‬;‫בסיס‬ ‫בתיק‬‫החיוב‬‫בשכר‬‫הטרחה‬ ‫וראיות‬‫על‬‫ביצוע‬‫התשלום‬‫בפועל‬‫או‬‫חיוב‬‫בתשלום‬‫מעין‬.‫משהוכחו‬ ‫זה‬ ‫ופורטו‬‫ההוצאות‬,‫עובר‬ ‫בפועל‬‫הנטל‬‫לצד‬‫שכנגד‬–‫שהפסיד‬‫במשפטו‬– ‫להראות‬‫מדוע‬‫אין‬‫לפסוק‬‫הסכום‬,‫בשים‬ ‫המבוקש‬‫לב‬‫לסבירות‬,‫ההוצאות‬ ‫הכרחיותן‬.‫ומידתיותן‬" 17.‫ב‬"‫א‬ ‫ע‬2076/09. .‫בלאושטיין‬ ‫י‬ ‫ח‬‫בניין‬‫והשקעות‬"‫מ‬ ‫בע‬'‫מדינת‬ ‫נ‬‫ישראל‬–‫משרד‬ ‫הבינוי‬‫והשיכון‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬2.9.2010(‫התייחס‬'‫השופט‬ ‫כב‬'‫דנציגר‬ ‫י‬‫לרשימת‬ ‫השיקולים‬‫העשויים‬‫להנחות‬‫את‬‫בית‬‫המשפט‬‫בבואו‬‫להכריע‬‫בגובה‬‫ההוצאות‬‫ושכר‬ ‫טרחה‬‫לו‬‫זכאי‬‫בעל‬‫דין‬‫שזכה‬: ,‫כדלקמן‬ ‫בתביעתו‬ ", ,‫בעל‬ ‫ככלל‬ ‫אכן‬‫דין‬‫שזכה‬,‫זכאי‬ ‫בתביעתו‬‫להוצאותיו‬]‫ראו‬:‫למשל‬"‫א‬ ‫ע‬ 1182/90‫שחם‬" , '‫ד‬ ‫פ‬ ‫רוטמן‬ ‫נ‬‫מו‬)4(330,346)1992,[(‫בעוד‬‫במקרה‬,‫שלפנינו‬ ‫קבע‬‫בית‬‫המשפט‬‫המחוזי‬‫כי‬‫הוא‬‫אינו‬‫מוצא‬‫מקום‬‫לחייב‬‫את‬‫המשיבים‬ ‫בהשבת‬‫מלוא‬‫סכום‬‫האגרה‬‫ששילמה‬‫המערערת‬‫וזאת‬‫נוכח‬"‫סכום‬‫התביעה‬ ‫לעומת‬) "‫ראו‬ ‫תוצאותיה‬‫פסקה‬17‫לפסק‬.(‫שיקול‬ ‫הדין‬‫זה‬‫הוא‬‫אחד‬‫מן‬ ‫השיקולים‬‫שרשאי‬‫בית‬‫המשפט‬‫לשקול‬‫בקביעת‬‫שיעור‬‫ההוצאות‬]‫תקנה‬ 512( )‫ב‬‫ל‬‫תקנות‬‫סדר‬‫הדין‬‫האזרחי‬- " ,‫ד‬ ‫התשמ‬1984.[‫בבואו‬‫לפסוק‬‫הוצאות‬ ‫רשאי‬‫בית‬‫המשפט‬‫לשקול‬‫שיקולים‬,‫כגון‬ ‫נוספים‬‫התעריף‬‫המינימאלי‬ 8
 9. 9. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫שקבעה‬‫לשכת‬‫עורכי‬‫הדין‬‫כרף‬;‫דרך‬ ‫תחתון‬‫ניהול‬,‫היקף‬ ‫ההליך‬‫הסכום‬ ‫השנוי‬,‫מורכבות‬ ‫במחלוקת‬‫התיק‬‫והזמן‬‫שהושקע‬‫בהכנתו‬‫וחשיבות‬‫העניין‬ ‫לבעלי‬‫הדין‬‫לרבות‬‫האינטרס‬,‫אולם‬ ‫הציבורי‬‫אין‬‫המדובר‬‫ברשימה‬‫סגורה‬‫של‬ ‫שיקולים‬‫וכל‬‫מקרה‬‫ייבחן‬‫על‬‫פי‬‫נסיבותיו‬]‫ראו‬:‫בהרחבה‬"‫ץ‬ ‫בג‬891/05;"‫א‬ ‫ע‬ 2617/00‫תנובה‬‫מרכז‬‫שיתופי‬‫לשיווק‬‫תוצרת‬‫חקלאית‬‫בישראל‬"‫מ‬ ‫בע‬'‫נ‬ ‫הרשות‬‫המוסמכת‬‫למתן‬‫רישיונות‬‫יבוא‬-‫משרד‬,‫המסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫והתעסוקה‬,‫פסקאות‬25-23‫להחלטת‬‫כבוד‬‫הרשם‬)‫כתוארו‬" (‫ר‬ ‫ד‬ ‫אז‬'‫מרזל‬ ‫י‬ ])‫פורסם‬,[‫בנבו‬30.6.2005.[() "‫ההדגשה‬‫הוספה‬–(. .‫ש‬ ‫י‬ ‫וראה‬‫גם‬‫ב‬"‫א‬ ‫רע‬1975/08‫על‬‫רד‬‫הנדסת‬‫מעליות‬"‫מ‬ ‫בע‬'‫נציגות‬ ‫נ‬‫הבית‬‫המשותף‬ '‫ברקת‬ ‫מרח‬16‫חולון‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬09.04.2008(;‫ב‬"‫א‬ ‫ע‬10242/09‫בלטר‬'‫כפר‬ ‫נ‬ ‫מעש‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬2.2.2011(. 18.‫לצד‬‫כל‬‫האמור‬‫יש‬‫להזכיר‬‫את‬‫הכלל‬‫הנקוט‬‫בשיטת‬‫משפטנו‬" :‫לפיו‬‫בהעדר‬‫נסיבות‬ ,‫אין‬ ‫מיוחדות‬‫צידוק‬‫לכך‬‫שבעל‬‫דין‬‫שזכה‬‫במשפט‬‫ייצא‬‫בחסרון‬‫כיס‬‫וישא‬ ‫בעצמו‬‫אפילו‬‫מקצת‬‫ההוצאות‬‫שנאלץ‬‫להוציאן‬) ""‫א‬ ‫ע‬9466/05‫שוויקי‬'‫מדינת‬ ‫נ‬ " ,‫ד‬ ‫פ‬ ‫ישראל‬‫סב‬)3(806,‫פסקה‬31‫והאסמכתאות‬‫שם‬)2008.(( 19.‫בנוסף‬‫לאמור‬,‫לעניין‬ ‫לעיל‬‫פסיקת‬‫הוצאות‬‫מומחים‬‫נפסק‬"‫א‬ ‫בע‬2906/01‫עירית‬‫חיפה‬ '‫מנורה‬ ‫נ‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬25.5.2006(‫נפסק‬;‫כי‬ "‫הנה‬‫כי‬,‫שכרם‬ ‫כן‬‫של‬‫מומחים‬‫אשר‬‫טרחתם‬‫נדרשה‬‫לצורך‬‫הוכחת‬‫טענותיו‬ ‫של‬‫בעל‬‫הדין‬‫מהווה‬"‫הוצאות‬"‫אותן‬ ‫משפט‬‫יש‬‫לפסוק‬‫כדבר‬‫שבשגרה‬‫בתום‬ ‫ההליך‬)‫ראו‬"‫א‬ ‫ע‬9535/04‫סיעת‬"‫ביאליק‬10' "‫סיעת‬ ‫נ‬"‫יש‬‫עתיד‬"‫לביאליק‬ ]‫פורסם‬,[‫בפיסקה‬ ‫בנבו‬7: )‫עניין‬ ‫להלן‬‫סיעת‬"‫ביאליק‬10.((") "‫ההדגשה‬‫הוספה‬ –(. .‫ש‬ ‫י‬ ‫מן‬‫הכלל‬‫אל‬‫הפרט‬ 20.