Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סימולציה תשלום שכר לחיילי צהל

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

סימולציה תשלום שכר לחיילי צהל

  1. 1. ‫טיוטא‬ ‫לין‬ ‫שי‬ ‫של‬ ‫סימולציה‬‫חובה‬ ‫חיילי‬ ‫לכל‬ ‫ממוצע‬ ‫שכר‬ ‫תשלום‬ ‫הוגן‬ ‫שכר‬ ‫תשלום‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬(‫למשל‬‫ממוצע‬ ‫שכר‬)‫סדיר‬ ‫לחילי‬,‫נבחרים‬ ‫גיוס‬ ‫שיאפשר‬ ‫מה‬‫וצבא‬ ‫ברובו‬ ‫התנדבותי‬,‫הצבא‬ ‫צרכי‬ ‫לפי‬.‫בצבא‬ ‫לשרות‬ ‫יתאימו‬ ‫שלא‬ ‫לקבוצות‬ ‫לאומי‬ ‫ושרות‬ ‫הסדיר‬ ‫הצבא‬ ‫יהיה‬‫מקצועי‬‫הולם‬ ‫תיגמול‬ ‫עם‬ ‫והתנדבותי‬. ‫כבר‬‫בשנת‬8991‫הצענו‬(‫א‬.‫קלין‬,‫ש‬.‫לין‬8991)‫ב‬ ‫במאמר‬"‫הארץ‬"‫לחילי‬ ‫ממוצעת‬ ‫משכורת‬ ‫תשלום‬ ‫חובה‬.‫משרתים‬ ‫אינם‬ ‫אלוש‬ ‫לעומת‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫אפליה‬ ‫למנוע‬ ‫היתה‬ ‫הכונה‬,‫אשר‬ ‫מובנה‬,‫למעשה‬,‫משך‬ ‫לפחות‬ ‫ממוצעת‬ ‫משכורת‬ ‫של‬ ‫מס‬ ‫הנו‬3‫השרות‬ ‫שנות‬.‫צה‬ ‫כי‬ ‫ידוע‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫זה‬"‫ל‬ ‫מלהיות‬ ‫חדל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫להיות‬ ‫והחל‬"‫הפריפריות‬ ‫צבא‬"‫ועולים‬.‫מ‬ ‫פחות‬ ‫מתגיסים‬ ‫כיום‬-05% ‫במתאימים‬ ‫בגילים‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫מכלל‬,‫רק‬ ‫החובה‬ ‫בצבא‬ ‫ישרתו‬ ‫עשור‬ ‫ותוך‬05%.Seidman‫כתב‬ ‫בצה‬ ‫שחל‬ ‫השינוי‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬"‫רואים‬ ‫תמיד‬ ‫אינם‬ ‫ושידוענים‬ ‫חלקי‬ ‫שהגיוס‬ ‫וציין‬ ‫ל‬‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫פגם‬ ‫מהשרות‬ ‫משתמטים‬.Stuart Cohen(8990)‫צבאי‬ ‫משרות‬ ‫הנמנעים‬ ‫רבים‬ ‫שיש‬ ‫ציין‬(‫מרתים‬ ‫או‬ ‫מהרגיל‬ ‫שונה‬ ‫צבאי‬ ‫שרות‬)‫עתודאים‬ ‫ובינהם‬,‫רפואיות‬ ‫מוגבלויות‬ ‫בעלי‬,‫ו‬‫מתרחק‬ ‫שהצבא‬ ‫וציין‬ ‫חרדים‬ ‫העם‬ ‫צבא‬ ‫מהיותו‬ ‫בהתמדה‬.‫צ‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬‫ה‬"‫אכ‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫שפורסמו‬ ‫עצמו‬ ‫ל‬"‫א‬,‫כ‬-05% ‫בעוד‬ ‫יתגיסו‬ ‫לא‬ ‫גיוס‬ ‫בגיל‬ ‫מהאזרחים‬9‫שנים‬.