Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
תומר רביד - החיבור הזוכה -שיעורו של רירדן
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

מודל הגיוס לצהל נקודות בועז ארד

  1. 1. ‫וחלופות‬ ‫חידושים‬ :‫לצה"ל‬ ‫הגיוס‬ ‫מודל‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ברוח‬ ‫עגול‬ ‫שולחן‬ ‫יום‬‫רביעי‬, 91.2.3.91 ,‫י‬"‫ז‬‫אדר‬‫ב‬',‫תשע‬"‫ד‬ ‫הצעת‬‫החלטה‬":‫גיוס‬‫חובה‬‫הוא‬‫המודל‬‫האופטימאלי‬‫מבחינה‬‫כלכלית‬" ?‫ולמה‬ ‫למי‬ ‫אופטימלי‬ ‫השאלה‬ ‫היא‬ ?"‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫"אופטימלי‬ ‫בניסוח‬ ‫הבעיה‬ ?‫המטרה‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫היא‬ ‫המרכזית‬ ‫הבעיה‬‫מניח‬ ‫שהניסוח‬‫הסכמה‬‫לכאורה‬‫להפיק‬ ‫שאמור‬ ‫הגורם‬ ‫על‬ .‫לשקלל‬ ‫יש‬ ‫אותם‬ ‫האילוצים‬ ‫בהינתן‬ ‫המכסימלי‬ ‫הרווח‬ ‫את‬‫היא‬ ‫הבעיה‬ ‫מכאן‬ .‫הדבר‬ ‫כך‬ ‫שלא‬ ‫אלא‬ ‫יחסית‬ ‫פשוטה‬‫חוזרים‬ ‫עצמנו‬ ‫נמצא‬ ‫הדיון‬ ‫שביסוד‬ ‫חוששני‬ ‫לשאלת‬?‫למדינה‬ ‫הפרט‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬‫האם‬‫חזון‬‫המדינה‬‫קליטת‬ ,‫ההיתוך‬ ‫כור‬ , ‫או‬ ‫הצבא‬ ‫נבנה‬ ‫לפיו‬ ‫הגורם‬ ‫הן‬ ‫חינוכיות‬ ‫וסוגיות‬ ‫והחינוך‬ ‫הגיור‬ ‫בעיות‬ ,‫עליייה‬ ‫שמא‬‫חיצוני‬ ‫אוייב‬ ‫מפני‬ ‫הבטחון‬ ‫סוגיית‬‫המגדיר‬ ‫היא‬‫ה‬‫המצב‬ ‫את‬‫האופטימלי‬ ‫ל‬ ‫להעניק‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫במדינה‬ ‫לחיות‬ ‫המבקש‬ ‫פרט‬‫הביטחון‬ ‫מיטב‬‫בהתאמה‬ ‫ואיומים‬ ‫כלכליים‬ ‫לשיקולים‬‫ב‬ ‫מסתפקת‬ ‫המדינה‬ ‫בו‬ ‫במודל‬‫חירות‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫אזרחיה‬. ‫המים‬ ‫פרשת‬ ‫קו‬ ‫יהוו‬ ‫הזאת‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובות‬ ‫להערכתי‬‫בעיקרון‬ ‫הדוגלים‬ ‫שבין‬ ‫"צבא‬‫ה‬ ‫לבין‬ ‫ורפורמות‬ ‫תיקונים‬ ‫עם‬ "‫העם‬‫דוגלים‬‫בישראל‬ ,"‫התנדבותי‬ ‫ב"צבא‬ ‫אנו‬‫פוסחים‬‫ו‬ ‫הסעיפים‬ ‫על‬‫פחות‬ ‫עבור‬ ‫מידי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫משלמים‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫ביטחון‬ ‫מידי‬‫את‬ ‫בונים‬ ‫שאנו‬ ‫תוך‬‫ה‬‫שבחדר‬ "‫הלבן‬ )‫(הצבאי‬ ‫"פיל‬.