SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
‫הספרות‬ ‫בשוק‬ ‫חקיקה‬‫בישראל‬ ‫והסופרים‬
)‫הספרים‬ ‫בשוק‬ ‫קרטל‬ ‫להקמת‬ ‫ההצעה‬(
‫מבוא‬
‫פברואר‬ ‫חודש‬ ‫בסוף‬2010‫והצהירה‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫להצלת‬ ‫בקריאה‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫יצאה‬
‫בהצעת‬ ‫תמיכתה‬ ‫על‬"‫בישראל‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫החוק‬."‫הינה‬ ‫זאת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬‫משולב‬ ‫למאמץ‬ ‫ביטוי‬
‫יותר‬ ‫מורחב‬ ‫חוק‬ ‫להעביר‬,‫שחל‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫גובש‬ ‫הראשון‬ ‫קו‬2009.‫שוק‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫יבחן‬ ‫זה‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬
‫בישראל‬ ‫הספרים‬,‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬ ‫של‬ ‫טיבה‬‫דומים‬ ‫שוק‬ ‫במצבי‬ ‫שהצטבר‬ ‫בינלאומי‬ ‫ונסיון‬,
‫הצפויות‬ ‫ההשפעות‬ ‫על‬ ‫ויעמוד‬‫ש‬‫ל‬‫זאת‬ ‫חקיקה‬‫בישראל‬.
‫ה‬ ‫שוק‬‫ו‬ ‫ספרים‬‫המו‬"‫לות‬‫בישראל‬
‫בישראל‬‫נמכרים‬‫כ‬-35‫והיקף‬ ‫בשנה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬‫בכ‬ ‫נאמד‬ ‫המכירות‬-1.8‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬.1
‫בדפי‬
‫מקוטלגות‬ ‫זהב‬590‫חנויות‬‫ספרים‬,‫כ‬-217‫רשתות‬ ‫סניפי‬ ‫הינן‬ ‫מתוכן‬.2
‫אלו‬ ‫לחנויות‬ ‫בנוסף‬‫פועלות‬
‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫גם‬‫לספרי‬"‫שנ‬ ‫יד‬‫י‬‫יה‬",‫בין‬ ‫נע‬ ‫שמספרם‬33‫ה‬‫לכ‬ ‫זהב‬ ‫בדפי‬ ‫המקוטלגות‬ ‫חנויות‬-50
‫חנויות‬,‫ע‬"‫רשימות‬ ‫פ‬‫מומחים‬.3
‫ב‬‫הלאומית‬ ‫ספריה‬‫בשנת‬ ‫נרשמו‬20087,414‫חדשים‬ ‫כותרים‬‫אשר‬‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬.
‫מתוכם‬:6,384‫ספרים‬,650‫כותרים‬‫כתבי‬ ‫של‬-‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫ועיתונים‬ ‫עת‬-380‫שאינם‬ ‫כותרים‬
‫ספרים‬,‫וקלטות‬ ‫תקליטורים‬ ‫כגון‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫התקבלו‬‫מ‬ ‫בספריה‬‫ל‬ ‫על‬-15‫אלף‬‫שוטפים‬ ‫גליונות‬
‫של‬‫ועיתונים‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬‫ה‬‫בישראל‬ ‫פעילים‬.4
‫רובם‬‫בעברית‬ ‫נכתבו‬ ‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫שיצאו‬ ‫הספרים‬ ‫של‬)5,621‫כותרים‬(‫השפ‬ ‫ולאחריה‬‫ות‬‫הנפוצ‬‫ות‬
‫הינ‬‫ן‬‫אנגלית‬,‫וערבית‬ ‫רוסית‬.
‫כ‬-83‫אחוזים‬‫משפות‬ ‫תורגמו‬ ‫והשאר‬ ‫בעברית‬ ‫במקור‬ ‫נכתבו‬ ‫בעברית‬ ‫לאור‬ ‫היוצאים‬ ‫הספרים‬ ‫מן‬
‫שונות‬.‫כ‬-57‫אחוזים‬‫הספרים‬ ‫מן‬‫מסחריות‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬,‫ו‬‫כ‬-15‫א‬‫חוזים‬‫בהוצאה‬
‫עצמית‬.
1
‫גלובס‬,"BDI‫בישראל‬:‫כ‬ ‫נמכרים‬-35‫בשנה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬",09‫ביוני‬2009.
2
‫ע‬ ‫הרשתות‬ ‫סניפי‬ ‫מספר‬"‫פ‬BDI.
3
‫תפוז‬ ‫בפורום‬ ‫שנייה‬ ‫יד‬ ‫ספרי‬ ‫חנויות‬ ‫רשימת‬,
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/article.asp?forumId=623&a=32668&c=6631&sc=0&ssc=0.
4
‫בשנת‬2001‫הקטלוג‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫בוצעה‬‫ים‬‫ה‬ ‫הספריות‬ ‫של‬‫של‬ ‫פער‬ ‫ונמצא‬ ‫בספריה‬ ‫הרישום‬ ‫לבין‬ ‫שונות‬11‫אח‬‫ו‬‫זים‬,‫בתחום‬ ‫בעיקר‬
‫והמשפחתיות‬ ‫הפרטיות‬ ‫ההוצאות‬.‫בכ‬ ‫זה‬ ‫פער‬ ‫מוערך‬ ‫כיום‬-15‫אחוזים‬.‫דו‬"‫אל‬‫מ‬‫ד‬"‫פינק‬ ‫נועה‬ ‫ר‬-‫שמיט‬,‫מ‬"‫מדור‬ ‫מנהל‬ ‫מ‬
‫הלאומית‬ ‫בספריה‬ ‫חובה‬ ‫עותקי‬,7‫בפברואר‬2010.
‫איור‬1:‫מו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כותרים‬"‫לים‬2008
‫מקור‬:‫הלאומי‬ ‫הספרים‬ ‫בית‬,http://jnul.huji.ac.il/heb/lgd-statistics-2009.html
‫בשנת‬2008‫היה‬‫המוצ‬ ‫מספר‬‫י‬‫המו‬ ‫במאגר‬ ‫הרשומים‬ ‫לאור‬ ‫אים‬"‫הישראליים‬ ‫לים‬1,513,‫הכוללים‬
‫מו‬"‫ספרים‬ ‫בהוצאת‬ ‫העוסקים‬ ‫וגופים‬ ‫פעילים‬ ‫לים‬.‫מתוכם‬969‫מו‬ ‫הינם‬"‫ו‬ ‫מסחריים‬ ‫לים‬-544
‫מו‬ ‫אינו‬ ‫העיקרי‬ ‫שעיסוקם‬ ‫גופים‬ ‫הינם‬"‫לות‬.‫המו‬ ‫כל‬ ‫בין‬"‫המו‬ ‫מהווים‬ ‫לים‬"‫כ‬ ‫המסחריים‬ ‫לים‬-64
‫אחוז‬‫ים‬.‫חילונ‬ ‫למגזרים‬ ‫בחלוקה‬‫י‬‫המו‬ ‫מהווים‬ ‫ודתיים‬ ‫ים‬"‫החילונ‬ ‫לים‬‫י‬‫ים‬66‫אחוזים‬.
‫טבלה‬1:‫בשנים‬ ‫בישראל‬ ‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫כותרי‬2005‫עד‬2008,‫ומסחריות‬ ‫פרטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי‬
‫שנה‬
‫ה‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫כותרים‬
‫ה‬‫חדשים‬‫כולל‬
DVD‫ו‬‫שונות‬ ‫מדיות‬
‫ספרים‬
‫חדשים‬
‫ספרים‬
‫ב‬‫הוצאה‬
‫עצמית‬
‫ספרים‬
‫בהוצאה‬
‫מסחרית‬
‫סה‬"‫כ‬
‫מו‬"‫לים‬
‫מסחרי‬‫י‬‫ם‬
‫סה‬"‫כ‬
‫מו‬"‫לים‬
%
‫ב‬‫הוצאה‬
‫עצמית‬
%
‫ב‬‫הוצ‬'
‫מסחרית‬
200874146384957363996915131557
200778605850760327696314991356
2006868068661167442699614521751
2005840568401094362593014481653
200482016436901353985612971455
‫מקור‬:‫הלאומי‬ ‫הספרים‬ ‫בית‬,http://jnul.huji.ac.il/heb/lgd-statistics-2009.html#netunim
‫בישראל‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬
‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנערכה‬ ‫בבדיקה‬‫ל‬ ‫בנוגע‬‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫מצב‬,‫כי‬ ‫נמצא‬
‫הוא‬‫מתאפיין‬‫הצו‬ ‫וזמינות‬ ‫במגוון‬‫ביעילות‬ ‫מחים‬.‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫ענף‬ ‫כי‬ ‫העלו‬ ‫הבדיקה‬ ‫ממצאי‬
‫עולה‬ ‫הנמכרים‬ ‫הספרים‬ ‫עותקי‬ ‫וכמות‬ ‫יורדים‬ ‫לצרכן‬ ‫הספרים‬ ‫שמחירי‬ ‫בעת‬ ‫צומח‬.‫מספר‬
‫הכותרים‬‫ש‬‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬‫בקבוצת‬ ‫הקשורות‬ ‫ספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬"‫ספרים‬ ‫צומת‬"‫גדל‬
‫משנת‬2004‫ב‬-25‫אחוזים‬.‫על‬ ‫לאור‬ ‫המוצאים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫ב‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫גדל‬ ‫אחרות‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬-
18‫אחוזים‬.‫לרכישת‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫הממוצעת‬ ‫ההוצאה‬ ‫גם‬ ‫גדלה‬ ‫הרבים‬ ‫ההוזלות‬ ‫למבצעי‬ ‫במקביל‬
‫ספרים‬.5
‫איור‬2:‫בישראל‬ ‫שנמכרו‬ ‫הכותרים‬ ‫כל‬ ‫סך‬,2004-2007
‫מקור‬:‫עיבוד‬‫לר‬‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫והלשכה‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫שות‬,
http://archive.antitrust.gov.il/files/10063/7629.pdf
‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬‫בח‬‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫וק‬
‫ב‬ ‫שנערכה‬ ‫עיתונאים‬ ‫במסיבת‬-26‫בינואר‬2010‫כי‬ ‫ליבנת‬ ‫לימור‬ ‫החינוך‬ ‫שרת‬ ‫אמרה‬"‫הספרים‬ ‫שוק‬
‫צריכים‬ ‫ואנו‬ ‫שלו‬ ‫האיזון‬ ‫את‬ ‫איבד‬‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫להגן‬".6
‫לציד‬‫ה‬‫ני‬‫צ‬‫על‬ ‫החתומים‬ ‫בו‬
‫הפרטית‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬,‫הורוביץ‬ ‫ניצן‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬)‫מרצ‬(,‫אורלוב‬ ‫זבולון‬)‫היהודי‬ ‫הבית‬(,‫שי‬ ‫נחמן‬
)‫קדימה‬(‫יחימוביץ‬ ‫ושלי‬)‫העבודה‬.(‫אירוע‬ ‫באותו‬‫התרבות‬ ‫מועצת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬)‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מועצה‬
‫והאמ‬ ‫התרבות‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החינוך‬ ‫שרת‬ ‫ידי‬‫נות‬(,‫ד‬"‫ר‬‫פרלוק‬ ‫חיים‬,‫תצטרך‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬
‫מאיירים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫להתעדכן‬,‫מתרגמים‬‫של‬‫זרה‬ ‫ספרות‬‫בתחום‬ ‫נוספים‬ ‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬.7
‫החוק‬ ‫הצעת‬‫ה‬‫נקראת‬"‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התש‬"‫ע‬–2010"‫חלק‬ ‫הינה‬
‫השם‬ ‫אותו‬ ‫בעלת‬ ‫קודמת‬ ‫להצעה‬ ‫גם‬ ‫הקשור‬ ‫חקיקתי‬ ‫ממהלך‬,"‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬
‫בישראל‬ ‫והסופרים‬,‫התשס‬"‫ט‬–2009",‫ב‬ ‫הוגשה‬ ‫אשר‬-29‫ביולי‬2009.‫עליה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫חתומים‬‫הורוביץ‬,‫אורלב‬,‫יחימוביץ‬',‫שי‬,‫גילאון‬ ‫אילן‬,‫חסון‬ ‫יואל‬,‫אורון‬ ‫חיים‬,‫אורי‬
‫אורבך‬,‫ו‬‫זועבי‬ ‫חנין‬,‫מטרתה‬"‫ספ‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫בפרסום‬ ‫תרבותי‬ ‫גיוון‬ ‫להבטיח‬‫בישראל‬ ‫רים‬",
‫וכן‬ ‫לקוראים‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫להבטיח‬"‫הוגן‬ ‫תגמול‬ ‫יקבלו‬ ‫כי‬ ‫ולהבטיח‬ ‫הישראליים‬ ‫הסופרים‬ ‫על‬ ‫להגן‬
5
‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬,‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫החלטה‬14‫ההג‬ ‫לחוק‬‫העסקיים‬ ‫בלים‬,‫התשמ‬"‫ח‬-1988‫מאישור‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫בדבר‬
‫כנרת‬ ‫הוצאת‬ ‫בין‬ ‫משותף‬ ‫למיזם‬ ‫כובל‬ ‫הסדר‬-‫זב‬"‫מ‬-‫דביר‬,‫קריאה‬ ‫סימן‬ ‫ועמותת‬ ‫המאוחד‬ ‫הקיבוץ‬ ‫הוצאת‬,25
‫באוקטובר‬2009,http://archive.antitrust.gov.il/files/10063/7629.pdf.
6
‫שיף‬ ‫עינב‬,"‫לבנת‬:‫היום‬ ‫מרוויח‬ ‫שסופר‬ ‫הסכום‬–‫מבזה‬",‫תרבות‬ ‫וואלה‬,26‫ב‬‫ינואר‬2010,
http://e.walla.co.il/?w=/6/1636325
7
‫שם‬.
‫יצירתם‬ ‫עבור‬"‫ו‬"‫לאפשר‬‫הכתיבה‬ ‫לאיכויות‬ ‫בנוגע‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬,‫והתרגום‬ ‫העריכה‬
‫ומחירם‬ ‫הספרים‬ ‫של‬."8
‫כוללת‬ ‫ההצעה‬:
1.‫הנחות‬ ‫ינתנו‬ ‫לא‬ ‫עליו‬ ‫לצרכן‬ ‫מחייב‬ ‫מחיר‬ ‫קביעת‬‫הכותר‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫שנתיים‬ ‫במשך‬.
2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫לסופר‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬-8‫אחוז‬‫ים‬‫הראשון‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬.
3.‫מדי‬ ‫המכירות‬ ‫על‬ ‫לסופר‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬6‫חודשים‬.
4.‫על‬ ‫תעלה‬ ‫שלא‬ ‫הנחות‬ ‫מסגרת‬ ‫קביעת‬15‫אחוז‬‫ים‬‫או‬25‫אחוז‬‫ים‬‫מיוחדים‬ ‫באירועים‬)‫שבוע‬
‫הספר‬.(
5.‫בין‬ ‫לאור‬ ‫למוציא‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬50‫ל‬-60‫אחוז‬‫ים‬‫מכירה‬ ‫מכל‬ ‫הקבוע‬ ‫מהמחיר‬.
6.‫המו‬ ‫מטעם‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫לחנות‬ ‫ותגמול‬ ‫עידוד‬ ‫מבצעי‬ ‫איסור‬"‫ל‬.
7.‫מו‬ ‫שהינו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫איסור‬"‫ולהיפך‬ ‫ל‬,‫לאור‬ ‫להוציא‬ ‫איסור‬
‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫שבבעלותו‬ ‫למי‬ ‫ספרים‬.
8.‫של‬ ‫קנס‬300,000‫ש‬"‫ח‬‫מעל‬ ‫הוראה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לעובר‬.
9.‫בסך‬ ‫פיצויים‬50,000‫ש‬"‫ח‬‫נזק‬ ‫בהוכחת‬ ‫צורך‬ ‫מבלי‬ ‫אזרחי‬ ‫בהליך‬.
‫ההצעה‬‫לכך‬ ‫מתייחסת‬ ‫אינה‬‫זכויות‬ ‫על‬ ‫המגן‬ ‫הסכם‬ ‫נחתם‬ ‫לאור‬ ‫המוציא‬ ‫לבין‬ ‫הסופר‬ ‫שבין‬
‫אינ‬ ‫סופרים‬ ‫זכויות‬ ‫כי‬ ‫וטוענת‬ ‫הצדדים‬‫ן‬‫מוגנות‬.‫כמו‬‫כ‬‫ן‬,‫כי‬ ‫ההצעה‬ ‫מציינת‬‫קיומן‬‫שתי‬ ‫של‬
‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫מונעת‬ ‫בשוק‬ ‫הגדולות‬ ‫הרשתות‬‫פרסום‬ ‫של‬,‫ו‬ ‫שיווק‬‫בישראל‬ ‫ספרים‬ ‫מכירת‬,‫זאת‬
‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫למסקנות‬ ‫בניגוד‬ ‫כאמור‬.
‫של‬ ‫היסוד‬ ‫להנחות‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫התנגדות‬‫הצעת‬‫כנראה‬ ‫היא‬ ‫החוק‬‫אשר‬‫הובילה‬
