Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מזכר בנושא חוק הספרים

491 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מזכר בנושא חוק הספרים

 1. 1. ‫המלצות לשר יוסי פלד‬ ‫יו"ר הוועדה לבחינת חוק הספרים‬ ‫מכון ירושלים לחקר שווקים‬ 13/05/2010Jerusalem Institute for Market Studies - Rehov Rav Kook 8, Jerusalem, IsraelIsrael: +972-54-7650-125 | U.S: 561-283-1989 | Email: contact@jims-israel.org
 2. 2. ‫המלצות לשר יוסי פלד‬ ‫יו"ר הוועדה לבחינת חוק הספרים‬‫בהמשך לפגישתנו בתאריך 92 באפריל הננו מתכבדים להעביר הערכה להשפעה של הפחתת‬ ‫המע"מ על שוק הספרים ומדדים נוספים באשר לביצועי השוק לפני שנת 4002.‬ ‫אלו יפורטו בסעיפים הבאים:‬ ‫)ע 5-2(‬ ‫א. השפעות של תעריפי מע"מ על מכירות ספרים‬ ‫)ע 7-6(‬ ‫ב. מגמות שוק הספרים בישראל בשנים 8991 ועד 7002 )נתוני הלמ"ס(‬ ‫)ע 9-8(‬ ‫ג. שוק הספרים הפיני ורעיונות נוספים העשויים לתרום לשיפור השוק בישראל‬ ‫)ע 01(‬ ‫ד. סיכום‬ ‫תקציר מסקנות‬ ‫א. מע"מ‬‫השימוש בהנחות במע"מ לעידוד רכישות ספרים נחשב לכלי מקובל באירופה ובעולם המערבי ויש בו‬ ‫‪‬‬ ‫פוטנציאל לתרום לקידום שוק הספרים בישראל.‬‫מחקרנו מראה, שהנחה במע"מ בלבד אינה ערובה להצלחה אלא כלי עזר בלבד: גם מדינות בהן השוק‬ ‫‪‬‬ ‫כושל בעקבות פיקוח מחירים מנהיגות הנחות במע"מ אך אלו אינן מספיקות כלשעצמן.‬‫המדינות המובילות בעולם בהיקפי שוק הספרים ובמגוון ועושר הכותרים נוהגות להתערב במע"מ ולא‬ ‫‪‬‬ ‫במחירים, ולשלב שוק מחירים חופשי והנחה במע"מ.‬ ‫ב. נתונים בישראל לפני עשור‬‫בחינת המגמות הנסקרות על ידי הלמ"ס בשנים 8991 ועד 7002 מגלה יציבות ואף עלייה בהיקף‬ ‫‪‬‬‫ההוצאות באחוזים ובסכומים מוחלטים בסעיף המשולב של צריכת ספרות, עיתונות, אינטרנט כלי‬‫כתיבה ומחשוב. בסעיף ההוצאה לספרות, עיתונים וכלי כתיבה המגמה היא של ירידה בהוצאות משק‬ ‫הבית )של 72 ₪ מאז שנת 0002 (, אולם מדד מחירי הספרים מפצה על כך בירידה חדה יותר.‬ ‫ג. פינלנד‬‫פינלנד הינה מדינה בעלת מאפיינים הדומים לישראל )גודל אוכלוסייה, שתי שפות רשמיות, תפוצה‬ ‫‪‬‬‫מוגבלת של השפה בעולם(. פינלנד ביטלה חוק לקיבוע מחירים והגיע לפסגת הדירוג העולמי באיכות‬ ‫שוק הספרות ויכולה לשמש כמקרה מבחן.‬ ‫תנאים הכרחיים לקיומו של שוק ספרים משגשג הם רמת ואיכות ההשכלה גבוהים ושיפור התל"ג.‬ ‫‪‬‬ ‫1‬
 3. 3. ‫השפעות תעריפי מע"מ על מכירות ספרים‬‫"בהקשר לדיון העוסק בהשפעה העתידית של השוואת המע"מ )על ספרים( ברחבי אירופה,‬‫התאחדות משווקי הספרים האירופאית טוענת כי כל עלייה במע"מ, ובעקבותיה עלייה של מחיר‬ ‫1‬ ‫המכירה של הספר תוסיף לחץ על שוק הספרים ותרתיע את הקוראים".