Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Right2the Land Of Israel

1,421 views

Published on

 • Be the first to comment

Right2the Land Of Israel

 1. 1. זכותנו ההיסטורית בארץ ישראל בעובדות ובעדויות כתובות מפגש ראשון
 2. 2. מטרת המפגשים <ul><li>להתמודד עם הטענות ( וגם הסתה ) של העולם הערבי </li></ul><ul><li>הטוען ל : </li></ul><ul><ul><li>הכחשה של הקשר ההיסטורי בין העם היהודי לא &quot; י . </li></ul></ul><ul><ul><li>שלילת זכותו של העם היהודי למולדת בא &quot; י . </li></ul></ul><ul><ul><li>היות התנועה הציונית – קולוניאליסטית . </li></ul></ul><ul><ul><li>זמניות מדינת ישראל והשוואתה לממלכת הצלבנים . </li></ul></ul><ul><li>להציג את הסרבנות הפלסטינית לכל הצעת הסדר . </li></ul><ul><ul><li>בין מלחמת העולם ה - I (1914) למלחמת העצמאות (1948) </li></ul></ul><ul><ul><li>מהסכמי שביתת הנשק (1949) ואילך והנצחת בעיית הפליטים . </li></ul></ul>
 3. 3. הסיפור שלי
 4. 5. מה מקור זכותנו על ארץ ישראל ? <ul><li>התנ &quot; ך - הזכות ההיסטורית </li></ul><ul><li>( תנ &quot; ך = תורה , נביאים , כתובים ) </li></ul><ul><li>רציפות הישוב היהודי בארץ ישראל במשך 3500 שנה – הזכות הפרגמאטית ( המעשית ). </li></ul><ul><li>החזון להקים מחדש מדינה יהודית .( לשנה </li></ul><ul><li>הבאה בירושלים ... ) </li></ul>
 5. 6. לא נדון <ul><li>לא בנושאי דת </li></ul><ul><li>לא בנושאי אמונה </li></ul><ul><li>לא בעמדות פוליטיות </li></ul><ul><li>לא בפתרונות לסכסוך </li></ul>וזה אינו שיעור בהיסטוריה
 6. 7. <ul><li>רק בעובדות היסטוריות </li></ul><ul><li>הבאות לבסס את </li></ul><ul><li>זכותנו על ארץ ישראל , </li></ul><ul><li>עובדות העולות </li></ul><ul><li>ממסמכים כתובים שכל </li></ul><ul><li>אחד מכם יכול לעיין </li></ul><ul><li>בהם . ( כולל ויקיפדיה ) </li></ul>נדון רק ב ...
 7. 8. התנ &quot; ך <ul><li>ממלכות יהודה וישראל </li></ul><ul><li>( 1000 -586 לפנה &quot; ס ) </li></ul>ממלכת יהודה וישראל מלכות פרס ובית שני מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי ומהי הארץ שהובטחה לאברהם ? &quot; ביום הוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת &quot; ( בבראשית ט &quot; ו י &quot; ח ) ארץ ישראל הובטחה גם ליעקב אבינו , ( ספר בראשית ל &quot; ה , י &quot; ב ).
 8. 9. ממלכת ישראל המאוחדת ( מ - 1000 עד 586 לפני הספירה ) כ - 250 שנה אחרי יציאת מצרים ממלכת יהודה וישראל מלכות פרס ובית שני מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי יהודה ישראל שלמה 965 - 928 בנו של דוד דוד 1004 - 965 הומלך ע &quot; י שמואל . איש בושת 1004- 1002 בנו של שאול שאול 1029 - 1004 הומלך ע &quot; י שמואל הנביא שם שנות מלוכה הערות
 9. 10. ממלכת יהודה וישראל מלכות פרס ובית שני מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי ממלכות יהודה וישראל מי מזהה את שמו ?