‫פירוק‬ ‫של‬ ‫טקטי‬ ‫למהלך‬‫ה‬‫והגשת‬ ‫לגורמים‬‫ה‬‫ש‬ ‫באופן‬ ‫מחדש‬‫לחקיקה‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬.‫בהצעה‬
‫שהו‬‫צגה‬‫הכנס‬ ‫חברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫אורלב‬ ‫ת‬,‫הורוביץ‬,‫יחימוביץ‬'‫ושי‬‫בינואר‬2010‫מעיקרי‬ ‫חלק‬ ‫נשמרו‬
‫הצעת‬‫המקורי‬ ‫החוק‬‫ת‬.‫חה‬ ‫לדברי‬"‫אורלב‬ ‫כ‬,"‫הוועדות‬ ‫לאישור‬ ‫יוגשו‬ ‫בנושא‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫שתי‬
‫בכנסת‬ ‫השונות‬,‫ימוזגו‬ ‫הן‬ ‫בהמשך‬ ‫אולם‬."9
‫בינואר‬ ‫שהוצגה‬ ‫בהצעה‬ ‫שחלו‬ ‫השינויים‬2010‫הינם‬:
1.‫ה‬ ‫תוקף‬‫מחיר‬‫ה‬‫לא‬ ‫עליו‬ ‫לצרכן‬ ‫מחייב‬‫הנחות‬ ‫ינתנו‬‫צומצ‬‫ם‬‫הכותר‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫לשנה‬.
2.‫ל‬‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫לסופר‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬-8‫אחוז‬‫ים‬‫הראשון‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬,‫סעיף‬ ‫נוסף‬
‫ל‬ ‫יעלה‬ ‫התגמול‬ ‫כי‬ ‫הקובע‬-10‫אחוז‬‫ים‬‫ה‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬-6001.‫ספרו‬ ‫הוא‬ ‫שזה‬ ‫לסופר‬
‫להפחית‬ ‫ניתן‬ ‫הראשון‬20‫אחוז‬‫ים‬‫הנ‬ ‫התגמול‬ ‫מן‬"‫ל‬)‫מכ‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ר‬
‫מתחילים‬ ‫סופרים‬?(
3.‫התמלוגים‬ ‫מסכום‬ ‫ינוכה‬ ‫שסכומה‬ ‫לסופר‬ ‫מקדמה‬ ‫לשלם‬ ‫הרשות‬ ‫ניתנה‬.
4.‫ספרים‬ ‫לחנות‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫רשאית‬ ‫בו‬ ‫מינימום‬ ‫מחירי‬ ‫מפתח‬ ‫נקבע‬
‫להופעתו‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬.‫התרבות‬ ‫לשר‬‫תינתן‬‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הסמכות‬
‫האמורים‬.
8
‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התשס‬"‫ט‬–2009,‫הכנסת‬ ‫אתר‬,
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/1580.rtf
9
‫שיף‬,‫שם‬.
5.‫לקיים‬ ‫האיסור‬ ‫כנו‬ ‫על‬ ‫נותר‬‫המו‬ ‫מטעם‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫לחנות‬ ‫ותגמול‬ ‫עידוד‬ ‫מבצעי‬"‫ל‬,‫אך‬
‫הוגבל‬‫האיסור‬‫לשנתיים‬.
6.‫ר‬ ‫בהם‬ ‫מוגדרים‬ ‫מועדים‬ ‫נקבעו‬‫שאי‬‫המו‬"‫לעד‬ ‫גובהה‬ ‫והוגבל‬ ‫הנחה‬ ‫להעניק‬ ‫ל‬15‫אחוז‬‫ים‬
‫לרדת‬ ‫אסור‬ ‫ממנו‬ ‫קבוע‬ ‫מינימום‬ ‫לסף‬ ‫עד‬.
7.‫המאושרות‬ ‫להנחות‬ ‫בהתאמה‬ ‫הסופרים‬ ‫תמלוגי‬ ‫לחישוב‬ ‫מפתח‬ ‫נקבע‬.
8.‫בחוק‬ ‫החלקים‬ ‫נגרעו‬‫עיסוק‬ ‫או‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בהגבלת‬ ‫העוסקים‬
‫במו‬"‫לות‬.
‫בחינת‬‫חקיקה‬ ‫השפעות‬‫לקיבוע‬‫ספרים‬ ‫מחירי‬–‫ה‬‫ניסיון‬‫וגרמניה‬ ‫אנגליה‬ ‫של‬
‫מומלץ‬ ‫שוק‬ ‫מחיר‬ ‫הסדר‬ ‫היה‬ ‫באנגליה‬)RPM(,‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫בין‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬1900.
‫החנות‬ ‫מדף‬ ‫על‬ ‫ספר‬ ‫של‬ ‫המינימום‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫ההסדר‬‫אחרים‬ ‫מכירה‬ ‫ערוצי‬ ‫או‬.10
‫באוגוסט‬1994‫כובלים‬ ‫הסדרים‬ ‫למניעת‬ ‫מאמץ‬ ‫במסגרת‬ ‫הוגן‬ ‫למסחר‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההסדר‬ ‫נבחן‬
‫בשוק‬.‫בשנת‬1995‫ובשנת‬ ‫ההסדר‬ ‫מן‬ ‫מובילות‬ ‫הוצאות‬ ‫מספר‬ ‫פרשו‬1996‫בוטל‬ ‫הוא‬.‫המשפט‬ ‫בית‬
‫הכריז‬ ‫אסורים‬ ‫עסקיים‬ ‫בנהלים‬ ‫העוסק‬‫במרץ‬1997‫כלא‬ ‫ההסדר‬ ‫על‬-‫חוקי‬.
‫למר‬‫כי‬ ‫היתה‬ ‫לביטולו‬ ‫הקודמים‬ ‫בעשורים‬ ‫להסדר‬ ‫השותפות‬ ‫ההוצאות‬ ‫בקרב‬ ‫הרווחת‬ ‫שהאמונה‬ ‫ות‬
‫מלא‬ ‫המחזיקות‬ ‫החנויות‬ ‫מספר‬ ‫להפחתת‬ ‫יוביל‬ ‫ביטולו‬‫י‬‫ים‬,‫בחנויות‬ ‫ההיצע‬ ‫כמות‬ ‫הגבלת‬‫ומגוונו‬,
‫באיכותם‬ ‫וירידה‬ ‫הכותרים‬ ‫רוב‬ ‫במחיר‬ ‫עלייה‬,‫תוצאות‬‫היו‬ ‫ביטולו‬‫הפוכות‬.‫הוצאות‬ ‫היקפי‬
‫החדשים‬ ‫הכותרים‬,‫ו‬ ‫המכירות‬‫עלו‬ ‫בספרים‬ ‫המסחר‬ ‫שטחי‬.‫סניפים‬ ‫יותר‬ ‫פתחו‬ ‫ספרים‬ ‫רשתות‬,
‫ולא‬ ‫חדישות‬ ‫מחירה‬ ‫ונקודות‬ ‫כולבו‬ ‫וחנויות‬-‫המכירות‬ ‫והיקפי‬ ‫המגוון‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫פרחו‬ ‫מסורתיות‬.
‫ההסדר‬ ‫סיום‬‫גם‬‫להתבסס‬ ‫אינטרנט‬ ‫לחנויות‬ ‫איפשר‬.‫בנוסף‬,‫וספרים‬ ‫מוסיקה‬ ‫של‬ ‫גדולים‬ ‫מפיצים‬
‫מארה‬"‫ב‬‫הקימו‬‫באנגל‬ ‫חנויות‬‫יה‬.‫נפוץ‬ ‫לנוהג‬ ‫הפך‬ ‫הנחות‬ ‫מתן‬,‫של‬ ‫המכר‬ ‫ברבי‬ ‫בעיקר‬ ‫התמקד‬ ‫אך‬
‫המו‬"‫הגדולים‬ ‫לים‬.‫הוצאות‬‫הציבור‬‫ההסדר‬ ‫ביטול‬ ‫מאז‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫עלו‬ ‫ספרים‬ ‫לרכישת‬.‫בשנ‬‫ו‬‫ת‬
1996/97‫כ‬ ‫על‬ ‫מקובע‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שיצאו‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬ ‫היה‬-100‫אלף‬,‫החל‬ ‫מאז‬ ‫אך‬
‫לעלות‬‫שנה‬ ‫בכל‬.‫א‬ ‫וספרים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫פתרונות‬‫להפוך‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ ‫מאפשרים‬ ‫לקטרוניים‬
‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מונעים‬ ‫וגם‬ ‫לאור‬ ‫למוציא‬.11
‫הדו‬"‫בשנת‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫ח‬2005‫מ‬ ‫יותר‬ ‫נמכרו‬-300‫באנגליה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬.‫לרכישת‬ ‫ההוצאות‬‫ספרים‬
10
Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon
productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February
2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf
11
The Booksellers Association (UK), “RPM-Book Seles in the UK,”
http://www.booksellers.org.uk/industry/display_report.asp?id=4721
‫מ‬ ‫צמחו‬-2.3‫ליש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫ט‬1996‫ל‬-3.2‫ליש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫ט‬2006.12
‫איור‬3‫את‬ ‫מראה‬
‫ב‬ ‫הצמיחה‬‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שנמכרו‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬1996‫ועד‬2005‫הסדר‬ ‫ביטול‬ ‫בעקבות‬
‫המקובע‬ ‫המחיר‬.‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫היקף‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫באמצע‬ ‫ההסדר‬ ‫בוטל‬ ‫בטרם‬ ‫מקובע‬ ‫נשאר‬ ‫זה‬-90
‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫הנמכרת‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬ ‫צמחה‬ ‫ביטולו‬ ‫מאז‬ ‫אך‬.
‫איור‬3:‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שנמכרו‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬1995‫ל‬-2006
Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon
productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February
2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf
‫באנגליה‬ ‫שפורסמו‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫עלה‬ ‫גם‬,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫במיוחד‬,‫באיור‬ ‫כמוצג‬4.
‫איור‬4:‫ספרים‬ ‫כותרי‬)‫ומחודשים‬ ‫חדשים‬(‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שפורסמו‬1990-2005
Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon
productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February
2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf
12
‫הא‬‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫ירידה‬ ‫בסימן‬ ‫עמדה‬ ‫בבריטניה‬ ‫ינפלציה‬1996‫ל‬-2006,‫משנת‬2000‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫אל‬ ‫ירדה‬ ‫היא‬-1%.
Andrew Sentence, Bank of England, UK Monetary Policy: Good For Business? (2007),
http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2007/speech317.pdf
‫מזה‬ ‫לספרים‬ ‫מקובע‬ ‫מחיר‬ ‫נהוג‬ ‫בגרמניה‬100‫שנה‬.‫כחוק‬ ‫ונחקק‬ ‫מסחר‬ ‫כהסכמי‬ ‫התבסס‬ ‫הנוהג‬
‫בשנת‬2002.‫כ‬ ‫מתפרסמים‬ ‫בגרמניה‬-95‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬ ‫אלף‬,‫שהיתה‬ ‫לכמות‬ ‫בדומה‬
‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫של‬ ‫הקיבוע‬ ‫בוטל‬ ‫בטרם‬ ‫באנגליה‬ ‫מתפרסמת‬.‫מאיור‬5‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫שוק‬
‫ה‬ ‫הספרים‬‫לא‬ ‫גרמני‬‫מ‬ ‫נהנה‬‫ן‬‫האנגלי‬ ‫הצרכן‬ ‫נהנה‬ ‫ממנה‬ ‫הכותרים‬ ‫במספר‬ ‫הצמיחה‬.
‫איור‬5:‫בהש‬ ‫בגרמניה‬ ‫המופקים‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫ו‬‫וא‬‫ה‬‫בשנים‬ ‫לאנגליה‬2000-2006
Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon
productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February
2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf
‫ב‬ ‫ספרים‬ ‫מחירי‬ ‫קיבוע‬‫נוספות‬ ‫מדינות‬‫ו‬ ‫באירופה‬‫ב‬‫סקנדינביה‬
‫וב‬ ‫באנגליה‬ ‫המצב‬‫וסקנדינביה‬ ‫אירופה‬ ‫ארצות‬ ‫בכלל‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫בולט‬ ‫מקרה‬ ‫הינו‬ ‫גרמניה‬.‫מן‬ ‫בחלק‬
‫מחירים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫הסכמים‬ ‫נהוגים‬ ‫הארצות‬,‫מחירים‬ ‫מדיניות‬ ‫נהוגה‬ ‫ובחלקן‬ ‫שונים‬ ‫חוקים‬ ‫בחלקן‬
‫לחלוטין‬ ‫חופשית‬.
‫בין‬‫ה‬‫בהן‬ ‫מדינות‬‫ה‬‫ח‬ ‫לפי‬ ‫מוגבל‬ ‫שוק‬‫וק‬,‫גרמניה‬ ‫מלבד‬ ‫נמצאות‬,‫גם‬‫אוסטריה‬,‫צרפת‬,‫יוון‬,‫פורטוגל‬
‫וספרד‬.‫קבוצת‬"‫אמצע‬"‫דנמ‬ ‫הן‬ ‫חקיקה‬ ‫באמצעות‬ ‫שלא‬ ‫שונים‬ ‫הסדרים‬ ‫נהוגים‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫של‬‫רק‬,
‫הונגריה‬,‫לוקסנבורג‬,‫וסלובניה‬ ‫נורווגיה‬.
‫מחירים‬ ‫וקיבוע‬ ‫סחר‬ ‫מגבלות‬ ‫על‬ ‫האוסרת‬ ‫מדיניות‬ ‫מנהיג‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬.‫לפיכך‬,‫ההגבלות‬
‫הללו‬‫תקפות‬‫נהוגות‬ ‫הן‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫בגבולות‬‫כלא‬ ‫הוגדרו‬ ‫אך‬-‫חוקי‬‫ות‬‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫במסחר‬.
‫כוללות‬ ‫החופשיות‬ ‫המדינות‬,‫אנגליה‬ ‫מלבד‬,‫בלגיה‬ ‫גם‬,‫קפריסין‬,‫צ‬'‫כ‬‫יה‬,‫אסטוניה‬,‫פינלנד‬,
‫אייסלנד‬,‫אירלנד‬,‫לטביה‬,‫ליט‬‫א‬,‫פולין‬,‫שבדיה‬,‫ושווצריה‬.
‫סקירה‬‫ש‬‫נערכה‬‫בשנת‬1996)‫ראו‬‫טבלה‬2(,‫את‬ ‫בחנה‬‫של‬ ‫והמגוון‬ ‫ההיצע‬ ‫היקף‬‫ה‬‫היוצאים‬ ‫ספרים‬
‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫לאור‬‫ל‬ ‫היוצאים‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מדד‬ ‫פי‬ ‫על‬-1000‫המדינות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫איש‬.
‫ה‬‫סקירה‬‫בה‬ ‫מדינות‬ ‫אז‬ ‫עמדו‬ ‫הדירוג‬ ‫בראש‬ ‫כי‬ ‫מראה‬‫ן‬‫בספרים‬ ‫חופשי‬ ‫מסחר‬ ‫נהוג‬ ‫היה‬,‫כגון‬
‫ופינלנד‬ ‫איסלנד‬,‫בה‬‫ן‬‫יוצאים‬‫לאור‬5.8‫כו‬‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫תרים‬-2.5‫חדשים‬ ‫כותרים‬‫ל‬-1000‫איש‬‫בשנה‬,
‫בהתאמה‬.13
‫נמצאות‬ ‫הדירוג‬ ‫בתחתית‬‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫המפקחות‬ ‫המדינות‬,‫עם‬ ‫יוון‬0.4‫כותרים‬
‫ל‬-1000‫איש‬,‫עם‬ ‫ואיטליה‬ ‫וצרפת‬0.6‫ל‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬-1000‫איש‬‫בשנה‬.‫אנגליה‬,‫ש‬‫שנה‬ ‫באותה‬
‫מ‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬ ‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מן‬ ‫השתחררה‬‫תחי‬‫ל‬‫המאה‬ ‫ת‬,‫ראתה‬‫אז‬1.9‫לכל‬ ‫כותרים‬
1000‫תושבים‬‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫ועל‬2009‫ליחס‬ ‫זינקה‬ ‫היא‬‫של‬‫כמעט‬3.3‫ל‬ ‫ספרים‬-1000‫בשנה‬ ‫תושבים‬
)‫טבלה‬ ‫ראו‬3.(
‫טבלה‬2:‫לכל‬ ‫בשנה‬ ‫המפורסמים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬1000‫איש‬
‫בשנת‬ ‫אירופה‬ ‫במדינות‬1996
