Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תומר אביטל על האגודות העותומניות

111 views

Published on

תומר אביטל ופורום קהלת

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תומר אביטל על האגודות העותומניות

  1. 1. ‫אגודות‬ :‫עות'מאניות‬ 2016 ‫ישראל‬ ‫אביטל‬ ‫תומר‬ 2016 ‫אוגוסט‬ – ‫תשע”ו‬ ‫אב‬
  2. 2. 1 2016 ‫ישראל‬ :‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫תקציר‬ ‫פעילותן‬ ‫את‬ ‫המסדיר‬ ‫המשפטי‬ ‫המצב‬ ‫לוקה‬ ‫בישראל‬ ‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ :‫מרכזיים‬ ‫כשלים‬ ‫בשני‬ ‫גופים‬ ‫בין‬ ‫מהותי‬ ‫חוקי‬ ‫שוויון‬ ‫היעדר‬ ‫לבין‬ ‫עות'מאניות‬ ‫כאגודות‬ ‫המוגדרים‬ -‫אי‬ .‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫וחברות‬ ‫עמותות‬ ‫וזה‬ – ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫מתבטא‬ ‫זה‬ ‫שוויון‬ ‫מנגנון‬ ‫בהיעדר‬ – ‫השני‬ ‫המרכזי‬ ‫הכשל‬ ‫אגודות‬ ‫על‬ ‫ופיקוח‬ ‫לביקורת‬ ‫יעיל‬ ‫לגופים‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ .‫עות'מאניות‬ ‫להת‬ ‫עות'מאניות‬ ‫כאגודות‬ ‫הפועלים‬‫־‬ ,‫דיין‬ ‫ובלא‬ ‫דין‬ ‫בלא‬ ‫נפשם‬ ‫כאוות‬ ‫נהל‬ ‫עבור‬ ‫בכך‬ ‫הכרוכות‬ ‫ההשלכות‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ .‫במשק‬ ‫אנשים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫כלל‬ ‫להפיכת‬ ,‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫לחברות‬ ‫או‬ ‫לעמותות‬ .‫חריגים‬ ‫ללא‬ ‫רקע‬ ‫בארץ‬ ‫העות'מאני‬ ‫השלטון‬ ‫חוקק‬ 1909 ‫בשנת‬ 1 ,‫האגודות‬ ‫על‬ ‫העות'מאני‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ,‫עות'מאנית‬ ‫אגודה‬ ‫לרישום‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫שהסדיר‬ ‫ואת‬ ‫עליה‬ ‫החלות‬ ‫החובות‬ ‫את‬ ,‫ופעילותה‬ ‫מטרותיה‬ ‫אגודה‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ .‫עליה‬ ‫הביקורת‬ ‫אופני‬ ‫צבירת‬ ‫לשם‬ ‫ולא‬ ‫חברתית‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫תוקם‬ ‫פטורה‬ ‫תהיה‬ ‫כאמור‬ ‫אגודה‬ ‫וכי‬ ‫הנאה‬ ‫וטובות‬ ‫רווחים‬ .‫ומסים‬ ‫אגרות‬ ‫מתשלום‬ ‫מזעריים‬ ‫תיקונים‬ ‫הכנסת‬ ‫קיבלה‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ,‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫חקיקת‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫האגודות‬ ‫לחוק‬ ‫אגודות‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫הגולל‬ ‫נסתם‬ 2 1980-‫התש׳׳ם‬ ‫לאגודות‬ ‫התיר‬ ‫העמותות‬ ‫לחוק‬ 60 ‫סעיף‬ .‫חדשות‬ ‫לעמותות‬ ‫להיהפך‬ ‫בקשה‬ ‫להגיש‬ ‫קיימות‬ ‫עות'מאניות‬ ‫התיר‬ ‫העמותות‬ ‫לחוק‬ 62 ‫סעיף‬ ,‫כן‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ – ‫לחוק‬ 67 ‫סעיף‬ 3 .‫אותן‬ ‫למחוק‬ ‫העמותות‬ ‫לרשם‬ ‫שהן‬ ‫"אגודות‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫העמותות‬ ‫או‬ ‫קיימים‬ ‫מעבידים‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫ארגונים‬ ‫חוק‬ ‫תחילת‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫עבור‬ ‫לפני‬ ‫שנוסדו‬ ‫לפי‬ ‫פטורות‬ ‫אגודות‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫לחוק‬ 68 ‫סעיף‬ .”‫זה‬ .‫העות'מאני‬ ‫החוק‬ ‫לחול‬ ‫יוסיף‬ 67 ‫סעיף‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ ‫לארגוני‬ ‫אפשר‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫ושקיפות‬ ‫בקרה‬ ‫לכללי‬ ‫כפופים‬ ‫להישאר‬ ‫מעבידים‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫עשרים‬ ‫המאה‬ ‫בתחילת‬ ‫שנקבעו‬ ‫גופים‬ ‫כוללים‬ ‫אלה‬ ‫שארגונים‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫מהדבר‬ ;‫ש"ח‬ ‫מיליוני‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫שנתיים‬ ‫תקציבים‬ ‫המגלגלים‬ ‫המורים‬ ‫הסתדרות‬ ,‫החדשה‬ ‫ההסתדרות‬ ‫כמו‬ ‫גופים‬ ,‫מקצועיות‬ ‫התאחדויות‬ ‫וכן‬ ;‫המלונות‬ ‫והתאחדות‬ ‫כל‬ .‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫ואגודות‬ ‫איגודים‬ ,‫מחקר‬ ‫קרנות‬ ‫לחוק‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫העמותות‬ ‫לחוק‬ ‫כפופים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫העוס‬ ‫חובות‬ ‫עליהם‬ ‫חלות‬ ‫שלא‬ ‫ומכאן‬ ,‫העות'מאני‬‫־‬ ‫מפרסום‬ ,‫למשל‬ ,‫פטורים‬ ‫הם‬ .‫ובדיווח‬ ‫בשקיפות‬ ‫קות‬ ,‫שנתיים‬ ‫דוחות‬ ‫מהצגת‬ ,‫ישיבות‬ ‫של‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫רשמי‬ ‫ושל‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫של‬ ‫רגולטורית‬ ‫מביקורת‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫וממתן‬ ,‫וההקדשות‬ ‫העמותות‬ .‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫המציאות‬ ‫את‬ 4 ‫במאמרו‬ ‫תיאר‬ ‫קיבלוביץ‬ ‫דב‬ ‫עו"ד‬ ‫מציאות‬ ,‫בתחום‬ ‫השוררת‬ ‫הדואלית‬ ‫המשפטית‬ ‫חוק‬ ‫להוראות‬ ‫כפופים‬ ‫מהותית‬ ‫דומים‬ ‫גופים‬ ‫שבה‬ ‫ציין‬ ‫עוד‬ .‫נוסדו‬ ‫שבה‬ ‫לשנה‬ ‫בהתאם‬ ,‫מהותית‬ ‫שונות‬ ‫שבעתיים‬ ‫מחריפה‬ ‫הנציג‬ ‫דילמת‬ ‫כי‬ ‫קיבלוביץ‬ ‫הבעלות‬ ‫כאשר‬ ,‫ככלל‬ .‫עות'מאניות‬ ‫באגודות‬ ‫בטו‬ ‫חשים‬ ‫מנהלים‬ ,‫רבים‬ ‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫מתחלקת‬‫־‬ ‫של‬ ‫לזו‬ ‫במקום‬ ‫האישית‬ ‫לרווחתם‬ ‫לפעול‬ ‫יותר‬ ‫חים‬ ‫לעתים‬ ‫הבעלות‬ ‫עות'מאנית‬ ‫באגודה‬ .‫התאגיד‬ ‫אלף‬ 700-‫כ‬ ‫יש‬ ,‫למשל‬ ,‫להסתדרות‬ – ‫מאוד‬ ‫מבוזרת‬ ‫של‬ ‫והמממנים‬ ‫שהבעלים‬ ‫אלא‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫ולא‬ ;‫חברים‬ ‫על‬ ‫כיאות‬ ‫לפקח‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ .‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫השקיפות‬ ‫היעדר‬ ‫עקב‬ ‫מנהליהן‬ ‫החדשה‬ ‫ההסתדרות‬ ‫כמו‬ ‫גופים‬ ‫העמותות‬ ‫לחוק‬ ‫כפופים‬ ‫אינם‬ ,‫העות'מאני‬ ‫לחוק‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫חובות‬ ‫עליהם‬ ‫חלות‬ ‫שלא‬ ‫ומכאן‬ .‫ובדיווח‬ ‫בשקיפות‬ ‫העוסקות‬
  3. 3. 2 2016 ‫ישראל‬ :‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫לחופש‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫בקשת‬ ‫בעקבות‬ ‫רשימת‬ ‫את‬ 2015 ‫ביוני‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫פרסם‬ ‫המידע‬ 5 .‫אגודות‬ 10,464 ‫המונה‬ ,‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫אגודות‬ ‫כוללת‬ ‫הרשימה‬ ‫הגדולים‬ ‫האיגודים‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫סוחרי‬ ‫ארגון‬ ,‫בישראל‬ ‫הכנעני‬ ‫הכלב‬ ‫מועדון‬ ‫דוגמת‬ ,‫הערביים‬ ‫העיתונאים‬ ‫אגוד‬ ,‫בירושלים‬ ‫מכוניות‬ ‫סוחרי‬ ‫התאחדות‬ ,‫באמריקה‬ ‫מזרחי‬ ‫נשי‬ ‫הסתדרות‬ ,‫באתר‬ ‫שכתוב‬ ‫כפי‬ .‫ועוד‬ ‫בי-ם‬ ‫חריפים‬ ‫משקאות‬ ‫ליום‬ ‫מאומתים‬ ‫אינם‬ ‫הנתונים‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫"חשוב‬ ‫שנמ‬ ‫אגודות‬ ‫גם‬ ‫מופיעות‬ ‫ברשימה‬ :”‫הפרסום‬‫־‬ ‫מחדש‬ ‫רישום‬ ‫שעברו‬ ‫אגודות‬ ‫וגם‬ ‫מפעילות‬ ‫חקו‬ ‫לדעת‬ ‫קשה‬ ,‫לכך‬ ‫אי‬ .‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ‫כעמותה‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ .‫הן‬ ‫ואלו‬ ‫פעילות‬ ‫עדיין‬ ‫אגודות‬ ‫כמה‬ ‫בדיוק‬ ‫זהות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מאפיינים‬ ‫שקיפות‬ ‫והיעדר‬ ‫עמימות‬ ‫לוקות‬ ‫שממילא‬ ‫אגודות‬ ‫אותן‬ – ‫הפעילות‬ ‫האגודות‬ ‫מחויבות‬ ‫ואינן‬ ‫הואיל‬ ,‫שקיפות‬ ‫ובהיעדר‬ ‫בעמימות‬ ‫אותן‬ ;‫העמותות‬ ‫בחוק‬ ‫כמקובל‬ ‫ופיקוח‬ ‫דיווח‬ ‫בכללי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫מתוקצב‬ ‫שחלקן‬ ‫אגודות‬ ‫והסתדרות‬ ‫כללית‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ :‫(למשל‬ ‫המדינה‬ .)‫המורים‬ ‫מהאגודות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫העלתה‬ 6 ‫ברשומות‬ ‫בדיקה‬ :‫אגב‬ ,‫(כמו‬ 2004-‫ב‬ ‫כבר‬ ‫נמחקו‬ 2015-‫ב‬ ‫פורסם‬ ‫ששמן‬ ‫לא‬ ‫שמן‬ .)