Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ועדת בןן בסט לקיצור השירות

301 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ועדת בןן בסט לקיצור השירות

 1. 1. 1 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫נושא‬‫עמוד‬ ‫הו‬ ‫לפעילות‬ ‫מינוי‬ ‫כתב‬‫ו‬‫עדה‬3 ‫הביטחון‬ ‫לשר‬ ‫הוועדה‬ ‫מכתב‬4 ‫הקד‬‫מה‬6 ‫המלצות‬‫הוועדה‬9 ‫פרק‬‫א‬':‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫והערכיות‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫בחינת‬12 1.‫בישראל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬–‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"12 2.‫השוואתי‬ ‫מבט‬13 3.‫השפעת‬‫מודל‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬"‫העם‬ ‫צבא‬"18 4.‫שונות‬‫החובה‬ ‫בשירות‬–‫המצב‬‫ה‬‫יום‬19 5.‫לשוֹ‬ ‫ההצעה‬‫נוּ‬‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫ת‬21 6.‫המוצע‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במודל‬ ‫הסיכונים‬22 7.‫לאומי‬ ‫שירות‬–‫אזרחי‬25 8.‫שירות‬ ‫קיצור‬‫מגדריים‬ ‫פערים‬ ‫לצמצום‬ ‫כמנוף‬ ‫לגברים‬ ‫החובה‬26 ‫פרק‬‫ב‬':‫תקציביות‬ ‫והשלכות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫לקיצור‬ ‫מודל‬ ‫ביישום‬ ‫כלכליים‬ ‫היבטים‬28 1.‫עקרונות‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ ‫לקביעת‬29 2.‫מרכזיות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬30 •‫וכ‬ ‫הצבאי‬ ‫האיום‬‫האדם‬ ‫וח‬‫ה‬‫נדרש‬30 •‫מימונו‬ ‫ודרך‬ ‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫מבנה‬30 •‫כ‬ ‫איכות‬‫האדם‬ ‫וח‬‫מימונו‬ ‫ודרך‬32 •‫כ‬ ‫כמות‬‫האדם‬ ‫וח‬‫מתקדם‬ ‫וציוד‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫עם‬ ‫והתחלופה‬33 •‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫חייל‬ ‫העסקת‬ ‫עלות‬)‫ה‬‫עלות‬‫ה‬‫אלטרנטיבית‬(34
 2. 2. 2 ‫פרק‬‫ג‬':‫המוצע‬ ‫המודל‬39 1.‫שירות‬ ‫משך‬‫החובה‬39 2.‫המודל‬-‫א‬ ‫שלב‬'39 3.‫מתמשך‬ ‫לקיצור‬ ‫והתמריץ‬ ‫ההתייעלות‬ ‫מנגנון‬40 4.‫ה‬‫ההתייעלות‬ ‫מנגנון‬ ‫דרגתיות‬.41 5.‫המודל‬-‫ב‬ ‫שלב‬'42 6.‫לנשים‬ ‫השירות‬ ‫משך‬43 ‫נספח‬‫א‬'–‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫הערך‬44 ‫ב‬ ‫נספח‬'–‫נתונים‬52 ‫מוסף‬–‫לבני‬ ‫ממוצע‬ ‫חודשי‬ ‫שכר‬2155
 3. 3. 3
 4. 4. 4 ‫ב‬'‫תשס‬ ‫בשבט‬"‫ו‬ 31‫ב‬‫ינואר‬2006 ‫ל‬‫כבוד‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫מר‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫השר‬ ‫כבוד‬, ‫הנדון‬:‫דו‬"‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ ‫לקיצור‬ ‫הוועדה‬ ‫ח‬"‫ל‬ ‫עשר‬ ‫באחד‬‫ב‬‫יולי‬2005‫מינ‬‫קיצור‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שמטרתה‬ ‫בוועדה‬ ‫לחברים‬ ‫אותנו‬ ‫ית‬ ‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬"‫ל‬.‫אנו‬ ‫עתה‬‫הדו‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבדים‬"‫המלצותינו‬ ‫ואת‬ ‫ח‬. ‫הן‬ ‫עינינו‬ ‫לנגד‬ ‫שעמדו‬ ‫המטרות‬:‫אתוס‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ביטחון‬"‫העם‬ ‫צבא‬", ‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫הגלום‬ ‫הכבד‬ ‫הכלכלי‬ ‫הנטל‬ ‫צמצום‬,‫היעילות‬ ‫הגדלת‬‫התשומות‬ ‫בהקצאת‬ ‫הביטחון‬ ‫את‬ ‫המייצרות‬,‫באוכלוסייה‬ ‫הצעירים‬ ‫של‬ ‫רווחתם‬ ‫שיפור‬‫בין‬ ‫השוויון‬ ‫והגדלת‬ ‫המ‬‫גדרי‬‫ם‬.‫הנע‬ ‫להגדלת‬ ‫גם‬ ‫יתרמו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬‫ת‬‫בצה‬ ‫לשרת‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬"‫ל‬. ‫החובה‬ ‫לשירות‬ ‫חדש‬ ‫מודל‬ ‫הצגת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הללו‬ ‫היעדים‬ ‫להשגת‬ ‫חותרות‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬. ‫המוצעת‬ ‫התפיסה‬ ‫ביסוד‬-‫שיר‬ ‫העמדת‬‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫ות‬"‫ל‬‫בעתיד‬‫ונשים‬ ‫לגברים‬ ‫שנתיים‬ ‫על‬ ‫כאחד‬.‫ב‬ ‫יושג‬ ‫זה‬ ‫יעד‬‫הדרגה‬,‫ב‬ ‫כאשר‬‫הראשון‬ ‫שלב‬‫בארבעה‬ ‫יקוצר‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫חודשים‬‫והוא‬‫י‬‫י‬‫הנדרשת‬ ‫החקיקה‬ ‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫לתוקף‬ ‫כנס‬.‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫קיצור‬ ‫ייושם‬‫בשנת‬2010.‫אם‬ ‫האמור‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬‫במצב‬ ‫הרעה‬ ‫תחול‬ ‫הביטחון‬. ‫במטרה‬‫ל‬‫מנקודת‬ ‫הן‬ ‫היעיל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫למשך‬ ‫הגיע‬‫ה‬‫ה‬ ‫ראות‬‫ביטחונית‬‫מנקודת‬ ‫והן‬ ‫ה‬‫המשק‬ ‫ראות‬‫ית‬,‫מנגנון‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬‫חובה‬ ‫לשירות‬,‫מתמיד‬ ‫באופן‬ ‫שיתרום‬‫לקיצור‬ ‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫נוסף‬,‫ו‬‫לשכלול‬‫ה‬‫של‬ ‫הקצאה‬‫הביטחון‬ ‫תשומות‬-‫חובה‬ ‫חיילי‬,‫הקבע‬ ‫צבא‬, ‫מילואים‬ ‫חיילי‬‫ומערכות‬‫מתקדמות‬ ‫טכנולוגיות‬. ‫עבודתה‬ ‫במהלך‬,‫הוועדה‬‫בצבא‬ ‫אלה‬ ‫בנושאים‬ ‫העוסקים‬ ‫מהמומחים‬ ‫רבות‬ ‫סקירות‬ ‫שמעה‬, ‫ובאקדמיה‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬.‫נשענּ‬ ‫כן‬‫וּ‬‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫שנערכו‬ ‫סקרים‬ ‫על‬‫הנוגעים‬‫ב‬‫מספר‬ ‫ס‬‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫הקשורות‬ ‫וגיות‬.‫חיילים‬ ‫עם‬ ‫שוחחו‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬,‫מבסיסי‬ ‫באחד‬ ‫צה‬"‫ל‬,‫מ‬ ‫על‬‫בכלל‬ ‫החובה‬ ‫לשירות‬ ‫ביחס‬ ‫החיילים‬ ‫בקרב‬ ‫הרוח‬ ‫הלכי‬ ‫על‬ ‫מקרוב‬ ‫לעמוד‬ ‫נת‬ ‫בפרט‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנבחנו‬ ‫לרעיונות‬ ‫וביחס‬.
 5. 5. 5
 6. 6. 6 ‫ה‬‫קדמה‬ ‫הקמתה‬ ‫מאז‬‫צבאי‬ ‫בעימות‬ ‫מצויה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬,‫ו‬‫אויביה‬‫עודם‬‫מאיימים‬‫לחסלה‬.‫לנוכח‬ ‫ה‬ ‫האיום‬‫קיומי‬,‫אין‬‫יכולה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫להפסיד‬‫לא‬ ‫אף‬‫אחת‬ ‫מערכה‬.‫ה‬ ‫כוחות‬‫אויב‬ ‫המדינה‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫סדיר‬ ‫צבא‬ ‫מממדי‬ ‫ערוך‬ ‫לאין‬ ‫גדולים‬ ‫מולה‬ ‫העומדים‬, ‫על‬ ‫אשר‬‫כן‬,‫מלכתחילה‬,‫אוּ‬‫פרק‬ ‫תוך‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬ ‫כוח‬ ‫להעמיד‬ ‫שיאפשר‬ ‫צבאי‬ ‫מבנה‬ ‫מץ‬ ‫העימות‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬. ‫נדבכים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫נבנתה‬ ‫הצבאית‬ ‫העוצמה‬–‫שי‬‫כל‬ ‫של‬ ‫חובה‬ ‫רות‬‫בן‬18,‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫במסגרת‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫המיומנות‬.‫צבא‬ ‫להפעיל‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫חירום‬ ‫בשעת‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬.‫ה‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫רכיב‬‫הצבאי‬ ‫ציוד‬‫הטכנולוגית‬ ‫והחדשנות‬. ‫צה‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬"‫בעולם‬ ‫הקיים‬ ‫הצבאי‬ ‫הציוד‬ ‫במיטב‬ ‫להצטייד‬ ‫התאמץ‬ ‫ל‬‫צי‬ ‫ולפתח‬‫וד‬ ‫המקומית‬ ‫הביטחונית‬ ‫התעשייה‬ ‫באמצעות‬ ‫ייחודי‬. ‫העבודה‬ ‫בגיל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫נטל‬ ‫השיתו‬ ‫המילואים‬ ‫ושירות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬, ‫אולם‬‫בכך‬ ‫ראו‬ ‫המדינה‬ ‫תושבי‬‫צ‬‫ור‬‫ך‬‫אתוס‬ ‫סביבו‬ ‫נבנה‬ ‫השנים‬ ‫שעם‬"‫העם‬ ‫צבא‬."‫מאפייניו‬ ‫היו‬ ‫העיקריים‬‫לאומית‬ ‫כחובה‬ ‫בצבא‬ ‫השירות‬ ‫ראיית‬‫ו‬‫ככל‬ ‫רב‬ ‫שוויון‬‫בין‬ ‫האפשר‬ ‫המתגייסים‬.‫החבר‬ ‫פני‬ ‫מגוון‬ ‫את‬ ‫המשקף‬ ‫ממלכתי‬ ‫צבא‬ ‫נוצר‬ ‫כך‬‫ה‬‫זהות‬ ‫היוצר‬ ‫היתוך‬ ‫וכור‬ ‫משותפ‬‫ת‬‫רב‬ ‫עלייה‬ ‫הקולטת‬ ‫במדינה‬-‫תרבותית‬. ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫השתנו‬ ‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫האיומים‬.‫תחושה‬ ‫הייתה‬ ‫השישים‬ ‫בשנות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫ולנוכח‬ ‫פחת‬ ‫הביטחוני‬ ‫שהאיום‬,‫ש‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫הוחלט‬‫החובה‬ ‫ירות‬, ‫בהדרגה‬,‫לשנתיים‬ ‫וחצי‬ ‫משנתיים‬.‫ההתשה‬ ‫ומלחמת‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫בעקבות‬ ‫אולם‬, ‫התחדשו‬‫ה‬‫החובה‬ ‫ושירות‬ ‫גבוהה‬ ‫בעצימות‬ ‫איומים‬‫על‬ ‫הועמד‬‫שנים‬ ‫שלוש‬. ‫כיום‬,‫נוס‬ ‫החלטות‬ ‫בצומת‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬‫ף‬.‫מדיניים‬ ‫תהליכים‬ ‫מתחוללים‬ ‫ובמדינה‬ ‫באזורנו‬, ‫צבאיים‬,‫חברתיים‬,‫דמוגר‬‫א‬‫וטכ‬ ‫פיים‬‫נולוגיים‬,‫העוצמה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בחינה‬ ‫המחייבים‬ ‫והרכבה‬ ‫הנדרשת‬ ‫הצבאית‬. ‫ראשית‬,‫איו‬‫ם‬‫המלחמה‬‫הקצר‬ ‫בטווח‬‫פחת‬–‫נחת‬‫מו‬‫הסכ‬‫מי‬‫ו‬ ‫מצרים‬ ‫עם‬ ‫שלום‬‫עם‬‫ירדן‬, ‫עיר‬‫א‬‫מ‬ ‫יצאה‬ ‫ק‬‫מעגל‬‫המאיימ‬ ‫המדינות‬‫ו‬‫התיישן‬ ‫סוריה‬ ‫של‬ ‫וצבאה‬ ‫עלינו‬ ‫ת‬.‫מנגד‬,‫גברו‬