Source: Doris Stockmann, Free or Fixed Prices on Books – Patterns of Book Pricing in Europe (2004),
http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
‫בשנת‬ ‫שפורסמו‬ ‫מנתונים‬2009‫ה‬ ‫מדד‬ ‫בראש‬ ‫נמצאות‬‫אנגליה‬ ‫מדינות‬)3.28(,‫פינלנד‬)2.5(,‫הולנד‬
‫ודנמרק‬)2.4(.‫מע‬ ‫בשילוב‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫נהוג‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫הינן‬ ‫ברביעיה‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫שתי‬"‫מ‬
‫כדי‬ ‫עד‬ ‫מופחת‬0%‫באנגליה‬‫ו‬-8%‫בפינלנד‬.‫מע‬ ‫הנחות‬"‫ו‬ ‫בהולנד‬ ‫גם‬ ‫קיימות‬ ‫מ‬‫ב‬‫דנמרק‬.‫בתחתית‬
‫צרפת‬ ‫נמצאות‬ ‫הביצועים‬ ‫רשימת‬)0.9(,‫איטליה‬)1.0(,‫גרמניה‬)1.1(‫וספרד‬)1.7(;‫אלו‬ ‫מדינות‬ ‫בכל‬
‫במע‬ ‫הנחות‬ ‫בשילוב‬ ‫מגבילה‬ ‫חקיקה‬ ‫נהוגה‬"‫מ‬.
13
Doris Stockmann, Free or Fixed Prices on Books – Patterns of Book Pricing in Europe (2004),
http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
‫בטבלה‬ ‫כמוצג‬3,‫שיעור‬ ‫הינו‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫לעידוד‬ ‫המשמש‬ ‫מרכזי‬ ‫כלי‬
‫המע‬"‫עליהם‬ ‫המוטל‬ ‫מ‬.‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫רוב‬‫הפחתת‬‫המע‬"‫הינ‬ ‫מ‬‫ה‬‫את‬ ‫המשפר‬ ‫יעיל‬ ‫כלי‬
‫ה‬ ‫היקפי‬‫בתחום‬ ‫והיצירה‬ ‫מסחר‬.‫אנגליה‬,‫המע‬ ‫בה‬"‫על‬ ‫עומד‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫מ‬0%,‫הגיעה‬‫לתפוקה‬‫של‬
3.28‫ל‬ ‫בשנה‬ ‫כותרים‬-1000‫ו‬ ‫איש‬‫ממוקמת‬‫האירופאיות‬ ‫המדינות‬ ‫בראש‬.‫מדינות‬‫המטילות‬‫מע‬"‫מ‬
‫מחירים‬ ‫המגבילות‬ ‫התקנות‬ ‫על‬ ‫בכך‬ ‫מפצות‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ‫נמוך‬,‫בשוק‬ ‫פוגעות‬ ‫אשר‬,‫ואילו‬
‫בה‬ ‫המדינות‬‫ן‬‫נהוגות‬‫גם‬‫מע‬ ‫וגם‬ ‫מחירים‬ ‫מגבילות‬ ‫תקנות‬"‫מ‬‫לא‬-‫מופחת‬,‫שבתחתית‬ ‫אלו‬ ‫הינן‬
‫הרשימה‬)‫טבלה‬ ‫ראו‬3.(
‫והעיסוק‬ ‫ההתאגדות‬ ‫חופש‬,‫הביטוי‬ ‫וחופש‬
‫היא‬ ‫כי‬ ‫מוסבר‬ ‫בישראל‬ ‫המוצעת‬ ‫בחקיקה‬:
‫הספרות‬ ‫כי‬ ‫העקרונות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬,‫והמתורגמת‬ ‫המקורית‬,‫החדשה‬
‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫ושנכתבה‬,‫בתרבו‬ ‫מרכזי‬ ‫מרכיב‬ ‫היא‬‫ובזהות‬ ‫ת‬
‫הישראליות‬,‫לטפחה‬ ‫יש‬ ‫וכי‬,‫התפתחותה‬ ‫את‬ ‫לעודד‬,‫את‬ ‫ולהבטיח‬
‫תושב‬ ‫לכל‬ ‫נגישותה‬,‫ותרבותיים‬ ‫ספרותיים‬ ‫ערכים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬
‫פלורליסטיים‬.
‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫הינו‬ ‫הספרותית‬ ‫היצירה‬ ‫נשענת‬ ‫עליו‬ ‫ביותר‬ ‫המהותי‬ ‫היסוד‬.‫מסד‬ ‫הינו‬ ‫הדיבור‬ ‫חופש‬
‫ודמוקרטית‬ ‫חופשית‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫מכונן‬.‫כל‬‫לכתוב‬ ‫החירות‬ ‫את‬ ‫ומגבילה‬ ‫המתערבת‬ ‫חקיקה‬,‫לפרסם‬
‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בערכי‬ ‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫רעיונות‬ ‫ולהפיץ‬.‫להציב‬ ‫המבקשים‬ ‫השונים‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫סעיפי‬
‫והמו‬ ‫הסופרים‬ ‫של‬ ‫החופשית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בפני‬ ‫גבולות‬"‫זה‬ ‫בעיקרון‬ ‫פוגעים‬ ‫לים‬.
‫כך‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫המוצעת‬ ‫כזו‬ ‫חקיקה‬,‫המוגן‬ ‫העיסוק‬ ‫בחופש‬ ‫גם‬ ‫פוגעת‬‫בישראל‬ ‫היסוד‬ ‫בחוקי‬.‫הנ‬‫י‬‫סיון‬
‫ולהיפך‬ ‫חנויות‬ ‫ברשתות‬ ‫מאחזקה‬ ‫לאור‬ ‫בהוצאה‬ ‫העוסקים‬ ‫את‬ ‫להגביל‬,‫חופש‬ ‫של‬ ‫ההגבלה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
‫והמו‬ ‫היוצרים‬ ‫בין‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ותנאי‬"‫לים‬,‫והלקוחות‬ ‫והמוכרים‬,‫זכותו‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬
‫עיסוק‬ ‫בכל‬ ‫לעסוק‬ ‫אדם‬ ‫של‬,‫יד‬ ‫משלח‬ ‫או‬ ‫מקצוע‬.14
14
‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫יסוד‬ ‫חוק‬,3‫במארס‬1992,http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod1.pdf
‫טבלא‬3:‫ה‬‫כותרים‬ ‫מספרי‬ ‫בין‬ ‫בינלאומית‬ ‫שוואה‬,‫חנויות‬ ‫מספרי‬,‫המע‬ ‫גובה‬"‫מדדי‬ ‫מול‬ ‫מ‬
‫אוכלוסיה‬‫בשנת‬2009
‫מדינה‬
‫מספר‬
‫כותרים‬
‫חדשים‬
‫בשנה‬
‫מספר‬
‫חנויות‬
‫הספרים‬
‫מספר‬
‫תושבים‬
‫חנות‬ ‫לכל‬
‫ספרים‬
‫מע‬"‫על‬ ‫מ‬
‫ספרים‬
‫מע‬"‫מ‬
‫נהוג‬
‫במדינה‬
‫אוכ‬'
)‫מלי‬‫ו‬‫ו‬(
‫שוק‬ ‫מודל‬
)‫חוק‬,
‫הסכמי‬
‫סחר‬,
‫חופשי‬(
‫מספר‬
‫כותרים‬
‫ל‬-1000
‫תושבים‬
‫הערות‬
‫ישראל‬7,41464011,71916%16%7.5‫חופשי‬0.99
‫להכנסת‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬
RPM‫בשנת‬2009‫ו‬-
2010.‫כותרים‬ ‫בחישוב‬
‫מדווחים‬ ‫לא‬‫כותרים‬ ‫מספר‬
‫ל‬-1000‫איש‬:1.14
‫צרפת‬60,3761,60040,0635.5%19.6%64.1‫חוק‬0.94
‫גרמניה‬95,0007,39411,1447.0%19%82.4‫חוק‬1.15
‫ספרד‬70,0002,30017,6094.0%16%40.5‫חוק‬1.73
‫איטליה‬60,0005,00011,6204.0%20%58.1‫חוק‬1.03
‫הולנד‬40,0001,57210,5606.0%19%16.6‫חוק‬2.41
‫אנגליה‬200,0003,10019,6450.0%15%60.9‫חופשי‬3.28
‫דנמרק‬45012,22225.0%25%5.5
‫הסכמי‬
‫מסח‬‫ר‬
2.4
‫נתוני‬
2003
‫הונגריה‬75013,2005.0%20%9.9
‫הסכמי‬
‫מסחר‬
‫לוקס‬‫מ‬‫ב‬'3.0%9%0.1‫חופשי‬
1.8
‫נתוני‬
2003
‫נורווגיה‬6007,6670.0%24%4.6
‫הסכמי‬
‫מסחר‬
1.6
‫נתוני‬
2003
‫סלובניה‬8.5%20%2‫חופשי‬
2.1
‫נתוני‬
1998
‫אוסטרי‬'10.0%20%8.2‫חו‬‫ק‬
‫יוון‬3,1203,4294.5%19%10.7
‫הסכמי‬
‫מסחר‬
RPM ‫מאז‬1997
‫שבדיה‬50018,0006.0%25%9‫חופשי‬
1.6
‫נתוני‬
2003
‫לספרות‬ ‫ממשלתי‬ ‫סבסוד‬
‫פורטוגל‬30035,3335.0%20%10.6‫חוק‬
0.8
‫נתוני‬
2003
‫בשנת‬ ‫אומץ‬ ‫חוק‬1996
‫בלגיה‬
‫כ‬-
20,000
6.0%21%7.3‫חופשי‬
‫ב‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬‫למרות‬ ‫פועל‬
‫סחר‬ ‫הסכמי‬
‫קפריסין‬5.0%15%1.09
‫פולין‬2,62014,5420.0%22%38.1‫חופשי‬
‫פינלנד‬30017,3338.0%22%5.2‫חופשי‬
2.5
‫נתוני‬
1998
‫בשנת‬ ‫בוטל‬ ‫החוק‬1971
‫לטביה‬21.0%21%2.2
‫ליטא‬9.0%19%3.6
‫שווצריה‬2.4%7.6%7.6
‫אסטוניה‬10013,0005%-0%18%1.3‫חופשי‬
‫מע‬"‫מ‬0%‫ספרי‬ ‫עבור‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרים‬ ‫לימוד‬
‫החינוך‬ ‫משרד‬
Sources: Tom Tivnan, “Discount dash,” The Bookseller, February 2009,
http://www.booksellers.org.uk/industry/display_report.asp?id=4677;
European Bookseller Federation, “The Book Trade in Europe,” January 2009, http://www.ebf-
eu.org/documents/The%20Book%20Trade%20in%20Europe%20-%20January%202009.pdf;
Doris Stockmann, Free or Fixed prices on books – Patterns of book pricing in Europe (2004), http://www.javnost-
thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
‫מסקנות‬‫והמלצות‬
‫נהנה‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫מצמיחה‬‫ב‬‫המסחר‬ ‫שטחי‬ ‫היקף‬,
‫החנויות‬ ‫זמינות‬,‫נוחים‬ ‫ומחירים‬ ‫הכותרים‬ ‫ומגוון‬ ‫כמות‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ל‬ ‫ובניגוד‬‫הרווחת‬ ‫דעה‬‫כי‬
‫מוביל‬ ‫ישראל‬‫ה‬‫בהיקף‬‫ו‬‫ב‬‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫מגוון‬,‫מובילה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬‫כמו‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬
‫איסלנד‬,‫פינלנד‬,‫דנמרק‬,‫ואנגליה‬ ‫סלובניה‬.‫להעדי‬ ‫ראוי‬‫ף‬‫שלהן‬ ‫המודל‬ ‫את‬‫פני‬ ‫על‬‫ה‬‫הנהוג‬ ‫מודל‬
‫אינו‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬‫ו‬ ‫חופשי‬‫מפותח‬.
‫ל‬ ‫המוצעים‬ ‫החוקים‬"‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫הגנת‬"‫ליצירת‬ ‫ניסיון‬ ‫הינם‬"‫קרטל‬‫מחירים‬"‫חוקי‬
‫ל‬ ‫המנוגד‬‫ספרותית‬ ‫מיצירה‬ ‫והנהנים‬ ‫היוצרים‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫אינטרס‬.‫חוקים‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬
‫אלו‬,‫יתקבלו‬ ‫אם‬,‫ויבל‬ ‫וגיוונם‬ ‫הכותרים‬ ‫במספרי‬ ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫לבלימה‬ ‫יובילו‬‫גם‬ ‫מו‬‫המגמה‬ ‫את‬
‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הספרים‬ ‫צריכת‬ ‫הגדלת‬ ‫של‬ ‫המתפתחת‬,‫הנ‬ ‫מן‬ ‫שנלמד‬ ‫כפי‬‫י‬‫באנגליה‬ ‫סיון‬
‫ו‬‫ב‬‫גרמניה‬.
‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בחופש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פוגעים‬ ‫המוצעים‬ ‫החוקים‬
‫בישראל‬ ‫הספרות‬ ‫בשוק‬ ‫המעורבים‬.‫על‬ ‫הגנה‬ ‫בשם‬ ‫אלו‬ ‫יסודיים‬ ‫זכויות‬ ‫בערכי‬ ‫לפגוע‬ ‫שלא‬ ‫ראוי‬
"‫התרבות‬."
‫בחוק‬ ‫המוצע‬ ‫זה‬ ‫מעין‬ ‫חוקי‬ ‫מחירים‬ ‫קרטל‬‫יוביל‬‫התבסס‬ ‫ומניעת‬ ‫הוותיקים‬ ‫הסופרים‬ ‫להעדפת‬‫ותם‬
‫מתחילים‬ ‫סופרים‬ ‫של‬,‫ע‬ ‫הוותיקים‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬"‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫המתחילים‬ ‫ח‬
‫בה‬ ‫הכרוך‬ ‫הסיכון‬‫ו‬‫מתחיל‬ ‫סופר‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫צאה‬.
‫מו‬ ‫מאות‬ ‫יהפוך‬ ‫החוק‬"‫פוטנציאליים‬ ‫לעבריינים‬ ‫קטנים‬ ‫לים‬‫בפניהם‬ ‫קיומיים‬ ‫מכשולים‬ ‫בהצבת‬
‫שרירותי‬ ‫באופן‬ ‫קנסות‬ ‫עליהם‬ ‫להשית‬ ‫וביכולת‬.
‫ה‬ ‫מניעת‬‫ל‬ ‫אפשרות‬"‫חיסול‬ ‫מכירות‬"‫ביזבוז‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תיצור‬ ‫מחירים‬ ‫והורדת‬‫במשאבים‬)‫הובלה‬,
‫איכסון‬,‫תצוגה‬ ‫שטח‬,‫וכו‬ ‫עודפים‬ ‫ספרים‬ ‫גריסת‬'(‫והשיווק‬ ‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫כל‬ ‫וייקור‬.‫רף‬ ‫יווצר‬ ‫בכך‬
‫חדש‬ ‫כותר‬ ‫מכל‬ ‫המודפסות‬ ‫היחידות‬ ‫כמות‬ ‫וצמצום‬ ‫חדשים‬ ‫למתחרים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫כניסה‬.
‫האלקטרו‬ ‫הכותרים‬ ‫שוק‬‫ולהפוך‬ ‫מהירה‬ ‫בצמיחה‬ ‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫בעולם‬ ‫במהירות‬ ‫המתפתח‬ ‫נים‬
‫לגורם‬‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫רציני‬‫בעתיד‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬ ‫בהוצאת‬ ‫דומיננטי‬.‫החק‬‫י‬‫בבחינת‬ ‫הינה‬ ‫המוצעת‬ ‫קה‬
‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫בפני‬ ‫העומד‬ ‫שוק‬ ‫להגביל‬ ‫ניסיון‬.‫בה‬‫חרפת‬‫הקשיים‬‫העומדים‬‫בפני‬‫המסורתי‬ ‫השוק‬,
‫צפויה‬ ‫היא‬‫האטרקטיביות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬‫האלקטרוניים‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫לכיוון‬ ‫מהירה‬ ‫תנועה‬ ‫של‬
‫המסורתי‬ ‫בשוק‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬.
‫היא‬ ‫אירונית‬ ‫עובדה‬,‫שה‬‫החוק‬ ‫צעת‬‫אשר‬‫בעושר‬ ‫לפגיעה‬ ‫תגרום‬,‫התרבותי‬ ‫ובנגישות‬ ‫במגוון‬
‫בישראל‬,‫בישראל‬ ‫התרבות‬ ‫בעידוד‬ ‫העוסקים‬ ‫נציגים‬ ‫של‬ ‫לתמיכה‬ ‫זכתה‬:‫התרבות‬ ‫שרת‬,‫יו‬"‫ר‬
‫התרבות‬ ‫מועצת‬,‫י‬‫ו‬"‫החינוך‬ ‫ועדת‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫של‬‫כנסת‬,‫ויו‬"‫ר‬"‫התרבות‬ ‫שדולת‬"‫בכנסת‬.
‫ל‬ ‫דוגמא‬‫הספרותית‬ ‫היצירה‬ ‫לעידוד‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬ ‫אלטרנטיבה‬‫בחו‬"‫ל‬‫היא‬‫ה‬‫הפחת‬‫ה‬‫או‬‫ה‬‫ביטול‬‫של‬
‫המע‬"‫ספרים‬ ‫על‬ ‫מ‬,‫כ‬‫נהוג‬‫ב‬‫רוב‬‫אירופה‬ ‫ארצות‬.‫צמיחה‬ ‫מעודדת‬ ‫תמיד‬ ‫מסים‬ ‫הפחתת‬,‫ומשמש‬‫ת‬
‫יעיל‬ ‫ככלי‬,‫החוס‬‫כת‬‫ו‬ ‫בבירוקרטיה‬‫ב‬‫פיקוחים‬.‫א‬‫ל‬ ‫רצוננו‬ ‫ם‬‫תמ‬‫וך‬‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ובשגשוג‬ ‫בחירות‬
‫ישראל‬,‫במשק‬ ‫הפעילות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫זה‬ ‫כלי‬ ‫ליישם‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬.