‫בהתאם‬‫להחלטתי‬‫מיום‬22.10.2014‫הצדדים‬‫הגישו‬‫לעיוני‬‫טבלה‬‫משותפת‬‫בת‬‫כ‬– 50'‫עמ‬" : )‫להלן‬‫הטבלה‬("‫בה‬‫חילקו‬‫הנתבעים‬‫את‬‫שכר‬‫הטרחה‬‫וההוצאות‬‫לכ‬–20 ‫קטגוריות‬‫שונות‬‫תוך‬‫פירוט‬‫מהות‬‫הפעילות‬‫בכל‬,‫שעות‬ ‫קטגוריה‬‫העבודה‬‫שהושקעו‬ 9
 10. 10. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫בכל‬,‫הסכום‬ ‫פעילות‬‫הכולל‬‫שחויב‬‫בגין‬‫כל‬‫פעילות‬‫והפנייה‬‫לחשבוניות‬‫המס‬‫שהופקו‬ ‫לצורך‬‫תשלום‬‫עבור‬‫כל‬.‫פעילות‬ ‫בטבלה‬‫נכללו‬‫טענות‬‫התובעים‬‫בתגובה‬‫לדרישת‬,‫תשובת‬ ‫הנתבעים‬‫הנתבעים‬ ‫ותגובת‬‫התובעים‬‫לתשובת‬.‫הנתבעים‬ ‫כפי‬‫שיפורט‬,‫בגין‬ ‫בהמשך‬‫כל‬‫ההוצאות‬‫בהם‬‫נשאו‬‫הנתבעים‬,‫הוצגו‬ ‫בפועל‬‫על‬‫ידי‬ ‫הנתבעים‬‫אסמכתאות‬‫חשבונאיות‬,‫כי‬ ‫כדין‬‫אלו‬‫הוצאו‬‫בזמן‬,‫ולכן‬ ‫אמת‬‫השאלה‬‫היחידה‬ ‫העומדת‬‫כאן‬‫למבחן‬‫היא‬‫שאלת‬‫סבירותן‬‫ובלאו‬‫הכי‬‫זכאות‬‫הנתבעים‬.‫לקבלן‬ ‫שכר‬‫טרחת‬"‫ד‬ ‫עו‬‫והוצאות‬‫עבור‬‫שירותים‬‫משפטיים‬ 21.,‫הנתבעים‬ ‫כאמור‬‫צירפו‬‫לטבלה‬‫חשבוניות‬‫מס‬, /‫חשבונות‬ ‫קבלה‬‫עסקה‬"‫חות‬ ‫ודו‬‫פירוט‬ ‫חיובים‬‫לחשבונות‬‫עסקה‬‫בגין‬‫שכר‬‫טרחת‬‫עורכי‬‫הדין‬‫והחזר‬‫הוצאות‬‫עבור‬‫שירותים‬ ‫משפטיים‬‫למועדים‬‫שונים‬‫במהלך‬‫ניהול‬.‫ההליך‬ ,‫הציגו‬ ‫בכך‬‫הנתבעים‬‫ראיות‬‫על‬‫ביצוע‬‫התשלומים‬‫בפועל‬‫וניתן‬‫להיווכח‬‫כי‬‫החשבונות‬ ‫הופקו‬‫תוך‬‫כדי‬‫ניהול‬‫ההליך‬‫וללא‬‫תלות‬‫בתוצאות‬.‫המשפט‬ 22.‫בהתאם‬‫לכללים‬‫וברוח‬‫הפסיקה‬‫וההלכה‬‫המחייבת‬, "‫לעניין‬ ‫ל‬ ‫הנ‬‫פסיקת‬"‫ט‬ ‫שכ‬"‫ד‬ ‫עו‬ ,‫ולאחר‬ ‫והוצאות‬‫שעיינתי‬‫בטענות‬,‫אני‬ ‫הצדדים‬‫סבור‬‫כי‬‫בעת‬‫פסיקת‬‫שכר‬‫טרחת‬"‫ד‬ ‫עו‬ ‫והוצאות‬‫עבור‬‫שירותים‬‫משפטיים‬-‫במקרה‬‫זה‬‫יש‬:‫בעקרונות‬ ‫להתחשב‬‫שהותוו‬ ,‫ובכלל‬ ‫בפסיקה‬,‫בנושאים‬ ‫זה‬‫ובנתונים‬;‫הבאים‬ 1.