Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פיקוח על מסגרות יום לפעוטות מרכז המחקר

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

פיקוח על מסגרות יום לפעוטות מרכז המחקר

 1. 1. ‫מס‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫גרות‬: '‫א‬ ‫חלק‬-‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫מאפייני‬ ‫מהן‬ ‫הנדרשים‬ ‫והיתרים‬ ‫הרך‬ ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫וייסבלאי‬ ‫אתי‬ :‫כתיבה‬ :‫אישור‬‫סופר‬ ‫שרון‬‫צוות‬ ‫ראש‬ , ‫כ"ז‬'‫א‬ ‫אדר‬‫תשע"א‬ 3‫במרס‬2011 ,‫הכנסת‬‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בן‬ ‫קריית‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬91950 :'‫טל‬6 4 0 8 2 4 0 / 1-02 :‫פקס‬6 4 9 6 1 0 3-02 www.knesset.gov.il/mmm
 2. 2. ‫עמוד‬2‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫הדיונים‬ ‫ובמסגרת‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הילד‬ ‫לזכויות‬ ‫הוועדה‬ ‫לבקשת‬ ‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬-2010‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫מספר‬ ‫הערכת‬ :‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫שלהלן‬ ‫המסמך‬ ‫ייעסוק‬ ‫בהן‬ ‫המטופלים‬ ‫הפעוטות‬ ‫מספר‬ ,‫פיקוח‬ ‫ושללא‬ ‫בפיקוח‬ ‫הפועלות‬‫שו‬ ‫ומאפיינים‬‫שלהן‬ ‫נים‬‫ו‬‫התנאים‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫היתר‬ ‫לרבות‬ ,‫כיום‬ ‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מסגרת‬ ‫הפעלת‬ ‫לצורך‬ ‫הנדרשים‬‫לשימוש‬ ‫והיתר‬ .‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫חורג‬ ‫תמצית‬ ‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬-2010‫המבקשת‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫היא‬ ‫ב‬ ‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫והפיקוח‬ ‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬‫הצעת‬ ‫לפי‬ .‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫גילאי‬ ‫המעונות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מטעם‬ ‫לרישיון‬ ‫תידרש‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫פעוטות‬ ‫שבעה‬ ‫בה‬ ‫ששוהים‬ ‫מסגרת‬ ‫כל‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫יפקח‬ ‫שהממונה‬ ‫מסויימים‬ ‫בתנאים‬ ‫יינתן‬ ‫זה‬ ‫רישיון‬ .‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫במשרד‬ .‫קיומם‬ ‫השוהים‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫שונות‬ ‫והערכות‬ ‫אומדנים‬ ‫קיימים‬‫צפוי‬ ‫שהחוק‬ ‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫במסגרות‬ .‫עליהם‬ ‫לחול‬‫אומדני‬ ‫לפי‬‫כ‬ ‫מבין‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬-300,00‫המטופלים‬ )‫(כולל‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ,‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬‫כ‬-74,000‫ילדים‬‫מטופלים‬‫משרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫היום‬ ‫במעונות‬‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬‫ו‬‫כ‬- 92,000‫עד‬106,000‫ילדים‬‫ב‬,‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫מסגרות‬‫כ‬-62,000‫מתו‬‫כעסקים‬ ‫הרשומות‬ ‫במסגרות‬ ‫כם‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬.‫כ‬ ‫כלולות‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫במאגר‬-6,130.‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫בין‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫החוק‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫הפרטיים‬6,000‫ל‬-10,000‫מועסקים‬ ‫בהם‬ ,‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬18,000‫עד‬ 100,000‫בהם‬ ‫ומטופלים‬ ‫עובדים‬120,000‫עד‬300,000.‫ילדים‬ ‫ל‬‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫מנהלות‬ ‫בקרב‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫כ‬ .‫כלשהו‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫פיקוח‬ ‫ללא‬ ‫פועלות‬-40%‫בסקר‬ ‫המשתתפות‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬‫הן‬ ‫כי‬ ‫מדווחות‬ ‫פועלות‬‫כ‬ ,‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫לרבות‬ ,‫ציבורי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫בפיקוח‬-57%‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בפיקוח‬ ‫פר‬ ‫גנים‬‫כ‬ .‫טיים‬-70%‫בסקר‬ ‫המשתתפות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬‫הן‬ ‫כי‬ ‫דיווחו‬‫בטיחות‬ ‫באישור‬ ‫מחזיקות‬ .‫חשמלאי‬ ‫או‬ ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ,‫אש‬ ‫כיבוי‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫אישור‬ ‫כולל‬ ,‫כלשהו‬ ‫הר‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬‫מחו‬ ‫להיות‬ ‫עשויות‬ ‫כיום‬ ‫הפועלות‬ ‫ך‬:‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫בשני‬ ‫ברישוי‬ ‫יבות‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬‫לפי‬‫וה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬,‫בנייה‬‫התשכ"ה‬-1965‫כ‬ ‫ובו‬ ‫ילדים‬ ‫מגן‬ ‫נדרש‬-5‫עד‬10‫ילדים‬ ;‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועל‬ ‫לפחות‬‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישוי‬‫לפי‬‫התשכ"ט‬ ,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬‫נדרש‬ ‫מעל‬ ‫מטופלים‬ ‫שבו‬ ‫ילדים‬ ‫מגן‬10‫ילדים‬‫שיהיו‬‫ב‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫שלוש‬ ‫בני‬-‫שנת‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בטבת‬ '‫א‬.‫לימודים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הפיזיים‬ ‫התנאים‬ ‫פירוט‬‫למסמך‬ ‫שבנספח‬ ‫בטבלה‬ ‫מופיע‬ ‫אלה‬ ‫היתרים‬ ‫לקבלת‬ ‫הנדרשים‬ .‫זה‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬ ‫הכולל‬ ‫תהליך‬ ‫בסיום‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתן‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫והיטל‬ ‫בנייה‬ ‫אגרת‬ ‫ותשלום‬ ‫שכנים‬ ‫התנגדויות‬ ‫נשמעות‬ ‫בו‬ ‫בוועדה‬ ‫דיון‬ ,‫הבקשה‬ ‫פרסום‬ ,‫לוועדה‬ ‫הד‬ ‫במסגרת‬ .‫הנכס‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫השבחה‬‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ‫נציגי‬ ‫בהם‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫אישורם‬ ‫נדרש‬ ‫יון‬ ‫העורף‬ ‫ופיקוד‬ ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬ .‫ועוד‬ ‫נגישות‬ ‫יועץ‬ ,‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ,‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫שירותי‬ ,‫המחוזית‬ ,‫בו‬ ‫השוהים‬ ‫הילדים‬ ‫ובמספר‬ ‫הגן‬ ‫בגודל‬ ‫המותנים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫ברורים‬ ‫תנאים‬ ‫קבעו‬ ‫מסוג‬ ‫כללים‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫שבהן‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫בשבע‬ ‫שערכנו‬ ‫בדיקה‬ ‫לפי‬ .‫זה‬ ‫של‬ ‫בודדות‬ ‫בקשות‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫מוגשות‬ ,‫ילדים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫מתגוררים‬ .‫שכנים‬ ‫של‬ ‫תלונות‬ ‫לעירייה‬ ‫שמגיעות‬ ‫במקרה‬ ‫רק‬ ‫נאכף‬ ‫והנושא‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫פרטיים‬ ‫גנים‬ ‫ב‬ ‫משתנים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬‫מקומיים‬ ‫בגורמים‬ ‫ותלויים‬ ‫שונות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫ין‬
 3. 3. ‫עמוד‬3‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ .‫וספציפיים‬‫לפעול‬ ‫ימשיך‬ ‫והוא‬ ‫פועל‬ ‫שהגן‬ ‫בזמן‬ ‫מוגשת‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬‫לאישור‬ ‫התהליך‬ ‫בזמן‬ .‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫לארוך‬ ‫שעשוי‬ ‫בפניו‬ ‫המוצבות‬ ‫לדרישות‬ ‫הגן‬ ‫והתאמת‬‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫נציגי‬ ‫לדברי‬ ‫במבנ‬ ‫הממוקמים‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫מרבית‬ ‫הפרטיים‬‫בשל‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מבקשים‬ ‫אינם‬ ‫מגורים‬ ‫ה‬ ‫העלויות‬‫הבי‬ ‫והתהליכים‬‫ו‬‫רוקר‬‫א‬‫הכרוכים‬ ‫טיים‬,‫בכך‬‫או‬ ‫מבניים‬ ‫בשינויים‬ ‫הגן‬ ‫פעילות‬ ‫המשך‬ ‫התניית‬ ‫אחרים‬‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫כתנאי‬.‫אכיפה‬ ‫והיעדר‬ ‫לפי‬ ‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתן‬ ‫פרטיים‬ ‫לגנים‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישוי‬ ‫נוה‬‫הרישיון‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ .‫מוסדר‬ ‫ל‬,‫נהליים‬ ִ‫המ‬ ,‫הפדגוגיים‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫לעמוד‬ ‫הגן‬ ‫נדרש‬ ‫התברואתיים‬‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצבים‬ ‫תנאים‬ ‫גם‬ ‫ובהם‬ ‫חינוך‬ ‫ממוסדות‬ ‫הנדרשים‬ ‫והבטיחותיים‬ ‫תכנון‬ ‫לענייני‬ ‫רלוונטיים‬ ‫היתרים‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫ולהציג‬ ,‫העורף‬ ‫ופיקוד‬ ‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫שירותי‬ ,‫הבריאות‬ ‫בה‬ ,‫ובנייה‬.‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ‫ואישור‬ ‫לגן‬ ‫מיועד‬ ‫שאיננו‬ ‫במבנה‬ ‫פועל‬ ‫והגן‬ ‫במידה‬ ‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫היתר‬ ‫ם‬ ‫לעמוד‬ ‫והתחייבותו‬ ‫שהוגשו‬ ‫המסמכים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשנה‬ ‫זמני‬ ‫רישיון‬ ‫הגן‬ ‫יקבל‬ ‫חדש‬ ‫בגן‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫בתנאים‬ ‫עמד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫יימצא‬ ‫ואם‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מפקחי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגן‬ ‫ייבדק‬ ‫זאת‬ ‫שנה‬ ‫במהלך‬ .‫בתנאים‬ ‫י‬ ‫הנדרשים‬‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫שלפי‬ ‫למרות‬ .‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫רישיון‬ ‫לו‬ ‫ינתן‬ ‫המשרד‬ ‫מעניק‬ ,‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫לביצוע‬ ‫מתאים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫העדר‬ ‫ובשל‬ ‫בפועל‬ ,‫ברישיון‬ ‫מחוייב‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫הנוכחית‬ ‫הלימודים‬ ‫בשנת‬ .‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫לרישיון‬ ‫בבקשה‬ ‫אליו‬ ‫הפונים‬ ‫לגנים‬ ‫רק‬ ‫רישיונות‬‫ברישיון‬ ‫פועלים‬ ‫מ‬‫החינוך‬ ‫שרד‬194‫גנים‬‫פרטיים‬‫ובהם‬207‫גן‬ ‫כיתות‬. 1.‫רקע‬–‫בישראל‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫בילדים‬ ‫הטיפול‬ ,‫השכלית‬ ‫התפתחותו‬ ‫על‬ ‫מכרעת‬ ‫השפעה‬ ‫הראשונות‬ ‫חייהם‬ ‫בשנות‬ ‫להם‬ ‫זוכים‬ ‫שילדים‬ ‫הטיפול‬ ‫לאיכות‬ ‫הילדות‬ ‫בגילאי‬ ‫חינוכיות‬ ‫במסגרות‬ ‫והצלחתו‬ ‫השתלבותו‬ ‫אופי‬ ‫על‬ ,‫הילד‬ ‫של‬ ‫והחברתית‬ ‫הרגשית‬ ‫וההתבגרו‬.‫כמבוגר‬ ‫דמותו‬ ‫עיצוב‬ ‫ועל‬ ‫ת‬‫של‬ ‫לתופעות‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫עשוי‬ ‫נמוכה‬ ‫באיכות‬ ‫טיפול‬ .‫ואלימות‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫קשיי‬ ,‫היפראקטיביות‬1 ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫אמהות‬ ‫של‬ ‫השתתפותן‬ ‫בשיעור‬ ‫הגידול‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫גיל‬4‫מ‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬-41.4%‫ב‬-1980‫ל‬-65.3%‫בשנת‬20092 ‫החל‬ ,‫הפעוט‬ ‫של‬ ‫לצורך‬ ‫במודעות‬ ‫והעלייה‬ ‫התפתחות‬ ‫האחרונים‬ ‫בעשורים‬ ‫חלה‬ ‫חברתית‬ ‫בקבוצה‬ ‫ובהתנסות‬ ‫מכוונת‬ ‫חינוכית‬ ‫בהפעלה‬ ,‫מסויים‬ ‫מגיל‬ :‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫בשמות‬ ‫מכונים‬ ,‫מאוד‬ ‫מגוונים‬ ‫אלה‬ ‫הסדרים‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫החינוכיים‬ ‫ההסדרים‬ ‫בשוק‬ ‫ניכרת‬ ‫וכו‬ ,‫מהותית‬ ‫הבחנה‬ ‫בהכרח‬ ‫משקפים‬ ‫שאינם‬ "‫"גן‬ ‫או‬ "‫"גנון‬ ,"‫"פעוטון‬ ,"‫"מעון‬ ,"‫"משפחתון‬‫ללים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעות‬ ,‫מבוססת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לשכבת‬ ‫המיועדות‬ ‫ממסגרות‬ ‫החל‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫הסדרים‬ ‫שכר‬ ‫בתמורה‬ ‫וגובות‬ ‫וכיו"ב‬ ‫גבוהה‬ ‫מקצועית‬ ‫ברמה‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬ ,‫ייחודיות‬ ‫חינוך‬ ‫שיטות‬ ,‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במק‬ ,‫פועלות‬ ,‫יכולת‬ ‫מעוטת‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫המיועדות‬ ‫למסגרות‬ ‫ועד‬ ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫לימוד‬,‫רבים‬ ‫רים‬ .‫נמוך‬ ‫לימוד‬ ‫שכר‬ ‫וגובות‬ ‫נמוכים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫האגף‬‫ל‬,‫נשים‬ ‫תעסוקת‬‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫ומשפחתונים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬‫שב‬‫משרד‬‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ )‫התמ"ת‬ :‫(להלן‬‫הגוף‬ ‫הוא‬‫האחראי‬‫ו‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫והחינוך‬ ‫הטיפול‬ ‫למסגרות‬‫ל‬‫עליהן‬ ‫פיקוח‬.‫על‬ ‫מופקד‬ ‫האגף‬ ‫(מעונות‬ ‫וטיפול‬ ‫חינוך‬ ‫מסגרות‬ ‫הפעלת‬‫שגילם‬ ‫לילדים‬ )‫ומשפחתונים‬ ‫יום‬‫שישה‬‫חודשים‬‫שלוש‬ ‫עד‬.‫שנים‬ ,‫כיום‬‫מטעמו‬ ‫הכרה‬ ‫המבקשות‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מפקח‬ ‫האגף‬.,‫הטבות‬ ‫מקבלות‬ ‫האגף‬ ‫שבפיקוח‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫ההורים‬ ‫תשלומי‬ ‫סבסוד‬ ‫ובהן‬-.‫כלכלי‬ ‫מפתח‬ ‫פי‬‫בשנת‬2009‫האגף‬ ‫בפיקוח‬ ‫פעלו‬1,650,‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫ו‬ ‫שונים‬ ‫לארגונים‬ ‫השייכים‬-2,800‫כ‬ ‫טופלו‬ ‫שבהם‬ ‫משפחתונים‬-89,000‫פעוטות‬. 1 ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫בייקר‬ ‫מרכז‬ ‫ומנהלת‬ ‫הילד‬ ‫להתפתחות‬ ‫המוקד‬ ‫ראש‬ ,‫קליין‬ ‫פנינה‬ '‫פרופ‬-‫ביה"ס‬ ,‫רוזנטל‬ ‫מרים‬ '‫פרופ‬ ,‫אילן‬ ‫שגיא‬ ‫אבי‬ '‫פרופ‬ ,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫חברתית‬ ‫לרווחה‬ ‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬-‫ה‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬ ‫דיקן‬ ,‫שוורץ‬‫וראש‬ ‫חברה‬ ,‫הכנסת‬ ‫לחברי‬ ‫מכתב‬ ,‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הילד‬ ‫התפתחות‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬30,‫בינואר‬2011. 2 ‫לשנת‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקר‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬2009.
 4. 4. ‫עמוד‬4‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בשנת‬2006‫מ‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ ‫ועדה‬ ‫המליצה‬‫רים‬‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫ממשלתי‬ ‫פיקוח‬ ‫לאכוף‬ ‫רוזנטל‬ .‫אלה‬ ‫למסגרות‬ ‫אדם‬ ‫וכוח‬ ‫כשירות‬ ,‫בטיחות‬ ‫של‬ ‫סטנדרטים‬ ‫וקבעה‬ ‫הרך‬3 2.‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬-2010 ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬-2010‫להסדיר‬ ‫שנועדה‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫היא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ .)‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫(מגיל‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫והפיקוח‬ ‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬ ‫(מי‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫כילד‬ ‫פעוט‬ ‫מגדירה‬36‫ב‬ ‫חודשים‬-1)‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בספטמבר‬ ‫ו‬‫מסגרו‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬‫יום‬ ‫מעון‬ ‫להפעלה‬ ‫ברישיון‬ ‫חייבות‬ ‫יהיו‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫פעוטות‬ ‫שבעה‬ ‫בהן‬ ‫ששוהים‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫ת‬ :‫ובהם‬ ‫לחוק‬ ‫בתקנות‬ ‫שייקבעו‬ ‫מסויימים‬ ‫בתנאים‬ ‫שיינתן‬ ‫לפעוטות‬ -‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫היום‬ ‫מעון‬ ‫של‬ ‫התקנים‬ ‫להפעלתו‬ ‫הדרושים‬ ‫וסביבתיים‬ ‫בטיחותיים‬ ,‫פיזיים‬ ‫תנאים‬ ‫והמי‬ ,‫שבו‬ ‫הציוד‬ ,‫המעון‬ ‫מבנה‬ ‫לעניין‬ ‫תנאים‬;‫הבטיחות‬ ‫ואמצעי‬ ‫שבו‬ ‫תקנים‬ -,‫הבריאותית‬ ‫התאמתם‬ ‫לעניין‬ ‫תנאים‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫היום‬ ‫במעון‬ ‫תפקידים‬ ‫מממלאי‬ ‫הנדרשים‬ ‫תנאים‬ ‫הדרכות‬ ,‫השתלמויות‬ ‫לרבות‬ ,‫מקצועית‬ ‫והכשרה‬ ‫ניסיון‬ ‫לעניין‬ ‫ותנאים‬ ,‫הנפשית‬ ‫או‬ ‫הגופנית‬ .‫מקצועיות‬ ‫בבחינות‬ ‫ועמידה‬ -‫החינוכית‬ ‫והתוכנית‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫לעניין‬ ‫תנאים‬-‫טיפו‬.‫היום‬ ‫במעון‬ ‫לית‬ -.‫במעון‬ ‫השוהים‬ ‫הפעוטות‬ ‫מספר‬ ‫לבין‬ ‫מספרם‬ ‫בין‬ ‫והיחס‬ ‫במעון‬ ‫תפקידים‬ ‫ממלאי‬ ‫תקן‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ‫הגורם‬ ‫להיות‬ ‫ימשיך‬ ‫התמ"ת‬ ‫במשרד‬ ‫ולמשפחתונים‬ ‫יום‬ ‫למעונות‬ ‫האגף‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לפי‬ ‫איננ‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מסגרת‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫אם‬ .‫רישיון‬ ‫לפי‬ ‫הפועלות‬ ‫המסגרות‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫ועל‬ ‫הרישיונות‬‫עומדת‬ ‫ה‬ ‫לחדש‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫התנאים‬ ‫שימולאו‬ ‫עד‬ ‫המעון‬ ‫סגירת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫האגף‬ ‫מנהל‬ ‫רשאי‬ ,‫זה‬ ‫רישיון‬ ‫למתן‬ ‫בתנאים‬ ‫נידונים‬ ‫להיות‬ ‫עשויים‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫שמפרים‬ ‫מעונות‬ ‫בעלי‬ .‫הרישיון‬ ‫את‬‫או‬ ‫לקנס‬.‫שנה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫למאסר‬‫לפי‬ ‫המסדירות‬ ‫מעבר‬ ‫הוראות‬ ‫בו‬ ‫נקבעו‬ ‫עוד‬ .‫הדרגתית‬ ‫תהיה‬ ‫החוק‬ ‫תחולת‬ ,‫החוק‬ ‫הצעת‬‫מסגרות‬ ‫של‬ ‫פעילותן‬ .‫החלתו‬ ‫מועד‬ ‫ערב‬ ‫הפעילות‬ ‫הציע‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬‫מפורט‬ ‫וציוד‬ ‫בטיחות‬ ‫מפרט‬:‫מעונות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫בין‬ ‫המבחין‬‫הפועל‬ ‫מעון‬ ‫הפועל‬ ‫ומעון‬ ‫למגורים‬ ‫משמשת‬ ‫שאינה‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫הפועל‬ ‫מעון‬ ,‫למגורים‬ ‫גם‬ ‫המשמשת‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫לפי‬ .‫ציבורי‬ ‫במבנה‬‫ההצעה‬‫המסגרות‬ ‫כל‬ ‫יידרשו‬‫ל‬:‫גופים‬ ‫ממספר‬ ‫אישורים‬‫לתנאי‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫שהמבנה‬ ‫או‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫אישור‬ ,‫ובמטבח‬ ‫במעון‬ ‫נאותים‬ ‫תברואה‬ ‫אישור‬ ,‫ובמתקניו‬ ‫במעון‬ ‫נאותים‬ ‫בטיחות‬ ‫תנאי‬ ‫לקיום‬ ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ‫אישור‬ ,‫יום‬ ‫למעון‬ ‫לשימוש‬ ‫מתאים‬ ‫כיבוי‬ ‫ואישור‬ ‫והארקה‬ ‫החשמל‬ ‫למערכת‬ ‫חשמל‬ ‫בודק‬‫אש‬. 3.‫הפרטי‬ ‫במגזר‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מסגרות‬ ‫במגזר‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫לגבי‬ ‫מלאה‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫לצייר‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫הקיימים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ .‫עליהן‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫ומידת‬ ‫הפרטי‬‫מידע‬ ‫מספקים‬ ,‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫ובהם‬ ,‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫חלקי‬‫לגבי‬‫המסגרות‬ ‫אותן‬‫המ‬ ‫הצוות‬ ‫ומאפייני‬ ‫מאפייניהם‬ ,.‫בהן‬ ‫השוהים‬ ‫הילדים‬ ‫ומספר‬ ‫בהן‬ ‫ועסק‬‫קושי‬ ‫בעוד‬ ,‫אלה‬ ‫במסגרות‬ ‫השוהים‬ ‫שונים‬ ‫בגילאים‬ ‫ילדים‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ‫מהיעדר‬ ‫נובע‬ ‫המידע‬ ‫באיסוף‬ ‫נוסף‬ ,‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫בכלל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ‫בהם‬ ‫השוהים‬ ‫ממסגרות‬ ‫יידרשו‬ ‫ופיקוח‬ ‫רישוי‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ 3 ,‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫ומשפחתונים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫אגף‬ ,‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫משרד‬‫להפעלת‬ ‫סטנדרטים‬‫חינוכיות‬ ‫מסגרות‬ ‫לפעוטות‬‫ינואר‬ ,2009.