More Related Content

Viewers also liked

2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ
2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ
2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJVolvo of English Creek
 
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014Anochi.com.
 
Feedback - The Lost Art of Agile
Feedback - The Lost Art of AgileFeedback - The Lost Art of Agile
Feedback - The Lost Art of AgileAlexandru Bolboaca
 
My name is kyle myers
My name is kyle myersMy name is kyle myers
My name is kyle myerskmyers120
 
דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)
דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)
דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)Anochi.com.
 
2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX
2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX
2010 Chevy Avalanche in El Paso, TXViva Chevrolet
 
Gida turistikoa
Gida turistikoaGida turistikoa
Gida turistikoazaldibar2
 

Viewers also liked (11)

2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ
2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ
2010 Volvo S80 Volvo of English Creek Egg Harbor Township ,NJ
 
Health and flood plan
Health and flood planHealth and flood plan
Health and flood plan
 
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014
מגמות בהוראת מתמטיקה ומדעים בחטיבה העליונה בשנים: 2000-2014
 
Feedback - The Lost Art of Agile
Feedback - The Lost Art of AgileFeedback - The Lost Art of Agile
Feedback - The Lost Art of Agile
 
Sakutei ki
Sakutei kiSakutei ki
Sakutei ki
 
Robertson amta
Robertson amtaRobertson amta
Robertson amta
 
World Cup In Typography
World Cup In TypographyWorld Cup In Typography
World Cup In Typography
 
My name is kyle myers
My name is kyle myersMy name is kyle myers
My name is kyle myers
 
דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)
דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)
דיווח לוועדת התרבות מרץ 2015 (2)
 
2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX
2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX
2010 Chevy Avalanche in El Paso, TX
 
Gida turistikoa
Gida turistikoaGida turistikoa
Gida turistikoa
 

More from Anochi.com.

רחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירונירחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירוניAnochi.com.
 
מדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קלייןמדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קלייןAnochi.com.
 
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקהשינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקהAnochi.com.
 
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdfמצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdfAnochi.com.
 
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdfתשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdfAnochi.com.
 
6th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 20226th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 2022Anochi.com.
 
Arafat Interview Beirut
Arafat Interview BeirutArafat Interview Beirut
Arafat Interview BeirutAnochi.com.
 
july22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdfjuly22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdfAnochi.com.
 
גלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטורייםגלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטורייםAnochi.com.
 
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdfFaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdfAnochi.com.
 
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdfFiles_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdfAnochi.com.
 
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdfמבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdfAnochi.com.
 
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdfClimate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdfAnochi.com.
 
The Costs of Decarbonisation
The Costs of DecarbonisationThe Costs of Decarbonisation
The Costs of DecarbonisationAnochi.com.
 
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020Anochi.com.
 
Guns and Crime in Israel
Guns and Crime in IsraelGuns and Crime in Israel
Guns and Crime in IsraelAnochi.com.
 
No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22Anochi.com.
 
Capitalism and war
Capitalism and warCapitalism and war
Capitalism and warAnochi.com.
 
Atlas event at augury
Atlas event at auguryAtlas event at augury
Atlas event at auguryAnochi.com.
 