‫התביעה‬‫הינה‬‫תביעה‬,‫סבוכה‬‫גם‬‫משפטית‬‫וגם‬‫עובדתית‬,‫ועניינה‬‫בין‬,‫היתר‬ ‫בטיעונים‬‫מקצועיים‬‫מתחום‬‫הגיאולוגיה‬‫וחיפושי‬‫הנפט‬. /‫בנושא‬ ‫הגז‬‫זה‬‫הובאו‬‫על‬ ‫ידי‬‫הצדדים‬‫מומחים‬‫בעלי‬‫שם‬,‫נערכו‬ ‫עולמי‬‫חקירות‬‫נגדיות‬‫ארוכות‬‫ומטבע‬,‫הדברים‬ ‫מעבר‬‫לזמן‬,‫הדיונים‬‫הקדישו‬‫הצדדים‬‫ובאי‬‫כוחם‬‫זמן‬‫רב‬‫להכנה‬‫ולימוד‬ ‫החומר‬. 2.‫ההליך‬‫נסתיים‬‫ביוזמת‬‫ולבקשת‬‫התובע‬‫להפסקת‬‫התביעה‬‫ולא‬‫בהכרעה‬ ‫שיפוטית‬‫ולצורך‬‫ההחלטה‬,‫אין‬ ‫כאן‬‫וודאות‬‫לגבי‬‫תוצאות‬‫התובענה‬‫לו‬‫הייתה‬ ‫מוכרעת‬‫בפסק‬.‫דין‬ 10
 11. 11. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ 3.‫הבקשה‬‫להפסקת‬‫התביעה‬‫הוגשה‬‫לפני‬‫שלב‬‫הסיכומים‬. 4.‫בהליך‬‫הוגשו‬‫עד‬‫כה‬)‫על‬‫ידי‬‫מי‬(‫בסך‬ ‫מהצדדים‬‫הכל‬84‫בקשות‬,‫נדונו‬ ‫ביניים‬ ‫שני‬‫הליכי‬‫ערעור‬‫על‬‫החלטות‬‫בבקשות‬‫ביניים‬‫שהגישו‬‫התובעים‬‫לבית‬ ‫המשפט‬,‫הוגשו‬ ‫העליון‬‫תצהירי‬‫עדות‬‫ראשית‬‫מטעם‬‫הצדדים‬‫ושתי‬‫חוות‬ ‫דעת‬‫מטעם‬‫הנתבעים‬‫ונערכו‬7‫ימי‬‫הוכחות‬. 5.‫שכר‬‫הטרחה‬‫ששולם‬‫על‬‫ידי‬‫הנתבעים‬‫גבוה‬‫באופן‬‫משמעותי‬‫מהתעריף‬ ‫שנקבע‬‫על‬‫ידי‬‫לשכת‬‫עורכי‬.‫הדין‬ 6.‫הסעד‬‫הכספי‬‫שנדרש‬‫בתביעה‬‫הינו‬‫על‬2.5‫מיליון‬₪,‫כאשר‬‫בפועל‬‫כפי‬‫שכבר‬‫צוין‬ ,‫עותרים‬ ‫לעיל‬‫הנתבעים‬‫להחזר‬"‫ט‬ ‫שכ‬"‫ד‬ ‫עו‬‫בסכום‬‫קרוב‬‫לסכום‬,‫התביעה‬ ‫בסך‬‫של‬2‫מיליון‬₪. 23.‫לאחר‬‫שבחנתי‬‫את‬‫החומר‬‫הרב‬‫שהגישו‬‫הנתבעים‬‫לביסוס‬,‫ומעיון‬ ‫דרישתם‬‫מעמיק‬ ‫בקטגוריות‬‫שכר‬‫הטרחה‬‫שציינו‬‫הנתבעים‬‫בטבלה‬,‫כי‬ ‫עולה‬‫ישנה‬,‫כפילות‬ ‫לכאורה‬‫ביחס‬ ‫למספר‬‫קטגוריות‬"‫ט‬ ‫שכ‬"‫ד‬ ‫עו‬,‫לגביהן‬ ‫הנדרשות‬‫לא‬‫נתנו‬‫הנתבעים‬‫הסבר‬‫המניח‬‫את‬ ;‫הדעת‬ ‫כך‬,‫הנתבעים‬ ‫למשל‬‫ציינו‬‫כי‬‫הושקעו‬81.25‫שעות‬‫עבודה‬)‫בשווי‬54,812(‫בקטגוריה‬ ₪ ‫של‬"‫הכנות‬‫לצורך‬‫לימוד‬‫וכן‬‫לימוד‬‫העובדות‬‫הרלוונטיות‬‫והבסיס‬‫המקצועי‬ ‫והמשפטי‬‫הנחוץ‬‫לצורך‬.