 10. 11. בית המקדש הראשון <ul><li>דוד המלך , רכש גורן מארונה היבוסי ב - 50 שקלים כסף שעליו ייבנה בית המקדש . ( שמואל ב ' כ &quot; ד ) </li></ul><ul><li>שימו לב ! </li></ul><ul><li>רכש , קנה בכסף , </li></ul><ul><li>לא הפקיע , לא לקח בכוח , קנה ורשם על שם עם ישראל ' בטאבו '. </li></ul><ul><li>והיכן מקום גורן ארונה ? - זה הר הבית על הר המוריה . </li></ul><ul><li>. </li></ul>ממלכת יהודה וישראל מלכות פרס ובית שני מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי ירושלים בתיאור הנוסע מבורדו 330 לספירה
 11. 12. בית ראשון ( איור על פי תאור התנ &quot; ך ) ממלכת יהודה וישראל מלכות פרס ובית שני מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי
 12. 13. האם היה זה מקרה רכישת קרקע בודדת ? לא ולא ! אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ואת השדה סביבה מידי עפרון החיתי ב -400 שקל כסף , ומאז היא רשומה על שם עם ישראל בטאבו . ( בראשית כ &quot; ג , ט &quot; ז ) יעקב ' עושה עלייה ' מחרן , רוכש - קונה חלקת אדמה ליד שכם ב - 100 קשיטה . ( בראשית ל &quot; ג , י &quot; ט ) ממלכת יהודה וישראל מלכות פרס ובית שני מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי
 13. 14. נבוכדנצר מלך בבל – (586 לפנה &quot; ס ) כובש את ירושלים ( מלכים ב ' כ &quot; ד י &quot; ד , מלכים ב ' כ &quot; ה , ח ') מחריב את בית המקדש הראשון ומגלה את ההנהגה לבבל .( גלות שנייה ) רוב העם נשאר בארץ ושומר על רציפות היישוב ( מלכים ב ' כ &quot; ה י &quot; ב ) ממלכת יהודה מאבדת את עצמאותה עד למרד החשמונאים (400 שנה ) ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי תשעה באב - חורבן בית ראשון
 14. 15. <ul><li>האימפריה הפרסית כורש (539 -332 לפנה &quot; ס ) </li></ul><ul><ul><li>גולי בבל חוזרים לארץ – הקמת בית שני . </li></ul></ul><ul><ul><li>42,360 איש עלו מבבל ליהודה ( עזרא פרק ב ' ס &quot; ד ) </li></ul></ul>ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי וזה הנוסח הארמי מספר עזרא , בתרגום לעברית : &quot; בשנת 1 לכורש המלך , כורש המלך נתן צו על בית האלוהים בירושלים : הבית ייבנה , מקום שזובחים [ בו ] זבחים , ויסודותיו יהיו חזקים . גובהו 60 אַמָּה רוחבו 60 אמה . [ קירות הבית יהיו עשויים ] שלוש שורות של אבן גְּלָל ושורת עץ אחת , וההוצאה [ הכספית ] תינתן מבית המלך . וגם כלי בית האלוהים של זהב וכסף אשר הוציא נבוכדנאצר מן ההיכל שבירושלים והוביל לבבל - יושבו , והכול יובא להיכל שבירושלים - למקומו ...&quot; אז והיום – התיישבות מצד אחד הגנה וביטחון מצד שני &quot; ואלה בני המדינה ( בני יהודה ) העלים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו &quot; ( עזרא פרק ב פסוק 1) . האין זו עדות מובהקת לרציפות ההיסטורית של היישוב בארץ ? – מתחילה בניית בית המקדש השני . בספר נחמיה ( פרק ד ' פסוקים 9-11) . מתואר המצב של בוני ירושלים : &quot; חצי נערי עשים במלאכה וחציים מחזיקים והרמחים המגינים והקשתות והשריונים ........ הבונים בחומה ... באחת ידו עשה במלאכה ואחת מחזקת בשלח &quot;. ההתיישבות הציונית בארץ ישראל חזרה על תהליך זה 2500 שנים מאוחר יותר בארץ , מארגון &quot; השומר &quot;, יישובי חומה ומגדל , הפלמ &quot; ח , הנח &quot; ל ועד יישובי הספר . זו ההיסטוריה שלנו החוזרת על עצמה בארץ שלנו .