 5. 5. ‫עמוד‬5‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בפיקוח‬ ‫במסגרות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫רבות‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬‫ילדים‬ ‫שוהים‬‫לעיתים‬ ,‫שלוש‬ ‫לגיל‬ ‫ומתחת‬ ‫מעל‬ ‫ניס‬ ‫ניתן‬ ‫הדבר‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ .‫מעורבות‬ ‫בקבוצות‬‫י‬.‫אלה‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫נו‬‫בידי‬ ‫המצוי‬ ‫המידע‬ ‫פירוט‬ ‫להן‬ .‫שונים‬ ‫גורמים‬ 3.1.‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫משרד‬4 ‫בשנת‬2010‫כנ‬ ‫שהוגש‬ ‫לבג"ץ‬ ‫מענה‬ ‫ולצורך‬ ‫הממשלתית‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫על‬ ‫המטה‬ ‫עבודת‬ ‫במסגרת‬‫המשרד‬ ‫גד‬ ‫החינוכיות‬ ‫המסגרות‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫הקים‬-‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבנה‬ ‫המאגר‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫טיפוליות‬ ,‫המעונות‬ ‫של‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫קובץ‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫מעסיקים‬ ‫קובץ‬ ‫ובהם‬ ‫שונים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫ש‬ ‫אינטרנט‬ ‫ואתרי‬ '‫'הגננת‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ,‫זהב‬ ‫דפי‬ ,‫המוכרים‬ ‫והצהרונים‬ ‫המשפחתונים‬‫גנים‬ ‫ארגוני‬ ‫ל‬ .‫פרטיים‬‫כולל‬ ‫המאגר‬8,672‫ובהן‬ ‫מסגרות‬2,541‫מעונות‬ ‫(כולל‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכרות‬ ‫מסגרות‬ ‫ו‬ )‫וצהרונים‬ ‫משפחתונים‬ ‫אשכולות‬ ,‫יום‬-6,131‫שחלקן‬ ‫(ייתכן‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוכרות‬ ‫שאינן‬ ‫מסגרות‬ .)‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכרות‬ ‫מסגרות‬ ‫המחקר‬‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫של‬‫מביא‬‫נתוני‬‫רשומים‬ ‫בו‬ ‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫קובץ‬ ‫מתוך‬ ‫ם‬1,965‫ו‬ ‫מעונות‬-954 ‫כן‬ .‫אחד‬ ‫שכיר‬ ‫לפחות‬ ‫המעסיקים‬ ‫כמעסיקים‬ ‫פרטיים‬ ‫משפחתונים‬‫על‬ ‫נתונים‬ ‫בו‬ ‫מופיעים‬‫המוסדות‬ ‫מספר‬ ‫המיסים‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫הנתונים‬ ‫בקובץ‬ ‫הרשומים‬‫ישנם‬ ‫ולפיהם‬4,460‫כ‬ ‫מועסקים‬ ‫בהם‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬- 24,200‫הבא‬ ‫הפירוט‬ ‫לפי‬ ‫שכירים‬5 : ‫ופעוטונים‬ ‫משפחתונים‬*‫ילדים‬ ‫גני‬**‫סה"כ‬ ‫פטור‬ ‫עוסק‬1,0301,6702,700 ‫מורשה‬ ‫עוסק‬1,3604001,760 ‫סה"כ‬2,3902,0704,460 ‫שכירים‬ ‫מספר‬4,50020,20024,700 ‫ענף‬ *8611‫ענף‬ ** ‫ופעוטונים‬ ‫משפחתונים‬ :8000‫קדם‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ :-)‫ילדים‬ ‫(גני‬ ‫יסודי‬ ‫שנאספו‬ ‫הנתונים‬ ‫לפי‬‫והלשכה‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫קודמים‬ ‫סקרים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ואומדנים‬ ‫זה‬ ‫במאגר‬ ‫משנת‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקר‬ ‫(בהם‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזים‬2000‫משנת‬ ‫החברתי‬ ‫והסקר‬2004‫מעריכים‬ ) ‫בין‬ ‫הוא‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫השוהים‬ ‫הפעוטות‬ ‫מספר‬ ‫כי‬ ‫החוקרים‬92‫ל‬ ‫אלף‬-106‫מעל‬ ‫מתוכם‬ ‫כרבע‬ ,‫אלף‬ .‫שלוש‬ ‫גיל‬‫כ‬-15%‫עד‬17%‫מבין‬‫כ‬-592‫אלף‬‫ו‬ ‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫דומה‬ ‫שיעור‬ ‫וכ‬ ‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫כשליש‬ .‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫מטופלים‬-45%‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬ ‫המטופלים‬.‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫מטופלים‬‫כ‬-62‫מתוך‬ ‫אלף‬‫ה‬‫ילדים‬‫המטופלים‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬‫במסג‬ ‫שוהים‬‫כ‬ ‫(בהם‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫לטיפול‬ ‫כעסקים‬ ‫ורשומות‬ ‫המדווחות‬ ‫רות‬-55‫בגנים‬ ‫אלף‬ ‫ו‬-6,700‫מן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫ניתן‬ .‫כלשהו‬ ‫לגורם‬ ‫מדווחות‬ ‫שאינן‬ ‫במסגרות‬ ‫ויתרתם‬ )‫במשפחתונים‬ .‫המשפחתון‬ ‫בעלת‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫צוות‬ ‫איש‬ ‫אף‬ ‫מעסיקים‬ ‫שאינם‬ ‫משפחתונים‬ ‫הן‬ ‫מדווחות‬ ‫שאינן‬ ‫המסגרות‬ 4 ‫חינוכיות‬ ‫מסגרות‬ ‫"מיפוי‬ ,‫וכלכלה‬ ‫מחקר‬ ‫מינהל‬ ,‫התמ"ת‬ ‫משרד‬-‫פיכטלברג‬ ‫אסנת‬ :‫כתיבה‬ ,"‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫טיפוליות‬- ‫הריס‬ ‫רונית‬ ,‫ברמץ‬-.‫פורסם‬ ‫טרם‬ ,‫אולשק‬ 5 ‫נטלי‬‫מירוניצ'ב‬ ‫ה‬,‫מכתב‬ ,‫המיסים‬ ‫רשות‬ ,10,‫בפברואר‬2011‫כ‬ ‫עד‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫השנתי‬ ‫העסקאות‬ ‫שמחזור‬ ‫עוסק‬ .-75‫כשנה‬ ‫אלף‬ .‫אחד‬ ‫כעוסק‬ ‫תרשם‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫רשת‬ ‫כי‬ ‫ייתכן‬ .‫מורשה‬ ‫כעוסק‬ ‫להירשם‬ ‫חייב‬ ‫העוסק‬ ‫זה‬ ‫ומעל‬ ,‫פטור‬ ‫לעוסק‬ ‫נחשב‬
 6. 6. ‫עמוד‬6‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫המשרד‬ ‫ערך‬ ‫שני‬ ‫בשלב‬‫כ‬ ‫בוצעו‬ ‫הראיון‬ ‫במסגרת‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫מנהלות‬ ‫בין‬ ‫סקר‬-1,000 ‫מסגרות‬ ‫מנהלות‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬‫בהן‬ ,785‫ו‬ ‫גנים‬-95‫משפחתונים‬6 .88.4%‫בסקר‬ ‫שנכללו‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ,‫חרדי‬ ‫שאינו‬ ‫היהודי‬ ‫למגזר‬ ‫שייכות‬6.7%‫ו‬ ‫החרדי‬ ‫במגזר‬-4.2%.‫הערבי‬ ‫במגזר‬‫את‬ ‫העלו‬ ‫הסקר‬ ‫ממצאי‬ :‫הבאים‬ ‫הממצאים‬ ‫פרטית‬ ‫חינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬-‫על‬ ‫עומד‬ ‫פרטי‬ ‫בגן‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬28‫ילדים‬ ‫פרטיים‬ ‫ובמשפחתונים‬–7‫בממוצע‬ ‫נמצאו‬ ‫גן‬ ‫בכל‬ .‫ילדים‬1.9‫בממוצע‬ ‫לומדים‬ ‫כיתה‬ ‫בכל‬ ‫כאשר‬ .‫כיתות‬ 14‫מ‬ .‫ילדים‬‫גדול‬ ‫בקבוצה‬ ‫השוהים‬ ‫שהילדים‬ ‫ככל‬ ‫גדל‬ ‫בכיתה‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫ספר‬‫ים‬‫יותר‬–‫כאשר‬ ‫מטופלים‬ ‫שנה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫גן‬ ‫בכיתת‬7‫מטופלים‬ ‫ויותר‬ ‫ארבע‬ ‫בגילאי‬ ‫לילדים‬ ‫גן‬ ‫ובכיתת‬ ‫בממוצע‬ ‫ילדים‬ 22.1‫שוהים‬ ‫שנה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ‫מטופלים‬ ‫בו‬ ‫במשפחתון‬ .‫בממוצע‬ ‫ילדים‬3.8‫בו‬ ‫ובמשפחתון‬ ‫בממוצע‬ ‫ילדים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫בגילאי‬ ‫ילדים‬ ‫מטופלים‬8.3.‫בממוצע‬ ‫ילדים‬ ‫הצוו‬ ‫אנשי‬ ‫מספר‬‫החינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫ת‬–16.8%‫מנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מופעלות‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫בכ‬ ,‫בלבד‬ ‫המסגרת‬-51.1%‫וב‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שנים‬ ‫מועסקים‬-32%.‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫תשע‬ ‫עד‬ ‫חמש‬62.1% .‫בלבד‬ ‫המשפחתון‬ ‫מנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מופעלים‬ ‫המשפחתונים‬ ‫מן‬‫הסקר‬ ‫ממצאי‬‫מאפשר‬‫ים‬‫במסגרות‬ ‫כי‬ ‫לחשב‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫הפרטיות‬‫במאגר‬ ‫הכלולות‬‫מועסקות‬‫בין‬22,210‫ל‬-36,327‫כ‬ ,‫מטפלות‬-1,030‫במסגרות‬ ‫מתוכן‬ .‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מטפלת‬ ‫מועסקת‬ ‫שבהן‬ ‫המסגרת‬ ‫פועלת‬ ‫בו‬ ‫הפיזי‬ ‫המבנה‬ ‫מאפייני‬–56%‫(בהן‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬50.8%‫ו‬ ‫מהגנים‬-100% ‫פועל‬ )‫המשפחתונים‬ ‫מן‬‫ות‬‫ב‬ .‫מגורים‬ ‫במבנה‬-49.4%‫וב‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-77.9%‫המשפ‬ ‫מן‬‫חתונים‬‫במבנה‬ ‫הפועלים‬ ‫מגורים‬‫ב‬ ,‫משפחתה‬ ‫מבני‬ ‫לאחד‬ ‫או‬ ‫לגננת‬ ‫שייך‬ ‫המבנה‬-50.6%‫ו‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-21.1%‫המשפחתונים‬ ‫מן‬ .‫מושכר‬ ‫המבנה‬‫ב‬-50.1%‫ו‬ ‫אלו‬ ‫מגנים‬-91.6%.‫במבנה‬ ‫מתגוררת‬ ‫המשפחה‬ ‫המשפחתונים‬ ‫מן‬95.5%‫מגנים‬ ‫ו‬ ‫אלו‬-91.6%‫כ‬ .‫חצר‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫המשפחתונים‬ ‫מן‬-90%‫ו‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-85%‫ה‬ ‫מן‬‫בקומת‬ ‫ממוקמים‬ ‫משפחתונים‬ .‫ראשונה‬ ‫בקומה‬ ‫או‬ ‫קרקע‬65%‫וב‬ ‫מושכרים‬ ‫לגן‬ ‫המיועד‬ ‫במבנה‬ ‫הפועלים‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-99.5%‫יש‬ ‫מתוכם‬ .‫חצר‬ ‫החינוכיות‬ ‫המסגרות‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬–‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫המפקח‬ ‫הגורם‬ ‫על‬ ‫המנהלות‬ ‫נשאלו‬ ‫הסקר‬ ‫במסגרת‬ ‫לנ‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ .‫כלשהו‬ ‫מסוג‬ ‫בטיחות‬ ‫אישור‬ ‫בידיהן‬ ‫יש‬ ‫והם‬ ‫החינוכית‬‫שכן‬ ‫רבה‬ ‫בזהירות‬ ‫אלה‬ ‫תונים‬‫הם‬ ‫אי‬ ‫וקיימת‬ ‫בלבד‬ ‫המסגרת‬ ‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫דיווח‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬-‫והאישורים‬ ‫הפיקוח‬ ‫סוגי‬ ‫לגבי‬ ‫רבה‬ ‫בהירות‬ :‫שלהלן‬ ‫בטבלה‬ ‫השונים‬ ‫והאישורים‬ ‫הפיקוח‬ ‫סוגי‬ ‫פירוט‬ .‫שונים‬ ‫סה"כ‬‫גן‬‫משפחתון‬ ‫פיקוח‬ ‫ללא‬48.6%45.2%76.8% ‫ניתן‬ ‫לא‬‫כל‬‫בטיחות‬ ‫אישור‬30.8%26.5%66.3% ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫פיקוח‬51.4%54.8%23.2% ‫מהם‬: ‫המסגרת‬ ‫שייכת‬ ‫אליו‬ ‫הארגון‬57.3%58.1% ‫החינוך‬ ‫משרד‬29.2%30.5% 6 ‫פח‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫שבה‬ ‫מסגרת‬ ‫כל‬ ‫משפחתון‬ ‫הגדרת‬ ‫תחת‬ ‫כלל‬ ‫הסקר‬‫ות‬‫המטפלת‬ ‫בבית‬ ‫המתנהלת‬‫שהגדירה‬ ‫מסגרת‬ ‫או‬ ‫כמשפחתון‬ ‫עצמה‬‫ל‬ ‫שש‬ ‫בין‬ ‫היה‬ ‫בה‬ ‫ששהו‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫כאשר‬-10‫ב‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ .-65‫מתוך‬95‫במאגר‬ ‫המשפחתונים‬ ‫ל‬ ‫שבעה‬ ‫בין‬ ‫היה‬ ‫במשפחתון‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬-10.‫ילדים‬
