Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

נטל המס בישראל

1,311 views

Published on

מצגת מאתר מכון ון ליר בנושא נטל המס בישראל

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

נטל המס בישראל

 1. 1. האם המס בישראל אכן גבוה מידי ? ואן - ליר נובמבר 2006
 2. 2. הקדמה <ul><li>נתבקשתי לענות על השאלה : האם המס בישראל גבוה מידי ? </li></ul><ul><li>התשובה האמיתית : השאלה לא מוצלחת . </li></ul><ul><li>מערכת מיסוי אינה דבר שעומד בפני עצמו . היא חלק ממערכת שלמה של מדיניות ציבורית הכוללת : </li></ul><ul><li>הוצאות ציבוריות המביאות בחשבון את הצרכים האובייקטיבים ואת מערכת ההעדפות של הציבור . </li></ul><ul><li>מערכת מס המממנת את ההוצאות הציבוריות אך גם המבנה שלה מבטא מערכת העדפות . </li></ul><ul><li>אמצעי מדיניות מינהלים חוץ תקציביים שיכולים להיות תחליף למדיניות דרך התקציב :. ( לדוגמא : היתר להביא עובדות סיעוד זרות זולות מחליף תשלומי העברה ) </li></ul>
 3. 3. התפתחות נטל המס בישראל <ul><li>נטל המס בישראל היה נמוך עד אמצע שנות ה -60 במתואם עם משקל נמוך של ההוצאות הציבוריות . באותה תקופה היה אפילו עודף בתקציב . </li></ul>
 4. 4. ההסברים להוצאות ציבוריות נמוכות <ul><li>הוצאות ביטחון מאוד נמוכות -5-6% מהתוצר . שקף נטל ביטחון , שקף הוצאות ריאליות </li></ul><ul><li>מדיניות ציבורית באמצעים מנהליים חוץ תקציביים : </li></ul><ul><li>תמיכה בפירמות : הגנה מפני יבוא , הזמנות ציבוריות , זיכיונות , משאבים לאומיים : מים , קרקע . </li></ul><ul><li>הוצאות רווחה מאוד דלות ותשלומי העברה קטנים וסלקטיביים . מדיניות הרווחה ניתנת בתוך הייצור - הבטחת תעסוקה מלאה . חינוך חובה רק ביסודי . </li></ul><ul><li>ההסתדרות כ &quot; סוכן ממשלתי &quot; שפותר בעיות חברתיות תוך סבסוד צולב בין פעילויות . </li></ul>
 5. 7. שעורי המיסים עד ועדת בן שחר ב -1975. <ul><li>שעורי מסים מאוד גבוהים ופרוגרסיביים . </li></ul><ul><li>שיטת הפטורים וההעלמות הופכת את המיסוי ללא אפקטיבי . </li></ul>
 6. 8. התפתחות נטל המס בישראל <ul><li>נטל המס בישראל יורד בהדרגה ואילו נטל המס בממוצע ה - OECD עלה עד לפני כמה שנים . התפתחות נטל המס בישראל ובמדינות OECD </li></ul><ul><li>67-85- קפיצת תקציב הביטחון , תקציב הרווחה , תקציב הסיוע התקציבי לייצור , תשלומי הריבית </li></ul><ul><li>כיום - הפער נסגר כמעט לחלוטין . </li></ul>
 7. 9. התפתחות נטל המס בישראל ובמדינות OECD המקור : דוח בנק ישראל 2005 – הנספח הסטטיסטי , עיבוד נתוני .OECD 2004