More from Anochi.com. (20)

רחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירונירחוק מהשפעת אי החום העירוני
רחוק מהשפעת אי החום העירוני
 
מדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קלייןמדי גאות מאת מיכה קליין
מדי גאות מאת מיכה קליין
 
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקהשינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
שינויי טמפרטורה באנטרקטיקה
 
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdfמצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
מצע-מפלגת-חופש-כלכלי.pdf
 
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdfתשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
תשלום לחיילים שראל וארד פברואר 2022.pdf
 
6th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 20226th Atlas Award 2022
6th Atlas Award 2022
 
Arafat Interview Beirut
Arafat Interview BeirutArafat Interview Beirut
Arafat Interview Beirut
 
july22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdfjuly22 דוח השמט.pdf
july22 דוח השמט.pdf
 
גלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטורייםגלי חום בדיווחים היסטוריים
גלי חום בדיווחים היסטוריים
 
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdfFaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
FaxIn_2022-07-12_13-01-57_de43b22b.pdf
 
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdfFiles_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf
 
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdfמבנה תעריך החשמל 2019.pdf
מבנה תעריך החשמל 2019.pdf
 
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdfClimate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
Climate March of Folly by Boaz Arad - EN.pdf
 
The Costs of Decarbonisation
The Costs of DecarbonisationThe Costs of Decarbonisation
The Costs of Decarbonisation
 
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
מערכי שיעור למצעד האקלים החברה להגנת הטבע 2020
 
Guns and Crime in Israel
Guns and Crime in IsraelGuns and Crime in Israel
Guns and Crime in Israel
 
re_190521.pdf
re_190521.pdfre_190521.pdf
re_190521.pdf
 
No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22No electricity 18 3-22
No electricity 18 3-22
 
Capitalism and war
Capitalism and warCapitalism and war
Capitalism and war
 
Atlas event at augury
Atlas event at auguryAtlas event at augury
Atlas event at augury
 