 7. 7. 7 ‫ואיר‬ ‫הטרור‬ ‫פעולות‬‫א‬‫ב‬ ‫מתקדמת‬ ‫ן‬‫בניית‬‫גרעיני‬ ‫כוח‬,‫איומי‬ ‫השמעת‬ ‫תוך‬‫מדינת‬ ‫על‬ ‫ם‬ ‫ישראל‬. ‫שנית‬,‫שנות‬ ‫במהלך‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫את‬ ‫הגדיל‬ ‫ומאתיופיה‬ ‫לשעבר‬ ‫המועצות‬ ‫מברית‬ ‫העלייה‬ ‫גל‬ ‫בכ‬ ‫התשעים‬-20%‫לצבא‬ ‫המתגייסים‬ ‫בהיקף‬ ‫ניכר‬ ‫לגידול‬ ‫ותרם‬.‫י‬‫צו‬‫י‬‫י‬‫ן‬,‫כי‬‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫מ‬‫ספר‬‫שי‬ ‫הצעירים‬‫ל‬ ‫בהשוואה‬ ‫יפחת‬ ‫גיוס‬ ‫לגיל‬ ‫גיעו‬‫אמצע‬‫האלפיים‬ ‫שנות‬,‫אך‬‫ישוב‬ ‫הוא‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ‫ויעלה‬-2010. ‫שלישית‬,‫החליטה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יש‬ ‫תחילה‬ ‫כי‬‫נטל‬‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫המבוגרת‬,‫ה‬ ‫לכן‬‫היא‬ ‫מגמה‬‫לה‬‫וריד‬‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫על‬ ‫העומס‬ ‫את‬ ‫תחילה‬ ‫המילואים‬ְ‫שמ‬ ‫כך‬‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫בעקבות‬ ‫יפחתו‬ ‫בכללותו‬ ‫הצבא‬ ‫מדי‬.‫המילואים‬ ‫חיילי‬ ‫להעדפת‬ ‫חברתיות‬ ‫סיבות‬‫וכלכליות‬.‫משפחות‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫המילואים‬ ‫חיילי‬,‫בדאגה‬ ‫מחויבים‬ ‫והם‬ ‫ולכלכלתם‬ ‫לצרכיהם‬.‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫העסקתם‬ ‫מחיר‬‫למשק‬‫חיילי‬ ‫משל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫גבוה‬ ‫החובה‬,‫אזרחיים‬ ‫במקצועות‬ ‫שרכשו‬ ‫המיומנות‬ ‫בשל‬. ‫רביע‬‫י‬‫ת‬,‫וממושך‬ ‫מלא‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫האזרחים‬ ‫בין‬ ‫גדול‬ ‫שוויון‬ ‫אי‬ ‫קיים‬,‫לבין‬ ‫אלה‬‫כלל‬ ‫משרתים‬ ‫שאינם‬,‫שונים‬ ‫מטעמים‬ ‫חלקי‬ ‫שירות‬ ‫משרתים‬ ‫או‬. ‫חמישית‬,‫הצבאית‬ ‫הטכנולוגיה‬‫ו‬ ‫מתקדמת‬‫מגדיל‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המימד‬ ‫מיצוי‬‫האפקטיביות‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫הצבא‬ ‫של‬‫ל‬ ‫לתרום‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫יש‬‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫חסכון‬. ‫בחנו‬ ‫לעיל‬ ‫שתוארו‬ ‫התהליכים‬ ‫ובעקבות‬ ‫ממושך‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫הכרוך‬ ‫הכבד‬ ‫הנטל‬ ‫לנוכח‬ ‫בדיונינו‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫היכולת‬ ‫את‬,‫ההוצאה‬ ‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫הפחתה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫ב‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫החלפת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫לביטחון‬ ‫הלאומית‬‫משאבים‬‫אחרים‬ ‫צבאיים‬–‫חדש‬‫נות‬ ‫טכנולוגי‬‫ת‬,‫קבע‬ ‫וצבא‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫חוץ‬ ‫מיקור‬. ‫מהרכיבים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫את‬ ‫הערכנו‬ ‫ההמלצות‬ ‫בגיבוש‬‫לעיל‬ ‫שצוינו‬‫ל‬‫שירות‬ ‫משך‬ ‫הרצוי‬ ‫החובה‬,‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫גם‬ ‫שקלנו‬ ‫אך‬‫כמו‬:‫המשק‬ ‫על‬ ‫משית‬ ‫החובה‬ ‫ששירות‬ ‫הנטל‬; ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫לקביעת‬ ‫הנדרשים‬ ‫הכלכליים‬ ‫התמריצים‬;‫הנובע‬ ‫החברתי‬ ‫המתח‬ ‫משירות‬‫ממושך‬ ‫חובה‬;‫בצבא‬ ‫לשרת‬ ‫המוטיבציה‬ ‫רמת‬;‫בעולם‬ ‫מערביים‬ ‫בצבאות‬ ‫המגמות‬ ‫ופתוח‬ ‫גלובלי‬‫עובדים‬ ‫לתנועות‬;‫הקדמת‬‫המקצועית‬ ‫ההכשרה‬ ‫תהליך‬‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫ויציאה‬ ‫ל‬‫אזרחיים‬ ‫חיים‬;‫ו‬‫את‬ ‫כן‬‫החיצוניים‬ ‫היתרונות‬‫הגלומים‬‫ב‬‫הצעירים‬ ‫רווחת‬‫ו‬‫ל‬‫ח‬‫י‬‫שאינן‬ ‫רותם‬ ‫לכימות‬ ‫ניתנות‬.
 8. 8. 8 ‫הדו‬"‫ח‬,‫כך‬ ‫אם‬,‫פ‬‫ו‬‫של‬ ‫רחבה‬ ‫בסקירה‬ ‫תח‬‫הה‬‫יבטים‬‫ה‬‫חברתיים‬‫ב‬‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫ומ‬‫נתח‬ ‫את‬‫מודל‬ ‫של‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשלכות‬‫החובה‬ ‫שירות‬,‫המ‬‫וצ‬‫על‬ ‫ע‬‫הוועדה‬ ‫ידי‬.‫הש‬ ‫בפרק‬‫ני‬ ‫מ‬‫נ‬‫ו‬‫תחו‬‫ת‬‫מודל‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫המשמעויות‬‫החובה‬ ‫שירות‬,‫ולסיכום‬,‫הדו‬"‫נחתם‬ ‫ח‬‫בהצעת‬ ‫למודל‬ ‫הוועדה‬‫החובה‬ ‫צבא‬‫העתידי‬. ‫להעיר‬ ‫ראוי‬,‫כי‬‫ונותחו‬ ‫הוצגו‬‫בפנינו‬‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫על‬ ‫והשלכותיהם‬ ‫האסטרטגיים‬ ‫האיומים‬ ‫והרכבו‬ ‫הרצוי‬,‫פרק‬ ‫כללנו‬ ‫לא‬ ‫סודיות‬ ‫מטעמי‬ ‫אולם‬‫בנושא‬‫בדו‬"‫ח‬.
 9. 9. 9 ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ 1.‫עיקרון‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬"‫העם‬ ‫צבא‬." 2.‫להעמדת‬ ‫בהתמדה‬ ‫לחתור‬ ‫יש‬‫שנתיים‬ ‫על‬ ‫כאחד‬ ‫ונשים‬ ‫לגברים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬.‫קיצור‬ ‫בהדרגה‬ ‫ייושם‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬.‫משך‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫תצמצם‬ ‫זה‬ ‫ליעד‬ ‫חתירה‬ ‫לבי‬ ‫הגברים‬ ‫של‬ ‫השירות‬‫הנשים‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ‫ן‬. 3.‫א‬ ‫בשלב‬'‫מ‬ ‫יקוצר‬ ‫לבנים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬-36‫ל‬ ‫חודשים‬-32‫חודשים‬.‫יחול‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫שיגויסו‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫על‬‫יולי‬ ‫במחזור‬ ‫החל‬2006‫ואילך‬,‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫וכן‬‫המשרתים‬ ‫היום‬‫ש‬‫מ‬‫צפוי‬ ‫המקורי‬ ‫שחרורם‬ ‫ועד‬‫מ‬‫אוגוסט‬2007‫ואילך‬.‫לא‬ ‫האמור‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫המש‬ ‫על‬ ‫יחול‬‫מקוצרים‬ ‫במסלולים‬ ‫רתים‬. 4.‫ב‬ ‫בשלב‬'‫ב‬ ‫הגברים‬ ‫לכל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫יקוצר‬-‫ארבעה‬‫נוספים‬ ‫חודשים‬,‫מ‬-32‫חודשים‬ ‫ל‬-28‫חודשים‬.‫בשנת‬ ‫ייושם‬ ‫השני‬ ‫השלב‬2010.‫המועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬ ‫אם‬ ‫האמור‬‫ת‬‫ח‬‫ו‬‫הביטחון‬ ‫במצב‬ ‫הרעה‬ ‫ל‬. 5.‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫ליעל‬ ‫במטרה‬,‫ב‬ ‫מתמשך‬ ‫לקיצור‬ ‫תמריץ‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬‫שירות‬ ‫משך‬ ‫החובה‬,‫ב‬ ‫מהבנים‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫שירותם‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫הצבא‬ ‫יוכל‬-‫ארבעה‬‫נוספים‬ ‫חודשים‬. ‫כלומר‬,‫א‬ ‫בשלב‬'‫שירות‬ ‫בין‬ ‫יתוחם‬ ‫הבנים‬ ‫של‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬‫מינימלי‬‫של‬28‫חודשים‬ ְ‫מ‬ ‫לשירות‬‫של‬ ‫רבי‬32‫הצבא‬ ‫צרכי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חודשים‬.‫ב‬ ‫בשלב‬'‫בין‬ ‫הבנים‬ ‫שירות‬ ‫יתוחם‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫שירות‬24‫לשירו‬ ‫חודשים‬ְ‫מ‬ ‫ת‬‫של‬ ‫רבי‬28‫חודשים‬. 6.‫שישרת‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫חייל‬‫צה‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ל‬‫המינימום‬ ‫לתקופת‬ ‫מעבר‬)‫א‬ ‫בשלב‬' ‫מעל‬28‫חודש‬‫ים‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬-32‫חודש‬‫ים‬‫ב‬ ‫ובשלב‬'‫מעל‬24‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫חודשים‬-28 ‫חודשים‬(,‫י‬‫ב‬ ‫זכה‬"‫התמדה‬ ‫גמול‬."‫זה‬ ‫גמול‬‫ו‬ ‫אחיד‬ ‫יהיה‬‫להן‬ ‫הנוכחיות‬ ‫לתמורות‬ ‫יצטרף‬ ‫החייל‬ ‫זכאי‬.‫גוב‬‫י‬ ‫הגמול‬ ‫ה‬‫י‬‫כך‬ ‫קבע‬,‫יהיו‬ ‫ובעין‬ ‫בכסף‬ ‫החייל‬ ‫של‬ ‫התקבולים‬ ‫כל‬ ‫שסך‬ ‫בגיל‬ ‫לגברים‬ ‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫עלות‬ ‫בגובה‬21,‫ש‬ ‫ובלבד‬‫ה‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫תקבולים‬‫לחייל‬ ‫החובה‬,‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫קבע‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬. 7."‫גמול‬‫ההתמדה‬"‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫יעודכן‬,‫להתפתחות‬ ‫בהתאם‬‫בפועל‬‫ב‬‫השכר‬ ‫קריטריוני‬ ‫לעיל‬. 8."‫ההתמדה‬ ‫גמול‬"‫הוא‬ ‫שירותם‬ ‫שמשך‬ ‫החיילים‬ ‫משקל‬ ‫שבו‬ ‫מהמועד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫ל‬ ‫יגיע‬ ‫המינימלי‬ ‫השירות‬-20%‫שש‬ ‫החיילים‬ ‫מכלל‬‫י‬‫התהליך‬ ‫בתחילת‬ ‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫רתו‬.
 10. 10. 10 9."‫ההתמדה‬ ‫גמול‬"‫לגידול‬ ‫בהתאמה‬ ‫בהדרגה‬ ‫יגדל‬‫של‬ ‫חלקה‬‫שירות‬ ‫המשרתת‬ ‫הקבוצה‬ ‫מינימלי‬.‫הוא‬‫של‬ ‫בסכום‬ ‫יחל‬500₪‫לחודש‬,‫כאשר‬‫חלקם‬‫של‬‫המשרתים‬ ‫החיילים‬ ‫ל‬ ‫יגיע‬ ‫מינימאלי‬ ‫שירות‬-20%,‫בהדרגה‬ ‫יגדל‬ ‫והוא‬‫עד‬‫ל‬-2500₪‫לחודש‬,‫כמפורט‬ ‫ב‬‫טבלה‬: ‫התפתחות‬"‫ההתמדה‬ ‫גמול‬" ‫מינימלי‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫החיילים‬ ‫אחוז‬"‫ההתמדה‬ ‫גמול‬")₪( 20500 301800 ‫מדרגת‬ ‫לאחר‬ ‫שנה‬30%2200 ‫מדרגת‬ ‫לאחר‬ ‫שנתיים‬30%2400 ‫שני‬ ‫שלוש‬‫מדרגת‬ ‫לאחר‬ ‫ם‬30%2500 10."‫גמול‬‫ההתמדה‬"‫ישולם‬ ‫החובה‬ ‫לחיילי‬‫חודש‬ ‫מדי‬. 11.‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫שתשרתנה‬ ‫נשים‬-28‫חודש‬‫ים‬‫לגמול‬ ‫זהה‬ ‫כספי‬ ‫בגמול‬ ‫תזכנה‬ ‫עיסוקים‬ ‫באותם‬ ‫לגברים‬ ‫המשולם‬,‫ה‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬-29‫לשירות‬. 12.‫ב‬ ‫שלב‬ ‫של‬ ‫יישומו‬ ‫עם‬',‫ו‬ ‫ההתייעלות‬ ‫מנגנון‬ ‫בהפעלת‬ ‫להמשיך‬ ‫מומלץ‬"‫גמול‬‫ההתמדה‬", ‫בהתאמה‬.‫כלומר‬,‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫לגברים‬ ‫המינימלי‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬24‫חודש‬‫ים‬‫ושירות‬ ְ‫המ‬ ‫החובה‬‫יהיה‬ ‫רבי‬28‫חודש‬‫ים‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫מרבי‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫ישולם‬ ‫ההתמדה‬ ‫גמול‬ ‫לעיל‬ ‫הטבלה‬. 13.‫כדי‬‫ב‬ ‫שלב‬ ‫של‬ ‫יישומו‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬'‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫בצרכי‬ ‫פגיעה‬ ‫ללא‬,‫לנקוט‬ ‫מומלץ‬ ‫שיגדילו‬ ‫צעדים‬ ‫מספר‬‫הלוחם‬ ‫בכוח‬ ‫החיילים‬ ‫אחוז‬ ‫ואת‬ ‫המתגייסים‬ ‫שיעור‬ ‫את‬, ‫כמפורט‬: ‫א‬.‫ש‬ ‫ועיסוקים‬ ‫בתפקידים‬ ‫המשרתות‬ ‫הנשים‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬‫יועדו‬‫בעיקר‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫לגברים‬. ‫ב‬.ְ‫מ‬ ‫את‬ ‫שיצמצמו‬ ‫אמצעים‬ ‫לנקוט‬‫חובה‬ ‫משירות‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ההשתמטות‬ ‫מדי‬, ‫זה‬ ‫ובכלל‬‫הוגנים‬ ‫לא‬ ‫באמצעים‬ ‫המושג‬ ‫פטור‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫להקשות‬. ‫ג‬.‫לבטל‬‫את‬‫ה‬ ‫המסלולים‬‫המיוחדים‬ ‫צבאיים‬)‫כמו‬‫בני‬"‫ונח‬ ‫ש‬"‫ל‬(,‫החל‬–‫מ‬-2008.
 11. 11. 11 ‫ד‬.‫אחרים‬ ‫ציבוריים‬ ‫שירותים‬ ‫להספקת‬ ‫חובה‬ ‫בחיילי‬ ‫משימוש‬ ‫להימנע‬,‫משטרה‬ ‫כגון‬, ‫חינוך‬,‫וכדומה‬ ‫בריאות‬. 14.‫צה‬"‫לבחון‬ ‫ימשיך‬ ‫ל‬‫שימוש‬‫ב‬‫צבאיים‬ ‫אמצעים‬‫אחרים‬,‫כמו‬‫קבע‬ ‫צבא‬‫ו‬‫מערכות‬ ‫טכנולוגיות‬‫מתקדמ‬‫ות‬,‫כתחליף‬‫ל‬‫ש‬ ‫קיצור‬‫החובה‬ ‫ירות‬.‫כך‬ ‫לשם‬‫ת‬‫הצבא‬ ‫לרשות‬ ‫ועמד‬, ‫לעיל‬ ‫שפורטו‬ ‫השלבים‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬,‫תוספת‬‫יי‬ ‫תקציב‬‫עודית‬.‫ה‬‫תקציב‬‫הייעודי‬ ‫המינימלי‬ ‫לשירות‬ ‫מעבר‬ ‫שישרתו‬ ‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫לתגמולם‬ ‫גם‬ ‫מקור‬ ‫יהווה‬.‫הצבא‬ ‫יצמצם‬,‫האפשר‬ ‫ככל‬,‫המינימום‬ ‫לתקופת‬ ‫מעבר‬ ‫המשרתים‬ ‫החיילים‬ ‫מספר‬ ‫את‬, ‫ובתקציב‬‫שיי‬‫חסך‬‫צבאיים‬ ‫אמצעים‬ ‫ירכוש‬‫חל‬‫ו‬‫פיים‬‫צרכיו‬ ‫פי‬ ‫על‬.
 12. 12. 12 ‫פ‬‫א‬ ‫רק‬':‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫והערכיות‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫בחינת‬ 1.‫בישראל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬–‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬" ‫בצה‬ ‫השירות‬"‫מודל‬ ‫על‬ ‫היסטורית‬ ‫הושתת‬ ‫המילואים‬ ‫בצבא‬ ‫והן‬ ‫הסדיר‬ ‫בצבא‬ ‫הן‬ ‫ל‬"‫צבא‬ ‫העם‬."‫השלמה‬ ‫בצורתו‬,‫שנשען‬ ‫האתוס‬‫עליו‬‫מודל‬"‫צב‬‫העם‬ ‫א‬"‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‫כולל‬ ‫מרכיבים‬)‫אכ‬ ‫ראש‬ ‫מצגת‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מבוסס‬"‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫א‬:( •‫אוניברסלי‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬. •‫וש‬ ‫אחידות‬ ‫קיום‬‫י‬‫בהזדמנויות‬ ‫המתגייסים‬ ‫בין‬ ‫וויון‬,‫ובגמול‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫במיצוי‬. •‫שבו‬ ‫צבא‬‫לאומית‬ ‫חובה‬ ‫הנו‬ ‫השירות‬‫ו‬‫שכיר‬ ‫אינו‬ ‫העיקרי‬ ‫הלוחם‬ ‫הכוח‬.. •‫וממלכתיות‬ ‫ייצוגיות‬–‫הצב‬‫מעמדי‬ ‫או‬ ‫סקטוריאלי‬ ‫אינו‬ ‫א‬‫ו‬‫מגוון‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫הרכבו‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫פניה‬ •‫התפיסה‬ ‫ואת‬ ‫לקולקטיב‬ ‫הפרט‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫המדגיש‬ ‫לאומי‬ ‫אתוס‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬‫שהדרך‬ ‫הביטחון‬ ‫בתחום‬ ‫היא‬ ‫לקולקטיב‬ ‫לתרום‬ ‫העיקרית‬. •‫וזהות‬ ‫קולקטיבית‬ ‫חוויה‬ ‫ויוצר‬ ‫העם‬ ‫שדרות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מפגיש‬ ‫בצבא‬ ‫השירות‬‫מ‬‫שותפת‬ ‫ק‬ ‫במדינה‬‫ורב‬ ‫עליה‬ ‫ולטת‬-‫ותרבותית‬ ‫אתנית‬ ‫מבחינה‬ ‫גונית‬. •‫חברתיות‬ ‫משימות‬ ‫בביצוע‬ ‫גם‬ ‫עוסק‬ ‫הצבא‬-‫הצבאי‬ ‫בתחום‬ ‫שאינן‬ ‫לאומיות‬. ‫מודל‬ ‫נשחק‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫המילואים‬ ‫בשירות‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫יצירת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כלכליות‬ ‫מסיבות‬,‫וחברתיות‬ ‫צבאיות‬.‫בפועל‬,‫מן‬ ‫יחסית‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫למילואים‬ ‫גויס‬ ‫הכ‬‫הש‬ ‫אי‬ ‫ותחושת‬ ‫לשירות‬ ‫שירים‬‫י‬‫גברה‬ ‫וויון‬.‫אל‬ ‫גורמים‬‫ה‬,‫הלחץ‬ ‫להתגברות‬ ‫בנוסף‬ ‫הביטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫להפחתת‬,‫באתוס‬ ‫השחיקה‬"‫ההיתוך‬ ‫כור‬"‫הליברלי‬ ‫האתוס‬ ‫והתגברות‬- ‫אזרחי‬,‫של‬ ‫נורמות‬ ‫ולהפעיל‬ ‫מבעבר‬ ‫יותר‬ ‫המשרתים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הצבא‬ ‫מן‬ ‫התובע‬ ‫תקין‬ ‫מנהל‬,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫ניצול‬ ‫כולל‬-‫השחיקה‬ ‫קיבלה‬ ‫שלאחרונה‬ ‫לכך‬ ‫הביאו‬ ‫הנ‬"‫ל‬‫גושפנקה‬‫החדש‬ ‫המילואים‬ ‫מודל‬ ‫באמצעות‬ ‫רשמית‬,‫על‬ ‫רק‬ ‫השירות‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫המחיל‬ ‫מ‬ ‫מיעוט‬‫קרב‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משוחררי‬. ‫נותר‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬,‫אפוא‬,‫סממן‬‫מודל‬ ‫תפיסת‬ ‫של‬ ‫בלעדי‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫בשירות‬ ‫שגם‬ ‫למרות‬ ‫הבדלים‬ ‫נוצרו‬ ‫זה‬‫ממש‬ ‫של‬‫והס‬ ‫הקושי‬ ‫במהות‬‫בפטורים‬ ‫וכן‬ ‫שונים‬ ‫פרטים‬ ‫בין‬ ‫בשירות‬ ‫יכון‬ ‫ה‬‫היהודית‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫לחלקים‬ ‫קיימים‬)‫כמפורט‬‫להלן‬.(
 13. 13. 13 ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫בקרב‬,‫ההנחה‬ ‫מקובלת‬,‫עקרונותיו‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫לשמר‬ ‫רצוי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬ ‫מודל‬ ‫של‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫החובה‬ ‫בשירות‬,‫האחידות‬ ‫ואת‬ ‫האוניברסלי‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫והש‬‫י‬‫ה‬ ‫בין‬ ‫וויון‬‫משרתים‬,‫האפשר‬ ‫ובמידת‬,‫את‬ ‫לשפר‬ ‫אף‬‫הע‬‫י‬‫האחרון‬ ‫קרון‬.‫זו‬ ‫הנחה‬ ‫ערכיים‬ ‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מבוססת‬)‫שחלקם‬,‫במחלוקת‬ ‫שנוי‬ ‫אולי‬,‫וחלקם‬,‫אולי‬,‫פחות‬ ‫בתקופת‬ ‫מאשר‬ ‫כיום‬ ‫רלבנטי‬"‫בנ‬‫י‬‫י‬‫ת‬‫האומה‬(",‫ב‬ ‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫י‬‫טחוניים‬. ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫מקובל‬,‫הב‬ ‫במצב‬ ‫כי‬‫י‬‫בישראל‬ ‫טחוני‬,‫נודעת‬‫של‬ ‫לאיכותו‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫שלהם‬ ‫המוטיבציה‬ ‫ורמת‬ ‫המשרתים‬ ‫כישורי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫נשענת‬ ‫זו‬ ‫ואיכות‬ ‫הלוחם‬ ‫הכוח‬. )‫פירוט‬‫בפרק‬‫הכלכלי‬.( ‫עולה‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫שהובאו‬ ‫מסקירות‬,‫האוניברסלי‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫בוטל‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬ ‫כי‬ ‫וולונטרי‬ ‫הפך‬ ‫בצבא‬ ‫והשירות‬,‫מבי‬ ‫ורבים‬ ‫המתגייסים‬ ‫של‬ ‫איכותם‬ ‫ירדה‬‫מתגייסים‬ ‫ניהם‬ ‫השכלתית‬ ‫או‬ ‫תעסוקתית‬ ‫מחדל‬ ‫ברירת‬ ‫מתוך‬ ‫לצבא‬,‫להם‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫כישוריהם‬ ‫שכן‬ ‫האזרחי‬ ‫בשוק‬ ‫דומים‬ ‫בתנאים‬ ‫תעסוקה‬ ‫למצוא‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫לרכוש‬.‫אל‬ ‫במדינות‬‫ו‬, ‫מוביליות‬ ‫ערוץ‬ ‫המתגייסים‬ ‫עבור‬ ‫מהווה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬‫חלופי‬,‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫באמצעותו‬ ‫השכלה‬ ‫לרכוש‬,‫מקצ‬ ‫הכשרה‬‫שכר‬ ‫ורמת‬ ‫ועית‬,‫האזרחי‬ ‫בשוק‬ ‫להשיג‬ ‫ביכולתם‬ ‫שאין‬. ‫לפיכך‬,‫ביותר‬ ‫המובחרים‬ ‫האנוש‬ ‫ממשאבי‬ ‫ליהנות‬ ‫לצבא‬ ‫מאפשר‬ ‫החובה‬ ‫שגיוס‬ ‫בעוד‬,‫מעבר‬ ‫בשכר‬ ‫תעסוקה‬ ‫של‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫התנדבותי‬ ‫לשירות‬,‫זה‬ ‫מצב‬ ‫לשנות‬ ‫עלול‬.