 15. 16. בית המקדש השני המרכז הדתי / לאומי של העם היהודי בארץ ובחו &quot; ל למשך כ - 600 שנה .( נבנה ב -516 לפנה &quot; ס ) 70 שנה לאחר חורבן בית ראשון .( 586 לפנה &quot; ס ) ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי
 16. 17. <ul><li>התקופה היוונית </li></ul><ul><li>( ההלניסטית ) ( 332-167 לפניה &quot; ס ). </li></ul><ul><li>- תחילתה בכיבושי אלכסנדר </li></ul><ul><li>מוקדון . </li></ul><ul><li>- היישוב היהודי ממשיך לחיות </li></ul><ul><li>בארץ ישראל ונהנה מחופש </li></ul><ul><li>פולחן עד לאנטיוכוס רביעי </li></ul><ul><li>( מרד החשמונאים = נס חנוכה ) </li></ul>ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי
 17. 18. <ul><li>ישראל ויהודה </li></ul><ul><ul><li>נמצאות באזור גיאוגרפי חיוני לכל כוח פוליטי במרחב </li></ul></ul><ul><ul><li>ועל כן מהוות מטרה תמידית להשתלטות . </li></ul></ul>ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי
 18. 19. בית חשמונאי ( 167-37 לפניה &quot; ס ). מרד החשמונאים בשלטון היווני . עצמאות מדינית ותרבותית בארץ ישראל הנסמכת על עוצמה צבאית למשך כ - 130 שנה . תקופה של רווחה כלכלית , פריחה תרבותית והתרחבות טריטוריאלית ( אלכסנדר ינאי , פלביוס ספר א ' פרק ד ) פומפיוס הרומאי משתלט על ארץ ישראל (63 לפנה &quot; ס ) ומכריז על הורקנוס השני כנשיא היהודים . גבולות ממלכת החשמונאים ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני התקופה ההלניסטית בית חשמונאי
 19. 20. התקופה הרומאית (63 לפניה &quot; ס ועד 135 לספירה ) <ul><li>מהורדוס ועד חורבן </li></ul><ul><li>בית שני (37 לפניה &quot; ס ועד 70 לספירה ). </li></ul><ul><li>סנט רומי ממליך את הורדוס , פלביוס פרק 14 . </li></ul><ul><li>דמותו של הורדוס נחרטה כבנאי הגדול </li></ul><ul><li>ביותר של תקופת בית שני . </li></ul><ul><li>מבין הפרויקטים הגדולים ביותר נזכיר את : </li></ul><ul><li>מצדה , קיסריה , חומות ירושלים , חמת גדר </li></ul><ul><li>והעיר שומרון שאת שמה שינה לסבאסטיה . </li></ul><ul><li>ידידי – סבאסטיה לא נבנתה ע &quot; י הנוצרים </li></ul><ul><li>ולא ע &quot; י הערבים , הורדוס בנה אותה . </li></ul><ul><li>המרד הגדול ברומאים , בשנת 67 </li></ul><ul><li>לספירה שנסתיים בשנת 70 לספירה בחורבן </li></ul><ul><li>בית שני , שרפת ירושלים וגירוש של רבבות </li></ul><ul><li>יהודים , פעם שלישית , מארץ ישראל .( גורשנו , </li></ul><ul><li>לא עזבנו מרצון ) </li></ul><ul><li>( מלחמות היהודים ספר ו ' פרק ד , פלביוס ) </li></ul>ממלכת יהודה וישראל ממלכת יהודה , גלות ישראל מלכות פרס ובית שני בית חשמונאי התקופה ההלניסטית
 20. 21. השבר הגדול של עם ישראל : מרכז הפולחן , מרכז ההוויה הדתית של העם בארץ ישראל ומחוצה לה – נחרב !
 21. 22. מה הציל את עם ישראל מהעלמות לאחר החורבן הנורא ?
 22. 23. <ul><li>מעבר מבית המקדש כמרכז הפולחני של העם </li></ul><ul><li>לסנהדרין כמרכז לחיים יהודיים המבוססים על </li></ul><ul><li>לימוד התורה ועריכת המשנה והתלמוד .( אנחנו נפגוש את הסנהדרין בהמשך ) </li></ul><ul><li>מעבר מחיים פיזיים ופולחניים למערכת חיים </li></ul><ul><li>רוחנית . </li></ul>
 23. 24. מרד בר כוכבא (135 לספירה ) <ul><li>מחצית המאה השנייה , מרד נוסף , מרד בר - כוכבא . </li></ul><ul><li>בשנת 135 לספירה , שנסתיים בטבח נורא ביהודים ובהגליה רביעית . </li></ul><ul><li>וגם אחרי טבח נורא זה נמשך קיומו של היישוב היהודי </li></ul><ul><li>בארץ ישראל . עדות לכך הם שרידי בתי הכנסת הפזורים בכל רחבי הארץ . </li></ul>
 24. 25. <ul><li>רבי יהודה הנשיא , בכינויו </li></ul><ul><li>&quot; רבי &quot;, עמד בראש הנשיאות </li></ul><ul><li>הסנהדרין . </li></ul><ul><li>בתקופתו התמקם המרכז </li></ul><ul><li>בבית שערים שבעמק יזרעאל </li></ul><ul><li>ובטבריה . </li></ul><ul><li>( מי מכם ביקר בבית שערים ?) </li></ul><ul><li>נשיאותו של רבי היתה חסרת </li></ul><ul><li>תקדים בכל המובנים : </li></ul><ul><li>שיפור מערכת היחסים עם רומא </li></ul><ul><li>חיזוק מעמד בית הנשיאות </li></ul><ul><li>שיפור הכלכלה : יש מטבע - שקל ( כמו שלנו היום ) </li></ul><ul><li>צמיחת היצירה התרבותית – עריכת המשנה חתימתה . </li></ul>
 25. 26. ובאותה עת הנוצרים הם עדיין קבוצת תימהונים הנרדפים ע &quot; י שלטון רומא בכל מקום בו הם נמצאים . ואין עדיין אסלאם בעולם ואין מוסלמים על פני כדור הארץ וגם לא זכר לאף אחד מהעמים שכבש יהושע בן - נון .
 26. 27. תקופת המשנה והתלמוד ( ממרד בר כוכבא עד סוף השלטון הביזנטי 135 - 640 לספירה ) <ul><li>לאחר דיכוי מרד בר כוכבא הגליל הפך למרכז החיים הלאומיים והתרבותיים בארץ ישראל . </li></ul><ul><li>הסנהדרין , מקום מושבה מאז חורבן הבית השני ( 70) היה ביבנה . עד שנת 429 לספירה </li></ul><ul><li>עברה הסנהדרין ונדדה במשך הזמן </li></ul><ul><li>בין מספר יישובים : יבנה , אושא , </li></ul><ul><li>שפרעם , בית שערים , ציפורי וטבריה . </li></ul><ul><li>בתום מרד בר כוכבא , מספר היהודים </li></ul><ul><li>בארץ כ - 1,500,000 נפש . </li></ul>
 27. 28. ציפורי או ספורי ? <ul><li>ציפורי שלנו קדמה </li></ul><ul><li>מאות שנים </li></ul><ul><li>ל &quot; ספורי &quot; כפי </li></ul><ul><li>שהיא קרויה כיום </li></ul><ul><li>בפי הערבים . </li></ul>
 28. 29. תקופת המשנה והתלמוד הירושלמי <ul><li>בשנת 220 לספירה , שנת פטירתו של רבי יהודה </li></ul><ul><li>הנשיא , מסתיימת עריכת המשנה וחתימתה , </li></ul><ul><li>בציפורי . </li></ul><ul><li>( אירוע מכריע בהתפתחות הזהות היהודית ) </li></ul><ul><li>מסעות של שוד והרס אשר עורכים </li></ul><ul><li>הפרסים בארץ , מדרדרים את המצב הביטחוני </li></ul><ul><li>והכלכלי . </li></ul><ul><li>מספר היישובים בארץ פחת לכדי 140 </li></ul><ul><li>יישובים יהודיים בלבד . </li></ul><ul><li>החל ממחצית המאה ה - 3 , פועלים בארץ </li></ul><ul><li>האמוראים , שפרשו את דברי התנאים (= חכמי המשנה ) ואף הרחיבו אותם . </li></ul><ul><li>פעולה זו הייתה הבסיס לעריכת התלמוד </li></ul><ul><li>הירושלמי שנחתם באמצע המאה </li></ul><ul><li>החמישית בטבריה . </li></ul>שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי
 29. 30. <ul><li>תחת שלטון הקיסר דיוקלטיאנוס ( 289 – 305) </li></ul><ul><li>משתפר המצב הביטחוני והכלכלי וכך גם מצבם </li></ul><ul><li>של היהודים בארץ . </li></ul><ul><li>תקופת פריחתה של טבריה כמרכז דתי ולאומי </li></ul><ul><li>ליישוב בארץ ישראל וליהודים מחוצה לה . </li></ul><ul><li>בעת שלטונו של גאלוס קיסר ( 354-351 ), </li></ul><ul><li>שוב החמיר המצב הכלכלי ותושבי ציפורי , הניפו </li></ul><ul><li>את נס המרד . </li></ul><ul><li>המרד התפשט גם לטבריה , לוד , עכו וירושלים . </li></ul><ul><li>כל המקומות הללו מוזכרים בתלמוד . </li></ul><ul><li>דיכוי המרד גבה קורבנות בנפש של המורדים </li></ul><ul><li>היהודים ושוב הרעה במצב הכלכלי . </li></ul><ul><li>כך שוב ירד מספר היהודים בארץ במחצית </li></ul><ul><li>המאה הרביעית לכ - 500,000 נפש . </li></ul>שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני עתה הפכה הנצרות לדת הרשמית של האימפריה הרומית . המרד היהודי האחרון בארץ ישראל 351 לספירה הקיסר דיוקלטיאנוס
 30. 31. עצמאות מדינית ממלכת יהודה וישראל חורבן בית ראשון אובדן העצמאות מרד החשמונאים הקמת בית שני התדרדרות &quot; מחזור חיים של היהודים בארץ ישראל &quot; מ - 930 לפנה &quot; ס עד 630 לספירה – 1560 שנה עצמאות מדינית בית חשמונאי ובית הורדוס התאוששות התדרדרות המרד הגדול חורבן בית שני ע &quot; י רומא אובדן העצמאות התאוששות 1 2 התאוששות 3
 31. 32. התאוששות התדרדרות התאוששות התאוששות ייסוד הסנהדרין ביבנה . פריחה תרבותית ודתית . התדרדרות מרד בר כוכבא – 135 לספירה שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון העברת הסנהדרין לגליל . חתימת המשנה מרד גאלוס – 351 לספירה 4 5 ביטול מוסד הנשיאות , אובדן הסמל האחרון לעצמאות דתית וכלכלית 429 לפנ &quot; ס השלטון המוסלמי השלטון הצלבני
 32. 33. <ul><li>בשנת 429 התבטל מוסד </li></ul><ul><li>הנשיאות – הסמל האחרון </li></ul><ul><li>של עצמאות מדינית . </li></ul><ul><li>את מקומה ירשו 2 סנהדריות </li></ul><ul><li>בשתי הפרובינציות הרומאיות </li></ul><ul><li>שהתקיימו בארץ ישראל : </li></ul><ul><li>&quot; פלסטינה פרימה &quot; – שכללה את יהודה , שפלת שומרון , הנגב ועבר הירדן .( שימו לב לשם פלסטינה ). </li></ul><ul><li>&quot; פלסטינה סקונדה &quot;- כללה את הגליל וצפון עבר הירדן . </li></ul>שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני הרומאים החלו להשתמש בשם פלשתינה , Palestina במקום יהודה , Judea , כבר אחרי מרד בר כוכבא כסמל נוסף למחיקת מדינת יהודה , שמרדה בהם , כישות פוליטית . הם בחרו בשם פלשתינה משום שהפלשתים המוזכרים בתנ &quot; ך כבר לא חיו כאן כעם , ולא היה לרומאים חשש שהם ידרשו את ארצם . מכאן מכאן שפלסטינה או Palestina או פלסטין או פלשתינה אינם מושג ערבי מקורי למשך 200 השנים הבאות (634-430) הנוצרים הפכו רוב תושבי הארץ . היהודים –הפכו בפעם הראשונה למיעוט , אתני ודתי , בארץ ישראל ( 200,000 נפש ). אמנם מיעוט אך הוא חי בארץ ישראל .
 33. 34. מהכיבוש הערבי ועד ממלכת הצלבנים (640 – 1099 לספירה ) <ul><li>בשנת 640 כובשים </li></ul><ul><li>המוסלמים את ארץ </li></ul><ul><li>ישראל . ( ואח &quot; כ את ספרד ) </li></ul><ul><li>במילים פשוטות לגמרי : </li></ul><ul><li>הערבים בני המדבר , הנם </li></ul><ul><li>כובשי הארץ , אנחנו , היהודים </li></ul><ul><li>היינו אז כבר כאן . </li></ul><ul><li>האין זכותנו עתיקה ועדיפה יותר ? </li></ul>שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני התפשטות האסלאם
 34. 35. היהודים תחת הכיבוש הערבי <ul><li>פסקו רדיפות הדת . </li></ul><ul><li>הושב חופש הפולחן </li></ul><ul><li>התחדש היישוב היהודי בירושלים . </li></ul><ul><li>היהודים רשאים לרכוש קרקעות . </li></ul><ul><li>הערבים מתירים </li></ul><ul><li>ליהודים להקים בית כנסת לפני פתח מערת המכפלה , זו שרכש אברהם . </li></ul>קמה קהילה יהודית גדולה וחשובה בעיר רמלה - העיר היחידה אותה ייסדו הכובשים הערביים בארץ י שראל ( בשנת 716) וקבעו אותה כבירת מחוז ' פלסטין '. ( לא את ירושלים ) פלסטינה פרימה ? זוכרים ? שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני
 35. 36. קהילות יהודיות פעילות 640 -1099 <ul><li>חברון </li></ul><ul><li>טבריה י </li></ul><ul><li>רמלה </li></ul><ul><li>צור </li></ul><ul><li>עכו </li></ul><ul><li>קיסריה </li></ul><ul><li>יפו </li></ul><ul><li>אשקלון </li></ul><ul><li>עזה </li></ul><ul><li>דלתון </li></ul><ul><li>גוש חלב </li></ul><ul><li>עכברא צפת </li></ul><ul><li>עבלין </li></ul><ul><li>כפר חנניה </li></ul><ul><li>כפר מנדי </li></ul><ul><li>ציפורי </li></ul><ul><li>' מבצר חצור ' ברפיח </li></ul><ul><li>' מבצר דן ' בבניאס </li></ul><ul><li>' מבצר חיפה ' בחיפה </li></ul>שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני
 36. 37. היישוב היהודי תחת הכיבוש הצלבני (1099 -1291) <ul><li>הצלבנים הגיעו לארץ ישראל </li></ul><ul><li>ממניעים דתיים , ( כנסיית הקבר ), </li></ul><ul><li>וטבחו ביהודים ובמוסלמים . </li></ul><ul><li>הצלבנים באו לשלוט בארץ , </li></ul><ul><li>לא לחיות בה , ( ממלכת ירושלים ). </li></ul><ul><li>הצלבנים לא פיתחו חיי </li></ul><ul><li>תרבות בארץ , ונשארו קשורים </li></ul><ul><li>בשפתם , בדתם , בזהותם </li></ul><ul><li>הלאומית ובאורחות חייהם </li></ul><ul><li>לארצות מוצאם באירופה . </li></ul>מצודת עתלית המצודה הצלבנית בתל אפק ( אנטיפטרוס ) שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני
 37. 38. מצודת הצלבנים בכוכב הירדן על הדרך לדמשק <ul><li>כתוצאה מטבח הצלבנים מנה היישוב היהודי בסוף תקופה זו </li></ul><ul><li>כ - 5000 איש בלבד ! </li></ul><ul><li>זהו השפל העמוק ביותר אליו הגיע היישוב היהודי בארץ ישראל . </li></ul>שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני
 38. 39. השלטון המוסלמי חוזר לירושלים (1187 לספירה קרב קרני חיטין ) <ul><li>התיישבות מחודשת בירושלים </li></ul><ul><li>עלייה לרגל של יהודים לירושלים </li></ul><ul><li>התעצמות הקהילה היהודית בעכו </li></ul><ul><li>רבי יחיאל מפאריז עולה ארצה לעכו ב -1258 ומקים בה ישיבה </li></ul><ul><li>הרמב &quot; ן עולה לארץ ישראל ומתיישב בעכו </li></ul><ul><li>רבי דוד , נכדו של הרמב &quot; ן , עולה ממצרים לעכו ב - 1285. </li></ul>פסלו של צלח א - דין בסמוך לשער יפו בירושלים שלטון הרומאים שלטון ביזנטיון השלטון המוסלמי השלטון הצלבני
 39. 40. תקופת שלטון הממלוכים ( מוסלמים סונים ) ( 1291- 1516 ) 225 שנים <ul><li>750 שנה לאחר שכבשו את הארץ , </li></ul><ul><li>רוב תושבי הארץ באותה תקופה </li></ul><ul><li>הנם כבר מוסלמים . </li></ul><ul><li>היישוב היהודי שומר על רצף </li></ul><ul><li>התיישבותי . ( אשתורי הפרחי &quot; כפתור ופרח &quot; בית שאן </li></ul><ul><li>עולים מתחילים להגיע מאירופה </li></ul><ul><li>לחיות בארץ . מספר היהודים בארץ </li></ul><ul><li>מגיע לכ - 10,000 נפש . </li></ul>שלטון הממלוכים השלטון העותומאני
 40. 41. היהודים בארץ ישראל תחת שלטון העותומאנים (1516 - 1878) 360 שנה <ul><li>צפת הופכת למרכז היישוב היהודי בארץ ישראל . </li></ul><ul><li>בשנת 1525 גרות בעיר 234 משפחות </li></ul><ul><li>יהודיות . </li></ul><ul><li>על פי מפקד התורכים באמצע המאה ה -16 מניין היהודים 5000 נפש כמניין הערבים בעיר 5000 נפש שוויון אוכלוסין . </li></ul><ul><li>רבי יוסף קארו מחבר בצפת את ה -&quot; שולחן ערוך &quot; - ספר &quot; עשה &quot; &quot; אל תעשה &quot; החשוב ביותר . </li></ul><ul><li>בעיר מוקם בית הדפוס העברי הראשון בארץ , שהיה בית הדפוס הראשון במזרח התיכון בכלל . </li></ul>שלטון הממלוכים השלטון העותומאני
 41. 42. <ul><li>שימו נא לב - בשנת 1577, לפני כ - 430 שנים , מקימים היהודים בית דפוס ראשון בארץ ישראל ! </li></ul><ul><li>מדפיסים ספרים בעברית . אז אנחנו לא כאן ?? </li></ul><ul><li>בכל האימפריה העותומאנית אין בית דפוס באותה </li></ul><ul><li>תקופה . אך בארץ ישראל , בצפת , הקימו היהודים , </li></ul><ul><li>אנחנו , את סמל הקדמה של המאה </li></ul><ul><li>ה -16( האינטרנט של אז ) </li></ul><ul><li>אז אנחנו הכובשים ? הרעים ? </li></ul>
 42. 43. ירושלים בתקופת השלטון העותומאני <ul><li>ירושלים – הקהילה היהודית נהנתה </li></ul><ul><li>מפריחה בתקופה זו של השלטון העותומאני . </li></ul><ul><li>1522 - הקהילה היהודית בעיר מונה 300 </li></ul><ul><li>משפחות , הקהילה היהודית הגדולה בארץ . </li></ul><ul><li>1700 - רבי יהודה החסיד עולה ארצה מפולין </li></ul><ul><li>בראש קבוצה של 1000 חסידים . </li></ul><ul><li>חלקם מתיישבים בירושלים והקימו ( אך לא </li></ul><ul><li>השלימו ) את בית הכנסת הידוע עד היום </li></ul><ul><li>כ - ' חורבת רבי יהודה החסיד ' . </li></ul><ul><li>משנת 1808 ואילך מגיעים , לארץ ולירושלים , </li></ul><ul><li>תלמידי הגר &quot; א מווילנה ומהווים חיזוק </li></ul><ul><li>משמעותי ליישוב הישן &quot; בירושלים . </li></ul>שלטון הממלוכים השלטון העותומאני חורבת רבי יהודה החסיד ברובע היהודי בירושלים
 43. 44. ירושלים בתקופת השלטון העותומאני שלטון הממלוכים השלטון העותומאני האוכלוסייה היהודית בירושלים עד 1945 60.4 31,330 99,320 33,680 164,330 1945 4 56.6 19,335 51,222 19,894 90,451 1931 3 65.2 4,699 33,971 13,411  52,081 1922 3 61.9 8,748 28,112 8,560 45,420 1896 2 47.9 5,470 12,000 7,560 25,030 1876 2 45.9 3,390 7,120 5,000 15,510 1844 1 % Jews Christian Jewish Muslim Total Year
 44. 45. תנודות במספר היהודים בארץ ישראל לאחר חורבן בית שני (70 – 1947) הרומאים ביזנטיון מוסלמים צלבנים ממלוכים עותומאנים 1,500,000 500,000 200,000 5000 6,000 60,000 מרד גאלוס בתום מרד בר כוכבא מספר היהודים בארץ הוא כ - המנדט הבריטי 60 המנדט הבריטי 600,000
 45. 46. <ul><li>רציפות - לאורך 2800 שנים . </li></ul><ul><li>שרדנו - משברים , הגליות ורדיפות בצד </li></ul><ul><li>חיים מדיניים ( לעיתים ) </li></ul><ul><li>ופיתוח תרבותי . </li></ul><ul><li>הטרגדיה - היהודים הופכים למיעוט קטן </li></ul><ul><li>בארץ ישראל . </li></ul><ul><li>אך את הארץ , את ארץ ישראל , מעולם לא נטשנו . </li></ul>מבית המקדש הראשון ועד העלייה הראשונה
 46. 47. <ul><li>אם כן , האם ניתן להתכחש לקשר של העם היהודי לארץ ישראל ? </li></ul><ul><li>התנ &quot; ך , המקובל על העולם הנוצרי הוא ספר הספרים בתרבות אנוש ומבוא לאסלאם . </li></ul><ul><li>התנ &quot; ך הוא הקושאן שלנו &quot; בטאבו &quot; העולמי </li></ul><ul><li>ושם נרשמו הקרקעות שרכשו אבותינו </li></ul><ul><li>אברהם אבינו –את מערת המכפלה , חברון , ב -400 שקל כסף , ( בראשית כ &quot; ג ) . </li></ul><ul><li>יעקב אבינו –חלקת שדה בשכם במחיר 100 קשיטה ( בראשית ל &quot; ג , י &quot; ט ) . </li></ul><ul><li>דוד המלך – את גורן ארונה היבוסי , בירושלים , ב - 50 שקלים כסף ( שמואל ב , כ &quot; ד , כ &quot; ד ) </li></ul>
 47. 48. סיכום המפגש הראשון <ul><li>ארץ ישראל מעולם לא ננטשה ע &quot; י היהודים . </li></ul><ul><li>היישוב היהודי בארץ הלך והתמעט , בתהליך מחזורי ארוך , כתוצאה ממלחמות , מרידות , התנגשויות אלימות מחד וכתוצאה מקשיים כלכליים ורדיפות דתיות מאידך . </li></ul><ul><li>רק העם היהודי יכול להוכיח את האוטנטיות שלו בישיבתו הרצופה בארץ ישראל : במסמכים כתובים , בממצאים ארכיאולוגיים ( מטבעות , חרסים ), בעדויות של תיירים ונוסעים , ברישומים בארכיבים ( הגניזה הקהירית , מרשם המקרקעין בקושטא ) בציורים וכו ' </li></ul><ul><li>אין אף עם אחר היכול לטעון טענה זהה ולאותו אורך זמן . </li></ul>
 48. 49. <ul><li>הערבים המוסלמים כבשו את ארץ ישראל במאה ה -7 לספירה . לא מידינו הם כבשוה , מיעוט היינו אז כאן ולא בידינו היה השלטון , אך בהתייחסנו אליהם עלינו לראות בהם כובשים ותו לאו . </li></ul><ul><li>השם &quot; פלסטין &quot; כמגדיר טריטוריה , אינו ערבי או מוסלמי אלא רומאי וניתן לאזור זה של ארץ ישראל בתחילת המאה ה -5 ( פלסטינה פרימה , פלסטינה סקונדה ) </li></ul><ul><li>200 שנה לפני שהערבים הגיעו לארץ ישראל . </li></ul><ul><li>הם כבשו את &quot; פלסטין &quot;, הם לא הקימו אותה . </li></ul><ul><li>וירושלים לא היתה בירתם מעולם </li></ul><ul><li>מרבית הערבים הפלסטינאים הגיעו לארץ ישראל במאות ה -18 וה -19 מסוריה , עיראק והמגרב – אך זה סיפור אחר . נעסוק בו מעט במפגש הבא . </li></ul><ul><li>את המפגש הראשון אנו מסיימים בשנת 1878 , בה מתחילה תקופה חדשה בחיינו בארץ ישראל , תקופת שיבת ציון והציונות המדינית . </li></ul>ועל כך נספר במפגש הבא .
 49. 50. <ul><li>הבלדה על יואל משה </li></ul><ul><li>סלומון - אריק איינשטיין לחן : שלום חנוך מילים : יורם טהרלב </li></ul><ul><li>בבוקר לח בשנת תרל &quot; ח </li></ul><ul><li>עת בציר הענבים </li></ul><ul><li>יצאו מיפו על סוסים </li></ul><ul><li>חמשת הרוכבים . </li></ul><ul><li>שטמפפר בא וגוטמן בא , </li></ul><ul><li>וזרח ברנט </li></ul><ul><li>ויואל משה סלומון , </li></ul><ul><li>עם חרב באבנט . </li></ul><ul><li>איתם רכב מזרקי </li></ul><ul><li>הדוקטור הכסוף , </li></ul><ul><li>לאורך הירקון הרוח </li></ul><ul><li>שר בקני הסוף . </li></ul>http :// www . youtube . com / watch?v = ZKiyMvalbxs אמר אז יואל סלומון ושתי עיניו הוזות : &quot; אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת &quot;. והוא נשאר על הגבעה , ובין חצות לאור פתאום צמחו לסלומון כנפיים של ציפור . לאן הוא עף , לאן פרח אין איש אשר ידע , אולי היה זה רק חלום אולי רק אגדה . אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים , העמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים . ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל משה סלומון . ליד אום - לבס הם חנו בלב ביצות וסבך ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה : איני שומע ציפורים וזה סימן נורא . אם ציפורים אינן נראות המוות פה מולך , כדאי לצאת מפה מהר , הנה אני הולך . קפץ הדוקטור על סוסו כי חס על בריאותו , והרעים שלושתם פנו לשוב לעיר איתו .
 50. 51. מקורות <ul><li>נכתב ונערך ע &quot; י יוסף ברנע על פי המקורות הבאים </li></ul><ul><li>התנ &quot; ך </li></ul><ul><li>תלמד בבלי </li></ul><ul><li>תלמוד ירושלמי </li></ul><ul><li>קדמוניות היהודים - יוספוס פלביוס </li></ul><ul><li>מלחמות היהודים ברומאים – יוספוס פלביוס </li></ul><ul><li>מכתבי פונטיוס פילטוס </li></ul><ul><li>מאמרי נתן רון </li></ul>

×