‫לימוד‬ ‫ההגנה‬‫והכנת‬‫המענה‬‫לטענות‬‫שבמכתב‬ ‫התובעים‬)‫שקדם‬(‫לתובענה‬, ."‫הושקעו‬ ‫כן‬202.5‫שעות‬‫עבודה‬)‫בשווי‬130,860(₪ ‫בקטגוריה‬‫של‬"‫כתב‬‫הגנה‬–‫עריכת‬,‫קבלת‬ ‫טיוטות‬‫הערות‬)‫מאת‬‫לקוחות‬ (‫ושילוב‬ ‫ומומחים‬‫תיקונים‬‫בתוך‬‫טיוטות‬‫מתוקנות‬, ."‫הושקעו‬ ‫בנוסף‬195.2 ‫שעות‬‫עבודה‬)‫בשווי‬185,849(‫בקטגוריה‬ ₪‫של‬", ,‫התייעצויות‬ ‫פגישות‬ ‫תכתובות‬ ‫ושיחות‬‫עם‬‫לקוחות‬,‫לרבות‬ ‫ומטעמם‬‫מומחים‬‫וגורמים‬‫רלוונטיים‬‫בעניינים‬ ‫שונים‬‫הנוגעים‬‫להגנה‬–‫זולת‬‫לצורך‬‫תצהירי‬‫עדויות‬‫ראשיות‬‫והוכחות‬, ."‫כן‬ ‫הושקעו‬97‫שעות‬‫עבודה‬)‫בשווי‬95,443(‫בקטגוריה‬ ₪‫של‬"‫הכנה‬‫לדיונים‬‫בבית‬ ‫המשפט‬‫והשתתפות‬‫בדיונים‬‫שונים‬‫במסגרת‬,‫לרבות‬ ‫ההליך‬‫טיפול‬‫נחוץ‬ ‫לאחר‬‫הדיונים‬‫והפקת‬‫משמעויות‬‫להמשך‬–‫זולת‬‫דיוני‬‫הוכחות‬." ‫לאחר‬‫עיון‬‫בטענות‬,‫בטבלה‬ ‫הנתבעים‬‫וברכיבי‬‫החיוב‬‫המופיעים‬,‫אני‬ ‫בה‬‫סבור‬‫כי‬‫קיימת‬ ‫לכאורה‬‫חפיפה‬‫וכפילות‬,‫ביחס‬ ‫מסוימת‬‫לפעולות‬‫שעסקו‬‫בלימוד‬‫וניתוח‬‫קו‬‫ההגנה‬‫של‬ 11
 12. 12. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫הנתבעים‬" ;‫כגון‬‫הכנות‬‫לצורך‬...‫לצורך‬ ‫לימוד‬‫ההגנה‬"‫לבין‬‫פעולות‬‫כגון‬ "... ,‫בעניינים‬ ‫פגישות‬ ‫תכתובות‬‫שונים‬‫הנוגעים‬"...‫להגנה‬‫ולבין‬"‫הכנה‬ ... ..‫הפקת‬ ‫לרבות‬ ‫לדיונים‬‫משמעויות‬"....‫להמשך‬‫ולטעמי‬‫אין‬‫לזכות‬‫את‬‫הנתבעים‬ ‫במלוא‬‫הסכום‬‫הנתבע‬‫על‬.‫ידם‬ 24.