Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חומר רקע - נתונים בין-לאומיים - גיוס צבאי

233 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

חומר רקע - נתונים בין-לאומיים - גיוס צבאי

  1. 1. 11.2.2.11 ‫וחידושים‬ ‫חלופות‬ :‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫בין‬ ‫נתונים‬ :‫רקע‬ ‫חומר‬-‫לאומיים‬i ‫הגדרה‬: "‫הגיוס‬ ‫מודל‬"‫כ‬ ‫מוגדר‬- "‫ו‬ ‫כללים‬ ,‫חוקים‬ ‫מערכת‬‫ה‬‫מגוייס‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫הצבא‬ ‫כוחות‬ ‫לפיהם‬ ,‫תנהלויות‬‫ים‬‫או‬ ,‫מתנדב‬‫ים‬, ‫המז‬ ‫הכוחות‬ ‫של‬ ‫המרכיבים‬ ‫שלושת‬ ‫ולפיהם‬‫ו‬‫ובנויים‬ ‫נוצרים‬ ‫יינים‬--‫ש‬‫י‬‫ש‬ ,‫חובה‬ ‫רות‬‫י‬‫קבע‬ ‫רות‬ ‫וש‬ )‫(מקצועי‬‫י‬‫מילואים‬ ‫רות‬". ‫מטרה‬:‫כוונתנו‬ ‫במסגרת‬‫לארגן‬'‫עגול‬ ‫שולחן‬'‫כלל‬ ‫לגבי‬ ‫ועמדה‬ ‫מידע‬ ,‫ידע‬ ‫בעלי‬ ‫מומחים‬ ‫ישתתפו‬ ‫בו‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫ההיבטים‬--,‫פוליטי‬ ,‫חברתי‬‫א‬ ,‫צבאי‬‫ופסיכולוגי‬ ‫כלכלי‬ ,‫סטרטגי‬–‫בזאת‬ ‫מגישים‬ ‫אנו‬ .‫הרחב‬ ‫בעולם‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫קצרה‬ ‫סקירה‬ ‫רקע‬:‫במשך‬73‫בין‬ ‫השנים‬8691‫לבין‬5002‫אחוז‬ .‫רבות‬ ‫במדינות‬ ‫הגיוס‬ ‫במודל‬ ‫גדול‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ , ‫מ‬ ‫ירד‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫יש‬ ‫בהן‬ ‫בעולם‬ ‫המדינות‬-81%‫ב‬-8691‫מ‬ ‫לפחות‬ ,‫חצ‬( ‫י‬69%‫בשנת‬ )5002( .‫טישלר‬ ,‫וחדד‬5088 1 .)'‫מס‬ ‫טבלה‬8‫ש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬‫גיוס‬ ‫המפעילות‬ ‫המדינות‬ ‫באחוז‬ ‫ביותר‬ ‫הקטנה‬ ‫הירידה‬ ‫(מ‬ ‫באסיה‬ ‫חלה‬ ‫חובה‬-85‫ל‬ ‫אחוז‬-90‫מ‬ ,‫(ירידה‬ ‫ובאפריקה‬ ,)‫המדינות‬ ‫מכלל‬ ‫אחוז‬-92‫ל‬ ‫אחוז‬-65 .)‫אחוז‬‫מ‬ ‫ירד‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫בהן‬ ,‫אירופה‬ ‫במדינות‬ ‫חלה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הירידה‬-69%‫ל‬ ‫מהמדינות‬-20% ‫אמרי‬ ‫ודרום‬ ‫ובצפון‬ ‫בלבד‬‫מ‬ ‫(ירידה‬ ‫קה‬-86%‫ל‬-98%.)‫ב‬ ‫ארה"ב‬‫י‬‫ב‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫טלה‬-8689.‫רק‬‫שש‬ ‫מדינות‬NATO‫מתוך‬ ,51(58%).‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מקיימות‬ ‫עדיין‬ , '‫מס‬ ‫טבלה‬1:‫יבשת‬ ‫לפי‬ ,‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫עם‬ ‫מדינות‬ .1691,2..2 2005 1968 ‫יבשת‬ % ‫עם‬ ‫מדינות‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מדינות‬ % ‫עם‬ ‫מדינות‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מדינות‬ 60% 27 45 72% 21 29 ‫אסיה‬ 42% 22 53 65% 11 17 ‫אפריקה‬ 50% 21 42 93% 27 29 ‫אירופה‬ 31% 10 32 74% 17 23 ‫אמריקה‬ 0% 0 3 100% 2 2 ‫אוקיאניה‬ 46% 80 175 78% 78 100 ‫סה"כ‬ ‫מקור‬,‫וחדד‬ ‫טישלר‬ :5088 1 ,‫ששון‬ ‫חדד‬ ,‫אשר‬ ‫טישלר‬5088.‫הצבאית‬ ‫העוצמה‬ ‫על‬ ‫הגיוס‬ ‫שיטת‬ ‫השפעת‬ ,‫מקצועני‬ ‫צבא‬ ‫לעומת‬ ‫חובה‬ ‫צבא‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬‫קיסריה‬ ‫פורום‬‫גילאי‬ :‫"צעירים‬ ‫מושב‬ ,81-55–."‫אחר‬ ‫במודל‬ ‫מתגייסים‬
