Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Blue Ocean Introduction Brochure
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

תומר רביד - החיבור הזוכה -שיעורו של רירדן

Download to read offline

החיבור הזוכה בתחרות החיבורים בנושאים מן הספר "מרד הנפילים" תחרות 2013-2014

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

תומר רביד - החיבור הזוכה -שיעורו של רירדן

  1. 1. ‫שיעורו‬‫של‬‫רירדן‬ ‫רביד‬ ‫תומר‬ ‫מאת‬ ‫קליין‬ ‫דב‬ '‫רח‬ ,‫קציר‬ ‫תיכון‬ :‫(לשעבר‬ ‫הפתוחה‬ ‫האוניברסיטה‬1)‫רחובות‬ , " :‫נושא‬‫הנק‬‫רירדן‬‫אומר‬‫כי‬‫הדבר‬‫הרצחני‬‫שהורס‬‫את‬‫האדם‬‫הינו‬‫הניגוד‬‫שבין‬‫רוח‬-‫לגוף‬-‫כי‬‫רעיון‬ ‫מוטעה‬‫זה‬‫היה‬‫הגורם‬‫לסבל‬.‫בחייו‬‫מה‬‫הוא‬‫ניגוד‬‫זה‬?‫לדעתך‬‫כיצד‬‫הוא‬‫גרם‬‫להרס‬‫בחייו‬‫של‬ ?‫רירדן‬" ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ב‬‫ת‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ד‬‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫כ‬. ‫דיכוטומיות‬‫שכאלה‬‫הינן‬‫מהוות‬ ‫שהן‬ ‫בכך‬ ,‫האנושית‬ ‫החשיבה‬ ‫על‬ ‫איום‬‫עקרונות‬ ‫לגיבוש‬ ‫מחסום‬ ‫כלליים‬—‫ו‬‫מסוימים‬ ‫רעיונות‬ ‫מניחות‬‫כאקסיומות‬‫שיטת‬ ‫התעלמות‬ ‫תוך‬ ,‫מ‬ ‫ית‬‫השלישית‬ ‫האפשרות‬ .‫תקפותה‬ ‫בדבר‬ ‫ומדיון‬‫אלא‬‫ש‬‫והיא‬ ,‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מטרה‬ ‫יש‬ ‫לפילוסופיה‬ ,‫הרווחת‬ ‫לדעה‬ ‫בניגוד‬‫לתת‬ ‫גדולות‬ ‫לשאלות‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫פשוטות‬ ‫תשובות‬—‫לס‬ ‫לא‬.‫עצמן‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫בך‬‫אחד‬ ‫אף‬‫זקוק‬ ‫אינו‬ ‫אפוא‬‫לדיכוטומיות‬.‫כוזבות‬ ‫דיכוטומיה‬ ‫ישנה‬‫אחת‬‫שהאנושות‬‫נשאה‬‫הימים‬ ‫משחר‬ ‫גבה‬ ‫על‬—‫לא‬‫מכורח‬‫אלא‬ ,‫עדויות‬ .‫מחדל‬ ‫כברירת‬‫השכל‬ ‫דיכוטומיית‬-‫גוף‬.‫סותרים‬ ‫או‬ ‫מנותקים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫וגופו‬ ‫שכלו‬ ‫כי‬ ‫גורסת‬ ‫הבחירה‬‫המוצעת‬‫ערכים‬ ‫בין‬ ;‫לפרקטי‬ ‫המוסרי‬ ‫בין‬ ;‫לפרגמטיזם‬ ‫אלוהים‬ ‫בין‬‫עם‬ ‫לרוב‬ ‫המזוהים‬ ‫ה‬,‫נפש‬‫כגון‬,‫ואושר‬ ‫אמנות‬ ,‫אהבה‬ ,‫רעיונות‬‫ל‬‫כגון‬ ,‫הגוף‬ ‫עם‬ ‫המזוהים‬ ‫כאלה‬‫חומרי‬ ‫עושר‬,‫מיניות‬, ‫חופש‬ ‫בין‬ ;‫ובריאות‬ ‫טכנולוגיה‬‫אישי‬‫הימ‬ ‫של‬ ‫החורמה‬ ‫ומלחמת‬‫ל‬ ,‫בו‬ ‫ין‬‫ומלחמת‬ ‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫השמ‬ ‫של‬ ‫החורמה‬‫בין‬ ;‫בו‬ ‫אל‬‫קוואזי‬ ‫יצירות‬-‫ספרו‬‫עיתונים‬ ‫יותר‬ ‫המזכירות‬ ‫תיות‬‫ל‬‫כאלה‬‫המזכירות‬ ‫מניפסט‬ ‫יותר‬‫ים‬—‫וא‬ ,‫לתהום‬ ‫מובילות‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬‫אלא‬ ‫ינן‬‫הכרחי‬ ‫סימפטום‬‫קבלת‬ ‫של‬ ‫דיכוטומיית‬‫השכל‬-.‫גוף‬ ‫להלן‬‫ניסיון‬‫למרוד‬‫ב‬‫זו‬ ‫תפישה‬—‫ולספק‬‫לה‬‫ת‬ .‫חלופה‬‫חילה‬‫מבוססת‬ ‫תיאוריה‬ ‫אציג‬- ‫אודות‬ ‫לוגיקה‬‫היחסים‬ ‫מערכת‬.‫לגוף‬ ‫השכל‬ ‫בין‬‫בהמשך‬,‫את‬ ‫אנתח‬‫ברומן‬ ‫הדרמטית‬ ‫המחשתה‬ ‫הנפילים‬ ‫מרד‬‫ב‬ ‫המתגוררת‬ ‫רירדן‬ ‫האנק‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫בפי‬ ,‫הפרוזה‬ ‫בדרך‬ ,‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מאת‬‫עמק‬ ‫גאלט‬1 ‫ה‬ ‫במאה‬-11. –‫פילוסופיה‬ :‫שכל‬– ‫ה‬ ‫ח‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫כ‬.‫בהצהרה‬ ‫אפתח‬ ,‫נדיר‬ ‫באורח‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫ישירה‬.‫מסקנותי‬ ‫על‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ‫את‬ ‫לכסות‬ ‫ניתן‬—‫מהחיים‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫גם‬ ‫כמו‬—‫ב‬‫שיעור‬:‫אחד‬ 1 :‫מאנגלית‬Galt's Gulch
  2. 2. ‫ישות‬ ‫האדם‬‫המורכבת‬‫מ‬‫רוח‬‫וחומר‬—‫מ‬‫וגוף‬ ‫שכל‬‫אחת‬ ‫ובעונה‬ ‫בעת‬(i)‫שהשניים‬ ‫בעוד‬ . ‫"אדם‬ ‫המכונה‬ ‫המערכת‬ ‫לתיאור‬ ‫והכרחיים‬ ‫נבחנים‬,"‫מותנה‬ ‫האחד‬ ‫של‬ ‫קיומו‬‫ב‬‫שני‬ (ii)‫שניהם‬ .‫אמיתיים‬,‫ו‬‫שניהם‬‫חיוניים‬‫שווה‬ ‫במידה‬ ‫האדם‬ ‫להישרדות‬(iii).,‫לפיכך‬ ‫את‬ ‫ולנסח‬ ,‫האלמנטים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫בדרישות‬ ‫לחלוטין‬ ‫להכיר‬ ‫רציונלית‬ ‫מפילוסופיה‬ ‫נדרוש‬ .‫שניהם‬ ‫לגבי‬ ‫סימטרי‬ ‫באופן‬ ‫חוקיה‬ ‫ואדגיש‬ ‫אחזור‬‫בגיש‬ ‫מצודד‬ ‫שאינני‬‫התיאולוגית‬ ‫ה‬‫והשכל‬ ‫שהגוף‬‫זהים‬‫ביניהם‬ ‫שמתקיימת‬ ‫או‬ , ‫עובדה‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫לעיל‬ ‫ההצהרה‬ .‫ערטילאית‬ ‫או‬ ‫מסתורית‬ ‫אינטראקציה‬‫על‬ ‫להצדקה‬ ‫הניתנת‬ ,‫יסודית‬ ‫התבוננות‬ ‫ידי‬‫ישירה‬‫הכחשת‬ .‫השיעור‬‫מכונה‬ ‫לחלקיו‬‫דיכוטומיית‬‫השכל‬-‫גוף‬—,‫בו‬ ‫העיסוק‬‫בעיית‬ ‫השכל‬-‫גוף‬‫של‬ ‫המקבילים‬ ‫הוואריאנטים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫במונחים‬ ‫להשתמש‬ ‫בחרתי‬ .‫נשמה‬-‫גוף‬‫או‬ ‫רוח‬-‫גוף‬2 ‫מוגדר‬ ‫הראשון‬ ‫שזה‬ ‫מהסיבה‬ ,-.‫מיסטיות‬ ‫מקונוטציות‬ ‫וחף‬ ‫היטב‬ ‫ניחן‬ ‫האדם‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬‫בתודעה‬,‫המאופיינת‬‫זהה‬ ‫גנטי‬ ‫מטען‬ ‫בעלי‬ ‫תאומים‬ .‫בחירה‬ ‫בפקולטת‬ ‫להיות‬ ‫עשויים‬‫מנוגד‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬‫לחלוטין‬.