‫גם‬ ‫עלינו‬ ‫מקובלת‬ ‫ההנחה‬,‫מודל‬ ‫להנהגת‬ ‫המרכזיים‬ ‫היסודות‬ ‫אחד‬ ‫שהייתה‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫האחידות‬ ‫למידת‬ ‫כי‬ ‫והש‬‫י‬‫ו‬‫ועל‬ ‫להתגייס‬ ‫המוטיבציה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫בשירות‬ ‫ובהזדמנויות‬ ‫בחובות‬ ‫ויון‬ ‫המוטיבציה‬‫השירות‬ ‫במהלך‬. ‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫המסקנה‬,‫כי‬‫ב‬ ‫איומים‬ ‫של‬ ‫הנוכחית‬ ‫הרמה‬ ‫מתקיימת‬ ‫עוד‬ ‫כל‬‫י‬‫על‬ ‫טחוניים‬ ‫ישראל‬,‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במודל‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬,‫עיקר‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫לשמר‬ ‫שינסה‬ ‫ראוי‬‫הגיוס‬ ‫ון‬ ‫ע‬ ‫ואת‬ ‫האוניברסלי‬‫י‬‫הש‬ ‫קרון‬‫י‬‫המתגייסים‬ ‫בין‬ ‫וויון‬,‫משאבי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫מיצוי‬ ‫תוך‬ ‫הצבא‬ ‫לרשות‬ ‫העומד‬ ‫האנוש‬. 2.‫השוואתי‬ ‫מבט‬ ‫הרצוי‬ ‫הצבא‬ ‫במודל‬ ‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫דיונים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מתרחש‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫בקיצור‬ ‫הדיון‬.‫על‬ ‫זה‬ ‫רקע‬,‫לציין‬ ‫ראוי‬,‫בי‬ ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫לא‬ ‫שכיום‬ ‫אף‬ ‫כי‬‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫טול‬"‫או‬ ‫ל‬ ‫הדרסטי‬ ‫קיצורו‬,‫ובהמשך‬ ‫נוספים‬ ‫לקיצורים‬ ‫בדרך‬ ‫כשלב‬ ‫להיתפס‬ ‫עשוי‬ ‫מתון‬ ‫קיצור‬ ‫גם‬ ַ‫ומ‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫לביטול‬ ‫אף‬ ‫אולי‬ֲ‫ע‬ָ‫ב‬‫התנדבותי‬ ‫לצבא‬ ‫ר‬,‫בשכר‬.‫נדונים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫רעיונות‬ ‫בתקשורת‬ ‫לעתים‬)‫למשל‬,‫שלח‬ ‫עפר‬,"‫והכסף‬ ‫המגש‬:‫בצה‬ ‫מהפכה‬ ‫דרושה‬ ‫מדוע‬"‫ל‬",2003(
 14. 14. 14 ‫ו‬‫לכך‬ ‫עדויות‬ ‫ישנן‬,‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫גם‬ ‫מחלחלים‬ ‫שהם‬)‫הראל‬ ‫עמוס‬,"‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫העם‬ ‫צבא‬ ‫מרעיון‬ ‫נפרדים‬",‫הארץ‬,30/7/2004.(‫צה‬ ‫של‬ ‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫במרכז‬"‫נכתבו‬ ‫ל‬ ‫ועדה‬ ‫הוקמה‬ ‫הביטחון‬ ‫ובמערכת‬ ‫לנושא‬ ‫הקשורים‬ ‫עמדה‬ ‫וניירות‬ ‫מחקרים‬,‫האלוף‬ ‫ועדת‬ ‫שפר‬ ‫במילואים‬,‫בשאלה‬ ‫שעסקה‬"‫צבא‬‫לאן‬ ‫החובה‬?" ‫בצה‬ ‫והדיון‬ ‫הציבורי‬ ‫שהדיון‬ ‫נראה‬"‫מושפע‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫ל‬‫ים‬‫זרים‬ ‫בצבאות‬ ‫מהנעשה‬ ‫מעט‬ ‫לא‬, ‫כן‬ ‫על‬,‫בעולם‬ ‫אחרים‬ ‫בצבאות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫קצר‬ ‫השוואתי‬ ‫במבט‬ ‫טעם‬ ‫יש‬. )‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מבוססת‬ ‫זו‬ ‫סקירה‬:‫ד‬.‫ז‬"‫וג‬ ‫ק‬.‫ראביד‬"‫זרים‬ ‫צבאות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬:‫משווה‬ ‫ניתוח‬ ‫שינוי‬ ‫תהליך‬ ‫של‬‫הצבא‬ ‫מודל‬".‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫המחלקה‬ ‫מחקר‬ ‫ענף‬,2001,‫נתונים‬ ‫ועל‬ ‫ממד‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫ענף‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שסופקו‬"‫ה‬.(‫לשירות‬ ‫רק‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫השוואתי‬ ‫מבט‬ ‫לגברים‬ ‫הצבאי‬,‫לנשים‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מתקיים‬ ‫בה‬ ‫בעולם‬ ‫היחידה‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫שכן‬, ‫חוק‬ ‫בתוקף‬. ‫האידיאלית‬ ‫בצורתו‬,‫גיו‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫צבא‬‫הנו‬ ‫חובה‬ ‫ס‬"‫המונים‬ ‫צבא‬",‫האזרחים‬ ‫כל‬ ‫בו‬ ‫לצבא‬ ‫מגויסים‬ ‫מסוים‬ ‫בגיל‬ ‫הכשירים‬,‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫החובה‬ ‫ורכיב‬. ‫דמוקרטיות‬ ‫במדינות‬,‫ב‬ ‫איום‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫תפיסת‬ ‫מחייב‬ ‫זה‬ ‫מודל‬‫י‬‫של‬ ‫וקיומו‬ ‫משמעותי‬ ‫טחוני‬ ‫לאומי‬ ‫אתוס‬,‫השירות‬ ‫בחובת‬ ‫התומך‬.‫כזה‬ ‫אתוס‬‫מלחמ‬ ‫בעתות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫התקיים‬‫ה‬)‫למשל‬ ‫העולם‬ ‫מלחמות‬(,‫פתורים‬ ‫בלתי‬ ‫גבול‬ ‫סכסוכי‬ ‫להן‬ ‫שיש‬ ‫במדינות‬ ‫בעיקר‬ ‫כיום‬ ‫ומתקיים‬)‫יוון‬, ‫תורכיה‬(‫שכנה‬ ‫מעצמה‬ ‫מצד‬ ‫איום‬ ‫תפיסת‬ ‫או‬)‫טאיוואן‬,‫פינלנד‬,‫בריה‬ ‫קריסת‬ ‫עד‬ ‫לפחות‬"‫מ‬.( ‫שוויץ‬ ‫הן‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאות‬‫וגרמניה‬,‫בראשונה‬ ‫כאשר‬‫מטעמים‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫מתקיים‬ ‫טהו‬ ‫אידיאולוגיים‬‫רים‬‫עליה‬ ‫שאין‬ ‫אף‬‫משמעותי‬ ‫איום‬,‫ו‬‫בשנ‬‫י‬‫י‬‫ה‬,‫לקיום‬ ‫העיקרית‬ ‫הסיבה‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫הנה‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬,‫לשירות‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫הבחירה‬ ‫למתגייסים‬ ‫שניתנת‬ ‫אף‬ ‫אזרחי‬. ‫ככלל‬,‫הדמוקרטיות‬ ‫המדינות‬ ‫במרבית‬ ‫המגמה‬,‫מל‬ ‫מאז‬‫חמת‬‫הע‬‫ולם‬‫השנ‬‫י‬‫ה‬ ‫יה‬‫י‬‫א‬‫להקטין‬ ‫הצבא‬ ‫את‬.‫המקרים‬ ‫ברוב‬,‫דבר‬ ‫של‬ ‫פירושו‬,‫דע‬‫ההמונים‬ ‫צבא‬ ‫מודל‬ ‫יכת‬,‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫וחובה‬ ‫שליחות‬,ַ‫ומ‬ֲ‫ע‬ָ‫ב‬‫יותר‬ ‫לצבא‬ ‫הדרגתי‬ ‫ר‬‫מקצועי‬‫בשכר‬ ‫העסקה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬. ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫ביטלו‬ ‫המדינות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬,‫יחסית‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫רובן‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫הקטנתו‬ ‫או‬ ‫האיום‬ ‫הסרת‬ ‫לאחר‬.‫בריטניה‬,‫שב‬ ‫הראשונה‬ ‫האירופית‬ ‫המדינה‬ ‫שהייתה‬‫י‬‫טלה‬ ‫את‬‫החובה‬ ‫שירות‬,‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עשתה‬-1963,‫שנים‬ ‫עשרה‬ ‫שמונה‬‫מל‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬‫העולם‬ ‫חמת‬ ‫ההכרה‬ ‫שהתבססה‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫השנייה‬,‫אימפריאלית‬ ‫מעצמה‬ ‫תהא‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫כי‬.‫ארה‬"‫ב‬ ‫ב‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫ביטלה‬-1973,‫ב‬ ‫הולנד‬-1996‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫וצרפת‬2000.
 15. 15. 15 ‫זאת‬ ‫עם‬,‫מקצ‬ ‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫מצבא‬ ‫המעבר‬‫ה‬ ‫ועי‬‫וא‬‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫הדרגתי‬.‫למשל‬,‫שעברה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬,‫קיים‬ ‫היה‬ ‫עדיין‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫ברוב‬:10‫מתוך‬14‫נאט‬ ‫חברות‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬"‫ו‬ ‫ו‬-14‫מדינות‬ ‫מתוך‬ ‫נאט‬ ‫חברות‬ ‫שאינן‬ ‫אירופה‬"‫בצבאן‬ ‫החובה‬ ‫רכיב‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ ‫ו‬,‫ואת‬ ‫תחולתו‬ ‫את‬ ‫שצמצמו‬ ‫הגם‬ ‫אורכו‬. ‫הת‬‫שוֹ‬ ‫ומתקיימת‬ ‫קיימה‬‫נוּ‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫מופעל‬ ‫בה‬ ‫בצורה‬ ‫רבה‬ ‫ת‬,‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫באורך‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫ובחלקו‬,‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬.‫בארה‬"‫ב‬,‫התקיים‬ ‫בה‬‫עד‬1973 ‫שנתיים‬ ‫בן‬ ‫אוניברסלי‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫לכאורה‬,‫גויס‬‫הגיוס‬ ‫מחייבי‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫בפועל‬,‫אפילו‬ ‫ה‬ ‫נבחרו‬ ‫בה‬ ‫ויטנאם‬ ‫מלחמת‬ ‫בתקופת‬‫גורל‬ ‫בהטלת‬ ‫מגויסים‬. ‫מדינות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫ישנן‬‫ש‬‫התקיים‬)‫מתקיים‬ ‫ועדיין‬(‫בהן‬"‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫פסבדו‬",‫כלומר‬,‫הגיוס‬ ‫סלקטיבי‬ ‫הנו‬,‫כאשר‬‫נמוך‬ ‫גיל‬ ‫שכבת‬ ‫כל‬ ‫מתוך‬ ‫הגיוס‬ ‫ושיעור‬ ‫פטור‬ ‫ניתן‬ ‫רבות‬ ‫לקבוצות‬ ‫יחסית‬.‫בבלגיה‬ ‫המצב‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫כליל‬ ‫שביטלו‬ ‫לפני‬ ‫וצרפת‬ ‫הולנד‬,‫וזה‬ ‫המצ‬‫ובגרמניה‬ ‫בדנמרק‬ ‫כיום‬ ‫ב‬,‫בשוודיה‬ ‫גם‬ ‫מסוימת‬ ‫ובמידה‬,‫ואיטליה‬ ‫נורבגיה‬. ‫שוֹ‬ ‫גם‬ ‫קיימת‬‫נוּ‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫באורך‬ ‫ת‬.‫בת‬ ‫טירונות‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫עוברים‬ ‫בשוויץ‬15‫שבועות‬, ‫עד‬ ‫לשרת‬ ‫עליהם‬ ‫שלאחריה‬28‫של‬ ‫תקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫שבועות‬22‫שנה‬.‫שירות‬ ‫אורך‬ ‫הו‬ ‫בגרמניה‬ ‫החובה‬‫א‬10‫חודשים‬‫ו‬‫ל‬‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫לבין‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫בחירה‬ ‫יש‬ ‫מתגייס‬ ‫אזרחי‬.10‫ה‬ ‫חודשים‬‫יה‬‫גם‬‫שבוטל‬ ‫לפני‬ ‫בצרפת‬ ‫השירות‬ ‫אורך‬.‫השירות‬ ‫אורך‬ ‫היה‬ ‫בהולנד‬ ‫שבוטל‬ ‫לפני‬ ‫שנה‬.‫שנתיים‬ ‫הנו‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫אורך‬ ‫בטאיוואן‬.‫שירות‬ ‫בה‬ ‫מדינה‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫הנו‬ ‫החובה‬36‫חודשים‬,‫כבישראל‬. ‫לשם‬‫המחש‬‫ה‬,‫להל‬ ‫מובאת‬‫בתחום‬ ‫אירופה‬ ‫במדינות‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫המראה‬ ‫השוואתית‬ ‫טבלה‬ ‫ן‬ ‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬)‫מתוך‬ ‫לקוח‬.Haltiner, K 36-4., pp25., Vol1998,Armed Forces and Society.W.(‫עדכונים‬ ‫הוכנסו‬ ‫בטבלה‬ ‫פורסמה‬ ‫שבה‬ ‫התקופה‬ ‫מן‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫הידוע‬ ‫את‬ ‫המבטאים‬ ‫קלים‬.‫שינויים‬ ‫שחלו‬ ‫יתכן‬ ‫לנו‬ ‫ידועים‬ ‫שאינם‬ ‫נוספים‬.