  2. 2. ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫המקיימות‬ ‫המדינות‬‫קריאה‬ ‫וכן‬ ‫חובה‬ ‫(גיוס‬ ‫משוויץ‬ ‫החל‬ ,‫נהלים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫מנהיגות‬ )‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫למילואים‬‫ועד‬‫בצבא‬ "‫"חורים‬ ‫למלא‬ ‫בכדי‬ ‫רק‬ ‫חובה‬ ‫בגיוס‬ ‫המשתמשות‬ ‫למדינות‬ .‫המתנדבים‬‫מ‬ ‫חלק‬‫מדינות‬NATO‫ב‬‫י‬‫בין‬ .‫הקרה‬ ‫המלחמה‬ ‫בתוך‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫טלו‬89‫הכלכלות‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולות‬--,‫ברזיל‬ ,‫סין‬ ‫רק‬‫(ראו‬ .‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מקיימות‬ ‫קוריאה‬ ‫ודרום‬ ‫מקסיקו‬ ‫רוסיה‬ '‫מס‬ ‫טבלה‬5.) '‫מס‬ ‫טבלה‬2‫ב‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ .-17‫בעולם‬ ‫הגדולות‬ ‫הכלכלות‬ ?‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫קיים‬ )$( ‫גולמי‬ ‫מקומי‬ ‫תוצר‬ ‫מדינה‬ ‫לא‬‫(משנת‬8689) 16,245 ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫כן‬ 8,221 ‫סין‬ ‫לא‬ 5,960 ‫יפן‬ ‫לא‬‫(משנת‬5088) 3,430 ‫גרמניה‬ ‫לא‬ 2,614 ‫צרפת‬ ‫כן‬ 2,253 ‫ברזיל‬ ‫לא‬‫(משנת‬8699) 2,477 ‫בריטניה‬ ‫לא‬ 2,014 ‫איטליה‬ ‫כן‬ 2,030 ‫רוסיה‬ ‫לא‬ 1,842 ‫הודו‬ ‫לא‬ 1,821 ‫קנדה‬ ‫כן‬ 1,177 ‫מקסיקו‬ ‫כן‬ 1,130 ‫קוריאה‬ ‫דרום‬ '‫מס‬ ‫טבלה‬9‫מ‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫מראה‬-56‫ה‬ ‫חברות‬-EU‫(פלוס‬‫שוויץ‬),‫כן‬ ‫ואם‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ , ‫מהו‬‫ש‬ ‫אורך‬‫י‬‫ש‬ ,‫לרוב‬ .‫החובה‬ ‫רות‬‫י‬‫רות‬‫ה‬‫חובה‬‫אלו‬ ‫במדינות‬‫בין‬ ‫נע‬6‫ל‬-85.‫חודשים‬ .
  3. 3. '‫מס‬ ‫טבלה‬7‫ב‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ .-26‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫מדינות‬+(‫שוויץ‬) ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫ביטול‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ?‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫קיים‬ ‫מדינה‬ 9‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫אוסטריה‬ 1994 ‫לא‬ ‫בלגיה‬ 2008 ‫לא‬ ‫בולגריה‬ 2012 ‫לא‬ ‫קרואטיה‬ 52‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫קפריסין‬ 2012 ‫לא‬ ‫צ'כיה‬ 6-85‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫דנמרק‬ 1-88‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫אסטוניה‬ 9-85‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫פינלנד‬ 2012 ‫לא‬ ‫צרפת‬ 2011 ‫לא‬ ‫גרמניה‬ 85‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫יוון‬ 2012 ‫לא‬ ‫הונגריה‬ ‫לא‬ ‫אירלנד‬ ‫לא‬ ‫איטליה‬ 2008 ‫לא‬ ‫לטביה‬ ‫לא‬ ‫ליטא‬ ‫לא‬ ‫לוקסמבורג‬ ‫לא‬ ‫מלטה‬ ‫לא‬ ‫הולנד‬ 85‫חודשים‬ ‫כן‬ ‫נורבגיה‬ 2009 ‫לא‬ ‫פולין‬ ‫לא‬ ‫פורטוגל‬ 2006 ‫לא‬ ‫רומניה‬ 2006 ‫לא‬ ‫סלובקיה‬ 2003 ‫לא‬ ‫סלובניה‬ ‫לא‬ ‫ספרד‬ 2010 ‫לא‬ ‫שבדיה‬ 590‫ימים‬ ‫כן‬ ‫שוויץ‬ ‫לא‬ ‫בריטניה‬ i '‫פרופ‬ ‫ע"י‬ ‫הוכנה‬ ‫הסקירה‬‫מיטל‬ ‫שלמה‬‫ל‬ ‫תודה‬ .‫מור‬‫סטון‬‫והעריכה‬ ‫העיצוב‬ ‫על‬

×