Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תקנון שקיפות אגודות עותומאניות

88 views

Published on

תקנות השקיפות שיחייבו אגודות עותומניות בשקיפות ובדיווח.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תקנון שקיפות אגודות עותומאניות

 1. 1. 1 ‫תקנות‬‫אגודות‬ ‫על‬ ‫העותומני‬ ‫החוק‬‫(דיווח‬‫ושקיפות‬)"‫התשע‬ ,‫ח‬-2019 ‫סמכותי‬ ‫בתוקף‬‫לפי‬‫סעיף‬19‫אגודות‬ ‫על‬ ‫העותומני‬ ‫לחוק‬1 ‫(להלן‬–)‫החוק‬,‫מתקי‬ ‫אני‬‫נה‬‫אלה‬ ‫תקנות‬: ‫הגדרות‬1.‫אלה‬ ‫בתקנות‬- ‫"א‬"‫"אגודה‬ ,"‫עותומנית‬ ‫גודה‬–;‫החוק‬ ‫לפי‬ ‫שהוקמה‬ ‫אגודה‬ "‫כללית‬ ‫"אסיפה‬–‫לרבות‬‫גוף‬‫בתקנו‬ ‫לכך‬ ‫שהוסמך‬‫ת‬‫מנציגים‬ ‫המורכב‬ ‫האגודה‬ .‫באגודה‬ ‫החברים‬ ‫של‬ "‫"הרשם‬–‫העמותות‬ ‫רשם‬;‫העמותות‬ ‫בחוק‬ ‫כמשמעותו‬ "‫"מחזור‬-‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫שהתקבלו‬ ,‫וסוג‬ ‫מקור‬ ‫מכל‬ ‫התקבולים‬ ‫סכום‬ ‫שחלפה‬; ‫האגודות‬ ‫מרשם‬2.‫האגודה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫שיכלול‬ ‫עותומניות‬ ‫אגודות‬ ‫מרשם‬ ‫ינהל‬ ‫הרשם‬ )‫(א‬,‫מענה‬ , ‫התאגיד‬ ‫ומספר‬‫שלה‬. ,‫לאגודה‬ ‫ביחס‬ ‫שדווחו‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫האגודות‬ ‫במרשם‬ ‫לכלול‬ ‫רשאי‬ ‫הרשם‬ )‫(ב‬ .‫אלה‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫או‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬ .‫הציבור‬ ‫לעיון‬ ‫יעמוד‬ ‫האגודות‬ ‫מרשם‬ )‫(ג‬ ‫דיווח‬‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫בדבר‬‫אגודה‬ ‫עותומנית‬‫קיימת‬ 3.‫עותומנית‬ ‫אגודה‬‫לרשם‬ ‫תגיש‬,‫בתוך‬‫חודשיים‬‫דיווח‬ ,‫טופס‬ ‫לפי‬1‫שבתוספת‬‫וכן‬ ‫התקנו‬ ‫העתק‬‫ת‬‫לפי‬‫הן‬‫פועלת‬ ‫היא‬. ‫דיווח‬‫מיידי‬‫בדבר‬ ‫תקנו‬ ‫שינוי‬‫ת‬ ‫הרכב‬ ,‫האגודה‬ ‫או‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫מושבה‬ ‫מקום‬ 4.‫אגודה‬‫מיידי‬ ‫דיווח‬ ‫לרשם‬ ‫תגיש‬ ‫עותומנית‬‫בתקנו‬ ‫שינויים‬ ‫בדבר‬‫תי‬‫בהרכב‬ ,‫ה‬ ‫הנהלתה‬ ‫ועד‬‫במ‬ ‫או‬‫ענה‬‫בתוך‬14‫ימים‬‫השינוי‬ ‫מיום‬‫לדיווח‬ ;‫שינוי‬ ‫בדבר‬ ‫הנהלתה‬ ‫ועד‬ ‫בהרכב‬ ‫או‬ ‫תקנותיה‬‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫החלטת‬ ‫פרוטוקול‬ ‫יצורף‬ .‫בעניין‬ 1 ‫מיום‬29‫שנת‬ ‫רנ"ב‬ ‫לחודש‬1327(1909‫עמד‬ ,‫ההתשכ"ב‬ ‫ס"ח‬ ;)127.
 2. 2. 2 ‫שנתי‬ ‫דיווח‬5.)‫(א‬‫לרשם‬ ‫תגיש‬ ‫אגודה‬‫שנתי‬ ‫דיווח‬‫טופס‬ ‫לפי‬2‫שבתוספת‬‫עד‬ ‫יוגש‬ ‫הדיווח‬ ; ‫ליום‬30‫חתום‬ ,‫הדיווח‬ ‫מתייחס‬ ‫אליה‬ ‫הכספים‬ ‫לשנת‬ ‫העוקבת‬ ‫השנה‬ ‫של‬ ‫ביוני‬ ‫מחברי‬ ‫שניים‬ ‫בידי‬‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הוועד‬;‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫החלטת‬ ‫תצורף‬ ‫לדיווח‬ .‫בפניה‬ ‫שהובא‬ ‫השנתי‬ ‫הדיווח‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫אגודה‬ )‫(ב‬‫שמחזור‬‫ה‬‫על‬ ‫עולה‬500,000₪‫לרשם‬ ‫תגיש‬‫לפי‬ ‫לדיווח‬ ‫במצורף‬ , ‫משנה‬ ‫תקנת‬)‫(א‬,‫גם‬‫כספי‬ ‫דוח‬‫ערו‬‫ך‬‫מקובלים‬ ‫ודיווח‬ ‫חשבונאות‬ ‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫ולנסיבותיה‬ ‫למצבה‬ ‫המתאימים‬;‫פרוטוקול‬ ‫גם‬ ‫יצורף‬ ‫לדיווח‬ ‫הובא‬ ‫אשר‬ ‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫החלטת‬‫בפניה‬;‫אם‬ .‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫על‬ ‫דעתו‬ ‫חוות‬ ‫גם‬ ‫תצורף‬ ‫מבקר‬ ‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫לאגודה‬ ‫התמנה‬ ‫פרטים‬ ‫הבהרת‬6.‫או‬ ‫מסמך‬ ‫כל‬ ,‫שיקבע‬ ‫תקופה‬ ‫ותוך‬ ,‫דרישתו‬ ‫לפי‬ ,‫לרשם‬ ‫להמציא‬ ‫חייבת‬ ‫אגודה‬ ‫לד‬ ‫לנכון‬ ‫שימצא‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬‫לציין‬ ‫צריך‬ ‫שהיה‬ ‫או‬ ‫שצוינו‬ ‫פרטים‬ ‫להבהרת‬ ,‫רוש‬ ‫לפי‬‫ולפי‬ ‫החוק‬.‫אלה‬ ‫תקנות‬ ‫המידע‬ ‫פומביות‬ ‫לאגודות‬ ‫ביחס‬ ‫עותומניות‬ 7.)‫(א‬‫אגודה‬ ‫שהגישה‬ ‫הדיווחים‬‫לרשם‬.