‫בישראל‬ ‫הכנעני‬ ‫הכלב‬ ‫מועדון‬ ,‫למשל‬ ‫בהמשך‬ .‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫מרשימת‬ ‫נמחק‬ .‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫הרישום‬ ‫מחדלי‬ ‫על‬ ‫נרחיב‬ ‫המבצעת‬ ‫והרשות‬ ‫הרגולטור‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫אמור‬ ‫היה‬ 1980-‫התש"ם‬ ,‫העמותות‬ ‫חוק‬ .‫תחתיו‬ ‫שנוצרו‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫ולפקח‬ ‫העות'מאני‬ ‫החוק‬ ‫אגודות‬ ‫סוגי‬ ‫מכמה‬ ‫תחולתו‬ ‫את‬ ‫החריג‬ ‫החוק‬ ,‫כאמור‬ ‫מי‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫אך‬ )‫ומעבידים‬ ‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫(כגון‬ ‫פרסם‬ ‫בעבר‬ .‫אלה‬ ‫חריגים‬ ‫על‬ ‫שיפקח‬ ‫הרגולטור‬ ‫בנושא‬ ‫הנחיות‬ ‫קובץ‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ 1 '‫מס‬ ‫הנחיה‬ 7 .‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫במשרד‬ ‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫הוא‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הרגולטור‬ ‫ההנחיות‬ .‫דיווחים‬ ‫מהאגודה‬ ‫לדרוש‬ ‫הרשאי‬ ,‫הפנים‬ ‫הוועד‬ ‫החלטות‬ ‫ובהם‬ ,‫הדיווח‬ ‫תחומי‬ ‫את‬ ‫מפרטות‬ ‫חשבון‬ ,‫האגודה‬ ‫חברי‬ ,‫המכתבים‬ ‫חליפות‬ ,‫המנהל‬ ‫מכאן‬ .‫ועוד‬ ‫ועוד‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫וההוצאות‬ ‫ההכנסות‬ ‫בכל‬ ‫ותיעוד‬ ‫רישום‬ ‫לנהל‬ ‫האגודה‬ ‫חובת‬ ‫משתמעת‬ ‫לממונה‬ ‫מעניקות‬ ‫אף‬ ‫ההנחיות‬ .‫אלה‬ ‫לנושאים‬ ‫הנוגע‬ ‫ובהחל‬ ‫האגודות‬ ‫בתקנוני‬ ‫התערבות‬ ‫כגון‬ ‫סמכויות‬‫־‬ ‫סמכויותיו‬ ‫את‬ ‫מפעיל‬ ‫לא‬ ‫הממונה‬ ‫בפועל‬ .‫טותיהן‬ ‫היא‬ ‫התוצאה‬ .‫בעבר‬ ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫לא‬ ‫שגם‬ ‫ונראה‬ ‫מתבצעת‬ ‫האגודות‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫היחידה‬ ‫שהביקורת‬ 8 .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫נקודתיות‬ ‫פסיקות‬ ‫באמצעות‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫עברה‬ 2004 ‫בשנת‬ ‫בלי‬ ‫הפעם‬ ‫גם‬ ,‫משפטים‬ ‫למשרד‬ ‫הפנים‬ ‫ממשרד‬ .‫עות'מאניות‬ ‫לאגודות‬ ‫הנוגעות‬ ‫הסמכויות‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫שהח‬ ‫משותפת‬ ‫ועדה‬ ‫הוקמה‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫כדי‬‫־‬ ‫תיק‬ ‫שירכיב‬ ‫חיצוני‬ ‫גורם‬ ‫ישכור‬ ‫הפנים‬ ‫שמשרד‬ ‫ליטה‬ .‫בוצע‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬ ;‫האגודות‬ ‫לכלל‬ ‫באשר‬ ‫מקיף‬ ‫מידע‬ ‫אך‬ ,‫הנושא‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫הציע‬ ‫עצמו‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫של‬ ‫מטעמים‬ ‫הפעם‬ ‫גם‬ ,‫וגידים‬ ‫עור‬ ‫קרמה‬ ‫לא‬ ‫הצעתו‬ .‫פנים-משרדי‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדר‬ ‫הוא‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הרגולטור‬ ‫במשרד‬ ‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫לא‬ ‫הממונה‬ ‫בפועל‬ ,‫הפנים‬ ‫ונראה‬ ‫סמכויותיו‬ ‫את‬ ‫מפעיל‬ .‫בעבר‬ ‫זאת‬ ‫עשה‬ ‫לא‬ ‫שגם‬
  4. 4. 3 2016 ‫ישראל‬ :‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫הרגולטור‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫לעמותות‬ ‫בניגוד‬ ‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫במשרד‬ ‫בירור‬ .‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ ‫שנמצאות‬ — ‫הסדרת‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ניסיון‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫העלה‬ ‫הפנים‬ ‫ואכיפתה‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫הביקורת‬ ‫אנשי‬ ‫ביקשו‬ ‫מהסיכום‬ ‫כחלק‬ .