‫לחזות‬ ‫דרך‬ )‫תמצא‬ ‫לא‬ ‫שאף‬ ‫סבור‬ ‫(והכותב‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ .‫השמאלית‬ ‫או‬ ‫הימנית‬ ‫זרועו‬ ‫את‬ ‫ירים‬ ‫אדם‬ ‫האם‬ ‫מראש‬‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬‫כי‬ ‫למדים‬ ‫אנו‬ ‫המודרני‬ ‫מהמדע‬ , ‫ל‬ ‫נתון‬ ‫הגוף‬‫היה‬ ‫משנהוג‬ ‫עמוקות‬ ‫תודעתיות‬ ‫השפעות‬‫לחשוב‬‫המפתיע‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ,‫לדוגמא‬ ,‫(ראה‬ ‫במהפכה‬ ‫שאופיינה‬ ,‫הרנסאנס‬ ‫תקופת‬ .)‫פלציבו‬ ‫באפקט‬ ‫המתבטא‬ ,‫לרפואה‬ ‫פסיכולוגיה‬ ‫בין‬ ‫תודעתית‬‫שיחד‬ ,‫האמריקאית‬ ‫ולמהפכה‬ ‫המדעית‬ ‫למהפכה‬ ‫הביאה‬ ,‫יו‬‫הביא‬,‫התעשייתית‬ ‫למהפכה‬ ‫ו‬ ‫של‬ ‫הכפלה‬ ‫לידי‬ ‫הביאה‬ ‫האחרונה‬ ‫כשזו‬‫ה‬ ‫הישרדותו‬ ‫את‬ ‫קדמה‬ ‫ובכך‬ ‫החיים‬ ‫תוחלת‬‫פיסית‬‫של‬ .‫האדם‬ ‫לקבל‬ ‫מסוגל‬ ‫אדם‬ .‫ביולוגי‬ ‫בדטרמיניזם‬ ‫המאופיין‬ ,‫בגוף‬ ‫ניחן‬ ‫האדם‬ ‫כי‬ ‫ניכר‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫פיסיות‬ ‫מפעולות‬ ‫השראה‬‫לחלוטין‬‫כי‬ ‫למדים‬ ‫אנו‬ ‫המודרני‬ ‫מהמדע‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫לצעידה‬ ‫יציאה‬ ‫כגון‬ , .‫התודעה‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫המוח‬ ‫של‬ ‫פעילותו‬ ‫מע‬‫אינה‬ ‫לגוף‬ ‫השכל‬ ‫בין‬ ‫המתוארת‬ ‫היחסים‬ ‫רכת‬‫מפירה‬‫חוק‬ .‫הסיבתיות‬ ‫חוק‬ ‫את‬ .‫ספציפיות‬ ‫השלכות‬ ‫אירוע‬ ‫שלכל‬ ‫מבטיח‬ ‫הסיבתיות‬‫ניתן‬‫לראות‬‫בנקל‬‫כי‬‫האנושית‬ ‫הפעולה‬ ‫חוק‬ .‫להתחמק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫מהן‬ ‫אובייקטיביות‬ ‫השלכות‬ ‫מניב‬ ‫מעשה‬ ‫כל‬ :‫הסיבתיות‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫מקיימת‬ ‫גורר‬ ‫אינו‬ ‫הסיבתיות‬‫היעדר‬‫גורמים‬‫לאי‬ ‫חשיבה‬ ‫בין‬ ‫הבחירה‬ ‫(כמו‬ ‫ראשוניים‬-‫ואחר‬ ,)‫חשיבה‬‫לא‬ ‫ת‬ ‫תקף‬ ‫היה‬3 . 2 ‫כ‬ ‫מתורגמים‬ ‫המונחים‬-mind,soul‫ו‬-spirit.‫בהתאמה‬ 3 ( ‫הזהות‬ ‫חוק‬ ‫אלא‬ ‫אינו‬ ‫הסיבתיות‬ ‫חוק‬ .‫כאחד‬ ‫אקסיומטי‬ ‫לסטטוס‬ ‫זוכים‬ ‫חופשי‬ ‫ורצון‬ ‫סיבתיות‬‫המוחל‬ ) ‫אירועים‬ ‫לגבי‬( ‫עתידיים‬‫לסכמו‬ ‫ניתן‬:‫כך‬‫כאשר‬ ,‫של‬ ‫הזמן‬ ‫אבולוציית‬ ‫את‬ ‫מתאר‬‫להיווכח‬ ‫כדי‬ .)
  3. 3. ‫להבנת‬ ‫עדויות‬ ‫מספיק‬ ‫קיבל‬ ‫הקורא‬ ‫כאשר‬ ,‫כעת‬‫השיעור‬‫הוכחה‬ ‫תסופק‬ ,‫ולסבירותו‬ ‫של‬ ‫אפשרית‬.‫הובאו‬ ‫בו‬ ‫בסדר‬ ‫עיקריו‬)!‫אתה‬ ,‫(כן‬ ‫אתה‬ ‫וגם‬ ,‫אקסיומה‬ ‫היא‬ ‫התודעה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ .‫ופעולותיך‬ ‫מחשבותיך‬ ‫בכל‬ ‫אותך‬ ‫מניח‬‫מיידית‬ ‫נובע‬ ‫גוף‬‫מניסיוננו‬‫היום‬-.‫יום‬(i). ‫היחידה‬ ‫הברירה‬ ,‫רצונית‬ ‫שהתודעה‬ ‫בעוד‬ ‫דטרמיניסטית‬ ‫בצורה‬ ‫פועל‬ ‫האנושי‬ ‫בגוף‬ ‫תא‬ ‫שכל‬ ‫מאחר‬ ‫שניהם‬ ‫את‬ ‫שתסביר‬ ‫בודדת‬ ‫ישות‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ;‫שניהם‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫היא‬(ii).,‫לבסוף‬ ‫דרישות‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ .‫האדם‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫ההישרדות‬ ‫אמצעי‬ ‫היא‬ ‫התבונה‬‫חומריות‬, ‫של‬ ‫להישרדותו‬ ‫הכרחיים‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫והגוף‬ ‫השכל‬ ,‫מכאן‬ .‫מזון‬ ‫של‬ ‫הטריוויאלית‬ ‫בדוגמא‬ ‫כמו‬ ‫יחד‬ ‫גם‬ ‫האדם‬(iii). .‫מ.ש.ל‬ –‫גוף‬:‫ספרות‬– ‫על‬ ‫מבוסס‬‫הנפילים‬ ‫מרד‬‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מאת‬4 ‫ט‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫מ‬‫ן‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ת‬ ‫מ‬‫ע‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ו‬. .‫בספטמבר‬ ‫השניים‬ :‫הורה‬ ‫ידי‬ ‫ושעון‬ ,‫לאיטה‬ ‫שקעה‬ ‫השמש‬‫פענחתי‬‫הדואר‬ ‫לסיומת‬ ‫שהוביל‬ ‫צופן‬ ‫ב‬ ‫האלקטרוני‬‫גאלט‬ ‫עמק‬‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫האנגלית‬ ‫במהדורה‬‫הנפילים‬ ‫מרד‬‫משום‬ .‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מאת‬ ‫שלו‬ ‫הדואר‬ ‫תיבת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫קרא‬ ‫רירדן‬ ‫שהאנק‬ ‫הידיעה‬ ,‫מה‬‫כלל‬‫לא‬‫הפתיעה‬.‫אותי‬‫ה‬ ‫תוכן‬‫ודעתי‬ ‫דולר‬ ‫אלף‬ ‫"לעשות‬ ‫רצוני‬ ‫על‬ ‫פירט‬‫המרהיבה‬ ‫דמותך‬ ‫את‬ ‫מניתוחי‬—"‫הפרס‬ ‫את‬ ‫עמך‬ ‫ולחלוק‬ ‫הוביל‬ ‫תחתית‬ ‫רכבת‬ .‫גרידא‬‫ת‬‫להשראה‬ ‫מודל‬ ‫שימשו‬ ‫חזון‬ ‫בעלי‬ ‫גאונים‬ ‫ומתמיד‬ ‫מאז‬ .‫לעמק‬ ‫ני‬ ‫עב‬‫באחד‬ ‫לפגוש‬ ‫זכיתי‬ ‫וכעת‬ ,‫ורי‬‫מהם‬‫פנים‬-‫אל‬-.‫פנים‬ ‫אקראי‬ ‫שהיקום‬ ‫השלילה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫הנח‬ ,‫הסיבתיות‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫האקסיומטי‬ ‫לטבעו‬‫ונטול‬-‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫אזי‬ .‫חוקיות‬ ‫אקסיומת‬ ‫אלא‬ ‫אינו‬ ‫החופשי‬ ‫הרצון‬ ‫אקסיומת‬ ,‫בדומה‬ .‫מחר‬ ‫גם‬ ‫כזה‬ ‫להיות‬ ‫ימשיך‬ ‫שהוא‬‫חושב‬ ‫("אני‬ ‫התודעה‬ ‫השלילה‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫נניח‬ .)"‫השאלה‬ ‫זאת‬ ,‫לחשוב‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫("לחשוב‬ ‫אנושית‬ ‫פעולה‬ ‫לגבי‬ ‫המוחלת‬ )"‫קיים‬ ‫אני‬ ‫משמע‬ .