‫לאור‬‫כל‬,‫אני‬ ‫האמור‬‫סבור‬‫כי‬‫לאחר‬‫הפחתת‬‫הסכומים‬, "‫שלא‬ ‫ל‬ ‫הנ‬‫הוכח‬‫כי‬‫אינם‬‫חיובים‬ ,‫בגין‬ ‫זהים‬‫שכר‬‫טרחת‬, "‫ולאחר‬ ‫ד‬ ‫עו‬‫שקילת‬‫השיקולים‬‫האמורים‬‫לעיל‬‫ואיזון‬,‫ביניהם‬ ‫תוך‬‫בחינת‬‫סבירות‬‫גובה‬‫שכר‬‫הטרחה‬‫ובהתחשב‬‫באפשרות‬‫שאילו‬‫התובענה‬‫הייתה‬ ‫מסתיימת‬‫בפסק‬‫דין‬,‫קיים‬ ‫מנומק‬‫גם‬,‫לצורך‬ ‫סיכוי‬‫פסיקת‬‫אומדן‬,‫שתביעת‬ ‫ההוצאות‬ ‫התובעים‬‫הייתה‬‫מתקבלת‬‫במלואה‬‫או‬,‫והנתבעים‬ ‫בחלקה‬‫היו‬‫מחויבים‬‫בתשלום‬ ,‫יש‬ ‫הוצאותיהם‬‫להעמיד‬‫את‬‫התשלום‬‫עבור‬‫שכר‬‫טרחת‬‫עורכי‬‫הדין‬‫בסך‬‫כולל‬‫של‬ 900,000"‫ח‬ ‫ש‬)‫כולל‬,( "‫בתוספת‬ ‫מ‬ ‫מע‬‫התשלום‬‫עבור‬‫ההוצאות‬‫השוטפות‬)‫כגון‬ , , , ,‫שירותי‬ ‫טלפונים‬ ‫כריכות‬ ‫צילומים‬ ‫שליחויות‬, , ,‫חניות‬ ‫נסיעות‬ ‫דואר‬ ‫מזכירות‬('‫וכד‬ ‫בסך‬‫של‬35,000"‫ח‬ ‫ש‬. ‫פסיקת‬‫הוצאות‬‫מומחים‬ 25.‫הנתבעים‬‫צירפו‬‫לטבלה‬‫את‬‫האסמכתאות‬‫שביסוד‬‫ההוצאות‬‫שצוינו‬,‫בהן‬ ‫בה‬‫נכללו‬ ‫בקשות‬‫לתשלום‬‫וחשבוניות‬‫מס‬/‫קבלות‬/‫חשבוניות‬‫עסקה‬‫בגין‬‫התשלום‬‫למומחים‬ ‫ובכך‬‫הציגו‬‫ראיות‬‫על‬‫ביצוע‬‫התשלום‬‫למומחים‬.‫בפועל‬ 26.‫בהתאם‬‫לכללים‬‫שצוינו‬‫לעיל‬‫ולאחר‬‫שעיינתי‬‫בטענות‬,‫אני‬ ‫הצדדים‬‫סבור‬‫כי‬‫בעת‬‫פסיקת‬ ‫הוצאות‬‫המומחים‬-‫במקרה‬‫זה‬‫יש‬‫להתחשב‬‫בנושאים‬‫הבאים‬‫וזאת‬‫בנוסף‬‫לכלל‬ ‫הנושאים‬‫שצוינו‬‫לעיל‬‫ביחס‬‫לשכר‬‫טרחת‬; "‫ד‬ ‫עו‬ 1.‫סכום‬‫הוצאות‬‫המומחים‬‫נקבע‬‫בהתאם‬‫להוכחת‬‫תשלומו‬‫בפועל‬‫בחשבונות‬ ‫המלמדים‬‫על‬‫שיעורו‬.‫במפורש‬ 2.‫הנתבעים‬‫עמדו‬‫אל‬‫מול‬‫סיכון‬‫כספי‬‫בסך‬‫של‬2.5‫מיליון‬₪)‫ולטענתם‬‫אף‬‫בסך‬ ‫המתקרב‬-‫ל‬10‫מיליארד‬(‫כנתבעים‬ ‫דולר‬‫בהליך‬‫שלא‬‫הם‬‫יזמו‬‫ומדובר‬‫בהליך‬ ‫הנוגע‬‫לתחום‬‫מומחיות‬‫בגיאולוגיה‬‫וחיפושי‬,‫הנפט‬‫המחייב‬‫ככלל‬‫צורך‬‫בידע‬ 12