‫המשפטים‬ ‫למשרד‬ ‫משרד‬ ‫מאנשי‬ ‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫של‬ ‫ממוחשב‬ ‫נתונים‬ ‫בנק‬ ‫להכין‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הפנים‬ ‫כמיליון‬ ‫של‬ ‫תקציב‬ ‫דרוש‬ ,‫התברר‬ ,‫כך‬ ‫לשם‬ .‫הנושא‬ .‫ש"ח‬ ‫האגודות‬ ‫של‬ ‫מהתיקים‬ ‫וחלק‬ ,‫הושקה‬ ‫התכנית‬ ‫אולם‬ .‫הסריקה‬ ‫למען‬ ‫חיצוניים‬ ‫לעורכי-דין‬ ‫הועברו‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫העדיפויות‬ ‫בסדר‬ ‫אינו‬ ‫הדבר‬ ‫בנק‬ ‫לשדרוג‬ ‫והתכנית‬ ,‫אזלו‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ ‫הכספים‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ .‫בוטלה‬ ‫האגודות‬ ‫של‬ ‫הנתונים‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫העביר‬ ‫לבסוף‬ .‫הכיסאות‬ ‫בין‬ ‫נפל‬ ‫המדינה‬ ‫גנזך‬ ‫אנשי‬ .‫המדינה‬ ‫לגנזך‬ ‫התיקים‬ ‫את‬ ‫אבל‬ ;‫במערכת‬ ‫זמין‬ ‫שסרקו‬ ‫ומה‬ ,‫שאיתרו‬ ‫מה‬ ‫סרקו‬ ‫בזמנו‬ ‫הועברו‬ ‫ולא‬ ‫המחוזות‬ ‫ממוני‬ ‫אצל‬ ‫שהיו‬ ‫תיקים‬ ‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫לאיבוד‬ ‫הלכו‬ – ‫המשפטים‬ ‫למשרד‬ ‫שבנק‬ ‫משום‬ ‫לפקח‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫אין‬ ‫וגם‬ ,‫מפקח‬ ‫אין‬ ‫גם‬ .‫הוקם‬ ‫לא‬ ‫הנתונים‬ ‫הכלכלית‬ ‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ,‫חן‬ ‫אבן‬ ‫נילי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫התנועה‬ ‫אל‬ ‫הגיעו‬ ,‫השלטון‬ ‫לאיכות‬ ‫בתנועה‬ ‫בגופים‬ ‫וחישוביות‬ ‫תקציביות‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫תלונות‬ :‫עות'מאניות‬ ‫כאגודות‬ ‫הפועלים‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫ואף‬ ,‫טיפול‬ ‫של‬ ‫יק‬ ִ‫ר‬ ‫יש‬ .‫הזו‬ ‫הרותחת‬ ‫בקלחת‬ ‫היד‬ ‫את‬ ‫לשים‬ -‫בפינג‬ ‫מכתבים‬ ‫אינספור‬ ‫שלחנו‬ ‫רשם‬ ,‫הפנים‬ ,‫האוצר‬ ‫משרדי‬ ‫בין‬ ‫פונג‬ ‫יכולות‬ ‫שרוצות‬ ‫אגודות‬ .‫העמותות‬ ‫עשו‬ ‫חלקן‬ .‫לעמותות‬ ‫להפוך‬ ‫בקלות‬ ‫מתחת‬ ‫להיות‬ ‫נוח‬ ‫אחרות‬ ‫לאגודות‬ .‫זאת‬ ]...[ ‫הזאת‬ ‫במתכונת‬ ‫ולהישאר‬ ‫לרדאר‬ ‫אולם‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הוא‬ ‫שאחראי‬ ‫מי‬ ‫מסוגל‬ ‫ולא‬ ‫בפועל‬ ‫פיקוח‬ ‫מבצע‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫שטען‬ ,‫בנושא‬ ‫לאוצר‬ ‫פנינו‬ ]...[ ‫לכך‬ ‫והוא‬ ‫הפנים‬ ‫למשרד‬ ‫תקציבים‬ ‫שהוסיף‬ ‫הגוף‬ ]...[ ‫כרצונו‬ ‫בהם‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫ההסתד‬ ‫הוא‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫מטרפד‬ ‫שהכי‬‫־‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫את‬ ‫שיראו‬ ‫למה‬ .‫רות‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫כן‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ?‫שלהם‬ ‫יכלו‬ ‫פרטניים‬ ‫סכסוכים‬ ‫המון‬ .‫הקופות‬ ‫היו‬ ‫וטענות‬ ‫מסמכים‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫להיפתר‬ 9 .‫שקופים‬ ‫הדוחות‬ ‫אם‬ ‫מתבהרות‬ ‫הפנים‬ ‫למשרד‬ ‫הח"מ‬ ‫הגיש‬ ‫המאמר‬ ‫פרסום‬ ‫לקראת‬ ‫את‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הפעיל‬ ‫וכיצד‬ ‫מתי‬ ‫לדעת‬ ‫בקשה‬ ‫תגובת‬ .‫האגודות‬ ‫על‬ ‫וביקורת‬ ‫לפיקוח‬ ‫סמכויותיו‬ 10 :‫לבוא‬ ‫איחרה‬ ‫לא‬ ‫המשרד‬ ‫בודדות‬ ‫אגודות‬ ‫עם‬ ‫התכתבויות‬ ‫קיימות‬ ‫בנושא‬ ‫ומסמכים‬ ‫חומרים‬ ‫ביקשו‬ ‫אשר‬ ‫על‬ ‫אליהם‬ ‫הועברו‬ ‫אלו‬ ‫חומרים‬ .‫האגודות‬ ‫אל‬ ‫שהועברו‬ ‫לאחר‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ .‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫פנה‬ ‫לא‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ 2012 ‫משנת‬ ,‫מידע‬ ‫לבקש‬ ‫כדי‬ ‫עות'מאניות‬ ‫לאגודות‬ .‫אגודות‬ ‫על‬ ‫סנקציות‬ ‫הוטלו‬ ‫ולא‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫והבקרה‬ ‫הפיקוח‬ ‫תהליך‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫הן‬ .‫אי-פעם‬ ‫התקיים‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ,‫נעצר‬ ‫דרך‬ ‫כיום‬ ‫ואין‬ ,‫ממנו‬ ‫ידם‬ ‫משכו‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫והן‬ ‫או‬ ‫הפעילות‬ ‫האגודות‬ ‫למספר‬ ‫באשר‬ ‫מידע‬ ‫להשיג‬ .‫ועוד‬ ‫לפעילותן‬ ,‫לנכסיהן‬ ,‫המחוקות‬ ‫לא‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ 2012 ‫משנת‬ ‫עות'מאניות‬ ‫לאגודות‬ ‫פנה‬ ‫הוטלו‬ ‫ולא‬ ,‫מידע‬ ‫לבקש‬ ‫כדי‬ .‫אגודות‬ ‫על‬ ‫סנקציות‬