‫אלטרנטיבה‬ ‫לך‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ,‫נכונה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫לא‬ ,‫הזאת‬ ‫למסקנה‬ ‫הגעת‬ ,‫אזי‬ .‫חופשי‬ ‫רצון‬ ‫דבר‬ ‫כזה‬ ‫שאין‬ ‫ש‬ ‫כשם‬ .‫אקסיומטי‬ ‫מושג‬ ‫ישנו‬ ‫אקסיומטי‬ ‫הצהרה‬ ‫כל‬ ‫מאחורי‬‫מאחר‬ ‫האקסיומטית‬ ‫ההצהרה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫המושג‬ ‫את‬ )‫אחרים‬ ‫ממושגים‬ ‫להפריד‬ ‫(כלומר‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫מראש‬ ‫אותה‬ ‫מניחה‬ ‫אחרת‬ ‫הצהרה‬ ‫שכל‬ ‫בכל‬ ‫נכלל‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ ‫האקסיומטי‬‫לנסות‬ ‫בקורא‬ ‫מפציר‬ ‫אני‬ ,‫בונוס‬ ‫תרגיל‬ ‫בתור‬ .‫אחר‬ ‫מושג‬‫ו‬‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫בלתי‬ ‫בצורה‬ "‫ו"רצון‬ "‫"גורם‬ ‫המושגים‬-‫מעגלית‬.‫צפוי‬ ‫אתה‬ ,‫במאוחר‬ ‫או‬ ‫במוקדם‬‫בלתי‬ ‫שזה‬ ‫לגלות‬-.‫אפשרי‬ 4 ‫בסביבה‬ ‫ומומחשים‬ ‫מהחיים‬ ‫מופשטים‬ ,‫אנושיים‬ ‫ערכים‬ ‫של‬ ‫ביטוי‬ ‫הינה‬ ‫ספרות‬ :‫כאן‬ ‫נחוצה‬ ‫שהקדמה‬ ‫יתכן‬ ‫פקטורים‬ ‫רק‬ ‫בה‬ ‫ומקורית‬ ‫סלקטיבית‬‫רלוונטיים‬‫חיים‬ ‫דרכי‬ ‫המציג‬ ‫מעבדה‬ ‫בניסוי‬ ‫מדובר‬ ,‫מסוים‬ ‫במובן‬ .‫נשמרים‬ .‫בפעולה‬‫הנפיל‬ ‫מרד‬‫ים‬(4591‫מצ‬ ‫שהוא‬ ‫שהערכים‬ ‫בכך‬ ‫ייחודי‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מאת‬ ),‫שלמות‬ ‫פילוסופיות‬ ‫הם‬ ‫יג‬ ‫המוצהרות‬‫מק‬ ‫קווים‬ ‫בעל‬ ‫אך‬ ‫חלופי‬ ‫עשיר‬ ‫יקום‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫יוצרת‬ ‫בכך‬ .‫הדמויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במפורש‬‫מעוררי‬ ‫בילים‬ ‫הפוסט‬ ‫לעולם‬ ‫חשד‬-‫מודרני‬‫היסטוריה‬ )‫חלקי‬ ‫(באופן‬ ‫ואף‬ ‫דיבור‬ ‫ניבי‬ ,‫חקיקה‬ ,‫טכנולוגיה‬ ‫הניחן‬ ,,‫בנוסף‬ .‫מקוריים‬ ‫ל‬ ‫המתבקש‬ ‫אך‬ ‫הדרך‬ ‫פורץ‬ ‫פתרונה‬ ‫את‬ ‫לראשונה‬ ‫ראנד‬ ‫הציגה‬ ‫הנפילים‬ ‫במרד‬‫השכל‬ ‫בעיית‬-‫גוף‬,‫כאמור‬ . ‫ל‬ ‫המשך‬ ‫סיפור‬ ‫מעין‬ ‫בתור‬ ‫במאמר‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ ‫להציג‬ ‫בחרתי‬‫ה‬ ‫במאה‬ ‫המתרחש‬ ‫הנפילים‬ ‫מרד‬-14‫כן‬ ‫אם‬ .‫הבה‬ , ‫בסיפור‬ ‫נפתח‬!
  4. 4. ‫לאורך‬ ‫השתרע‬ ‫החרושת‬ ‫בית‬‫הגבעה‬—‫המגדל‬ .‫פסגתה‬ ‫על‬ ‫המרכזי‬ ‫הבניין‬‫מורכב‬ ‫היה‬ ‫מ‬‫מ‬ ‫בעיקרה‬ ‫עשויה‬ ‫מנסרה‬‫מתכת‬‫רירדן‬—‫ו‬‫מ‬‫מעליה‬ ‫יהלום‬ ‫בצורת‬ ‫זכוכית‬ ‫תא‬‫החומרים‬ ‫שלושת‬ . ‫ביקום‬ ‫החזקים‬‫זכו‬‫כאן‬‫ל‬‫ו‬ ‫זכוכית‬ ,‫יהלום‬ :‫משותף‬ ‫ביטוי‬‫רירדן‬ ‫מתכת‬‫בה‬ .‫היתה‬ ‫שהמנסרה‬ ‫נחה‬ ,‫הבניין‬ ‫גוף‬‫הרי‬‫ש‬‫את‬ ‫להוציא‬ .‫רוחה‬ ‫את‬ ‫ייצג‬ ‫התא‬‫פיר‬‫המעלית‬‫השקוף‬,‫המנסרה‬ ‫של‬ ‫האמצע‬ ‫בקו‬ ‫היו‬ ‫המשרדים‬‫ו‬ ‫בעבודתם‬ ‫להתרכז‬ ‫לעובדים‬ ‫לאפשר‬ ‫במטרה‬ ‫זאת‬ ,‫חלונות‬ ‫נטולי‬‫כן‬‫ליהנות‬ ‫היהלום‬ .‫מוחלטת‬ ‫מפרטיות‬‫המפעל‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫החמצן‬ ‫תנורי‬ ‫את‬ ‫הכיל‬,‫ומתכת‬ ‫טהור‬ ‫חמצן‬ ‫בהם‬ ‫ומכאן‬ ,‫נוזלית‬ ‫לפלדה‬ ‫הומרו‬ ‫חמה‬‫נגזרה‬‫ייחודיות‬‫ו‬. ‫הישר‬ ‫הובילה‬ ‫הכניסה‬‫למעלית‬—‫ההנחה‬ ,‫בגובהו‬ ‫כביר‬ ‫כה‬ ‫היה‬ ‫שהבניין‬ ‫משום‬ ‫היתה‬ ‫הסטטיסטית‬‫שי‬‫י‬‫עדן‬‫של‬‫ה‬ ‫הבריות‬ ‫כל‬‫יה‬‫הבניין‬ ‫מעלה‬‫המע‬ .‫לית‬‫המרופדת‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלת‬ ‫הכבידה‬ ‫בתאוצת‬ ‫האיטה‬‫יצירת‬ ‫לצורך‬‫תחושת‬‫ב‬ ‫שעצרה‬ ‫עד‬ ,‫ריחוף‬‫משרד‬‫שבתחתית‬ ‫רירדן‬ ‫של‬ ‫ו‬ ‫על‬ ‫שהתפרס‬ ‫השקוף‬ ‫מהמשרד‬ ‫העצום‬ ‫המפעל‬ ‫למראה‬ .‫היהלום‬ ‫תא‬‫פני‬‫כול‬ ‫הקומה‬‫אשליית‬ ,‫ה‬ ‫מסמכים‬ ‫וערמת‬ ,‫מחשב‬ ,‫כתיבה‬ ‫לשולחן‬ ‫פרט‬ ,‫במשרד‬ ‫ריהוט‬ ‫כל‬ ‫נמצא‬ ‫לא‬ .‫התנפצה‬ ‫המרחק‬ .‫וחישובים‬ ‫שיערו‬‫החלק‬‫ו‬‫רי‬ ‫של‬ ‫הכסוף‬.‫זהוב‬ ‫בעבר‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫שרידים‬ ‫הכיל‬ ‫רדן‬‫בן‬ ‫היה‬ ‫הוא‬78— ‫הוא‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנים‬ ‫לפרוש‬ ‫היה‬ ‫שיכול‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫המקומית‬ ‫החיים‬ ‫לתוחלת‬ ‫מתחת‬ ‫כעשור‬‫המשיך‬ .‫יוכל‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫לעבוד‬ ‫וימשיך‬ ,‫לעבוד‬‫זה‬ ‫הוא‬ ‫צעיר‬ ‫שאדם‬ ‫לפתע‬ ‫בי‬ ‫הכה‬‫עם‬ .‫הצעירה‬ ‫הנפש‬ ‫בעל‬ ,‫השנים‬‫לאהוב‬ ‫החל‬‫אודות‬ ‫להתדיין‬‫שווה‬ ‫היה‬ ‫מבטו‬ ‫אך‬ ,‫חייך‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ .‫מופשטים‬ ‫רעיונות‬-‫ערך‬ .‫לחיוך‬‫בקול‬ ‫אמר‬ ",‫לשבת‬ ‫כדי‬ ‫אישית‬ ‫להזמנה‬ ‫לחכות‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫"אתה‬‫צלול‬‫בעליצות‬ ‫אך‬ ‫ויציב‬- .‫מה‬‫הפילד‬ ‫מבטא‬‫ל‬.‫מחמיא‬ ‫נשמע‬ ‫שלו‬ ‫הקל‬ ‫פיה‬ ‫באהבה‬ ‫עוסקת‬ ‫שלי‬ ‫הראשונה‬ ‫"השאלה‬ .‫מיד‬ ‫הצהרתי‬ ",‫ההקדמות‬ ‫על‬ ‫נוותר‬ ‫"הבא‬ ,‫ביותר‬ ‫הגדולה‬‫שלא‬‫לומר‬"?‫עבורך‬ ‫מתכתך‬ ‫משמעות‬ ‫מה‬ .‫בחייך‬ ,‫היחידה‬ ‫זמן‬ ‫לאחר‬ ‫השיב‬ ‫הוא‬ ",‫"בשבילי‬-‫"מתכת‬ ,‫לרווחה‬ ‫פקוחות‬ ‫עיניו‬ ,‫מילה‬ ‫כל‬ ‫בהדגישו‬ ,‫מה‬ ‫לפתע‬ ".‫גופי‬ ‫את‬ ‫מסמלת‬ ‫רירדן‬‫בדעתי‬ ‫עלה‬.‫מדויקת‬ ‫היתה‬ ‫המגדל‬ ‫אדריכלות‬ ‫את‬ ‫שפרשנותי‬ ‫הבינו‬ ‫שלא‬ ‫עוינים‬ ‫או‬ ‫זרים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הגחמות‬ ‫למען‬ ‫שניהם‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫נדרשתי‬ ,‫החושך‬ ‫"בשנות‬ ‫ל‬ ,‫המתכת‬ ‫של‬ ‫מערכה‬ ‫חצי‬' ‫איזו‬ ‫מען‬‫רוחנ‬‫י‬‫ות‬.‫אמורפית‬ '‫מובן‬‫שקר‬ ‫היה‬ ‫שזה‬‫גס‬—‫בראשם‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כל‬‫'רוחנ‬ ‫של‬ ‫סוג‬‫י‬'.‫ות‬‫שלי‬ ‫המתכת‬ ,‫ואולם‬—‫המתכת‬‫שלי‬—.‫אותה‬ ‫שיצר‬ ‫לשכל‬ ‫ביטוי‬ ‫אלא‬ ‫אינה‬ ‫ליצורה‬ ‫המתכון‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫ואף‬ ,‫טבעית‬ ‫מתכת‬ ‫לא‬ ‫היא‬‫לכן‬ .‫הזרוע‬ ‫כוח‬ ‫בדרכי‬ ‫שלא‬