‫אלה‬ ‫תקנות‬ ‫ולפי‬ ‫החוק‬ ‫לפי‬,‫פתוחים‬ ‫יהיו‬ ‫לעיו‬ ,‫הרשם‬ ‫במשרד‬‫נו‬‫דורש‬ ‫כל‬ ‫של‬‫בקשה‬ ‫לפי‬. ‫באינטרנט‬ ‫לפרסם‬ ‫רשאי‬ ‫הרשם‬ )‫(ב‬‫הדיווחים‬ ‫את‬ ,‫אחר‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ‫בעצמו‬ , ‫לפי‬ ‫לרשם‬ ‫אגודה‬ ‫שהגישה‬‫אלה‬ ‫תקנות‬ ‫ולפי‬ ‫החוק‬‫הכלולים‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫בהם‬,‫חלקם‬ ‫או‬,‫ובלבד‬‫מידע‬ ‫יפורסם‬ ‫שלא‬‫שגילויו‬‫לפי‬ ‫אסור‬‫דין‬. ‫עותומניות‬ ‫אגודות‬ ‫לפי‬ ‫דיווח‬ ‫המגישות‬ ‫ביטוח‬ ‫חוק‬ ‫ממלכתי‬ 8.‫אגוד‬‫ה‬‫שהגיש‬‫ה‬‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫כנדרש‬ ‫דיווח‬35,‫ממלכתי‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫לחוק‬ ‫התשנ"ד‬-1994‫זה‬ ‫(בסעיף‬–‫ביט‬ ‫חוק‬‫ו‬)‫ממלכתי‬ ‫בריאות‬ ‫ח‬‫שנת‬ ‫לאותה‬ ‫ביחס‬ , ‫הדיווח‬‫תקנה‬ ‫לפי‬ ‫שנתי‬ ‫דיווח‬ ‫הגישה‬ ‫כאילו‬ ‫אותה‬ ‫יראו‬5‫אלה‬ ‫דיווחים‬ ; ‫בתקנה‬ ‫כאמור‬ ‫הציבור‬ ‫לעיון‬ ‫יועמדו‬7‫ביטוח‬ ‫בחוק‬ ‫אחרת‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫ממלכתי‬ ‫בריאות‬.‫המחוייבים‬ ‫בשינויים‬ ,‫לפיו‬ ‫או‬ ‫לאגודות‬ ‫התאמה‬ ‫שהן‬ ‫עותומניות‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ ‫ארגוני‬ ‫מעבידים‬ 9.)‫(א‬‫בתקנה‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬5‫מעבידים‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫שהיא‬ ‫אגודה‬ , ‫הטיפול‬ ‫דמי‬ ‫ומשלמי‬ ‫החברים‬ ‫עיון‬ ‫את‬ ‫המסדירות‬ ‫הוראות‬ ‫נקבעו‬ ‫שבתקנונה‬ ‫באופן‬ ,‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫בדוח‬ ‫בכך‬ ‫המעוניינים‬‫של‬ ‫דעתו‬ ‫להנחת‬ ‫ונוח‬ ‫נגיש‬ ‫הרשם‬‫זה‬ ‫(בסעיף‬–)‫עיון‬ ‫המסדירות‬ ‫הוראות‬‫מידי‬ ‫לרשם‬ ‫להגיש‬ ‫תחויב‬ ‫לא‬ , ‫עיון‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫רשאית‬ ‫אגודה‬ ;‫נטו‬ ‫בנכסים‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫דוח‬ ‫וכן‬ ‫מאזן‬ ‫שנה‬ ‫החברים‬‫הטיפול‬ ‫דמי‬ ‫ומשלמי‬‫לקרן‬ ‫הנוגעים‬ ‫הסכומים‬ ‫בחיסוי‬ ‫יהיה‬ ‫כאמור‬ ‫כזו‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ ,‫האגודה‬ ‫של‬ ‫השביתה‬.
 3. 3. 3 ()‫ב‬‫בתקנה‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫ועל‬ ,)‫(א‬ ‫משנה‬ ‫בתקנת‬ ‫מהאמור‬ ‫לגרוע‬ ‫מבלי‬7‫כספי‬ ‫דוח‬ , ‫מעבידים‬ ‫ארגון‬ ‫או‬ ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫שהיא‬ ‫עותומנית‬ ‫אגודה‬ ‫של‬‫קבעה‬ ‫שלא‬ ‫להגיש‬ ‫רשאית‬ ‫עיון‬ ‫המסדירות‬ ‫הוראות‬‫לרשם‬‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫את‬‫בחיסוי‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ;‫כזו‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫ככל‬ ,‫האגודה‬ ‫של‬ ‫השביתה‬ ‫לקרן‬ ‫הנוגעים‬ ‫הסכומים‬‫יעמוד‬ ‫בתקנה‬ ‫כאמור‬ ‫הציבור‬ ‫לעיון‬7. "‫טיפול‬ ‫"דמי‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ )‫(ג‬– ‫מעבידים‬ ‫ארגון‬ ‫לעניין‬-‫כ‬‫משמעותם‬‫לפי‬‫סעיף‬33‫לחוק‬ ‫ז‬,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬ ‫תשי"ז‬-1957;2 ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫לעניין‬-‫בסעיף‬ ‫כמשמעותם‬25()‫(א‬3‫השכר‬ ‫הגנת‬ ‫לחוק‬ )‫ב‬ ‫תשי"ח‬-1958.3 ‫תחילה‬10.‫תקנות‬ ‫של‬ ‫תחילתן‬ )‫(א‬.‫פרסומן‬ ‫ביום‬ ‫אלה‬ ‫תקנה‬ ‫לפי‬ ‫דיווח‬ ,)‫(א‬ ‫משנה‬ ‫בתקנת‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬ )‫(ב‬5‫לשנת‬ ‫ביחס‬ ‫יוגש‬ ‫הכספים‬2019‫ואילך‬. ‫תוספת‬ ‫טופס‬1–‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫דיווח‬ ‫שם‬ ‫האגודה‬ ‫מספר‬‫תאגיד‬: : ‫האגודה‬ ‫מטרות‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫אגודה‬ ‫להיותה‬ ‫אישור‬ ‫קיבלה‬ ‫האגודה‬ ‫האם‬17‫לחוק‬ ‫___לא‬ ‫___כן‬‫ידוע‬ ‫לא‬ ___ ‫חלק‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ :'‫א‬‫אגודה‬ 2 ‫תשי"ז‬ ‫ס"ח‬'‫עמ‬63;‫תשע"ד‬ ‫ס"ח‬'‫עמ‬600. 3 ‫תשי"ח‬ ‫ס"ח‬'‫עמ‬86;‫תשע"ח‬ ‫ס"ח‬'‫עמ‬438.