  5. 5. 4 2016 ‫ישראל‬ :‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫חקיקה‬ ‫גוני‬ ‫מכל‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫הגישו‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ 2009 ‫מאז‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫להחיל‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫שש‬ ‫הפוליטית‬ ‫הקשת‬ ‫אגודות‬ ‫על‬ ‫העמותות‬ ‫בחוק‬ ‫המקובלת‬ ‫הפיקוח‬ ‫הצעות‬ .‫השתיים‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬ ‫ולהשוות‬ ‫עות'מאניות‬ ‫שדלנית‬ ‫ובפעילות‬ ‫עזה‬ ‫בהתנגדות‬ ‫נתקלו‬ ‫הללו‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫עברו‬ ‫לא‬ ‫הן‬ .‫החדשה‬ ‫ההסתדרות‬ ‫מצד‬ ‫נמרצת‬ ‫כוועדת‬ ‫(ביושבה‬ ‫והממשלה‬ ‫המחוקקים‬ ‫בית‬ ‫משוכת‬ .‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫של‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬ .)‫לחקיקה‬ ‫שרים‬ ,2008-‫ב‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫למד‬ )‫(המפד"ל‬ ‫אורלב‬ ‫זבולון‬ ‫את‬ ‫הגיש‬ ‫הוא‬ 2009 ‫בשנת‬ .‫בנושא‬ ‫לפעול‬ ‫והחל‬ ‫להחיל‬ ‫שביקשה‬ 11 ,‫הפנימית‬ ‫הביקורת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫החוק‬ .‫עות'מאניות‬ ‫באגודות‬ ‫פנימית‬ ‫ביקורת‬ ‫חובת‬ ‫שערכנו‬ ‫בריאיון‬ .‫הטרומית‬ ‫הקריאה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫נבלם‬ :‫אורלב‬ ‫לשעבר‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ‫הסביר‬ ‫עמו‬ ‫כשהת‬ ‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫הייתי‬‫־‬ ‫פנים‬ ‫מבקר‬ ‫מינוי‬ ‫חובת‬ ‫שאין‬ ‫לי‬ ‫ברר‬ ‫התגלה‬ ‫זה‬ .‫ובהסתדרויות‬ ‫באגודות‬ ‫על‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬ ‫על‬ ‫דיון‬ ‫בעקבות‬ ‫שהוביל‬ ,‫לאומית‬ ‫עובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫דאז‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫השחיתות‬ ‫לחשיפת‬ ‫גיליתי‬ ‫הדיונים‬ ‫דרך‬ .‫הירשזון‬ ‫אברהם‬ ‫הצעה‬ ‫הגשתי‬ .‫מפוקחות‬ ‫לא‬ ‫שהאגודות‬ ‫שותפה‬ ‫הייתה‬ ‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫אך‬ ‫ועדת‬ ‫דרך‬ ‫זאת‬ ‫טרפדו‬ ‫והם‬ ‫בממשלה‬ ‫רצה‬ ‫הליכוד‬ ‫ואילו‬ ,‫לחקיקה‬ ‫השרים‬ .‫לאומית‬ ‫עובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫שלהם‬ ‫המפלגות‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫ההסתדרויות‬ ‫לי‬ ‫הבהירו‬ ]...[ ‫ישירים‬ ‫לחצים‬ ]‫היו‬ ...[ ‫שעלי‬ ‫והלאומית‬ ‫הכללית‬ ‫מההסתדרות‬ 12 .‫לסגת‬ ‫דב‬ ,‫מיכאלי‬ ‫מרב‬ ,‫מזרחי‬ ‫משה‬ ‫הגישו‬ 2014 ‫במאי‬ ‫הצעת‬ ‫שטרן‬ ‫ואלעזר‬ ‫שי‬ ‫נחמן‬ ,‫פייגלין‬ ‫משה‬ ,‫ליפמן‬ 13 .‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫לביטול‬ ‫חוק‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫ביקש‬ ‫התיקון‬ ‫בדברי‬ ‫נכתב‬ ‫כך‬ .‫רשומות‬ ‫כעמותות‬ ‫עות'מאניות‬ :‫ההסבר‬ ‫של‬ ‫להיווסדה‬ 65-‫ה‬ ‫שבשנה‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫היש‬ ‫המשפט‬ ‫שיטת‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫־‬ ‫חקיקה‬ ‫על‬ ‫נסמכת‬ ‫תהא‬ ‫עדיין‬ ‫ראלית‬ ‫על‬ .