‫כמה‬ ‫הנה‬ ‫דוגמאות‬: ‫דוגמאות‬ ‫כמה‬‫החובה‬ ‫וגיוס‬ ‫השוויון‬ ‫בשם‬: ‫מועדפת‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫העיוות‬-‫תדלוק‬‫הם‬ ‫ממנה‬ ‫שהמוטבים‬ '‫וכו‬ ‫מלונאות‬ / ‫שהצליחו‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬.‫לובי‬ ‫להפעיל‬ ‫לאומי‬ ‫שירות‬–‫בצלם‬.‫בבומבי‬ ‫חב"ד‬ ‫בסניף‬ ‫או‬ ‫בנטל‬ ‫השוויון‬–‫שמירות‬ ‫ללא‬ ,‫לשנתיים‬ ‫להתגייס‬ ‫יכול‬ ‫החרדי‬ ‫השכן‬ ‫של‬ ‫הבן‬ ‫מ‬ ‫להנות‬-5‫סעד‬ ‫לנתמך‬ ‫יהפוך‬ ‫שלי‬ ‫הבן‬ ‫ואילו‬ ‫הכשרה‬ ‫ובקורס‬ ‫בחודש‬ ‫אל"ש‬ ‫השירות‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫במיסים‬ ‫לממן‬ ‫אצטרך‬ ‫בנוסף‬ ?‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫למשך‬ ‫משפחתי‬ ‫שאינ‬ ‫הלאומי‬.‫אמיתית‬ ‫תרומה‬ ‫כל‬ ‫לי‬ ‫תורמים‬ ‫ם‬
  2. 2. ‫של‬ ‫הנחה‬ ‫למתן‬ ‫תוכנית‬ ‫עם‬ ‫לאחרונה‬ ‫יצא‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬81%‫דירה‬ ‫ברכישת‬– ‫באלו‬ ‫ופגיעה‬ ‫אפלייה‬ ‫לבעיית‬ ‫דוגמא‬ ‫עוד‬ ,‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫הוא‬ ‫הקריטריונים‬ ‫אחד‬ ,‫ששירתו‬ ‫באלו‬ ‫הפגיעה‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫שלא‬ ‫מגויייסים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לשרת‬ ‫יכולים‬ ‫שלא‬‫ניקח‬ ‫צעיר‬ ‫זוג‬ ‫של‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫מקרה‬:‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫בקרקל‬ ‫והיא‬ ‫בגולני‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫שכר‬‫השירות‬ ‫במהלך‬...‫לעולם‬ ‫ילד‬ ‫להביא‬ ‫רפואית‬ ‫מסיבה‬ ‫מתקשים‬ ‫הם‬ ‫והיום‬ .)‫לילד‬ ‫הורים‬ ‫להיות‬ ‫הוא‬ ‫הקיטריונים‬ ‫אחד‬ ‫(שכן‬ .‫כאלו‬ ‫ומגזריות‬ ‫פופוליסטיות‬ ‫בהצעות‬ ‫שיש‬ ‫אחד‬ ‫עיוות‬ ‫רק‬ ‫זה‬‫שמדובר‬ ‫כמובן‬ ‫כ‬ ‫עולה‬ ‫ההטבה‬ ‫של‬ ‫הסכום‬ ‫שכן‬ ‫לעשירים‬ ‫בהטבה‬.‫הדירה‬ ‫מחיר‬ ‫שעולה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המענק‬ ‫של‬ ‫מכוונות‬ ‫הלא‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫שכדאי‬ ‫כמובן‬011‫אל"ש‬ ‫שרוכשים‬ ‫לזוגות‬.