 4. 4. 4 1.‫מע‬‫נה‬‫ה‬ ‫של‬‫אגודה‬‫(מספר‬ ‫בישראל‬‫ה‬)‫רשום‬ ‫מען‬ ‫אינו‬ ‫דואר‬ ‫תא‬ ‫השכונה‬ ,‫הרחוב‬‫מספר‬ ‫הבית‬ ‫הישוב‬ ‫שם‬‫המיקוד‬ :‫אצל‬ 2.:‫האגודה‬ ‫עם‬ ‫אחרות‬ ‫התקשרות‬ ‫דרכי‬ :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫כתובת‬_______________________________________________ ‫לקבל‬ ‫מסכימה‬ ‫האגודה‬‫באמצעות‬ ‫במקום‬ ‫האלקטרוני‬ ‫הדואר‬ ‫באמצעות‬ ‫העמותות‬ ‫מרשם‬ ‫דיוור‬ :)‫סמן‬ ‫(אנא‬ ‫הרשום‬ ‫המען‬‫כן/לא‬ ___________________ :‫טלפון‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫אגודה‬______________ : :‫נוספות‬ ‫התקשרות‬ ‫דרכי‬________________________ ‫הלב‬ ‫לתשומת‬: *‫ניתן‬‫לציין‬‫את‬ ‫או‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ,"‫"אצל‬ ‫בשדה‬‫ב‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫של‬ ‫ומענו‬ ‫שמו‬.‫אגודה‬ ‫מחייב‬ ,‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫ציון‬‫קבל‬‫הסכמ‬ ‫ת‬‫מצדו‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫של‬ ‫דואר‬ ‫דברי‬ ‫לקבלת‬‫אגודה‬‫ולכך‬ .‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫ובכללם‬ ‫שונים‬ ‫באמצעים‬ ‫יפורסמו‬ ‫כי‬ ‫ויתכן‬ ‫לציבור‬ ‫גלויים‬ ‫יהיו‬ ‫שפרטיו‬ *‫שבפרט‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫חובה‬ ‫אין‬2.‫חלקם‬ ‫או‬ ‫כולם‬ ,'‫א‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫חלק‬‫ב‬‫בדבר‬ ‫פרטים‬ :'‫ועד‬ ‫חברי‬‫כללי‬ ‫ומנהל‬‫במישרין‬ ‫הכללי‬ ‫למנהל‬ ‫הכפופים‬ ‫ומנהלים‬‫מכהנים‬ ‫באגודה‬ ‫זיהוי‬ ‫מספר‬‫פרטי‬ ‫שם‬‫משפחה‬ ‫שם‬‫ב‬ ‫תפקיד‬‫אגודה‬‫מינוי‬ ‫תאריך‬ ‫לתפקיד‬ ‫אחרון‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫לעניין‬-"‫זיהוי‬ ‫"מספר‬-‫ל‬‫גבי‬‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫יחיד‬–‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬;‫בעל‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫לגבי‬ ‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬-‫הוצא‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ‫דרכונו‬ ‫מספר‬(,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬‫יצורף‬‫כדין‬ ‫מאומת‬ ‫העתק‬ )‫הדרכון‬ ‫של‬;
 5. 5. 5 ‫חתימת‬‫ה‬ ‫ועד‬ ‫חברי‬‫אגודה‬ ,‫אנו‬‫מטה‬ ‫החתומים‬,‫ו‬ ____________-‫שני‬ ,___________‫ה‬ ‫ועד‬ ‫חברי‬‫אגודה‬,‫בזאת‬ ‫מאשרים‬‫את‬ ‫של‬ ‫פרטיו‬‫הדיווח‬‫לעיל‬ ‫המפורט‬. .‫האגודה‬ ‫של‬ ‫עדכני‬ ‫תקנון‬ ‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ___________________________________ ‫תאריך‬‫חתימה‬‫חתימה‬
 6. 6. 6 ‫טופס‬2–‫שנתי‬ ‫דיווח‬ ‫ד‬‫יו‬‫וח‬‫שנתי‬‫לשנת‬____ ‫שם‬ ‫האגודה‬: :‫מספר‬ _______________ :‫הינו‬ ‫הדוח‬ ‫בשנת‬ ‫חדשים‬ ‫בשקלים‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫מחזורה‬ ‫חלק‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ :'‫א‬‫אגודה‬)‫הדוח‬ ‫את‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫אישרה‬ ‫שבו‬ ‫ליום‬ ‫(מעודכן‬ 1.‫ה‬ ‫של‬ ‫הרשום‬ ‫המען‬‫אגודה‬)‫רשום‬ ‫מען‬ ‫אינו‬ ‫דואר‬ ‫תא‬ ‫(מספר‬ ‫בישראל‬ ‫השכונה‬ ,‫הרחוב‬‫מספר‬ ‫הבית‬ ‫הישוב‬ ‫שם‬‫המיקוד‬ :‫אצל‬ 2.:‫האגודה‬ ‫עם‬ ‫אחרות‬ ‫התקשרות‬ ‫דרכי‬ ‫כתובת‬_______________________________________________ :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫לקבל‬ ‫מסכימה‬ ‫האגודה‬‫באמצעות‬ ‫במקום‬ ‫האלקטרוני‬ ‫הדואר‬ ‫באמצעות‬ ‫העמותות‬ ‫מרשם‬ ‫דיוור‬ :)‫סמן‬ ‫(אנא‬ ‫הרשום‬ ‫המען‬‫כן/לא‬ ___________________ :‫טלפון‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫ה‬‫אגודה‬______________ : :‫נוספות‬ ‫התקשרות‬ ‫דרכי‬________________________ :‫לב‬ ‫שימו‬ ‫וייתכן‬ ‫ציבורי‬ ‫מידע‬ ‫מהווים‬ ‫זה‬ ‫בטופס‬ ‫הממולאים‬ ‫הפרטים‬;‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫בכללם‬ ‫שונים‬ ‫באמצעים‬ ‫ויפורסמו‬ ,‫אישיים‬ ‫פרטים‬ ‫ממילוי‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫משום‬‫הדבר‬ ‫נדרש‬ ‫שבהם‬ ‫לסעיפים‬ ‫מחוץ‬ ‫יחידים‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫ומספרי‬ ‫שמות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫ממילוי‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫וכן‬ ‫הפרט‬ ‫בצנעת‬ ‫לפגיעה‬ ‫מחשש‬ ,‫מפורשות‬.‫דין‬ ‫לפי‬ ‫לפרסמם‬ ‫שאין‬ ‫פרטים‬