נייר עמדה בנושא חוק הספרים JIMS

 • 1.
 • 2. ‫הספרות‬ ‫בשוק‬ ‫חקיקה‬‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ )‫הספרים‬ ‫בשוק‬ ‫קרטל‬ ‫להקמת‬ ‫ההצעה‬( ‫מבוא‬ ‫פברואר‬ ‫חודש‬ ‫בסוף‬2010‫והצהירה‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫להצלת‬ ‫בקריאה‬ ‫התרבות‬ ‫שרת‬ ‫יצאה‬ ‫בהצעת‬ ‫תמיכתה‬ ‫על‬"‫בישראל‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫החוק‬."‫הינה‬ ‫זאת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬‫משולב‬ ‫למאמץ‬ ‫ביטוי‬ ‫יותר‬ ‫מורחב‬ ‫חוק‬ ‫להעביר‬,‫שחל‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫גובש‬ ‫הראשון‬ ‫קו‬2009.‫שוק‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫יבחן‬ ‫זה‬ ‫עמדה‬ ‫נייר‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬,‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬ ‫של‬ ‫טיבה‬‫דומים‬ ‫שוק‬ ‫במצבי‬ ‫שהצטבר‬ ‫בינלאומי‬ ‫ונסיון‬, ‫הצפויות‬ ‫ההשפעות‬ ‫על‬ ‫ויעמוד‬‫ש‬‫ל‬‫זאת‬ ‫חקיקה‬‫בישראל‬. ‫ה‬ ‫שוק‬‫ו‬ ‫ספרים‬‫המו‬"‫לות‬‫בישראל‬ ‫בישראל‬‫נמכרים‬‫כ‬-35‫והיקף‬ ‫בשנה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬‫בכ‬ ‫נאמד‬ ‫המכירות‬-1.8‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬.1 ‫בדפי‬ ‫מקוטלגות‬ ‫זהב‬590‫חנויות‬‫ספרים‬,‫כ‬-217‫רשתות‬ ‫סניפי‬ ‫הינן‬ ‫מתוכן‬.2 ‫אלו‬ ‫לחנויות‬ ‫בנוסף‬‫פועלות‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫גם‬‫לספרי‬"‫שנ‬ ‫יד‬‫י‬‫יה‬",‫בין‬ ‫נע‬ ‫שמספרם‬33‫ה‬‫לכ‬ ‫זהב‬ ‫בדפי‬ ‫המקוטלגות‬ ‫חנויות‬-50 ‫חנויות‬,‫ע‬"‫רשימות‬ ‫פ‬‫מומחים‬.3 ‫ב‬‫הלאומית‬ ‫ספריה‬‫בשנת‬ ‫נרשמו‬20087,414‫חדשים‬ ‫כותרים‬‫אשר‬‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬. ‫מתוכם‬:6,384‫ספרים‬,650‫כותרים‬‫כתבי‬ ‫של‬-‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫ועיתונים‬ ‫עת‬-380‫שאינם‬ ‫כותרים‬ ‫ספרים‬,‫וקלטות‬ ‫תקליטורים‬ ‫כגון‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫התקבלו‬‫מ‬ ‫בספריה‬‫ל‬ ‫על‬-15‫אלף‬‫שוטפים‬ ‫גליונות‬ ‫של‬‫ועיתונים‬ ‫עת‬ ‫כתבי‬‫ה‬‫בישראל‬ ‫פעילים‬.4 ‫רובם‬‫בעברית‬ ‫נכתבו‬ ‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫שיצאו‬ ‫הספרים‬ ‫של‬)5,621‫כותרים‬(‫השפ‬ ‫ולאחריה‬‫ות‬‫הנפוצ‬‫ות‬ ‫הינ‬‫ן‬‫אנגלית‬,‫וערבית‬ ‫רוסית‬. ‫כ‬-83‫אחוזים‬‫משפות‬ ‫תורגמו‬ ‫והשאר‬ ‫בעברית‬ ‫במקור‬ ‫נכתבו‬ ‫בעברית‬ ‫לאור‬ ‫היוצאים‬ ‫הספרים‬ ‫מן‬ ‫שונות‬.‫כ‬-57‫אחוזים‬‫הספרים‬ ‫מן‬‫מסחריות‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬,‫ו‬‫כ‬-15‫א‬‫חוזים‬‫בהוצאה‬ ‫עצמית‬. 1 ‫גלובס‬,"BDI‫בישראל‬:‫כ‬ ‫נמכרים‬-35‫בשנה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬",09‫ביוני‬2009. 2 ‫ע‬ ‫הרשתות‬ ‫סניפי‬ ‫מספר‬"‫פ‬BDI. 3 ‫תפוז‬ ‫בפורום‬ ‫שנייה‬ ‫יד‬ ‫ספרי‬ ‫חנויות‬ ‫רשימת‬, http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/articles/article.asp?forumId=623&a=32668&c=6631&sc=0&ssc=0. 4 ‫בשנת‬2001‫הקטלוג‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫בוצעה‬‫ים‬‫ה‬ ‫הספריות‬ ‫של‬‫של‬ ‫פער‬ ‫ונמצא‬ ‫בספריה‬ ‫הרישום‬ ‫לבין‬ ‫שונות‬11‫אח‬‫ו‬‫זים‬,‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫והמשפחתיות‬ ‫הפרטיות‬ ‫ההוצאות‬.‫בכ‬ ‫זה‬ ‫פער‬ ‫מוערך‬ ‫כיום‬-15‫אחוזים‬.‫דו‬"‫אל‬‫מ‬‫ד‬"‫פינק‬ ‫נועה‬ ‫ר‬-‫שמיט‬,‫מ‬"‫מדור‬ ‫מנהל‬ ‫מ‬ ‫הלאומית‬ ‫בספריה‬ ‫חובה‬ ‫עותקי‬,7‫בפברואר‬2010.
 • 3. ‫איור‬1:‫מו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כותרים‬"‫לים‬2008 ‫מקור‬:‫הלאומי‬ ‫הספרים‬ ‫בית‬,http://jnul.huji.ac.il/heb/lgd-statistics-2009.html ‫בשנת‬2008‫היה‬‫המוצ‬ ‫מספר‬‫י‬‫המו‬ ‫במאגר‬ ‫הרשומים‬ ‫לאור‬ ‫אים‬"‫הישראליים‬ ‫לים‬1,513,‫הכוללים‬ ‫מו‬"‫ספרים‬ ‫בהוצאת‬ ‫העוסקים‬ ‫וגופים‬ ‫פעילים‬ ‫לים‬.‫מתוכם‬969‫מו‬ ‫הינם‬"‫ו‬ ‫מסחריים‬ ‫לים‬-544 ‫מו‬ ‫אינו‬ ‫העיקרי‬ ‫שעיסוקם‬ ‫גופים‬ ‫הינם‬"‫לות‬.‫המו‬ ‫כל‬ ‫בין‬"‫המו‬ ‫מהווים‬ ‫לים‬"‫כ‬ ‫המסחריים‬ ‫לים‬-64 ‫אחוז‬‫ים‬.‫חילונ‬ ‫למגזרים‬ ‫בחלוקה‬‫י‬‫המו‬ ‫מהווים‬ ‫ודתיים‬ ‫ים‬"‫החילונ‬ ‫לים‬‫י‬‫ים‬66‫אחוזים‬. ‫טבלה‬1:‫בשנים‬ ‫בישראל‬ ‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫כותרי‬2005‫עד‬2008,‫ומסחריות‬ ‫פרטיות‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי‬ ‫שנה‬ ‫ה‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫כותרים‬ ‫ה‬‫חדשים‬‫כולל‬ DVD‫ו‬‫שונות‬ ‫מדיות‬ ‫ספרים‬ ‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫ב‬‫הוצאה‬ ‫עצמית‬ ‫ספרים‬ ‫בהוצאה‬ ‫מסחרית‬ ‫סה‬"‫כ‬ ‫מו‬"‫לים‬ ‫מסחרי‬‫י‬‫ם‬ ‫סה‬"‫כ‬ ‫מו‬"‫לים‬ % ‫ב‬‫הוצאה‬ ‫עצמית‬ % ‫ב‬‫הוצ‬' ‫מסחרית‬ 200874146384957363996915131557 200778605850760327696314991356 2006868068661167442699614521751 2005840568401094362593014481653 200482016436901353985612971455 ‫מקור‬:‫הלאומי‬ ‫הספרים‬ ‫בית‬,http://jnul.huji.ac.il/heb/lgd-statistics-2009.html#netunim ‫בישראל‬ ‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנערכה‬ ‫בבדיקה‬‫ל‬ ‫בנוגע‬‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫מצב‬,‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬‫מתאפיין‬‫הצו‬ ‫וזמינות‬ ‫במגוון‬‫ביעילות‬ ‫מחים‬.‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫ענף‬ ‫כי‬ ‫העלו‬ ‫הבדיקה‬ ‫ממצאי‬ ‫עולה‬ ‫הנמכרים‬ ‫הספרים‬ ‫עותקי‬ ‫וכמות‬ ‫יורדים‬ ‫לצרכן‬ ‫הספרים‬ ‫שמחירי‬ ‫בעת‬ ‫צומח‬.‫מספר‬ ‫הכותרים‬‫ש‬‫בישראל‬ ‫לאור‬ ‫יצאו‬‫בקבוצת‬ ‫הקשורות‬ ‫ספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬ ‫על‬"‫ספרים‬ ‫צומת‬"‫גדל‬ ‫משנת‬2004‫ב‬-25‫אחוזים‬.‫על‬ ‫לאור‬ ‫המוצאים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫ב‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫גדל‬ ‫אחרות‬ ‫הוצאות‬ ‫ידי‬-
 • 4. 18‫אחוזים‬.‫לרכישת‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫הממוצעת‬ ‫ההוצאה‬ ‫גם‬ ‫גדלה‬ ‫הרבים‬ ‫ההוזלות‬ ‫למבצעי‬ ‫במקביל‬ ‫ספרים‬.5 ‫איור‬2:‫בישראל‬ ‫שנמכרו‬ ‫הכותרים‬ ‫כל‬ ‫סך‬,2004-2007 ‫מקור‬:‫עיבוד‬‫לר‬‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫והלשכה‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫שות‬, http://archive.antitrust.gov.il/files/10063/7629.pdf ‫המוצעת‬ ‫החקיקה‬‫בח‬‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫וק‬ ‫ב‬ ‫שנערכה‬ ‫עיתונאים‬ ‫במסיבת‬-26‫בינואר‬2010‫כי‬ ‫ליבנת‬ ‫לימור‬ ‫החינוך‬ ‫שרת‬ ‫אמרה‬"‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫צריכים‬ ‫ואנו‬ ‫שלו‬ ‫האיזון‬ ‫את‬ ‫איבד‬‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫להגן‬".6 ‫לציד‬‫ה‬‫ני‬‫צ‬‫על‬ ‫החתומים‬ ‫בו‬ ‫הפרטית‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬,‫הורוביץ‬ ‫ניצן‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬)‫מרצ‬(,‫אורלוב‬ ‫זבולון‬)‫היהודי‬ ‫הבית‬(,‫שי‬ ‫נחמן‬ )‫קדימה‬(‫יחימוביץ‬ ‫ושלי‬)‫העבודה‬.(‫אירוע‬ ‫באותו‬‫התרבות‬ ‫מועצת‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬)‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מועצה‬ ‫והאמ‬ ‫התרבות‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החינוך‬ ‫שרת‬ ‫ידי‬‫נות‬(,‫ד‬"‫ר‬‫פרלוק‬ ‫חיים‬,‫תצטרך‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫מאיירים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫להגן‬ ‫כדי‬ ‫להתעדכן‬,‫מתרגמים‬‫של‬‫זרה‬ ‫ספרות‬‫בתחום‬ ‫נוספים‬ ‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬.7 ‫החוק‬ ‫הצעת‬‫ה‬‫נקראת‬"‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התש‬"‫ע‬–2010"‫חלק‬ ‫הינה‬ ‫השם‬ ‫אותו‬ ‫בעלת‬ ‫קודמת‬ ‫להצעה‬ ‫גם‬ ‫הקשור‬ ‫חקיקתי‬ ‫ממהלך‬,"‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בישראל‬ ‫והסופרים‬,‫התשס‬"‫ט‬–2009",‫ב‬ ‫הוגשה‬ ‫אשר‬-29‫ביולי‬2009.‫עליה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫חתומים‬‫הורוביץ‬,‫אורלב‬,‫יחימוביץ‬',‫שי‬,‫גילאון‬ ‫אילן‬,‫חסון‬ ‫יואל‬,‫אורון‬ ‫חיים‬,‫אורי‬ ‫אורבך‬,‫ו‬‫זועבי‬ ‫חנין‬,‫מטרתה‬"‫ספ‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫בפרסום‬ ‫תרבותי‬ ‫גיוון‬ ‫להבטיח‬‫בישראל‬ ‫רים‬", ‫וכן‬ ‫לקוראים‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫להבטיח‬"‫הוגן‬ ‫תגמול‬ ‫יקבלו‬ ‫כי‬ ‫ולהבטיח‬ ‫הישראליים‬ ‫הסופרים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ 5 ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫רשות‬,‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫החלטה‬14‫ההג‬ ‫לחוק‬‫העסקיים‬ ‫בלים‬,‫התשמ‬"‫ח‬-1988‫מאישור‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫בדבר‬ ‫כנרת‬ ‫הוצאת‬ ‫בין‬ ‫משותף‬ ‫למיזם‬ ‫כובל‬ ‫הסדר‬-‫זב‬"‫מ‬-‫דביר‬,‫קריאה‬ ‫סימן‬ ‫ועמותת‬ ‫המאוחד‬ ‫הקיבוץ‬ ‫הוצאת‬,25 ‫באוקטובר‬2009,http://archive.antitrust.gov.il/files/10063/7629.pdf. 6 ‫שיף‬ ‫עינב‬,"‫לבנת‬:‫היום‬ ‫מרוויח‬ ‫שסופר‬ ‫הסכום‬–‫מבזה‬",‫תרבות‬ ‫וואלה‬,26‫ב‬‫ינואר‬2010, http://e.walla.co.il/?w=/6/1636325 7 ‫שם‬.
 • 5. ‫יצירתם‬ ‫עבור‬"‫ו‬"‫לאפשר‬‫הכתיבה‬ ‫לאיכויות‬ ‫בנוגע‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬,‫והתרגום‬ ‫העריכה‬ ‫ומחירם‬ ‫הספרים‬ ‫של‬."8 ‫כוללת‬ ‫ההצעה‬: 1.‫הנחות‬ ‫ינתנו‬ ‫לא‬ ‫עליו‬ ‫לצרכן‬ ‫מחייב‬ ‫מחיר‬ ‫קביעת‬‫הכותר‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫שנתיים‬ ‫במשך‬. 2.‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫לסופר‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬-8‫אחוז‬‫ים‬‫הראשון‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬. 3.‫מדי‬ ‫המכירות‬ ‫על‬ ‫לסופר‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬6‫חודשים‬. 4.‫על‬ ‫תעלה‬ ‫שלא‬ ‫הנחות‬ ‫מסגרת‬ ‫קביעת‬15‫אחוז‬‫ים‬‫או‬25‫אחוז‬‫ים‬‫מיוחדים‬ ‫באירועים‬)‫שבוע‬ ‫הספר‬.( 5.‫בין‬ ‫לאור‬ ‫למוציא‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬50‫ל‬-60‫אחוז‬‫ים‬‫מכירה‬ ‫מכל‬ ‫הקבוע‬ ‫מהמחיר‬. 6.‫המו‬ ‫מטעם‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫לחנות‬ ‫ותגמול‬ ‫עידוד‬ ‫מבצעי‬ ‫איסור‬"‫ל‬. 7.‫מו‬ ‫שהינו‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫איסור‬"‫ולהיפך‬ ‫ל‬,‫לאור‬ ‫להוציא‬ ‫איסור‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫שבבעלותו‬ ‫למי‬ ‫ספרים‬. 8.‫של‬ ‫קנס‬300,000‫ש‬"‫ח‬‫מעל‬ ‫הוראה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לעובר‬. 9.‫בסך‬ ‫פיצויים‬50,000‫ש‬"‫ח‬‫נזק‬ ‫בהוכחת‬ ‫צורך‬ ‫מבלי‬ ‫אזרחי‬ ‫בהליך‬. ‫ההצעה‬‫לכך‬ ‫מתייחסת‬ ‫אינה‬‫זכויות‬ ‫על‬ ‫המגן‬ ‫הסכם‬ ‫נחתם‬ ‫לאור‬ ‫המוציא‬ ‫לבין‬ ‫הסופר‬ ‫שבין‬ ‫אינ‬ ‫סופרים‬ ‫זכויות‬ ‫כי‬ ‫וטוענת‬ ‫הצדדים‬‫ן‬‫מוגנות‬.