‬‫מנגנון הפחתת המע"מ עבור ספרים מקובל בכל רחבי אירופה והוא נע בין ביטול מלא של המע"מ‬‫במדינות כמו אנגליה עד הנחות ניכרות במדינות אחרות. המדינות הבולטות בתפוקת כותרים‬‫חדשים משלבות בדרך כלל שוק חופשי בספרים עם הנחות משמעותיות במע"מ: איסלנד )הנחה‬ ‫של 81 אחוז במע"מ(, פינלנד )הנחה של 41 אחוז( ואנגליה )ללא מע"מ על ספרים(.‬‫לעומתן, יוון )21 אחוז הנחה(, איטליה )51 אחוזי הנחה(, צרפת )1.51 אחוז הנחה( ופורטוגל )21‬‫אחוזי הנחה( נמצאות בתחתית דירוג היצרנות של כותרים חדשים, זאת מכיוון שיחד עם ההנחה‬‫במע"מ הן חוקקו הגבלה על מחיר הספר לצרכן. )ראה טבלה 1 וטבלה 2 – מדיניות הנחות במע"מ‬ ‫באירופה ובעולם(.‬ ‫איור 1 – השוואה של מספר הכותרים החדשים המתפרסמים לכל אלף תושבים‬ ‫‪P u b lish ed tit le s p e r 1000 in h ab itan t s‬‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫‪g‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪al‬‬ ‫‪ce‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ay‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪en‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪ria‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪ly‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪ur‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪ar‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪ec‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪pa‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪I ta‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪an‬‬ ‫‪ed‬‬ ‫‪st‬‬ ‫‪bo‬‬ ‫‪tu‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪el‬‬ ‫‪re‬‬ ‫‪nl‬‬ ‫‪or‬‬ ‫‪Au‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪or‬‬ ‫‪Fr‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪en‬‬ ‫‪er‬‬ ‫‪Ic‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪Fi‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪xe‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪Lu‬‬‫-‪Doris Stockmann, EBF Seminar on Returns, London Book Fair 2004 (Powerpoint), http://www.ebf‬‬‫. ‪eu.org/papers/DStockmannReturns%20London2004(1).ppt‬‬‫1‬ ‫‪EBP Association, Publishing Market, August 2004, p. 42, http://www.ebf-eu.org/studies.html‬‬ ‫2‬
 4. 4. ‫טבלה 1- אחוזי מע"מ על ספרים ומדיניות מחירים בשוק הספרים, השוואה בינלאומית‬ ‫מקור:‬‫,"‪Marcel F. M. Canoy, Jan C. Van Ours, Frederick Van Der Ploeg, "The Economics of Books‬‬‫,5002 .‪CESIFO Working Paper No. 1414, Feb‬‬‫‪http://134.245.95.50:8080/dspace/bitstream/10419/18778/1/cesifo1_wp1414.pdf‬‬‫בטבלה 1 מעל ניתן להבחין כי המדינות המובילות ביצרנות בשוק הספרים מקיימות בד"כ שוק‬‫חופשי מהתערבות ממשלתית יחד עם הנחות במע"מ. המדינות הנכשלות כמו פורטוגל, יוון, צרפת‬ ‫וגרמניה מתאפיינות בהתערבות חקיקתית במחיר הספרים עם הנחות במע"מ.‬ ‫3‬