 7. 7. ‫עמוד‬7‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬10.2%9.5% ‫המשפחתונים‬ ‫רכזת‬2.0%1.9% ‫אחר‬ ‫גורם‬10.4%10.2% ‫אחד‬ ‫בטיחות‬ ‫אישור‬‫לפחות‬69.2%73.5%33.7% ‫מהם‬: ‫כיבוי‬‫אש‬45.5%49.0%15.8% ‫הבריאות‬ ‫משרד‬37.6%40.9%10.5% ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬27.5%29.9%7.4% ‫חשמלאי‬20.1%21.9%5.3% ‫אישור‬‫אחר‬ ‫בטיחות‬14.0%14.4%10.5% ‫ב‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬-45.4%‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫פעמיים‬ ‫המפקחת‬ ‫מבקרת‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫תדירות‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬ ‫וברבע‬ ‫לפחות‬.‫פחות‬ ‫או‬ ‫בשנה‬ ‫פעם‬ ‫היא‬ ‫הביקור‬ ‫החינוכי‬ ‫הצוות‬ ‫השכלת‬-65%,‫תיכונית‬ ‫על‬ ‫השכלה‬ ‫תעודת‬ ‫בעלות‬ ‫הינן‬ ‫והגננות‬ ‫הגנים‬ ‫ממנהלות‬ 11.9%‫ו‬ ‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫בעלות‬-8.4%.)‫יסודי‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫סיום‬ ‫תעודת‬ ‫(לרבות‬ ‫תעודה‬ ‫שום‬ ‫מחזיקות‬ ‫אינן‬ 51.5%‫מו‬ ,‫גננת‬ ‫של‬ ‫אקדמית‬ ‫השכלה‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫הגנים‬ ‫ממנהלות‬‫או‬ ‫רה‬‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫אקדמי‬ ‫תואר‬ ,‫והחינוך‬21%‫ול‬ ‫מעון‬ ‫מנהלות‬ ‫או‬ ‫מטפלות‬ ‫בקורס‬ ‫למדו‬-28%‫או‬ ‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫פורמאלית‬ ‫השכלה‬ ‫אין‬ ‫(לכ‬ ‫משפחתונים‬ ‫מנהלות‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ההשכלה‬ ‫חסרות‬ ‫הגננות‬ ‫שיעור‬ .‫החינוך‬-34%‫ממנהלות‬ ‫כ‬ ,‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫פורמאלית‬ ‫השכלה‬ ‫אין‬ ‫המשפחתונים‬-22%‫חסרות‬.)‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫עליו‬ ‫המבוסס‬ ‫והמידע‬ ‫התמ"ת‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫במאגר‬ ‫הכלולים‬ ‫הנתונים‬‫בעיות‬ ‫מספר‬ ‫מעוררים‬‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬‫הנוגע‬ ‫בכל‬‫ל‬‫במסגרות‬ ‫המטופלים‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ,‫עליהן‬ ‫יחול‬ ‫שהחוק‬ ‫המסגרות‬ ‫מספר‬ ‫הערכת‬ ‫בהן‬ ‫המועסקות‬ ‫המטפלות‬ ‫ומספר‬ ‫אלה‬: ‫המאגר‬,‫קובץ‬ ‫כגון‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫נתוני‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫סביר‬ .‫הקיימות‬ ‫המסגרות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫איננו‬ ,‫אינטרנטיים‬ ‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫ואינם‬ ,‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫להשתמש‬ ‫מרבים‬ ‫שאינם‬ ‫במגזרים‬ ‫במיוחד‬ ‫זאת‬ ,‫במאגר‬ ‫מופיעות‬ ‫אינן‬ ‫הפרטיות‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫לארגוני‬ ‫להשתייך‬ ‫נוטים‬‫אנשי‬ ‫מעסיקות‬ ‫שאינן‬ ‫ובמסגרות‬ ‫והערבי‬ ‫החרדי‬ ‫המגזר‬ ‫כגון‬ ‫למטפלת‬ ‫בנוסף‬ ‫צוות‬‫כי‬ ‫להניח‬ ‫אפשר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫במוסד‬ ‫לרישום‬ ‫כך‬ ‫משום‬ ‫נזקקות‬ ‫ואינן‬ ‫שהחוק‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬‫י‬‫ח‬‫ו‬.‫במאגר‬ ‫כלולות‬ ‫עליהן‬ ‫ל‬ ‫מאפייניהם‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ‫מייצג‬ ‫סקר‬ ‫להיות‬ ‫שלא‬ ‫עשוי‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫הסקר‬,‫המסגרות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הוא‬ ‫כאמור‬ ‫שכן‬‫לא‬ ‫איתן‬ ‫שהראיון‬ ‫רבות‬ ‫מסגרות‬ ‫כולל‬ ‫ואיננו‬ ‫במאגר‬ ‫שנכללות‬ ‫מסגרות‬ .‫שפה‬ ‫קשיי‬ ‫בשל‬ ‫הראיון‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫אפשרות‬ ‫וחוסר‬ ‫לענות‬ ‫סירוב‬ :‫ובהן‬ ‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ‫התאפשר‬ ‫שהחוק‬ ‫מסגרות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫מאפשר‬ ‫איננו‬ ‫המאגר‬‫י‬‫ח‬‫ו‬‫הילד‬ ‫שמספר‬ ‫מסגרות‬ ‫לבין‬ ‫עליהן‬ ‫ל‬‫המטופלים‬ ‫ים‬ ‫בכ‬ ‫רק‬ ,‫כאמור‬ .‫פחות‬ ‫או‬ ‫שש‬ ‫הוא‬ ‫בהן‬-30‫מבין‬880‫(כ‬ ‫בסקר‬ ‫שנכללו‬ ‫המסגרות‬-3.5%‫הילדים‬ ‫מספר‬ ) .‫כמשפחתונים‬ ‫שהוגדרו‬ ‫מסגרות‬ ‫כולל‬ ,‫משבע‬ ‫פחות‬ ‫הוא‬ ‫במסגרת‬ ‫המטופלים‬ ‫בהם‬ ‫שמטופלים‬ ‫מסגרות‬ ‫לבין‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ‫בהם‬ ‫שמטופלים‬ ‫מסגרות‬ ‫בין‬ ‫במאגר‬ ‫הבחנה‬ ‫אין‬ ‫בגילא‬ ‫ילדים‬.‫ויותר‬ ‫שלוש‬ ‫י‬
 8. 8. ‫עמוד‬8‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בפיקוח‬ ‫כמסגרות‬ ‫או‬ ‫כפרטיות‬ ‫במאגר‬ ‫הכלולות‬ ‫מסגרות‬ ‫בהגדרת‬ ‫שגיאות‬ ‫ייתכנו‬ ,‫החוקרים‬ ‫לדברי‬ .‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ 3.2.‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫מפרסמת‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫ומעלה‬ ‫שנתיים‬ ‫בגיל‬‫ובמעונות‬ ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫שנתקבל‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬ .‫יום‬‫הגנים‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫הרווחה‬ ‫ומשרד‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ,‫החינוך‬ ‫ממשרד‬ ‫כ‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫לפי‬ .‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫עסקים‬ ‫במרשם‬ ‫המופיעים‬ ‫הפרטיים‬-63%(186,600‫הילדים‬ ‫מן‬ )‫ילדים‬ ,‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬ ‫לומדים‬ ‫ושלוש‬ ‫שנתיים‬ ‫בגילאי‬77.3%( ‫מתוכם‬144,246‫במסגרות‬ )‫ילדים‬ ‫ו‬ ‫בפיקוח‬-22.6%(42,330‫ילדי‬.‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ )‫ם‬25,578‫שלומדים‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫ו‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫שנתיים‬ ‫בגילאי‬ ‫הם‬ ‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫במסגרות‬-16,752‫כ‬ .‫לארבע‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫בין‬ ‫הם‬-8,000‫ילדים‬ .‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫לומדים‬ ‫וחמש‬ ‫ארבע‬ ‫בגילאי‬ ‫נוספים‬7 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬88.7%‫מ‬‫חמש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫ההורים‬ ‫ן‬ ‫כ‬ .‫בילדיהם‬ ‫הטיפול‬ ‫מן‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬-75%‫הטיפול‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬ ‫כי‬ ‫מסרו‬ ‫ההורים‬ ‫מן‬ .‫עליהם‬ ‫מכביד‬ ‫בילדים‬8 ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סקרי‬ ‫נתוני‬‫מפרטים‬‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫במסגרות‬ ‫כי‬ ‫כ‬ ‫ישנם‬-79,800,‫מועסקים‬45,800‫נוס‬ ‫מועסקים‬‫פרטיים‬ ‫בבתים‬ ‫ופעוטונים‬ ‫במשפחתונים‬ ‫מועסקים‬ ‫פים‬ ‫בסיווג‬ ‫הכלולים‬-‫אכסון‬ ‫ללא‬ ‫וסעד‬ ‫רווחה‬ ‫שירותי‬‫זה‬ ‫נתון‬ .‫איננו‬‫מאפשר‬‫להעריך‬‫ה‬ ‫מספר‬ ‫את‬‫גננות‬ ‫וה‬‫במגזר‬ ‫המועסקות‬ ‫ומטפלות‬ ‫גננות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫בהעדר‬ ‫זאת‬ ,‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫המועסקות‬ ‫מטפלות‬ ‫הציבורי‬‫ו‬‫צפוי‬ ‫שהחוק‬ ‫מסגרות‬ ‫ובין‬ ‫הפרטי‬.‫עליהן‬ ‫יחול‬ ‫לא‬ ‫שהחוק‬ ‫מסגרות‬ ‫לבין‬ ‫עליהן‬ ‫לחול‬9 3.3.‫פרטיים‬ ‫גנים‬ ‫ארגוני‬ ‫במידה‬ ‫גבוהות‬ ‫עליהם‬ ‫ישפיע‬ ‫שהחוק‬ ‫והמסגרות‬ ‫הגנים‬ ‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫הפרטיים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ארגוני‬ ‫הערכות‬ .‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫מאלו‬ ‫ניכרת‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫החוק‬ ‫יחול‬ ,‫הפרטיים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ארגון‬ ‫הערכת‬ ‫לפי‬-6,000‫גנים‬‫פרטיים‬‫בממוצע‬ ‫גן‬ ‫כיתת‬ ‫בכל‬ ‫כאשר‬ 20‫ילדים‬‫כ‬ ‫השערתם‬ ‫לפי‬ ‫מועסקים‬ ‫אלה‬ ‫בגנים‬ .‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫לידה‬ ‫בגיל‬-18,000.‫ומטפלות‬ ‫גננות‬10 ‫כ‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫איחוד‬ ‫להערכת‬-300,000‫בכ‬ ‫מטופלים‬ ‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬-10,000‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫כ‬ .‫הרך‬-100,000.‫אלה‬ ‫במסגרות‬ ‫מועסקים‬ ‫עובדים‬11 ‫מו‬ ‫חיב"ה‬ ‫לארגון‬‫כ‬ ‫כרים‬-2,200‫כ‬ ‫מטופלים‬ ‫בהם‬ ‫פרטיים‬ ‫גנים‬-60,000‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫להערכת‬ .‫ילדים‬ ‫לפחות‬ ‫הוא‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫המטופלים‬200,000‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫אלה‬ ‫במסגרות‬ ‫המועסקים‬ ‫ומספר‬-20,000.12 4.‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫רישוי‬ 7 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫לישראל‬ ‫סטטיסטי‬ ‫שנתון‬2010. 8 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫החברתי‬ ‫הסקר‬ ‫של‬ ‫הלוחות‬ ‫מחולל‬–2004‫ב‬ ‫כניסה‬ ,-22,‫בדצמבר‬2010. 9 ‫ל‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬,‫סטטיסטיקה‬‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקרי‬2009. 10 ‫ביסמנובסקי‬ ‫שולמית‬,‫דואל‬ ,‫בישראל‬ ‫הפרטיים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ארגון‬ ‫יו"ר‬ ,31,‫בדצמבר‬2010. 11 ‫דגן‬ ‫חנן‬,‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫איחוד‬ ‫מנכ"ל‬,‫דואל‬ ,16,‫בינואר‬2011. 12 ‫לוי‬ ‫אשר‬,‫דואל‬ ,‫חיב"ה‬ ‫ארגון‬ ,17,‫בינואר‬2010.