  5. 5. ' ‫בביטול‬ ‫לה‬ ‫קראו‬ ‫הם‬‫הפלאים‬ ‫מתכת‬'—‫ההי‬ ‫את‬ ‫תפשו‬ ‫לא‬ ‫הם‬‫אפשרות‬ ‫את‬ ‫אפילו‬ ‫או‬ ‫שלי‬ ‫שג‬ ‫החלקלק‬ ‫במישור‬ ‫הבא‬ ‫והשלב‬ ,‫קיומו‬‫היה‬‫בהכרח‬".‫שחורה‬ ‫מאגיה‬ ‫מתבטא‬ ‫ובמה‬ ',‫חושך‬ ‫'שנות‬ ‫אותן‬ ‫מהן‬ .‫למדי‬ ‫נחרצת‬ ‫בצורה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫אומר‬ ‫שאתה‬ ‫"נשמע‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ?‫בהן‬ ‫החושך‬‫עברך‬ ‫על‬ ‫באשמה‬ ‫חש‬"? ‫שחשבתי‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ,‫לנכון‬ ‫שחשבתי‬ ‫מה‬ ‫עשיתי‬ ,‫"ובכן‬‫לעשות‬ ‫אהבתי‬ .‫הספיק‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫דברים‬—‫פילוס‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫אותם‬ ‫לעשות‬ ‫אוהב‬ ‫עדיין‬ ‫ואני‬‫תושבי‬ ‫שאר‬ ‫כמו‬ ‫ופי‬‫ה‬‫עמק‬.‫הייתי‬ ‫יכולתי‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫ישר‬‫להיאבק‬‫לא‬ .‫עמדותי‬ ‫על‬‫פקפקתי‬‫בטוח‬ ‫והייתי‬ ,‫הבוזזים‬ ‫של‬ ‫במניעים‬ ‫לרגע‬ ‫אושרם‬ ‫אחר‬ ‫רדפו‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שכל‬‫ותו‬-‫לא‬[1‫בין‬ ‫בשסע‬ ‫חייתי‬ .]‫חיי‬‫לחיי‬ ‫המקצועיים‬[ ‫הפרטיים‬1.] ‫אותי‬ ‫שהפך‬ ‫במה‬ ‫התביישתי‬‫בזמן‬ ,‫שהייתי‬ ‫למי‬‫צריך‬ ‫שהייתי‬ ‫היחיד‬ ‫הדבר‬ ‫היתה‬ ‫שהבושה‬ ‫ב‬ ‫הוחרבו‬ ‫שלי‬ ‫הנישואין‬ ‫חיי‬ .‫בו‬ ‫להתבייש‬‫המפלצ‬ ‫ידי‬‫ת‬-‫הנודעת‬-‫בשמה‬-‫הלא‬-‫מדעי‬-[ ‫ליליאן‬3,] ‫אספק‬ ‫בכל‬ ‫לשלוט‬ ‫רצונה‬ ‫היה‬ ‫מעייניה‬ ‫שבראש‬[ ‫מעלותי‬ ‫על‬ ‫אותי‬ ‫ולהשפיל‬ ‫בחיי‬ ‫ט‬4]‫חשבתי‬ .‫שזה‬ ‫היה‬‫ו‬ ,‫הזאת‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫מחובתי‬‫ש‬‫והשעמום‬ ‫הגועל‬ ‫תחושת‬‫אותה‬ ‫ששררו‬‫היו‬ ‫הסוציאליסטית‬ ‫בסתירה‬ ‫נפלתי‬ .‫ואצילי‬ ‫רוחני‬ ‫סימן‬‫ה‬ :‫היסודית‬‫שימש‬ ‫שלי‬ ‫כסף‬‫לאכיפת‬,‫גזילתי‬ ‫ה‬‫מתכת‬.‫שלי‬ ‫להרס‬ ‫שימשה‬ ‫שלי‬‫קיים‬ ‫שאינו‬ ‫כוח‬ ‫להם‬ ‫נתתי‬ ,‫הפאסיבית‬ ‫או‬ ‫האקטיבית‬ ‫בהסכמתי‬ ‫בטבע‬:.‫ייצור‬ ‫ללא‬ ‫לצריכה‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫נתתי‬‫א‬ ,‫התחתונה‬ ‫בשורה‬‫אך‬ ,‫מובנות‬ ‫היו‬ ‫שפעולותי‬ ‫גיד‬ ‫ודאי‬‫מוצדק‬ ‫לא‬‫הדברים‬ ‫טון‬ ‫עליהם‬ ‫העמוקים‬ ‫והמשמעת‬ ‫הרוגע‬ ,‫לכל‬ ‫מעבר‬ ".‫ות‬‫הדגישו‬‫את‬ .‫רירדן‬ ‫של‬ ‫תשוקתו‬ ‫"ואיך‬‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫הצלחת‬‫קונפליקט‬-‫פנימי‬"?‫עמוק‬ ‫כה‬ ‫בפיתוח‬ ‫"פתחתי‬-‫עצמי‬‫מתמשך‬‫בסיוע‬.‫חברי‬‫שפגשתי‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫היתה‬ ‫אולי‬ ‫זו‬ ‫בחברה‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫בצורך‬‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫היו‬ ‫שלי‬ ‫הפרודוקטיביים‬ ‫שההישגים‬ ‫אותי‬ ‫לימד‬ ‫פרנסיסקו‬ . ‫ומה‬ ‫ביולוגיה‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫לגופי‬ ‫שטוב‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫שאין‬ ‫והראה‬ ,‫האנושי‬ ‫לשכל‬ ‫עצום‬ ‫שטוב‬[ ‫מוסר‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנוקדת‬ ‫לתודעתי‬5.],‫ובכן‬ ,‫אה‬‫עליך‬‫להודות‬‫לא‬‫שתי‬‫שזה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לשעבר‬ ‫שהיה‬ ‫סוד‬ ‫לא‬‫ואינני‬ ,‫טאגרט‬ ‫דאגני‬ ‫עם‬ ‫רומן‬ ‫לי‬‫להודות‬ ‫מתבייש‬‫עוד‬‫מדהימה‬ ‫חוויה‬ ‫היתה‬ ‫שזאת‬. ‫עדי‬ ‫אני‬‫למדתי‬ ‫מזה‬ .‫עורה‬ ‫מגע‬ ‫את‬ ‫זוכר‬ ‫ין‬‫שמבלי‬ ,‫שלך‬ ‫האישי‬ ‫לתאום‬ ‫רגשית‬ ‫תגובה‬ ‫היא‬ ‫שאהבה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ושלאהוב‬ ,‫אפשרית‬ ‫אהבה‬ ‫אין‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫לאהוב‬‫משמע‬‫א‬ ‫לאהוב‬ ‫לא‬,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אחד‬ ‫ף‬ ‫אינו‬ ‫שסקס‬ ‫למדתי‬‫של‬ ‫אקט‬ ‫אלא‬ ,‫חטא‬[ ‫האלה‬ ‫בחיים‬ ‫שטוב‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬6].‫ל‬ ‫סמוך‬‫משפט‬ ‫שלי‬,‫שהיה‬‫הביא‬ ‫זה‬ ‫שאני‬ ‫למדתי‬ ,‫ראווה‬ ‫כמשפט‬ ‫מתוכנן‬‫אמרוד‬ ‫ושאילו‬ ,‫כוח‬ ‫לבוזזים‬‫בהנחות‬ ‫יישארו‬ ‫הם‬ ‫שלהם‬ ‫היסוד‬‫עירומים‬‫וחסרי‬-‫יכולת‬[8‫בז‬ ‫להודות‬ ‫שחששתי‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ .]‫ראנגר‬ ,‫ה‬ ‫דנשאלד‬‫לי‬ ‫שאסור‬ ‫לימדני‬‫לשקוט‬‫נוכח‬‫ומסרסת‬ ‫מוטעה‬ ‫תפישה‬ ‫בשם‬ ‫שחיתות‬‫הוא‬ .‫המוסר‬ ‫של‬