‫קבלנים‬ ‫בעיקר‬ ‫שסיבסדה‬ ‫שנדמה‬ ‫בירושלים‬ ‫ראשונה‬ ‫דירה‬ ‫עופר‬ ‫אברהם‬ ‫אברהם‬ ‫פירסם‬ ‫שאותו‬ ‫ממאמר‬ ‫לצטט‬ ‫ברצוני‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ברוח‬ ‫עוסקים‬ ‫ואנו‬ ‫היות‬ ‫עופר‬‫בדצמבר‬ ‫מפא"י‬ ‫מצעירי‬0551. ‫ב‬‫בשירי‬ ‫גם‬ ‫שלוותה‬ ‫המעברות‬ ‫לטובת‬ ‫הצבא‬ ‫התגייסות‬ ‫עקבות‬ ‫הלל‬‫עופר‬ ‫אברהם‬ ‫פרסם‬‫המשמרת‬ ‫של‬ ‫בטאונה‬ ,"‫ב"אשמורת‬ ‫השלטון‬ ‫מפלגת‬ ‫של‬ ‫הצעירה‬.‫חתרני‬ ‫מאמר‬. ‫עופר‬‫העלה‬‫עשורים‬ ‫שישה‬ ‫גם‬ ‫ועולה‬ ‫החוזרת‬ ‫הטענה‬ ‫את‬ ‫אחר‬-" :‫כך‬,‫עליו‬ ‫בקרה‬ ‫לציבור‬ ‫ואין‬ ‫סודי‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫למה‬ ‫בניגוד‬‫הכרח‬ ‫מתוך‬ ‫אם‬ .‫אחרים‬ ‫תקציבים‬ ‫לגבי‬ ‫שקיים‬ ‫אין‬ ‫הרי‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫מדינה‬ ‫בשום‬ ‫קיים‬ ‫שאינו‬ ‫לדבר‬ ‫הגענו‬ .‫הביטחון‬ ‫מענייני‬ ‫החורגים‬ ‫דברים‬ ‫זה‬ ‫בתקציב‬ ‫להכליל‬ ,‫במעברות‬ ‫הפעולה‬ ‫לו‬ ‫עלתה‬ ‫כמה‬ ‫לדעת‬ ‫רשאי‬ ‫הציבור‬ ‫וביעילות‬ ‫בחיסכון‬ ‫הדברים‬ ‫נעשו‬ ‫אמנם‬ ‫אם‬ ‫לבקר‬ ‫ורשאי‬". "‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫המדינה‬ ‫אזרחי‬‫תקציב‬ ‫את‬ ‫שהקובעים‬ ‫ההנחה‬ )‫החמור‬ ‫הכלכלי‬ ‫למצבנו‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬ ‫(שהוא‬ ‫הביטחון‬ ‫לאור‬ .‫חיינו‬ ‫שטחי‬ ‫בכל‬ ‫הקיים‬ ‫הצמצום‬ ‫אותו‬ ‫בו‬ ‫הנהיגו‬ ‫שמחוץ‬ ‫לעניינים‬ ‫הצבא‬ ‫בידי‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫המתגלים‬ ‫האמצעים‬ ‫הסודיות‬ ‫האם‬ :‫חמורה‬ ‫שאלה‬ ‫מתעוררת‬ ,‫פעולתו‬ ‫לתחום‬
  3. 3. ‫ש‬ ‫שטחים‬ ‫באותם‬ ‫וליקויים‬ ‫בזבוז‬ ‫על‬ ‫מחפה‬ ‫אינה‬‫לציבור‬ ‫אין‬ ‫עליהם‬ ‫ידיעה‬ ‫הרחב‬?" ‫כמשל‬ ‫שליט‬ ‫גלעד‬ ‫מקרה‬ ‫של‬ ‫הדוגמא‬ ‫את‬ ‫הראיונות‬ ‫באחד‬ ‫העלה‬ ‫לוי‬ ‫יגיל‬‫שליט‬ ‫גלעד‬‫היה‬ ‫שאם‬ ‫בהסבירו‬ ‫למען‬ ‫הקולקטיבית‬ ‫ההתגייסות‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ "‫מקצועי‬ ‫"התנדבותי‬ ‫צבא‬ ‫לנו‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫שאם‬ ‫היא‬ ‫הזאת‬ ‫לטענה‬ ‫שלי‬ ‫התשובה‬ .‫שליט‬ ‫של‬ ‫שיחרורו‬ ‫היו‬ ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫ושהתוצאות‬ ‫שהוצב‬ ‫כפי‬ ‫מוצב‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שליט‬ ‫שגלעד‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫(ב‬ ‫שהתפרסם‬ ‫התחקיר‬ ‫את‬ ‫שקרא‬ ‫מי‬ .‫שונות‬‫שרצף‬ ‫יראה‬ )‫סופשבוע‬ ‫עיתון‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫כשיר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מראות‬ ‫בהתנהלותו‬ ‫שליט‬ ‫שביצע‬ ‫הטעויות‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שהקדישה‬ ‫העצומים‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫ישקלל‬ ‫לא‬ ‫איש‬ .‫תפקידו‬ ,‫בעולם‬ ‫מנהיגים‬ ‫עם‬ ‫מכר‬ ‫סחר‬ ,‫החוץ‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ערוצים‬ ,‫תעמולתיים‬ ‫במשאבים‬ ‫ציבור‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫ששולם‬ ‫הכבד‬ ‫והמחיר‬‫במשפחות‬ ‫קשות‬ ‫שפגע‬ ‫י‬ .‫מחירה‬ ‫את‬ ‫לשקלל‬ ‫הדרך‬ ‫נמצאה‬ ‫לא‬ ‫שעוד‬ ‫מהתנהלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫הטרור‬ ‫נפגעי‬ ‫הועדות‬ ‫דוח"ות‬ ‫לפי‬ ‫עלויות‬ •‫שפר‬ ‫ועדת‬(2112-2112)- •‫בן‬ ‫ועדת‬-( ‫בסט‬2115-2112)-‫אחזקת‬ ‫עלות‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫ועדת‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬ ‫כ‬ ‫היא‬ ‫לחודש‬ ‫חייל‬-0,5,1‫למשק‬ ‫והאבדן‬ ‫ש"ח‬,,2,1‫סה"כ‬ ,‫ש"ח‬ 5,201.‫ש"ח‬‫גס‬ ‫(חישוב‬2.2)‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬ •( ‫ברודט‬ ‫ועדת‬2112-2112)-‫ב‬ ‫נאמד‬ ‫למשק‬ ‫הכולל‬ ‫ההפסד‬-00 ‫שהם‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬0.2%‫במונחי‬ ‫מהתמ"ג‬2112. •‫מרידור‬ ‫ליאורה‬ ‫ועדת‬-‫של‬ ‫דומה‬ ‫בהיקף‬ ‫נאמד‬ ‫ההפסד‬0.2%‫והאוצר‬ ‫ב‬ ‫שמדובר‬ ‫חישב‬-5‫בשנת‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬2115. •‫(זע‬ ‫בירושלים‬ ‫פאלק‬ ‫במכון‬ ‫מחקר‬)‫ירא‬–‫ציטט‬0,...‫מיליארד‬ •‫גיל‬ ‫אחרי‬ ‫חרדי‬ ‫חייל‬ ‫החזקת‬ ‫עלות‬22-‫מפי‬ ‫יותר‬2! •‫טכנולוגיים‬ ‫שכלולים‬ ‫על‬ ‫זול‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫העדפת‬ ‫עידוד‬ •)‫(פנסיות‬ ‫כבדות‬ ‫ועלויות‬ ‫מיותרים‬ ‫מנגנונים‬ ‫יצירת‬
  4. 4. •‫יצירת‬ ,‫ולימודים‬ ‫וותק‬ ‫צבירת‬ ‫עיכוב‬ ,‫בקרירה‬ ‫עיכוב‬ ‫של‬ ‫דינמית‬ ‫עלות‬ ."‫"מסורבים‬ ‫מעמד‬ •‫סמויה‬ ‫אבטלה‬

Views

Total views

463

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×