 7. 7. 7 ‫הלב‬ ‫לתשומת‬: *‫ניתן‬‫לציין‬‫את‬ ‫או‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ,"‫"אצל‬ ‫בשדה‬‫ב‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫של‬ ‫ומענו‬ ‫שמו‬.‫אגודה‬ ‫מחייב‬ ,‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫שאינו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫ציון‬‫קבל‬‫הסכמ‬ ‫ת‬‫מצדו‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫של‬ ‫דואר‬ ‫דברי‬ ‫לקבלת‬‫אגודה‬‫שפרטיו‬ ‫ולכך‬ .‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫ובכללם‬ ‫שונים‬ ‫באמצעים‬ ‫יפורסמו‬ ‫כי‬ ‫ויתכן‬ ‫לציבור‬ ‫גלויים‬ ‫יהיו‬ *‫שבפרט‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫חובה‬ ‫אין‬2.‫חלקם‬ ‫או‬ ‫כולם‬ ,'‫א‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫שאירעו‬ ‫חריגים‬ ‫ואירועים‬ ‫הדוח‬ ‫לשנת‬ ‫נתונים‬ :'‫ב‬ ‫חלק‬‫הכללית‬ ‫באסיפה‬ ‫הדוח‬ ‫אישור‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ 1.‫ב‬ ‫כיהנו‬ ‫האם‬ )‫(א‬‫אגודה‬‫הדוח‬ ‫בשנת‬‫כללי‬ ‫מנהל‬?‫פנימי‬ ‫מבקר‬ ‫או‬ ‫___לא‬ ‫___כן‬ :‫פרטיהם‬ ‫את‬ ‫פרט‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫זיהוי‬ ‫מספר‬‫פרטי‬ ‫שם‬‫משפחה‬ ‫שם‬‫ב‬ ‫תפקיד‬‫אגודה‬‫תאריך‬ ‫כהונה‬ ‫סיום‬ ‫חל‬ ‫אם‬ ‫הדוח‬ ‫בשנת‬ :‫הערה‬‫תפקידים‬ ‫לבעלי‬ ‫גם‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬‫ש‬‫במהל‬ ‫כהונתם‬ ‫את‬ ‫סיימו‬‫הדוח‬ ‫שנת‬ ‫ך‬. ‫ל‬‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫עניין‬"‫זיהוי‬ ‫"מספר‬ ,-‫ל‬‫גבי‬‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫יחיד‬–‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬;‫בעל‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫לגבי‬ ‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬-‫הוצא‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ‫דרכונו‬ ‫מספר‬(,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬‫יצורף‬‫כדין‬ ‫מאומת‬ ‫העתק‬ )‫הדרכון‬ ‫של‬; )‫(ב‬‫ה‬ ‫האם‬‫אגודה‬‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫על‬ ‫לביקורת‬ ‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫מינתה‬‫הדוח‬ ‫שנת‬ ‫של‬? ‫___לא‬ ‫___כן‬ :‫פרטיו‬ ‫את‬ ‫ציינו‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ "‫זיהוי‬ ‫"מספר‬ :‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫לעניין‬-‫ל‬‫גבי‬‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫יחיד‬‫ישראלית‬-‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬;‫בעל‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫לגבי‬ ,‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬-‫המדינה‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ‫דרכונו‬ ‫מספר‬‫ש‬‫הוצא‬ ‫בה‬(‫יצורף‬ ,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬‫מאומת‬ ‫העתק‬ ;)‫הדרכון‬ ‫של‬ ‫כדין‬‫תאגיד‬ ‫לגבי‬-‫ישראלי‬ ‫תאגיד‬ ‫אינו‬ ‫התאגיד‬ ‫ואם‬ ,‫התאגיד‬ ‫מספר‬-‫אצל‬ ‫בישראל‬ ‫רשום‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫כחברת‬ ‫החברות‬ ‫רשם‬‫[נוסח‬ ‫השותפויות‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫חוץ‬ ‫כשותפות‬ ‫השותפויות‬ ‫רשם‬ ‫אצל‬ ‫או‬ ‫החברות‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫חוץ‬ ,]‫חדש‬‫ה‬‫תשל"ה‬–1975-;‫בישראל‬ ‫שלו‬ ‫התאגיד‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬‫אם‬‫רשום‬ ‫אינו‬‫כאמור‬‫מספר‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬ ,‫ולצרף‬ ‫הזר‬ ‫התאגיד‬‫כדי‬ ‫מאומת‬ ‫ההתאגדות‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הרישום‬ ‫תעודת‬ ‫העתק‬.‫ן‬ ‫זיהוי‬ ‫מספר‬/‫פרטי‬ ‫שם‬ ‫תאגיד‬ ‫שם‬ ‫שם‬‫משפחה‬‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫כתובת‬‫או‬‫כתובת‬ ‫אחרת‬‫דואר‬ ‫למשלוח‬