  6. 6. ‫לחפש‬ ‫יש‬ ‫שתמיד‬ ‫אותי‬ ‫לימד‬‫הצדק‬ ‫אחר‬,‫מ‬ ‫ופרקטית‬ ‫צודקת‬ ‫אפשרות‬ ‫ושאין‬‫אמצעי‬ ‫כל‬ ‫לנצל‬ ‫ממני‬ ‫שנשדד‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫כדי‬ ,‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫חוקי‬ ,‫שברשותי‬‫בכפיה‬[7‫ה‬ ,‫לא‬ ‫ואיך‬ .]‫שיעור‬ ‫אותי‬ ‫שלימד‬ ,‫גאלט‬ ‫ג'ון‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬‫כל‬ ‫שכמו‬‫מקורו‬ ‫שלי‬ ‫זה‬ ,‫אישיות‬ ‫משבר‬‫היה‬ ‫די‬ ‫היא‬ ,‫שגויה‬ ‫פילוסופית‬ ‫בתפישה‬‫השכל‬ ‫כוטומיית‬-‫לימדני‬ ‫הוא‬ .‫גוף‬‫שאין‬‫כל‬‫רוח‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬ [ ‫פוליטי‬ ‫לחופש‬ ‫אינטלקטואלי‬ ‫חופש‬ ‫בין‬ ,‫לעבודות‬ ‫עקרונות‬ ‫בין‬ ,‫לפרקטי‬ ‫המוסרי‬ ‫בין‬ ,‫לחומר‬9.] ‫אז‬ ‫רק‬‫הם‬ ‫והנפש‬ ‫שהגוף‬ ‫הבנתי‬‫כ‬,‫אחד‬‫חיי‬ ‫את‬ ‫מנהל‬ ‫אני‬ ‫בו‬ ‫באופן‬ ‫מאושר‬ ‫אני‬ ‫וכיום‬". ‫"אתה‬‫מעורה‬‫ב‬‫ב‬ ‫אקטואליה‬‫הישן‬ ‫מערב‬?‫ב‬ ‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫אזהרה‬ ‫האישיים‬ ‫חייך‬— ‫ו‬‫שיעור‬—"?‫כמוך‬ ‫ויצרניים‬ ‫טובים‬ ‫לאנשים‬ ‫מ‬ ‫עקבי‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫דוקטורט‬ ‫"צריך‬‫הישן‬ ‫המערבי‬ ‫העולם‬‫בחוסר‬-.‫עקביות‬‫כל‬‫לא‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫משנה‬‫ש‬ ‫העובדה‬‫בטווח‬,‫הארוך‬‫תמיד‬ ‫העקרונות‬ ‫ושבעל‬ ‫סתירות‬ ‫ליישם‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫מאחר‬ ‫חוסר‬ ,‫מנצח‬-.‫זמני‬ ‫מצב‬ ‫היא‬ ‫עקביות‬ ‫היא‬ ‫החילוני‬ ‫בציבור‬ ‫המגמה‬ ‫"לשיטתי‬‫רדוקציוניזם‬.‫מטריאליסטי‬‫האנשים‬ ‫רוב‬‫מקבל‬‫ים‬ ‫כאילו‬ ‫זה‬ ‫את‬‫אמת‬ ‫באיזו‬ ‫מדובר‬‫מדעית‬‫שאין‬‫עליה‬ ‫לערער‬‫אבל‬ .‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫למדתי‬‫כימיה‬ ‫ו‬ ,‫גבוהה‬‫יודע‬ ‫אני‬‫בשום‬ ‫נובע‬ ‫לא‬ ‫זה‬‫צו‬‫ר‬‫ה‬‫זה‬ ;‫ממדע‬‫עניין‬‫נושא‬ ‫היא‬ ‫גנטיקה‬ .‫עמוק‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ,‫הרפואה‬ ‫במדעי‬ ‫להערכה‬ ‫ראויה‬ ‫התקדמות‬ ‫יש‬ .‫חולין‬ ‫בשיחות‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫שעולה‬‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫בעיקר‬.‫שנים‬ ‫כבר‬ ‫לנו‬ ‫שידועות‬ ‫בתגליות‬‫אבל‬‫מבוסס‬ ‫הנפשית‬ ‫הרפואה‬ ‫תחום‬ ,‫אז‬‫גישה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ ,‫לחלוטין‬ ‫מטריאליסטית‬‫האבחון‬‫הפרעות‬ ‫של‬‫סמך‬ ‫על‬ ‫בהן‬ ‫הכפוי‬ ‫הטיפול‬ ‫ואף‬ ‫'נ‬‫ששום‬ ‫טוען‬ ‫לא‬ ‫אני‬ '.‫חברתיות‬ ‫ורמות‬‫ב‬ ‫פקטור‬‫על‬ ‫כלשהי‬ ‫בצורה‬ ‫משפיע‬ ‫לא‬ ‫יולוגי‬‫תפקוד‬ ‫נאגר‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ,‫שלו‬ ‫המנטלי‬ ‫התוכן‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫בצורת‬ ‫לא‬ ;‫שהאדם‬‫הדגש‬ ‫אבל‬ . ‫בתרפיה‬‫לה‬ ‫צריך‬‫ת‬ ‫על‬ ‫יות‬‫בדומה‬ ‫אקטיבי‬ ‫שינוי‬ ‫הליך‬‫ל‬‫ברוחנ‬ .‫עברתי‬ ‫שאני‬ ‫מה‬‫י‬‫ות‬‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫לדכא‬ ‫כדי‬ ‫כקלישאה‬ ‫בעיקר‬‫שהבוזזים‬ ‫משום‬ ,‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫החומרי‬ ‫בעולם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫את‬ .‫בו‬ ‫לשלוט‬ ‫מייחלים‬ "‫אך‬,‫מלמדנו‬ ‫מרקס‬ ‫שסבא‬ ‫כפי‬ ,‫הוא‬ ‫חומרי‬ ‫שגשוג‬‫האחרון‬ ‫הדבר‬‫שחברות‬‫המוש‬‫ת‬‫על‬ ‫תות‬ ‫עקבי‬ ‫מטריאליזם‬‫מספקות‬[11].‫יש‬ ‫לזאת‬.‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫אפילו‬ ‫עצומה‬ ‫השפעה‬ ‫ו‬ ‫היזם‬ ‫היא‬ ‫הקלאסית‬ ‫הדוגמא‬‫ה‬.‫גייטס‬ ‫ביל‬ ‫מתכנת‬Windows‫הפכה‬‫במהרה‬‫ההפעלה‬ ‫למערכת‬ ‫הפופולא‬,‫ההמונים‬ ‫בקרב‬ ‫ביותר‬ ‫רית‬‫אך‬‫גייטס‬ ‫את‬ ‫גינו‬ ‫המונים‬ ‫אותם‬‫הי‬ ‫על‬‫הואשם‬ ‫הוא‬ .‫שגיו‬ ‫מומ‬ ‫בפשעים‬‫בידי‬ ‫ונתבע‬ ,‫וסובייקטיביים‬ ‫צאים‬‫הפדרלית‬ ‫הממשלה‬‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫בין‬ ‫השווה‬ .‫במוצריו‬ ‫להתחרות‬‫במשפטי‬‫לזו‬‫ב‬‫להשיב‬ ‫כדי‬ ‫דיו‬ ‫חזק‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ .‫גייטס‬ ‫של‬
  7. 7. ‫שארית‬ ‫את‬ ‫הקדיש‬ ‫הוא‬ .‫מוסרי‬ ‫ערך‬ ‫ונטולי‬ ‫חומריים‬ ‫היו‬ ‫שהישגיו‬ ‫התפישה‬ ‫את‬ ‫וקיבל‬ ,‫מלחמה‬ ‫חייו‬‫למחיקת‬,‫רווחיו‬‫י‬ ‫מוצרים‬ ‫לאיכות‬ ‫הוביל‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬[ ‫להתפטרותו‬ ‫ולבסוף‬ ‫רודה‬11.] ‫מעוררת‬ ‫יותר‬ ‫"דוגמא‬-.‫ג'ובס‬ ‫סטיב‬ ‫היא‬ ‫השראה‬‫ג'ובס‬‫להוציא‬ ‫ועתיד‬ ,‫לכאן‬ ‫הגיע‬ ‫עתה‬ ‫זה‬ ‫והחדשני‬ ‫החדש‬ ‫הנישא‬ ‫המחשב‬ ‫את‬MacCu3ed5 ‫האלקטרוסטטי‬ ‫המנוע‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫על‬ ‫בהסתמך‬ . ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫ג'ון‬ ‫של‬‫רירדן‬ ‫מתכת‬‫מוליכת‬-‫על‬6 ,‫ב‬ ‫מדובר‬‫מובילה‬ ‫פרפטואום‬‫אמיתי‬—‫אף‬ ‫אולי‬ ‫ביותר‬ ‫החזק‬ ‫בלפטופ‬‫אי‬ ‫שהושק‬-‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫פעם‬‫ת‬ .‫אי‬ ‫ג'ובס‬ ,‫שלו‬ ‫הפשרות‬ ‫חסר‬ ‫לחזון‬ ‫ודות‬‫חד‬ ‫בין‬‫מודרנית‬ ‫אדריכלות‬‫לגוף‬ ‫שכל‬ ‫בין‬ ,‫ליעילות‬ ‫יופי‬ ‫בין‬ ,‫למשתמש‬ ‫לידידותיות‬ ‫חדשנות‬ ‫בין‬ ,‫למדע‬ [13].