 9. 9. ‫עמוד‬9‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫בשני‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫מתבצע‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫רישוי‬-‫הי‬‫הנדרש‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫תר‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לומדים‬ ‫שבהם‬ ‫ממסגרות‬ ‫הנדרש‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ורישיון‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועלות‬ ‫ממסגרות‬-10 ‫חצר‬ ,‫לגן‬ ‫לכניסה‬ ,‫הגן‬ ‫למיקום‬ ‫המתייחסים‬ ‫שונים‬ ‫תנאים‬ ‫נדרשים‬ ‫הרישוי‬ ‫במסגרת‬ .‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫ילדים‬ ‫המט‬ ‫חדרי‬ ,‫הגן‬ ‫חלל‬ ,‫ועוד‬ ‫חול‬ ‫ארגז‬ ,‫הצללה‬ ,‫מתקנים‬ ‫לרבות‬ ‫הגן‬‫ברישוי‬ ‫הצורך‬ .‫והשירותים‬ ‫בח‬ ‫במס‬ ,‫הגן‬ ‫בגודל‬ ‫תלויים‬ ‫במסגרתו‬ ‫הנדרשים‬ ‫והתנאים‬.‫ובגילם‬ ‫בו‬ ‫המטופלים‬ ‫הילדים‬ ‫פר‬ ‫משפחתון‬‫ילדים‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫ובו‬13 ‫מחוייב‬ ‫איננו‬‫ב‬.‫היתר‬ ‫או‬ ‫רישוי‬ ‫חובת‬ ‫כל‬ ‫עד‬ ‫בה‬ ‫שמטופלים‬ ‫פרטית‬ ‫מסגרת‬20‫ילדים‬‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועלת‬‫מן‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫נדרשת‬ ‫לשכת‬ ,‫המקומית‬ ‫ברשות‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בו‬ ‫הקיימים‬ ‫התנאים‬ ‫ייבדקו‬ ‫שמסגרתו‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫ושירותי‬. ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בה‬ ‫ששוהים‬ ‫מסגרת‬-20‫ילדים‬-‫נוספים‬ ‫תנאים‬‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫משירותי‬, ‫מסגרת‬‫מעל‬ ‫בה‬ ‫ששוהים‬25‫ילדים‬-‫העורף‬ ‫מפיקוד‬ ‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫ילדים‬ ‫עשרה‬ ‫מטופלים‬ ‫שבו‬‫שבמסגרתו‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ברישוי‬ ‫גם‬ ‫מחויב‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תנאים‬ ‫מוצבים‬‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫שירותי‬.‫ועוד‬ ‫ואי‬ ‫סתירות‬ ‫עולות‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫מבחינת‬-‫הפיזיים‬ ‫התנאים‬ ‫סיכום‬ .‫בהירות‬ ‫על‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫הנדרשים‬ ‫העיקריים‬-‫ידי‬,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בהם‬ ,‫השונים‬ ‫הגורמים‬‫שירותי‬ ‫והצלה‬ ‫כבאות‬‫תל‬ ‫ועיריית‬-‫המקום‬ ‫קוצר‬ ‫בשל‬ .‫שבנספח‬ ‫בטבלה‬ ‫מצוי‬ ,‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫מידע‬ ‫לנו‬ ‫שהעבירה‬ ‫אביב‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫הדרישות‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לפרט‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬14 . ‫להדגיש‬ ‫יש‬,‫ש‬ ‫וההיתרים‬ ‫הרישיונות‬ ‫לגבי‬ ‫רישוי‬ ‫חובת‬ ‫שקיימת‬ ‫למרות‬ ‫כי‬‫זאת‬ ‫חובה‬ .‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫מתוארים‬ ‫היתר‬ ‫מקבלות‬ ‫ואינן‬ ‫מבקשות‬ ‫אינן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הממוקמות‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫ומרבית‬ ‫נאכפת‬ ‫איננה‬ .‫כלשהו‬ ‫רישיון‬ ‫או‬‫לכך‬ ‫הגורמים‬,‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫נציגי‬ ‫לדברי‬ ,‫השגת‬ ‫הכולל‬ ‫המורכב‬ ‫הרישוי‬ ‫תהליך‬ :‫הם‬ ‫והליכי‬ ‫שכנים‬ ‫להתנגדויות‬ ‫התייחסות‬ ,‫הנכס‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הסכמה‬,‫ממושכים‬ ‫ערר‬‫על‬ ‫המוטלות‬ ‫הדרישות‬ ‫ההיתר‬ ‫מבקשי‬‫ציבור‬ ‫במבנה‬ ‫הקיים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫ותואמות‬ ‫מעשיות‬ ‫אינן‬‫ייעודי‬‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫ולא‬,‫עלויות‬ ‫ולעורך‬ ‫למהנדס‬ ‫לתשלום‬ ‫בנוסף‬ ‫הכוללות‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬-‫לחזור‬ ‫שנדרשים‬ ‫ובנייה‬ ‫השבחה‬ ‫היטלי‬ ,‫דין‬ ‫הרשויו‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫והיעדר‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫מדי‬ ‫אותם‬ ‫ולשלם‬‫ת‬‫המקומיות‬.‫הגנים‬ ‫מבעלי‬ ‫חלק‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫המשך‬ ‫לגבי‬ ‫ודאות‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫מצויים‬ ‫והם‬ ‫כנגדם‬ ‫שונים‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫הפרטיים‬ .‫והוריהם‬ ‫הילדים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫המשפיע‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫פעילותו‬15 ‫חו‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ,‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫לרישוי‬ ‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫האמצעים‬ ‫שני‬ ‫יתוארו‬ ‫להלן‬‫ורישוי‬ ‫רג‬ .‫החינוך‬ ‫משרד‬ 4.1.‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ )‫(תב"ע‬ ‫ערים‬ ‫בניין‬ ‫מתכנית‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מחייב‬ ‫אחרים‬ ‫לצרכים‬ ‫למגורים‬ ‫המיועד‬ ‫במבנה‬ ‫שימוש‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתן‬146‫ל‬‫התשכ"ה‬ ,‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬-1965‫לפי‬ . 13 ‫על‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ועומד‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫להיתר‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫נדרש‬ ‫שממנו‬ ‫המינימאלי‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬‫כ‬-5 ‫כ‬ ‫עד‬-10.‫ילדים‬ 14 ‫הגני‬ ‫ארגון‬ ‫במימון‬ ‫ארגוני‬ ‫ותכנון‬ ‫לייעוץ‬ ‫פרלמן‬ ‫רות‬ ‫של‬ ‫משרדה‬ ‫שביצע‬ ‫במחקר‬ ‫נעזרנו‬ ‫ההשוואה‬ ‫בהכנת‬‫במהלך‬ ‫הפרטיים‬ ‫ם‬ ‫נובמבר‬ ‫חודש‬2010.‫מתבסס‬ ‫הוא‬ ‫שעליהן‬ ‫וההוראות‬ ‫ההנחיות‬ ,‫הנהלים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ , 15 ,‫לפעוטות‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫התייחסות‬ ‫היעדר‬ ‫מחמת‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫בחוק‬ ‫לרפורמה‬ ‫התנגדות‬ ,‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫איחוד‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לידה‬ ‫מגיל‬ ‫וילדים‬ ‫תינוקות‬5:‫הארגון‬ ‫באתר‬ ,http://www.ihud.org.il/‫ב‬ ‫כניסה‬ ,-12,‫בינואר‬2011.
 10. 10. ‫עמוד‬10‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫שימוש‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫פסיקת‬‫אך‬ ,‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫היתר‬ ‫דורש‬ ‫פעוטון‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫הקמת‬ ‫לצורך‬ ‫מסוג‬ ‫להיתר‬ ‫יזקק‬ ‫ולא‬ "‫ילדים‬ ‫ברוכת‬ ‫"משפחה‬ ‫למעין‬ ‫ייחשב‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫ובו‬ ‫קטן‬ ‫משפחתון‬ .‫זה‬16 ‫נדרש‬ ‫שאיננו‬ ‫במשפחתון‬ ‫המרבי‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫מהו‬ ‫של‬ ‫מדוייקת‬ ‫הגדרה‬ ‫בפסיקה‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ע‬ ‫נקבע‬ ‫והדבר‬ ,‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬.‫רשות‬ ‫בכל‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫ל‬ ‫ילדים/מעון‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫לנושא‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫הנחיות‬ ‫בבחינת‬ .‫כללי‬ ‫ואחידות‬ ‫בהירות‬ ‫חוסר‬ ‫ניכר‬ ‫יום/פעוטון‬ ‫להגשת‬ ‫ברובה‬ ‫דומה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬‫העוב‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ,‫בנייה‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬‫שמדובר‬ ‫דה‬ ‫לשימוש‬ ‫בבקשה‬‫עורך‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ .‫חורג‬‫אדריכלות‬ ‫הנדסאי‬ ‫או‬ ‫בניין‬ ‫הנדסאי‬ ,‫בניין‬ ‫מהנדס‬ ,‫אדריכל‬ ‫לשימוש‬ ‫לבקשה‬ ‫ונימוקים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫ותשריטים‬ ‫מפות‬ ‫כולל‬ ,‫בעליו‬ ‫ועל‬ ‫הנכס‬ ‫על‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫לכלול‬ ‫ועליה‬ ‫השימוש‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫המבקש‬ ‫על‬ ,‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫ולפני‬ ,‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ .‫חורג‬ ‫חשבונ‬ ‫על‬ ,‫הפרסום‬ .‫המבוקש‬‫תחת‬ ‫יומיים‬ ‫עיתונים‬ :‫הבאים‬ ‫באמצעים‬ ‫להיעשות‬ ‫צריך‬ ,‫המבקש‬ ‫של‬ ‫ו‬ ‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫לפחות‬ ‫מקומי‬ ‫עיתון‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫ובמקום‬ "‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫בענייני‬ ‫"הודעות‬ ‫הכותרת‬–‫בעיתון‬ ‫גם‬ ‫הקרקע‬ ‫או‬ ‫הבניין‬ ‫ובחזית‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ,‫המקומי‬ ‫השימוש‬ ‫מבוקש‬ ‫שעבורם‬‫מאישור‬ ‫להיפגע‬ ‫שעלול‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫אישיות‬ ‫הודעות‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫בנוסף‬ .‫החורג‬ ‫או‬ ‫בבניין‬ ‫והגובלים‬ ‫הבקשה‬ ‫הוגשה‬ ‫לגביהם‬ ‫בקרקע‬ ‫או‬ ‫בבניין‬ ‫והמחזיקים‬ ‫הבעלים‬ ‫לכל‬ ,‫החורג‬ ‫השימוש‬ ‫בסך‬ ‫פיקדון‬ ‫הפקדת‬ ‫נדרשת‬ ‫כן‬ .‫התנגדויות‬ ‫להגשת‬ ‫המועד‬ ‫מצויין‬ ‫יהיה‬ ‫בפרסום‬ .‫בקרקע‬20%‫מאגרת‬ ‫בשל‬ .‫המוערכת‬ ‫הבנייה‬‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫בדרישות‬ ‫עומדת‬ ‫הבקשה‬ ‫אם‬ ‫הוועדה‬ ‫מהנדס‬ ‫בודק‬ ‫ראשון‬ ‫ב‬ ‫תיאור‬ ,‫אש‬ ‫בטיחות‬ ‫אמצעי‬ ‫תיאור‬ ‫ובהם‬ ‫לדיון‬ ‫הדרושים‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לבקש‬ ‫רשאי‬ ‫המהנדס‬ .‫ובתקנותיו‬ ,‫וחמים‬ ‫קרים‬ ‫מים‬ ‫אספקת‬ ,‫ואשפה‬ ‫גשם‬ ‫מי‬ ,‫שפכים‬ ‫סילוק‬ ,‫השרברבות‬ ‫למערכת‬ ‫הנוגעים‬ ‫פרטים‬ ,‫המקלט‬ ,‫מרכזית‬ ‫הסקה‬.‫ועוד‬ ‫מעליות‬17 ‫בנייה‬ ‫להיתר‬ ‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫ברובו‬ ‫ודומה‬ ‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫מתקיים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫להתנות‬ ‫רשאית‬ ‫הוועדה‬ .‫כאלו‬ ‫הוגשו‬ ‫אם‬ ‫לבקשה‬ ‫התנגדויות‬ ‫גם‬ ‫נדונות‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .‫רגיל‬ ‫מקלטים‬ ,‫אליהם‬ ‫וגישה‬ ‫חנייה‬ ‫מקומות‬ ‫בנושא‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫בדרישות‬‫מתקני‬ ,‫בטיחות‬ ‫וסידורי‬ ‫וגופים‬ ‫רשויות‬ ‫של‬ ‫אישורים‬ ‫לדרוש‬ ‫הוועדה‬ ‫רשאית‬ ‫כן‬ .‫הספציפיות‬ ‫הנסיבות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ,'‫וכד‬ ‫תברואה‬ ‫להגנה‬ ‫הרשות‬ ‫ואישור‬ ‫הכבאות‬ ‫רשות‬ ‫אישור‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫אישור‬ ‫ובהם‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫כתנאי‬ ‫חיצוניים‬ ‫הווע‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫על‬ .‫אזרחית‬‫לתשלום‬ ‫בכפוף‬ ,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫דה‬ ‫עשויה‬ ‫הוועדה‬ .‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫ההיתר‬ ‫את‬ ‫הוועדה‬ ‫תפיק‬ ,‫ההשבחה‬ ‫היטל‬ ‫לרבות‬ ‫וההיטלים‬ ‫האגרות‬ ‫כל‬ .‫בזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫ההיתר‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬18 ‫חיצוניים‬ ‫לגורמים‬ ‫לפנות‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫רשאית‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ,‫כאמור‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬:‫אלו‬ ‫גופים‬ ‫שמציבים‬ ‫התנאים‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬ ,‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫תנאיהם‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬–‫זא‬ ‫מר‬ ‫לדברי‬‫הסביבה‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫הארצי‬ ‫המפקח‬ ,‫פיש‬ ‫ב‬‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ‫נציג‬ , ‫לשימוש‬ ‫המבנה‬ ‫התאמת‬ ‫על‬ ‫עקרונית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בוועדה‬ ‫מציג‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫התנ‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫ההיכרות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫כגן‬‫ארציות‬ ‫הנחיות‬ ‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫המשרד‬ .‫ילדים‬ ‫מגן‬ ‫הנדרשים‬ ‫אים‬ .‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫מחייבות‬19 ‫על‬ ‫הן‬ ‫המבוססות‬ ‫מקומיות‬ ‫הוראות‬ ‫גיבשו‬ ‫המחוזיות‬ ‫הבריאות‬ ‫מלשכות‬ ‫חלק‬ ‫הנחיות‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המשרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫המעוניינים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫לגבי‬ ‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫משרד‬ ‫הנחיות‬ 16 )‫(נצרת‬ ‫ע"פ‬ ‫ראו‬846/01‫ו‬-)‫ציון‬ ‫(ראשון‬ ‫ת"א‬3444/05 17 ,‫הפנים‬ ‫משרד‬‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫מדריך‬,‫מדרי‬‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫ך‬‫ב‬ ‫אחרונה‬ ‫כניסה‬ ,-23,‫בדצמבר‬2010. 18 ,‫הפנים‬ ‫משרד‬‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫מדריך‬‫חורג‬,‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫מדריך‬‫ב‬ ‫אחרונה‬ ‫כניסה‬ ,-23,‫בדצמבר‬2010. 19 ‫זא‬‫ב‬ ‫על‬ ‫הארצי‬ ‫המפקח‬ ,‫פיש‬ ‫ב‬‫הסביבה‬ ‫ריאות‬,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,12,‫בינואר‬2011.
 11. 11. ‫עמוד‬11‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫ליל‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫לגבי‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬.‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫דים‬20 ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ‫קבעה‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ ‫תל‬-‫המבנה‬ ‫של‬ ‫סניטרית‬ ‫ותוכנית‬ ‫אדריכלית‬ ‫תוכנית‬ ‫תוגש‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ‫אביב‬‫ומידע‬ ‫על‬,‫בגן‬ ‫המוגשות‬ ‫והארוחות‬ ‫במקום‬ ‫הפעילות‬ ‫אופי‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫שעות‬ ,‫גילם‬ ,‫בגן‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫הנדר‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫ופירטה‬.‫השונים‬ ‫הגן‬ ‫לאזורי‬ ‫בחלוקה‬ ‫שים‬21 ‫איזור‬ ‫מפקחת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫הגב‬ ‫לדברי‬ ‫תל‬-‫בתל‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫בלשכת‬ ‫אביב‬-‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההנחיות‬ ‫לשינוי‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬ ‫המחוזית‬ ‫הלשכה‬ ,‫אביב‬ .‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הממוקמים‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫יותר‬ ‫שיתאימו‬22 ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬–‫לשי‬ ‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫אש‬ ‫בטיחות‬ ‫תנאי‬ ‫מציבים‬‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫מוש‬ ‫באוקטובר‬ ‫שפורסמו‬ ‫בהוראות‬2010‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫לימודים‬ ‫כמסגרת‬ ‫יום‬ ‫מעון‬ ‫מגדירים‬ ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬ . ‫מטופלים‬ ‫בהם‬ ‫פרטיים‬ ‫ומעונות‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫לרבות‬ ,‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫המיועדת‬ 10‫לה‬ ‫הנדרשים‬ ‫המעונות‬ ‫כלל‬ ‫כאמור‬ ‫שהם‬ ,‫לפחות‬ ‫ילדים‬‫ילדים‬ ‫גני‬ .‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫יתר‬‫כמסגרת‬ ‫מוגדרים‬ ‫לימודים‬‫בלבד‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫ילדים‬ ‫לומדים‬ ‫שבהם‬‫והם‬‫שקבעו‬ ‫התנאים‬ ‫בין‬ .‫אחרים‬ ‫לתנאים‬ ‫נדרשים‬ ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫להפעלת‬: -‫כיבוי‬ ‫ומטפי‬ ‫כיבוי‬ ‫מזנק‬ ,‫כיבוי‬ ‫זרנוקי‬ ‫שני‬ ,‫כיבוי‬ ‫גלגלון‬ ‫המכיל‬ ‫ציוד‬ ‫וארון‬ ‫כיבוי‬ ‫ברז‬ ‫התקנת‬ ‫בסמוך‬;‫למבנה‬ ‫הראשית‬ ‫לכניסה‬ -;‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫ומזנק‬ ‫כיבוי‬ ‫גלגלון‬ ‫התקנת‬ -;‫כיתה‬ ‫לכל‬ ‫ובכניסה‬ ‫במטבח‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫מטפי‬ ‫הצבת‬ -‫על‬ ‫עולה‬ ‫ששטחו‬ ‫יום‬ ‫במעון‬ ‫אש‬ ‫גילוי‬ ‫מערכת‬ ‫התקנת‬100‫בו‬ ‫המטופלים‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫ו/או‬ ‫מ"ר‬ ‫מ‬ ‫גדול‬-20;‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫זאת‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ילדים‬ -‫אוטו‬ ‫מערכת‬ ‫התקנת‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫הכולל‬ ‫וששטחו‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫עד‬ ‫ובו‬ ‫יום‬ ‫במעון‬ ‫אש‬ ‫לכיבוי‬ ‫מטית‬300 ;‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫אלה‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ומעלה‬ ‫קומות‬ ‫שלוש‬ ‫ובו‬ ‫יום‬ ‫במעון‬ ‫או‬ ‫מ"ר‬ -‫עמדות‬ ,‫חשמל‬ ‫ארונות‬ ‫בחזית‬ ‫מתאים‬ ‫ושילוט‬ ‫יציאה‬ ‫דלת‬ ‫כל‬ ‫מעל‬ ‫מואר‬ ‫יציאה‬ ‫שילוט‬ ‫התקנת‬ ;‫ראשי‬ ‫גז‬ ‫ומגוף‬ ‫גז‬ ‫מתקני‬ ,‫אש‬ ‫כיבוי‬ -‫חשמלאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במעון‬ ‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫ובדיקת‬ ‫למעון‬ ‫לכניסה‬ ‫בסמוך‬ ‫ראשי‬ ‫חשמל‬ ‫מפסק‬ ‫התקנת‬ ;‫שנים‬ ‫לחמש‬ ‫אחת‬ ‫בודק‬ ‫חשמלאי‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫מוסמך‬ -.‫גז‬ ‫צורכי‬ ‫למתקנים‬ ‫בסמוך‬ ‫דליפה‬ ‫בעת‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫את‬ ‫ינתק‬ ‫אשר‬ ‫אקטיבי‬ ‫גז‬ ‫גלאי‬ ‫התקנת‬ ‫ג‬ ‫טכנאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ובדיקתה‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫הגז‬ ‫מערכת‬ ‫התקנת‬;‫שנים‬ ‫לחמש‬ ‫אחת‬ ‫מוסמך‬ ‫ז‬ -‫העובדים‬ ‫למספר‬ ‫(בהתאם‬ ‫העובדים‬ ‫מן‬ ‫לחלק‬ ‫שנתיות‬ ‫שעות‬ ‫שש‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הדרכה‬ ‫ביצוע‬ .‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫בנושא‬ )‫במעון‬ ‫המועסקים‬23 ‫העורף‬ ‫פיקוד‬–‫הנמצאים‬ ‫ופעוטונים‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫ממקלוט‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫נוקט‬ ,‫לארגונים‬ ‫משתייכים‬ ‫ואינם‬ ‫פרטית‬ ‫בבעלות‬‫בהתאם‬ .‫ממשלתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫או‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫בקשתו‬ ‫במסגרת‬ ‫למקלוט‬ ‫הדרישה‬ ‫מן‬ ‫פרטי‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫לפטור‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫למדיניות‬ 20 ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הסביבה‬ ‫בריאות‬ ‫בתחומי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫לתכנון‬ ‫הנחיות‬‫נובמבר‬ ,1997. 21 ‫הסביב‬ ‫לבריאות‬ ‫המחוז‬ ‫מהנדסת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫אינג‬‫מכתב‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ,‫ה‬27,‫במאי‬2010. 22 ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ,‫הסביבה‬ ‫לבריאות‬ ‫המחוז‬ ‫מהנדסת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫אינג‬10,‫בינואר‬ 2011. 23 ‫מכ"ר‬ ‫הוראות‬523‫אוקטובר‬ ,"‫חינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫אש‬ ‫בטיחות‬ ‫"סידורי‬ ,2010‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבל‬ ,‫בלומר‬ ‫אנקה‬‫מניעת‬ ‫ממונה‬ , ‫דליקות‬,‫כבאות‬ ‫נציבות‬ ,3,‫בינואר‬2011.