‫רודמן‬(Rodman , 2001)‫צה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫קרא‬"‫ל‬ ‫וחסרונותיו‬ ‫יתרונותיו‬ ‫על‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬. ‫השנים‬ ‫משך‬ ‫אחרות‬ ‫רבות‬ ‫דומות‬ ‫הצעות‬ ‫היו‬.‫ארד‬ ‫בועז‬(0585)‫של‬ ‫ויסודית‬ ‫נרחבת‬ ‫סקירה‬ ‫פרסם‬ ‫מקצועי‬ ‫בצבא‬ ‫הצורך‬.‫אף‬ ‫קמה‬"‫מקצועי‬ ‫לצבא‬ ‫תנועה‬"‫וניתוחים‬ ‫סקירות‬ ‫נימוקים‬ ‫מפרסמת‬ ‫אשר‬ ‫מקצועי‬ ‫בצבא‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫המחזקים‬ ‫כלכליים‬(‫משכורות‬ ‫בתשלום‬)‫חובה‬ ‫צבא‬ ‫תחת‬(‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫משכורות‬). ‫המילואים‬ ‫צבא‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫נדון‬ ‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬:‫וחבריו‬ ‫דור‬ ‫בן‬(0552)‫את‬ ‫והגדירו‬ ‫דווחו‬‫השינוי‬ ‫בישראל‬ ‫שחל‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫ל‬ ‫קולקטיבית‬ ‫מגישה‬ ‫המעבר‬ ‫ואת‬‫אינדיבידואליסטית‬ ‫גישה‬( .Ben Dor et al. 2007) ‫ואמנם‬,‫חובה‬ ‫בשרות‬ ‫לחיילים‬ ‫כספיים‬ ‫תגמולים‬ ‫במתן‬ ‫לאחרונה‬ ‫דנים‬ ‫והממשלה‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬. ‫ח‬"‫כ‬‫משה‬‫מטלון‬‫שמינואר‬ ‫הציע‬2012‫באופן‬ ‫יגדל‬‫הדרגתי‬,‫המענק‬‫לחיילים‬ ‫הניתן‬‫משוחררים‬. ‫המענק‬‫המוגדל‬‫יינתן‬‫גם‬‫למי‬‫שמוגדרים‬‫כתומכי‬‫לחימה‬‫או‬‫כאלה‬‫שעשו‬‫בין‬‫גם‬ ‫היתר‬‫שירות‬‫אזרחי‬. ‫שכן‬"‫חובתה‬‫של‬‫המדינה‬‫לתגמל‬‫ולהוקיר‬‫את‬‫חיילי‬‫צה‬"‫שעשו‬ ‫ל‬‫את‬‫משימתם‬‫מתוך‬‫דבקות‬ ‫ונאמנות‬"..‫ח‬"‫ברוורמן‬ ‫כ‬‫לממן‬ ‫הציע‬‫לימודי‬‫תואר‬‫לחיילים‬ ‫ראשון‬‫שהשלימו‬‫שירות‬‫צבאי‬‫מלא‬.‫על‬ ‫פי‬‫ההצעה‬‫המדינה‬‫תפריש‬‫מענק‬‫חודשי‬‫בגובה‬‫עד‬‫מינימום‬ ‫שכר‬,‫לחיילים‬‫ולמשרתי‬‫שירות‬‫אזרחי‬ ‫החל‬‫מהשנה‬‫השנייה‬‫לשירותם‬,‫עם‬‫עדיפות‬‫בשכר‬‫ולתומכי‬ ‫ללוחמים‬‫לחימה‬‫שכ‬ ‫כך‬-75%‫מהתגמול‬ ‫שישולם‬‫לחיילים‬‫ייכנס‬‫לקרן‬‫להשכלה‬‫גבוהה‬‫עבורם‬,‫אשר‬‫תכלול‬‫בתוכה‬‫גם‬‫מכינות‬‫קדם‬-‫אקדמיות‬, ‫מוסדות‬‫להכשרה‬‫מקצועית‬‫וישיבות‬‫על‬-‫תיכוניות‬.