 8. 8. 8 2.‫פירוט‬‫בעניין‬‫תאגידים‬‫בהם‬ ‫שולטת‬ ‫שהאגודה‬‫הדוח‬ ‫בשנת‬: ‫תאגידים‬ ‫יש‬ ‫האם‬‫שה‬‫שו‬ ‫אגודה‬?‫בהם‬ ‫לטת‬ "‫"שליטה‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬–‫רק‬ ‫הנובעת‬ ‫יכולת‬ ‫למעט‬ ,‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫לכוון‬ ,‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫ובין‬ ‫לבד‬ ‫בין‬ ,‫היכולת‬ ‫בתאגיד‬ ‫כשולט‬ ‫אדם‬ ‫יראו‬ ,‫האמור‬ ‫מכלליות‬ ‫לגרוע‬ ‫בלי‬ ;‫בתאגיד‬ ‫אחד‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫או‬ ‫דירקטור‬ ‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫ממילוי‬ ( :‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫בו‬ ‫מתקיים‬ ‫אם‬1‫שליטה‬ ‫אמצעי‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫מסוג‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫מחצית‬ ‫מחזיק‬ ‫הוא‬ )( ;‫בתאגיד‬2‫בידיו‬ ) ‫או‬ ‫התאגיד‬ ‫עסקי‬ ‫רוב‬ ‫של‬ ‫חיסול‬ ‫או‬ ‫מכירה‬ ‫שעניינן‬ ‫החלטות‬ ‫למעט‬ ,‫בתאגיד‬ ‫עסקיות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫למנוע‬ ‫היכולת‬ .‫בהם‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫__לא‬ ‫__כן‬ :‫פרט‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫התאגיד‬ ‫שם‬‫זיהוי‬ ‫מספר‬‫התאגיד‬ ‫סוג‬*‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫טיב‬‫ה‬‫אגודה‬ ( ‫לתאגיד‬‫א‬‫האם‬ :‫פרט‬ ‫נא‬ ‫ה‬‫אגודה‬,‫בתאגיד‬ ‫מחזיקה‬ ‫האם‬ ;‫שיעור‬ ‫באיזה‬ ,‫כן‬ ‫ואם‬ ‫נושאי‬ ‫למנות‬ ‫רשאית‬ ‫היא‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ,‫משרה‬–‫מהם‬ ‫שהיא‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ )‫למנות‬ ‫רשאית‬ :‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫לעניין‬ "‫זיהוי‬ ‫"מספר‬-‫ישראלי‬ ‫תאגיד‬ ‫אינו‬ ‫התאגיד‬ ‫ואם‬ ,‫התאגיד‬ ‫מספר‬-‫החברות‬ ‫רשם‬ ‫אצל‬ ‫בישראל‬ ‫רשום‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫התשל"ה‬ ,]‫חדש‬ ‫[נוסח‬ ‫השותפויות‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫חוץ‬ ‫כשותפות‬ ‫השותפויות‬ ‫רשם‬ ‫אצל‬ ‫או‬ ‫החברות‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫חוץ‬ ‫כחברת‬ –1975-‫ה‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫כאמור‬ ‫רשום‬ ‫אינו‬ ‫אם‬ ;‫בישראל‬ ‫שלו‬ ‫התאגיד‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לציין‬ ‫יש‬,‫ולצרף‬ ‫הזר‬ ‫תאגיד‬ ‫כדין‬ ‫מאומת‬ ‫ההתאגדות‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הרישום‬ ‫תעודת‬ ‫העתק‬ ,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬. *‫לציין‬ ‫יש‬ ‫התאגיד‬ ‫סוג‬ ‫תחת‬‫מדובר‬ ‫האם‬‫לתועלת‬ ‫חברה‬ ,‫חוץ‬ ‫שותפות‬ ,‫שותפות‬ ,‫חוץ‬ ‫חברת‬ ,‫ישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫מדוב‬ ‫אם‬ ‫וכן‬ ‫אחר‬ ‫תאגיד‬ ‫או‬ ‫שיתופית‬ ‫אגודה‬ ,‫עמותה‬ ,‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חוץ‬ ‫חברת‬ ,‫הציבור‬.‫ציבורי‬ ‫בהקדש‬ ‫ר‬ 3‫ב‬ ‫מועסקים‬ ‫או‬ ‫מכהנים‬ ‫האם‬ .‫אגודה‬‫בשליטתה‬ ‫בתאגידים‬ ‫או‬‫משרה‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫משפחה‬ ‫קרובי‬ ‫ב‬‫אגודה‬? :‫זה‬ ‫לעניין‬ "‫משרה‬ ‫"נושא‬–‫הכללי‬ ‫למנהל‬ ‫במישרין‬ ‫הכפוף‬ ‫מנהל‬ ‫כל‬ ,‫הכללי‬ ‫המנהל‬ ,‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫חבר‬ ,‫האגודה‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ ‫שונה‬ ‫תוארו‬ ‫אם‬ ‫אף‬ ,‫כאמור‬ ‫תפקיד‬ ‫ממלא‬ ‫כל‬ ‫וכן‬; "‫"קרוב‬–‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫או‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫הורה‬ ‫או‬ ‫אחות‬ ,‫אח‬ ,‫צאצא‬ ‫וכן‬ ‫צאצא‬ ,‫הורה‬ ‫הורי‬ ,‫הורה‬ ,‫אחות‬ ‫או‬ ‫אח‬ ,‫זוג‬ ‫בן‬ ‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬; "‫"שליטה‬–‫בפרט‬ ‫כהגדרתה‬2; "‫מינימום‬ ‫"שכר‬–‫התשמ"ז‬ ,‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫בחוק‬ ‫כהגדרתו‬-1987. ‫___לא‬ ‫___כן‬ :‫פרט‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬
 9. 9. 9 ‫נושא‬ ‫שם‬ ‫המשרה‬ ‫שקרובו‬ ‫מועסק‬‫או‬ ‫מכהן‬ ‫ב‬‫אגודה‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫נושא‬ ‫המשרה‬ ‫ב‬‫אגודה‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫הקרוב‬ ‫תפקידו‬ ‫של‬ ‫הקרוב‬ ‫הקשר‬ ‫מהות‬ ‫המשפחתי‬ ‫חודשי‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫ברוטו‬ ‫ממוצע‬ ‫בשנת‬ ‫הקרוב‬ :)‫סמן‬ ‫הדיווח(אנא‬ ‫היקף‬ ‫המשרה‬ ‫הקרוב‬ ‫של‬ )‫(באחוזים‬ ‫שכר‬ ‫עד‬ *‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫מעל‬ ‫ועד‬ ‫המינימום‬ 10,000 20,000-10,000 30,000-20,000 ‫מעל‬30,000 ‫לצ‬ ‫די‬ ,‫בעצמו‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫שהוא‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫בקרוב‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ :‫הערה‬‫י‬.‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫ינו‬ 4.‫ה‬ ‫האם‬‫אגודה‬‫ל‬ ‫צד‬ ‫הייתה‬‫עסקאות‬‫קשורים‬ ‫צדדים‬ ‫עם‬‫הדוח‬ ‫בשנת‬,‫זה‬ ‫בכלל‬‫להתייחס‬ ‫יש‬‫להלוואות‬ ‫ו‬‫ל‬‫התקשרויות‬‫למכירת‬ ‫או‬ ‫לקניית‬‫שירותים‬: :‫הערה‬‫לעניין‬,‫שירותים‬ ‫מכירת‬‫קשור‬ ‫צד‬ ‫לאותו‬ ‫ניתן‬ ‫השירות‬ ‫אם‬ ,‫קשור‬ ‫צד‬ ‫עם‬ ‫עסקאות‬ ‫לפרט‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫משירותי‬ ‫ליהנות‬ ‫הזכאים‬ ‫מציבור‬ ‫כאחד‬‫ה‬‫ל‬ ‫אגודה‬‫מטרותיה‬ ‫פי‬. ‫_____לא‬ ‫כן‬ ____ :‫פרט‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫העסקה‬ ‫סוג‬‫העסקה‬ ‫סכום‬ ‫חדשים‬ ‫בשקלים‬ ‫לעסקה‬ ‫השני‬ ‫הצד‬ ‫שם‬‫בין‬ ‫הקשר‬‫לעסקה‬ ‫השני‬ ‫הצד‬‫ל‬‫בין‬ ‫ה‬‫אגודה‬ :‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫לעניין‬ "‫משרה‬ ‫"נושא‬–‫בפרט‬ ‫כהגדרתו‬3; "‫קשור‬ ‫"צד‬–( :‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬1)‫ה‬ ‫חבר‬( ;‫אגודה‬2( ;‫באגודה‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ )3)‫ה‬ ‫עובד‬‫אגודה‬;(4)‫תורם‬‫שתר‬‫ם‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫משלוש‬ ‫באחת‬‫ל‬‫אגודה‬‫סכום‬‫על‬ ‫העולה‬20%‫באותה‬ ‫שלה‬ ‫מהמחזור‬;‫שנה‬(5)‫זוגם‬ ‫בני‬ ‫משנה‬ ‫בפסקאות‬ ‫מהמפורטים‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫וקרוביהם‬(1)‫עד‬(4);(6)‫ש‬ ‫תאגיד‬‫מ‬ ‫מי‬‫משנה‬ ‫בפסקאות‬ ‫המפורטים‬(1) ‫עד‬(5)‫מחזיק‬‫ב‬-25%‫לפחות‬‫שהוא‬ ‫או‬ ‫בו‬ ‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫למנות‬ ‫זכות‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ,‫ההצבעה‬ ‫מזכויות‬‫נושא‬ ‫משמש‬ ‫ב‬ ‫משרה‬‫ו‬‫ב‬ ‫מכהן‬ ‫או‬‫ו‬‫משרה‬ ‫לנושא‬ ‫מקביל‬ ‫בתפקיד‬; "‫"קרוב‬–‫בן‬‫הורי‬ ,‫הורה‬ ,‫אחות‬ ‫או‬ ‫אח‬ ,‫זוג‬-‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫או‬ ‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫של‬ ‫הורה‬ ‫או‬ ‫אחות‬ ,‫אח‬ ,‫צאצא‬ ‫וכן‬ ‫צאצא‬ ,‫הורה‬ .‫מאלה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ 5.‫הדוח‬ ‫לשנת‬ ‫נבחרים‬ ‫כספיים‬ ‫נתונים‬ ‫פירוט‬
 10. 10. 10 )‫(א‬‫כספיים‬ ‫נתונים‬‫כלליים‬ )‫(הכנסות‬ ‫הפעילות‬ ‫מחזור‬‫חדשים‬ ‫בשקלים‬ :‫והשתתפויות‬ ‫הקצבות‬‫מהמדינה‬ ‫מקומיות‬ ‫מרשויות‬ ‫מאחרים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫תרומות‬‫בארץ‬ ‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫מפעילות‬ ‫הכנסות‬ ‫מטרות‬ ‫לקידום‬ ‫ה‬‫אגודה‬ ‫למדינה‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫לאחרים‬ ‫מכירות‬ ‫או‬ ‫שירותים‬ ‫מתן‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫אחרות‬ ‫הכנסות‬‫חבר‬ ‫מדמי‬ *‫טיפול‬ ‫מדמי‬ ‫ממקור‬,‫השכרה‬ ,‫(מימון‬ ‫אחר‬ )‫באלה‬ ‫וכיוצא‬ ‫פרסום‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫לעניין‬–"‫טיפול‬ ‫"דמי‬– ‫מעבידים‬ ‫ארגון‬ ‫לעניין‬-‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫כמשמעותם‬33‫תשי"ז‬ ,‫קיבוציים‬ ‫הסכמים‬ ‫לחוק‬ ‫ז‬-1957; ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ ‫לעניין‬-‫בסעיף‬ ‫כמשמעותם‬25()‫(א‬3‫השכר‬ ‫הגנת‬ ‫לחוק‬ )‫ב‬‫תשי"ח‬-1958. )‫(ב‬‫הכל‬ ‫סך‬‫הפעילות‬ ‫מחזור‬ (1)‫אגודה‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫פעילותה‬ ‫שמחזור‬500,000:‫זה‬ ‫חלק‬ ‫תמלא‬ ,‫חדשים‬ ‫שקלים‬ )‫(הוצאות‬ ‫הפעילות‬ ‫עלות‬ ‫ונלוות‬ ‫שכר‬ ‫הוצאות‬ ‫הפעילות‬ ‫עלות‬ ‫יתר‬ ‫פעילות‬ ‫עלות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫פחות‬ ‫הפעילות‬ ‫מחזור‬ ‫הכל‬ ‫(סך‬ ‫שנתי‬ ‫גרעון‬ ‫או‬ ‫עודף‬ ‫ה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬‫אגודה‬) ‫בבנק‬ ‫יתרה‬ ‫ה‬ ‫האם‬‫אגודה‬‫לא‬ ___ ‫כן‬ ___ ?‫הדיווח‬ ‫בשנת‬ ‫נפרעו‬ ‫שטרם‬ ‫הלוואות‬ ‫לקחה‬ :)‫ישנם‬ ‫אם‬ ‫ותנאיה‬ ‫סכומה‬ ,‫ההלוואה‬ ‫(מטרת‬ ‫פרט‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ (2)‫אגודה‬‫פעילותה‬ ‫שמחזור‬‫על‬ ‫עולה‬500,000‫ה‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫(לפי‬ ‫חדשים‬ ‫שקלים‬‫אגודה‬,) :‫זה‬ ‫חלק‬ ‫תמלא‬
 11. 11. 11 ‫הוצאות‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬‫וכלליות‬‫הוצאות‬‫ונלוות‬ ‫שכר‬ ‫וכלליות‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬ ‫יתר‬ ‫הנהלה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫וכלליות‬ ‫אחרות‬ ‫הוצאות‬ ‫ה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬‫אגודה‬ ‫ה‬ ‫הוצאות‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫פחות‬ ‫הפעילות‬ ‫מחזור‬ ‫הכל‬ ‫(סך‬ ‫שנתי‬ ‫גרעון‬ ‫או‬ ‫עודף‬‫אגודה‬) (‫ג‬)‫האם‬‫האגודה‬‫הדוח‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫שילמה‬,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫ההוצאות‬ ‫והחזר‬ ‫גמול‬ ,‫שכר‬,‫הוועד‬ ‫לחברי‬ ‫או‬ ‫הביקורת‬ ‫ועדת‬ ‫לחברי‬‫הכללי‬ ‫למנהל‬‫נכלל‬ ‫לא‬ ‫(אם‬‫ו‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫השכר‬ ‫מקבלי‬ ‫בחמשת‬‫אגודה‬?) ‫___לא‬ ‫___כן‬ ‫הדוח‬ ‫בשנת‬ ‫במצטבר‬ ‫ששולמו‬ ,‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫הוצאות‬ ‫והחזר‬ ‫גמול‬ ,‫שכר‬ ‫פרט‬ ‫אנא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫תפק‬‫יד‬‫ב‬‫אגודה‬‫מספר‬ ‫זיהוי‬ ‫פרטי‬ ‫שם‬ ‫משפחה‬ ‫ושם‬ ‫או‬ ‫שכר‬‫גמול‬ ‫ששולם‬ ‫כולל‬ ‫במהלך‬ ‫השנה‬ ‫בשקלים‬ ‫(כולל‬ ‫חדשים‬ ‫ששולם‬ ‫שכר‬ ‫הכללי‬ ‫למנהל‬ ‫הגוף‬ ‫לחבר‬ ‫או‬ )‫המבקר‬ ‫החזר‬ ‫הוצאות‬ ‫בעד‬ ‫השתתפות‬ ‫בישיבות‬ ‫החזר‬ ‫הוצאות‬ ‫אחר‬ ‫כללי‬ ‫מנהל‬ ‫הוועד‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ ‫ועדת‬ ‫חבר‬ ‫ביקורת‬ , ‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫לעניין‬"‫זיהוי‬ ‫"מספר‬-‫ל‬‫גבי‬‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫יחיד‬–‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬;‫בעל‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫לגבי‬ ‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬-‫הוצא‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ‫דרכונו‬ ‫מספר‬(,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬‫יצורף‬‫כדין‬ ‫מאומת‬ ‫העתק‬ )‫הדרכון‬ ‫של‬; 6‫הדוח‬ ‫אישור‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫או‬ ‫הדוח‬ ‫בשנת‬ ‫שאירע‬ ‫אחר‬ ‫מהותי‬ ‫עניין‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫חריגים‬ ‫אירועים‬ ‫פירוט‬ . :‫הכללית‬ ‫באסיפה‬