 12. 12. ‫עמוד‬12‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫עד‬ ‫בו‬ ‫ששוהים‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫ניתן‬ ‫הפטור‬ .‫במבנה‬25‫עד‬ ‫או‬ ,‫ילדים‬36.‫מיגון‬ ‫שיפורי‬ ‫במבנה‬ ‫בוצעו‬ ‫אם‬ ‫ילדים‬ ‫המ‬ ‫ביישובים‬ ‫או‬ ‫קדמיים‬ ‫ביישובים‬‫עד‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫מוקמים‬7‫ממיגון‬ ‫לפטור‬ ‫ניתן‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫מגבול‬ ‫ק"מ‬ ‫שלא‬ ‫להתחייב‬ ‫הפרטי‬ ‫המוסד‬ ‫מפעיל‬ ‫נדרש‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫קשיח‬ ‫במבנה‬ ‫הממוקמים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫רק‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבע‬ ‫בסכום‬ ‫ערבות‬ ‫ולהפקיד‬ ‫חירום‬ ‫בעיתות‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫התחייבויות‬ ‫הבטחת‬ ‫לשם‬‫אם‬ ‫בגן‬ ‫שימוש‬ ‫למניעת‬ ‫תפעל‬ ‫כי‬ ‫להתחייב‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫נדרשת‬ ‫כן‬ .‫יו‬ .‫התחייבותו‬ ‫את‬ ‫ימלא‬ ‫לא‬ ‫הפרטי‬ ‫המוסד‬ ‫מפעיל‬24 ,‫אשדוד‬ ,‫חיפה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫ירושלים‬ :‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫שבהן‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫לשבע‬ ‫פנינו‬ ‫ה‬ ‫להענקת‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫לברר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫תקווה‬ ‫פתח‬‫בדירת‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫יתר‬ .‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫עיריית‬‫ירושלים‬‫העירייה‬ .‫יותר‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫עשרה‬ ‫שבו‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫מכל‬ ‫היתר‬ ‫דורשת‬‫לנו‬ ‫העבירה‬ ‫לא‬‫תנאים‬ ‫ו‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫ספציפיים‬‫כי‬ ‫מסרה‬.‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫אחרת‬ ‫בקשה‬ ‫ככל‬ ‫נדונה‬ ‫הבקשה‬ ‫תפעל‬ ‫בהיתר‬ ‫שלא‬ ‫פועל‬ ‫ילדים‬ ‫וגן‬ ‫במידה‬.‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫להגשת‬ ‫העירייה‬‫אישום‬ ‫כתבי‬ ‫מוגשים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫הפועלים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫שלושה‬ ‫או‬ ‫שניים‬ ‫כנגד‬‫במבנה‬.‫מגורים‬‫מספר‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫העבירה‬ ‫לא‬ ‫העירייה‬ .‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫שניתנו‬ ‫ההיתרים‬25 ‫עיריית‬‫תל‬-‫אביב‬‫ובהם‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הענקת‬ ‫ההיבטים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫המסדירים‬ ‫תנאים‬ ‫קבעה‬ ‫תנאי‬.'‫וכד‬ ‫החנייה‬ ,‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ,‫המבנה‬ ,‫הגן‬ ‫למיקום‬ ‫הנוגעים‬ ‫ם‬26 ‫של‬ ‫דרישות‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫נקבעו‬ ‫כן‬ .‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬27 ‫השימוש‬ ‫לאישור‬ ‫חדש‬ ‫נוהל‬ ‫לגבש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כעת‬ ‫פועלת‬ ‫העירייה‬ ‫לאישורה‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫בין‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬ ‫יוגדר‬ ‫הנוהל‬ ‫במסגרת‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫החורג‬, ‫והתנאים‬ ‫ודרישותיהם‬ ‫אותה‬ ‫לאשר‬ ‫האמורים‬ ‫הגורמים‬ ,‫לבקשה‬ ‫להגיש‬ ‫שיש‬ ‫הנלווים‬ ‫המסמכים‬ ‫וייקבעו‬ ‫בוועדה‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫בבקשות‬ ‫לטיפול‬ ‫עדיפות‬ ‫תינתן‬ ‫ולפיו‬ ,‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫הנדרשים‬ ‫הפיזיים‬ .‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫הנדרשים‬ ‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬‫כת‬ ‫נוהל‬ ‫אין‬ ‫כיום‬.‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫וב‬28 ‫עיריית‬‫חיפה‬‫כי‬ ‫ציינה‬‫ה‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫התנאים‬‫ם‬‫בקשה‬ ‫לקבלת‬ ‫הסטנדרטים‬ ‫התנאים‬‫להיתר‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬‫ובהם‬‫וקבל‬ ‫כחוק‬ ‫הבקשה‬ ‫פרסום‬‫ת‬‫מתאימים‬ ‫מגורמים‬ ‫אישורים‬,‫שותפים‬ ‫שכנים‬ ‫יש‬ ‫באם‬ ‫שכנים‬ ‫לועדת‬ ‫מוזמנים‬ ‫הם‬ ‫לנכס‬.‫בשלוש‬‫ה‬‫כ‬ ‫אושרו‬ ‫אחרונות‬ ‫שנים‬-16‫ילדי‬ ‫גני‬‫חיפה‬ ‫ברחבי‬ ‫ם‬‫העירייה‬ , .‫זאת‬ ‫בתקופה‬ ‫שקיבלה‬ ‫הבקשות‬ ‫מספר‬ ‫מה‬ ‫מסרה‬ ‫לא‬‫היתר‬ ‫להוציא‬ ‫ילדים‬ ‫מגני‬ ‫דורשת‬ ‫העירייה‬‫רק‬ ‫מטרד‬ ‫מהווה‬ ‫שהגן‬ ‫שכנים‬ ‫תלונות‬ ‫בעקבות‬.29 ‫עיריית‬‫שבע‬ ‫באר‬‫רק‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫לפנות‬ ‫יידרש‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועל‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫כי‬ ‫מסרה‬ ‫ותלונו‬ ‫התנגדות‬ ‫שיש‬ ‫במקרה‬‫נדרש‬ ‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .‫הגן‬ ‫של‬ ‫פעילותו‬ ‫על‬ ‫ת‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ולהציג‬ ‫לבקשה‬ ‫מתנגדים‬ ‫של‬ ‫טענותיהם‬ ‫ונשמעות‬ ‫שכנים‬ ‫חתימות‬ ‫להציג‬ ‫המבקש‬ ,‫אש‬ ‫מכבי‬ ,‫אזרחית‬ ‫הגנה‬ ‫של‬ ‫היתר‬ ‫הוועדה‬ ‫דורשת‬ ‫ההיתר‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ .‫שלו‬ ‫הפעילות‬ ‫ושעות‬ ‫בגן‬ ‫השוהים‬ ‫נ‬ ‫מורשה‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫של‬ ‫הדעת‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫ונקבעים‬ ,‫בטיחות‬ ‫ויועץ‬ ‫גישות‬ ‫עמד‬ ‫אם‬ .‫הוועדה‬ ‫שקובעת‬ ‫כפי‬ ‫ובנייה‬ ‫השבחה‬ ‫היטלי‬ ‫לשלם‬ ‫המבקש‬ ‫נדרש‬ ‫כן‬ .‫השכנים‬ ‫ולטענות‬ ‫הוועדה‬ 24 ,‫מכתב‬ ,‫פרטיים‬ ‫ילדים‬ ‫וגני‬ ‫לפעוטונים‬ ‫ממקלוט‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ,‫מיגון‬ ‫רמ"ח‬ ,‫שיק‬ ‫בני‬ ‫אל"מ‬17,‫בנובמבר‬2010. 25 ,‫דואל‬ ,‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ,‫בנייה‬ ‫רישוי‬ ‫מחלקת‬ ,‫רמתי‬ ‫כנרת‬19,‫בינואר‬2011.‫,עו"ד‬ ‫ליבמן‬ ‫דני‬,‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫משנה‬,‫עיריית‬ ,‫דואל‬ ,‫ירושלים‬3,‫בפברואר‬2011. 26 ,‫עירוני‬ ‫ותכנון‬ ‫ייעוץ‬ ,‫פרלמן‬ ‫רות‬ ,"‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫להפעלת‬ ‫רישיון‬ ‫למתן‬ ‫הדרישות‬ ‫"השוואת‬14,‫בנובמבר‬2010. 27 ‫מכתב‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ,‫הסביבה‬ ‫לבריאות‬ ‫המחוז‬ ‫מהנדסת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫אינג‬27,‫במאי‬2010. 28 ‫סג‬ ,‫להבי‬ ‫מיטל‬‫תל‬ ,‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫נית‬-‫אביב‬-‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫"מדיניות‬ ,‫יפו‬– ,‫טיוטה‬ ,"‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫החורג‬ ‫השימוש‬ ‫אישור‬ ‫נוהל‬25,‫באפריל‬2010,‫סדורסקי‬ ‫נטע‬ ‫עו"ד‬ .‫רה"ע‬ ‫סגנית‬ .‫ע‬ ‫ת"א‬-‫יפו‬,‫דואל‬ ,15,‫בינואר‬2011. 29 ‫מחלקת‬ ,‫גריאני‬ ‫רפי‬,‫דואל‬ ,‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ,‫ובנייה‬ ‫רישוי‬13,‫בינואר‬2011.