 16. 16. 16 ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ ‫באירופה‬ ‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫עתידיות‬ ‫ומגמות‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫מדינה‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ )‫בחודשים‬( ‫עתידיות‬ ‫מגמות‬ ‫גרמניה‬10 )‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫אופציה‬ ‫קיימת‬ ‫אזרחי‬ ‫לשירות‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬( ‫חודשים‬ ‫לתשעה‬ ‫צמצום‬ ‫ש‬‫ו‬‫וייץ‬4 )‫ב‬‫שירות‬ ‫חובת‬ ‫תוספת‬ ‫מילואים‬( ‫דנמרק‬11-4 ‫הולנד‬‫ב‬ ‫בוטל‬-1996 ‫בלגיה‬‫ב‬ ‫בוטל‬-1992 ‫בריטניה‬‫ב‬ ‫בוטל‬-1973 ‫אירלנד‬‫בוטל‬ ‫אוסטריה‬6‫ביטול‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫צרפת‬10‫ב‬ ‫בוטל‬-2001 ‫איטליה‬10‫עד‬2006‫יבוטל‬ ‫פורטוגל‬4‫ב‬ ‫בוטל‬-2003 ‫ספרד‬9‫ב‬ ‫בוטל‬-2002 ‫קפריסין‬26 ‫אסטוניה‬12 ‫בולגריה‬12 ‫הונגריה‬9 ‫צ‬'‫כיה‬12 ‫יוון‬18-15‫ביטול‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫שוודיה‬11-7 ‫נורווגיה‬12-9 ‫ישראל‬36)‫גברים‬(
 17. 17. 17 ‫הסלקטיבית‬ ‫והפעלתו‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫מקיצור‬ ‫כתוצאה‬,‫הכוח‬ ‫מכלל‬ ‫החובה‬ ‫מגויסי‬ ‫שיעור‬ ‫נתונים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫עליהן‬ ‫המדינות‬ ‫במרבית‬ ‫בהדרגה‬ ‫קטן‬ ‫הצבאי‬.‫למשל‬,‫ובפורטוגל‬ ‫בדנמרק‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ ‫היה‬ ‫הוא‬23%‫ובשבדיה‬37%.‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫היוו‬ ‫בצרפת‬36%‫מן‬ ‫הביטול‬ ‫לפני‬ ‫שיעורם‬ ‫היה‬ ‫ובבריטניה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שבוטל‬ ‫לפני‬ ‫החיילים‬28%.‫בגרמניה‬ ‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫היוו‬29%‫הצבא‬ ‫מן‬ ‫אחוז‬)‫אזרחי‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫כולל‬,‫יחסית‬ ‫גדול‬ ‫רכיב‬ ‫שהוא‬ ‫הג‬ ‫בצבא‬‫רמני‬(‫שנת‬ ‫עד‬2000,‫את‬ ‫דרסטי‬ ‫באופן‬ ‫שתקטין‬ ‫רפורמה‬ ‫הונהגה‬ ‫זו‬ ‫משנה‬ ‫החל‬ ‫אך‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫מכלל‬ ‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫שיעור‬. ‫כלל‬ ‫בדרך‬,‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫מכלל‬ ‫החובה‬ ‫משרתי‬ ‫שיעור‬ ‫והקטנת‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬,‫נראים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫לביטולו‬ ‫בדרך‬ ‫כשלבים‬,‫באסטרט‬ ‫כרכיב‬ ‫נראה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫וביטול‬‫גיה‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫צמצום‬ ‫של‬ ‫כוללת‬.‫עולה‬ ‫שבידינו‬ ‫מהנתונים‬,‫ביטול‬ ‫כי‬ ‫בריטניה‬ ‫כמו‬ ‫במדינות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬,‫ארה‬"‫מא‬ ‫מתונות‬ ‫לעליות‬ ‫הביא‬ ‫וצרפת‬ ‫ב‬‫ו‬‫בשיעור‬ ‫ד‬ ‫בצבא‬ ‫המועסקים‬ ‫והאזרחים‬ ‫הקבע‬ ‫משרתי‬,‫מכאן‬,‫לשם‬ ‫בעיקר‬ ‫נוצל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שביטול‬ ‫הצבאי‬ ‫הכוחות‬ ‫סדר‬ ‫הקטנת‬.‫בהו‬‫לנד‬,‫למשל‬,‫את‬ ‫בכמחצית‬ ‫הקטין‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫ביטול‬ ‫זו‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫המזוינים‬ ‫הכוחות‬. ‫ה‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאת‬‫יא‬‫שווי‬‫ץ‬,‫בה‬,‫כאמור‬,‫אוניברס‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫נהוג‬‫א‬‫קצר‬ ‫לי‬,‫שלאחריו‬ ‫ממושכת‬ ‫לתקופה‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫חובת‬ ‫קיימת‬.‫על‬ ‫כולו‬ ‫כמעט‬ ‫מושתת‬ ‫השוויצרי‬ ‫הצבא‬ ‫נ‬ ‫בו‬ ‫שגם‬ ‫ואף‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬‫י‬‫מ‬ ‫כרת‬‫בשכר‬ ‫משרתים‬ ‫על‬ ‫גוברת‬ ‫התבססות‬ ‫של‬ ‫גמה‬,‫בעיקר‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫מיומנות‬ ‫הדורשים‬ ‫בתפקידים‬,‫מתוחכמים‬ ‫קרב‬ ‫מטוסי‬ ‫הטסת‬ ‫כמו‬,‫עדיין‬ ‫זו‬ ‫מספרית‬ ‫מבחינה‬ ‫זניחה‬ ‫מגמה‬.‫ט‬‫א‬‫הינה‬ ‫יוואן‬‫לענייננו‬ ‫רלבנטית‬ ‫דוגמא‬,‫סיכון‬ ‫בה‬ ‫קיים‬ ‫שכן‬ ‫ב‬‫י‬‫בלחימה‬ ‫צורך‬ ‫של‬ ‫ממשית‬ ‫ואפשרות‬ ‫טחוני‬.‫בטאיוואן‬,‫ביש‬ ‫כמו‬‫ראל‬,‫החובה‬ ‫משרתי‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מהווים‬‫הסדיר‬ ‫הצבאי‬ ‫הכוח‬)‫המדויק‬ ‫השיעור‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫בידינו‬ ‫אין‬(,‫גם‬ ‫אך‬ ‫המקצועי‬ ‫הקבע‬ ‫צבא‬ ‫על‬ ‫גוברת‬ ‫והתבססות‬ ‫סלקטיבי‬ ‫יותר‬ ‫לגיוס‬ ‫בהדרגה‬ ‫עוברת‬ ‫טאיוואן‬. ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫למגמה‬ ‫העיקרי‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫והמדיני‬ ‫הצבאי‬ ‫האיום‬ ‫בהקטנת‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫אף‬ ‫שירות‬ ‫צמצום‬‫ביטולו‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫החובה‬,‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫לגורם‬ ‫מצטרפים‬,‫ש‬‫החשובים‬ ‫ש‬‫ב‬‫ה‬‫ם‬: •‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫בעליית‬ ‫הכרוכים‬ ‫ואידיאולוגיים‬ ‫חברתיים‬ ‫גורמים‬ ‫סכסוכים‬ ‫לפתרון‬ ‫מזוינים‬ ‫כוחות‬ ‫בהפעלת‬ ‫הערכית‬ ‫בתמיכה‬ ‫וירידה‬. •‫צבאיים‬ ‫גורמים‬–‫והתפתחויות‬ ‫והמשימות‬ ‫האיומים‬ ‫באופי‬ ‫שינויים‬‫טכנולוגיות‬ ‫לכך‬ ‫המביאים‬,‫הלוחם‬ ‫בכוח‬ ‫הכלולים‬ ‫החיילים‬ ‫במספר‬ ‫פחות‬ ‫תלויה‬ ‫צבאית‬ ‫שהכרעה‬ ‫לרשותם‬ ‫העומדים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫ובאמצעים‬ ‫המקצועית‬ ‫ברמתם‬ ‫ויותר‬.
 18. 18. 18 •‫כלכליים‬ ‫גורמים‬–‫מכוח‬ ‫מסוימת‬ ‫גיל‬ ‫שכבת‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫לחברה‬ ‫העלות‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬,‫החובה‬ ‫משרתי‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫בתחלופה‬ ‫הכרוכה‬ ‫העלות‬‫ההכשרה‬ ‫והוצאות‬ ‫בכך‬ ‫הכרוכות‬,‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫הכלכלית‬ ‫היעילות‬,‫של‬ ‫הגובר‬ ‫והצורך‬ ‫מצטמצם‬ ‫או‬ ‫נתון‬ ‫תקציב‬ ‫מתוך‬ ‫מתוחכמים‬ ‫לחימה‬ ‫באמצעי‬ ‫להשקיע‬ ‫הצבא‬. ‫להניח‬ ‫ניתן‬,‫הנ‬ ‫הגורמים‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫כי‬"‫בקיצור‬ ‫הנוכחי‬ ‫לעיסוק‬ ‫הרקע‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫ל‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אפשרי‬.‫להני‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬‫ח‬,‫טווח‬ ‫וארוכת‬ ‫עקרונית‬ ‫בראייה‬,‫בעתיד‬ ‫כי‬,‫יופחתו‬ ‫אם‬ ‫אופיים‬ ‫ישתנה‬ ‫או‬ ‫האיום‬ ‫תפיסת‬ ‫או‬ ‫האיומים‬,‫ו‬ ‫השירות‬ ‫לקיצור‬ ‫נוספים‬ ‫לחצים‬ ‫יופעלו‬/‫או‬ ‫סלקטיבי‬ ‫ליותר‬ ‫להפיכתו‬. ‫בתחום‬ ‫החוקרים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫פי‬ ‫על‬)‫ידי‬ ‫על‬ ‫שצוטטו‬ ‫כפי‬‫פרופ‬'‫לפני‬ ‫בהרצאתו‬ ‫ארי‬ ‫בן‬ ‫איל‬ ‫הוועדה‬(,‫חובה‬ ‫מצבא‬ ‫המעבר‬‫גיוס‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫לצבא‬‫התנדבותי‬‫סכנות‬ ‫גם‬ ‫בחובו‬ ‫טומן‬ ‫ופוליטיות‬ ‫חברתיות‬.‫אלה‬ ‫חוקרים‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫התנדבות‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫הגיוס‬ ‫כאשר‬,‫במשך‬ ‫נוצר‬ ‫מסוימות‬ ‫ממשפחות‬ ‫ואף‬ ‫מסוימת‬ ‫חברתית‬ ‫משכבה‬ ‫באים‬ ‫המתגייסים‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫הזמן‬,‫שבהן‬ ‫הוריהם‬ ‫בעקבות‬ ‫לצבא‬ ‫מתגייסים‬ ‫ובנות‬ ‫בנים‬.‫מ‬ ‫להתפתח‬ ‫עלולה‬ ‫כך‬‫עין‬"‫קסטה‬"‫ה‬‫מאמצת‬ ‫ותפיסות‬ ‫ערכים‬,‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שאינם‬,‫שהצבא‬ ‫לכך‬ ‫להביא‬ ‫העלול‬ ‫דבר‬ ‫אף‬ ‫קיצונים‬ ‫ובמקרים‬ ‫הכלליות‬ ‫ההעדפות‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫שאינם‬ ‫שיקולים‬ ‫יפעיל‬ ‫הזרוע‬ ‫בכוח‬ ‫השלטון‬ ‫על‬ ‫ישתלט‬. ‫אחרים‬ ‫חוקרים‬)Boene, B., Archive European Sociologee, XXXI, 1990, pp. 3-59( ‫סוברים‬,‫מופרזת‬ ‫זו‬ ‫סכנה‬ ‫כי‬,‫החברה‬ ‫למשאבי‬ ‫הנזקק‬ ‫מוסדי‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫הצבא‬ ‫שכן‬ ‫להתקיים‬ ‫כדי‬ ‫וללגיטימציה‬.‫לקיים‬ ‫אינטרס‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫על‬‫ביחד‬‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫הדוקה‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬,‫ומהיווצרות‬ ‫מהסתגרות‬ ‫החשש‬ ‫את‬ ‫המפחית‬ ‫דבר‬"‫קסטה‬"‫נפרדת‬, ‫המשטר‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫שתאיים‬. 3.‫מודל‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬ ‫השפעת‬"‫העם‬ ‫צבא‬" ‫לגברים‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫ומתון‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬)‫תידון‬ ‫לנשים‬ ‫הקיצור‬ ‫סוגיית‬ ‫בהמשך‬(‫מודל‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫בעקרונות‬ ‫לפגוע‬ ‫אמור‬ ‫אינו‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫יתכן‬,‫קיצור‬ ‫שגם‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫דרסטי‬,‫האוניברס‬ ‫עיקרון‬ ‫שנשמר‬ ‫במידה‬‫א‬‫ליות‬,‫יפג‬ ‫לא‬‫העקרונות‬ ‫ברוב‬ ‫ע‬. ‫לראיה‬,‫בשוויץ‬,‫הקלאסי‬ ‫המיליציוני‬ ‫למודל‬ ‫יותר‬ ‫הקרוב‬ ‫הנו‬ ‫הצבא‬ ‫מודל‬ ‫שבה‬‫ה‬‫על‬ ‫נשען‬ ‫דומים‬ ‫אידיאולוגיים‬ ‫עקרונות‬,‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫שנפגע‬ ‫היחיד‬ ‫והדבר‬ ‫ביותר‬ ‫קצר‬ ‫השירות‬ ‫משמעותית‬ ‫פחות‬ ‫אולי‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫יותר‬ ‫קצרה‬ ‫שהנה‬ ‫העם‬ ‫שדרות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫המפגש‬ ‫חוויית‬ ‫הנו‬.