 8. 10. התפתחות נטל המס בישראל <ul><li>נטל מס – ( ע &quot; פ מנהל הכנסות המדינה -2005) שקופית 5 </li></ul><ul><li>36.7% לעומת 36.3% ב - oecd ו 38.8% באירופה </li></ul><ul><ul><li>מקום 15 ביחס ל - OECD </li></ul></ul><ul><ul><li>פחות מצפון אירופה ורוב מדינות מערב אירופה . </li></ul></ul><ul><ul><li>הרבה יותר גבוה מארה &quot; ב ויפן . </li></ul></ul>
 9. 12. מסקנות עיקריות נוספות <ul><li>נטל מס ישיר - מקום 24 ביחס ל - OECD - שקופית 6 </li></ul><ul><li>18.7% לעומת 22.6% ב - oecd ו 24.3% באירופה . </li></ul><ul><ul><li>קצת יותר מארה &quot; ב אך משמעותית פחות מכל מדינות אירופה . </li></ul></ul><ul><ul><li>ההסברים : </li></ul></ul><ul><ul><li>סף מס ישיר גבוה . </li></ul></ul><ul><ul><li>מיסוי נמוך על ההון – קרנות השתלמות , פנסיה , שכר דירה </li></ul></ul><ul><ul><li>היעדר מיסי עיזבון . </li></ul></ul>
 10. 14. נטל מס עקיף <ul><li>מקום 1 ביחס ל - OECD שקופית 7 </li></ul><ul><li>17.6% לעומת ממוצע של 13.7% ב - oecd ו -14.3% באירופה . </li></ul><ul><li>ההסברים : </li></ul><ul><li>מע &quot; מ בשעור בינוני כמעט נעדר פטורים . </li></ul><ul><li>מיסי קניה גבוהים . </li></ul>
 11. 16. נקודות לציון <ul><li>התייחסות למערכת הפנסיה : ברוב מדינות העולם קיימת מערכת פנסיה ממלכתית חובה כך שהפרשות שהציבור מפריש לפנסיה מוגדרות כמס . המשמעות היא שהרובד הראשון מהווה חלק עיקרי בפנסיה . בישראל הרובד הראשון של קצבת הזקנה הוא מצומצם מאוד ויתר ההפרשות לפנסיה הן רצוניות ולכן אינן מוגדרות כחובה . המסקנה של מנהל הכנסות המדינה היא שאם יוחל חוק פנסיה חובה כמו שמתוכנן יגדל נטל המס בכ -5%. </li></ul>
 12. 18. נטל מס ישיר
 13. 19. נטל מס עקיף
 14. 20. התפתחות נטל המס נטל המס בישראל מצטמצם והפערים בינה לבין העולם מצטמצמים
 15. 21. עומס המס - <ul><li>מקובל להניח שעומס מס אמיתי הוא פונקציה של נטל המס ביחס לתוצר לנפש כלומר למדינות עם תוצר לנפש גבוה &quot; קל &quot; יותר להחזיק נטל מס גבוה מאשר למדינות עם תוצר לנפש נמוך . על פי המדד הזה עומס המס בישראל גבוה בסך הכל . לדוגמא 5 מדינות עם תוצר לנפש דומה לישראל : כולן עם נטל מס נמוך במעט : </li></ul>
 16. 22. התפלגות נטל המס בין הסוגים השונים שקף <ul><li>מסקנות עיקריות </li></ul><ul><li>מבחינת מרכיב מס ההכנסה בתוך מערכת המסים ישראל נמצאת בדיוק באמצע . </li></ul><ul><li>המרכיב של ההפרשות לביטוח לאומי בתוך סך המיסים בישראל הוא כמעט הכי נמוך בעול . הבעיה הפרשות מעביד נמוכות . </li></ul><ul><li>מבחינת מרכיב המסים העקיפים ומס רכוש ישראל נמצאת במקום גבוה מאוד . </li></ul>
