Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מודל הגיוס לצה"ל חלופות וחידושים - דיון שולחן עגול

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

מודל הגיוס לצה"ל חלופות וחידושים - דיון שולחן עגול

 1. 1. ‫טכניון‬ ‫לישראל‬ ‫טכנולוגי‬ ‫מכון‬ ‫וחידושים‬ ‫חלופות‬ : ‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫דיוני‬ ‫סיכום‬‫'שולחן‬‫עגול‬'‫ברוח‬‫בן‬-‫גוריון‬ ‫בעריכת‬ ‫ד"ר‬‫גל‬ ‫ראובן‬'‫פרופ‬‫מי‬ ‫שלמה‬-‫טל‬ ‫יוני‬2014 ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫לאומית‬ ‫מדיניות‬ ‫למחקר‬ ‫הטכניון‬–‫לישראל‬ ‫טכנולוגי‬ ‫מכון‬ .‫טל‬04-8292329‫פקס‬ ,04-8231889 ‫חיפה‬ ,‫הטכניון‬ ‫קרית‬32000 .ilwww.neaman.org
 2. 2. ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫אודות‬ ‫בשנת‬ ‫בטכניון‬ ‫הוקם‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬1978‫נאמן‬ (‫)סם‬ ‫שמואל‬ ‫מר‬ ‫ביוזמת‬‫פועל‬ ‫והוא‬‫להטמעת‬ ‫חזונו‬‫המדעי‬ ‫לקידומה‬-.‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫וחברתי‬ ‫כלכלי‬ ,‫טכנולוגי‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬‫מכון‬ ‫הוא‬‫מחקר‬‫ה‬‫מתמקד‬‫בהתווית‬‫מדיניות‬‫לאומית‬‫בנושאי‬‫מדע‬‫וטכנולוגיה‬, ‫תעשייה‬,‫חינוך‬‫והשכלה‬‫גבוהה‬,‫תשתיות‬‫פיסיות‬,‫סביבה‬‫ואנרגיה‬‫ובנושאים‬‫נוספים‬‫בעלי‬‫חשיבות‬ ‫ה‬ ‫לחוסנה‬‫לאומי‬‫ישראל‬ ‫של‬‫בהם‬‫המוסד‬‫תורם‬‫תרומה‬‫ייחודית‬.‫מדיניות‬ ‫מחקרי‬ ‫מבוצעים‬ ‫במוסד‬ ‫והמלצותיהם‬ ‫שמסקנותיהם‬ ,‫וסקירות‬.‫השונים‬ ‫רבדיו‬ ‫על‬ ‫במשק‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫את‬ ‫משמשים‬ ‫נעשים‬ ‫המדיניות‬ ‫מחקרי‬‫אחרים‬ ‫ומוסדות‬ ‫מהטכניון‬ ,‫מהאקדמיה‬ ‫נבחרים‬ ‫צוותים‬ ‫בידי‬ .‫במקצועם‬ ‫מוכרים‬ ‫והישגים‬ ‫כישורים‬ ‫בעלי‬ ,‫המתאימים‬ ‫האנשים‬ ‫נבחרים‬ ‫לצוותים‬ .‫ומהתעשייה‬ ‫אחרים‬ ‫ובמקרים‬ ‫ממשלתיים‬ ‫משרדים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫נעשית‬ ‫העבודה‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫משר‬ ‫של‬ ‫ישיר‬ ‫שיתוף‬ ‫וללא‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫ממוסד‬ ‫באה‬ ‫היוזמה‬‫מדיניות‬ ‫התוויית‬ ‫בנושאי‬ .‫ממשלתי‬ ‫ד‬ ‫למחקרי‬ ‫כמוסד‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫נחשב‬ ‫גבוהה‬ ‫והשכלה‬ ‫טכנולוגיה‬ ,‫מדע‬ ‫שעניינה‬ ‫לאומית‬ .‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫מדיניות‬ ‫החלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫המשמשים‬ ‫וסקירות‬ ‫מדיניות‬ ‫מחקרי‬ ‫מאות‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫ביצע‬ ‫כה‬ ‫עד‬ .‫ובממשל‬ ‫במשק‬ ‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬‫השוני‬ ‫הפרויקטים‬ ‫סקירת‬‫מוצג‬ ‫במוסד‬ ‫שבוצעו‬ ‫ם‬‫ת‬‫באתר‬ ‫בנוסף‬ .‫המוסד‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬‫מסייע‬‫המאגדים‬ ‫דוגמת‬ ‫לאומיים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫התמ"ס‬ ‫משרד‬ ‫של‬-‫אופטיקה‬ ,‫תקשורת‬ ,‫ננוטכנולוגיות‬ :‫בתחומים‬ ‫מגנ"ט‬‫רפואה‬ ,,‫כימיה‬ , ‫ופרויקטים‬ ‫סביבה‬ ‫איכות‬ ,‫אנרגיה‬‫אחרים‬‫שמואל‬ ‫מוסד‬ .‫לאומית‬ ‫חברתית‬ ‫חשיבות‬ ‫בעלי‬‫נאמן‬ .‫מוביל‬ ‫הוא‬ ‫אותם‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫מקיפים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫גם‬ ‫מארגן‬ '‫פרופ‬ ‫מכהן‬ ‫וכמנכ"ל‬ ‫תדמור‬ ‫זאב‬ '‫פרופ‬ ‫הוא‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫יו"ר‬.‫רנד‬ ‫עמרי‬ ‫חיפה‬ ,‫הטכניון‬ ‫קרית‬ ,‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ :‫המוסד‬ ‫כתובת‬32000 :‫טלפון‬04-8292329: ‫פקס‬ ,04-8231889 :‫דוא"ל‬ ‫כתובת‬info@neaman.org.il :‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫כתובת‬www.neaman.org.il
 3. 3. ‫וחידושים‬ ‫חלופות‬ :‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫דיוני‬ ‫סיכום‬'‫שולחן‬‫עגול‬'‫ברוח‬‫בן‬-‫גוריון‬ ‫ביום‬ ‫שהתקיים‬,‫רביעי‬19‫במרץ‬4102‫י‬ ,"‫ז‬‫אדר‬,'‫ב‬‫תשע‬"‫ד‬ ‫בעריכת‬ ‫ד"ר‬‫גל‬ ‫ראובן‬'‫פרופ‬‫מי‬ ‫שלמה‬-‫טל‬ ‫לאומית‬ ‫מדיניות‬ ‫למחקר‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫יוני‬4102 '‫העגול‬ ‫'השולחן‬ ‫של‬ ‫מקוצר‬ ‫וידיאו‬ ‫בסרטון‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ :‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫באתר‬-http://www.neaman.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c %d7%9c%d7%a6%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1 ‫להודות‬ ‫מבקשים‬ ‫העורכים‬– ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫משתתפי‬ ‫לכל‬ ‫סטון‬ ‫מור‬ ‫למר‬ '‫על‬ ‫'אסטרטגיית‬ ‫לפורום‬ ______________________________________________________________________________________________ ‫אין‬‫לשכפל‬‫כל‬‫חלק‬‫מפרסום‬‫זה‬‫ללא‬‫רשות‬‫מראש‬‫ובכתב‬‫ממוסד‬‫שמואל‬‫נאמן‬‫מלבד‬‫לצורך‬‫ציטוט‬‫של‬ ‫קטעים‬‫קצרים‬‫במאמרי‬‫סקירה‬‫ופרסומים‬‫דומים‬‫תוך‬‫ציון‬‫מפורש‬‫של‬‫המקור‬. ‫הדעות‬‫והמסקנות‬‫המובאות‬‫בפרסום‬‫זה‬‫הן‬‫על‬‫דעת‬‫המחבר‬/‫ים‬‫ואינן‬‫משקפות‬‫בהכרח‬‫את‬‫דעת‬‫מוסד‬ ‫שמואל‬‫נאמן‬.
 4. 4. ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫הקדמה‬0 ‫ל‬ ‫הזמנה‬'‫עגול‬ ‫שולחן‬'‫בן‬ ‫ברוח‬-‫גוריון‬3 ‫מ‬‫שתתפ‬‫ים‬7 ‫סדר‬-‫יום‬9 ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫דיון‬ ‫סיכום‬00 ‫בין‬ ‫נתונים‬ : ‫רקע‬ ‫חומר‬-‫לאומיים‬33 ‫לצה"ל‬ ‫ביחס‬ ‫הציבור‬ ‫עמדות‬ ‫סקר‬39 ‫למאמרים‬ ‫קישורים‬21
 5. 5. 1 ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ה‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הראשון‬ ‫השלב‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫'מודל‬--‫חלופות‬ '‫וחידושים‬‫שנת‬ ‫בתחילת‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫יזם‬ ‫אותו‬ ,4102‫מלוא‬ ‫את‬ ,‫במרכזו‬ ,‫כולל‬ ‫המסמך‬ . ‫ב‬ ‫נאמן‬ ‫במוסד‬ ‫שהתכנס‬ ,'‫העגול‬ ‫'השולחן‬ ‫משתתפי‬ ‫של‬ ‫דבריהם‬-01‫במרץ‬4102‫הינם‬ ‫המשתתפים‬ . ‫מומחים‬ ,‫חוקרים‬‫בעקבות‬ ‫הייתה‬ '‫העגול‬ ‫ב'שולחן‬ ‫שהכללתם‬ )‫ובעבר‬ ‫(בהווה‬ ‫הביטחון‬ ‫מערכת‬ ‫ואנשי‬ ‫כל‬ ‫במהלך‬ ‫שנעשתה‬ ‫ההקלטה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫תומללו‬ ‫הדברים‬ .‫בנושא‬ ‫שלהם‬ ‫הרלוונטי‬ ‫והיידע‬ ‫מומחיותם‬ ‫תיקונים‬ ,‫הערות‬ ‫עם‬ ‫אלינו‬ ‫אותם‬ ‫החזירו‬ ‫ואלה‬ ‫הדוברים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫אז‬ ‫הועבר‬ ‫התימלול‬ .‫הדיון‬ ‫שעות‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫ולעיתים‬.‫קלות‬ ‫תוספות‬ ‫את‬ ‫הזה‬ ‫הדו"ח‬ ‫כולל‬ ,‫בנוסף‬‫ההזמנה‬‫הנושא‬ ‫להעלאת‬ '‫ו'הראציונל‬ ‫ההסבר‬ ‫דברי‬ ‫גם‬ ‫ובה‬ ‫לדיון‬ ‫רשימת‬ ;‫הזו‬ ‫בעת‬ ‫לדיון‬‫המשתתפים‬ ‫שמות‬‫פירוט‬ ;‫בנושא‬ ‫לעיסוקם‬ ‫והרקע‬‫היום‬ ‫סדר‬‫דיוני‬ ‫של‬ ‫ולבסוף‬ ;'‫העגול‬ ‫'השולחן‬--‫תקציר‬‫סקר‬‫משי‬ ‫מעבר‬ ‫לאפשרות‬ ‫ביחס‬ ‫ציבור‬ ‫עמדות‬‫לשירות‬ ‫חובה‬ ‫רות‬ ‫וכן‬ ;‫בצה"ל‬ ‫התנדבותי‬‫קישורים‬.‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫שנעשו‬ ‫ועבודות‬ ‫מאמרים‬ ‫לשורת‬ :‫עיקריות‬ ‫מסקנות‬ ‫מספר‬ ‫מייד‬ ‫מעלה‬ '‫העגול‬ ‫ב'שולחן‬ ‫המשתתפים‬ ‫בדברי‬ ‫עיון‬ .‫היריעה‬ ‫רוחב‬ ‫לכל‬ ,‫דיעות‬ ‫מיגוון‬ ‫קיים‬ ;‫בנושא‬ ‫אחת‬ ‫דומיננטית‬ ‫עמדה‬ ‫אין‬ * ‫רוב‬ ‫אך‬ ,‫הדיון‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫בכיוון‬ ‫ביותר‬ ‫החלטיות‬ ‫אמירות‬ ‫נשמעו‬ ‫מהדוברים‬ ‫אחדים‬ ‫מפי‬ * .‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫ותיקונים‬ ‫בשיפורים‬ ‫צידדו‬ ‫דווקא‬ ‫הדוברים‬ ‫יפתיע‬ ‫שהדבר‬ ‫מבלי‬ *--‫הדוברים‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫המקובלות‬ ‫ההמלצות‬ ‫מן‬ ‫ניכר‬ ‫שחלק‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫התברר‬ ‫וע‬ ‫של‬ ‫קודמים‬ ‫בדו"חות‬ ‫נכלל‬ ‫כבר‬.‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫ע"י‬ ‫יושם‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫אך‬ ,‫ומומחים‬ ‫דות‬ )'‫התנדבות‬ ‫או‬ ‫('חובה‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬ ‫שהנושא‬ ‫היא‬ ‫הדוברים‬ ‫רוב‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫מסקנה‬ * ?‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫תפקידיו‬ ‫הם‬ ‫מה‬ :‫כגון‬ ,‫אחרות‬ ‫ואסטרטגיות‬ ‫עקרוניות‬ ‫משאלות‬ ‫מנותק‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫איננו‬ ‫הגיאו‬ ‫למצב‬ ‫התחזיות‬ ‫מהן‬-‫בא‬ ‫פוליטי‬‫כיצ‬ ?‫זורנו‬‫ד‬?‫בתוכה‬ ‫מיעוט‬ ‫בקבוצות‬ '‫'לטפל‬ ‫המדינה‬ ‫תחליט‬ .‫ועוד‬ ‫הגורמים‬ ‫אצל‬ ‫הן‬ ,‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫חוקרים‬ ‫בקרב‬ ‫הן‬ ‫עניין‬ ‫יעורר‬ ‫הזה‬ ‫שהדו"ח‬ ‫מקווים‬ ‫אנו‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הראשון‬ ‫השלב‬ ‫זהו‬ ,‫כאמור‬ .‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫והן‬ ‫ההחלטות‬ ‫ומקבלי‬ ‫המקצועיים‬ ‫נקיים‬ ‫הבא‬ ‫בשלב‬ ;‫זה‬‫עיון‬ ‫יום‬‫ודעות‬ ‫עמדות‬ ‫גם‬ ‫יושמעו‬ ‫בו‬ ‫לציבור‬ ‫פתוח‬–‫מומחים‬ ‫עדויות‬ ‫רק‬ ‫ולא‬-- ‫יהיה‬ ,‫מקווים‬ ‫אנו‬ ‫כך‬ ,‫השלישי‬ ‫השלב‬ .‫הנדון‬ ‫בנושא‬‫ספר‬‫וההצגות‬ ‫המאמרים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ,‫אסופה‬ ‫או‬ , .‫כולו‬ ‫הפרויקט‬ ‫במהלך‬ ‫שעלו‬ ‫ובמיוחד‬ ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫חלק‬ ‫שנטלו‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ,‫שוב‬ ,‫להודות‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬–‫ה‬ ‫'השולחן‬ ‫למשתתפי‬'‫עגול‬ .‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫מסוכמים‬ ‫שדבריהם‬ ! ‫נעימה‬ ‫קריאה‬ ‫ד"ר‬‫גל‬ ‫ראובן‬'‫פרופ‬‫מי‬ ‫שלמה‬-‫טל‬ ‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬
 6. 6. 2
 7. 7. 3 ‫הזמ‬‫בן‬ ‫ברוח‬ '‫עגול‬ ‫ל'שולחן‬ ‫נה‬-‫גוריון‬ ‫ד‬",‫גל‬ ‫ראובן‬ ‫ר‬‫מי‬ ‫שלמה‬ '‫פרופ‬-‫טל‬ ‫ינואר‬4102 ‫הקדמה‬ ‫מאז‬‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שעיצב‬ ‫מי‬ ."‫העם‬ ‫"צבא‬ ‫הפופולרי‬ ‫בכינויו‬ ‫המוכר‬ ‫גיוס‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫צה"ל‬ ‫נשען‬ ‫היווסדו‬ ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫היה‬ ,‫שלו‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫ומבנהו‬ ‫אופיו‬ ‫את‬-‫הראשון‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ .‫גוריון‬ ‫ייחודי‬ ‫מודל‬ ‫עפ"י‬ ‫צה"ל‬ ‫את‬ '‫'יצר‬ ‫המעצבות‬ ‫בשנים‬ ‫שלה‬ ‫הביטחון‬ ‫ושר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬–‫הן‬ ‫במבנ‬‫שלו‬ ‫הלחימה‬ ‫בדוקטרינת‬ ‫והן‬ ‫ותיפקודו‬ ‫משימותיו‬ ‫באופי‬ ‫הן‬ ,‫שלו‬ ‫האדם‬ ‫כח‬ ‫ה‬--‫בסיס‬ ‫על‬ :‫מאפיינים‬ ‫או‬ ,‫מרכיבים‬ ‫מספר‬ ‫זה‬ ‫למודל‬ .‫תקופה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬ ‫והאילוצים‬ ‫התנאים‬ :‫משרתים‬ ‫של‬ ‫קטגוריות‬ ‫משלוש‬ ‫מורכב‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫כלל‬ ‫א‬.‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫ב‬.‫קבע‬ ‫שירות‬ ‫ג‬.‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫בישראל‬ ‫האזרחים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬--‫אוכלוסיה‬ ‫קבוצות‬ ‫ישנן‬ ‫אך‬ .‫שונות‬ ‫סיבות‬ ,‫מהשירות‬ ‫מלא‬ ‫לפטור‬ ‫הזוכות‬ ‫שונות‬ .‫נשים‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫גברים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫חל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫הוא‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫משך‬3‫ולנשים‬ ‫שנים‬--.‫שנתיים‬ ( ‫בגובה‬ ‫כיס‬ ‫מדמי‬ ‫החיילים‬ ‫נהנים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במהלך‬‫של‬ )‫ממוצע‬311.₪ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫המסיימים‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ,‫ככלל‬–‫גיל‬ ‫עד‬ ,‫מילואים‬ ‫לשירות‬ ‫עוברים‬21 ‫או‬ ,)‫(חיילים‬24‫למקצועות‬ ‫(פרט‬ ‫מילואים‬ ‫משירות‬ ‫פטורות‬ ,‫ברובן‬ ,‫נשים‬ .)‫(קצינים‬ .)‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫גיל‬ ‫ועד‬ ,‫מסויימים‬ ‫הקבע‬ ‫שירות‬–‫סיום‬ ‫לאחר‬ ,‫מבחירה‬ ‫המשרתים‬ ‫ונגדים‬ ‫קצינים‬,‫שלהם‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬--‫כ‬ ‫מהווה‬-01%.‫צה"ל‬ ‫מכלל‬ ‫ומופעל‬ ‫נגדים‬ ‫מונהג‬ ‫לצבא‬ ‫(בניגוד‬ ‫אישית‬ ‫דוגמא‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫קצינים‬ ‫ע"י‬ ‫מונהג‬ ‫כצבא‬ ‫צה"ל‬ .)'‫'מאחור‬ ‫של‬ ‫למודל‬ ‫(בניגוד‬ ‫ואימון‬ ‫סינון‬ ,‫ברירה‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ,‫מלמטה‬ '‫'צומחים‬ ‫בצה"ל‬ ‫הקצינים‬ .)‫לקצינים‬ ‫אליטיסטיים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫מעבר‬‫(כח‬ '‫'אנושיים‬ ‫למרכיבים‬-‫שהוא‬ ‫העובדה‬ ‫בזכות‬ ‫גם‬ "‫העם‬ ‫כ"צבא‬ ‫צה"ל‬ ‫מאּופיין‬ ,‫אלו‬ )‫אדם‬ "‫עם‬ ‫"בונות‬ ‫משימות‬ ‫גם‬ ,‫הצבאיות‬ ‫למשימותיו‬ ‫בנוסף‬ ,‫ממלא‬(Nation building missions), .‫ועוד‬ ‫חירום‬ ‫במצבי‬ ‫טיפול‬ ,‫התיישבות‬ ,‫מיוחדות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫שילוב‬ ,‫עליה‬ ‫קליטת‬ ,‫חינוך‬ :‫כגון‬ ‫שנ‬ ‫במשך‬‫בני‬ ‫של‬ ‫ומיזוגם‬ ‫שילובם‬ ‫בזכות‬ ,"‫ההיתוך‬ ‫"כור‬ ‫פונקציית‬ ‫את‬ ‫לצה"ל‬ ‫לייחס‬ ‫היה‬ ‫נהוג‬ ‫ים‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫ידו‬ ‫טביעת‬ ‫ניכרת‬ ‫הייתה‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ .‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫שונים‬ ‫ומגזרים‬ ‫עדות‬-.‫גוריון‬ ‫למאפייני‬ ‫בנוסף‬‫הכח‬ ‫מבנה‬‫ל‬ ‫מיוחדים‬ ‫מאפיינים‬ ‫גם‬ ‫דרכו‬ ‫מתחילת‬ ‫צה"ל‬ ‫גיבש‬‫הכח‬ ‫הפעלת‬ ‫הלח‬ ‫ולדוקטרינת‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מלחמות‬ .‫שלו‬ ‫ימה‬-31‫וה‬-71--‫יום‬ ‫ומלחמת‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫הכיפורים‬--:‫אלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫חיזקו‬ ‫ואף‬ ‫שימרו‬ .‫ישראל‬ ‫לגבולות‬ ‫מעבר‬ ‫אל‬ ‫הלחימה‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫השאיפה‬ ‫מכת‬ ‫במתן‬ ‫הצורך‬-( ‫מנע‬Preemptive strike.)
 8. 8. 4 ‫הזרועות‬ ‫פני‬ ‫על‬ )‫ושריון‬ ‫רגלים‬ ‫(בעיקר‬ ‫היבשה‬ ‫לכוחות‬ ‫דומיננטיות‬.‫האחרים‬ )‫מרחביים‬ ‫(פיקודים‬ ‫סטטיים‬ ‫במיקומים‬ ‫ולא‬ )‫(אוגדות‬ ‫דינאמיות‬ ‫במסגרות‬ ‫הכוחות‬ ‫איגוד‬ ..‫ועוד‬ ‫והאילוצים‬ ‫התנאים‬ ‫מן‬ ‫והרבה‬ ‫המדינה‬ ‫הקמת‬ ‫לאחר‬ ‫עשורים‬ ‫מששה‬ ‫למעלה‬ ‫כיום‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ ‫נכון‬ ‫הדבר‬ .‫בתכלית‬ ‫שהשתנו‬ ‫או‬ ‫קיימים‬ ‫אינם‬ ‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ימיה‬ ‫ראשית‬ ‫של‬ ‫המוקדמים‬ ‫הן‬‫הגיאו‬ ‫למצב‬-‫בטחון‬ ‫על‬ )‫והרחוקים‬ ‫(הקרובים‬ ‫האיומים‬ ‫לאופי‬ ‫הן‬ ,‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫פוליטי‬ ‫והלכי‬ ‫לעמדות‬ ‫הן‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫והדמוגראפי‬ ‫הכלכלי‬ ‫למצבה‬ ‫הן‬ ,‫המדינה‬-,‫ותרבותיים‬ ‫חברתיים‬ ‫רוח‬ ‫ומדעיות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫להתפתחויות‬ ‫הן‬–,‫השתנה‬ '‫'העולם‬ ‫גם‬ :‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫ארוכה‬ ‫עוד‬ ‫והרשימה‬ ‫הצבא‬ ‫בתחום‬‫צבאות‬ ‫רוב‬ ,‫העבר‬ ‫ממלחמות‬ ‫שונה‬ ‫כיום‬ ‫המלחמות‬ ‫אופי‬ :‫האחרונים‬ ‫בעשורים‬ ,‫י‬ ( ‫הקטנה‬ ‫גם‬ ‫עברו‬ ‫העולם‬Down-sizing‫התנדבותי‬ ‫לשירות‬ ‫חובה‬ ‫משירות‬ ‫מעבר‬ ‫וגם‬ ,)AVF = All Volunteer Force)‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫בהן‬ ‫מתקיים‬ ‫שעדיין‬ ‫מערביות‬ ‫דמוקראטיות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫מספרן‬ .) (Conscription‫מז‬ ‫הוא‬ )‫מקצועי‬ ‫לצבא‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫קיים‬ ‫ברובן‬ ‫וגם‬ ‫ערי‬-‫וכן‬ ‫התנדבותי‬ .‫חלופי‬ ‫אזרחי‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫אפשרות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,"‫העם‬ ‫"צבא‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫המשך‬ ‫הצדקת‬ ‫לגבי‬ ‫שאלות‬ ‫מעלות‬ ‫הללו‬ ‫התמורות‬ ‫כל‬ ,‫כלכלנים‬ ‫גם‬ ‫מעלים‬ ‫הללו‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ .‫ועשרים‬ ‫האלפיים‬ ‫שנות‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ,‫מלא‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫ר‬ ‫אנשי‬ ‫גם‬,‫מנגד‬ .)‫בדימוס‬ ‫(בעיקר‬ ‫צבא‬ ‫אנשי‬ ‫וגם‬ )‫ומשמאל‬ ‫(מימין‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫גם‬ ,‫ואקדמאים‬ ‫וח‬ .‫התנדבותי‬ ‫למודל‬ ‫ומעבר‬ ‫הקיים‬ ‫המודל‬ ‫מן‬ ‫סטייה‬ ‫מפני‬ ‫המזהירים‬ ‫לקולות‬ ‫רוב‬ ‫עדיין‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ .‫החלופיים‬ ‫הקטבים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫ביניים‬ ‫ופתרונות‬ ‫שילובים‬ ‫על‬ ‫המצביעים‬ ‫אלו‬ ‫נמצאים‬ ,‫בתווך‬ ‫לגבי‬ ‫מלה‬,‫החוק‬ ‫מבחינת‬ ,‫הגיוס‬ ‫לאופן‬ ‫מתייחס‬ '‫חובה‬ ‫'שירות‬ ‫בביטוי‬ ‫השימוש‬ :‫טרמינולוגיה‬ ‫לו‬ ‫הנלווים‬ ‫הביטויים‬ .‫והמגזרים‬ ‫ההיקפים‬--'‫וכד‬ "‫היתוך‬ ‫"כור‬ ,"‫העם‬ ‫"צבא‬--‫תיאורים‬ ‫הינם‬ ‫המוצעת‬ ‫החלופה‬ ,‫מנגד‬ .‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫מאופיו‬ ‫הנגזרים‬ '‫'סיפרותיים‬ ‫'צ‬ ‫לעתים‬ ‫נקראת‬,‫כיום‬ ‫צה"ל‬ ‫גם‬ :‫מטעים‬ ‫האלו‬ ‫המושגים‬ ‫שני‬ .'