 19. 19. 19 ‫יתכן‬,‫ש‬‫שנכלל‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫העקרונות‬ ‫מן‬ ‫באחד‬ ‫יפגע‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫ומתון‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬ ‫במודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫צה‬ ‫של‬ ‫הפנייתו‬ ‫והוא‬"‫חברתיות‬ ‫במשימות‬ ‫לעיסוק‬ ‫ל‬,‫צבאיות‬ ‫שאינן‬. ‫זאת‬,‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫עקב‬ ‫הכוחות‬ ‫מהקטנת‬ ‫כתוצאה‬ ‫אם‬,‫משאבי‬ ‫פחות‬ ‫להפנות‬ ‫הצבא‬ ‫יוכל‬ ‫כאל‬ ‫למשימות‬ ‫אנוש‬‫ו‬.‫ואולם‬,‫ראשית‬,‫מ‬ ‫קיימת‬‫לעסוק‬ ‫אמור‬ ‫הצבא‬ ‫שבה‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫חלוקת‬ ‫בימינו‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במשימות‬.‫שנית‬,‫אל‬ ‫ממשימות‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬‫ו‬,‫השלמת‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫ההשכלה‬,‫וכו‬ ‫העברית‬ ‫הוראת‬',‫נשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתבצע‬,‫אמור‬ ‫אינו‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫וקיצור‬ ‫ישירה‬ ‫בצורה‬ ‫בביצוען‬ ‫לפגוע‬.‫שלישית‬,‫זה‬ ‫עיקרון‬ ‫לשמר‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬,‫למ‬ ‫שניתן‬ ‫ייתכן‬‫צוא‬ ‫צה‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫מבטאות‬ ‫ועדיין‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫דורשות‬ ‫שאינן‬ ‫לאומיות‬ ‫משימות‬"‫לחברה‬ ‫ל‬ ‫הישראלית‬. ‫הללו‬ ‫השיקולים‬ ‫לאור‬,‫נראה‬,‫העקרונות‬ ‫על‬ ‫מאיים‬ ‫לא‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬ ‫כי‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫הס‬ ‫אף‬ ‫יש‬‫בו‬‫רים‬,‫המודל‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫עשוי‬ ‫שירות‬ ‫שקיצור‬, ‫להפחית‬ ‫עשוי‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬‫שהמתגייסים‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫השירות‬ ‫מן‬ ‫ההשתמטות‬ ‫את‬ ‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫ישלימו‬,‫שי‬ ‫מה‬‫הש‬ ‫ערך‬ ‫לבין‬ ‫בפועל‬ ‫השירות‬ ‫בין‬ ‫ההלימה‬ ‫את‬ ‫גביר‬‫י‬‫ה‬ ‫וויון‬‫ג‬‫ל‬‫ום‬ ‫במודל‬. ‫לפיכך‬,‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫העומדת‬ ‫העיקרית‬ ‫השאלה‬‫לבחון‬ ‫בבואה‬‫הערכיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫והחברתיות‬,‫קיצו‬ ‫לעצם‬ ‫נוגעת‬ ‫אינה‬‫השירות‬ ‫ר‬,‫לקצרו‬ ‫לאפשרות‬ ‫אלא‬ ‫ודיפרנציאלית‬ ‫סלקטיבית‬ ‫בצורה‬.‫בע‬ ‫פוגע‬ ‫אינו‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫קיצור‬‫י‬‫האוניברס‬ ‫קרון‬‫א‬‫ליות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬,‫בע‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫אך‬‫י‬‫והש‬ ‫האחידות‬ ‫קרון‬‫י‬‫החובות‬ ‫של‬ ‫וויון‬ ‫וההזדמנויות‬. 4.‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫החובה‬ ‫בשירות‬–‫המצב‬‫ה‬‫יום‬ ‫והתודעתית‬ ‫ההצהרתית‬ ‫ברמה‬,‫צבא‬‫מודל‬ ‫על‬ ‫עדיין‬ ‫מבוסס‬ ‫בישראל‬ ‫החובה‬"‫העם‬ ‫צבא‬". ‫זאת‬ ‫עם‬,‫שהב‬ ‫נתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬‫י‬‫או‬‫צה‬ ‫נציגי‬"‫ל‬‫הוועדה‬ ‫בפני‬,‫בפועל‬,‫שוֹ‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫קיימת‬‫נוּ‬‫ת‬ ‫השירות‬ ‫ומשך‬ ‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫בהחלת‬ ‫רבה‬. ‫בצה‬ ‫לשירות‬ ‫הנקראים‬ ‫מבין‬ ‫ניכר‬ ‫שיעור‬"‫מן‬ ‫נושרים‬ ‫ואחרים‬ ‫השירות‬ ‫מן‬ ‫פטור‬ ‫מקבלים‬ ‫ל‬ ‫משלימי‬ ‫ואינם‬ ‫השירות‬‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫ם‬. ‫הגברים‬ ‫בקרב‬: 23%‫מתגייסים‬ ‫אינם‬ ‫שנתון‬ ‫מכל‬. ‫עוד‬18%‫שירותם‬ ‫את‬ ‫משלימים‬ ‫ואינם‬ ‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫נושרים‬ ‫אך‬ ‫מתגייסים‬. ‫רק‬58%‫הצבאי‬ ‫שירותם‬ ‫את‬ ‫ומשלימים‬ ‫מתגייסים‬.
 20. 20. 20 ‫בנוסף‬,‫כ‬ ‫ישנם‬-10‫השירות‬ ‫של‬ ‫רשמי‬ ‫לקיצור‬ ‫שונים‬ ‫הסדרים‬,‫למשל‬,‫ועולים‬ ‫ישיבות‬ ‫לבני‬ ‫חדשים‬.‫קי‬ ‫כן‬‫קיצור‬ ‫של‬ ‫מוצהרת‬ ‫ולא‬ ‫פורמלית‬ ‫לא‬ ‫פרקטיקה‬ ‫ימת‬"‫מנהלי‬"‫השירות‬ ‫של‬ ‫נזקק‬ ‫שהצבא‬ ‫לחיילים‬‫פחות‬‫לשירותיהם‬. ‫התוצאה‬–‫של‬ ‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫המשלימים‬ ‫הגיוס‬ ‫חייבי‬ ‫שיעור‬36‫משיעור‬ ‫יותר‬ ‫קטן‬ ‫חודשים‬ ‫הצבאי‬ ‫שירותם‬ ‫את‬ ‫המשלימים‬,‫יותר‬ ‫קצרים‬ ‫שירות‬ ‫מסלולי‬ ‫קיימים‬ ‫שכן‬. ‫הנשים‬ ‫בקרב‬: 41%‫אינן‬‫מתגייסות‬. ‫כ‬ ‫עוד‬4%‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫נושרות‬. ‫רק‬55%‫בן‬ ‫מלא‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫משלימות‬24‫חודשים‬. ‫והשירות‬ ‫הגיוס‬ ‫להעמקת‬ ‫שונות‬ ‫פעולות‬ ‫שנעשות‬ ‫אף‬,‫למשל‬,‫המאפשרים‬ ‫הסדרים‬ ‫דרך‬ ‫במצוקה‬ ‫נתונות‬ ‫שמשפחותיהם‬ ‫לחיילים‬ ‫כלכלית‬ ‫תמיכה‬ ‫ומתן‬ ‫להתגייס‬ ‫לחרדים‬,‫נראה‬,‫כי‬ ‫לפעול‬ ‫אין‬ ‫מספרית‬ ‫מבחינה‬‫הגיוס‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫אילו‬ ‫ות‬. ‫בנוסף‬,‫לזכור‬ ‫יש‬,‫ולנשים‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫במשך‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫הבדל‬ ‫ישנו‬ ‫כי‬,‫וכן‬,‫נשים‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫צבאי‬ ‫משירות‬ ‫פטור‬ ‫במתן‬ ‫שונים‬ ‫קריטריונים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מופעלים‬ ‫וגברים‬.‫מתבטא‬ ‫הדבר‬ ‫בעיקר‬‫בכך‬,‫יחס‬ ‫בקלות‬ ‫השירות‬ ‫מן‬ ‫פטור‬ ‫מקבלות‬ ‫דתיות‬ ‫על‬ ‫המצהירות‬ ‫שנשים‬‫ית‬ ‫הגברים‬ ‫שבקרב‬ ‫מזה‬ ‫נמוך‬ ‫הנשים‬ ‫בקרב‬ ‫הגיוס‬ ‫שיעור‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬.‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫בשל‬ ‫ומשכו‬ ‫השירות‬ ‫אופי‬,‫הגברים‬ ‫בקרב‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫גבוה‬ ‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫הנשירה‬ ‫שיעור‬ ‫הנשים‬ ‫בקרב‬ ‫מאשר‬. ‫גם‬ ‫כיום‬ ‫קיימת‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫החובה‬ ‫למשרתי‬ ‫הניתנות‬ ‫ההטבות‬ ‫ברמת‬ ‫מסוימת‬,‫ו‬‫היא‬ ‫ההבחנה‬ ‫לוחמים‬ ‫בין‬,‫היתר‬ ‫וכל‬ ‫לחימה‬ ‫תומכי‬.‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫כמו‬ ‫כספיות‬ ‫בהטבות‬ ‫מתבטאת‬,‫הקיום‬ ‫דמי‬ ‫החודשיים‬,‫משוחררים‬ ‫לחיילים‬ ‫והפיקדון‬ ‫השירות‬ ‫בתום‬ ‫הניתן‬ ‫השחרור‬ ‫מענק‬,‫הטבות‬ ‫כסף‬ ‫שוות‬,‫וזכאות‬ ‫הפסיכומטרי‬ ‫ולמבחן‬ ‫לבגרות‬ ‫הכנה‬ ‫קורסי‬ ‫בתשלום‬ ‫השתתפות‬ ‫כמו‬ ‫והטבות‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫במוסדות‬ ‫לימודים‬ ‫למלגות‬‫השירות‬ ‫אופי‬ ‫וציון‬ ‫לוחם‬ ‫תעודת‬ ‫כמו‬ ‫השחרור‬ ‫בתעודת‬. ‫רואים‬ ‫אנו‬,‫אפוא‬,‫עליו‬ ‫הערכי‬ ‫האתוס‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫פער‬ ‫בישראל‬ ‫מתקיים‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ‫השירות‬ ‫מודל‬ ‫מבוסס‬)‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"(‫בפועל‬ ‫השירות‬ ‫לבין‬,‫מא‬ ‫שהנו‬‫ו‬‫ד‬‫מבודל‬.‫קיי‬‫ם‬
 21. 21. 21 ‫בפועל‬‫בידול‬‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫בעצם‬ ‫משמעותי‬,‫השירות‬ ‫באורך‬,‫בה‬‫בחובת‬ ‫וכן‬ ‫למשרתים‬ ‫טבות‬ ‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫החייל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמולאו‬ ‫התפקידים‬ ‫מן‬ ‫הנגזרת‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬.‫זאת‬ ‫עם‬, ‫היא‬ ‫הוועדה‬ ‫בדיוני‬ ‫שהתבטאה‬ ‫התחושה‬,‫והתפיסה‬ ‫נפרם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הערכי‬ ‫האתוס‬ ‫כי‬,‫כי‬ ‫צה‬"‫הנו‬ ‫ל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫הן‬ ‫השלטת‬ ‫התפיסה‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬ ‫ואחידה‬ ‫כללית‬ ‫הנה‬ ‫השירות‬ ‫וחובת‬ ‫ה‬ ‫בחוגי‬‫באוכלוסייה‬ ‫רחבים‬ ‫מגזרים‬ ‫בקרב‬ ‫והן‬ ‫צבא‬.‫תודעתית‬,‫נתפס‬ ‫לגברים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫כשירות‬ ‫עדיין‬‫ש‬ ‫למרות‬‫של‬ ‫שיעורם‬‫אל‬‫ה‬‫משרתים‬ ‫או‬ ‫כלל‬ ‫משרתים‬ ‫שלא‬ ‫מא‬ ‫גבוה‬ ‫מקוצר‬ ‫שירות‬‫ו‬‫ד‬. ‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫המסקנה‬,‫המצב‬‫ה‬‫של‬ ‫קטנה‬ ‫לא‬ ‫מידה‬ ‫לקיים‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫יום‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬ ‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫בהחלת‬‫שנשענת‬ ‫האתוס‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫לערער‬ ‫מבלי‬ ‫ומשכו‬‫עליו‬‫חובת‬ ‫הגיוס‬. 5.‫ל‬ ‫ההצעה‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫בשירות‬‫ה‬‫חובה‬ ‫רוב‬‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫הרקע‬ ‫לנתוני‬ ‫הנוגעים‬ ‫קריטריונים‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫השירות‬ ‫באורך‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫מגדר‬ ‫כמו‬ ‫המתגייס‬ ‫של‬,‫דתית‬ ‫למסגרת‬ ‫השתייכות‬,‫רפואי‬ ‫מצב‬,‫עול‬ ‫או‬‫ים‬‫חדש‬‫ים‬.‫על‬ ‫הוו‬ ‫שולחן‬‫שונה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫דיפרנציאציה‬ ‫ליצירת‬ ‫הצעה‬ ‫עומדת‬ ‫עדה‬:‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫מסלולים‬ ‫או‬ ‫ומסלול‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫מסלולים‬ ‫או‬ ‫מסלול‬ ‫שייצור‬ ‫באופן‬ ‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬,‫ומשך‬ ‫לצבא‬ ‫המשרת‬ ‫של‬ ‫החיוניות‬ ‫מידת‬ ‫קרי‬ ‫לתפקידו‬ ‫הדרוש‬ ‫ההכשרה‬.