‫תשלום‬ ‫מציע‬ ‫אשר‬ ‫לכנסת‬ ‫חוק‬ ‫הוגש‬ ‫לאחרונה‬ ‫מינימום‬ ‫משכורת‬-‫המוצע‬ ‫החוק‬ ‫בלשון‬ ‫או‬" :‫הוא‬ ‫החיילים‬ ‫שכר‬ ‫לבעיית‬ ‫המידתי‬ ‫הפיתרון‬ ‫כי‬ ‫מצאנו‬ ‫במשק‬ ‫המינימום‬ ‫משכר‬ ‫מחצית‬ ‫לגובה‬ ‫העלאתו‬,‫למדינה‬ ‫תרומתם‬ ‫בעבור‬ ‫ראוי‬ ‫תגמול‬ ‫שמשקף‬". ‫בצור‬ ‫שההכרה‬ ‫נראה‬‫הישראלי‬ ‫בשיח‬ ‫ומשתרשת‬ ‫גוברת‬ ‫לחיילים‬ ‫הוגנת‬ ‫משכורת‬ ‫לשלם‬ ‫ך‬ ‫לחיילים‬ ‫משכורת‬ ‫לתשלום‬ ‫הקוראות‬ ‫חובה‬ ‫לחיילי‬ ‫אמהות‬ ‫של‬ ‫פייסבוק‬ ‫נפתח‬ ‫לאחרונה‬.‫הדברים‬ ‫נימת‬ ‫חמור‬ ‫תיסכול‬ ‫על‬ ‫מראה‬,‫המשרתים‬ ‫האלו‬ ‫של‬ ‫והולך‬ ‫קטן‬ ‫סקטור‬ ‫של‬ ‫קיפוח‬ ‫בשל‬ ‫חברתית‬ ‫מאה‬ ‫וניצני‬ ‫המדינה‬ ‫את‬.‫צה‬ ‫לחיילי‬ ‫התיגמול‬ ‫יתוקן‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ‫נדמה‬"‫בצה‬ ‫הפגיעה‬ ‫תהא‬ ‫ל‬"‫של‬ ‫ובלגיטימציה‬ ‫עצמו‬ ‫ל‬ ‫מפקדיו‬:‫אירית‬‫כותבת‬ ‫גבעול‬:"‫כאמא‬‫המשרתת‬ ‫לחיילת‬‫שלוש‬‫שנות‬‫שירות‬‫אני‬‫חייב‬‫ת‬‫להגיד‬‫שזו‬ ‫בושה‬‫מה‬‫שמשלמים‬‫לחיילים‬!‫ממשיכים‬ ‫ההורים‬‫לכלכל‬‫את‬‫החיילים‬‫ואח‬"‫כ‬‫לסחוב‬‫על‬‫הגב‬‫את‬‫בני‬
  2. 2. ‫ה‬20-‫שלהם‬‫עוד‬‫שנים‬‫רבות‬.‫אפשר‬ ‫אי‬‫לחסוך‬‫כלום‬‫לחינוך‬‫גבוה‬‫או‬‫לאפשר‬‫ליוצאי‬‫צבא‬‫לפתח‬‫חיים‬ ‫תקינים‬‫לאחר‬‫השירות‬.‫בעצם‬‫מה‬‫הפלא‬‫שתלמידים‬‫מתגייסים‬‫לצבא‬‫שלא‬‫סופר‬‫אותם‬‫באמת‬?‫זה‬ ‫הכל‬‫חלק‬‫משיטה‬.‫שיטה‬‫רק‬ ‫לפיה‬‫יושבי‬‫ה‬"‫שפיץ‬"‫למעלה‬‫נהנים‬‫מהון‬‫עתק‬.‫הצבא‬‫לא‬‫שונה‬ ‫מהמדינה‬‫בעניין‬‫הזה‬.‫הרי‬‫הביטחון‬ ‫תקציב‬‫שלנו‬‫הוא‬‫עצום‬.‫אין‬‫לו‬‫אח‬‫ורע‬‫בעולם‬"... "‫אין‬‫כסף‬‫לחיילים‬?‫שטויות‬!‫תסתובבו‬‫פעם‬‫באזורי‬‫המגורים‬‫של‬‫הקצונה‬‫הבכירה‬‫של‬‫צה‬"‫ל‬. ‫העיניים‬‫יוצאות‬‫מהעושר‬‫שנשפך‬‫עליהם‬.‫כל‬‫האלופים‬‫ותתי‬-‫האלופים‬‫שפורשים‬‫נטמעים‬‫ישר‬ ‫בעמדות‬‫בכירות‬‫בתעשייה‬‫ובמסחר‬-‫שלא‬‫לדבר‬‫על‬‫טייסי‬‫צה‬"‫ל‬,‫שמתקבלים‬‫כמעט‬‫מיד‬‫לאל‬-‫על‬". ‫אפשריות‬ ‫חיוביות‬ ‫תוצאות‬‫חובה‬ ‫לחילי‬ ‫משכורות‬ ‫מתשלום‬: 8.‫משרד‬ ‫מתקציב‬ ‫המשאבים‬ ‫הקצאת‬‫הביטחון‬‫צה‬ ‫או‬"‫לצמצום‬ ‫תביא‬ ‫ל‬‫היקפו‬‫צה‬ ‫של‬"‫ותמנע‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫משאבים‬ ‫בזבוז‬ ‫כך‬"‫בצה‬ ‫מאד‬ ‫הנפוץ‬ ‫א‬"‫ל‬ a.‫הצבא‬ ‫של‬ ‫והמומחיות‬ ‫המקצועיות‬ ‫תעלה‬ ‫הצבא‬ ‫מצמצום‬ ‫כתוצאה‬ b.‫שאינם‬ ‫חיילים‬ ‫לגייס‬ ‫ייאלץ‬ ‫ולא‬ ‫הצרכים‬ ‫לפי‬ ‫מתגיסים‬ ‫לבחור‬ ‫ויוכרח‬ ‫יוכל‬ ‫הצבא‬ ‫לשרות‬ ‫מתאימים‬ 0.‫בצבא‬ ‫השרות‬ ‫של‬ ‫היוקרה‬ ‫את‬ ‫יעלה‬ ‫משכורות‬ ‫מתן‬,‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫לקהלים‬ ‫ויגרום‬‫לשרת‬ ‫לרצות‬ ‫בצבא‬.‫לכן‬,‫המגזרים‬ ‫מכל‬ ‫הגיוס‬ ‫באחוזי‬ ‫לעליה‬ ‫תביא‬ ‫הוגנות‬ ‫משכורות‬ ‫מתן‬ a.‫דתיים‬ ‫בגיוס‬ ‫עליה‬ ‫ותהיה‬ ‫יתכן‬ b.‫בנות‬ ‫בגיוס‬ ‫עליה‬ ‫ותהיה‬ ‫יתכן‬ c.‫ערבים‬ ‫מתנדבים‬ ‫בגיוס‬ ‫עליה‬ ‫ותהיה‬ ‫יתכן‬ 3.‫הכלכלי‬ ‫העול‬‫הצבאית‬ ‫המערכת‬ ‫על‬‫לצ‬ ‫יביא‬‫י‬‫השרות‬ ‫משך‬ ‫מצום‬ a.‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫חיילים‬ ‫ישתחררו‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬‫הישראלי‬ ‫העבודה‬ ‫למעגל‬ ‫יותר‬ ‫מוקדם‬ b.‫באוניברסיטאות‬ ‫יותר‬ ‫מוקדם‬ ‫ללמוד‬ ‫שיתחילו‬ ‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫צעירים‬ ‫יהיו‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫ובמכללות‬ 0.‫צה‬ ‫לחיילי‬ ‫הוגנת‬ ‫משכורת‬"‫צה‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫הקשיים‬ ‫את‬ ‫תצמצם‬ ‫ל‬"‫ותמנע‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫של‬ ‫מורכב‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫הקשיים‬"‫ש‬(‫שרות‬ ‫תנאי‬.) a.‫משמעת‬ ‫ובעיות‬ ‫עריקות‬ ‫ימנעו‬ i.‫משו‬‫בילוש‬ ‫של‬ ‫הכבדה‬ ‫והאנושית‬ ‫הכספית‬ ‫העלות‬ ‫תמנע‬ ‫כך‬ ‫ם‬,‫משפט‬ ‫חיפוש‬ ‫לשרות‬ ‫מתיצבים‬ ‫שאינם‬ ‫חיילים‬ ‫ומאסר‬ b.‫כוזבים‬ ‫רפואיים‬ ‫פטורים‬ ‫לקבל‬ ‫נסיונות‬ ‫ימנעו‬ i.‫של‬ ‫והמרפאות‬ ‫העיר‬ ‫קציני‬ ‫למערך‬ ‫המוקצה‬ ‫מהתקציב‬ ‫חלק‬ ‫ייחסך‬ ‫כל‬ ‫משום‬ ‫צה‬"‫ל‬ 0.‫צה‬ ‫לחיילי‬ ‫הוגנת‬ ‫משכורת‬"‫לל‬ ‫משוררים‬ ‫חיילים‬ ‫ליותר‬ ‫תאפשר‬ ‫ל‬‫וכל‬ ‫גבוהים‬ ‫לימודים‬ ‫מוד‬ ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫ההשכלה‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬-‫ורמת‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫לשיפור‬ ‫וידוע‬ ‫חיוני‬ ‫גורם‬ ‫במדינה‬ ‫החיים‬
  3. 3. ‫אפשריות‬ ‫שליליות‬ ‫תוצאות‬‫חובה‬ ‫לחיילי‬ ‫משכורות‬ ‫מתשלום‬ ‫הכללי‬ ‫הגיוס‬ ‫יצומצם‬ ‫אם‬ a.‫הישראלית‬ ‫מהחברה‬ ‫ונבדל‬ ‫כאליטיסטי‬ ‫להתפס‬ ‫עלול‬ ‫הצבא‬ b.‫יואבדו‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫התוך‬ ‫וכור‬ ‫אינטגרציה‬ ‫של‬ ‫ישנם‬ ‫שעדיין‬ ‫מרכיבים‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫בצבא‬ ‫כעת‬ ‫הקיימים‬ ‫הישראלית‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫אלו‬ ‫על‬,‫שצה‬ ‫כאמור‬"‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מגייס‬ ‫ואיננו‬ ‫העם‬ ‫צבא‬ ‫איננו‬ ‫כבר‬ ‫ממילא‬ ‫ל‬- 05%‫המתאימים‬ ‫הגילאים‬ ‫מכלל‬ ‫חובה‬ ‫לחיילי‬ ‫משכורת‬ ‫תנתן‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫שליליות‬ ‫תוצאות‬ 8.‫השינוי‬ ‫ייעשה‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫בצה‬ ‫שהפגיעה‬ ‫ייתכן‬ ‫במהרה‬ ‫המוצע‬"‫חמורה‬ ‫תהיה‬ ‫ובחברה‬ ‫ל‬ 0.‫המתגייסים‬ ‫שעור‬ ‫במהירות‬ ‫יקטן‬ 3.‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫הניכור‬ ‫הרגשת‬ ‫תגבר‬ ‫סימולציה‬ ‫צה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫היכולים‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫מראות‬ ‫אפשריות‬ ‫סימולציות‬"‫כולה‬ ‫הישראלית‬ ‫והחברה‬ ‫ל‬ ‫הכלכליות‬ ‫ההשלכות‬:‫שלארח‬ ‫להניח‬ ‫יש‬ ‫הכלכליות‬ ‫העלויות‬ ‫למרות‬‫לחיזוק‬ ‫יביא‬ ‫השינוי‬ ‫שנים‬ ‫הכלכלה‬. 8.‫הראשונו‬ ‫בשנים‬‫ת‬‫לשינוי‬‫המשכורות‬ ‫תשלום‬ ‫התחלת‬ ‫עם‬,‫בצה‬ ‫למשכורות‬ ‫ההוצאות‬"‫ל‬ ‫יגדלו‬.‫ספורות‬ ‫שנים‬ ‫תוך‬,‫להניח‬ ‫יש‬,‫ויתיעל‬ ‫הסדיר‬ ‫הצבא‬ ‫הקף‬ ‫יצומצם‬,‫כ‬‫ך‬‫יתכן‬ ‫שכלכלית‬ ‫הסדיר‬ ‫השרות‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫בעלות‬ ‫הגדלה‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬. 0.‫יתרמו‬ ‫סדיר‬ ‫בשרות‬ ‫חיילים‬‫מוצרים‬ ‫לרכוש‬ ‫יכולתם‬ ‫בשל‬ ‫לכלכה‬ 3.‫מאידך‬,‫העבודה‬ ‫למשק‬ ‫רבים‬ ‫חיילים‬ ‫יציאת‬,‫השתתפות‬ ‫בשל‬ ‫עוני‬ ‫ממצב‬ ‫משפחות‬ ‫הוצאת‬ ‫ב‬ ‫החיילים‬‫כלכלית‬ ‫בצמיחה‬ ‫יתמכו‬ ‫הכנסותיהן‬. 0.‫בצה‬ ‫לשרות‬ ‫יידרשו‬ ‫שלא‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫רכישת‬ ‫גם‬"‫ל‬ ‫לכלכלה‬ ‫תמריץ‬ ‫תהיה‬. ‫השלכות‬‫חברתיו‬‫ת‬. 8.‫ימ‬‫נ‬‫ועריקים‬ ‫נפקדים‬ ‫איתור‬ ‫של‬ ‫בעיתי‬ ‫במנגנון‬ ‫הצורך‬ ‫ע‬ 0.‫העניות‬ ‫המשפחות‬ ‫ושעור‬ ‫מספר‬ ‫ירד‬ 3.‫צה‬ ‫עם‬ ‫בהתנגשות‬ ‫יהיו‬ ‫סדיר‬ ‫בשרות‬ ‫חיילים‬ ‫פחות‬"‫לתרום‬ ‫ויוכלו‬ ‫וחברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ל‬ ‫לצה‬"‫ל‬ 0.‫כלכלי‬ ‫כוח‬ ‫בידם‬ ‫שיהיה‬ ‫כיון‬ ‫הסדיר‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫היוקרה‬ ‫תעלה‬ ‫השלכות‬‫תרבותיות‬ 8.‫ישתפר‬ ‫הצבא‬ ‫מעמד‬‫מקצועי‬ ‫ארגון‬ ‫ושל‬ ‫טוב‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫תדמית‬ ‫לצבא‬ ‫שתהיה‬ ‫כיון‬ 0.‫נמוך‬ ‫כלכלי‬ ‫חברתי‬ ‫מעמד‬ ‫בעלות‬ ‫שכבות‬ ‫של‬ ‫קיפוח‬ ‫ימנע‬ 3.‫לצעירים‬ ‫ויוקרתי‬ ‫מקובל‬ ‫נתיב‬ ‫יהיה‬ ‫לאומי‬ ‫בשרות‬ ‫או‬ ‫בצבא‬ ‫שרות‬ ‫השלכות‬‫פוליטיות‬
  4. 4. 8.‫לשרות‬ ‫להצטרף‬ ‫ישאפו‬ ‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫וערבים‬ ‫חרדים‬(‫לאומי‬ ‫שרות‬ ‫או‬ ‫צבאי‬)‫שכר‬ ‫שיהיה‬ ‫כיון‬ ‫בצידו‬ ‫הולם‬.‫תגדל‬ ‫הפוליטית‬ ‫במערכת‬ ‫והערבים‬ ‫החרדים‬ ‫של‬ ‫השותפות‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫פרט‬ ‫יחסי‬-‫מדינה‬, 8.‫כלכלי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫והפרט‬ ‫הצבא‬ ‫בין‬ ‫המתמיד‬ ‫החיכוך‬ ‫ימנע‬ 0.‫ומהמדינה‬ ‫מהצבא‬ ‫מיוחדים‬ ‫ותנאים‬ ‫לסעד‬ ‫יזקקו‬ ‫משפחות‬ ‫פחות‬ 3.‫הולם‬ ‫תיגמול‬ ‫מקבלים‬ ‫וחוסנה‬ ‫למדינה‬ ‫התורמים‬ ‫כי‬ ‫ידע‬ ‫הפרט‬. ‫המערכת‬‫הפוליטית‬ 8.‫הישיבות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫מהשרות‬ ‫הפטורים‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫ביטול‬ ‫או‬ ‫החשיבות‬ ‫ביטול‬,‫חצרות‬ ‫הפוליטית‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫ולכן‬ ‫הרבנים‬ 0.‫מחד‬-‫החרדיות‬ ‫המפלגות‬ ‫של‬ ‫כוחן‬–‫גיוס‬ ‫משתמטי‬ ‫פחות‬ ‫שיהיו‬ ‫כיון‬ ‫יקטן‬ ‫דתיות‬ 3.‫מאידך‬,‫כו‬‫ח‬‫החרדיות‬ ‫המפלגות‬ ‫של‬ ‫ן‬-‫בשל‬ ‫יעלה‬ ‫דתיות‬‫בצבא‬ ‫משרתים‬ ‫של‬ ‫הלגיטימציה‬ ‫צבא‬ ‫יחסי‬-‫מדינה‬ ‫ברורה‬ ‫השפעה‬ ‫אין‬? ‫העבודה‬ ‫שוק‬, 8.‫יקטן‬ ‫שהקפו‬ ‫בצבא‬ ‫לשרת‬ ‫יאלצו‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫מהמשרתים‬ ‫שחלק‬ ‫כיון‬ ‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫יעלה‬ 0.‫תתחזק‬ ‫הכלכלה‬,‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫יעלה‬ ‫ולכן‬ ‫החיילים‬ ‫בידי‬ ‫שיהיו‬ ‫המשאבים‬ ‫בשל‬ ‫תרד‬ ‫והאבטלה‬ 3.‫צה‬ ‫במסגרת‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫ההעסקה‬"‫ל‬‫הצעירים‬ ‫המובטלים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫תוריד‬ ‫או‬ ‫עליה‬ ‫תמנע‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההשכלה‬ 8.‫זמנם‬ ‫את‬ ‫להקדיש‬ ‫יכולים‬ ‫אשר‬ ‫כלכלית‬ ‫מבוססים‬ ‫צעירים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תתחזק‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההשכלה‬ ‫ללימודים‬ 0.‫ללמוד‬ ‫יוכלו‬ ‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫שצעירים‬ ‫כיון‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫יהיו‬ ‫וההשגים‬ ‫תתחזק‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההשכלה‬ ‫בגיל‬ ‫גבוהים‬ ‫לימודים‬81 ‫הק‬ ‫מיהן‬‫שישרתו‬ ‫החברתיות‬ ‫בוצות‬? 8.‫וערבים‬ ‫חרדים‬ ‫יותר‬ ‫ישרתו‬,‫בצה‬ ‫ימצאו‬ ‫אשר‬ ‫עולים‬ ‫בני‬ ‫ויותר‬"‫לקבל‬ ‫יוכלו‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫ל‬ ‫התיכוניים‬ ‫הלימודים‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫שכר‬ 0.‫כלכליים‬ ‫קשיים‬ ‫בשל‬ ‫כיום‬ ‫מרשות‬ ‫הנמנעים‬ ‫מאלו‬ ‫חלק‬ ‫ישרתו‬ .‫הצבא‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬ 8.‫אלו‬ ‫מתוך‬ ‫רבים‬ ‫יהיו‬ ‫הסדיר‬ ‫בשרות‬ ‫בהוגנת‬ ‫הכנה‬ ‫תובטח‬ ‫אם‬‫לשרת‬ ‫יכולים‬ ‫שלא‬(‫בשל‬ ‫בעיו‬‫ת‬‫כלכליות‬)‫לצה‬ ‫לתרום‬ ‫יוכלו‬ ‫אשר‬"‫מיכולתם‬ ‫ל‬ 0.‫יהיה‬ ‫צהל‬‫העם‬ ‫צבא‬‫האוכלוסיה‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫ושיקף‬:‫של‬ ‫ההשתמטות‬ ‫תמנע‬ ‫שכן‬‫אוכלוסיות‬ ‫יותר‬ ‫עשירות‬,‫אתניים‬ ‫דתיים‬ ‫מאפינים‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫עניות‬. ‫פוליטיזציה‬ 8.‫פוליטי‬ ‫פחות‬ ‫ובהגדרתו‬ ‫יותר‬ ‫מקצועי‬ ‫יהיה‬ ‫הצבא‬ 0.‫ייקל‬‫א‬ ‫על‬ ‫לשמור‬-‫צה‬ ‫של‬ ‫פוליטיזציה‬"‫כמקצועי‬ ‫יתפש‬ ‫שהארגון‬ ‫כיון‬ ‫ל‬,‫שתמנע‬ ‫וכיון‬ ‫מצה‬ ‫ההשתמטות‬"‫יותר‬ ‫עשירות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫שלא‬ ‫ל‬,‫דתיים‬ ‫מאפינים‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫עניות‬ ‫אתניים‬. ‫ארגונית‬‫בצה‬"‫ל‬ ‫צה‬ ‫של‬ ‫הארגונית‬ ‫ובתרבות‬ ‫במבנה‬ ‫גדול‬ ‫לשינוי‬ ‫יגרום‬ ‫לחיילים‬ ‫הוגן‬ ‫בממוצע‬ ‫שכר‬ ‫תשלום‬"‫ל‬. ‫השינויי‬‫הת‬ ‫ומערך‬ ‫השלישות‬ ‫במערך‬ ‫יקרו‬ ‫המידיים‬ ‫ם‬"‫ש‬.‫הרבה‬ ‫גוניות‬ ‫והרב‬ ‫ההתמקצעות‬ ‫בצה‬ ‫יותר‬"‫נוספים‬ ‫ארגוניים‬ ‫לשינויים‬ ‫תביא‬ ‫ל‬ ‫מפסיד‬ ‫ומי‬ ‫מרוויח‬ ‫מי‬? 1.‫כיום‬ ‫המשרתים‬ ‫מגזרים‬ ‫של‬ ‫וחברתית‬ ‫כלכלית‬ ‫מאפליה‬ ‫שתמנע‬ ‫בישראל‬ ‫החברה‬ ‫תרויח‬
  5. 5. 2.‫צה‬ ‫ירויח‬"‫יותר‬ ‫מקצועי‬ ‫שיהיה‬ ‫ל‬,‫במערך‬ ‫הצורך‬ ‫שימנע‬ ‫ומשום‬‫ת‬"‫מאידך‬ ‫וענישה‬ ‫מחד‬ ‫ש‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫כלכליים‬ ‫קשיים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ 1. Ben-Dor G, Pedahzur A, Canetti-Nisim D, Zaidise E, Perliger A, Shai Bermanis . I vs We Collective and Individual Factors of Reserve Service Motivation during War and Peace Armed Forces & Society 2008 34: 565 2. Rodman D. Israel’s National Security Doctrine: An Introductory Overview. MERIA 2001; 5 3. Seidman G. From Nationalization to Privatization: The Case of the IDF Armed Forces & Society 2010 36: 716 4. Cohen S. The Israel Defense Forces (IDF): From a "People's Army" to a "Professional Military"-Causes and Implication Armed Forces & Society 1995 21: 237 ‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫חיילים‬ ‫שכר‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התשע‬"‫א‬–0588.‫ח‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוגשה‬"‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫כ‬‫ליו‬"‫ר‬ ‫הכנסת‬‫והסגנים‬‫והונחה‬‫על‬‫שולחן‬‫הכנסת‬‫כ‬ ‫ביום‬"‫ג‬‫בתמוז‬‫התשע‬"‫א‬–00.2.88 ‫ארד‬ ‫בועז‬:‫השוקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬0585 ‫הארץ‬,‫קלין‬ ‫אהוד‬,‫מרץ‬ ‫לין‬ ‫שי‬8991

×