‫מתנדבים‬ ‫'צבא‬ ‫או‬ ,'‫מקצועי‬ ‫בא‬ ,‫מיוחדות‬ ‫(ליחידות‬ ‫מתנדבים‬ ‫יש‬ ‫בו‬ ‫וגם‬ ,‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫הינו‬ ,‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫'שירות‬ ,‫לעיל‬ ‫כמוזכר‬ ,‫הינו‬ ‫המוצעת‬ ‫לחלופה‬ ‫יותר‬ ‫הנכון‬ ‫הביטוי‬ .)‫מסויימים‬ ‫לתפקידים‬ ,‫לקצונה‬ .'‫התנדבותי‬ ‫שולחן‬‫עגול‬ ‫לשם‬ ,‫בנושא‬ ‫ידע‬ ‫ובעלי‬ ‫מומחים‬ ‫ובהשתתפות‬ '‫עגול‬ ‫'שולחן‬ ‫בצורת‬ ,‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫לקיים‬ ‫בכוונתנו‬ ‫מן‬ ,‫שביניהן‬ ‫הוריאציות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫העיקריות‬ ‫החלופות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫ייבחן‬ ‫הדיון‬ .‫הנושא‬ ‫בחינת‬ :‫הבאים‬ ‫ההיבטים‬ )‫וקבע‬ ‫מילואים‬ ‫(כולל‬ ‫אירגוניים‬ ,‫צבאיים‬ ,‫בטחוניים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫עלות/תועלת‬ ‫חישובי‬ ,‫יעילות‬ ,‫כלכליים‬ ‫היבטים‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬-‫משימות‬ ,‫ומחנך‬ '‫סוציאליזציה‬ ‫כ'סוכן‬ ‫צה"ל‬ ,'‫היתוך‬ ‫'כור‬ :‫לאומיים‬ '‫עם‬ ‫'בונות‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬-‫ה‬ ‫'דור‬ :‫תרבותיים‬-Y'‫הגלובאלי‬ ‫'העולם‬ ,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ,' ‫חברתי‬ ‫צדק‬ ,‫בנטל‬ ‫השוויון‬ ‫נושא‬ ‫חרדים‬ ‫גיוס‬ ‫(ער‬ ‫מיעוטים‬ ‫גיוס‬)‫ישראל‬ ‫ביי‬ ‫נשים‬ ‫גיוס‬
 9. 9. 5 ‫מ‬ ‫ומושפעּות‬ ‫על‬ ‫(השפעה‬ ‫זיקה‬-‫השלום‬ ‫תהליך‬ ) .‫בעולם‬ ‫ושינויים‬ ‫מגמות‬ --‫יהיו‬ ‫העגול‬ ‫בשולחן‬ ‫המשתתפים‬‫מומחים‬‫ַצגו‬‫י‬ְ‫י‬‫ש‬‫יידע‬ ‫תחומי‬;‫וביטחון‬ ‫צבא‬ ‫אנשי‬ :‫שונים‬ ‫צבא‬ ‫חוקרי‬ ;‫תקשורת‬ ‫אנשי‬ ;‫פוליטיקאים‬ ;‫רוח‬ ‫ואנשי‬ ‫מחנכים‬ ,‫סוציולוגים‬ ;‫כלכלנים‬-‫חברה‬ ;‫ואקדמאים‬ --' ‫במתודת‬ ,‫בחלקם‬ ,‫יתקיימו‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫דיוני‬‫אוקספורד‬ ‫דיוני‬( 'Oxford debate‫יוצגו‬ :) ."‫נגד‬ ‫ו"אנשי‬ "‫בעד‬ ‫"אנשי‬ ‫ע"י‬ ‫יידֹונו‬ ‫ואלה‬ ‫מפתח‬ ‫שאלות‬ ‫מספר‬ --' ‫אותו‬ ‫נקיים‬ ,‫לדיון‬ ‫היסטורית‬ ‫פרספקטיבה‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫בן‬ ‫ברוח‬-‫גוריון‬‫ננסה‬ :' ‫יסו‬ ‫והנחות‬ ‫שיקולים‬ ‫לשחזר‬‫בן‬ ‫ומניח‬ ‫שוקל‬ ‫שהיה‬ ‫ד‬-‫צה"ל‬ ‫את‬ "‫"להקים‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫לּו‬ ‫גוריון‬‫כיום‬. --‫משתתפיו‬ ‫יקבלו‬ ‫הפורום‬ ‫התכנסות‬ ‫לקראת‬‫השוואתית‬ ‫סקירה‬‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫כתובה‬ .‫בעולם‬ --‫כחודשיים‬ ,‫וממצאיו‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫בעקבות‬-‫יתקיים‬ ,‫לאחריו‬ ‫שלושה‬‫יום‬-‫עיון‬‫פתוח‬ ,‫מורחב‬ ‫המס‬ ‫יוצגו‬ ‫בו‬ ,‫לציבור‬‫גם‬ ‫הזה‬ ‫העיון‬ ‫ביום‬ ‫יופיעו‬ ,‫בנוסף‬ .‫ממנו‬ ‫שיצאו‬ ‫קנות‬‫ציבור‬ ‫אישי‬‫(רמטכ"לים‬ .‫אלו‬ ‫מסקנות‬ ‫על‬ ‫דעתם‬ ‫את‬ ‫שיביעו‬ )'‫וכד‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫ומעצבי‬ ‫עמדה‬ ‫בעלי‬ ,‫לשעבר‬ ‫ביטחון‬ ‫ושרי‬ --‫דו‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬-‫להפיק‬ ‫בכוונתנו‬ ,‫זה‬ ‫שלבי‬‫ספר‬‫מקצועית‬ ‫במתכונת‬ ‫לאור‬ ‫(שייצא‬- ‫א‬ ‫הן‬ ‫בתוכו‬ ‫שיאגד‬ )‫מסחרית‬‫דברי‬ ‫את‬ ‫והן‬ )‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫(מדיוני‬ ‫היידע‬ ‫בעלי‬ ‫המומחים‬ ‫דברי‬ ‫ת‬ ‫ע"י‬ ‫ושיפוט‬ ‫מקצועית‬ ‫עריכה‬ ‫שיעברו‬ ‫פרקים‬ ‫בספר‬ ‫ללו‬ָּ‫יכ‬ .)‫העיון‬ ‫(מיום‬ ‫וההשפעה‬ ‫הדעה‬ ‫בעלי‬ .‫עמיתים‬ --‫המדוברים‬ ‫הדיונים‬ ‫במסגרת‬ ‫שיעלו‬ ‫והמסקנות‬ '‫הגיוס‬ ‫'מודל‬ ‫נושא‬ ‫כי‬ ‫עוד‬ ‫נציין‬–‫בפרויקט‬ ‫ייכלל‬ '‫אסטרטגיית‬-‫לישראל‬ ‫על‬( 'Israel's Grand-Strategy‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫במוסד‬ ‫לאחרונה‬ ‫שהושק‬ ) .)‫ארד‬ ‫עוזי‬ '‫ופרופ‬ ‫תדמור‬ ‫זאב‬ '‫פרופ‬ ‫(בהובלת‬ ‫המועד‬‫הוא‬ ‫העגול‬ ‫לשולחן‬ ‫שנקבע‬,'‫ד‬ ‫יום‬09‫במרץ‬4102‫משעה‬ ,01:31‫עד‬04:11. ‫המקום‬--,‫העגול‬ ‫הישיבות‬ ‫חדר‬‫הטכניון‬ ,‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬‫חי‬ ,.‫פה‬ !‫המשתתפים‬ ‫בין‬ ‫לראותך‬ ‫נשמח‬ ‫ד"ר‬‫גל‬ ‫ראובן‬'‫פרופ‬‫מי‬ ‫שלמה‬-‫טל‬ ‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬
 10. 10. 6
 11. 11. 7 ‫מ‬‫שתתפ‬‫ים‬ ‫אדרס‬ ‫איתן‬‫היי‬ ‫בחברות‬ ‫ומשקיע‬ ‫יזם‬-‫הגלובליזציה‬ ‫השפעות‬ ‫חוקר‬ .‫הפלדה‬ ‫בענף‬ ‫מפעלים‬ ‫מנהל‬ ,‫טק‬ ‫ביה"ס‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫הועד‬ ‫יו"ר‬ .)‫דוקטורט‬ ‫עבודת‬ ‫(סיום‬ ‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫המדינה‬ ‫למדעי‬ ‫בביה"ס‬ ‫בחיל‬ ‫קרב‬ ‫טייס‬ ‫בעבר‬ .‫בחיפה‬ ‫העברי‬ ‫הריאלי‬-.‫האוויר‬ ‫אלמוג‬ ‫עוז‬ '‫פרופ‬,‫הישראלית‬ ‫לחברה‬ ‫מומחה‬ ;‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫א"י‬ ‫ללימודי‬ ‫בחוג‬ ‫והיסטוריון‬ ‫סוציולוג‬ ‫מדיניות‬ ‫למחקר‬ ‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫במוסד‬ ‫בכיר‬ ‫עמית‬ ;‫פופולרית‬ ‫ותרבות‬ ‫חיים‬ ‫סגנונות‬ ,‫מגזרים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫ועורך‬ ‫הקים‬ ;‫בטכניון‬ ‫לאומית‬,‫חיפה‬ '‫באונ‬ ‫לחינוך‬ ‫מהפקולטה‬ ‫אלמוג‬ ‫תמר‬ ‫ד"ר‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫אנשים‬ ‫את‬ ‫ישראל‬-‫אינטרנטי‬ ‫אנציקלופדי‬ ‫מדריך‬( ‫הישראלית‬ ‫לחברה‬ ‫מקיף‬www.peopleil.org‫בחסות‬ ‫הפועל‬ ,) .‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬;‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫במכון‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫לשעבר‬‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫ממייסדי‬ .‫בינלאומית‬ ‫תוכנה‬ ‫בחברת‬ ‫תקשורת‬ ‫ומנהל‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ .‫כדוברה‬ ‫ומשמש‬ ‫בן‬ ‫אבי‬ '‫פרופ‬-‫בסט‬‫המניין‬ ‫מן‬ ‫פרופסור‬‫ל‬ ‫בחוג‬‫כלכלה‬‫של‬‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬‫מתמקד‬ . ‫בנושאי‬‫מקרו‬-‫כלכלה‬‫ו‬‫ישראל‬ ‫כלכלת‬‫מנכ"ל‬ ‫לשעבר‬ ;‫האוצר‬ ‫משרד‬‫קיצור‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫כיו"ר‬ ‫שימש‬ ; .‫בצה"ל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫גבריאלי‬ ‫נועם‬ '‫פרופ‬‫וח‬ )‫חרום‬ ‫(רפואת‬ ‫רופא‬‫סגל‬ ‫בר‬;)‫(פיזיולוגיה‬ ‫הטכניון‬ ‫של‬ ‫לרפואה‬ ‫בפקולטה‬ ‫לשעבר‬ ‫ויו"ר‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫מועצת‬ ‫חבר‬ ‫בעבר‬ .‫רפואי‬ ‫מכשור‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫ייצור‬ ,‫לפיתוח‬ ‫חברות‬ ‫ומנהל‬ ‫יזם‬ ‫כיום‬ .‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫חיפה‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫גריסרו‬ ‫יהודית‬ ).‫(מיל‬ ‫תא"ל‬‫באל‬ ‫שירות‬ ‫סמנכ"ל‬-‫יוהל"נ‬ ‫בעבר‬ ;‫על‬-‫לעני‬ ‫הרמטכ"ל‬ ‫יועצת‬.‫נשים‬ ‫יני‬ ‫דרורי‬ ‫זאב‬ ‫ד"ר‬‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫מטעם‬ ‫יהודית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫ד"ר‬ ;‫לשעבר‬ ‫צה"ל‬ ‫גלי‬ ‫ומפקד‬ ‫גבעתי‬ ‫מח"ט‬- ‫במדינת‬ ,‫ובחינוך‬ ‫העלייה‬ ‫בקליטת‬ ,‫בהתיישבות‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫חלקו‬ :‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כוללים‬ ‫פרסומיו‬ .‫גוריון‬ .‫בראשיתה‬ ‫ישראל‬‫הלאומי‬ ‫הביטחון‬ .‫ישראל‬ ‫בביטחון‬ ‫סוגיות‬-‫והשלכו‬ ‫מרכיביו‬;‫ועוד‬ ,‫ההיסטוריות‬ ‫תיו‬ ‫מייסד‬ ‫יו"ר‬ ,‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫ללימודי‬ ‫במחלקה‬ ‫מרצה‬ ,‫הירדן‬ ‫בעמק‬ ‫כנרת‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫כיום‬ .‫ושלום‬ ‫בטחון‬ ,‫חברה‬ ‫לקשרי‬ ‫שומרון‬ ‫דן‬ ‫ע"ש‬ ‫כנרת‬ ‫מכון‬ ‫של‬ )‫(לשעבר‬ ‫הכהן‬ ‫גרשון‬ ‫אלוף‬.‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המכללה‬ ‫מפקד‬ ‫בעבר‬ ;‫מטכ"ל‬ ‫פורום‬ ‫חבר‬ ‫חלול‬ ‫שאדי‬.‫לצה"ל‬ ‫נוצרים‬ ‫לגיוס‬ ‫הפורום‬ ‫לין‬ ‫שי‬ '‫פרופ‬‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫ושלישי‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ,‫רפואי‬ ‫ולניהול‬ ‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫מומחה‬ ,‫רופא‬ ‫היחידה‬ ‫וראש‬ ‫מנהל‬ ‫סגן‬ ,‫רפואה‬ ‫גדוד‬ ‫מפקד‬ ‫בעבר‬ ,‫במילואים‬ ‫סא"ל‬ ;‫הרווארד‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫הרוו‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬ ‫דיקן‬ ‫כיום‬ ;‫רמב"ם‬ ‫בבי"ח‬ ‫לאפידמיולוגיה‬.‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫והבריאות‬ ‫חה‬ ‫מלאך‬ ‫גלעד‬ ‫ד"ר‬‫חוקר‬‫ומרצה‬ ‫לחרדים‬ ‫ביחס‬ ‫ציבורית‬ ‫במדיניות‬ ‫מתמחה‬ ,‫לדמוקרטיה‬ ‫הישראלי‬ ‫במכון‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫מטעם‬-.‫ירושלים‬ ‫החרדית‬ ‫במכללה‬ ‫אילן‬‫שנכתבה‬ ,‫שלו‬ ‫הדוקטורט‬ ‫עבודת‬ ‫ב"הסדריות‬ ‫עוסקת‬ ,‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬."‫לחרדים‬ ‫ביחס‬ ‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬ :‫חדשה‬
 12. 12. 8 ‫נדאף‬ ‫גבריאל‬ ‫כנסיה‬ ‫ראש‬‫היוונית‬ ‫הפטריארכיה‬ ‫דובר‬ ‫בעבר‬ ;‫לצה"ל‬ ‫נוצרים‬ ‫לגיוס‬ ‫הפורום‬-.‫אורתודוכסית‬ ‫קליש‬ ‫שלמה‬ '‫פרופ‬ ,‫רב‬‫בתחומים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫עתירות‬ ‫בחברות‬ ‫המשקיעות‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫קרנות‬ ‫מנהל‬ ‫ב‬ ,‫מגוונים‬41;‫האחרונות‬ ‫שנה‬,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫ויזמות‬ ‫שיווק‬ ‫לימד‬ ,‫באקדמיה‬ ‫בעברו‬ ‫רוצ‬ ‫ובאוניברסיטת‬’‫בחיל‬ ‫קרב‬ ‫טייס‬ ‫בעבר‬ ;‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫סטר‬-‫לחב‬ ‫בתשובה‬ ‫חוזר‬ ;‫האוויר‬”‫כבר‬ ‫ועוסק‬ ,‫ד‬ .‫בעבודה‬ ‫ושילוב‬ ,‫הכשרה‬ ,‫גיוס‬ ‫כולל‬ ,‫לחרדים‬ ‫הקשורים‬ ‫בנושאים‬ ‫שנים‬ ‫רוגובסקי‬ ‫אמיר‬ ).‫(מיל‬ ‫תא"ל‬‫בחבר‬ ‫השירות‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהל‬‫כיושב‬ ‫מכהן‬ ‫וכן‬ ,'‫בע"מ‬ ‫תקשורת‬ ‫'פרטנר‬ ‫ת‬ ‫בשנת‬ ‫פרש‬ ;‫הסוכנות‬ ‫מטעם‬ ‫טרור‬ ‫לנפגעי‬ ‫לסיוע‬ ‫הקרן‬ ‫של‬ )‫(בהתנדבות‬ ‫ראש‬4104‫לאחר‬ ‫מצה"ל‬43 ‫לקביעת‬ ‫אחראי‬ ‫היה‬ ;)‫תומכ"א‬ ‫(רח"ט‬ ‫אדם‬ ‫כח‬ ‫תכנון‬ ‫חטיבת‬ ‫ראש‬ ‫האחרון‬ ‫בתפקידו‬ .‫שירות‬ ‫שנות‬ ‫לווע‬ ‫שותף‬ ;‫המילואים‬ ‫ושירות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ,‫הגיוס‬ ‫מדיניות‬,‫בצה"ל‬ ‫השירות‬ ‫בנושא‬ ‫ממשלתיות‬ ‫דות‬ ‫הלאומי‬ ‫השירות‬ ‫ומנהלת‬ ‫עברי‬ ‫ועדת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬-‫והרחבתו‬ "‫"שחר‬ ‫מסלול‬ ‫פתיחת‬ ‫את‬ ‫והוביל‬ ,‫אזרחי‬ .‫צה"ל‬ ‫לשורות‬ ‫חרדים‬ ‫אלפי‬ ‫לגיוס‬ ‫גבאי‬ ‫נטע‬‫ליאו‬ ‫חינוך‬ ‫במרכז‬ ‫י"ב‬ ‫כיתה‬ ‫תלמידת‬-.‫חיפה‬ ,‫באק‬ ‫קורונבוים‬ ‫אילון‬‫ליאו‬ ‫חינוך‬ ‫במרכז‬ ‫י"ב‬ ‫כיתה‬ ‫תלמיד‬-,‫באק‬.‫חיפה‬ * * * ‫תדמור‬ ‫זאב‬ '‫פרופ‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫יו"ר‬ ‫רנד‬ ‫עמרי‬ '‫פרופ‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שלגי‬ ‫גיורא‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ,‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫פורטונה‬ )‫(גילי‬ ‫גלעד‬ ‫ד"ר‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ,‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫גל‬ ‫ראובן‬ ‫ד"ר‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ,‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫מי‬ ‫שלמה‬ '‫פרופ‬-‫טל‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ,‫בכיר‬ ‫מחקר‬ ‫עמית‬ ‫דבי‬ ‫גברת‬‫קאופמן‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ,‫חוץ‬ ‫קשרי‬ ‫סטון‬ ‫מור‬.‫נאמן‬ ‫שמואל‬ ‫מוסד‬ ,‫מחקר‬ ‫עוזר‬
 13. 13. 9 ‫יום‬ ‫סדר‬ '‫שולחן‬‫עגול‬'‫ברוח‬‫בן‬‫גוריון‬ ‫יום‬‫רביע‬,‫י‬09.3.4102,‫י‬"‫ז‬‫אדר‬‫ב‬,'‫תשע‬"‫ד‬ 10:00 – 10:15‫התכנסות‬ 01:04‫דברי‬‫פתיחה‬:‫ד‬"‫ר‬‫ראובן‬‫ג‬,‫ל‬‫פרו‬'‫פ‬‫שלמה‬‫מי‬-‫טל‬ 10:30 – 11:30‫היבטים‬‫צבאיים‬‫ביטחוניים‬: ‫הצעת‬‫החלטה‬:"‫גיוס‬‫חובה‬‫חיוני‬‫כדי‬‫לענות‬‫על‬‫איומים‬‫אסטרטגיים‬‫ובטחוניים‬" ‫פותחים‬:‫תא‬"‫ל‬)‫מיל‬'(‫אמיר‬‫רוגובסקי‬;‫אלוף‬)‫מיל‬'(‫גדעון‬‫שפר‬ ‫דיון‬‫פתוח‬ 11:45 – 12:45‫היבטים‬‫כלכליים‬: ‫הצעת‬‫החלט‬: ‫ה‬"‫גיוס‬‫חובה‬‫הוא‬‫המודל‬‫האופטימאלי‬‫מבחינה‬‫כלכלית‬" ‫פותחים‬:‫פרופ‬'‫אבי‬‫בן‬‫בסט‬;‫מר‬‫בועז‬‫ארד‬ ‫דיון‬‫פתוח‬ 12:45 – 13:15‫ארוחת‬‫צהריים‬ 13:15 – 14:00:‫קבוצות‬‫אוכלוסייה‬‫מיוחדות‬: ‫הצעת‬‫החלט‬: ‫ה‬"‫גיוס‬‫חובה‬‫הוא‬‫חסם‬‫בדרך‬‫לגיוס‬‫חרדים‬‫וערבים‬‫ולשוויון‬‫נשים‬" ‫פותחים‬:‫פרופ‬'‫שלמה‬‫קאליש‬;‫תא‬"‫ל‬)‫מיל‬.(‫יהודית‬‫גריסרו‬;‫אבונא‬‫גבריאל‬‫נדאף‬ ‫דיון‬‫פתוח‬ 02:11-04:11:‫היבטים‬‫חברתיים‬‫לאומיים‬: ‫הצעת‬‫החלט‬: ‫ה‬‫"ג‬‫יוס‬‫חובה‬)'‫צבא‬‫העם‬'(‫חיוני‬‫לשוויון‬‫חברתי‬‫ולגיבוש‬‫לאומי‬" ‫פותחים‬:‫פרופ‬'‫עוז‬‫אלמוג‬;‫אלוף‬‫גרשון‬‫הכהן‬ ‫דיון‬‫פתוח‬ 15:00 – 15:30‫סיכום‬‫מסקנות‬‫והמלצות‬‫להמשך‬:‫ד‬"‫ר‬‫ראובן‬‫גל‬,‫פרו‬'‫פ‬‫שלמה‬‫מי‬-‫טל‬
 14. 14. 10
 15. 15. 11 "‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫"מודל‬ ‫בנושא‬ ‫העגול‬ ‫השולחן‬ ‫דיון‬ ‫סיכום‬ :‫גל‬ ‫ראובן‬‫בן‬ ‫ברוח‬ ‫עגול‬ ‫"שולחן‬ ‫שלנו‬ ‫לפורום‬ ‫קראנו‬-,‫צה"ל‬ ‫מבנה‬ .‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫וברצוני‬ ,"‫גוריון‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫תפיסת‬--‫למעשה‬ ‫מּוסדו‬ ,‫היום‬ ‫בהם‬ ‫שנדון‬ ‫נוספים‬ ‫ודברים‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫לפני‬-33‫כשבן‬ .‫שנים‬-‫בשנת‬ ‫הראשון‬ ‫הביטחון‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫ניסח‬ ‫גוריון‬0929‫הציג‬ ‫הוא‬ , ‫בן‬ ‫בעיני‬ ‫צה"ל‬ :‫ברורה‬ ‫מאוד‬ ‫דעה‬-.‫הצעירה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫על‬ ‫ששומר‬ ‫לוחם‬ ‫גוף‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬-‫היסטורי‬ ‫תפקיד‬ ‫מאשר‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫ייעד‬ ‫גוריון‬–‫צבא‬ ‫מגן‬ ‫עם‬ ‫על‬ .‫שלם‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫פניו‬ ‫שינוי‬‫עם‬ ,‫העם‬ ‫עדיין‬ ‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫האם‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫מחויבים‬ ‫אנו‬ ,‫לדעתי‬ ,‫כיום‬ .‫בכך‬ ‫הכרוך‬ ‫כל‬‫נכונים‬ .‫שלנו‬ ‫הדיון‬ ‫מרכז‬ ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫פרספקטיבה‬ .‫ותקפים‬ ‫נוציא‬ ‫היום‬ ‫בסיום‬ .‫מסוימת‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬ ‫בנושא‬ ‫נדון‬ ‫אחד‬ ‫שבכל‬ ,‫חלקים‬ ‫לארבעה‬ ‫חילקנו‬ ‫היום‬ ‫את‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬ ‫בעוד‬ ‫לקיים‬ ‫ובתכניתנו‬ ,‫סיכום‬-‫היום‬ ‫את‬ ‫נפתח‬ .‫הנושא‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫מקיף‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ ‫חודשיים‬ ‫מי‬ '‫פרופ‬ ‫של‬ ‫קצרה‬ ‫בהצגה‬-‫מ‬ ‫על‬ ‫טל‬.‫בעולם‬ ‫גיוס‬ ‫גמות‬ ‫מי‬ ‫שלמה‬-:‫טל‬‫במשך‬21‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫מגיוס‬ ‫לעבור‬ ‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫בקרב‬ ‫חזקה‬ ‫מגמה‬ ‫ישנה‬ ‫שנים‬ ‫מבין‬ .‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מנהיגֹות‬ ‫העולם‬ ‫ממדינות‬ ‫מחצי‬ ‫פחות‬ ‫כיום‬ .‫שונות‬ ‫בגרסאות‬ ‫מתנדבים‬03‫הכלכלות‬ .‫קוריאה‬ ‫ודרום‬ ‫מקסיקו‬ ,‫רוסיה‬ ,‫ברזיל‬ ,‫בסין‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫קיים‬ ,‫בעולם‬ ‫הגדולות‬‫באירופה‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬ ‫לפני‬ ‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫מצבא‬ ‫עברה‬ ‫הברית‬ ‫וארצות‬ ,‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫ביטלו‬21.‫שנים‬ :‫גל‬ ‫ראובן‬‫לחלק‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬‫הראשון‬‫מקצועי‬ ‫שצבא‬ ‫שאומרת‬ ‫תזה‬ ‫נציג‬ ‫ובו‬-‫כדי‬ ‫חיוני‬ ‫הוא‬ ‫התנדבותי‬ ‫על‬ ‫לענות‬‫אסטרטגיים‬ ‫איומים‬-‫ביטחוניים‬‫אפתח‬ ‫אני‬ ,‫שפר‬ ‫גדעון‬ ‫במילואים‬ ‫אלוף‬ ‫של‬ ‫העדרו‬ ‫עקב‬ . ‫אמיר‬ ‫במילואים‬ ‫תא"ל‬ .‫הזו‬ ‫התזה‬ ‫את‬ ‫שמציג‬ ‫ספר‬ ‫שכתב‬ ,‫שלח‬ ‫עפר‬ ‫מפי‬ ‫דברים‬ ‫ואצטט‬ ‫במקומו‬ .‫לדיון‬ ‫זאת‬ ‫נפתח‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫משלו‬ ‫תזה‬ ‫יציג‬ ‫רוגובסקי‬ ‫שונים‬ ‫הם‬ ‫כיום‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫כלפי‬ ‫שמופנים‬ ‫שהאיומים‬ ‫אומרת‬ ‫שלח‬ ‫עפר‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫התזה‬ ‫דבר‬ ‫הנוכחיים‬ ‫האיומים‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫'אין‬ ,‫לדבריו‬ .‫המדינה‬ ‫הקמת‬ ‫בשנות‬ ‫שהיו‬ ‫מהאיומים‬ ‫לחלוטין‬ ‫עממי‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫המודל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫הגדול‬ ‫הצבא‬ ‫עם‬-,‫החיזבאללה‬ ‫באיום‬ ‫או‬ ,‫האירני‬ ‫הגרעין‬ ‫באיום‬ .‫כללי‬ ‫חטיב‬ ‫ולא‬ ‫באש‬ ‫תנועה‬ ‫בקרב‬ ‫שריון‬ ‫אוגדות‬ ‫יטפלו‬ ‫לא‬ ,‫הטרור‬ ‫כמו‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫איום‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬‫ות‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫בידיהן‬ ‫נתון‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬ .‫צבאי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫בוודאי‬ ,‫צבאי‬ ‫בהכרח‬ ‫איננו‬ ‫בהם‬ ‫הטיפול‬ .‫חי"ר‬ ‫חיל‬ ‫כדוגמת‬ ,‫קבע‬ ‫באנשי‬ ‫המאוישות‬ ,‫וטכנולוגיות‬ ‫מיומנות‬-‫של‬ ‫ומפעיליהם‬ ‫מיוחדות‬ ‫יחידות‬ ,‫האוויר‬ ‫ישרא‬ ‫של‬ ‫המענים‬ ,‫להתפתח‬ ‫ישוב‬ ‫הקונבנציונאלי‬ ‫האיום‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫מתקדמים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫אמצעים‬‫יהיו‬ ‫ל‬ ‫התזה‬ ‫תמצית‬ ‫זו‬ .'‫גדולים‬ ‫במספרים‬ ‫ולא‬ ‫ביעילות‬ ,‫בתנועה‬ ‫ולא‬ ‫באש‬ ,‫בעבר‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ,‫תלויים‬ ‫אסטרטגית‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬-.‫ביטחונית‬ :‫רוגובסקי‬ ‫אמיר‬‫בצבא‬ ‫העוסקת‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫מבקש‬ ‫שאיני‬ ‫להדגיש‬ ‫אבקש‬ ‫הדברים‬ ‫בפתח‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ,‫חברתי‬ ‫תפקיד‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫זה‬ "‫העם‬ ‫כ"צבא‬‫חובת‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫הצורך‬
 16. 16. 12 ‫בחברה‬ ‫הכללי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מתוך‬ ‫הגיוס‬ ‫שיעור‬ .‫מילואים‬ ‫ובצבא‬ ‫סדיר‬ ‫בצבא‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ .‫השירות‬ ‫ב‬ ‫לא‬ ,‫השתנה‬ ‫לא‬ ‫הישראלית‬-41‫שמראים‬ ‫מהמספרים‬ ‫חלק‬ .‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫מאז‬ ‫ולא‬ ‫האחרונות‬ ‫שנים‬ .‫המרכזית‬ ‫לקבוצה‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫להם‬ ‫ואין‬ ‫דמוגרפיים‬ ‫מתהליכים‬ ‫נובעים‬ ‫ירידה‬‫נקבע‬ ‫הסדיר‬ ‫הצבא‬ ‫גודל‬ .‫הקבע‬ ‫למערך‬ ‫ובהזנה‬ ‫המילואים‬ ‫למערך‬ ‫בהזנה‬ ‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הביטחונית‬ ‫התפיסה‬ ‫מתוך‬ ‫של‬ ‫בראייה‬ ‫צריך‬ ‫כמה‬ ‫אלא‬ ,‫הסדיר‬ ‫בצבא‬ ‫צריך‬ ‫חיילים‬ ‫כמה‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫השאלה‬41-31.‫קדימה‬ ‫שנה‬ ‫לצ‬ ‫תועלת‬ ‫בה‬ ‫שאין‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫אוניברסלי‬ ‫גיוס‬ ‫מייצר‬ ‫ביטחון‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬‫ההשוואה‬ .‫נכון‬ ‫זה‬ ,‫בא‬ ‫מי‬ '‫פרופ‬ ‫שהציג‬ ‫כפי‬ ,‫למדינות‬-‫כן‬ ‫ועל‬ ‫מדינות‬ ‫אותן‬ ‫של‬ ‫הביטחוני‬ ‫המצב‬ ‫לפי‬ ‫גם‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ,‫טל‬ ‫מתמודדת‬ ‫שהיא‬ ‫כיוון‬ ,‫מדינות‬ ‫לאותן‬ ‫דומה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫עד‬ ‫חלשה‬ ‫שלה‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫צבא‬ ‫צריכה‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ,‫שלום‬ ‫גבולות‬ ‫שאינם‬ ‫בגבולות‬ ‫קיומי‬ ‫איום‬ ‫עם‬.‫המדינות‬ ‫מרוב‬ ‫בהרבה‬ ‫איכותי‬ ‫העבודה‬ ‫הנחת‬‫היא‬-‫בהיקפי‬ ‫משמעותי‬ ‫בחוסר‬ ‫הנמצאת‬ ,‫קיומה‬ ‫על‬ ‫הנאבקת‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫צבא‬ ,‫אויביה‬ ‫לעומת‬ ‫האנשים‬‫המוטלת‬ ‫השאלה‬ .‫אותו‬ ‫הסובבים‬ ‫מהצבאות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫איכותי‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫גי‬ .‫אלו‬ ‫איומים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫שיכול‬ ‫לצבא‬ ‫יביא‬ ‫גיוס‬ ‫מודל‬ ‫איזה‬ ‫היא‬ ‫הכף‬ ‫על‬‫לבצע‬ ‫מאפשר‬ ‫חובה‬ ‫וס‬ ‫להביא‬ ‫יכולת‬ ‫אין‬ .‫לצבא‬ ‫לבוא‬ ‫שבוחרים‬ ‫אלו‬ ‫מתוך‬ ‫ולא‬ ,‫הפוטנציאלית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫איכותי‬ ‫מיון‬ ‫התנדבותי‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫במודל‬ ‫הזו‬ ‫האיכות‬ ‫את‬-‫הרסנית‬ ‫תהיה‬ ‫שכזה‬ ‫למודל‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫והמשמעות‬ ,‫שכיר‬ ‫בהרבה‬ ‫וטכנולוגיים‬ ‫איכותיים‬ ‫שהם‬ ,‫האסטרטגיים‬ ‫האיומים‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬.‫העבר‬ ‫במלחמות‬ ‫מאשר‬ ‫נותן‬ ‫וזה‬ ,'‫שלנו‬ ‫'הצבא‬ ‫לו‬ ‫לקרוא‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫כולל‬ ‫גיוס‬ ‫שקיים‬ ‫העובדה‬ ‫עצם‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫גם‬ ‫חשוב‬ .‫הצבא‬ ‫להפעלת‬ ‫טובה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לגיטימציה‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫לתחום‬ ‫מתייחסת‬ ‫נוספת‬ ‫נקודה‬-‫תשתית‬ ‫של‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫לקיים‬ ‫כיום‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ .‫לצה"ל‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫ללא‬ ‫טכנולוגית‬41%‫שותף‬ ‫שצה"ל‬ ‫ספר‬ ‫מבתי‬ ‫ניזון‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫מהמערך‬ ‫צבא‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ,‫נשים‬ ‫גיוס‬ ‫כמעט‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫לדעתי‬ ,‫תתגייס‬ ‫לא‬ ‫האיכותית‬ ‫האליטה‬ ‫מקצועי‬ ‫בצבא‬ .‫להם‬ ‫מסתכלים‬ ‫אם‬ .‫שלנו‬ ‫הצבא‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫הצבא‬ ‫ובעיקר‬ ‫טכנולוגי‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ,‫מילואים‬ ‫מד‬ ,‫כיום‬ ‫הביטחונית‬ ‫המציאות‬ ‫על‬‫של‬ ‫באיכות‬ ‫בקצת‬ ‫ולו‬ ‫לפגוע‬ ‫לעצמה‬ ‫להרשות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫ינת‬ ‫הזו‬ ‫בעת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לביטחון‬ ‫אסון‬ ‫הרה‬ ‫הוא‬ ‫בכך‬ ‫שיפגע‬ ‫מהלך‬ ‫כל‬ .‫שלה‬ ‫והמפקדים‬ ‫המתגייסים‬ ‫היישום‬ ,‫אקדמית‬ ‫נכון‬ ‫הדיון‬ .‫לשנותו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫הגיוס‬ ‫במודל‬ ‫לדון‬ ‫הנכונה‬ ‫העת‬ ‫שזו‬ ‫ומכאן‬–.‫בהווה‬ ‫לא‬ :‫דרורי‬ ‫זאב‬‫ישראל‬ ‫למדינת‬‫היא‬ ‫אם‬ .‫הנדסאים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫המדינה‬ .‫ולטעות‬ ‫לתהות‬ ‫הפריווילגיה‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להחזיק‬ ‫כדי‬ ‫מהנדסים‬ ‫רק‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬ .‫תמריצים‬ ‫להם‬ ‫נותנת‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ,‫אותם‬ ‫רוצה‬ ‫הייתה‬ ‫יצא‬ :‫התנדבותי‬ ‫צבא‬ ‫נראה‬ ‫איך‬ ‫מבינים‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫בצה"ל‬ ‫המתקדמות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫המערכות‬ ‫המי‬ ‫בכוחות‬ ‫שנה‬ ‫להיות‬ ‫לי‬‫באיכויות‬ ‫היו‬ ‫שלהם‬ ‫האיכות‬ ‫יחידות‬ ‫ואף‬ ‫והחיילים‬ ,‫האמריקאים‬ ‫וחדים‬ .‫מאוד‬ ‫נמוכות‬
 17. 17. 13 :‫גבריאלי‬ ‫נועם‬‫הסכמי‬ ‫של‬ ‫שבמקרה‬ ‫השאלה‬ ‫מעניינת‬ ‫אותי‬ ,‫לקופסה‬ ‫מחוץ‬ ‫לחשוב‬ ‫שמנסה‬ ‫וכמי‬ ‫כיזם‬ ‫אך‬ ,‫העתיד‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫אומרים‬ .‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫לכך‬ ‫תהיה‬ ‫האם‬ ,‫עתידיים‬ ‫שלום‬ ‫תפקיד‬ ‫זהו‬.‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫של‬ ‫ו‬ :‫קליש‬ ‫שלמה‬‫המשותף‬ ‫המכנה‬ ‫על‬ ‫שנסכים‬ ‫כדאי‬ ‫לדעתי‬–‫על‬ ‫להגן‬ ‫תפקידו‬ ‫לישראל‬ ‫ההגנה‬ ‫צבא‬ .‫לא‬ ‫ותו‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ :‫הכהן‬ ‫גרשון‬‫הנוער‬ ‫של‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫זהו‬ :‫רחב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫התפקיד‬ .‫איתך‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫החינוכי‬ ‫והכלי‬ ,‫בישראל‬ :‫קליש‬ ‫שלמה‬‫לצי‬ ‫ברצוני‬:‫נקודות‬ ‫מספר‬ ‫ין‬0‫המשימה‬ ‫אינה‬ ‫שהיא‬ ‫משימה‬ ‫גוף‬ ‫על‬ ‫שמעמיסים‬ ‫ברגע‬ ) ‫צבא‬ ‫יש‬ ‫שלשמו‬ ‫בדבר‬ ‫שנתרכז‬ ‫הצעתי‬ ‫לכן‬ .‫לתפקד‬ ‫שלו‬ ‫ביכולת‬ ‫פוגעים‬ ,‫שלו‬ ‫העיקרית‬–‫על‬ ‫הגנה‬ ‫שוויון‬ ,‫היתוך‬ ‫כור‬ ,‫כמו‬ ,‫נוספות‬ ‫משימות‬ ‫הצבא‬ ‫על‬ ‫שמעמיסים‬ ‫ברגע‬ .‫מחוץ‬ ‫אויביה‬ ‫מפני‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ישובים‬ ‫פינוי‬ ,‫לנשים‬.‫העיקרית‬ ‫המשימה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫שלו‬ ‫וביכולת‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫במיקוד‬ ‫פוגעים‬ ,‫ועוד‬ ‫ועוד‬ , 4‫סוריה‬ ‫צבא‬ .‫סדירים‬ ‫צבאות‬ ‫ע"י‬ ‫כרגע‬ ‫מאוימים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫השתנו‬ ‫אכן‬ ‫לפנינו‬ ‫שעומדים‬ ‫האיומים‬ ) ‫למיניהם‬ ‫טרור‬ ‫ארגוני‬ ‫הם‬ ‫נגדנו‬ ‫האיומים‬ .‫ידידותי‬ ‫ממשל‬ ‫שם‬ ‫ויש‬ ,‫הוא‬ ‫גם‬ ‫בצרות‬ ‫מצרים‬ ‫צבא‬ ,‫מפורק‬ .‫ואיראן‬?‫טנקים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫צריך‬ ‫האם‬ .‫לכך‬ ‫להגיב‬ ‫כדי‬ ‫רבות‬ ‫השתנה‬ ‫שהצבא‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ?‫לאיומים‬ ‫נכון‬ ‫נערך‬ ‫הצבא‬ ‫האם‬ ?‫מטוסים‬3‫לכל‬ ‫מקצועי‬ ‫כחיל‬ ‫פועל‬ ‫כבר‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ .‫מקצועיות‬ ) .‫בשבוע‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫טסים‬ ‫הם‬ ‫במילואים‬ ‫וגם‬ ,‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫שרות‬ ‫משרתים‬ ‫טייסים‬ .‫דבר‬ ‫המטוס‬ ‫אחזקת‬ ‫גם‬‫צבא‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הבסיסים‬ ‫ובשאר‬ ,‫חוץ‬ ‫מיקור‬ ‫ע"י‬ ‫נעשית‬ ‫מהטייסות‬ ‫בחלק‬ ‫ים‬ ‫פלא‬ ‫זה‬ ‫והנה‬ .‫קבע‬–‫יותר‬ ‫יעיל‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ‫וכנראה‬ ,‫ואפקטיבי‬ ‫מקצועי‬ ‫הכי‬ ‫החיל‬ ‫הוא‬ ‫האוויר‬ ‫חיל‬ ‫היי‬ ‫ציוד‬ ‫של‬ ‫לתפעול‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫יעברו‬ ‫החילות‬ ‫שאר‬ ‫גם‬ .‫כלכלית‬-‫צורך‬ ‫יהיה‬ .‫מתוחכם‬ ‫טק‬ ‫לתפעל‬ ‫כדי‬ ‫רבה‬ ‫במקצועיות‬‫לעבור‬ ‫יש‬ .‫הצבא‬ ‫לשאר‬ ‫גם‬ ‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫מודל‬ ‫לכן‬ .‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫הציוד‬ ‫את‬ ‫יעברו‬ ‫כולם‬ ‫שבו‬ ‫משולב‬ ‫מודל‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬ ,‫לגיטימיים‬ ‫אמיר‬ ‫של‬ ‫חששותיו‬ .‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫למודל‬ ‫של‬ ‫רובאי‬ ‫טירונות‬3‫לצבא‬ ‫מעבר‬ .‫כקריירה‬ ‫זאת‬ ‫יראו‬ ‫כלוחמים‬ ‫להמשיך‬ ‫חרו‬ ְ‫שיב‬ ‫לו‬ ֵ‫וא‬ ,‫חודשים‬ ‫לפגוע‬ ‫אמור‬ ‫לא‬ ‫מתנדבים‬‫מי‬ ‫מול‬ ‫האפליה‬ ‫את‬ ‫יפסיק‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ,‫להנדסאים‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫צה"ל‬ ‫בתמיכת‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫הולמות‬ ‫משכורות‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ .‫יפסיד‬ ‫בצבא‬ ‫שמשרת‬ ‫שמי‬ ‫סיבה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ .‫לצבא‬ ‫מתגייס‬ ‫שלא‬ ‫המתנדבים‬ ‫רמת‬ ‫לגבי‬ .‫לצבא‬ ‫שמתנדב‬-‫אני‬ ‫ואינטואיטיבית‬ ,‫ארה"ב‬ ‫ובין‬ ‫בינינו‬ ‫להשוואה‬ ‫בסיס‬ ‫אין‬ ‫איכ‬ ‫אנשים‬ ‫שיגיעו‬ ‫מרגיש‬‫במצב‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ ‫ואחרת‬ ‫בסקרים‬ ‫לבדוק‬ ‫צריך‬ ‫אך‬ ,‫מתנדבים‬ ‫לצבא‬ ‫ותיים‬ .‫האיכותי‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫את‬ ‫נאבד‬ ‫כזה‬ ‫בן‬ ‫אבי‬-:‫בסט‬‫ושאינן‬ ,‫מאוד‬ ‫פחתה‬ ‫למלחמה‬ ‫ההסתברות‬ ‫שבהן‬ ‫מדינות‬ ‫באותן‬ ‫קרו‬ ‫בעולם‬ ‫השינויים‬ ‫הכיפורים‬ ‫יום‬ ‫מסוג‬ ‫מלחמות‬ ‫עם‬ ‫נתמודד‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ ‫שהיום‬ ‫נכון‬ .‫שוטפים‬ ‫עימותים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדות‬ ‫לצבא‬ ‫נזדקק‬ ‫כזה‬ ‫ובעימות‬ ,‫כללי‬ ‫לעימות‬ ‫הסתברות‬ ‫קיימת‬ ‫כן‬ ‫אך‬ ,‫חיילים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫נצטרך‬ ‫שעבורן‬ ‫באופי‬ ‫לשינוי‬ ‫מבנהו‬ ‫את‬ ‫התאים‬ ‫אכן‬ ‫הצבא‬ ‫שלח‬ ‫עפר‬ ‫שהזכיר‬ ‫לשינוי‬ ,‫בנוסף‬ .‫החובה‬ ‫מצבא‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬
 18. 18. 14 ‫המילו‬ ‫במערך‬ ‫משרתים‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫מסות‬ ‫וניפה‬ ,‫המילואים‬ ‫בגיוס‬ ‫למערך‬ ‫באשר‬ ‫הצפוי‬ ‫המלחמות‬.‫אים‬ ‫לאיכות‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫שבדקו‬ ‫טובים‬ ‫הכי‬ ‫בז'ורנלים‬ ‫שהתפרסמו‬ ‫מחקרים‬ ‫יש‬ ,‫המתגייסים‬ ‫לאיכות‬ ‫בקשר‬ .‫באיכות‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫היא‬ ‫הברורה‬ ‫והתוצאה‬ ,‫שכיר‬ ‫לצבא‬ ‫המעבר‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬ ‫בארה"ב‬ ‫הצבא‬ .‫טובות‬ ‫תעסוקתיות‬ ‫חלופות‬ ‫להם‬ ‫ואין‬ ‫מאחר‬ ,‫נמוכות‬ ‫הכי‬ ‫מהשכבות‬ ‫מגיע‬ ‫בארה"ב‬ ‫השכיר‬ ‫הצבא‬ ‫א‬ ‫איתן‬:‫דרס‬‫בקרב‬ ‫שערכנו‬ ‫במחקר‬4714‫י"א‬ ‫תלמידי‬-,‫הגיוס‬ ‫חייבי‬ ‫מהמגזרים‬ ‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫מכל‬ ‫י"ב‬ ‫ש‬ ‫מצאנו‬-45%‫שנעשה‬ ‫במחקר‬ .‫התנדבותי‬ ‫לצבא‬ ‫יתגייסו‬ ‫מהבנים‬41‫התשובה‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנים‬ ‫הייתה‬ ‫שאלה‬ ‫לאותה‬ ‫החיובית‬92%‫אשר‬ ‫אלו‬ ‫בין‬ .‫ממנו‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ‫דרמטי‬ ‫שינוי‬ ‫זהו‬ . "‫בצה‬ ‫לשרת‬ ‫מתכוונים‬‫מ‬ ‫שלמעלה‬ ‫מצאנו‬ ‫ל‬-41%‫ישנו‬ .‫מסוכן‬ ‫ולא‬ ‫קל‬ ‫שירות‬ ‫מחפשים‬ ‫מהצעירים‬ ‫התנדבותי‬ ‫צבא‬ ‫על‬ ‫חזקה‬ ‫מאוד‬ ‫השפעה‬ ‫בעל‬ ‫נוסף‬ ‫גורם‬–‫שאתה‬ ‫שככל‬ ‫מראה‬ ‫מחקר‬ .‫הגלובליזציה‬ ‫אופיינית‬ ‫דוגמה‬ ‫הוא‬ ‫לצבא‬ ‫גיוס‬ .‫ציבוריים‬ ‫למוצרים‬ ‫לתרום‬ ‫מעוניין‬ ‫פחות‬ ‫אתה‬ ,‫גלובליסט‬ ‫יותר‬ ‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מהפרט‬ ‫הנדרשת‬ ‫לתרומה‬‫הציבורי‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫לה‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫מדינה‬–.‫לאומי‬ ‫בטחון‬ :‫הכהן‬ ‫גרשון‬‫שונה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הסיפור‬ ‫מחר‬ .‫שיקרה‬ ‫למה‬ ‫ולא‬ ‫שקרה‬ ‫למה‬ ‫מומחים‬ ‫הם‬ ‫המומחים‬ ‫היא‬ ‫הגדולה‬ ‫הגיוס‬ ‫מסת‬ .‫הלוליין‬ ‫הולך‬ ‫שעליו‬ ‫לחבל‬ ‫מתחת‬ ‫ביטחון‬ ‫רשת‬ ‫ישנה‬ ‫בקרקס‬ ,‫לדוגמה‬ .‫לגמרי‬ ‫להפעיל‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫מאחר‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫קטנה‬ ‫אש‬ ‫על‬ ‫נמצאות‬ ‫והמלחמות‬ ‫הטרור‬ .‫הביטחון‬ ‫רשת‬ ‫י‬ .‫מגויסת‬ ‫מסה‬‫בין‬ ‫להשוואה‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ .‫הנחוצה‬ ‫היא‬ ‫המסה‬ ‫של‬ ‫הבינוניות‬ ‫שבהם‬ ‫רבים‬ ‫תפקידים‬ ‫ש‬ ‫חיל‬ ‫מקצועיות‬-‫מעל‬ ‫של‬ ‫מסוקים‬ ‫מחזיק‬ ‫הצבא‬ .‫הלוחמים‬ ‫איננו‬ ‫הוא‬ ‫הצבא‬ ‫רוב‬ .‫היבשה‬ ‫לחילות‬ ‫האוויר‬ 41.‫זול‬ ‫אדם‬ ‫ככוח‬ ‫סדירים‬ ‫חיילים‬ ‫בזכות‬ ‫מתאפשר‬ ‫וזה‬ ,‫שנה‬ :‫קליש‬ ‫שלמה‬‫הוא‬ .‫אשליה‬ ‫זו‬ ,‫זול‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬‫לצה"ל‬ ‫זול‬--.‫מאוד‬ ‫יקרים‬ ‫הם‬ ‫למדינה‬ :‫הכהן‬ ‫גרשון‬‫הכל‬ ‫לא‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לא‬ ‫בטח‬ ,‫ברווח‬ ‫רק‬ ‫מתקיימת‬ ‫ואיננה‬ ‫מפעל‬ ‫איננה‬ ‫היא‬ ‫מדינה‬ ‫ואני‬ ‫עליון‬ ‫ערך‬ ‫בצבא‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ,‫אמריקה‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫אינני‬ .‫תועלת‬ ‫מול‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫הזהב‬ ‫בעגל‬ ‫נבחן‬ .‫לוחמים‬ ‫של‬ ‫ם‬ ַ‫ע‬ ‫רוצה‬ :‫ארד‬ ‫בועז‬‫התנדבו‬ ‫לצבא‬ ‫המעבר‬‫בצבא‬ ‫הגבוהים‬ ‫העשירונים‬ ‫בנוכחות‬ ‫לירידה‬ ‫הוביל‬ ‫אכן‬ ‫בארה"ב‬ ‫תי‬ ‫בתגובה‬ .‫הזה‬ ‫התהליך‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ ‫וישנה‬ ‫באיכות‬ ‫ניכר‬ ‫שיפור‬ ‫היה‬ ,‫תיקון‬ ‫היה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אך‬ ,‫האמריקאי‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫שכח‬ ‫הוא‬ ,‫הטכנולוגיים‬ ‫לחילות‬ ‫האיכותי‬ ‫הנוער‬ ‫את‬ ‫לגייס‬ ‫נוכל‬ ‫שלא‬ ‫שטען‬ ‫לאמיר‬ ‫מסלול‬ ‫מציעים‬ ‫היום‬ ‫שכבר‬‫שכוללת‬ ‫חבילה‬ ‫עסקת‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫מסלולים‬ .‫לקבע‬ ‫כניסה‬ ‫של‬ ‫מקצועיים‬ ‫ים‬ ‫אומר‬ ‫הייתי‬ ,‫בהתהוות‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫שמלחמה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הכהן‬ ‫גרשון‬ ‫לאלוף‬ ‫בתגובה‬ .‫ומקצועי‬ ‫מתגמל‬ ‫צבא‬ ‫לאיומים‬ ‫שלו‬ ‫העוצמות‬ ‫את‬ ‫ולהתאים‬ ‫להיערך‬ ‫שיודע‬ ,‫גמיש‬ ‫צבא‬ ‫צריכים‬ ‫שאנו‬ ‫לכך‬ ‫טיעון‬ ‫שזהו‬ .‫המשתנים‬ :‫אלמוג‬ ‫עוז‬‫נוטים‬ ‫אנשים‬ .'‫קוו‬ ‫הסטטוס‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫'היתרון‬ ‫שנקרא‬ ‫אוניברסלי‬ ‫סוציולוגי‬ ‫עיקרון‬ ‫ישנו‬ ‫בארגון‬ ‫כשמדובר‬ .‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫גרוע‬ ‫למשהו‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫אותו‬ ‫נשנה‬ ‫אם‬ ,‫גרוע‬ ‫המצב‬ ‫שכאשר‬ ‫להניח‬
 19. 19. 15 ‫שחרב‬ ‫שבזמן‬ ‫וברור‬ ‫ממשיים‬ ‫איומים‬ ‫מול‬ ‫לעמוד‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ‫הצבא‬ .‫מונים‬ ‫עשרת‬ ‫עולה‬ ‫החשש‬ ,‫צבאי‬ ‫הקיום‬‫שפרט‬ ,‫מצליח‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫צה"ל‬ .‫דרמטי‬ ‫שינוי‬ ‫לבצע‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫ואף‬ ‫קשה‬ ‫מעליך‬ ‫מונפת‬ ‫ב‬ ‫חשוב‬ ‫חלק‬ ‫מהווה‬ ‫צה"ל‬ .‫החברתי‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬ ‫הצלחה‬ ‫נחל‬ ‫המבצעי‬ ‫לתחום‬-DNA‫החברה‬ ‫של‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫צריך‬ ‫האם‬ ‫לשאול‬ ‫צריך‬ ‫שבה‬ ‫הזמן‬ ‫בנקודת‬ ‫נמצאים‬ ‫איננו‬ ,‫להערכתי‬ .‫הישראלית‬ ‫הנקודה‬ ‫את‬ ‫עברנו‬ .‫הגיוס‬‫לעשות‬ ‫וכיצד‬ ‫מתי‬ ‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫שבה‬ ‫בנקודה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ ‫עכשיו‬ .‫הזאת‬ ‫הסטטיסטיים‬ ‫בנתונים‬ ‫תמצאו‬ ‫לא‬ ‫במוטיבציה‬ ‫הירידה‬ ‫את‬ .‫ממד"ה‬ ‫של‬ ‫בנתונים‬ ‫כופר‬ ‫אני‬ .‫זאת‬ "‫הפנימית‬ ‫"הירידה‬ ‫בסוציולוגיה‬ ‫מכנים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ,‫האפורה‬ ‫בירידה‬ ‫אלא‬ ,‫הרשמיים‬–‫שבו‬ ‫במקום‬ ‫ולה‬ ‫הילוך‬ ‫להוריד‬ ‫יכולים‬ ‫אנשים‬‫יתרה‬ .‫המילואים‬ ‫ושירות‬ ‫הסדיר‬ ‫השירות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫מחובות‬ ‫תחמק‬ ‫לכן‬ ,‫הצבאי‬ ‫לשירות‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫בפניהם‬ ‫מעמידים‬ ‫שבה‬ ‫שאלה‬ ‫אותם‬ ‫שאלו‬ ‫לא‬ ‫סקר‬ ‫באף‬ ,‫מזאת‬ ‫וראינו‬ ,‫קריסה‬ ‫של‬ ‫מתמשך‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצא‬ ‫צה"ל‬ ‫לדעתי‬ .‫הכרחית‬ ‫משימה‬ ‫בו‬ ‫רואה‬ ‫הרוב‬ ‫שכרגע‬ ‫טבעי‬ ‫אחר‬ ‫וגם‬ ‫השנייה‬ ‫לבנון‬ ‫במלחמת‬ ‫לכך‬ ‫סימנים‬‫מידה‬ ‫באותה‬ ‫אבל‬ ,‫בזהירות‬ ‫שינוי‬ ‫לבצע‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ .‫יה‬ .‫מהיסוד‬ ‫דברים‬ ‫ולשנות‬ ‫וביושר‬ ‫באומץ‬ ‫הקרים‬ ‫למים‬ ‫לקפוץ‬ ‫חייבים‬ :‫חלול‬ ‫שאדי‬‫ההתנדבותי‬ ‫הגיוס‬ ,‫לנוצרים‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫אין‬ ‫עוד‬ ‫שכל‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫בשטח‬ ‫שלנו‬ ‫מהנתונים‬ ‫מוגבל‬ ‫הוא‬ ‫הנוצרית‬ ‫מהעדה‬–‫ואיכותית‬ ‫כמותית‬--‫אנשים‬ ‫מאבד‬ ‫והצבא‬.‫איכותיים‬ :‫אסייג‬ ‫איתי‬‫'ליאו‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫לומד‬ ‫אני‬-‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫יש‬ ‫ואצלנו‬ '‫באק‬95%‫תלמידים‬ ‫ישנם‬ .‫מתגייסים‬ ‫יהפוך‬ ‫הגיוס‬ ‫אם‬ .‫האיכות‬ ‫או‬ ‫חשובה‬ ‫הכמות‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫ופה‬ ‫ברירה‬ ‫בלית‬ ‫מתגייסים‬ ‫אשר‬ .‫משמעותית‬ ‫ירד‬ ‫שהאחוז‬ ‫בטוח‬ ‫די‬ ‫אני‬ ,‫להתנדבותי‬ :‫אלמוג‬ ‫עוז‬‫'ליאו‬ ‫הספר‬ ‫בית‬-‫א‬ '‫באק‬‫והוא‬ ‫מאחר‬ ,‫והאחרים‬ ‫הממלכתיים‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫ינו‬ ‫שנתיים‬ ‫אחרי‬ ‫המוטיבציה‬ ‫לבין‬ ‫הגיוס‬ ‫לפני‬ ‫לשרת‬ ‫המוטיבציה‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬ ,‫בנוסף‬ .‫אליטי‬ ‫מאוד‬ ."‫"שביזות‬ ‫של‬ ‫סקרים‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫בודקים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫אגב‬ ‫שאותה‬ ,‫בשירות‬ :‫גבאי‬ ‫נטע‬‫'ליאו‬ ‫הספר‬ ‫שבית‬ ‫נכון‬-,‫מייצג‬ ‫אינו‬ '‫באק‬‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫לצבא‬ ‫שמתגייס‬ ‫תלמיד‬ ‫כל‬ ‫אך‬ ‫תכננו‬ ‫שלא‬ ‫אנשים‬ ‫שגם‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ‫כך‬ .‫קבע‬ ‫לחתום‬ ‫בלי‬ ‫כזו‬ ‫אפשרות‬ ‫ואין‬ ‫כמעט‬ .‫משמעותי‬ ‫משהו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הגיוס‬ ‫אם‬ ‫לצבא‬ ‫מגיעים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ,‫באמת‬ ‫הטובים‬ ‫האנשים‬ ‫אלו‬ .‫ונשארים‬ ‫חותמים‬ ,‫לבוא‬ .‫חובה‬ :‫רנד‬ ‫עמרי‬,‫אמריקאי‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫נכון‬‫הכי‬ ‫הצבא‬ ‫הם‬ .‫גדול‬ ‫דבר‬ ‫שם‬ ‫עשו‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫החיילים‬ .‫בדרגות‬ ‫ועלייה‬ ‫היררכיה‬ ‫שם‬ ‫יש‬ .‫גדולה‬ ‫מוטיבציה‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫צבא‬ ‫זהו‬ .‫בעולם‬ ‫טכנולוגי‬ ,‫בעיניי‬ .‫בארץ‬ ‫מהמנהיגות‬ ‫פוליטית‬ ‫פחות‬ ‫הרבה‬ ‫שלהם‬ ‫המנהיגות‬ .‫אותם‬ ‫מכבד‬ ‫והציבור‬ ‫משכילים‬ .‫נכון‬ ‫אינו‬ ‫לגביהם‬ ‫שנוצר‬ ‫הרושם‬
 20. 20. 16 :‫גל‬ ‫ראובן‬‫לחל‬ ‫עוברים‬ ‫אנו‬‫ק‬‫השני‬‫מקצועי‬ ‫שצבא‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ ‫התזה‬ ‫שבו‬ ,-‫בעצם‬ ‫הוא‬ ‫התנדבותי‬ ‫האופטימלי‬ ‫המודל‬‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬‫בן‬ ‫אבי‬ '‫פרופ‬ :‫דוברים‬ ‫שני‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫יפתחו‬ .-‫בראש‬ ‫שעמד‬ ,‫בסט‬ .‫ארד‬ ‫ובועז‬ ,‫בצה"ל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫סוגיית‬ ‫לבחינת‬ ‫הוועדה‬ ‫בן‬ ‫אבי‬-:‫בסט‬‫הראשונה‬ ‫הטענה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫כל‬ ‫קודם‬‫יעיל‬ ‫הוא‬ ‫מקצועי‬ ‫שצבא‬ ‫שאומרת‬ , ‫שמצויה‬ ‫מדינה‬ .‫יותר‬ ‫לנו‬ ‫יעלה‬ ‫דווקא‬ ‫והוא‬ ,‫נכון‬ ‫לא‬ ‫ואופן‬ ‫פנים‬ ‫בשום‬ ‫זה‬ .‫פחות‬ ‫לנו‬ ‫יעלה‬ ‫קרי‬ ,‫יותר‬ ‫בצבא‬ .‫כרגע‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫החובה‬ ‫צבא‬ ‫מאשר‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫צבא‬ ‫תצטרך‬ ‫חירום‬ ‫בשעת‬ ,‫מתמידים‬ ‫בעימותים‬ ‫בז‬ ‫שנדרש‬ ‫הצבא‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫תמידי‬ ‫באופן‬ ‫להחזיק‬ ‫צריך‬ ‫מקצועי‬‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫היא‬ ‫והעלות‬ ‫גדול‬ ‫עימות‬ ‫מן‬ ‫חד‬ ‫באופן‬-‫תמריץ‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫לצבא‬ .‫הנוכחית‬ ‫במסגרת‬ ‫בעיה‬ ‫ישנה‬ ‫שאכן‬ ‫היא‬ ‫השנייה‬ ‫הנקודה‬ .‫משמעי‬ ‫למשק‬ ‫אך‬ ,‫לצבא‬ ‫זול‬ ‫משאב‬ ‫הוא‬ ‫החובה‬ ‫חייל‬ .‫הגיוס‬ ‫ולמודל‬ ‫החובה‬ ‫לשירות‬ ‫שקשור‬ ‫מה‬ ‫בכל‬ ‫להתייעל‬ ‫הש‬ ‫שכר‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫לפי‬ .‫יקר‬ ‫משאב‬ ‫הוא‬‫ובעלי‬ ‫צבא‬ ‫שמסיימים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫וק‬ ‫הוא‬ ‫תיכונית‬ ‫השכלה‬4,411‫בחינם‬ ‫החייל‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫הצבא‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫לגברים‬ ‫בממוצע‬ ‫שקלים‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדרי‬ ‫מחיה‬ ‫עלויות‬ ‫לו‬ ‫ומשלם‬0,411‫בהם‬ ‫השימוש‬ ,‫בחינם‬ ‫ניתנים‬ ‫והחיילים‬ ‫מאחר‬ .‫שקלים‬ ‫וא‬ ,‫עורפיים‬ ‫בחיילים‬ ‫עודף‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מעיד‬ ‫עצמו‬ ‫הצבא‬ .‫יעיל‬ ‫אינו‬.‫הזה‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫פשר‬ ‫ומשם‬ ,‫עליהם‬ ‫לענות‬ ‫כדי‬ ‫הנדרש‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫ואת‬ ‫האיומים‬ ‫את‬ ‫הציג‬ ‫הצבא‬ ,‫בראשה‬ ‫שעמדתי‬ ‫בוועדה‬ ‫של‬ ‫בשירות‬ ‫צורך‬ ‫שאין‬ ‫קונצנזוס‬ ‫היה‬ .‫הנדרש‬ ‫החובה‬ ‫צבא‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫גזרנו‬3‫את‬ ‫לקצר‬ ‫ניתן‬ ‫אלא‬ ,‫שנים‬ ‫הזה‬ ‫הדו"ח‬ ‫את‬ ‫אישרה‬ ‫אף‬ ‫הממשלה‬ .‫לשנתיים‬ ‫בהדרגה‬ ‫השירות‬1 ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫אך‬ , ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫קיצור‬ ‫גם‬ ,‫שלנו‬ ‫מהבדיקות‬ .‫קרות‬ ‫רגליים‬ ‫קיבל‬ ‫והצבא‬ ‫השנייה‬ ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫פרצה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫שמשנה‬ ,‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫להצעה‬ ‫הגענו‬ ‫משם‬ .‫עורפיים‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫עודף‬ ‫מותיר‬ ‫היה‬ ‫חודשים‬ ‫מט‬ ‫שתי‬ ‫שישיג‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫שירות‬ ‫לבצע‬ ‫הצענו‬ .‫חדשה‬ ‫ראייה‬ ‫ומכניס‬ ‫החובה‬‫להיפטר‬ ‫יאפשר‬ :‫רות‬ ‫חיילים‬ ‫יהיו‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫שכבר‬ ‫הצענו‬ .‫חייל‬ ‫לכל‬ ‫שוק‬ ‫מחיר‬ ‫לצבא‬ ‫יציג‬ ‫ולראשונה‬ ‫סמויה‬ ‫מאבטלה‬ ‫של‬ ‫לקיצור‬ ‫שיזכו‬2‫של‬ ‫לקיצור‬ ‫שיזכו‬ ‫ויהיו‬ ‫חודשים‬5‫תוספת‬ ‫לצבא‬ ‫הצענו‬ ‫האחיד‬ ‫הקיצור‬ ‫על‬ .‫חודשים‬ ‫של‬ ‫תקציב‬441‫קופה‬ ‫עוד‬ ‫לצבא‬ ‫הצענו‬ ‫הנוסף‬ ‫הקיצור‬ ‫על‬ .‫שקלים‬ ‫מיליון‬‫של‬074‫מיליון‬₪‫ואת‬ ‫ב‬ ‫חיילים‬ ‫להעסיק‬ :‫אפשרויות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫היכולת‬-2‫של‬ ‫בשכר‬ ‫האחרונים‬ ‫החודשים‬4,411‫שקלים‬ ‫התגמול‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫בלבד‬ ‫חודשים‬ ‫בארבעה‬ ‫יקוצר‬ ‫ששירותו‬ ‫חייל‬ .‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫לשחררם‬ ‫או‬ ,‫לחודש‬ ‫התגמול‬ ‫את‬ ‫יותיר‬ ‫חודשים‬ ‫שמונה‬ ‫של‬ ‫לקיצור‬ ‫שיזכה‬ ‫חייל‬ .‫לעיל‬ ‫הקופה‬ ‫מתוך‬‫יעמוד‬ ‫כך‬ .‫הצבא‬ ‫בידי‬ ‫לא‬ .‫אופטימלי‬ ‫יהיה‬ ‫בפועל‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ‫ולכן‬ ‫בשולים‬ ‫חייל‬ ‫של‬ ‫להעסקתו‬ ‫שוק‬ ‫מחיר‬ ‫הצבא‬ ‫בפני‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לחיילים‬ ‫והצגנו‬ ‫קרביות‬ ‫יחידות‬ ‫בכמה‬ ‫ביקרנו‬ ‫כן‬ ‫אך‬ ,‫יגיבו‬ ‫כיצד‬ ‫החיילים‬ ‫בין‬ ‫מחקר‬ ‫עשינו‬- .‫חיובי‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫הפידבק‬ :‫ארד‬ ‫בועז‬‫המיל‬ ‫בהכנסת‬ ‫המרכזית‬ ‫הבעיה‬,‫הגיוס‬ ‫שיטת‬ ‫לגבי‬ ‫הדיון‬ ‫הצהרת‬ ‫לתוך‬ '‫'אופטימלית‬ ‫ה‬ ‫הרווח‬ ‫את‬ ‫להפיק‬ ‫שאמור‬ ‫הגורם‬ ‫בעצם‬ ‫מהו‬ ?‫אופטימיזציה‬ ‫לעשות‬ ‫נרצה‬ ‫גורם‬ ‫לאיזה‬ ‫השאלה‬ ‫היא‬ 1 ‫הוועדה‬‫לבחינת‬‫סוגיית‬‫קיצור‬‫השירות‬‫בצה‬"‫ל‬(‫ועדת‬‫בן‬‫בסט‬.)‫הדו"ח‬‫לא‬‫פורסם‬,‫הוגש‬‫לשר‬‫הביטחון‬31‫בינואר‬,2006.
 21. 21. 17 ‫או‬ ‫והמדינה‬ ‫הצבא‬ ‫עבור‬ ‫עובדים‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫המגויסים‬ ‫האם‬ ‫הוא‬ ‫המחלוקת‬ ‫יסוד‬ ?‫המקסימלי‬ ‫ול‬ ‫והאזרח‬ ‫הפרט‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫היא‬ ‫והמדינה‬ ‫הצבא‬ ‫שמטרת‬‫התשובה‬ .‫האזרחית‬ ‫לחברה‬ ‫ביטחון‬ ‫העניק‬ ‫במדינה‬ ‫ולראות‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫תפיסות‬ ‫את‬ ‫התואמת‬ ‫לרוח‬ ‫ההתייחסות‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫שעלינו‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ .‫להיפך‬ ‫ולא‬ ‫הפרט‬ ‫לשרות‬ ‫כלים‬ ‫ובצבא‬ ,‫השוויוניות‬ ‫ערך‬ ‫להשגת‬ ‫לכלי‬ ‫הצבא‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מהרצון‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנובעים‬ ‫עיוותים‬ ‫רים‬ ָּ‫נוצ‬ ,‫בנוסף‬ ‫ער‬ ‫הוא‬ ‫בנטל‬ ‫שוויון‬‫המתגייס‬ ‫נשוי‬ ‫חרדי‬ ‫צעיר‬ ‫בין‬ ‫שוויון‬ ‫אין‬ .‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫מיתולוגי‬ ‫ך‬ ‫של‬ ‫במשכורת‬ ‫שנתיים‬ ‫של‬ ‫למסלול‬ ‫נכנס‬ ‫לצבא‬4,111‫צעיר‬ ‫לבין‬ ,‫מקצועית‬ ‫והכשרה‬ ‫לחודש‬ ‫שקלים‬ ‫עבודה‬ ‫ואישורי‬ ‫ת"ש‬ ‫טיפול‬ ‫וצריך‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫לשרת‬ ‫שיאלץ‬ ,‫נמוכה‬ ‫סוציואקונומית‬ ‫משכבה‬ ,‫חילוני‬ ‫נתוני‬ .‫מיוחדים‬‫כ‬ ,‫לי‬ ‫שידועים‬ ‫הנתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הגיוס‬-41%,‫וגברים‬ ‫נשים‬ ,‫הגיוס‬ ‫בגיל‬ ‫מהאוכלוסייה‬ ‫וכ‬ ‫מלכתחילה‬ ‫מתגייסים‬ ‫אינם‬-41%.‫המלא‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫מסיימים‬ ‫אינם‬ ‫המתגייסים‬ ‫מתוך‬ ‫מ‬ ‫פחות‬-04%‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫מילואים‬ ‫מבצעים‬-2‫מ‬ ‫ופחות‬ ,‫בשנה‬ ‫ימים‬-2%‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫מבצעים‬ ‫ל‬ ‫שמוגדר‬ ,‫מלא‬-43‫ימי‬‫אך‬ ,‫יותר‬ ‫עדכני‬ ‫מידע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬ ‫לדייק‬ ‫שניתן‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ .‫בשנה‬ ‫ם‬ .‫לשוויון‬ ‫הדרישה‬ ‫את‬ ‫מתוכה‬ ‫שמרוקנת‬ ‫מגמה‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫שלא‬ ‫נראה‬ ‫עובר‬ ‫חייל‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ .‫גבוהה‬ ‫תחלופה‬ ‫יוצרים‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫גיוס‬ ‫מחזורי‬ ‫מ‬ ‫בזמן‬ ‫אותה‬ ‫ומיישם‬ ‫ארוכים‬ ‫חודשים‬ ‫במשך‬ ‫הכשרה‬‫בהם‬ ‫מקצועיים‬ ‫לארגונים‬ ‫בניגוד‬ ‫זאת‬ ,‫ועט‬ ‫שהיו‬ ‫הדרכה‬ ‫במערכי‬ ‫גדולים‬ ‫משאבים‬ ‫מושקעים‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫רבות‬ ‫לשנים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫מכשירים‬ .‫יותר‬ ‫יעילים‬ ‫לשימושים‬ ‫מוסבים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬-‫הבלתי‬ ‫העלות‬ ‫מהי‬ ‫יודעים‬ ‫איננו‬ ‫אך‬ ,‫המיידית‬ ‫הנראית‬ ‫העלות‬ ‫את‬ ‫בדקה‬ ‫בסט‬-‫נראית‬ ‫שלמ‬ ‫ממערכת‬ ‫הנובעת‬,‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫המעוותות‬ "‫"מועדפות‬ ‫עבודות‬ ,‫למשל‬ .‫עיוותים‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫(הכלכלה‬ .‫רווחי‬ ‫באופן‬ ‫עצמו‬ ‫המקיים‬ ‫מועדף‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫אינו‬ ‫לסבסוד‬ ‫הזקוק‬ ‫שמקום‬ ‫מכיוון‬ ‫השירות‬ ‫גם‬ .)‫לסבסוד‬ ‫הזקוקים‬ ‫מכאלו‬ ‫ולא‬ ‫רווחיים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫מריבוי‬ ‫יותר‬ ‫תרוויח‬ ‫הישראלית‬ ‫כלכלי‬ ‫עיוות‬ ‫יוצר‬ ‫הלאומי‬‫מהאילוצים‬ ‫כתוצאה‬ ‫נוצרים‬ ‫נוספים‬ ‫עיוותים‬ .‫דרושים‬ ‫לא‬ ‫שירותים‬ ‫במימון‬ ‫הפקעת‬ ‫תוך‬ ‫לאומית‬ ‫בעיה‬ ‫בכל‬ ‫ולטפל‬ ‫חינוך‬ ,‫גיור‬ ‫כמו‬ ‫בנושאים‬ ‫לעסוק‬ ‫הצבא‬ ‫על‬ ‫מטילים‬ ‫שאנו‬ ‫המנסים‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלולי‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫(לצורך‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫מן‬ ‫ומתרחבת‬ ‫הולכת‬ ‫תחומים‬ ‫וההכ‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫עיוות‬ ‫לתקן‬‫מתאימים‬ ‫שאינם‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫גיוס‬ .)‫האזרחית‬ ‫המקצועית‬ ‫שרה‬ ‫מערך‬ ,‫מלכתחילה‬ ‫נורמלית‬ ‫בעבודה‬ ‫לעבוד‬ ‫שאמורים‬ ‫חיילים‬ ‫עבור‬ ‫ת"ש‬ ‫מערכי‬ ‫להקים‬ ‫מאלץ‬ ‫לשירות‬ ‫צבאית‬ ‫משטרה‬ ‫מערך‬ ,‫גדול‬ ‫פסיכיאטריה‬ ‫מערך‬ ,‫המיעוטים‬ ‫בכל‬ ‫להתחשב‬ ‫שצריך‬ ‫דת‬ ‫מערך‬ ,‫חינוך‬ ‫באנש‬ ‫לטיפול‬ ‫מקום‬ ‫אפס‬ ‫עד‬ ‫שמלאים‬ ‫כלא‬ ‫ובתי‬‫לא‬ ‫סתם‬ ‫או‬ ‫משפחותיהם‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫כדי‬ ‫שעורקים‬ ‫ים‬ ‫בידי‬ ‫חבלה‬ ‫וחומרי‬ ‫נשק‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫בזמינות‬ ‫שקשורות‬ ‫סוגיות‬ ‫לחקור‬ ‫עדיין‬ ‫יש‬ .‫התנהגותית‬ ‫מתאימים‬ ‫ה"משלימים‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫ממצבם‬ ‫מושפעות‬ ‫שאלו‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ .‫בישראל‬ ‫עבריינים‬ ‫גורמים‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫המוסרית‬ ‫מאיכותם‬ ‫וכן‬ ‫ציוד‬ ‫ממכירת‬ "‫הכנסה‬.‫לקלוט‬ ‫נאלץ‬ ‫שהצבא‬ ‫לים‬
 22. 22. 18 ‫יוצר‬ ‫הוא‬ ,‫בצבא‬ ‫ששירת‬ ‫למי‬ ‫דירה‬ ‫לרכישת‬ ‫בהנחות‬ ‫תיגמול‬ ‫בתוכנית‬ ‫לאחרונה‬ ‫יצא‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫כאשר‬ ‫את‬ ‫לתגמל‬ ‫עקיפות‬ ‫דרכים‬ ‫לאתר‬ ‫מהניסיון‬ ‫נובעים‬ ‫אלו‬ ‫עיוותים‬ .‫הדיור‬ ‫בשוק‬ ‫שיפגע‬ ‫כלכלי‬ ‫עיוות‬ .‫ישירה‬ ‫בצורה‬ ‫להם‬ ‫לשלם‬ ‫במקום‬ ‫החיילים‬ ‫ממאמר‬ ‫בציטוט‬ ‫לסכם‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬‫בדצמבר‬ ‫שנכתב‬ "?‫במעברות‬ ‫לצבא‬ ‫"מה‬ ‫בשם‬0941‫אברהם‬ ‫ע"י‬ , ‫סודי‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫'תקציב‬ :‫כתב‬ ‫הוא‬ .‫המרדנים‬ ‫מפא"י‬ ‫ומצעירי‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫בממשלת‬ ‫שר‬ ‫לימים‬ ,‫עופר‬ ‫שלא‬ ‫לדבר‬ ‫הגענו‬ ‫הכרח‬ ‫מתוך‬ ‫אם‬ .‫אחרים‬ ‫בתקציבים‬ ‫שקורה‬ ‫למה‬ ‫בניגוד‬ ,‫עליו‬ ‫בקרה‬ ‫לציבור‬ ‫ואין‬ ( ‫דמוקרטית‬ ‫מדינה‬ ‫בשום‬ ‫קיים‬‫אמצעים‬‫פעולתו‬ ‫לתחום‬ ‫שמחוץ‬ ‫לעניינים‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫המתגלים‬) --‫הביטחון‬ ‫מענייני‬ ‫החורגים‬ ‫דברים‬ ‫זה‬ ‫בתקציב‬ ‫להכליל‬ ‫אין‬ ‫הרי‬‫לביקורת‬ ‫להעמידו‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ , ‫אותו‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫הנהיגו‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫את‬ ‫שהקובעים‬ ‫ההנחה‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ .‫ציבורית‬ ‫חיינו‬ ‫שטחי‬ ‫בכל‬ ‫הקיים‬ ‫צמצום‬'.‫הדבר‬ ‫הוא‬ ‫כך‬ ‫שלא‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫הסודיות‬ ‫ולאור‬ ‫המצב‬ ‫לאור‬ ‫אך‬ ,2 :‫הכהן‬ ‫גרשון‬.‫הצבא‬ ?‫אותם‬ ‫הציל‬ ‫מי‬ ,‫מזמן‬ ‫לא‬ ‫באסיה‬ ‫בשיטפון‬ :‫ארד‬ ‫בועז‬,‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫להחזיק‬ ‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ,‫ולהציל‬ ‫להמשיך‬ ‫יכול‬ ‫הצבא‬ ‫שמשל‬ ‫שצבא‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫העלה‬ ‫לוי‬ ‫יגיל‬ .‫אחרות‬ ‫מערכות‬ ‫הרבה‬ ‫ועוד‬ ‫הגיור‬‫זנות‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ ‫שכר‬ ‫ם‬ ‫הכבדה‬ ‫העלות‬ ‫את‬ ‫ציינו‬ ‫ארידור‬ ‫יורם‬ ‫ועדת‬ ‫וגם‬ ‫ברודט‬ ‫ועדת‬ ‫גם‬ .‫זה‬ ‫מחשבה‬ ‫הלך‬ ‫לשנות‬ ‫ויש‬ ‫וסרסרות‬ ‫לסכומים‬ ‫ושהגיע‬ ,‫זעירא‬ ‫יוסי‬ '‫פרופ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שצוטט‬ ,‫פאלק‬ ‫במכון‬ ‫מחקר‬ ‫היה‬ .‫למשק‬ ‫החובה‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫מעכבים‬ ‫שאנו‬ ‫מהעובדה‬ ,‫כלומר‬ .‫דינמית‬ ‫מעלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫גבוהים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫לאנשים‬ ‫לגיל‬ ‫יגיעו‬ ‫הם‬ .'‫וכו‬ ‫פנסיה‬ ,‫שכר‬ ‫דרגות‬ ‫צבירת‬ ,‫ותק‬ ‫בצבירת‬ ‫חייהם‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫ישלמו‬ ‫והם‬ ‫שנים‬ ‫בשלוש‬ .‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫נכנסים‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫היו‬ ‫מאשר‬ ‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫הרבה‬ ‫במצב‬ ‫הפנסיה‬ ‫ב‬ .‫יקרות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הן‬ ‫לצבא‬ ‫מתאימים‬ ‫שאינם‬ ‫חיילים‬ ‫החזקת‬ ‫עלויות‬‫לתוך‬ ‫אדם‬ ‫שמכניסים‬ ‫רגע‬ ‫העבודה‬ ‫למוסר‬ ‫מתמשך‬ ‫נזק‬ ‫וזהו‬ ‫הטובות‬ ‫המידות‬ ‫את‬ ‫משחיתים‬ ‫אנו‬ ,‫סמויה‬ ‫אבטלה‬ ‫עם‬ ‫מערכת‬ .‫בישראל‬ :‫גבריאלי‬ ‫נועם‬‫בפן‬ ,‫שלי‬ ‫השאלה‬ .‫הדוברים‬ ‫וממומחיות‬ ‫שלו‬ ‫מהרמה‬ ,‫מהדיון‬ ‫נפעם‬ ‫אני‬ ,‫ראשית‬ ‫והאם‬ ,‫מצרים‬ ‫עם‬ ‫השלום‬ ‫להסכמי‬ ‫כלכלית‬ ‫תמורה‬ ‫הייתה‬ ‫האם‬ :‫היא‬ ,‫הכלכלי‬‫בסד"כ‬ ‫שינוי‬ ‫היה‬3 ‫הפן‬ ‫לגבי‬ ‫ישירות‬ ‫השלכות‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫העבר‬ ‫מן‬ ‫אירועים‬ ‫אלו‬ ?‫מעזה‬ ‫היציאה‬ ‫אחרי‬ ‫עזה‬ ‫באזור‬ ‫צה"ל‬ .‫אחר‬ ‫גיוס‬ ‫למודל‬ ‫לעבור‬ ‫האפשרות‬ ‫ועל‬ ‫הכלכלי‬ :‫הכהן‬ ‫גרשון‬‫של‬ ‫סדירות‬ ‫אוגדות‬ ‫שתי‬ ‫סיני‬ ‫במדבר‬ ‫החזיק‬ ‫מצרים‬ ‫עם‬ ‫השלום‬ ‫הסכמי‬ ‫שלפני‬ ‫צה"ל‬ .‫זול‬ ‫מאוד‬ ‫משאב‬ ‫שזהו‬ ,‫טנקיסטים‬‫המקום‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫לקחו‬ ‫הערבים‬ ,‫השלום‬ ‫הסכם‬ ‫בעקבות‬ ‫שקרה‬ ‫מה‬ ‫למרחבים‬ ‫הלחימה‬ ‫את‬ ‫העבירו‬ ‫הם‬ .‫המדבר‬ ‫שזה‬ ,‫מודרנית‬ ‫בלחימה‬ ‫שלנו‬ ‫העליונות‬ ‫את‬ ‫מיצינו‬ ‫שבו‬ 2 ‫מן‬ ‫רפי‬,?‫במעברות‬ ‫לצבא‬ ‫מה‬,"‫השביעית‬ ‫"העין‬01.04.4101 3 ‫סד"כ‬--.‫בצה"ל‬ ‫המשרתים‬ ‫מספר‬ ‫כל‬ ‫סך‬ ;'‫כוחות‬ ‫'סדר‬

×