 12. 12. 12 :‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫ה‬ ‫ממוסדות‬ ‫מוסד‬ ‫התפטרות‬ :‫כדוגמת‬ "‫חריגים‬ ‫"אירועים‬‫אגודה‬*‫משרה‬ ‫נושא‬ ‫או‬ ‫הכללי‬ ‫המנהל‬ ‫התפטרות‬ , ‫ה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫בקהל‬ ‫משמעותי‬ ‫שינוי‬ ,‫אחר‬‫אגודה‬‫פלילית‬ ‫בחקירה‬ ‫פתיחה‬ ,‫שלה‬ ‫הפעילות‬ ‫באזור‬ ‫או‬‫כתב‬ ‫הגשת‬ ‫או‬ ‫אישום‬‫כנגד‬‫ה‬‫אגודה‬‫ב‬ ‫תפקידו‬ ‫ביצוע‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫בה‬ ‫המשרה‬ ‫מנושאי‬ ‫מי‬ ‫או‬‫אגודה‬‫ב‬ ‫מעילה‬ ‫של‬ ‫גילוי‬ ,‫אגודה‬ ‫באלה‬ ‫וכיוצא‬. ‫משרה‬ ‫*"נושא‬–‫כהגדרתו‬‫ב‬‫פרט‬3. ‫ה‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫האירוע‬ ‫תיאור‬‫אגודה‬‫האירוע‬ ‫מועד‬ ‫חלק‬‫ג‬‫ב‬ ‫המכהנים‬ ‫התפקידים‬ ‫בעלי‬ :'‫אגודה‬‫ביום‬‫אישר‬ ‫שבו‬‫הדוח‬ ‫את‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫ה‬ ‫חלק‬ ‫לעניין‬, ‫זה‬"‫זיהוי‬ ‫"מספר‬-‫ל‬‫גבי‬‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫יחיד‬–‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מספר‬;‫בעל‬ ‫שאינו‬ ‫יחיד‬ ‫לגבי‬ ‫ישראלית‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬-‫הוצא‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ‫דרכונו‬ ‫מספר‬(,‫לגביו‬ ‫הראשון‬ ‫בדיווח‬‫יצורף‬‫כדין‬ ‫מאומת‬ ‫העתק‬ )‫הדרכון‬ ‫של‬; 1.‫הוועד‬ ‫חברי‬: ‫זיהוי‬ ‫מספר‬‫שם‬ ‫פרטי‬ ‫שם‬ ‫משפחה‬ ‫דואר‬ ‫כתובת‬ ‫אלקטרוני‬ 2.‫ב‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬‫י‬:‫קורת‬ ‫זיהוי‬ ‫מספר‬‫פרטי/מספר‬ ‫שם‬ ‫התאגיד‬ ‫משפחה‬ ‫שם‬ 3.‫מורשי‬‫ה‬:‫חתימה‬
 13. 13. 13 ‫ה‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫כדי‬ ‫הנדרש‬ ‫החתימות‬ ‫הרכב‬‫אגודה‬:‫הוא‬ ‫ה‬ ‫חותמת‬ ‫בצירוף‬ ‫לעיל‬ ‫שפורטו‬ ‫החתימה‬ ‫ממורשי‬ ‫שניים‬ ‫של‬ ‫חתימתם‬‫אגודה‬ ‫להלן‬ ‫כמפורט‬ ‫אחר‬ ‫חתימות‬ ‫הרכב‬___________________________ : :‫(לדוגמא‬‫אם‬‫או‬ ‫מהחתימות‬ ‫בחלק‬ ‫להסתפק‬ ‫ניתן‬‫אם‬‫או‬ ,‫שונים‬ ‫נושאים‬ ‫עבור‬ ‫שונה‬ ‫הרכב‬ ‫נדרש‬‫בצירופים‬ )‫קבוצות‬ ‫לפי‬ ‫החתימה‬ ‫מורשי‬ ‫מבין‬ 4.‫השכר‬ ‫מקבלי‬ ‫חמשת‬‫הגבוה‬‫באגודה‬______ ‫לשנת‬ ‫לפרט‬ ‫יש‬‫ששילמה‬ ‫התשלומים‬ ‫כלל‬ ‫את‬‫ה‬‫אגודה‬‫השכר‬ ‫מקבלי‬ ‫מחמשת‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לשלם‬ ‫התחייבה‬ ‫או‬‫או‬ ‫הגמול‬‫ב‬ ‫הגבוה‬‫אגודה‬.‫העסקתם‬ ‫בשל‬ ‫לאחר‬ ‫שניתנו‬ ‫ותשלומים‬ ‫פרישה‬ ‫תנאי‬ ‫לרבות‬ , ‫מספר‬ ‫זיהוי‬ ‫שם‬ ‫פרטי‬ ‫שם‬ ‫משפחה‬ ‫תפקיד‬‫שכר‬ ‫ברוטו‬ ‫שנתי‬ ‫היקף‬ ‫המשרה‬ ‫ציין‬ ‫(אנא‬ ‫אחוז‬ ‫את‬ )‫המשרה‬ ‫מספר‬ ‫חודשי‬ ‫העסקה‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫ככל‬ ,‫הדיווח‬ ‫פחות‬ ‫שהוא‬ ‫מ‬-12 ‫אחרים‬ ‫תשלומים‬ ‫והתחייבויות‬ ‫ובכלל‬ ‫לתשלום‬ ,‫הלוואות‬ ‫זה‬ ‫כסף‬ ‫סכומי‬‫או‬ ,‫כסף‬ ‫שווי‬ ‫הפרשות‬ ‫תנאי‬ ,‫סוציאליות‬ ‫הטבה‬ ‫וכל‬ ‫פרישה‬ ‫(פירוט‬ ‫אחרת‬ )‫וכמותי‬ ‫מילולי‬ ‫חתימת‬‫ה‬ ‫ועד‬ ‫חברי‬‫אגודה‬ ‫מספר‬‫זיהוי‬‫שם‬‫פרטי‬‫משפחה‬ ‫שם‬‫תפקיד‬‫ב‬‫אגודה‬ - - -
 14. 14. 14 ,‫אנו‬‫מטה‬ ‫החתומים‬,‫ו‬ ____________-‫שני‬ ,___________‫ה‬ ‫ועד‬ ‫חברי‬‫אגודה‬,‫בזאת‬ ‫מאשרים‬‫את‬ __ ‫לשנת‬ ‫הדוח‬ ‫של‬ ‫פרטיו‬20‫לעיל‬ ‫המפורט‬. :)‫לסמן‬ ‫(נא‬ ‫בזאת‬ ‫מצורף‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫הדוח‬‫עליה‬ ‫חלה‬ ‫שלא‬ ‫אגודה‬ ‫(לגבי‬‫תקנה‬9); ‫כספי‬ ‫דוח‬‫נטו‬ ‫בנכסים‬ ‫שינוי‬ ‫ודוח‬ ‫מאזן‬ ‫למעט‬‫תקנה‬ ‫עליה‬ ‫שחלה‬ ‫אגודה‬ ‫(לגבי‬9))‫(א‬; ‫שחלה‬ ‫אגודה‬ ‫(לגבי‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫השביתה‬ ‫לקרן‬ ‫הנוגעים‬ ‫פרטים‬ ‫בחיסוי‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫תקנה‬ ‫עליה‬9)‫(ב‬). ‫כן‬‫דיווח‬ ‫המאשרת‬ ‫הכללית‬ ‫האסיפה‬ ‫החלטת‬ ‫פרוטוקול‬ ‫בזאת‬ ‫מצורף‬‫ז‬.‫ה‬‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫נתמנה‬ ‫אם‬ .‫הכספי‬ ‫הדוח‬ ‫על‬ ‫דעתו‬ ‫חוות‬ ‫גם‬ ‫תצורף‬ ,‫מבקר‬ (‫לב‬ ‫לתשומת‬-.)‫בדוח‬ ‫לנדרש‬ ‫מעבר‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫ציון‬ ‫או‬ ‫הבהרות‬ ‫לצורך‬ ‫מסמכים‬ ‫לצרף‬ ‫ניתן‬ ___________________________________ ‫תאריך‬‫חתימה‬‫חתימה‬ ____________(2019) ‫(חמ‬3-3936)___________ ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫שר‬‫ת‬‫המשפטים‬

×