‫המדינה‬ ‫לרוח‬ ‫הזרה‬ ,‫עות'מאנית‬ ‫עות'מאנית‬ ‫אגודה‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫כן‬ ‫עמותה‬ ‫בתור‬ ‫להירשם‬ ‫בקשה‬ ‫תגיש‬ ‫של‬ ‫כניסתו‬ ‫מיום‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬ ,‫רשומה‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫ולבטל‬ ‫לתוקף‬ ‫המוצע‬ ‫התיקון‬ .‫האגודות‬ ‫על‬ ‫העות'מאני‬ ‫הכנסת‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫ביועצת‬ ‫החוק‬ ‫להצעת‬ ‫היוזמה‬ ‫מקור‬ :‫לדבריה‬ .)‫(העבודה‬ ‫מזרחי‬ ‫משה‬ ‫לשעבר‬ ‫והח‬ ‫חרותי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫כתבה‬ ‫קראתי‬‫־‬ ‫הסתדרות‬ ‫בסיפורי‬ ‫ונזכרתי‬ ‫לטתי‬ ‫השתכנע‬ ‫ומשה‬ ‫כבל‬ ‫מאיתן‬ ‫ששמעתי‬ ,‫היהודי‬ ‫הבית‬ .‫בנושא‬ ‫לטפל‬ ‫שצריך‬ ‫אבל‬ ‫לתמוך‬ ‫רצו‬ ‫ולפיד‬ ‫לבני‬ ‫ציפי‬ ‫לנו‬ ‫הייתה‬ .‫נגד‬ ‫הייתה‬ '‫'העבודה‬ ‫הגיע‬ ‫החוק‬ .‫המפלגה‬ ‫בתוך‬ ‫בעיה‬ ‫ונתקע‬ ‫לחקיקה‬ ‫השרים‬ ‫לוועדת‬ ‫ואנשים‬ ‫וסרמן‬ ‫בינתיים‬ .‫שמה‬ ‫ללא‬ ‫למשה‬ ‫צלצלו‬ ‫מההסתדרות‬ ‫לא‬ ‫ובסוף‬ ‫ודחו‬ ‫דחו‬ ‫הם‬ .‫הפסקה‬ ‫בקולות‬ ‫עלינו‬ ‫איים‬ ‫וסרמן‬ .‫הצביעו‬ 14 .‫בפריימריס‬ ‫אותו‬ ‫הענישו‬ ‫והם‬ ‫הצעה‬ ‫גלאון‬ ‫וזהבה‬ ‫רוזנטל‬ ‫מיקי‬ ‫הגישו‬ ‫חודש‬ ‫באותו‬ 15 .‫דומה‬
  6. 6. 5 2016 ‫ישראל‬ :‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫ביוזמת‬ ,‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫שהוגשה‬ ‫נוספת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫לוין‬ ‫יריב‬ ,‫אילטוב‬ ‫רוברט‬ ,‫שלח‬ ‫עופר‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ,‫השלטון‬ ‫לאיכות‬ ‫התנועה‬ ‫ובסיוע‬ ‫רוזנטל‬ ‫ומיקי‬ ‫חבר‬ 16 .‫לאגודות‬ ‫ופיקוח‬ ‫רישום‬ ‫כללי‬ ‫להתקין‬ ‫ביקשה‬ ‫אותו‬ ‫ופרסם‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫חתם‬ ‫אף‬ ‫לוין‬ ‫יריב‬ ‫הכנסת‬ ‫ח"כ‬ ‫של‬ ‫בלשכה‬ 17 .‫תשע-עשרה‬ ‫בכנסת‬ ‫שלו‬ ‫בבלוג‬ ‫מאחר‬ ‫המריאה‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫שלח‬ ‫כי‬ ‫הוסיפו‬ ‫עוד‬ .‫בחוק‬ ‫מתמיכתו‬ ‫נסוג‬ ‫לוין‬ ‫שחה"כ‬ ‫הקודמת‬ ‫בקדנציה‬ ‫לנו‬ ‫הודיע‬ ‫המשפטים‬ ‫"משרד‬ .”‫בזה‬ ‫לטפל‬ ‫הגיוני‬ ‫לנו‬ ‫ונראה‬ ‫הסדר‬ ‫שיהיה‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ 2015 ‫במאי‬ ‫הגישו‬ ‫דומה‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫מיכל‬ ,'‫פריג‬ ‫עיסאווי‬ ,‫גילאון‬ ‫אילן‬ ,‫גלאון‬ ‫זהבה‬ 18 ;‫השלטון‬ ‫לאיכות‬ ‫התנועה‬ ‫בסיוע‬ ,‫זנדברג‬ ‫ותמר‬ ‫רוזין‬ ‫עם‬ ‫ריאיון‬ 19 .‫מיכאלי‬ ‫ח"כ‬ ‫שוב‬ ‫הגישה‬ ‫נוספת‬ ‫הצעה‬ ‫הראשונית‬ ‫שהמוטיבציה‬ ‫העלה‬ 20 ‫מיכאלי‬ ‫של‬ ‫היועצת‬ ‫המורים‬ ‫הסתדרות‬ ‫את‬ ‫להכפיף‬ ‫הייתה‬ ‫החוק‬ ‫להצעת‬ ‫שנמצאו‬ ‫אי-סדרים‬ ‫בעקבות‬ ‫שקיפות‬ ‫לכללי‬ .‫בהסתדרות‬ ‫בשנים‬ ‫עלו‬ ‫האגודות‬ ‫בנושא‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫ביום‬ :‫פעמיים‬ ‫לחקיקה‬ ‫השרים‬ ‫לוועדת‬ ‫האחרונות‬ ‫נדחה‬ ‫הפעמים‬ ‫בשתי‬ .20.7.2015 ‫וביום‬ 10.11.2014 ‫להצבעה‬ ‫הועלו‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫החוקים‬ ;‫ונעצר‬ ‫הדיון‬ ‫של‬ ‫ושדלנות‬ ‫לחצים‬ ‫בשל‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ – ‫טרומית‬ .‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫מידע‬ ‫להשיג‬ ‫לקושי‬ ‫חקיקתי‬ ‫פתרון‬ ‫גובש‬ ‫טרם‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫יש‬ .‫בארץ‬ ‫פועלות‬ ‫שעדיין‬ ‫העות'מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫הנרקם‬ ,‫החדש‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫כי‬ ‫לקוות‬ ,‫מתקדמים‬ ‫הכנה‬ ‫בשלבי‬ ‫ונמצא‬ ‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ‫של‬ ‫כלשונו‬ ,‫הדואלית‬ ‫החוקית‬ ‫המציאות‬ ‫את‬ ‫יפתור‬ ‫החוק‬ ‫יחס‬ ‫בין‬ ‫המהותי‬ ‫השוויון‬ ‫היעדר‬ – ‫קיבלביץ‬ .‫לעמותות‬ ‫יחסו‬ ‫לבין‬ ‫העות'מאניות‬ ‫לאגודות‬ ‫לפתרון‬ ‫ומתווה‬ ‫מסקנה‬ :‫למדי‬ ‫עגומה‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫מכל‬ ‫העולה‬ ‫המסקנה‬ ‫הפועלים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ ‫אינטרסים‬ ‫משרת‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫גדולים‬ ‫בגופים‬ ‫שמדובר‬ ‫ככל‬ ;‫עות'מאניות‬ ‫כאגודות‬ ‫ופוליטיים‬ ‫חזקים‬ ‫המעורבים‬ ‫האינטרסים‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬ ‫היא‬ ‫כזה‬ ‫לגוף‬ ‫ביותר‬ ‫המטרידה‬ ‫הדוגמה‬ .‫יותר‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫על‬ ‫החולש‬ ‫גוף‬ – ‫החדשה‬ ‫ההסתדרות‬ ‫שעל‬ ‫גוף‬ – ‫עתק‬ ‫תקציבי‬ ‫בעל‬ ‫גוף‬ ,‫במדינה‬ ‫עובדים‬ ‫מבחינת‬ .‫המדינה‬ ‫לביקורת‬ ‫נתון‬ ‫אינו‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫אף‬ ‫בעלי‬ ‫רבים‬ ‫גופים‬ ‫מסמלת‬ ‫ההסתדרות‬ ,‫במשק‬ ‫מעמדה‬ ‫המנצלים‬ ,‫לכאורה‬ ‫וולונטריות‬ ‫או‬ ,‫וולונטריות‬ ‫מטרות‬ ‫כדי‬ ‫עליהם‬ ‫חל‬ ‫אינו‬ ‫העמותות‬ ‫שחוק‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫תקציביהם‬ ,‫פעילותם‬ ,‫ענייניהם‬ ‫את‬ ‫במחשכים‬ ‫לנהל‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫על‬ ‫משפיעים‬ ‫אלה‬ ‫שכל‬ ‫אף‬ – ‫ונכסיהם‬ .‫במדינה‬ ‫אזרחים‬ ‫מכרעת‬ ‫בחשיבות‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫לאור‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫להסדרת‬ ‫חקיקה‬ ‫קידום‬ ‫של‬ ‫המהותי‬ ‫החוקי‬ ‫מעמדן‬ ‫השוואת‬ – ‫עות'מאניות‬ ‫עד‬ .‫ולביקורת‬ ‫לדיווח‬ ‫ולהכפפתן‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ ,‫מתאים‬ ‫חוק‬ ‫שיועבר‬ ‫של‬ ‫פרטנית‬ ‫רגולציה‬ ‫קידום‬ ‫באמצעות‬ ‫חקיקה‬ ‫ללא‬ ‫שבתחומי‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫ממשלתיים‬ ‫משרדים‬ ‫החו‬ ‫קופות‬ ‫לגבי‬ ‫נעשה‬ ‫דומה‬ ‫מהלך‬ .‫שיפוטם‬‫־‬ ‫של‬ ‫ממימון‬ ‫הנהנות‬ ‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫שהן‬ ,‫לים‬ ‫בחוק‬ ‫עליהן‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫הבריאות‬ ‫שר‬ :‫המדינה‬ ‫מהלך‬ ‫ובעקבות‬ ,1994-‫התשנ"ד‬ ,‫ממלכתי‬ ‫בריאות‬ ‫קופות‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫של‬ ‫ביקורת‬ ‫התאפשרה‬ ‫זה‬ ‫משרד‬ ‫יכפה‬ ‫פרטניים‬ ‫צווים‬ ‫באמצעות‬ ,‫כך‬ .‫החולים‬ ‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫על‬ ‫פומביים‬ ‫דיווחים‬ ‫הכלכלה‬ ‫ומשרד‬ ,‫הלאומית‬ ‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫ועל‬ ‫החדשה‬ .‫מורים‬ ‫הסתדרות‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫יכפה‬ ‫החינוך‬ ‫האגודות‬ ‫בנושא‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫לוועדת‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫עלו‬ ‫בשתי‬ :‫פעמיים‬ ‫לחקיקה‬ ‫השרים‬ .‫ונעצר‬ ‫הדיון‬ ‫נדחה‬ ‫הפעמים‬
  7. 7. 6 2016 ‫ישראל‬ :‫עות'מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫המשפטית‬ ‫הכשרות‬ ‫לחוק‬ )4(82 ‫בסעיף‬ 1 '‫מס‬ ‫תיקון‬ — 127 )17.8.1962( 380 ‫תשכ"ב‬ ‫ס"ח‬ ‫תוקן‬ .)1909( 1327 ‫שנת‬ ‫רנ"ב‬ ‫לחודש‬ 29 ‫ביום‬ ‫התקבל‬ 1 .1962-‫תשכ"ב‬ ,‫והאפוטרופסות‬ .210 )12.8.1980( 983 ‫תש"ם‬ ‫ס"ח‬ 2 ‫לטיפול‬ ‫הנוגעות‬ ‫סמכויות‬ ‫לו‬ ‫ניתנו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫הנקוב‬ ‫הזמן‬ ‫בפרק‬ ‫כעמותות‬ ‫מעמדן‬ ‫את‬ ‫יסדירו‬ ‫שלא‬ ‫אגודות‬ ‫למחוק‬ ‫העמותות‬ ‫רשם‬ ‫את‬ ‫הסמיך‬ ‫אמנם‬ ‫החוק‬ 3 .‫הרשימה‬ ‫מתחום‬ ‫חורג‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ .‫בעלים‬ ‫ללא‬ ‫נותרו‬ ‫שלעתים‬ ,‫הללו‬ ‫האגודות‬ ‫בנכסי‬ http://www.mishpati.co.il/article/9789 )2016( "?‫ופועלים‬ ‫קיימים‬ ‫עדיין‬ '‫ה'דינוזאורים‬ ‫האם‬ — ‫עות’מאנית‬ ‫"אגודה‬ ‫קיבלוביץ‬ ‫דב‬ 4 https://foi.gov.il/he/node/1908 ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫באתר‬ 5 .3869 ’‫בעמ‬ ,‫שם‬ ,‫ר‬‫בעב‬ ‫עות’מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫פירוק‬ ‫בדבר‬ ‫הודעות‬ ;3862 ‫התשס”ד‬ ‫י”פ‬ ,‫העות’מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫מפנקס‬ ‫מחיקה‬ ‫בדבר‬ ‫מוקדמות‬ 6 ‫אומצו‬ 1972-‫ב‬ ‫שפורסמו‬ ‫ההנחיות‬ .)