 13. 13. ‫עמוד‬13‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ .‫בזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הוועדה‬ ‫לו‬ ‫תנפיק‬ ‫עליו‬ ‫שהוטלו‬ ‫והדרישות‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫המבקש‬ ‫בד‬ ‫אורכים‬ ‫בוועדה‬ ‫ההליכים‬‫הגן‬ ‫בקשת‬ ‫אם‬ .‫ולפעול‬ ‫להמשיך‬ ‫מורשה‬ ‫הגן‬ ‫ובמהלכם‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫כלל‬ ‫רך‬ ‫מוגשות‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ .‫ייסגר‬ ‫הגן‬ ‫לו‬ ‫שנקבעו‬ ‫בתנאים‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫נדחתה‬ ‫להיתר‬ ‫כ‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬-10,‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫בקשות‬70%-80%.‫מאושרות‬ ‫מתוכן‬30 ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬‫מפיקוד‬ ‫אישורים‬ ‫נדרשים‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫ממגורים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫בקשה‬ ‫אישור‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬ ‫ציינה‬ ‫מחלקת‬ ,‫בעירייה‬ ‫הגנים‬ ‫מחלקת‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ,‫נגישות‬ ‫מורשה‬ ,‫תברואה‬ ‫מחלקת‬ ,‫אש‬ ‫כיבוי‬ ,‫העורף‬ ‫נדרש‬ ‫כן‬ .‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫הקיימים‬ ‫הספציפיים‬ ‫לתנאים‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫ואישורים‬ ‫מהנדס‬ ‫הצהרת‬ ,‫תשתיות‬ ‫ה‬ ‫תשלום‬‫כ‬ ‫הוגשו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ .‫השבחה‬ ‫יטל‬-20,‫בקשות‬11‫מילאו‬ ‫טרם‬ ‫אך‬ ‫אושרו‬ ‫בקשות‬ ‫נדונו‬ ‫טרם‬ ‫בקשות‬ ‫ארבע‬ ,‫נדחו‬ ‫בקשות‬ ‫שתי‬ ,‫היתר‬ ‫המבקשים‬ ‫קיבלו‬ ‫מקרים‬ ‫בשלושה‬ ,‫הוועדה‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫האג‬ ‫ייפעל‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫הפועלים‬ ‫גנים‬ ‫נגד‬ ‫אך‬ ‫בפעולתו‬ ‫הילדים‬ ‫גן‬ ‫ימשיך‬ ‫בוועדה‬ ‫הדיונים‬ ‫בזמן‬ .‫בוועדה‬‫ף‬ .‫בנייה‬ ‫כעבירת‬ ‫הבנייה‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬31 ‫מן‬ ‫הנובעות‬ ‫עלויות‬ ‫ובהן‬ ‫שונות‬ ‫בעלויות‬ ‫כרוכה‬ ‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הוצאת‬ ‫תשלום‬ ,‫הבקשה‬ ‫פרסום‬ ‫עלויות‬ ,‫בבקשה‬ ‫המטפל‬ ‫ומהנדס‬ ‫לעו"ד‬ ‫טרחה‬ ‫שכר‬ :‫כגון‬ ‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫ההליכים‬ ‫ב‬ ‫הקשורות‬ ‫ועלויות‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫ותשלום‬ ‫בנייה‬ ‫אגרת‬‫השונים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫לדרישות‬ ‫המבנה‬ ‫התאמת‬ ‫ידרשו‬ ‫הפעלה‬ ‫רישיון‬ ‫אישור‬ ‫בקשת‬ ‫בעת‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫הצעת‬ ‫לפי‬ ,‫כאמור‬ .‫הבקשה‬ ‫באישור‬ ‫המעורבים‬ ,‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫איתר‬ ‫לקבל‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחויבות‬ ‫המסגרות‬ ‫היום‬ ‫גם‬ .‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫להציג‬ ‫המעונות‬ .‫נאכף‬ ‫ואינו‬ ‫כמעט‬ ‫הדבר‬ ‫אולם‬‫דרישות‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫יש‬,‫העורף‬ ‫ופיקוד‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫דוגמת‬ ,‫הגופים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫יתווספו‬ ‫ולא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לכשתאושר‬ ‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מעון‬ ‫להפעלת‬ ‫הרישיון‬ ‫במסגרת‬ ‫יכללו‬ ,‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫מסוימות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫כי‬ ‫ייתכן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫עלות‬ ‫תוספת‬ ‫צפויה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שבהיבט‬ ‫כלומר‬ .‫אליהם‬ ‫נוספ‬ ‫תנאים‬ ‫היתר‬ ‫המבקשים‬ ‫מגנים‬ ‫ידרשו‬‫ש‬ ‫ההפעלה‬ ‫רישיון‬ ‫במסגרת‬ ‫יידרשו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫ים‬‫יי‬‫דרש‬ .‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לכשתאושר‬ ‫ביטול‬ ‫צפוי‬ ‫הרפורמה‬ ‫במסגרת‬ .‫הבנייה‬ ‫ורישוי‬ ‫התכנון‬ ‫בהליכי‬ ‫רפורמה‬ ‫לאישור‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הוצאת‬ ‫מסלול‬‫יועצת‬ ‫לדברי‬ .‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬‫בתכנון‬ ‫הרפורמה‬ ‫לענייני‬ '‫הגב‬ ,‫והבנייה‬‫מקומיות‬ ‫מתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫המקומיות‬ ‫הוועדות‬ ‫יאשרו‬ ‫החדשה‬ ‫החקיקה‬ ‫לפי‬ ,‫אלפסי‬ ‫נורית‬ .‫למגורים‬ ‫כללי‬ ‫שימוש‬ ‫אלא‬ ,‫היום‬ ‫עושות‬ ‫שהן‬ ‫כפי‬ ‫לקרקע‬ ‫מפורטים‬ ‫שימושים‬ ‫יגדירו‬ ‫שלא‬ ‫חדשות‬ ‫כלליות‬ ‫ב‬ ‫לשימוש‬ ‫בקשה‬ ‫לאשר‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫בסמכות‬‫עושה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫ילדים/משפחתון‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫מבנה‬ ‫אך‬ ‫היום‬‫חורג‬ ‫כשימוש‬ ‫יוגדר‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬.32 4.2.‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישיון‬ ‫סעיף‬2)‫(א‬‫ל‬‫בתי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬-‫התשכ"ט‬ ,‫הספר‬-1969:‫כי‬ ‫קובע‬"‫לומדים‬ ‫שבו‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫חינוך‬ ‫ניתן‬ ‫ושבו‬ ‫תלמידים‬ ‫מעשרה‬ ‫יותר‬ ‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫מתחנכים‬ ‫או‬,‫על‬ ‫חינוך‬ ,‫יסודי‬ ‫חינוך‬- ‫על‬ ‫חינוך‬ ,‫יסודי‬-‫חינ‬ ‫או‬ ‫תיכוני‬‫אמנותי‬ ‫וך‬"....‫התשי"ט‬ ,‫חובה‬ ‫לימוד‬ ‫חוק‬-1949‫שלוש‬ ‫שגילם‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ,‫ילדים‬ ‫במעון‬ ‫גן‬ ‫לרבות‬ ,‫ילדים‬ ‫בגן‬ ‫הניתן‬ ‫כ"חינוך‬ "‫ילדים‬ ‫בגן‬ ‫"חינוך‬ ‫ומגדיר‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫בראשית‬ ‫בגיל‬ ‫לילדים‬3‫עד‬5."‫בכלל‬ ‫ועד‬‫סעיף‬11" ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫בחוק‬‫לגיל‬ ‫הגיע‬ ‫כאילו‬ ‫אדם‬ ‫רואים‬ ,‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לצורך‬ ‫מסויים‬‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫שבאותה‬ ‫בטבת‬ '‫א‬ ‫יום‬ ‫לפני‬ ‫גיל‬ ‫לאותו‬ ‫יגיע‬ ‫אם‬ ,‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫כל‬ ‫בראשית‬." .‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫בידי‬ ‫נתונה‬ ‫הילדים‬ ‫בגני‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ 30 ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫שבע‬ ‫באר‬ ‫עיריית‬ ,‫בנייה‬ ‫רישוי‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ,‫פלדסון‬ ‫לוסי‬27,‫בדצמבר‬2010. 31 ,‫מכתב‬ ,‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ ,‫ופיקוח‬ ‫רישוי‬ ‫תכנון‬ ‫אגף‬ ‫מנהל‬ ,'‫דוידוביץ‬ ‫אייל‬ '‫אינג‬2,‫בינואר‬2011. 32 ‫ועדת‬ ‫יועצת‬ ,‫אלפסי‬ ‫נורית‬ '‫גב‬,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הפנים‬7,‫בפברואר‬2011.
 14. 14. ‫עמוד‬14‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫כ‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫הערכת‬ ‫לפי‬-14%‫בגני‬ ‫לומדים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫בגילאי‬ ‫הילדים‬ ‫מן‬ .‫פרטיים‬ ‫ילדים‬33 ‫היל‬ ‫גני‬ ‫רוב‬‫גני‬ ‫הם‬ ‫בפיקוחו‬ ‫ונתונים‬ ‫החינוך‬ ‫למשרד‬ ‫המוכרים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫לבני‬ ‫דים‬- ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ופיקוח‬ ‫רישוי‬ ‫כאמור‬ ‫מחייב‬ ‫שהחוק‬ ‫אף‬ .‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫השייכים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫כל‬ ‫על‬-‫תלמידים‬ ‫מעשרה‬ ‫יותר‬ ‫שבו‬ ‫ילדים‬‫שלוש‬ ‫בני‬‫בעלי‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫פרטיים‬ ‫גנים‬ ‫של‬ ‫רישוי‬ ‫נעשה‬ ‫בפועל‬ , ‫פונ‬ ‫הגן‬.‫הרישוי‬ ‫חובת‬ ‫לאכיפת‬ ‫פעולות‬ ‫יוזם‬ ‫אינו‬ ‫והמשרד‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫אל‬ ‫ים‬34 ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישוי‬ ‫בעלי‬ ‫הפרטיים‬194‫ובהם‬207.‫גן‬ ‫כיתות‬35 ‫שייכים‬ ‫שאינם‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫רישוי‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בהם‬ ,‫החינוך‬ ‫למשרד‬‫חברה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫מתבצע‬ ‫הרישוי‬ ‫תהליך‬ .‫וארבע‬ ‫שלוש‬ ‫לגילאי‬ ‫פרטיים‬ ‫מפברואר‬ ‫חדש‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫לרישוי‬ ‫האגף‬ ‫נוהל‬ .‫קבועים‬ ‫זמנים‬ ‫ללוחות‬ ‫כפוף‬ ‫והוא‬ ,‫חיצונית‬2010‫גנים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫בעלי‬ ‫גנים‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,‫חדש‬ ‫למבנה‬ ‫המועברים‬ ‫גנים‬ ‫או‬ ‫עליהם‬ ‫הבעלות‬ ‫שהועברה‬ ‫גנים‬ ‫בהם‬ ,‫בלבד‬ ‫חדשים‬ .‫האגף‬ ‫רישיון‬,‫הפדגוגיים‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫לעמוד‬ ‫להתחייב‬ ‫האגף‬ ‫של‬ ‫רישוי‬ ‫המבקשים‬ ‫חדשים‬ ‫גנים‬ ‫על‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצבים‬ ‫תנאים‬ ‫לרבות‬ ,‫חינוכי‬ ‫ממוסד‬ ‫הנדרשים‬ ‫והבטיחותיים‬ ‫התברואתיים‬ ,‫הלימודים‬ ‫תכניות‬ ‫פירוט‬ ‫בהם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫המעידים‬ ‫מסמכים‬ ‫ולהציג‬ ,'‫וכד‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ,‫הכבאות‬ ‫נציבות‬ ‫עוב‬ ‫פירוט‬‫ופירוט‬ ‫מוסמך‬ ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ‫דוח‬ ,‫בגן‬ ‫ללמוד‬ ‫המיועדים‬ ‫התלמידים‬ ‫מספר‬ ‫פירוט‬ ,‫ההוראה‬ ‫די‬ ‫החינוך‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫חיובית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫נדרשת‬ .‫יטופלו‬ ‫הם‬ ‫וכיצד‬ ‫בגן‬ ‫שנמצאו‬ ‫בטיחות‬ ‫בנושאי‬ ‫הפערים‬ ‫ההיתרים‬ ‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫השונים‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫דיני‬ ‫לפי‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫לעמוד‬ ‫הילדים‬ ‫גן‬ ‫על‬ .‫המקומית‬ ‫הכ‬‫התקצוב‬ ‫נהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫להתחייב‬ ‫הבקשה‬ ‫מגיש‬ ‫נדרש‬ ‫כן‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫מהנדס‬ ‫ואישור‬ ‫בכך‬ ‫רוכים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המסמכים‬ ‫תקינות‬ ‫ובחינת‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ .‫הכספיים‬ ‫לנושאים‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬,‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בהם‬ ,‫לשנה‬ ‫זמני‬ ‫רישיון‬ ‫המוסד‬ ‫מקבל‬. ,‫בפועל‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫תפקודו‬ ‫איכות‬ ‫נבדקת‬ ‫החדש‬ ‫החינוכי‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫לפעילותו‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫ביקורת‬ ‫באמצעות‬ ,‫והתברואתי‬ ‫הפדגוגי‬ ‫בתחום‬ ‫במיוחד‬ ‫זאת‬‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫ובמשרד‬‫חמ‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫שתוקפו‬ ,‫קבוע‬ ‫רישיון‬ ‫יינתן‬ ‫אלה‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫ש‬ .‫שנים‬36 33 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫לישראל‬ ‫סטטיסטי‬ ‫שנתון‬2010‫הגנים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫אומדן‬ . ‫המופעים‬.‫הלמ"ס‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫במרשם‬ 34 ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬ ‫החינוך‬ ‫תוכני‬ ‫על‬ ‫"הפיקוח‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬–‫יובל‬ :‫כתיבה‬ ,"‫לדיון‬ ‫נקודות‬ ,‫וורגן‬8,‫בנובמבר‬2010. 35 ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ,‫אמיר‬ ‫רונית‬-,‫דואל‬ ,‫יסודי‬17,‫בינואר‬2011. 36 ‫שאינ‬ ‫מוכר‬ ‫חינוך‬ '‫א‬ ‫אגף‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬,‫תשע"א‬ ‫לשנת‬ ‫חדש‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫רישוי‬ ‫"נוהל‬ ,)‫חרדי‬ ‫(חינוך‬ ‫רשמי‬ ‫ו‬15‫בפברואר‬2010.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

544

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×