 13. 13. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ ‫מקצועי‬‫ייחודי‬‫ופניית‬‫הנתבעים‬‫למומחים‬‫מטעמם‬‫מובנת‬.‫וסבירה‬ ‫שכרם‬‫של‬‫המומחים‬‫נקבע‬‫לפני‬‫מתן‬‫פסק‬‫הדין‬,‫תוך‬‫שהנתבעים‬‫לוקחים‬‫את‬ ‫הסיכון‬‫שהוצאות‬‫אלו‬‫לא‬‫יוחזרו‬‫להם‬‫על‬‫ידי‬,‫במידה‬ ‫התובעים‬‫והתביעה‬‫תתקבל‬– ‫וגם‬‫מכך‬‫ניתן‬‫ללמוד‬‫על‬‫סבירות‬‫ההוצאות‬)‫ראה‬‫לעניין‬:‫זה‬"‫א‬ ‫רע‬5919/14‫דוד‬‫בכר‬ '‫המברשת‬ ‫נ‬‫רוחמה‬‫אגודה‬‫שיתופית‬‫חקלאית‬"‫מ‬ ‫בע‬)‫פורסם‬,‫בנבו‬ 29.1.2015.(( 27.‫מעיון‬‫מעמיק‬‫בטבלה‬‫שהגישו‬‫הצדדים‬‫ביחס‬‫לפירוט‬‫הוצאות‬‫המומחים‬‫עולה‬‫כי‬‫ישנה‬ ‫כפילות‬‫ביחס‬‫למספר‬‫קטגוריות‬‫לגביהן‬‫לא‬‫נתנו‬‫הנתבעים‬‫הסבר‬‫מניח‬‫את‬;‫כך‬ ‫הדעת‬ ,‫הנתבעים‬ ‫למשל‬‫ציינו‬‫כי‬‫המומחים‬‫השקיעו‬309.5‫שעות‬)‫בשווי‬135,790(₪ ‫בקטגוריה‬‫של‬"‫לימוד‬‫כתב‬‫התביעה‬‫על‬,‫יעוץ‬ ‫נספחיו‬‫מקצועי‬‫בשלב‬‫הכנת‬‫כתב‬ ‫ההגנה‬"‫כאשר‬‫במקביל‬‫הושקעו‬767‫שעות‬)‫בשווי‬298,060( "‫בקטגוריה‬ ‫ח‬ ‫ש‬‫של‬‫הכנת‬ "‫חוות‬‫דעת‬:‫ניתוח‬ ‫מקצועית‬‫החומר‬,‫סינטזה‬ ‫הביבליוגרפי‬‫של‬‫נתוני‬ ‫המאמרים‬"‫חות‬ ‫והדו‬,‫גיבוש‬ ‫השונים‬,‫שירטוט‬ ‫מסקנות‬,‫הכנת‬ ‫מפות‬‫חוות‬ ;‫עבודה‬ ‫הדעת‬‫מול‬‫לקוח‬‫ומול‬‫משרד‬"‫ד‬ ‫עו‬‫זאב‬‫שרף‬"‫וכן‬‫הושקעו‬151‫שעות‬ )‫בשווי‬80,960(‫בקטגוריה‬ ₪‫של‬"‫מחקר‬‫ותמיכה‬‫בהכנת‬‫חוות‬‫דעת‬"‫ר‬ ‫ד‬‫עמוס‬ ‫ביין‬, "‫ובנוסף‬307.5‫שעות‬)‫בשווי‬136,200(‫בגין‬ ₪",‫סיוע‬ ‫חקירות‬‫בהכנת‬ ‫חקירות‬,‫לווי‬ ‫התובעים‬,‫חקירות‬ ‫מקצועי‬‫הנתבעים‬– "‫לאחר‬‫עיון‬‫בטענות‬ ,‫אני‬ ‫הנתבעים‬‫סבור‬‫כי‬‫חלק‬‫מהליך‬‫הכנת‬‫חוות‬‫דעת‬‫מקצועית‬‫מטעם‬,‫ממילא‬ ‫המומחים‬ ‫כולל‬‫בחובו‬‫הליך‬‫של‬‫לימוד‬‫כתב‬‫התביעה‬‫ומתן‬‫ייעוץ‬‫מקצועי‬‫לגבי‬‫כתב‬.‫כמו‬ ‫ההגנה‬,‫כן‬ ‫במסגרת‬‫הכנת‬‫חוות‬,‫ממילא‬ ‫הדעת‬‫נכללות‬‫פעולות‬‫הקשורות‬‫למחקר‬‫ותמיכה‬‫בהכנת‬ ‫אותה‬‫חוות‬‫הדעת‬‫ולטעמי‬‫אין‬‫לזכות‬‫את‬‫הנתבעים‬‫במלוא‬‫הסכום‬‫הנתבע‬‫על‬.