‫כמו‬‫כ‬‫ן‬,‫כי‬ ‫ההצעה‬ ‫מציינת‬‫קיומן‬‫שתי‬ ‫של‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫מונעת‬ ‫בשוק‬ ‫הגדולות‬ ‫הרשתות‬‫פרסום‬ ‫של‬,‫ו‬ ‫שיווק‬‫בישראל‬ ‫ספרים‬ ‫מכירת‬,‫זאת‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫למסקנות‬ ‫בניגוד‬ ‫כאמור‬. ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫להנחות‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫התנגדות‬‫הצעת‬‫כנראה‬ ‫היא‬ ‫החוק‬‫אשר‬‫הובילה‬ ‫פירוק‬ ‫של‬ ‫טקטי‬ ‫למהלך‬‫ה‬‫והגשת‬ ‫לגורמים‬‫ה‬‫ש‬ ‫באופן‬ ‫מחדש‬‫לחקיקה‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬.‫בהצעה‬ ‫שהו‬‫צגה‬‫הכנס‬ ‫חברי‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫אורלב‬ ‫ת‬,‫הורוביץ‬,‫יחימוביץ‬'‫ושי‬‫בינואר‬2010‫מעיקרי‬ ‫חלק‬ ‫נשמרו‬ ‫הצעת‬‫המקורי‬ ‫החוק‬‫ת‬.‫חה‬ ‫לדברי‬"‫אורלב‬ ‫כ‬,"‫הוועדות‬ ‫לאישור‬ ‫יוגשו‬ ‫בנושא‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫שתי‬ ‫בכנסת‬ ‫השונות‬,‫ימוזגו‬ ‫הן‬ ‫בהמשך‬ ‫אולם‬."9 ‫בינואר‬ ‫שהוצגה‬ ‫בהצעה‬ ‫שחלו‬ ‫השינויים‬2010‫הינם‬: 1.‫ה‬ ‫תוקף‬‫מחיר‬‫ה‬‫לא‬ ‫עליו‬ ‫לצרכן‬ ‫מחייב‬‫הנחות‬ ‫ינתנו‬‫צומצ‬‫ם‬‫הכותר‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫לשנה‬. 2.‫ל‬‫מ‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫לסופר‬ ‫התגמול‬ ‫אחוז‬ ‫קביעת‬-8‫אחוז‬‫ים‬‫הראשון‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬,‫סעיף‬ ‫נוסף‬ ‫ל‬ ‫יעלה‬ ‫התגמול‬ ‫כי‬ ‫הקובע‬-10‫אחוז‬‫ים‬‫ה‬ ‫העותק‬ ‫מן‬ ‫החל‬-6001.‫ספרו‬ ‫הוא‬ ‫שזה‬ ‫לסופר‬ ‫להפחית‬ ‫ניתן‬ ‫הראשון‬20‫אחוז‬‫ים‬‫הנ‬ ‫התגמול‬ ‫מן‬"‫ל‬)‫מכ‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ר‬ ‫מתחילים‬ ‫סופרים‬?( 3.‫התמלוגים‬ ‫מסכום‬ ‫ינוכה‬ ‫שסכומה‬ ‫לסופר‬ ‫מקדמה‬ ‫לשלם‬ ‫הרשות‬ ‫ניתנה‬. 4.‫ספרים‬ ‫לחנות‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫רשאית‬ ‫בו‬ ‫מינימום‬ ‫מחירי‬ ‫מפתח‬ ‫נקבע‬ ‫להופעתו‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנתיים‬.‫התרבות‬ ‫לשר‬‫תינתן‬‫הסכומים‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הסמכות‬ ‫האמורים‬. 8 ‫בישראל‬ ‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫להגנת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬,‫התשס‬"‫ט‬–2009,‫הכנסת‬ ‫אתר‬, http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/1580.rtf 9 ‫שיף‬,‫שם‬.
 • 6. 5.‫לקיים‬ ‫האיסור‬ ‫כנו‬ ‫על‬ ‫נותר‬‫המו‬ ‫מטעם‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫לחנות‬ ‫ותגמול‬ ‫עידוד‬ ‫מבצעי‬"‫ל‬,‫אך‬ ‫הוגבל‬‫האיסור‬‫לשנתיים‬. 6.‫ר‬ ‫בהם‬ ‫מוגדרים‬ ‫מועדים‬ ‫נקבעו‬‫שאי‬‫המו‬"‫לעד‬ ‫גובהה‬ ‫והוגבל‬ ‫הנחה‬ ‫להעניק‬ ‫ל‬15‫אחוז‬‫ים‬ ‫לרדת‬ ‫אסור‬ ‫ממנו‬ ‫קבוע‬ ‫מינימום‬ ‫לסף‬ ‫עד‬. 7.‫המאושרות‬ ‫להנחות‬ ‫בהתאמה‬ ‫הסופרים‬ ‫תמלוגי‬ ‫לחישוב‬ ‫מפתח‬ ‫נקבע‬. 8.‫בחוק‬ ‫החלקים‬ ‫נגרעו‬‫עיסוק‬ ‫או‬ ‫ספרים‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫בהגבלת‬ ‫העוסקים‬ ‫במו‬"‫לות‬. ‫בחינת‬‫חקיקה‬ ‫השפעות‬‫לקיבוע‬‫ספרים‬ ‫מחירי‬–‫ה‬‫ניסיון‬‫וגרמניה‬ ‫אנגליה‬ ‫של‬ ‫מומלץ‬ ‫שוק‬ ‫מחיר‬ ‫הסדר‬ ‫היה‬ ‫באנגליה‬)RPM(,‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫בין‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬1900. ‫החנות‬ ‫מדף‬ ‫על‬ ‫ספר‬ ‫של‬ ‫המינימום‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫ההסדר‬‫אחרים‬ ‫מכירה‬ ‫ערוצי‬ ‫או‬.10 ‫באוגוסט‬1994‫כובלים‬ ‫הסדרים‬ ‫למניעת‬ ‫מאמץ‬ ‫במסגרת‬ ‫הוגן‬ ‫למסחר‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ההסדר‬ ‫נבחן‬ ‫בשוק‬.‫בשנת‬1995‫ובשנת‬ ‫ההסדר‬ ‫מן‬ ‫מובילות‬ ‫הוצאות‬ ‫מספר‬ ‫פרשו‬1996‫בוטל‬ ‫הוא‬.‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הכריז‬ ‫אסורים‬ ‫עסקיים‬ ‫בנהלים‬ ‫העוסק‬‫במרץ‬1997‫כלא‬ ‫ההסדר‬ ‫על‬-‫חוקי‬. ‫למר‬‫כי‬ ‫היתה‬ ‫לביטולו‬ ‫הקודמים‬ ‫בעשורים‬ ‫להסדר‬ ‫השותפות‬ ‫ההוצאות‬ ‫בקרב‬ ‫הרווחת‬ ‫שהאמונה‬ ‫ות‬ ‫מלא‬ ‫המחזיקות‬ ‫החנויות‬ ‫מספר‬ ‫להפחתת‬ ‫יוביל‬ ‫ביטולו‬‫י‬‫ים‬,‫בחנויות‬ ‫ההיצע‬ ‫כמות‬ ‫הגבלת‬‫ומגוונו‬, ‫באיכותם‬ ‫וירידה‬ ‫הכותרים‬ ‫רוב‬ ‫במחיר‬ ‫עלייה‬,‫תוצאות‬‫היו‬ ‫ביטולו‬‫הפוכות‬.‫הוצאות‬ ‫היקפי‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬,‫ו‬ ‫המכירות‬‫עלו‬ ‫בספרים‬ ‫המסחר‬ ‫שטחי‬.‫סניפים‬ ‫יותר‬ ‫פתחו‬ ‫ספרים‬ ‫רשתות‬, ‫ולא‬ ‫חדישות‬ ‫מחירה‬ ‫ונקודות‬ ‫כולבו‬ ‫וחנויות‬-‫המכירות‬ ‫והיקפי‬ ‫המגוון‬ ‫הגדלת‬ ‫תוך‬ ‫פרחו‬ ‫מסורתיות‬. ‫ההסדר‬ ‫סיום‬‫גם‬‫להתבסס‬ ‫אינטרנט‬ ‫לחנויות‬ ‫איפשר‬.‫בנוסף‬,‫וספרים‬ ‫מוסיקה‬ ‫של‬ ‫גדולים‬ ‫מפיצים‬ ‫מארה‬"‫ב‬‫הקימו‬‫באנגל‬ ‫חנויות‬‫יה‬.‫נפוץ‬ ‫לנוהג‬ ‫הפך‬ ‫הנחות‬ ‫מתן‬,‫של‬ ‫המכר‬ ‫ברבי‬ ‫בעיקר‬ ‫התמקד‬ ‫אך‬ ‫המו‬"‫הגדולים‬ ‫לים‬.‫הוצאות‬‫הציבור‬‫ההסדר‬ ‫ביטול‬ ‫מאז‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫עלו‬ ‫ספרים‬ ‫לרכישת‬.‫בשנ‬‫ו‬‫ת‬ 1996/97‫כ‬ ‫על‬ ‫מקובע‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שיצאו‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬ ‫היה‬-100‫אלף‬,‫החל‬ ‫מאז‬ ‫אך‬ ‫לעלות‬‫שנה‬ ‫בכל‬.‫א‬ ‫וספרים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫פתרונות‬‫להפוך‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ ‫מאפשרים‬ ‫לקטרוניים‬ ‫המלאי‬ ‫גמר‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מונעים‬ ‫וגם‬ ‫לאור‬ ‫למוציא‬.11 ‫הדו‬"‫בשנת‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫ח‬2005‫מ‬ ‫יותר‬ ‫נמכרו‬-300‫באנגליה‬ ‫ספרים‬ ‫מיליון‬.‫לרכישת‬ ‫ההוצאות‬‫ספרים‬ 10 Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf 11 The Booksellers Association (UK), “RPM-Book Seles in the UK,” http://www.booksellers.org.uk/industry/display_report.asp?id=4721
 • 7. ‫מ‬ ‫צמחו‬-2.3‫ליש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫ט‬1996‫ל‬-3.2‫ליש‬ ‫מיליארד‬"‫בשנת‬ ‫ט‬2006.12 ‫איור‬3‫את‬ ‫מראה‬ ‫ב‬ ‫הצמיחה‬‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שנמכרו‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬1996‫ועד‬2005‫הסדר‬ ‫ביטול‬ ‫בעקבות‬ ‫המקובע‬ ‫המחיר‬.‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫היקף‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫באמצע‬ ‫ההסדר‬ ‫בוטל‬ ‫בטרם‬ ‫מקובע‬ ‫נשאר‬ ‫זה‬-90 ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫הנמכרת‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬ ‫צמחה‬ ‫ביטולו‬ ‫מאז‬ ‫אך‬. ‫איור‬3:‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שנמכרו‬ ‫הספרים‬ ‫כמות‬1995‫ל‬-2006 Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf ‫באנגליה‬ ‫שפורסמו‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫עלה‬ ‫גם‬,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫במיוחד‬,‫באיור‬ ‫כמוצג‬4. ‫איור‬4:‫ספרים‬ ‫כותרי‬)‫ומחודשים‬ ‫חדשים‬(‫השנים‬ ‫בין‬ ‫באנגליה‬ ‫שפורסמו‬1990-2005 Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf 12 ‫הא‬‫שבין‬ ‫בתקופה‬ ‫ירידה‬ ‫בסימן‬ ‫עמדה‬ ‫בבריטניה‬ ‫ינפלציה‬1996‫ל‬-2006,‫משנת‬2000‫ל‬ ‫מתחת‬ ‫אל‬ ‫ירדה‬ ‫היא‬-1%. Andrew Sentence, Bank of England, UK Monetary Policy: Good For Business? (2007), http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2007/speech317.pdf
 • 8. ‫מזה‬ ‫לספרים‬ ‫מקובע‬ ‫מחיר‬ ‫נהוג‬ ‫בגרמניה‬100‫שנה‬.‫כחוק‬ ‫ונחקק‬ ‫מסחר‬ ‫כהסכמי‬ ‫התבסס‬ ‫הנוהג‬ ‫בשנת‬2002.‫כ‬ ‫מתפרסמים‬ ‫בגרמניה‬-95‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬ ‫אלף‬,‫שהיתה‬ ‫לכמות‬ ‫בדומה‬ ‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫של‬ ‫הקיבוע‬ ‫בוטל‬ ‫בטרם‬ ‫באנגליה‬ ‫מתפרסמת‬.‫מאיור‬5‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬‫שוק‬ ‫ה‬ ‫הספרים‬‫לא‬ ‫גרמני‬‫מ‬ ‫נהנה‬‫ן‬‫האנגלי‬ ‫הצרכן‬ ‫נהנה‬ ‫ממנה‬ ‫הכותרים‬ ‫במספר‬ ‫הצמיחה‬. ‫איור‬5:‫בהש‬ ‫בגרמניה‬ ‫המופקים‬ ‫החדשים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬‫ו‬‫וא‬‫ה‬‫בשנים‬ ‫לאנגליה‬2000-2006 Source: Centre for Competition Policy at University of East Anglia, An evaluation of the impact upon productivity of ending resale price maintenance on books (London: Office of Fair Trading, February 2008), http://www.consumerdirect-yorkshireandthehumber.gov.uk/shared_oft/economic_research/oft981.pdf ‫ב‬ ‫ספרים‬ ‫מחירי‬ ‫קיבוע‬‫נוספות‬ ‫מדינות‬‫ו‬ ‫באירופה‬‫ב‬‫סקנדינביה‬ ‫וב‬ ‫באנגליה‬ ‫המצב‬‫וסקנדינביה‬ ‫אירופה‬ ‫ארצות‬ ‫בכלל‬ ‫המצב‬ ‫של‬ ‫בולט‬ ‫מקרה‬ ‫הינו‬ ‫גרמניה‬.‫מן‬ ‫בחלק‬ ‫מחירים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫הסכמים‬ ‫נהוגים‬ ‫הארצות‬,‫מחירים‬ ‫מדיניות‬ ‫נהוגה‬ ‫ובחלקן‬ ‫שונים‬ ‫חוקים‬ ‫בחלקן‬ ‫לחלוטין‬ ‫חופשית‬. ‫בין‬‫ה‬‫בהן‬ ‫מדינות‬‫ה‬‫ח‬ ‫לפי‬ ‫מוגבל‬ ‫שוק‬‫וק‬,‫גרמניה‬ ‫מלבד‬ ‫נמצאות‬,‫גם‬‫אוסטריה‬,‫צרפת‬,‫יוון‬,‫פורטוגל‬ ‫וספרד‬.‫קבוצת‬"‫אמצע‬"‫דנמ‬ ‫הן‬ ‫חקיקה‬ ‫באמצעות‬ ‫שלא‬ ‫שונים‬ ‫הסדרים‬ ‫נהוגים‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫של‬‫רק‬, ‫הונגריה‬,‫לוקסנבורג‬,‫וסלובניה‬ ‫נורווגיה‬. ‫מחירים‬ ‫וקיבוע‬ ‫סחר‬ ‫מגבלות‬ ‫על‬ ‫האוסרת‬ ‫מדיניות‬ ‫מנהיג‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬.‫לפיכך‬,‫ההגבלות‬ ‫הללו‬‫תקפות‬‫נהוגות‬ ‫הן‬ ‫בה‬ ‫המדינה‬ ‫בגבולות‬‫כלא‬ ‫הוגדרו‬ ‫אך‬-‫חוקי‬‫ות‬‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫במסחר‬. ‫כוללות‬ ‫החופשיות‬ ‫המדינות‬,‫אנגליה‬ ‫מלבד‬,‫בלגיה‬ ‫גם‬,‫קפריסין‬,‫צ‬'‫כ‬‫יה‬,‫אסטוניה‬,‫פינלנד‬, ‫אייסלנד‬,‫אירלנד‬,‫לטביה‬,‫ליט‬‫א‬,‫פולין‬,‫שבדיה‬,‫ושווצריה‬.
 • 9. ‫סקירה‬‫ש‬‫נערכה‬‫בשנת‬1996)‫ראו‬‫טבלה‬2(,‫את‬ ‫בחנה‬‫של‬ ‫והמגוון‬ ‫ההיצע‬ ‫היקף‬‫ה‬‫היוצאים‬ ‫ספרים‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫לאור‬‫ל‬ ‫היוצאים‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫מדד‬ ‫פי‬ ‫על‬-1000‫המדינות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫איש‬. ‫ה‬‫סקירה‬‫בה‬ ‫מדינות‬ ‫אז‬ ‫עמדו‬ ‫הדירוג‬ ‫בראש‬ ‫כי‬ ‫מראה‬‫ן‬‫בספרים‬ ‫חופשי‬ ‫מסחר‬ ‫נהוג‬ ‫היה‬,‫כגון‬ ‫ופינלנד‬ ‫איסלנד‬,‫בה‬‫ן‬‫יוצאים‬‫לאור‬5.8‫כו‬‫ו‬ ‫חדשים‬ ‫תרים‬-2.5‫חדשים‬ ‫כותרים‬‫ל‬-1000‫איש‬‫בשנה‬, ‫בהתאמה‬.13 ‫נמצאות‬ ‫הדירוג‬ ‫בתחתית‬‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫המפקחות‬ ‫המדינות‬,‫עם‬ ‫יוון‬0.4‫כותרים‬ ‫ל‬-1000‫איש‬,‫עם‬ ‫ואיטליה‬ ‫וצרפת‬0.6‫ל‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬-1000‫איש‬‫בשנה‬.‫אנגליה‬,‫ש‬‫שנה‬ ‫באותה‬ ‫מ‬ ‫נהוג‬ ‫שהיה‬ ‫הספרים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מן‬ ‫השתחררה‬‫תחי‬‫ל‬‫המאה‬ ‫ת‬,‫ראתה‬‫אז‬1.9‫לכל‬ ‫כותרים‬ 1000‫תושבים‬‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫ועל‬2009‫ליחס‬ ‫זינקה‬ ‫היא‬‫של‬‫כמעט‬3.3‫ל‬ ‫ספרים‬-1000‫בשנה‬ ‫תושבים‬ )‫טבלה‬ ‫ראו‬3.( ‫טבלה‬2:‫לכל‬ ‫בשנה‬ ‫המפורסמים‬ ‫הכותרים‬ ‫מספר‬1000‫איש‬ ‫בשנת‬ ‫אירופה‬ ‫במדינות‬1996 Source: Doris Stockmann, Free or Fixed Prices on Books – Patterns of Book Pricing in Europe (2004), http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf ‫בשנת‬ ‫שפורסמו‬ ‫מנתונים‬2009‫ה‬ ‫מדד‬ ‫בראש‬ ‫נמצאות‬‫אנגליה‬ ‫מדינות‬)3.28(,‫פינלנד‬)2.5(,‫הולנד‬ ‫ודנמרק‬)2.4(.‫מע‬ ‫בשילוב‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬ ‫נהוג‬ ‫בהן‬ ‫מדינות‬ ‫הינן‬ ‫ברביעיה‬ ‫המובילות‬ ‫המדינות‬ ‫שתי‬"‫מ‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫מופחת‬0%‫באנגליה‬‫ו‬-8%‫בפינלנד‬.‫מע‬ ‫הנחות‬"‫ו‬ ‫בהולנד‬ ‫גם‬ ‫קיימות‬ ‫מ‬‫ב‬‫דנמרק‬.‫בתחתית‬ ‫צרפת‬ ‫נמצאות‬ ‫הביצועים‬ ‫רשימת‬)0.9(,‫איטליה‬)1.0(,‫גרמניה‬)1.1(‫וספרד‬)1.7(;‫אלו‬ ‫מדינות‬ ‫בכל‬ ‫במע‬ ‫הנחות‬ ‫בשילוב‬ ‫מגבילה‬ ‫חקיקה‬ ‫נהוגה‬"‫מ‬. 13 Doris Stockmann, Free or Fixed Prices on Books – Patterns of Book Pricing in Europe (2004), http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