‫בעולם‬ ‫בחייו‬ ‫לגביהם‬ ‫מסוימים‬ ‫פסולים‬ ‫רעיונות‬ ‫שאב‬ ‫שהוא‬ ‫להגיד‬ ‫שקר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫אבל‬— ‫ו‬‫זה‬ ‫את‬ ‫ישמע‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫מדעתו‬ ‫יצא‬ ‫שהוא‬ ‫בטוח‬ ‫אני‬—‫ביתר‬ ‫להגיד‬ ‫שאפשר‬ ‫חושב‬ ‫אני‬-‫ביטחון‬‫שזה‬ '.‫'מהרישי‬ ‫המילה‬ ‫פשר‬ ‫את‬ ‫ישכח‬ ‫שהוא‬ ‫עד‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ "‫האישיים‬ ‫בחיי‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ ‫האם‬‫שיעור‬‫ל‬‫הישן‬ ‫מערב‬?—.‫לך‬ ‫אשקר‬ ‫לא‬,‫אלטרואיסט‬ ‫אינני‬ ‫אבל‬ .‫אותי‬ ‫מטריד‬ ‫בקושי‬ ‫במערב‬ ‫והמצב‬‫ל‬ ‫שיש‬ ‫בהנחה‬ ,‫גורם‬,‫חיי‬ ‫על‬ ‫כלשהי‬ ‫השפעה‬ ‫זה‬‫כולי‬ ‫שה‬ ‫תקווה‬‫שיעור‬‫השראה‬ ‫יהווה‬ ‫שלי‬‫חדשים‬ ‫לדורות‬‫שכלם‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫לא‬ ‫אותם‬ ‫ויעודד‬ ,‫יזמים‬ ‫של‬ ".‫השנים‬ ‫חלוף‬ ‫עם‬ ‫גופם‬ ‫על‬ ‫או‬ 5 ‫ל‬ ‫הגיע‬ ‫ג'ובס‬ ‫פול‬ ‫סטיבן‬‫גאלט‬ ‫עמק‬‫בשנת‬1144‫תא‬ ‫חנוכת‬ .,‫השלישי‬ ‫גידו‬G–D Integrated Technologies Inc., ‫מרץ‬ ‫בבוא‬ .‫לבוא‬ ‫איחרה‬ ‫לא‬1142‫ה‬ ‫של‬ ‫מאוחרים‬ ‫פיתוח‬ ‫שלבי‬ ‫על‬ ‫הוכרז‬ ,‫קיובד‬ ‫מאק‬‫כ‬ ‫(משווק‬-MacCu3ed,) ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫לנכסה‬ ‫במהרה‬ ‫שהפך‬‫דרכו‬ ‫להמשך‬ ‫התאגיד‬‫ה‬ .-MacCu3ed‫אלמנטים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫היה‬‫מסך‬ : multi-touch‫משולב‬ ‫קשיח‬ ‫כונן‬ ,‫שימשו‬ ‫השלושה‬ ,‫לחוד‬ .‫עצמה‬ ‫המחשב‬ ‫קופסת‬ ‫וכן‬ ,‫מובנה‬ ‫ועכבר‬ ‫מקלדת‬ ‫עם‬ ‫את‬ ‫בהסבירו‬ .‫טאבלט‬ ‫התקבל‬ ‫והמחשב‬ ‫המסך‬ ‫של‬ ‫משילוב‬ ;‫לפטופ‬ ‫שימשו‬ ‫השלושה‬ ,‫יחד‬ ;‫אישי‬ ‫מחשב‬‫משחק‬ ‫המילים‬‫שמאחורי‬‫ו‬ ,‫עליו‬ ‫המועדף‬ ‫המספר‬ ‫היה‬ ‫שלוש‬ ‫כי‬ ‫הצהיר‬ ‫ג'ובס‬ ,‫החדש‬ ‫המכשיר‬ ‫שם‬‫הוא‬ ‫כי‬‫לחייו‬ ‫התקשר‬ ‫והע‬ ‫האישיים‬‫סקיים‬‫מ‬ ,‫מסך‬ ‫של‬ ‫השילוב‬ ‫כגון‬ ,‫דרכים‬ ‫במגוון‬‫ק‬‫ל‬‫ב‬ ‫ועכבר‬ ‫דת‬‫מקינטוש‬‫התפקודים‬ ‫שלושת‬ ,‫המקורי‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫האפשריים‬‫אייפון‬‫החלקים‬ ‫שלושת‬ ‫וכעת‬ ,‫עליו‬ ‫המקורית‬ ‫בהכרזה‬ ‫שהציג‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫המצבים‬-MacCu3ed. ‫המחשב‬ ‫הפנימית‬ ‫סביבתו‬ ‫את‬ ‫לבודד‬ ‫הצליח‬ ‫ג'ובס‬ ‫של‬ ‫הצוות‬‫מסביבתו‬‫ו‬ ,‫לו‬ ‫החיצונית‬‫יוצא‬ ‫כפועל‬‫לאפשר‬ ‫של‬ ‫טמפרטורות‬‫מוליכות‬-.‫על‬‫בעזרת‬‫טכנולוגיית‬‫להתבסס‬ ‫היה‬ ‫ויכול‬ ,‫מועטה‬ ‫אנרגיה‬ ‫צרך‬ ‫המוצר‬ ,‫העל‬ ‫מוליכות‬ ‫בלעדי‬ ‫באופן‬‫בשיט‬ ‫אלקטרוסטאטית‬ ‫אנרגיה‬ ‫על‬‫מכאן‬ .‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫עשורים‬ ‫גאלט‬ ‫ג'ון‬ ‫שהציע‬ ‫ה‬‫כל‬ ‫נדרש‬ ‫לא‬ , ‫בעק‬ .‫מוחלטת‬ ‫בניידות‬ ‫התברך‬ ‫והמכשיר‬ ,‫אנרגיה‬ ‫מילוי‬ ‫של‬ ‫אקטיבי‬ ‫תהליך‬‫מחשמל‬ ‫האנרגיה‬ ‫הפקת‬ ‫תהליך‬ ‫בות‬ ,‫סטטי‬‫הסיסמה‬‫השיווקית‬‫היתה‬ ‫המוצר‬ ‫של‬"So dynamic it makes even the static flow." 6 ‫לאפס‬ ‫בפתאומיות‬ ‫יורדת‬ ‫מסוימים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫החשמלית‬ ‫ההתנגדות‬ ‫בה‬ ‫התופעה‬ ‫היא‬ ‫על‬ ‫מוליכות‬ ‫מס‬ .‫המוחלט‬ ‫לאפס‬ ‫הקרובות‬ ‫בטמפרטורות‬‫מפעי‬ ‫בדיוק‬ ‫ניסיונית‬ ‫נקבע‬ ‫זה‬ ‫פר‬,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫ם‬‫יכול‬ ‫זרם‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫ל‬‫במוליך‬ ‫נוע‬-[ ‫שנים‬ ‫מיליוני‬ ‫משך‬ ‫על‬41‫מחקר‬ !]‫פרטי‬‫ב‬ ‫בפריחה‬ ‫היה‬ ‫העל‬ ‫מוליכות‬ ‫בנושא‬‫גאלט‬ ‫עמק‬.‫פ‬‫יסיקאי‬ ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בשלהי‬ ‫מבריק‬-11‫באום‬ ‫אירווין‬ ‫ד"ר‬ ,‫מוליכת‬ ‫רירדן‬ ‫שמתכת‬ ‫גילה‬ ,-‫על‬‫בטמפרטורה‬‫של‬ ‫מפתיעה‬130K, ‫להסביר‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫ממצא‬‫השפעת‬ ‫ביטול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫מתוחכמים‬ ‫ניסויים‬ ‫בסדרת‬ .‫הקיימת‬ ‫התיאוריה‬ ‫במסגרת‬ ‫צפ‬ ‫של‬ ‫החלשה‬ ‫המדידה‬‫באום‬ ‫ד"ר‬ ,‫הניסיוני‬ ‫בסידור‬ ‫המטען‬ ‫יפות‬‫בחל‬ ‫האמונה‬ ‫את‬ ‫חידש‬‫בעלי‬ ‫נקודתיים‬ ‫קיקים‬ ‫מוגדר‬ ‫מיקום‬‫כה‬ .‫בוא‬ ‫את‬ ‫שבישרה‬ ,‫חדשה‬ ‫פיסיקלית‬ ‫תורה‬ ‫התגלתה‬‫השלישית‬ ‫המדעית‬ ‫המהפכה‬. ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬‫התי‬‫אינטראקציה‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫סוג‬ ‫גררה‬ ‫המהפכנית‬ ‫אוריה‬‫שאחראי‬‫ל‬‫אי‬-‫אי‬ .‫ודאות‬-‫זו‬ ‫ודאות‬ ‫היתה‬‫מקוונטטת‬‫בניגוד‬ ‫בדידה‬ ‫(דהיינו‬‫לרציפה‬‫את‬ ‫המקיימת‬ ‫המערכת‬ ‫מורכבות‬ ‫עם‬ ‫וגדלה‬ ,)‫אותה‬ ‫ה‬ ‫אותה‬ ‫את‬ ‫המקיימת‬ ‫ביותר‬ ‫הפשוטה‬ ‫היחידה‬ ‫כי‬ ‫התגלה‬ .‫אינטראקציה‬‫בקושי‬ ‫בו‬ ,‫החי‬ ‫התא‬ ‫היא‬ ‫אינטראקציה‬ ‫בעלת‬ ‫היתה‬‫ו‬ ,‫נצפית‬ ‫השפעה‬‫כי‬‫ביותר‬ ‫המורכבת‬‫היא‬‫בקלות‬ ‫תורגם‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .‫האנושי‬ ‫המוח‬‫לגישה‬ ‫אבולוציוני‬‫לרצון‬ ‫ת‬-‫חופשי‬‫למראית‬ ‫הסתירה‬ ‫בכך‬ .-‫שהיתה‬ ‫מאוחדת‬ ‫שדה‬ ‫לתורת‬ ‫חופשי‬ ‫רצון‬ ‫בין‬ ‫עין‬ ‫יושב‬ ‫בלעדיו‬ ‫דטרמיניסטית‬‫ה‬.
