Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תוכנית טרכטנברג

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תוכנית טרכטנברג

 1. 1. :"‫הכפול‬ '‫"הסנדוויץ‬ ‫דור‬
 2. 2. :‫הדיור‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ‫חלופות‬ ‫שתי‬ ‫רק‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫צעירים‬ ‫וזוגות‬ ‫למשפחות‬: 1.‫דירה‬ ‫רכישת‬‫גדול‬ ‫עצמי‬ ‫הון‬ ‫עם‬.‫מכבידה‬ ‫ומשכנתא‬‫)עליית‬ ‫של‬ ‫מחירים‬90%-‫ב‬7(!‫שנים‬ 2.‫כללים‬ ‫ללא‬ ‫בשוק‬ ‫שכירות‬:‫בחסדיו‬ ‫תלוי‬ ,‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫חוזים‬ .‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫נותר‬ ‫למדינה‬,‫מיושנת‬ ‫במתכונת‬ ‫ציבורי‬ ‫דיור‬‫מאלפי‬ ‫פתרון‬ ‫שמונעת‬ .‫נזקקות‬ ‫משפחות‬
 3. 3. ‫באוכלוסיה‬ ‫רובד‬ ‫לכל‬ ‫ומותאמים‬ ‫מגוונים‬ ‫דיור‬ ‫פתרונות‬ !‫שלך‬ ‫הדירה‬ ,‫עלינו‬ ‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫תשלום‬10%-30%:‫לדירה‬ ‫מההכנסה‬ •.‫הדירות‬ ‫את‬ ‫יתנו‬ ‫הקבלנים‬ .‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫תיתן‬ ‫המדינה‬ •-‫ל‬ ‫שכירות‬20-15.‫מסובסדות‬ ‫ייעודיות‬ ‫בדירות‬ ‫שנה‬ •.‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫לבעלות‬ ‫אופציה‬ •‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫ייעודי‬ ‫מסלול‬.‫הציבורי‬ ‫הדיור‬ ‫זכאי‬
 4. 4. ‫מחירים‬ ‫הורדת‬‫הגדלת‬ ‫ע"י‬‫קרקעות‬ ‫מלאי‬‫ומתוכננות‬ ‫זמינות‬: 1.‫ימונה‬ ‫בכיר‬ ‫שר‬‫בדיור‬ ‫העליונה‬ ‫כסמכות‬‫רשות‬ ‫אליו‬ ‫ויוכפפו‬ , .‫התכנון‬ ‫מנהל‬ִ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ 2.‫יוקם‬ ‫תחתיו‬‫חמ"ל‬‫יעד‬ ‫אזור‬ ‫בכל‬ ‫דיור‬:‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫נציגי‬ ‫ובו‬ , ‫תכנון‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ,'‫וכו‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ,‫אוצר‬ ,‫תחבורה‬ ,‫תשתיות‬ .‫ליזם‬ ‫הקרקעות‬ ‫של‬ ‫והשמשה‬ ‫בו-זמני‬ 3..‫מופחתים‬ ‫במחירים‬ ‫ישווקו‬ ‫ביקוש‬ ‫באזורי‬ ‫מנהל‬ִ‫נ‬ ‫ה‬ ‫קרקעות‬ 4.‫למגורים‬ ‫לבנייה‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫תמרוץ‬‫תגבור‬ , ‫המקומיות‬ ‫הוועדות‬.‫ורישוי‬ ‫תכנון‬ ‫בתקני‬
 5. 5. :‫בדיור‬ ‫שלם‬ ‫מערך‬ – ‫נוספים‬ ‫מדיניות‬ ‫אמצעי‬ 1.‫תמרוץ‬‫יזמים‬ ‫של‬ ‫כספי‬.‫זמנים‬ ‫בלוח‬ ‫לעמידה‬ ‫התאמת‬‫תקנים‬‫מתקדמות‬ ‫בנייה‬ ‫לטכנולוגיות‬‫וירוקות‬. 1.:‫והדרוזי‬ ‫הבדווי‬ ,‫הערבי‬ ‫במגזר‬ ‫דיור‬ ‫פתרונות‬‫הקמת‬ ‫שירותים‬ ,‫רוויה‬ ‫בנייה‬ ,‫קרקע‬ ‫בזמינות‬ ‫לטיפול‬ ‫מיוחד‬ ‫דיור‬ ‫חמ"ל‬ .'‫וכו‬ ,‫משכנתאות‬ ,‫עירוניים‬ 2.‫מיזמי‬ ‫וזירוז‬ ‫הרחבה‬‫פינוי-בינוי‬‫עירונית‬ ‫והתחדשות‬. 3.‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חקיקה‬‫חוק‬"‫הוגנת‬ ‫"שכירות‬
 6. 6. :‫חינוך‬‫למידה‬ ‫איכות‬ ,‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ,‫עלויות‬ ‫צמצום‬ 1.‫גני-הילדים‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬‫לגילאי‬3-4,‫ו‬.‫נוספת‬ ‫סייעת‬ •‫צהרונים‬ ‫סבסוד‬‫לגילאי‬3–9. •‫לגילאי‬ ‫מסגרות‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫הקמה‬0-3.‫איכותן‬ ‫על‬ ‫ופיקוח‬ 1..‫הורים‬ ‫תשלומי‬ ‫הפחתת‬ 2.‫תקצוב‬‫לפי‬ ‫בתי-ספר‬‫קריטריונים‬‫חברתיים-כלכליים‬‫וצרכי‬ .‫מגזרים‬ ‫ע"פ‬ ‫ולא‬ ,‫התלמידים‬ 3.‫המורה‬ ‫מעמד‬ ‫חיזוק‬."‫קבלן‬ ‫"מורי‬ ‫העסקת‬ ‫ביטול‬ , 4.‫איכותית‬ ‫למידה‬ ‫סביבת‬ ‫פיתוח‬‫מספר‬ ‫צמצום‬ ‫ע"י‬ ‫לרבות‬ , .‫בכיתה‬ ‫התלמידים‬
 7. 7. .‫הציבוריים‬ ‫החולים‬ ‫בבתי‬ ‫תקציביים‬ ‫פערים‬ ‫סגירת‬ .‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫האמון‬ ‫והחזרת‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬ ‫צמצום‬ 1.‫תורים‬ ‫וקיצור‬ ‫רציפה‬ ‫לפעילות‬ ‫ותמריצים‬ ‫תקציבים‬‫בבתי‬ ‫תוך‬ ,‫החולים‬‫מומחים‬ ‫רופאים‬ ‫נוכחות‬.‫היום‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ 2.‫שר"פ‬ ‫מניעת‬.‫הציבוריים‬ ‫החולים‬ ‫בבתי‬ 3.‫איכותי‬ ‫שירות‬ ‫למתן‬ ‫החולים‬ ‫לקופות‬ ‫תמריצים‬‫הציבורי‬ ‫בסל‬ .‫והפרטיים‬ ‫המשלימים‬ ‫בביטוחים‬ ‫הצורך‬ ‫וצמצום‬ 4.‫הרגולציה‬ ‫חיזוק‬.‫והפרטית‬ ‫הציבורית‬ ‫המערכת‬ ‫על‬
 8. 8. 1.:‫תחרות‬ ‫לעידוד‬ ‫הקרן‬‫לשווקים‬ ‫חדשות‬ ‫חברות‬ ‫בכניסת‬ ‫שתשקיע‬ ‫קרן‬ .‫תחרותיים‬ ‫לא‬ ‫מקומיים‬ 2.‫קטנים‬ ‫מזון‬ ‫ליצרני‬ ‫ארצית‬ ‫הפצה‬ ‫רשת‬– ‫הממשלה‬ ‫בתמיכת‬ , ‫מחירים‬ ‫משמעותית‬ ‫ותוריד‬ ,‫הגדולים‬ ‫היצרנים‬ ‫מול‬ ‫תחרות‬ ‫תאפשר‬ .‫לצרכן‬ 3.‫אפסיים‬ ‫ניהול‬ ‫בדמי‬ ‫מסלול‬ :‫פנסיה‬‫תיק‬ ‫ע"י‬Benchmark‫ללא‬ .‫קרן‬ ‫בכל‬ ‫חובה‬ ‫מחדל‬ ‫כברירת‬ ,‫אקטיבי‬ ‫ניהול‬ 4.:‫באשראי‬ ‫התחרות‬ ‫הגברת‬‫לתיווך‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫עידוד‬ ) ‫פיננסי‬P2P(‫תיקי‬ ‫איגוח‬ ;‫קואופרטיבית‬ ‫ובנקאות‬ ‫אשראי‬ ‫איגודי‬ ‫הקמת‬ ;‫קטנים‬ ‫בנקים‬ ‫של‬ ‫האשראי‬Credit Bureau. 5.‫תחרות‬ ‫ועידוד‬ ‫מחירים‬ ‫פיקוח‬ :‫טבעי‬ ‫גז‬‫תשתיות‬ ‫פריסת‬ ‫זירוז‬ ; .‫לתעשייה‬ ‫החלוקה‬
 9. 9. "...‫תשליכני‬ ‫"אל‬ :‫היעד‬‫עניים‬ ‫קשישים‬ ‫אפס‬ –‫מגיל‬ ,‫הזקנה‬ ‫גמלת‬ ‫הגדלת‬70. –‫וטיפול‬ ‫תיאום‬ ‫מוקדי‬ :‫בסיעוד‬ ‫הבירוקרטיה‬ ‫ביטול‬‫כלל‬ ‫בין‬ .‫ועוד‬ ‫העו"ס‬ ‫זמינות‬ ,‫אחידים‬ ‫זכאות‬ ‫מבחני‬ ,‫הסיעוד‬ ‫גורמי‬ –‫הזכויות‬ ‫מיצוי‬ ‫פישוט‬.‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫מול‬ ‫בפרט‬ ,‫קשישים‬ ‫של‬ –‫בסל‬ ‫קשישים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫המשפיעים‬ ‫טיפולים‬ ‫הכללת‬ ‫כולל‬ , ‫הבריאות‬‫מגיל‬ ‫שיניים‬ ‫טיפולי‬75.
 10. 10. :"‫"מחלחלת‬ ‫לא‬ ‫הצמיחה‬,‫נהנה‬ ‫לא‬ ‫הרוב‬ ‫אבל‬ ‫צמח‬ ‫המשק‬‫הלכו‬ ‫הפירות‬ ‫למעטים‬.‫בלבד‬ :‫שוויונית‬ ‫לצמיחה‬ ‫התנופה‬ ‫לחדש‬ ‫עלינו‬ 1.‫חדשנות‬ ,‫והכשרה‬ ‫אנושי‬ ‫בהון‬ :‫אזור‬ ‫בכל‬ ,‫המשק‬ ‫ענפי‬ ‫בכל‬ ‫השקעה‬ .‫מתקדמות‬ ‫טכנולוגיות‬ ,‫פיזי‬ ‫הון‬ ,‫ומו"פ‬ 2.,‫עובדים‬ ‫העסקת‬ ‫תנאי‬ ‫שיפור‬‫שוויון‬ ‫אי‬ ‫צמצום‬. 3.‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ‫תפקוד‬ ‫שיפור‬.‫אלה‬ ‫כל‬ ‫ליישם‬ ‫כדי‬ ‫גם‬ ‫צריך‬‫מדיני‬ ‫אופק‬,‫מהבידוד‬ ‫ישראל‬ ‫וחילוץ‬‫התיירות‬ ‫להגדלת‬ :, ‫פריצה‬‫חדשים‬ ‫לשווקים‬‫ו‬‫מחו"ל‬ ‫השקעות‬.
 11. 11. :‫לכולן/ם‬ ‫והכשרה‬ ‫השכלה‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ?‫השני‬ ‫החצי‬ ‫עם‬ ‫ומה‬ – ‫לאקדמיה‬ ‫מגיעים‬ ‫תיכון‬ ‫אחרי‬ ‫מחזור‬ ‫מכל‬ ‫מחצית‬ 1.‫במהלך‬ ‫לימודים‬,‫הצבאי‬ ‫השירות‬‫קורסים‬ ‫ע"י‬ ,‫ללוחמים‬ ‫בפרט‬ ‫מתוקשבים‬MOOCS‫)למשל‬Edx-‫או‬Coursera( 2.‫מכללות‬ ‫פריסת‬‫מקצוע-טכנולוגיה-אקדמיה‬ :"‫"מט"א‬,‫לתעסוקה‬ ‫איכותית‬.‫לאקדמיה‬ ‫וגשר‬ 3.‫שנתית‬ ‫רב‬ ‫תכנית‬‫חדשה‬.‫להשכלה-הגבוהה‬‫המהלך‬ ‫המשך‬ .‫הפסיכומטרי‬ ‫וייתור‬ ‫בגרויות‬ ‫לחיזוק‬ 4.‫החיים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫למידה‬‫לבני‬ ‫בפרט‬ ‫מתקדמים‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלולי‬ :40,+ .‫חדשות‬ ‫תעסוקה‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬ ,‫ועדכון‬ ‫ריענון‬
 12. 12. :‫שוויונית‬ ‫צמיחה‬‫חדשנות‬ ‫קידום‬‫המשק‬ ‫ענפי‬ ‫בכל‬ 1.‫חדשנות‬ ‫עידוד‬‫השירותים‬ ‫ובמגזר‬ ‫המסורתית‬ ‫בתעשייה‬‫פיתוח‬ , .‫הראשי‬ ‫במדען‬ ‫אלה‬ ‫למגזרים‬ ‫ייעודיים‬ ‫מדיניות‬ ‫כלי‬ 2.‫במו"פ‬ ‫תמיכה‬‫המקומי‬ ‫לשוק‬.‫בפריפריה‬ ‫עדיפות‬ ; 3.‫חדשנות‬ ‫מבוססות‬ ‫לחברות‬ ‫ומיסויי‬ ‫פיננסי‬ ‫עידוד‬‫שיצמחו‬ , .(‫המהיר‬ ‫לאקזיט‬ ‫)לא‬ ‫בחו"ל‬ ‫לחברות‬ ‫יימכרו‬ ‫ולא‬ ‫בארץ‬ 4.‫בין‬ ‫בממשק‬ ‫תמיכה‬‫ליישומי‬ ‫בסיסי‬ ‫מחקר‬‫של‬ ‫היחסי‬ ‫היתרון‬ ‫טיפוח‬ . ‫ישראל‬‫אשית‬ ‫מותאמת‬ ‫וברפואה‬ ‫החיים‬ ‫במדעי‬. :‫המשק‬ ‫ענפי‬ ‫בכל‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫עידוד‬ ‫חוק‬‫יחול‬ ‫ייצור‬ ‫על‬ ‫גם‬‫המקומי‬ ‫לשוק‬.‫ותעסוקה‬ ‫פריון‬ ,‫חדשנות‬ ‫לקידום‬ ,
 13. 13. ‫ופרילנסרים‬ ‫עצמאיים‬ ,‫קטנים‬ ‫עסקים‬ :‫שוויונית‬ ‫צמיחה‬ 1.:‫סוציאלי‬ ‫ביטחון‬‫ועסקים‬ ‫לעצמאים‬ ‫לפיצויים‬ ‫והפרשה‬ ‫אבטלה‬ ‫ביטוח‬ .‫לפנסיה‬ ‫מתווה‬ ‫גם‬ ‫יבחן‬ . ‫זעירים‬ 2.‫באשראי‬ ‫חיסכון‬‫מתווכים‬ ‫עידוד‬ ,‫חוץ-בנקאי‬ ‫לאשראי‬ ‫מיועדות‬ ‫קרנות‬ ‫הקמת‬ : .‫מקוונים‬ ‫פיננסיים‬ 3.‫המדינה‬ ‫מול‬ ‫הקלה‬‫הרשות‬ ‫מול‬ ‫בפרט‬ ‫ברגולציה‬ ‫הקלה‬ ;‫למכרזים‬ ‫גישה‬ : .‫המקומית‬+ ‫"שוטף‬ ‫חוק‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חקיקת‬30" :‫היעד‬-‫ל‬ ‫להגיע‬10‫המדד‬ ‫ע"פ‬ ‫בעולם‬ ‫הטובות‬ ‫המדינות‬Doing Business‫של‬ ‫העולמי‬ ‫הבנק‬ !‫המשק‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫המנוע‬ ‫הם‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬
 14. 14. :‫התעסוקה‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ‫צריך‬ ,‫העובד‬ ‫לאדם‬ ‫יגיעו‬ ‫הצמיחה‬ ‫שפירות‬ ‫כדי‬,‫הוגנים‬ ‫העסקה‬ ‫ותנאי‬ ‫שכר‬‫עם‬ ‫יחד‬ ‫ניהולית‬ ‫גמישות‬-‫ל‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ . 1..‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫לרבות‬ ‫עבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫תקיפה‬ ‫אכיפה‬ 2.‫תופעת‬ ‫מזעור‬‫קבלן‬ ‫עובדי‬‫של‬ ‫העסקתן‬ ‫ביטול‬ – ‫הציבורי‬ ‫במגזר‬ ."‫קבלן‬ ‫"מורי‬ 3.:‫הוריות‬ ‫חד‬ ‫משפחות‬‫שישתלם‬ ‫כדי‬ ,‫מדורג‬ ‫והטבות‬ ‫קצבאות‬ ‫מתווה‬ .‫לעבודה‬ ‫לצאת‬ ‫להן‬ 4.‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫התאמת‬‫תעסוקתית‬ ‫גמישות‬ :‫הטכנולוגיים‬ ‫לשינויים‬ .‫תומכת‬ ‫מקצועית‬ ‫הסבה‬ ;‫אישית‬ ‫אי-ודאות‬ ‫הפחתת‬ ‫לצד‬ 5.‫הידברות‬‫נציגי‬ ‫בין‬ ‫סדורה‬.‫וההסתדרות‬ ‫מעסיקים‬ ,‫ממשלה‬
 15. 15. :‫הממשלה‬ ‫תפקוד‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫להתממש‬ ‫יוכלו‬ ‫המוצעים‬ ‫המדיניות‬ ‫צעדי‬‫איכותי‬ ‫ציבורי‬ ‫מגזר‬ :‫האזרח‬ ‫למען‬ ‫הפועל‬ ,‫ואפקטיבי‬ 1.:‫איכותי‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫טיפוח‬‫של‬ ‫מוביליות‬ ,‫בנציבות‬ ‫הרפורמה‬ ‫האצת‬ .‫איכותי‬ ‫אדם‬ ‫לכוח‬ ‫כניסה‬ ‫ערוצי‬ ‫פתיחת‬ ,‫במערכת‬ ‫עובדים‬ 2.:‫לציבור‬ ‫שירות‬ ‫תרבות‬‫על‬ ‫מרבית‬ ‫השענות‬ ;‫שירות‬ ‫אמנות‬ ‫הטמעת‬ ‫תקשוב‬("‫דיגיטאלית‬ ‫)"ישראל‬‫מידע‬ ‫הנגשת‬ ;‫מרבית‬ ‫ושקיפות‬. 3.:‫הממשלה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫הבנייה‬‫מרוכז‬ ‫טיפול‬‫רוחב‬ ‫בנושאי‬,‫הרך‬ ‫גיל‬ : ‫הקמת‬ .'‫וכו‬ ,‫סיעוד‬ ,‫קשישים‬"‫"חמ"לים‬‫המטפלים‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המרכזים‬ ;‫בנושא‬‫ביזור‬.‫למשרדים‬ ‫סמכויות‬
 16. 16. ‫התקציב‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לוקחים‬ :‫פיסקאלית‬ ‫מדיניות‬ ‫מאז‬1985‫בתוצר‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫חלקה‬-‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫ירד‬40%,‫מהמקובל‬ ‫נמוך‬ .‫בעולם‬...‫מתת-תזונה‬ ‫סובל‬ "‫ה"שמן‬ :‫צריך‬ ‫כן‬ ‫על‬ 1.‫להעלות‬-‫ל‬ ‫בחזרה‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫את‬40%‫ולייצבו‬‫העלאה‬ ‫לשקול‬ . ‫בהמשך‬ ‫נוספת‬ ‫קטנה‬.‫אז‬ ‫המשק‬ ‫למצב‬ ‫בהתאם‬ 2.:‫גירעון‬‫הדרגתית‬ ‫הורדה‬ ‫בהמשך‬ .‫הנוכחי‬ ‫המתווה‬ ‫לפי‬‫מותאם‬ ,‫למחזור‬ ‫העסקים‬. 3.‫מסים‬ ‫להעלות‬ ‫צורך‬ ‫אין‬.‫לעין‬ ‫הנראה‬ ‫בעתיד‬ 4.‫הגבייה‬ ‫העמקת‬‫ומאבק‬‫השחור‬ ‫בהון‬.‫מתקדמים‬ ‫באמצעים‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

484

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×