 17. 24. <ul><li>נטל מס הכנסה </li></ul><ul><li>נטל מס הכנסה בישראל : </li></ul><ul><li>בשנת 2003 היה 12.6% מהתוצר. </li></ul><ul><li>בשנת 2004 ירד ל-12.4% (מקור : בנק ישראל). </li></ul><ul><li>בשנת 2005 עלה ל-13.0% (מקור בנק ישראל) </li></ul><ul><li>השוואה למדינות אחרות </li></ul><ul><li>נטל מס הכנסה נמצאת ישראל במקום ה-15 כלומר בערך באמצע. </li></ul><ul><li>בארה&quot;ב נטל מס הכנסה הוא 11.8%. </li></ul><ul><li>המדינות שבהן נטל מס הכנסה הוא נמוך מ-10% הן מדינות אסיה –יפן וקוריאה ומדינות מזרח אירופה פולין , סלובקיה וצ'כיה. וגם טורקיה ,פורטוגל ויוון. </li></ul><ul><li>המדינות שבהן נטל המס הוא מעל 15%-כולן באירופה הן : שבדיה, לוקסמבורג, נורווגיה, איסלנד, פינלנד ובעיקר דנמרק. </li></ul>
 18. 25. התחלקות נטל המס בין יחידים וחברות <ul><li>נטל המס על יחידים בשנת 2003 הוא 9.8%. ישראל במקום ה -11. </li></ul><ul><li>נטל מס על חברות בשנת 2003 הוא 2.8% וישראל במקום ה -20. </li></ul><ul><li>המשמעות : כובד גדול יותר של מס הכנסה על יחידים - שכירים ועצמאיים וקטן יותר על חברות זאת בהנחה שמשקל משלמי המיסים בשתי הקבוצות אינו שונה ממדינה למדינה . </li></ul><ul><li>שעור מס חברות בישראל : 34% מקום 7 בעולם ( ב -3 מדינות פחות מ -20%- אירלנד 12.5%) ביפן 42*%. </li></ul><ul><li>מס החברות ברוב מדינות העולם במגמה של ירידה . </li></ul>
 19. 27. בטוח לאומי <ul><li>הקדמה </li></ul><ul><li>הנושא של גביית הביטוח הלאומי מחייב תשומת לב מיוחדת בעיקר בגלל צד החלוקה שלו שבעיקרון אמור להיות נדבך חשוב בחלוקה מחדש של הכנסות . ולכן לצד השוואה של צד ההכנסות בלבד הוא חסר ומתחייב גם דיון על אופן החלוקה . </li></ul><ul><li>ההבדל החשוב בין ישראל לרוב מדינות ה - OECD הוא שהפנסיה שממומנת דרך הביטוח הלאומי במימון שוטף ( PAYG ) בישראל היא חלקית ביותר ( קצבת הזקנה ) ועיקר הפנסיה היא צוברת . לעומת זאת במדינות אחרות חלק הרבה יותר גדול מהפנסיה פועל במימון שוטף דרך הביטוח הלאומי . עדיין יש לבדוק בצד של החלוקה איך מתבצעת חלוקת ההכנסות במימון הרובד הראשון . </li></ul>
 20. 28. <ul><li>נטל הגביה של הבטוח הלאומי (כולל מס הבריאות בשנת 2003 היה 6.4% מהתוצר. </li></ul><ul><li>בשנים 2004 , 2005 6.3% (ע&quot;פ דו&quot;ח בנק ישראל). </li></ul><ul><li>ע&quot;פ נתוני 2003 גביית הבטוח הלאומי בישראל היא נמוכה משמעותית מהממוצע שהוא 10%. </li></ul><ul><li>מבחינת נטל החלוקה בין שכירים עצמאיים ומעבידים בולט חלקם המאוד קטן של המעסיקים ושל העצמאיים וחלקם הגדול יחסית של השכירים- גביית המעבידים היא כמעט הכי נמוכה בעולם 2.8% (מקום 25) </li></ul>
 21. 32. <ul><li>הסכנה </li></ul><ul><li>אי הקטנת נטל החוב בתקופת גאות. </li></ul><ul><li>ירידה בהכנסות ממיסים בתקופת מיתון. תגרום להכרח להוריד הוצאות דווקא בתקופת מיתון. </li></ul>
 22. 33. מע&quot;מ דיפרנציאלי <ul><li>מדוע </li></ul>

×