  8. 8. ,‫ללכת‬ ‫פניתי‬ ",‫רירדן‬ ‫"מר‬‫זמנך‬ ‫על‬ ‫"תודה‬‫ו‬‫חזונך‬‫העת‬ ‫ובבוא‬ ,‫"הו‬ .‫והנהן‬ ‫נעמד‬ ‫הוא‬ ".—" ‫את‬ ‫תציב‬ ‫ותמיד‬ ‫נכון‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫מבין‬ ‫אתה‬ ‫"אם‬‫זה‬".‫יקרה‬ ‫זה‬ ,‫לפניך‬ ‫מ‬‫להוציא‬ ‫בלי‬‫גבולות‬ ‫ידע‬ ‫שלא‬ ‫כנה‬ ‫חיוך‬ ‫ועם‬ ‫נוספת‬ ‫מילה‬‫היעד‬ .‫למשרד‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫פסעתי‬ , ‫המזכירה‬ ‫העילה‬ ‫לולא‬ ,‫ההגירה‬ ‫רשות‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫היה‬ ‫שלי‬ ‫הבא‬ ‫המתוכנן‬‫בטובה‬‫שלא‬ ‫לי‬ ‫להודיע‬ ,‫הגירה‬ ‫רשות‬ ‫היתה‬‫ושהיכל‬‫היה‬ ‫הממשלה‬‫המבנה‬‫בעמק‬ ‫ביותר‬ ‫הצנוע‬—.‫שאלתי‬ ‫על‬ ‫ענה‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫להליכה‬ ‫ויצאתי‬ ,‫מהתירוצים‬ ‫התנערתי‬—,‫יעד‬ ‫ללא‬.‫שותף‬ ‫ללא‬ ‫בזאת‬ .‫רחוב‬ ‫בתאורת‬ ‫צורך‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ,‫בלילה‬ ‫מספק‬ ‫אור‬ ‫מקור‬ ‫שימשו‬ ‫השחקים‬ ‫גורדי‬ ‫עתיקת‬ ‫בעיה‬ ‫נפטרה‬-‫אודות‬ ‫נוספת‬ ‫יומין‬‫לעיני‬ ‫נגלה‬ ‫בודד‬ ‫כוכב‬ .‫פרטית‬ ‫שירותים‬ ‫אספקת‬—‫תרחיש‬ ‫בלתי‬-‫הרהרתי‬ ,‫הימים‬ ‫מן‬ ‫ביום‬ .‫וונוס‬ ‫זו‬ ‫היתה‬ .‫העיר‬ ‫של‬ ‫האור‬ ‫זיהום‬ ‫בהינתן‬ ‫בעליל‬ ‫סביר‬‫לעצמי‬, ‫האדם‬ ‫בידי‬ ‫מיושבת‬ ‫תהיה‬ ‫זו‬ ‫מזערית‬ ‫אור‬ ‫נקודת‬—‫השמים‬ ,‫לאחד‬ ‫יהפכו‬ ‫והגוף‬ ‫שהשכל‬ ‫בתנאי‬ ‫אינם‬.‫הגבול‬
  9. 9. ‫חיצוניות‬ ‫הפניות‬ *‫חיצוניות‬ ‫הפניות‬ ‫אין‬‫בחלק‬ ‫המופיעים‬ ‫שהטיעונים‬ ‫משום‬ ,‫בפילוסופיה‬ ‫העוסק‬ ‫הראשון‬ ‫מהחלק‬ .‫עצמם‬ ‫בזכות‬ ‫עומדים‬ ‫זה‬ [1‫הנפילים‬ ‫מרד‬ ,‫ראנד‬ ‫איין‬ ])‫אנגלית‬ ‫(מהדורה‬‫ע‬ ,‫מ‬‫וד‬46:‫חשב‬ ‫"הוא‬‫טבע‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫אכפת‬ ‫מה‬ : ‫רצונו‬—‫שלי‬ ‫היתה‬ ‫רירדן‬ ‫שמתכת‬ ‫כשם‬ ,‫שלו‬ ‫זה‬—‫בהתאם‬ ‫עבורו‬ ‫ומשמעותו‬—‫שאושר‬ ‫אמרתי‬ ‫לא‬ ‫מקור‬ ‫הוא‬‫כל‬‫הטוהר‬?—,‫עבורי‬ ‫חג‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫לילה‬‫לחגוג‬ ‫זכות‬ ‫לו‬ ‫וגם‬—‫כל‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬‫עבורו‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ .‫עבורי‬ ‫מעט‬ ‫כך‬ ‫וכל‬ [1'‫עמ‬ ,‫כנ"ל‬ ]759‫בה‬ ,‫לשניים‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫"חתכתי‬ :‫רירדן‬ :‫את‬ ‫וניהלתי‬ ,‫המיסטיקנים‬ ‫להטפת‬ ‫תאם‬ ".‫אחר‬ ‫קוד‬ ‫לפי‬ ‫האישיים‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫אך‬ ,‫ערכים‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫קוד‬ ‫לפי‬ ‫שלי‬ ‫העסק‬ [3'‫עמ‬ ,‫כנ"ל‬ ]155‫היה‬ ‫שנשאר‬ ‫מה‬ .‫לנישואיהם‬ ‫הראשון‬ ‫בשבוע‬ ‫נעלם‬ ‫כלפיה‬ ‫שלו‬ ‫המיני‬ ‫"החשק‬ : ‫בלתי‬ ‫צורך‬-‫מנוצח‬‫ותו‬-‫לא‬‫ה‬ ‫שהתיעוב‬ ‫חשב‬ ‫לעתים‬ ‫אך‬ ;‫ליווי‬ ‫שירותי‬ ‫צרך‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הוא‬ .‫עצמי‬ ".‫אשתו‬ ‫של‬ ‫השינה‬ ‫לחדר‬ ‫להיכנס‬ ‫נקרא‬ ‫כשהוא‬ ‫הרגיש‬ ‫שהוא‬ ‫ממה‬ ‫ליפול‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שם‬ ‫יחווה‬ ‫שהוא‬ [4],‫כנ"ל‬'‫עמ‬177".‫חומרי‬ ‫אינו‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫"מה‬ :‫רירדן‬ ‫להאנק‬ ‫ליליאן‬ ‫בין‬ ‫דיאלוג‬ : "?‫רוצה‬ ‫את‬ ‫מה‬ ‫"אז‬ ".‫"אותך‬ ".‫הירוד‬ ‫במובן‬ ‫לזה‬ ‫מתכוונת‬ ‫לא‬ ‫את‬ ?‫ליליאן‬ ,‫צורה‬ ‫"באיזו‬ ‫במובן‬ ‫לא‬ ,‫"לא‬".‫הירוד‬ [5'‫עמ‬ ,‫כנ"ל‬ ]417‫אנשי‬ ‫מבין‬ ‫אתה‬ .‫רירדן‬ ‫מרד‬ ,‫לדעתך‬ ‫"עליך‬ :‫לדאקוניה‬ ‫רירדן‬ ‫בין‬ ‫דיאלוג‬ : ".‫בעולם‬ ‫שנשארו‬ ‫האחרונים‬ ‫הטובות‬ ‫המידות‬ ".‫טועה‬ ‫אתה‬ ‫כמה‬ ‫מושג‬ ‫לך‬ ‫אין‬ .‫טועה‬ ‫ואתה‬ .‫לזה‬ ‫פרט‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫"אמרו‬ "?‫בזאת‬ ‫בטוח‬ ‫"אתה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫להגיד‬ ‫לך‬ ‫גרם‬ ‫לעזאזל‬ ‫מה‬ ?‫מוסרי‬ .‫לדעת‬ ‫"עלי‬"? ".‫"זה‬ .‫לחלון‬ ‫מחוץ‬ ‫החרושת‬ ‫בית‬ ‫על‬ ‫הצביע‬ ‫"פרנסיסקו‬ [6'‫עמ‬ ,‫כנ"ל‬ ]875‫היה‬ ‫לא‬ ,‫שנינו‬ ‫של‬ ‫הבושה‬ ‫בתור‬ ‫שקיללתי‬ ‫המיני‬ ‫שהחשק‬ ‫ידעה‬ ]‫"[דאגני‬ :‫רירדן‬ : ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫השכל‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הנעלים‬ ‫הערכים‬ ‫של‬ ‫ביטוי‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫ביטוי‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫חומרי‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫דיו‬ ‫אמיץ‬ ‫לאחד‬".