‫ידם‬ 28.‫לאור‬‫כל‬,‫אני‬ ‫האמור‬‫סבור‬‫כי‬‫לאחר‬‫הפחתת‬‫הסכומים‬‫המהווים‬‫כפל‬‫תשלום‬‫בגין‬‫עבודת‬ ‫המומחים‬‫ולאחר‬‫שקילת‬‫מכלול‬‫השיקולים‬‫האמורים‬‫לעיל‬‫ואיזון‬,‫תוך‬ ‫ביניהם‬‫בחינת‬ ‫סבירות‬,‫יש‬ ‫ההוצאה‬‫להעמיד‬‫את‬‫התשלום‬‫עבור‬‫הוצאות‬‫המומחים‬‫בסך‬‫של‬450,000 ₪. ‫סוף‬‫דבר‬ 29.‫התובעים‬‫ישלמו‬‫לנתבעים‬1–3‫שכר‬‫טרחת‬"‫ד‬ ‫עו‬‫בסך‬‫של‬900,000₪. ‫התשלום‬‫יבוצע‬‫על‬‫ידי‬,‫כנגד‬ ‫התובעים‬‫קבלת‬‫חשבונית‬‫מס‬,‫בכפוף‬ ‫כדין‬‫לאמור‬‫בסעיף‬ 38.‫להלן‬ 13
 14. 14. ‫תא‬( )‫מרכז‬9126-11-10‫יוסי‬‫לנגוצקי‬'‫רציו‬ ‫נ‬‫חיפושי‬‫נפט‬)1992- (‫שותפות‬‫מוגבלת‬ 30.‫התובעים‬‫ישלמו‬‫לנתבעים‬1–3‫את‬‫ההוצאות‬‫השוטפות‬‫בסך‬‫של‬35,000₪. 31.‫התובעים‬‫ישלמו‬‫לנתבעים‬1–3‫את‬‫ההוצאות‬‫עבור‬‫שכר‬‫המומחים‬‫בסך‬‫כולל‬‫של‬ 450,000₪. 32.‫ככל‬‫שלא‬‫ישולמו‬"‫ט‬ ‫שכ‬‫וההוצאות‬"‫ל‬ ‫הנ‬‫בתוך‬30‫ימים‬‫יתווספו‬‫להם‬‫הפרשי‬‫הצמדה‬ ‫וריבית‬‫כחוק‬‫מהיום‬‫ועד‬‫למועד‬‫התשלום‬.‫בפועל‬ 33.‫חיובי‬‫התובעים‬‫לתשלום‬"‫ט‬ ‫שכ‬‫והוצאות‬‫כמפורט‬‫לעיל‬‫הם‬‫ביחד‬.‫ולחוד‬ 5129371 34.54678313‫מבלי‬‫לגרוע‬‫מהאמור‬,‫הנתבעים‬ ‫לעיל‬1–3‫יודיעו‬‫לתובעים‬‫עד‬‫ליום‬15.4.15,‫מי‬ ‫הגורם‬‫ששילם‬‫בפועל‬‫את‬"‫ט‬ ‫שכ‬‫וההוצאות‬‫במהלך‬‫ניהול‬‫המשפט‬‫והתשלום‬‫יבוצע‬ .‫תשלום‬ ‫לפקודתו‬‫של‬‫התובעים‬‫למי‬‫מהנתבעים‬‫את‬‫הסכום‬‫במלואו‬‫בהתאם‬‫לאמור‬,‫לעיל‬ ‫ייחשב‬‫לפירעון‬‫מלא‬.‫ומוחלט‬ ‫ניתן‬‫ניסן‬ '‫ג‬ ,‫היום‬,‫תשע"ה‬23‫מרץ‬2015‫בהעדר‬ ,.‫הצדדים‬ ‫יעקב‬‫שינמן‬54678313 ‫נוסח‬‫מסמך‬‫זה‬‫כפוף‬‫לשינויי‬‫ניסוח‬‫ועריכה‬ ‫בעניין‬‫עריכה‬‫ושינויים‬‫במסמכי‬,‫חקיקה‬ ‫פסיקה‬‫ועוד‬‫באתר‬‫נבו‬–‫הקש‬‫כאן‬ 14

×