‫כל‬ ‫מסיבות‬ ‫נובעת‬ ‫זו‬ ‫הצעה‬‫וצבאיות‬ ‫כליות‬.‫כ‬‫כלל‬,‫תכליתה‬‫של‬ ‫ההצעה‬‫הצבא‬ ‫לרשות‬ ‫העומדים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אופטימלי‬ ‫לניצול‬ ‫להביא‬,‫לייצר‬ ‫לצה‬"‫ולאפשר‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬ ‫בתפקידים‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫הדרגתי‬ ‫לקיצור‬ ‫תמריצים‬ ‫ל‬ ‫חדישות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫להצטיידות‬ ‫משאבים‬ ‫הסטת‬,‫ה‬‫העתידי‬ ‫הקרב‬ ‫בשדה‬ ‫נחוצות‬ ‫ו‬‫ה‬‫לה‬ ‫עשויות‬‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫הצבא‬ ‫מצרכי‬ ‫חלק‬ ‫חליף‬)‫פרק‬ ‫ראה‬ ‫להרחבה‬‫ב‬'"‫ההיבטים‬ ‫הכלכליים‬"(. ‫קיצור‬‫ש‬‫המשרתים‬ ‫על‬ ‫הצבא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ייכפו‬ ‫השונים‬ ‫השירות‬ ‫משכי‬ ‫בו‬,‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫להגביר‬ ‫עלול‬ ‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫והשוויון‬ ‫האחידות‬ ‫חוסר‬ ‫את‬.‫בהנחה‬,‫ורוב‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫המקובלת‬ ‫בפניה‬ ‫שהופיעו‬ ‫הצבא‬ ‫אנשי‬,‫כי‬‫רצוי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬‫לא‬‫במודל‬ ‫לפגוע‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫היא‬ ‫השאלה‬, ‫אפוא‬,‫לאל‬ ‫מעבר‬ ‫השירות‬ ‫במשך‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬‫ה‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫הקיימים‬, ‫זה‬ ‫במודל‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬?‫מדויקת‬ ‫תשובה‬ ‫לתת‬ ‫קשה‬ ‫זו‬ ‫לשאלה‬. ‫להניח‬ ‫ניתן‬,‫במודל‬ ‫הפגיעה‬ ‫כי‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫שירות‬ ‫מודל‬ ‫הפעלת‬ ‫עקב‬‫שונה‬ ‫באורך‬‫תצומצ‬‫ם‬ ‫הבאים‬ ‫התנאים‬ ‫שיתקיימו‬ ‫ככל‬:
 22. 22. 22 •‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫בין‬ ‫השירות‬ ‫באורך‬ ‫הפער‬)‫להלן‬:ְ‫מ‬ ‫שירות‬‫רבי‬(‫למשרתים‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫שירות‬)‫להלן‬:‫מינימלי‬ ‫שירות‬(‫קטן‬ ‫יהיה‬. •‫יחסית‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫לשרת‬ ‫ימשיכו‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫גם‬. •‫לקיצור‬ ‫במקביל‬‫המוצע‬,‫י‬‫י‬‫והפחתת‬ ‫הגיוס‬ ‫להעמקת‬ ‫צעדים‬ ‫נקטו‬‫בקרב‬ ‫פטורים‬ ‫כיום‬ ‫מגויסים‬ ‫שאינם‬ ‫מגזרים‬. •‫ש‬ ‫להגדלת‬ ‫ינוצל‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬‫י‬‫אחרים‬ ‫בתחומים‬ ‫וויון‬,‫למשל‬,‫המגדרים‬ ‫בין‬. •‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫יינתן‬. ‫ה‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫העומדת‬ ‫העיקרית‬ ‫ההצעה‬‫יא‬‫משך‬ ‫של‬ ‫כללי‬ ‫לקיצור‬ ‫השירות‬‫בהדרגה‬.‫הראשון‬ ‫בשלב‬‫מ‬-36‫ל‬ ‫חודשים‬-32‫חודשים‬‫מ‬ ‫השני‬ ‫ובשלב‬-32‫חודשים‬ ‫ל‬-28‫חודשים‬.‫של‬ ‫נוסף‬ ‫וקיצור‬4‫לצה‬ ‫חיוניים‬ ‫פחות‬ ‫לחיילים‬ ‫חודשים‬"‫ו‬ ‫ל‬/‫שמשך‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫הצבאיים‬ ‫לתפקידיהם‬ ‫שלהם‬ ‫ההכשרה‬.‫הש‬ ‫חוסר‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫בכדי‬‫י‬‫שי‬ ‫וויון‬‫י‬‫נבע‬ ‫המשרתים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ ‫מכפיית‬,‫ההצע‬ ‫כוללת‬‫הצעה‬ ‫גם‬ ‫ה‬‫לגמול‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫משמעותי‬ ‫כספי‬,‫בעלי‬ ‫לפרטים‬ ‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בגובה‬ ‫זהים‬ ‫נתונים‬.‫דן‬ ‫הצוות‬‫גם‬‫ב‬‫הגמול‬ ‫בגובה‬ ‫להבחין‬ ‫הצעה‬‫בין‬‫לוחמים‬‫תומכי‬ ‫חיילים‬ ‫לבין‬ ‫לחימה‬,‫קרביים‬ ‫שאינם‬ ‫חיוניים‬ ‫בתפקידים‬ ‫משרתים‬ ‫או‬.‫אולם‬‫סבורים‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬,‫שיש‬ ‫א‬ ‫גמול‬ ‫לאמץ‬‫הממ‬ ‫השירות‬ ‫בגין‬ ‫חיד‬‫ו‬‫יותר‬ ‫שך‬,‫וכי‬‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫שהחיילים‬ ‫התגמולים‬ ‫כל‬ ‫בסך‬ ‫מקבלים‬‫יחסית‬ ‫קטנה‬ ‫תהייה‬,ְ‫ובמ‬‫היום‬ ‫הקיימים‬ ‫מדים‬. ‫ששמענו‬ ‫ההערכות‬)‫אכ‬ ‫ראש‬"‫א‬,‫רח‬"‫תומכ‬ ‫ט‬"‫א‬,‫בממד‬ ‫המחקר‬ ‫ענף‬ ‫ראש‬"‫ה‬,‫פרופ‬'‫בן‬ ‫איל‬- ‫ארי‬(‫הן‬,‫כי‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫מתונה‬‫לחיילים‬ ‫המוענק‬ ‫בגמול‬)‫היום‬ ‫כמקובל‬(,‫המב‬‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫וססת‬ ‫שונים‬ ‫לתפקידים‬ ‫הנדרש‬ ‫ההכשרה‬ ‫ומשך‬ ‫הצבא‬ ‫צרכי‬ ‫של‬,‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫במידה‬ ‫תשנה‬ ‫לא‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫במידה‬ ‫מסכנת‬ ‫ואינה‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬"‫העם‬ ‫צבא‬". 6.‫המוצע‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במודל‬ ‫הסיכונים‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫יש‬,‫לעתיד‬ ‫ראייה‬ ‫מתוך‬ ‫במיוחד‬,‫לכך‬,‫מודל‬ ‫שהפעלת‬ ‫שירות‬‫שוֹ‬ ‫עם‬‫נוּ‬‫ת‬‫כיום‬ ‫המוצע‬ ‫מהסוג‬,‫הש‬ ‫תפיסת‬ ‫לסיכון‬ ‫נוספים‬ ‫בסיכונים‬ ‫כרוכה‬‫י‬‫וויון‬ ‫מודל‬ ‫ביסוד‬ ‫העומדת‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫בהמשך‬ ‫כמפורט‬. ‫בהמשך‬ ‫המוצע‬ ‫המודל‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫הוא‬ ‫הצבא‬‫ה‬‫החייל‬ ‫ישרת‬ ‫בו‬ ‫המסלול‬ ‫את‬ ‫קובע‬.
 23. 23. 23 ‫לגבי‬ ‫לפרט‬ ‫בחירה‬ ‫יכולת‬ ‫למתן‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫עלול‬ ‫הדיפרנציאלי‬ ‫המודל‬‫קביעת‬ ‫שירותו‬ ‫מסלול‬.‫טעמים‬ ‫משני‬ ‫זאת‬:‫ראשית‬,‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫במשכי‬‫ה‬‫את‬ ‫להעצים‬ ‫עשויה‬ ‫שירות‬ ‫לבחור‬ ‫רצונם‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫המתגייסים‬ ‫בעיני‬ ‫שונים‬ ‫שירות‬ ‫מסלולי‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫תפיסת‬ ‫להם‬ ‫המתאים‬ ‫במסלול‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬;‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫הגמול‬ ‫מתן‬,‫דמיון‬ ‫יוצר‬ ‫לשיר‬ ‫זה‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫מסוים‬‫קבע‬ ‫ות‬.‫כהתנדבותי‬ ‫נתפס‬ ‫הקבע‬ ‫ששירות‬ ‫מכיוון‬,‫עשויים‬ ‫לתפוס‬ ‫המתגייסים‬,‫התנדבותי‬ ‫יהיה‬ ‫הארוך‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שגם‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬.‫יתכן‬,‫תפיסות‬ ‫כי‬ ‫אלו‬‫ת‬‫בוא‬‫נה‬‫השירות‬ ‫במסלולי‬ ‫לבחור‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫בתביעה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬ ‫עליהם‬ ‫המועדפים‬.‫ק‬ ‫מודל‬ ‫הפעלת‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫עשויה‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬‫בהתאם‬ ‫השירות‬ ‫יצור‬ ‫הקיימות‬ ‫להנחות‬,‫המתגייסים‬ ‫הקצאת‬ ‫על‬ ‫הבלעדית‬ ‫השליטה‬ ‫תהא‬ ‫לצבא‬ ‫פיהן‬ ‫שעל‬ ‫השונים‬ ‫השירות‬ ‫למסלולי‬. ‫שנית‬,‫הש‬ ‫בערך‬ ‫הפגיעה‬ ‫להקטנת‬ ‫כדרך‬ ‫מוצע‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫שמתן‬ ‫אף‬‫י‬‫וויון‬,‫מתן‬‫גמול‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫הערכי‬ ‫בבסיס‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולה‬– ‫למדינה‬ ‫השירות‬,‫יותר‬ ‫תועלתני‬ ‫אופי‬ ‫הצבאי‬ ‫לשירות‬ ‫ולהקנות‬.‫האפשריות‬ ‫ההשלכות‬ ‫אחת‬ ‫ה‬ ‫כזה‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫של‬‫יא‬‫חיילים‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫משיכה‬ ‫גורם‬ ‫יהווה‬ ‫כספי‬ ‫שתגמול‬ ‫גבוהות‬ ‫סוציואקונומיות‬ ‫משכבות‬ ‫חיילים‬ ‫עבור‬ ‫מאשר‬ ‫חלשות‬ ‫סוציואקונומיות‬ ‫משכבות‬ ‫יותר‬.‫שיר‬ ‫למסלולי‬ ‫ההפניה‬ ‫אם‬‫החיילים‬ ‫מהעדפות‬ ‫תושפע‬ ‫שונים‬ ‫ות‬,‫להביא‬ ‫עשוי‬ ‫הדבר‬ ‫השדה‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫בהרכב‬ ‫לשינוי‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬‫הוועדה‬ ‫כוונת‬ ‫אין‬ ‫ולכך‬. ‫אל‬ ‫השלכות‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ו‬,‫סבורים‬ ‫אנו‬,‫כי‬‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬ ‫כספי‬ ‫גמול‬‫ארוך‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬‫יותר‬ ‫שבשירות‬ ‫החסרונות‬ ‫את‬ ‫מכהה‬‫לכולם‬ ‫אחיד‬ ‫אינו‬ ‫שמשכו‬. ‫שלישית‬,‫הבדלי‬‫ם‬‫משמעותי‬‫ים‬‫עלולה‬ ‫ופחות‬ ‫יותר‬ ‫חיוניים‬ ‫לחיילים‬ ‫התשלום‬ ‫בגובה‬ ‫ש‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫להפחית‬"‫תורם‬ ‫שירות‬ ‫כל‬"‫השירות‬ ‫לרגלי‬ ‫מתחת‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫ולשמוט‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫העורפי‬.‫להשתמטות‬ ‫לחצים‬ ‫להגדיל‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫ש‬ ‫בתפיסה‬ ‫ולהתבטא‬"‫לצבא‬ ‫קריטי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אם‬,‫בכלל‬ ‫שאשרת‬ ‫מדוע‬?."‫מס‬‫מומלץ‬ ‫זו‬ ‫יבה‬, ‫החיילים‬ ‫לכל‬ ‫אחיד‬ ‫יהיה‬ ‫יותר‬ ‫הארוך‬ ‫השירות‬ ‫בגין‬ ‫הגמול‬ ‫כי‬)‫המוצע‬ ‫המודל‬ ‫פרק‬ ‫גם‬ ‫ראה‬.( ‫רביעית‬,‫שנעשה‬ ‫ממחקר‬‫בצה‬"‫ל‬)‫ב‬-‫ממד‬"‫ה‬(‫שערכה‬ ‫מסיור‬ ‫וכן‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫השדה‬ ‫מיחידות‬ ‫באחת‬ ‫הוועדה‬,‫עולה‬,‫בכך‬ ‫בולט‬ ‫הוגנות‬ ‫חוסר‬ ‫תופסים‬ ‫מהחיילים‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫שי‬ ‫שהמשרתים‬‫קרבי‬ ‫רות‬‫י‬‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫לשרת‬ ‫ידרשו‬.‫תפיסתם‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫דווקא‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫שירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מפוצים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬.‫הפיצוי‬ ‫שמתן‬ ‫אף‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫לפצותם‬ ‫כדרך‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוצע‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫המשמעותי‬
 24. 24. 24 ‫הש‬ ‫חוסר‬‫י‬‫ש‬ ‫וויון‬‫י‬‫אל‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫יווצר‬‫ה‬‫יה‬ ‫ששירותם‬‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫א‬,‫זה‬ ‫פיצוי‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫המחקר‬ ‫מן‬ ‫העולה‬ ‫ההוגנות‬ ‫חוסר‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫יבטל‬.‫לתוצאות‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫בזהירות‬ ‫המחקר‬,‫הגמול‬ ‫וגובה‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫ספציפי‬ ‫מודל‬ ‫הוצג‬ ‫לא‬ ‫לנחקרים‬ ‫שכן‬, ‫לדיון‬ ‫כלליים‬ ‫עקרונות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫להסיק‬ ‫וקשה‬ ‫בהיקפו‬ ‫מצומצם‬ ‫היה‬ ‫המחקר‬ ‫בביטחו‬‫היפותטיות‬ ‫לשאלות‬ ‫מתשובות‬ ‫ן‬‫על‬‫תפיסה‬ ‫שינויי‬ ‫אודות‬,‫בפועל‬.‫לציין‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬, ‫הנוכחית‬ ‫ההצעה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬,‫השירות‬‫יותר‬ ‫הארוך‬‫ה‬ ‫הכספי‬ ‫והפיצוי‬‫אליו‬ ‫מתלווה‬‫יופעלו‬ ‫לא‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬ ‫לגבי‬ ‫רק‬,‫אחרים‬ ‫חיוניים‬ ‫מקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬,‫טכניים‬ ‫למשל‬, ‫ההכשרה‬ ‫שמשך‬‫ש‬‫יחסי‬ ‫ארוך‬ ‫להם‬‫ת‬. ‫חמישית‬,‫ההוגנות‬ ‫לסוגיית‬ ‫בהקשר‬ ‫זאת‬ ‫וגם‬,‫לזכור‬ ‫יש‬,‫חובה‬ ‫לשירות‬ ‫שיידרשו‬ ‫החיילים‬ ‫כי‬ ‫המילואים‬ ‫מודל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬ ‫בנטל‬ ‫לשאת‬ ‫שיידרשו‬ ‫החיילים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫החדש‬.‫כלומר‬,‫בפועל‬,‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫בהבדל‬ ‫רק‬ ‫יתבטא‬ ‫לא‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫קיצור‬ ‫השירות‬ ‫במשך‬ ‫חודשים‬,‫א‬‫בנוסף‬ ‫לא‬,‫השירות‬ ‫חובת‬ ‫בעצם‬ ‫בהבדל‬,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫למשך‬. ‫לשרת‬ ‫המוטיבציה‬ ‫ועל‬ ‫ההוגנות‬ ‫תחושות‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫צעדים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫המצטברת‬ ‫ההשפעה‬ ‫ידועה‬ ‫לא‬ ‫קרביות‬ ‫ביחידות‬,‫תפקידים‬ ‫או‬ ‫קרביות‬ ‫ליחידות‬ ‫להתגייס‬ ‫שהנכונות‬ ‫אפשר‬ ‫אך‬ ‫אחרים‬ ‫התנדבותיים‬,‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫יהיה‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ‫שבהם‬,‫הה‬ ‫בשל‬ ‫תפגע‬‫ארוכות‬ ‫שלכות‬ ‫כזו‬ ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫הטווח‬. ‫שישית‬,‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫לפצותם‬ ‫עשוי‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫כספי‬ ‫גמול‬ ‫שמתן‬ ‫אף‬ ‫בשירות‬ ‫שישקיעו‬ ‫הנוסף‬ ‫הזמן‬ ‫ערך‬ ‫על‬,‫על‬ ‫לפצותם‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫אין‬ ‫ללוחמים‬ ‫נוגע‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ‫בשירותם‬ ‫הקשור‬ ‫החיים‬ ‫סיכון‬.‫לסכנם‬ ‫והנכונות‬ ‫חיים‬ ‫לסיכון‬ ‫התביעה‬,‫נשענות‬‫בסיסים‬ ‫על‬ ‫במודל‬ ‫הנכללים‬ ‫ערכיים‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫שוֹ‬‫נוּ‬‫בין‬ ‫גדולה‬ ‫ת‬‫שירות‬ ‫משכי‬‫עלולה‬ ‫לחייל‬ ‫מחייל‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫אותנו‬ ‫להרחיק‬,‫ממודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫ו‬‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬‫הערכי‬ ‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫להחליש‬ ‫בפרט‬ ‫מסוכן‬ ‫ושירות‬ ‫בכלל‬ ‫לשירות‬ ‫העיקרי‬ ‫כבסיס‬. ‫שהוזכרו‬ ‫הסיכונים‬,‫המסקנה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫מחזקים‬,‫שהו‬‫לעיל‬ ‫באה‬,‫להפחית‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫השירות‬ ‫במשכי‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬,‫המשרתים‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫ועקב‬,‫שירות‬ ‫יותר‬ ‫וקצר‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬,‫שיקבלו‬ ‫הכולל‬ ‫הפיצוי‬ ‫בשיעור‬.‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫מסקנה‬,‫כבר‬ ‫שכן‬‫ה‬‫יש‬ ‫יום‬ ‫הסבורים‬,‫כי‬‫ש‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬‫נוס‬ ‫מדרגות‬ ‫ליצירת‬ ‫הדרך‬ ‫בהמשך‬ ‫יוביל‬ ‫הנוכחי‬ ‫הצעד‬‫פות‬ ‫ה‬ ‫וגובה‬ ‫שירות‬ ‫משכי‬ ‫של‬‫גמול‬‫השונות‬ ‫במדרגות‬ ‫למשרתים‬ ‫שיינתן‬ ‫הכספי‬.
 25. 25. 25 ‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬ ‫ישולם‬ ‫הכספי‬ ‫הגמול‬‫מרבי‬ ‫שירות‬‫חודשי‬ ‫מארבעת‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫בתום‬ ‫האחרונים‬ ‫השירות‬.‫זו‬ ‫בדרך‬,‫מיידית‬ ‫החייל‬ ‫יחוש‬,‫לשירותו‬ ‫והערכה‬ ‫הולם‬ ‫פיצוי‬ ‫שיש‬ ‫יותר‬ ‫הארוך‬. ‫העתי‬ ‫אל‬ ‫הצופה‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫במבט‬‫ד‬,‫שקיצור‬ ‫מכך‬ ‫להתעלם‬ ‫אין‬‫שוֹ‬ ‫עם‬‫נוּ‬‫ב‬ ‫ת‬‫מבטל‬ ‫שירות‬ ‫ב‬‫ממוסד‬ ‫אופן‬‫לכל‬ ‫אחיד‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬)‫הגברים‬ ‫לכל‬ ‫לפחות‬(‫גמול‬ ‫ושמתן‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬,‫מ‬‫שלב‬‫הראשונה‬ ‫בפעם‬,‫רכיב‬‫משמעותי‬ ‫כספי‬ ‫גמול‬ ‫של‬)‫להבדיל‬ ‫כיום‬ ‫הניתנים‬ ‫הנמוכים‬ ‫הקיום‬ ‫מדמי‬(,‫החובה‬ ‫לשירות‬.‫זו‬ ‫מבחינה‬,‫לק‬ ‫יש‬‫כזה‬ ‫יצור‬ ‫ויתכן‬ ‫סמלית‬ ‫משמעות‬,‫המילואים‬ ‫מודל‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫שביחד‬,‫פסיכולוגי‬ ‫מחסום‬ ‫פורץ‬ ‫הוא‬ ‫ה‬ ‫התחלת‬ ‫את‬ ‫ומבטא‬ ‫מסוים‬‫שינוי‬‫ב‬‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫ל‬ ‫יש‬‫הביא‬‫בחשבון‬ ‫זו‬ ‫אפשרות‬,‫שכן‬ ‫בעתיד‬ ‫כי‬ ‫סביר‬,‫האיום‬ ‫בתפיסת‬ ‫נוספת‬ ‫הפחתה‬,‫שיפחיתו‬ ‫ואידיאולוגיות‬ ‫חברתיות‬ ‫מגמות‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫ערך‬ ‫את‬‫שיביאו‬ ‫וצבאיים‬ ‫כלכליים‬ ‫ושיקולים‬ ‫להתגייס‬ ‫והמוטיבציה‬ ‫ופרופסיונ‬ ‫יציב‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫קטן‬ ‫צבא‬ ‫להעדפת‬‫א‬‫טכנולוגי‬ ‫ועל‬ ‫לי‬‫ו‬‫מתוחכמות‬ ‫ת‬ ‫האיומים‬ ‫באופי‬ ‫שינוי‬ ‫לנוכח‬,‫ע‬‫לולי‬‫ם‬‫נוס‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫בכיוון‬ ‫ללחצים‬ ‫לגרום‬‫ף‬‫שירות‬ ‫של‬ ‫צבא‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫להתבססות‬ ‫ומעבר‬ ‫החובה‬‫מקצועי‬. ‫לפיכך‬,‫למסקנה‬ ‫מוביל‬ ‫לעיל‬ ‫שהובא‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫אם‬ ‫גם‬,‫ל‬ ‫כי‬‫מהלך‬‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫היום‬)‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫השירות‬ ‫במשכי‬ ‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫פער‬ ‫יצירת‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬(‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫משמעותיות‬ ‫וחברתיות‬ ‫ערכיות‬ ‫השלכות‬ ‫צפויות‬ ‫לא‬, ‫רחב‬ ‫בהקשר‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬ ‫שאם‬ ‫הרי‬‫יותר‬,‫ותוך‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫זמן‬ ‫בפרספקטיבת‬ ‫העולם‬ ‫בצבאות‬ ‫השולטות‬ ‫המגמות‬ ‫בחינת‬,‫למהפכה‬ ‫בדרך‬ ‫ראשון‬ ‫צעד‬ ‫זה‬ ‫שיהא‬ ‫אפשר‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫והערכית‬ ‫החברתית‬ ‫בתשתית‬,‫השאלה‬ ‫שתבחן‬ ‫בעת‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לתת‬ ‫ויש‬ ‫שמשמעם‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫שיבחנו‬ ‫בעת‬ ‫ובמיוחד‬ ‫לציבור‬ ‫הנוכחי‬ ‫המהלך‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫כיצד‬ ‫הרחבת‬‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫הנוכחי‬ ‫בשלב‬ ‫למוצע‬ ‫מעבר‬. 7.‫לאומי‬ ‫שירות‬-‫אזרחי‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬‫נכנס‬ ‫לא‬‫ו‬‫הלאומי‬ ‫השירות‬ ‫בסוגיית‬ ‫מעמיק‬ ‫לדיון‬-‫אזרחי‬.‫ההנחה‬‫הייתה‬,‫כי‬ ‫בעקבות‬ ‫כיום‬ ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫הלאומי‬ ‫השירות‬"‫עברי‬ ‫ועדת‬"‫חל‬ ‫שירות‬ ‫להוות‬ ‫נועד‬ ‫לא‬‫ו‬‫פי‬ ‫כיום‬ ‫המתגייסות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עבור‬ ‫הצבאי‬ ‫לשירות‬,‫אל‬‫שצה‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫נועד‬ ‫א‬"‫קורא‬ ‫לא‬ ‫ל‬ ‫שירותן‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫או‬ ‫צבאי‬ ‫לשירות‬ ‫אותן‬,‫חרדים‬ ‫כמו‬,‫דתיות‬ ‫ובנות‬ ‫ערבים‬ ‫אזרחים‬.‫ההנחה‬ ‫הייתה‬,‫חל‬ ‫חובה‬ ‫כשירות‬ ‫כיום‬ ‫מוצע‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫ששירות‬‫ו‬‫לא‬ ‫ובוודאי‬ ‫הצבאי‬ ‫לשירות‬ ‫פי‬

×