‫לאו‬ [8,‫כנ"ל‬ ]'‫עמ‬443‫תאלצו‬ ‫אך‬ .‫כן‬ ‫עשו‬ ,‫הכפיה‬ ‫בדרכי‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫בחירתכם‬ ‫"אם‬ :‫רירדן‬ , ‫זקוקים‬ ‫שאתם‬ ‫לגלות‬‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫לשיתוף‬‫קורבנותיכם‬‫משאתם‬ ‫עמוק‬ ‫במובן‬ ‫לזה‬ ‫מתכוון‬ ‫ואני‬ , ".‫כרגע‬ ‫לחוות‬ ‫מסוגלים‬ [7'‫עמ‬ ,‫כנ"ל‬ ]533‫גנו‬ ‫קניין‬ ‫לאתר‬ ‫שוטר‬ ‫של‬ ‫מחובתו‬ ‫"זה‬ :‫דנשאלד‬ :‫כאשר‬ ‫אך‬ .‫לבעליו‬ ‫ולהחזירו‬ ‫ב‬ ‫קניין‬ ‫של‬ ‫לבזיזה‬ ‫אלא‬ ,‫להגנה‬ ‫לא‬ ,‫הופכת‬ ‫השוטר‬ ‫של‬ ‫וחובתו‬ ,‫החוק‬ ‫למטרת‬ ‫הופך‬ ‫שוד‬—‫רק‬ ‫אז‬ ‫להסתיר‬ ‫עוזר‬ ‫בהמשך‬ ‫אך‬ ,‫דנשאלד‬ ‫של‬ ‫במניעיו‬ ‫תחילה‬ ‫חושד‬ ‫רירדן‬ ".‫לשוטר‬ ‫להפוך‬ ‫יכול‬ ‫עבריין‬ ‫הצ‬ ‫שדנשאלד‬ ‫הזהב‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫ולבסוף‬ ,)‫רשמיים‬ ‫(הפעם‬ ‫שוטרים‬ ‫מפני‬ ‫זהותו‬ ‫את‬.‫לו‬ ‫יע‬ [9'‫עמ‬ ,‫כנ"ל‬ ,]981-981‫נשמת‬ ‫בין‬ ‫המיסטי‬ ‫הקרע‬ ‫על‬ ‫לקום‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ . . . ]‫[ארה"ב‬ ‫הזאת‬ ‫"המדינה‬ : ‫הזאת‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫שקיללה‬ ‫המיסטיקה‬ ‫הדוקטרינה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לחיות‬ ‫יכלה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ .‫לגופו‬ ‫האדם‬ . . . .‫כמושחתים‬ ‫בה‬ ‫שהצליחו‬ ‫אלה‬ ‫ואת‬ ‫כמרושעת‬‫היה‬‫או‬ ‫זה‬-.‫המיסטיקנים‬ ‫או‬ ‫אמריקה‬ :‫או‬ ‫אותך‬ ‫להדביק‬ ‫להם‬ ‫נתת‬ .‫לא‬ ‫אתה‬ ;‫זאת‬ ‫ידעו‬ ‫המיסטיקנים‬‫ב‬‫הצורך‬ ‫הערצת‬‫שלהם‬—‫והמדינה‬ ‫כדי‬ ‫במחתרתיות‬ ‫פעלה‬ ‫החיה‬ ‫שנשמתה‬ ‫בזמן‬ ,‫פרזיטי‬ ‫גמד‬ ‫של‬ ‫ונשמה‬ ‫ענק‬ ‫של‬ ‫גוף‬ ‫קיבלה‬ ‫הזאת‬ ‫זוהי‬ .‫בקיומה‬ ‫ומהכרה‬ ‫מכבוד‬ ,‫מנשק‬ ‫פרוקה‬ ,‫בשקט‬ ‫אתכם‬ ‫ולהאכיל‬ ‫לעבוד‬‫נשמתה‬‫ו‬:‫גיבורה‬ ‫התעשיין‬"?‫נקמתם‬ ‫את‬ ‫שנקמתי‬ ‫הקורבנות‬ ‫גדול‬ ,‫רירדן‬ ‫האנק‬ ,‫כעת‬ ‫אותי‬ ‫שומע‬ ‫אתה‬ . [11]‫שהסטטוס‬ ‫האמין‬ ‫מרקס‬ ‫קרל‬-‫של‬ ‫אלא‬ ,‫פרטים‬ ‫של‬ ‫ומחשבות‬ ‫רצונות‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫אינו‬ ‫קוו‬ ‫באמרה‬ .‫עצמה‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫של‬ ‫המופשט‬ ‫המבנה‬ ‫ואף‬ ‫כקולקטיב‬ ‫החברה‬ ,‫חומריים‬ ‫פקטורים‬ ‫ל‬ ‫הקדמתו‬ ‫מתוך‬ ‫מפורסמת‬-Contribution to the Critique of Political Economy‫מרקס‬ ‫טען‬ , ‫א‬ ‫שקובעת‬ ‫האדם‬ ‫תודעת‬ ‫זו‬ ‫"אין‬ ‫כי‬‫אשר‬ ‫החברתית‬ ‫הוויתו‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫הוויתו‬ ‫ת‬".‫תודעתו‬ ‫את‬ ‫קובעת‬ [11]‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫הבית‬ ‫עמוד‬ ‫את‬ '‫ר‬The Giving Pledge‫במשפט‬ ‫הדין‬ ‫גזר‬ ‫ואת‬United States of America v. Microsoft Corporation. [11,'‫ושות‬ ‫פיינמן‬ .‫פ‬ ‫ריצ'ארד‬ '‫ר‬ ,‫העל‬ ‫מוליכות‬ ‫תופעת‬ ‫של‬ ‫עובדתי‬ ‫לתיאור‬ ]The Feynman Lectures on Physics,‫כרך‬3‫פרק‬ ,11‫דטרמיניסטית‬ ‫בגישה‬ ‫נוקט‬ ‫שהכותב‬ ‫לציין‬ ‫מעניין‬ . ‫מאחורי‬ ‫ההשראה‬ ‫את‬ ‫היווה‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫התופעה‬ ‫את‬ ‫לתקוף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנויה‬ ‫וריאליסטית‬ ‫התיא‬‫ור‬‫הבדיוני‬‫היסוד‬ ‫עובדות‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ,‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫לעיל‬ ‫שמופיע‬ ‫המדע‬ ‫התפתחות‬ ‫של‬ ‫המופנות‬‫לכאן‬‫פר‬ ‫בדיוני‬ ‫מדע‬ ‫אלא‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ ,-.‫סה‬ [13,‫אייזקסון‬ ‫וולטר‬ :‫ב‬ ‫מצוטט‬ ‫ג'ובס‬ ‫סטיב‬ ]‫ג'ובס‬ ‫סטיב‬‫עמק‬ ,518‫שטכנולוגיה‬ ‫מאמינים‬ ‫"אנו‬ : ".‫ליבנו‬ ‫מושאת‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫יוצרת‬ ‫אשר‬ ‫היא‬ ‫ההומאניים‬ ‫התחומים‬ ‫עם‬ ‫מחותנת‬‫קריאה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫הרושם‬ .‫המילולי‬ ‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫במובן‬ ‫ההצהרה‬ ‫את‬ ‫מפרש‬ ‫אני‬ ,‫ג'ובס‬ ‫סטיב‬ ‫של‬ ‫הביוגרפיה‬ ‫של‬ ‫לגבי‬ ‫הכללי‬‫אותה‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫מבוסס‬ ‫ג'ובס‬ ‫של‬ ‫דמותו‬.‫ביוגרפיה‬

החיבור הזוכה בתחרות החיבורים בנושאים מן הספר "מרד הנפילים" תחרות 2013-2014

Views

Total views

778

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×