 5. 5. (EU) ‫טבלה 2 – מע"מ על ספרים בארצות החברות בשוק האירופאי המשותף‬ :‫מקור‬VAT rates applied in the Member States of the European Community, European Commission, DG Taxation andCustoms, July 2008, http://www.ebf-eu.org/documents/vat_rates_en20008.pdf 4
 6. 6. ‫סיכום‬‫הנחה על המע"מ הינה כלי מקובל לקידום שוק הספרים אך השפעתו אינה בלעדית. ההבדלים‬‫המשמעותיים בין שווקים פורחים לכושלים נעוצים בהיקף ההתערבות הממשלתית ולא בגובה‬‫ההנחה על המע"מ. כך שההנחות במע"מ שפורטוגל, צרפת, יוון ואיטליה מעניקות אינן מספיקות‬ ‫כדי לחלצן מתחתית דירוג השווקים.‬‫במחקר של פדרציית משווקי הספרים באירופה )4002( נמצא כי הספרים נותרו פופולאריים בעיני‬‫הקוראים ולא איבדו את נתח השוק לטובת מדיות אחרות. עם זאת התעשייה ניצבת בפני אתגרים‬‫וכניסת מוצרים חדשים לשוק, ונחוצות אסטרטגיות שיווק חדשות וגמישות כדי להגדיל את מספר‬ ‫קוראי הספרים ולהתחרות במדיות החדשות הצומחות במהירות.‬‫מסקנתנו מנתוני אירופה היא, שגמישות זו מושגת כאשר אין הגבלות ממשלתיות על מחירים‬ ‫ומוצרים, וההנחות במע"מ גם מסייעות.‬ ‫5‬
 7. 7. ‫מגמות שוק הספרים בישראל בשנים 7002-8991‬ ‫בחינה של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי מצב השוק בשנים שקדמו לשנת 4002 מגלה‬ ‫כי נשמרת מגמה יציבה בהוצאות משק הבית בסעיפים הרלוונטיים. זאת למרות שחלה ירידה‬ ‫קלה בהוצאות משק הבית על "ספרים, עיתונים וכתבי עת ומכשירי כתיבה" בין השנים 0002‬ ‫לשנת 7002. אפשר לקבוע, שהירידה של כ-72 ש"ח בשנה למשפחה בסעיף זה הכולל מכשירי‬ ‫כתיבה מקוזזת בעליה בסעיף רכישת מוצרי מחשב ואינטרנט, המחליפים את מכשירי הכתיבה.‬ ‫)ראה טבלה 3 ואיורים 2 ו-3(.‬ ‫בהתחשב במגמה של מעבר לשימוש במחשבים לצרכי כתיבה, הדפסה והתעדכנות בחדשות‬ ‫ובמידע עיתונאי, כאשר משלבים בין הסעיפים לא ניתן להצביע על ירידה מאז 8991 אלא על‬ ‫יציבות ועלייה מצומצמת בהוצאות משק הבית לרכישת ספרים, עיתונים מיחשוב ואינטרנט.‬ ‫טבלה 3 – הוצאה ממוצעת למשפחה לרכישת עיתונים ספרים ומכשירי כתיבה, וכן הוצאה‬ ‫משולבת עם ההוצאה למחשוב ואינטרנט, שנים 7002-8991‬ ‫8991‬ ‫9991‬ ‫0002‬ ‫1002‬ ‫2002‬ ‫3002‬ ‫4002‬ ‫5002‬ ‫6002‬ ‫7002‬ ‫שנה‬‫661,01‬ ‫035,01‬ ‫268,01‬ ‫870,11‬ ‫598,01‬ ‫005,01‬ ‫758,01‬ ‫101,11‬ ‫091,11‬ ‫485,11‬ ‫סך הוצ‬ ‫מחירי‬ ‫7002‬ ‫8.111‬ ‫3.501‬ ‫6.801‬ ‫8.011‬ ‫1.89‬ ‫0.48‬ ‫7.79‬ ‫8.88‬ ‫3.87‬ ‫1.18‬ ‫הוצ ש"ח‬ ‫לעיתונים‬ ‫ספרים,‬ ‫מ כתיבה‬ ‫1.1‬ ‫0.1‬ ‫0.1‬ ‫0.1‬ ‫9.0‬ ‫8.0‬ ‫9.0‬ ‫8.0‬ ‫7.0‬ ‫7.0‬ ‫% הוצ‬ ‫עיתונים‬ ‫ספרים,‬ ‫מ כתיבה‬ ‫381‬ ‫861‬ ‫801‬ ‫881‬ ‫471‬ ‫861‬ ‫591‬ ‫881‬ ‫971‬ ‫581‬ ‫משולב:‬ ‫ספרים‬ ‫עיתונים‬ ‫מ כתיבה‬ ‫מחשוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫)ש"ח(‬ ‫מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 2.1 – הרכב הוצאות לתצרוכת לפי קבוצות משניות‬ ‫6‬
 8. 8. ‫איור 2: הוצאה למשפחה לרכישת ספרים עיתונים כלי כתיבה‬ ‫מחשבים ואינטרנט בשנים 7002-8991‬ ‫מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 2.1 – הרכב הוצאות לתצרוכת לפי קבוצות משניות‬‫מדד מחירי ספרי הקריאה והעיון בשנים 3002 עד 6002 ירד בכ-5 אחוזים )איור 3(. ירידה זו‬ ‫מצביעה על צמיחה בכמות הספרים הנרכשת על ידי משק בית בישראל.‬ ‫איור 3: מחירי ספרי הקריאה‬ ‫6002-3002 )ש"ח(‬ ‫501‬ ‫7.201‬ ‫2.301‬ ‫6.201‬ ‫001‬ ‫59‬ ‫1.79‬ ‫6.59‬ ‫09‬ ‫5.88‬ ‫8.88‬ ‫58‬ ‫301‬ ‫401‬ ‫501‬ ‫601‬ ‫מקור: "שבוע הספר" בראי המספרים, רוני בר צורי ובני פפרמן, משרד התמ"ת יוני 6002,‬ ‫‪http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/14BA8D21-638B-4DE0-991C-F19A2BFC8BB7/0/shavuasefer.doc‬‬ ‫סיכום‬‫הירידה הקלה של 4.0 אחוזים בהוצאות משק הבית אינה מייצגת הפחתה במספר הכותרים‬‫הנרכשים או פגיעה כלשהי בהרגלי הקריאה של אזרחי ישראל. גם הירידה המקבילה של מחיר‬‫מוצרי המחשוב והאינטרנט מובילה להערכה, כי לא ניתן לדבר על ירידה בשוק הספרים כתוצאה‬ ‫משונויים אלו. נהפוך הוא: השוק משגשג בתנאים הקיימים.‬ ‫7‬
 9. 9. ‫שוק הספרים בפינלנד ומתאמים נוספים‬‫לפינלנד ולישראל מספר מאפיינים משותפים. בפינלנד אוכלוסייה בת 5 מיליון תושבים ונהוגות‬‫בה שתי שפות רשמיות. מספר דוברי השפה בעולם מצומצם ובשתיהן לא נהוג חוק להגנה על‬ ‫מחירי ספרים.‬‫בשנת 1791 בוטל חוק הגנה על מחירי ספרים בפינלנד ומאז נהוג שוק חופשי בענף. ביטול זה‬‫בשילוב עם הנחה של 41 אחוז במס ערך מוסף עבור רכישת ספרים )המע"מ הנהוג במדינה הינו 22‬‫אחוז והמע"מ המשולם ברכישת ספרים הינו 8 אחוז בלבד( הוביל לשגשוג יוצא דופן בשוק‬ ‫הספרים הפיני.‬‫בשנת 8991 הוצאו בפינלנד כ-000,31 כותרים חדשים, כמות כפולה מזאת היוצאת לאור בישראל‬‫בת 5.7 מיליון נפש. השוק בפינלנד מתאפיין בהוצאות לאור מרובות, ריבוי כותרים המתפרסמים,‬‫מוכרי ספרים איכותיים, ייבוא כותרים רבים מכל העולם ולוגיסטיקה איכותית במדינה בעלת‬ ‫2‬ ‫שטח הגדול יותר מפי 21 משטחה של ישראל.‬‫הניסיון הפיני מדגים את ההשפעות המבורכות של ביטול חוק קיבוע מחירים שהיה נהוג בה עד‬‫שנת 1791. מאז ביטול החוק חווה השוק בפינלנד זינוק מרשים בתפוקה של כותרים ביחס למצבו‬ ‫הקודם )ראה איור 4(.‬ ‫איור 4 – מספר הכותרים החדשים המתפרסמים מידי שנה בפינלנד )0002-3691(‬ ‫‪N u m be r o f n e w title s p ub lis he d in F inla n d‬‬ ‫00061‬ ‫00041‬ ‫00021‬ ‫00001‬ ‫. ‪O th e r p u b l‬‬ ‫0008‬ ‫. ‪P u b l.A s s‬‬ ‫0006‬ ‫0004‬ ‫0002‬ ‫0‬ ‫0002 9991 8991 7991 599 1 3991 8891 3891 8791 3791 869 1 3691‬‫-‪Doris Stockmann, EBF Seminar on Returns, London Book Fair 2004 (Powerpoint), http://www.ebf‬‬‫‪eu.org/papers/DStockmannReturns%20London2004(1).ppt‬‬‫2‬ ‫-‪Doris Stockmann, EBF Seminar on Returns, London Book Fair 2004 (PowerPoint), http://www.ebf‬‬‫‪eu.org/papers/DStockmannReturns%20London2004(1).ppt‬‬ ‫8‬
 10. 10. ‫השפעת רמת ההשכלה‬‫מרכיב מרכזי העולה מהמצב בפינלנד ובהשוואות בינלאומיות נוספות הינו רמת ההשכלה.‬‫אוכלוסייה משכילה הינה תנאי שלמרות שאינו מספיק, הינו הכרחי לקיומו של שוק משגשג. איור‬‫5 מציג את התובנה הזאת על ידי השוואה בינלאומית של מספר הכותרים החדשים בכל מדינה‬ ‫מול רמת ההשכלה.‬ ‫איור 5 – מספר הכותרים החדשים המתפרסמים מדי‬ ‫שנה מול רמת ההשכלה, השוואה בינלאומית )0991(‬‫באיור 5 מעל ניתן לראות כי בכל המדינות בהן רמת ההשכלה נמוכה, לא התפתח שוק ספרות‬‫משגשג. יחד עם זאת השכלה טובה יותר אינה מבטיחה שוק משגשג, כפי שניתן לראות ממיקומן‬‫של גרמניה וצרפת )‪ (GE, FR‬הנמצאות בתחתית הדירוג של השווקים למרות שנות ההשכלה‬ ‫המרשימות בהן. נבדלות מהן מדינות כמו אנגליה, פינלנד ושווצריה בהן אין חוק קיבוע מחירים.‬ ‫איור 6 – מספר הכותרים החדשים המתפרסמים מדי‬ ‫שנה מול רמת התל"ג, השוואה בינלאומית )0991(‬‫,"‪Marcel F. M. Canoy, Jan C. Van Ours, Frederick Van Der Ploeg, "The Economics of Books‬‬‫,5002 .‪CESIFO Working Paper No. 1414, Feb‬‬‫‪http://134.245.95.50:8080/dspace/bitstream/10419/18778/1/cesifo1_wp1414.pdf‬‬‫איור 6 מציג מתאם ברור בין רמת התל"ג לבין שגשוג שוק הספרים. יש מתאם ברור בין עלייה‬ ‫בתל"ג לבין עלייה בכמות הכותרים החדשים מידי שנה.‬ ‫9‬
 11. 11. ‫סיכום‬‫הנתונים המוצגים מעל ממחישים כי המלצה על הפחתת מע"מ בשוק הספרים עשויה להועיל‬‫כאשר היא מיושמת בשילוב עם שוק תחרותי ללא התערבות בקביעת מחירים על ידי חוק או‬ ‫הסכמים כפויים מסוגים שונים.‬ ‫המדינות המובילות בעולם בתחום מתאפיינות בשילוב של הפחתת מע"מ ושוק חופשי.‬‫להפחתת המע"מ יש גם ערך הצהרתי של רצון לקידום התרבות והספרות. ערך זה ניתן להשיג גם‬‫באמצעים זולים יותר לקופת המדינה ומשלמי המיסים - על ידי מנהיגות המדגישה את הערכים‬‫התרבותיים. ראוי לוועדה להציע כי נבחרי ציבור יקדישו מזמנם לאירועים הקשורים בקידום‬ ‫תרבות הספר. בנקודה זו, מגוון האפשרויות והדוגמא האישית רב למדי.‬‫הניתוח של שווקים בינלאומיים ממחיש כי קיים קשר הדוק בין רמת השגשוג הכלכלי ורמת‬‫ההשכלה לבין השגי שוק הספרים המקומי. השכלה ותל"ג גבוהים הם תנאיים הכרחיים – מן‬‫הראוי כי המבקשים לקדם את שוק הספרים יקדישו תשומת לב לעידוד ההשכלה האיכותית וכן‬ ‫סיוע להרמת רמת החיים.‬ ‫01‬

×