‫התשל”ב‬ 21.951( )‫(התשס”ב‬ 6.5101 ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫הנחיות‬ ”‫עותמאניות‬ ‫אגודות‬ — ‫דיווח‬ ‫“חובת‬ 7 ‫באשר‬ ‫נותרה‬ ‫ותחולתו‬ ‫בוטל‬ ‫לא‬ ‫האגודות‬ ‫על‬ ‫העותמאני‬ ‫החוק‬ ‫אך‬ ,‫העמותות‬ ‫חוק‬ 1980-‫התש”ם‬ ‫בשנת‬ ‫נחקק‬ ,‫“כידוע‬ :‫הערה‬ ‫נכתבה‬ ‫ובראשן‬ ,2002-‫ב‬ ;‫במקור‬ ‫[כך‬ ‫הנחה‬ ‫להותיר‬ ‫לנכון‬ ‫מצאנו‬ ,‫זאת‬ ‫נוכח‬ .‫עובדים‬ ‫לארגוני‬ ‫באשר‬ ‫מסוימות‬ ‫בנסיבות‬ ‫וכן‬ ‫נמחקו‬ ‫או‬ ‫כעמותות‬ ‫נרשמו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ,‫קיימות‬ ‫לאגודות‬ .”‫ההנחיות‬ ‫בקובץ‬ )1972( ‫מתשל”ב‬ ‫זו‬ ]”‫“הנחיה‬ ‫צ”ל‬ ‫ראו‬ ;‫בחקיקה‬ ‫זאת‬ ‫לקבע‬ ‫מהכנסת‬ ‫ביקש‬ ‫אך‬ ,‫עמותות‬ ‫כמו‬ ‫הן‬ ‫העותמ’אניות‬ ‫האגודות‬ ‫כי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הכריע‬ ‫מהחלטותיו‬ 8 http://www.lawyer-lawyer.co.il/lawyers104659.html .‫המחבר‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫הריאיון‬ ‫רישום‬ ,31.5.2016 ‫מיום‬ ‫אבן-חן‬ ‫נילי‬ ‫ריאיון‬ 9 .)29.6.2016( ‫המאמר‬ ‫למחבר‬ ,‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫שרבף‬ ‫זיוה‬ ‫מאת‬ ‫מכתב‬ ‫מתוך‬ 10 .1625/‫פ‬ ‫ה”ח‬ ,2009-‫התשס”ט‬ ,)‫עותמניות‬ ‫באגודות‬ ‫פנימית‬ ‫ביקורת‬ ‫חובת‬ ‫החלת‬ — ‫(תיקון‬ ‫הפנימית‬ ‫הביקורת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 11 .‫המחבר‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫הריאיון‬ ‫רישום‬ 12 .2427/‫פ‬ ‫ה”ח‬ ,2014-‫התשע”ד‬ ,)‫עותמאניות‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫ביטול‬ — ‫(תיקון‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 13 ‫אשה‬ ”‫עות’מאנית‬ ‫אגודה‬ ,‫“זהירות‬ ‫חירותי-סובר‬ ‫טלי‬ ‫ראו‬ ‫בריאיון‬ ‫המוזכרת‬ ‫לכתבה‬ .‫המחבר‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫הריאיון‬ ‫רישום‬ ;‫אמיניה‬ ‫חני‬ ’‫גב‬ ‫עם‬ ‫ריאיון‬ ‫מתוך‬ 14 http://blogs.haaretz.co.il/taliherutisover/957/ ‫בכתובת‬ ‫זמין‬ ;‫סובר‬ ‫חירותי‬ ‫טלי‬ ‫של‬ ‫הבלוג‬ — ‫עובדת‬ .2428/‫פ‬ ‫ה”ח‬ ,2014-‫התשע”ד‬ ,)‫רשומות‬ ‫כעמותו‬ ‫עות’מאניות‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫הסדרת‬ — ‫(תיקון‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 15 .2498/19/‫פ‬ ‫ה”ח‬ ,2014-‫התשע”ד‬ ,)‫ופיקוח‬ ‫(רישום‬ ‫העות’מאניות‬ ‫האגודות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 16 http://yarivlevin.co.il/?p=2493 ‫בכתובת‬ ‫זמין‬ 17 .142/‫פ‬ ,2015-‫התשע”ה‬ ,)‫עותמאניות‬ ‫אגודות‬ — ‫(תיקון‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 18 .143/20/‫פ‬ ,2015-‫התשע”ה‬ ,)‫רשומות‬ ‫כעמותות‬ ‫עותמאניות‬ ‫אגודות‬ ‫של‬ ‫מעמדן‬ ‫הסדרת‬ — ‫(תיקון‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ 19 ‫דה‬ ”‫המורים‬ ‫בהסתדרות‬ ‫מנופח‬ ‫ומנגנון‬ ‫יריבים‬ ‫למקורבים,השתקת‬ ‫“תפקידים‬ ‫חירותי-סובר‬ ‫טלי‬ ‫ראו‬ .‫המחבר‬ ‫בידי‬ ‫נמצא‬ ‫עמה‬ ‫הריאיון‬ ‫רישום‬ + ‫שמה‬ 20 http://www.themarker.com/career/1.2063050 ‫בכתובת‬ ‫זמין‬ ,)4.7.2013( ‫מרקר‬ .156 )26.6.1994( 1469 ’‫מס‬ ‫תשנ”ד‬ ‫ס”ח‬ 21 ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫באתר‬ ‫זמין‬ 22 http://www.mevaker.gov.il/(X(1)S(erlibippj5ldbweld1ougdlr))/he/Reports/Pages/151.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ‫אביטל‬ ‫תומר‬ ‫‘מאה‬ ‫ההמונים‬ ‫מיזמי‬ ‫ממייסדי‬ .‫הממשל‬ ‫במסדרונות‬ ‫הנעשה‬ ‫את‬ ‫המסקר‬ ‫עצמאי‬ ‫עיתונאי‬ .‫הקיבוצים‬ ‫בסמינר‬ ‫מרצה‬ .’‫התחקירים‬ ‫ו’קרן‬ ,’99 ‫‘לובי‬ ,’‫שקיפות‬ ‫של‬ ‫ימים‬

×