 • 10. ‫בטבלה‬ ‫כמוצג‬3,‫שיעור‬ ‫הינו‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫לעידוד‬ ‫המשמש‬ ‫מרכזי‬ ‫כלי‬ ‫המע‬"‫עליהם‬ ‫המוטל‬ ‫מ‬.‫כי‬ ‫מצאו‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫רוב‬‫הפחתת‬‫המע‬"‫הינ‬ ‫מ‬‫ה‬‫את‬ ‫המשפר‬ ‫יעיל‬ ‫כלי‬ ‫ה‬ ‫היקפי‬‫בתחום‬ ‫והיצירה‬ ‫מסחר‬.‫אנגליה‬,‫המע‬ ‫בה‬"‫על‬ ‫עומד‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫מ‬0%,‫הגיעה‬‫לתפוקה‬‫של‬ 3.28‫ל‬ ‫בשנה‬ ‫כותרים‬-1000‫ו‬ ‫איש‬‫ממוקמת‬‫האירופאיות‬ ‫המדינות‬ ‫בראש‬.‫מדינות‬‫המטילות‬‫מע‬"‫מ‬ ‫מחירים‬ ‫המגבילות‬ ‫התקנות‬ ‫על‬ ‫בכך‬ ‫מפצות‬ ‫הספרים‬ ‫על‬ ‫במיוחד‬ ‫נמוך‬,‫בשוק‬ ‫פוגעות‬ ‫אשר‬,‫ואילו‬ ‫בה‬ ‫המדינות‬‫ן‬‫נהוגות‬‫גם‬‫מע‬ ‫וגם‬ ‫מחירים‬ ‫מגבילות‬ ‫תקנות‬"‫מ‬‫לא‬-‫מופחת‬,‫שבתחתית‬ ‫אלו‬ ‫הינן‬ ‫הרשימה‬)‫טבלה‬ ‫ראו‬3.( ‫והעיסוק‬ ‫ההתאגדות‬ ‫חופש‬,‫הביטוי‬ ‫וחופש‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫מוסבר‬ ‫בישראל‬ ‫המוצעת‬ ‫בחקיקה‬: ‫הספרות‬ ‫כי‬ ‫העקרונות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬,‫והמתורגמת‬ ‫המקורית‬,‫החדשה‬ ‫הדורות‬ ‫לאורך‬ ‫ושנכתבה‬,‫בתרבו‬ ‫מרכזי‬ ‫מרכיב‬ ‫היא‬‫ובזהות‬ ‫ת‬ ‫הישראליות‬,‫לטפחה‬ ‫יש‬ ‫וכי‬,‫התפתחותה‬ ‫את‬ ‫לעודד‬,‫את‬ ‫ולהבטיח‬ ‫תושב‬ ‫לכל‬ ‫נגישותה‬,‫ותרבותיים‬ ‫ספרותיים‬ ‫ערכים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫פלורליסטיים‬. ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫הינו‬ ‫הספרותית‬ ‫היצירה‬ ‫נשענת‬ ‫עליו‬ ‫ביותר‬ ‫המהותי‬ ‫היסוד‬.‫מסד‬ ‫הינו‬ ‫הדיבור‬ ‫חופש‬ ‫ודמוקרטית‬ ‫חופשית‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫מכונן‬.‫כל‬‫לכתוב‬ ‫החירות‬ ‫את‬ ‫ומגבילה‬ ‫המתערבת‬ ‫חקיקה‬,‫לפרסם‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫בערכי‬ ‫פגיעה‬ ‫מהווה‬ ‫רעיונות‬ ‫ולהפיץ‬.‫להציב‬ ‫המבקשים‬ ‫השונים‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫סעיפי‬ ‫והמו‬ ‫הסופרים‬ ‫של‬ ‫החופשית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בפני‬ ‫גבולות‬"‫זה‬ ‫בעיקרון‬ ‫פוגעים‬ ‫לים‬. ‫כך‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫המוצעת‬ ‫כזו‬ ‫חקיקה‬,‫המוגן‬ ‫העיסוק‬ ‫בחופש‬ ‫גם‬ ‫פוגעת‬‫בישראל‬ ‫היסוד‬ ‫בחוקי‬.‫הנ‬‫י‬‫סיון‬ ‫ולהיפך‬ ‫חנויות‬ ‫ברשתות‬ ‫מאחזקה‬ ‫לאור‬ ‫בהוצאה‬ ‫העוסקים‬ ‫את‬ ‫להגביל‬,‫חופש‬ ‫של‬ ‫ההגבלה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫והמו‬ ‫היוצרים‬ ‫בין‬ ‫ההתקשרות‬ ‫ותנאי‬"‫לים‬,‫והלקוחות‬ ‫והמוכרים‬,‫זכותו‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫עיסוק‬ ‫בכל‬ ‫לעסוק‬ ‫אדם‬ ‫של‬,‫יד‬ ‫משלח‬ ‫או‬ ‫מקצוע‬.14 14 ‫העיסוק‬ ‫חופש‬ ‫יסוד‬ ‫חוק‬,3‫במארס‬1992,http://www.knesset.gov.il/laws/special/heb/yesod1.pdf
 • 11. ‫טבלא‬3:‫ה‬‫כותרים‬ ‫מספרי‬ ‫בין‬ ‫בינלאומית‬ ‫שוואה‬,‫חנויות‬ ‫מספרי‬,‫המע‬ ‫גובה‬"‫מדדי‬ ‫מול‬ ‫מ‬ ‫אוכלוסיה‬‫בשנת‬2009 ‫מדינה‬ ‫מספר‬ ‫כותרים‬ ‫חדשים‬ ‫בשנה‬ ‫מספר‬ ‫חנויות‬ ‫הספרים‬ ‫מספר‬ ‫תושבים‬ ‫חנות‬ ‫לכל‬ ‫ספרים‬ ‫מע‬"‫על‬ ‫מ‬ ‫ספרים‬ ‫מע‬"‫מ‬ ‫נהוג‬ ‫במדינה‬ ‫אוכ‬' )‫מלי‬‫ו‬‫ו‬( ‫שוק‬ ‫מודל‬ )‫חוק‬, ‫הסכמי‬ ‫סחר‬, ‫חופשי‬( ‫מספר‬ ‫כותרים‬ ‫ל‬-1000 ‫תושבים‬ ‫הערות‬ ‫ישראל‬7,41464011,71916%16%7.5‫חופשי‬0.99 ‫להכנסת‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ RPM‫בשנת‬2009‫ו‬- 2010.‫כותרים‬ ‫בחישוב‬ ‫מדווחים‬ ‫לא‬‫כותרים‬ ‫מספר‬ ‫ל‬-1000‫איש‬:1.14 ‫צרפת‬60,3761,60040,0635.5%19.6%64.1‫חוק‬0.94 ‫גרמניה‬95,0007,39411,1447.0%19%82.4‫חוק‬1.15 ‫ספרד‬70,0002,30017,6094.0%16%40.5‫חוק‬1.73 ‫איטליה‬60,0005,00011,6204.0%20%58.1‫חוק‬1.03 ‫הולנד‬40,0001,57210,5606.0%19%16.6‫חוק‬2.41 ‫אנגליה‬200,0003,10019,6450.0%15%60.9‫חופשי‬3.28 ‫דנמרק‬45012,22225.0%25%5.5 ‫הסכמי‬ ‫מסח‬‫ר‬ 2.4 ‫נתוני‬ 2003 ‫הונגריה‬75013,2005.0%20%9.9 ‫הסכמי‬ ‫מסחר‬ ‫לוקס‬‫מ‬‫ב‬'3.0%9%0.1‫חופשי‬ 1.8 ‫נתוני‬ 2003 ‫נורווגיה‬6007,6670.0%24%4.6 ‫הסכמי‬ ‫מסחר‬ 1.6 ‫נתוני‬ 2003 ‫סלובניה‬8.5%20%2‫חופשי‬ 2.1 ‫נתוני‬ 1998 ‫אוסטרי‬'10.0%20%8.2‫חו‬‫ק‬ ‫יוון‬3,1203,4294.5%19%10.7 ‫הסכמי‬ ‫מסחר‬ RPM ‫מאז‬1997 ‫שבדיה‬50018,0006.0%25%9‫חופשי‬ 1.6 ‫נתוני‬ 2003 ‫לספרות‬ ‫ממשלתי‬ ‫סבסוד‬ ‫פורטוגל‬30035,3335.0%20%10.6‫חוק‬ 0.8 ‫נתוני‬ 2003 ‫בשנת‬ ‫אומץ‬ ‫חוק‬1996 ‫בלגיה‬ ‫כ‬- 20,000 6.0%21%7.3‫חופשי‬ ‫ב‬ ‫חופשי‬ ‫שוק‬‫למרות‬ ‫פועל‬ ‫סחר‬ ‫הסכמי‬ ‫קפריסין‬5.0%15%1.09 ‫פולין‬2,62014,5420.0%22%38.1‫חופשי‬ ‫פינלנד‬30017,3338.0%22%5.2‫חופשי‬ 2.5 ‫נתוני‬ 1998 ‫בשנת‬ ‫בוטל‬ ‫החוק‬1971 ‫לטביה‬21.0%21%2.2 ‫ליטא‬9.0%19%3.6 ‫שווצריה‬2.4%7.6%7.6 ‫אסטוניה‬10013,0005%-0%18%1.3‫חופשי‬ ‫מע‬"‫מ‬0%‫ספרי‬ ‫עבור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מאושרים‬ ‫לימוד‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ Sources: Tom Tivnan, “Discount dash,” The Bookseller, February 2009, http://www.booksellers.org.uk/industry/display_report.asp?id=4677; European Bookseller Federation, “The Book Trade in Europe,” January 2009, http://www.ebf- eu.org/documents/The%20Book%20Trade%20in%20Europe%20-%20January%202009.pdf; Doris Stockmann, Free or Fixed prices on books – Patterns of book pricing in Europe (2004), http://www.javnost- thepublic.org/media/datoteke/stockmann-4-2004-4.pdf
 • 12. ‫מסקנות‬‫והמלצות‬ ‫נהנה‬ ‫בישראל‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫מצמיחה‬‫ב‬‫המסחר‬ ‫שטחי‬ ‫היקף‬, ‫החנויות‬ ‫זמינות‬,‫נוחים‬ ‫ומחירים‬ ‫הכותרים‬ ‫ומגוון‬ ‫כמות‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ל‬ ‫ובניגוד‬‫הרווחת‬ ‫דעה‬‫כי‬ ‫מוביל‬ ‫ישראל‬‫ה‬‫בהיקף‬‫ו‬‫ב‬‫חדשים‬ ‫ספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫מגוון‬,‫מובילה‬ ‫אינה‬ ‫ישראל‬‫כמו‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬ ‫איסלנד‬,‫פינלנד‬,‫דנמרק‬,‫ואנגליה‬ ‫סלובניה‬.‫להעדי‬ ‫ראוי‬‫ף‬‫שלהן‬ ‫המודל‬ ‫את‬‫פני‬ ‫על‬‫ה‬‫הנהוג‬ ‫מודל‬ ‫אינו‬ ‫הספרים‬ ‫שוק‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬‫ו‬ ‫חופשי‬‫מפותח‬. ‫ל‬ ‫המוצעים‬ ‫החוקים‬"‫והסופרים‬ ‫הספרות‬ ‫הגנת‬"‫ליצירת‬ ‫ניסיון‬ ‫הינם‬"‫קרטל‬‫מחירים‬"‫חוקי‬ ‫ל‬ ‫המנוגד‬‫ספרותית‬ ‫מיצירה‬ ‫והנהנים‬ ‫היוצרים‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫אינטרס‬.‫חוקים‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ‫אלו‬,‫יתקבלו‬ ‫אם‬,‫ויבל‬ ‫וגיוונם‬ ‫הכותרים‬ ‫במספרי‬ ‫הגידול‬ ‫של‬ ‫לבלימה‬ ‫יובילו‬‫גם‬ ‫מו‬‫המגמה‬ ‫את‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הספרים‬ ‫צריכת‬ ‫הגדלת‬ ‫של‬ ‫המתפתחת‬,‫הנ‬ ‫מן‬ ‫שנלמד‬ ‫כפי‬‫י‬‫באנגליה‬ ‫סיון‬ ‫ו‬‫ב‬‫גרמניה‬. ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫ההתקשרות‬ ‫בחופש‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הביטוי‬ ‫בחופש‬ ‫פוגעים‬ ‫המוצעים‬ ‫החוקים‬ ‫בישראל‬ ‫הספרות‬ ‫בשוק‬ ‫המעורבים‬.‫על‬ ‫הגנה‬ ‫בשם‬ ‫אלו‬ ‫יסודיים‬ ‫זכויות‬ ‫בערכי‬ ‫לפגוע‬ ‫שלא‬ ‫ראוי‬ "‫התרבות‬." ‫בחוק‬ ‫המוצע‬ ‫זה‬ ‫מעין‬ ‫חוקי‬ ‫מחירים‬ ‫קרטל‬‫יוביל‬‫התבסס‬ ‫ומניעת‬ ‫הוותיקים‬ ‫הסופרים‬ ‫להעדפת‬‫ותם‬ ‫מתחילים‬ ‫סופרים‬ ‫של‬,‫ע‬ ‫הוותיקים‬ ‫של‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬"‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫המתחילים‬ ‫ח‬ ‫בה‬ ‫הכרוך‬ ‫הסיכון‬‫ו‬‫מתחיל‬ ‫סופר‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫צאה‬. ‫מו‬ ‫מאות‬ ‫יהפוך‬ ‫החוק‬"‫פוטנציאליים‬ ‫לעבריינים‬ ‫קטנים‬ ‫לים‬‫בפניהם‬ ‫קיומיים‬ ‫מכשולים‬ ‫בהצבת‬ ‫שרירותי‬ ‫באופן‬ ‫קנסות‬ ‫עליהם‬ ‫להשית‬ ‫וביכולת‬. ‫ה‬ ‫מניעת‬‫ל‬ ‫אפשרות‬"‫חיסול‬ ‫מכירות‬"‫ביזבוז‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תיצור‬ ‫מחירים‬ ‫והורדת‬‫במשאבים‬)‫הובלה‬, ‫איכסון‬,‫תצוגה‬ ‫שטח‬,‫וכו‬ ‫עודפים‬ ‫ספרים‬ ‫גריסת‬'(‫והשיווק‬ ‫הייצור‬ ‫תהליך‬ ‫כל‬ ‫וייקור‬.‫רף‬ ‫יווצר‬ ‫בכך‬ ‫חדש‬ ‫כותר‬ ‫מכל‬ ‫המודפסות‬ ‫היחידות‬ ‫כמות‬ ‫וצמצום‬ ‫חדשים‬ ‫למתחרים‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫כניסה‬. ‫האלקטרו‬ ‫הכותרים‬ ‫שוק‬‫ולהפוך‬ ‫מהירה‬ ‫בצמיחה‬ ‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫בעולם‬ ‫במהירות‬ ‫המתפתח‬ ‫נים‬ ‫לגורם‬‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫רציני‬‫בעתיד‬ ‫חדשים‬ ‫כותרים‬ ‫בהוצאת‬ ‫דומיננטי‬.‫החק‬‫י‬‫בבחינת‬ ‫הינה‬ ‫המוצעת‬ ‫קה‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫בפני‬ ‫העומד‬ ‫שוק‬ ‫להגביל‬ ‫ניסיון‬.‫בה‬‫חרפת‬‫הקשיים‬‫העומדים‬‫בפני‬‫המסורתי‬ ‫השוק‬, ‫צפויה‬ ‫היא‬‫האטרקטיביות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬‫האלקטרוניים‬ ‫הספרים‬ ‫הוצאות‬ ‫לכיוון‬ ‫מהירה‬ ‫תנועה‬ ‫של‬ ‫המסורתי‬ ‫בשוק‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬.
 • 13. ‫היא‬ ‫אירונית‬ ‫עובדה‬,‫שה‬‫החוק‬ ‫צעת‬‫אשר‬‫בעושר‬ ‫לפגיעה‬ ‫תגרום‬,‫התרבותי‬ ‫ובנגישות‬ ‫במגוון‬ ‫בישראל‬,‫בישראל‬ ‫התרבות‬ ‫בעידוד‬ ‫העוסקים‬ ‫נציגים‬ ‫של‬ ‫לתמיכה‬ ‫זכתה‬:‫התרבות‬ ‫שרת‬,‫יו‬"‫ר‬ ‫התרבות‬ ‫מועצת‬,‫י‬‫ו‬"‫החינוך‬ ‫ועדת‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫של‬‫כנסת‬,‫ויו‬"‫ר‬"‫התרבות‬ ‫שדולת‬"‫בכנסת‬. ‫ל‬ ‫דוגמא‬‫הספרותית‬ ‫היצירה‬ ‫לעידוד‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬ ‫אלטרנטיבה‬‫בחו‬"‫ל‬‫היא‬‫ה‬‫הפחת‬‫ה‬‫או‬‫ה‬‫ביטול‬‫של‬ ‫המע‬"‫ספרים‬ ‫על‬ ‫מ‬,‫כ‬‫נהוג‬‫ב‬‫רוב‬‫אירופה‬ ‫ארצות‬.‫צמיחה‬ ‫מעודדת‬ ‫תמיד‬ ‫מסים‬ ‫הפחתת‬,‫ומשמש‬‫ת‬ ‫יעיל‬ ‫ככלי‬,‫החוס‬‫כת‬‫ו‬ ‫בבירוקרטיה‬‫ב‬‫פיקוחים‬.‫א‬‫ל‬ ‫רצוננו‬ ‫ם‬‫תמ‬‫וך‬‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ובשגשוג‬ ‫בחירות‬ ‫ישראל‬,‫במשק‬ ‫הפעילות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫זה‬ ‫כלי‬ ‫ליישם‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬.