Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
כך יובס הימין
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

News meorav 1 print

Download to read offline

מעורב

 • Be the first to like this

News meorav 1 print

 1. 1. ‫מעורב‬‫בנגב‬ ‫בן-גוריון‬ ‫אוניברסיטת‬ | ‫חברתית‬ ‫למעורבות‬ ‫המחלקה‬ ‫עיתון‬ ‫תשע״ו‬ ‫שנת‬ 2016 ‫יוני‬ 17 ‫גליון‬ ‫חלופות‬ ‫שלטוניות‬ ‫בישראל‬
 2. 2. 17 ‫גליון‬ 2 :‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫מעורבת‬ ‫יצירה‬ | 04-05 ‫הציבור‬ ‫על-ידי‬ ,‫הציבור‬ ‫לטובת‬ | 06-09 ‫קובע‬ ‫הרוב‬ | 10-13 ‫מדינה‬ ‫עם‬ ‫ולהישאר‬ ‫ארץ‬ ‫לחלוק‬ ‫איך‬ | 14-17 ‫פשוט‬ ‫חשבון‬ | 18 ?‫במחלקה‬ ‫חדש‬ ‫מה‬ | 19 ‫בנגב‬ ‫בן-גוריון‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫חברתית‬ ‫למעורבות‬ ‫המחלקה‬ ‫עיתון‬ – "‫"מעורב‬ ‫סרוסי-כ"ץ‬ ‫ורד‬ ‫עו"ד‬ :‫המחלקה‬ ‫מנהלת‬ ‫שמחון‬ ‫אלמוג‬ :‫ראשי‬ ‫וכותב‬ ‫עורך‬ ‫אליעזר‬ ‫אושרית‬ :‫העיתון‬ ‫מנהלת‬ ‫שנהב‬ ‫הילה‬ :‫לשונית‬ ‫עריכה‬ ‫רווה-פלג‬ ‫סטודיו‬ :‫גרפי‬ ‫עיצוב‬ Meorav ,08-6472921 :‫פקס‬ ,08-6472841 :‫המערכת‬ ‫טלפון‬ meorav.bgu@gmail.com :‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ‫בנגב‬ ‫בן-גוריון‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫דפוס‬ :‫בית-דפוס‬ ‫רשקס‬ ‫נופר‬ :‫שער‬ ‫פיסול‬ :‫לצלמים‬ ‫קרדיט‬ ‫לע"מ‬ ,‫מילנר‬ ‫משה‬ :7 ‫בעמ׳‬ ‫תמונה‬ Avivi | https://www.flickr.com/photos/avivi :9 ‫בעמ׳‬ ‫תמונה‬ Tom Donald | https://www.flickr.com/photos/clearwood :13 ‫בעמ׳‬ ‫תמונה‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫בגיליון‬ ‫המיוצגות‬ ‫הדעות‬ .‫דעות‬ ‫של‬ ‫לקשת‬ ‫ביטוי‬ ‫לתת‬ ‫מבקש‬ ‫מעורב‬ ‫העיתון‬ .‫האוניברסיטה‬ ‫ו/או‬ ‫חברתית‬ ‫למעורבות‬ ‫המחלקה‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫הכותבים‬
 3. 3. 2016 ‫יוני‬ 3 ‫דבר‬ ‫פתח‬ ‫(חתן‬ ‫יבדל"א‬ ‫כהנמן‬ ‫ודניאל‬ ‫ז"ל‬ ‫טברסקי‬ ‫עמוס‬ ‫של‬ )Prospect Theory( ‫הערך‬ ‫תורת‬ ‫על-פי‬ ,‫כלומר‬ .‫להפסד‬ ‫רווח‬ ‫בין‬ ‫הסימטריות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ )‫לכלכלה‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫זאת‬ .₪ 100 ‫של‬ ‫להפסד‬ ‫התחושה‬ ‫בעצמת‬ ‫משתווה‬ ‫אינה‬ ₪ 100-‫ב‬ ‫זכייה‬ ,‫התיאוריה‬ ‫החיובית‬ ‫מהתחושה‬ ‫יותר‬ ‫חזקה‬ ‫הפסד‬ ‫בעקבות‬ ‫יחווה‬ ‫שאדם‬ ‫השלילית‬ ‫שהתחושה‬ ‫אומרת‬ ‫בקבלת‬ ‫מכריע‬ ‫תפקיד‬ ‫משחקת‬ ‫הזו‬ ‫אי-הסימטריה‬ .‫גודל‬ ‫סדר‬ ‫באותו‬ ‫מרווח‬ ‫יפיק‬ ‫שאדם‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫אזי‬ ,‫רווח‬ ‫על‬ ‫בעצמתה‬ ‫שגוברת‬ ‫סיטואציה‬ ‫זו‬ ‫הפסד‬ ‫אם‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אצל‬ ‫החלטות‬ .‫לקחת‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫שכלל‬ ‫סיכון‬ ‫בחובו‬ ‫טומן‬ ‫יהיה‬ ‫שהשינוי‬ ‫בוודאות‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫לפיו‬ ,‫שנוצר‬ ‫המצב‬ ‫עם‬ ‫להזדהות‬ ‫יכולים‬ ‫רבים‬ ?‫סיכון‬ ‫לקחת‬ ‫לי‬ ‫למה‬ ‫כי‬ .‫במוכר‬ ‫אדבוק‬ ‫אני‬ ,‫מהקיים‬ ‫מהמצב‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לכהונה‬ ‫לבחור‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫הנטייה‬ ‫הוא‬ ‫מסבירה‬ ‫הזו‬ ‫שהתיאוריה‬ ‫אחד‬ ‫ממצא‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫במאה‬ ‫מהנשיאים‬ ‫שלישים‬ ‫(שני‬ ‫חדש‬ ‫מתמודד‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מכהן‬ ‫נשיא‬ ‫שנייה‬ ‫מאוד‬ ‫הייתי‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬ ‫אופטומטריסט‬ ‫מחליף‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫למה‬ ‫או‬ ,)‫שנייה‬ ‫לכהונה‬ ‫נבחרו‬ .‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בחמש‬ ‫שלי‬ ‫מהמשקפיים‬ ‫מרוצה‬ .‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫נחותה‬ ‫מעמדה‬ ‫מתחילה‬ ‫לשינוי‬ ‫הצעה‬ ‫שכל‬ ‫מזה‬ ‫להבין‬ ‫אפשר‬ ,‫יותר‬ ‫ממוקד‬ ‫ובאופן‬ ‫לשינויים‬ ‫הנוכחי‬ ‫הגיליון‬ ‫את‬ ‫להקדיש‬ ‫החלטנו‬ ,‫הזה‬ ‫מהמקום‬ ‫ודווקא‬ .‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫שלטוניות‬ ‫לחלופות‬ ,‫הקיימת‬ ‫מזו‬ ‫פחות‬ ‫טובות‬ ‫כחלופות‬ ‫לחלקכם‬ ‫יראו‬ ‫כאן‬ ‫שמוצגים‬ ‫מהרעיונות‬ ‫חלק‬ ‫אלו‬ ‫ועדיין‬ ,‫המצב‬ ‫אכן‬ ‫שזה‬ ‫מאוד‬ ‫ויתכן‬ ,‫מיישום‬ ‫רחוקים‬ ‫או‬ ,‫מהמציאות‬ ‫כמנותקים‬ .‫עליהם‬ ‫לדבר‬ ‫ששווה‬ ‫רעיונות‬ ."‫לקופסה‬ ‫"מחוץ‬ ‫החשיבה‬ ‫את‬ ,‫הישראלית‬ ‫היצירתיות‬ ‫את‬ ‫מעריכים‬ ‫מאוד‬ ‫אנחנו‬ ‫כאומה‬ ‫הרבה‬ ‫לנו‬ ‫שמתאימה‬ ‫קופסה‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫לקופסה‬ ‫מחוץ‬ ‫לחשוב‬ ‫שננסה‬ ‫הזמן‬ ‫הגיע‬ ‫אולי‬ ‫בגיליון‬ ‫לעשות‬ ‫מנסים‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫לשינוי‬ ‫באפשרות‬ ‫לדון‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫או‬ ,‫יותר‬ .‫חדשה‬ ‫בקופסה‬ ‫ארוזה‬ ‫אחרת‬ ‫מציאות‬ ‫לדמיין‬ ‫לכולנו‬ ‫יגרום‬ ‫שהוא‬ ‫תקווה‬ ‫וכולי‬ ‫הנוכחי‬ ‫שמחון‬ ‫אלמוג‬ '‫'מעורב‬ ‫עורך‬
 4. 4. 17 ‫גליון‬ 4 | ‫מעורבת‬ ‫יצירה‬ ‫סמוכה‬ ‫פלנדריה‬ – ‫לולוניה‬ ‫הגבול‬ ‫מתיחת‬ ‫ליפשיץ‬ ‫שרון‬ / ‫ארץ‬ ‫לחלוקת‬ ‫עצות‬ ‫המתגוררת‬ ‫ישראלית‬ ‫אמנית‬ ‫היא‬ )45( ‫ליפשיץ‬ ‫שרון‬ ‫בצרפתית‬ ‫בלגי‬ ‫בעיתון‬ ‫מודעה‬ ‫פרסמה‬ ‫ליפשיץ‬ .‫בלונדון‬ ‫“ישראלית‬ :‫הזה‬ ‫בנוסח‬ )‫הולנדית‬ ‫של‬ ‫בלגי‬ ‫(ניב‬ ‫ובפלמית‬ ‫כיצד‬ ‫עצה‬ ‫למטרת‬ ‫אנשים‬ ‫לפגוש‬ ‫מחפשת‬ ‫בבלגיה‬ ‫המבקרת‬ ,‫פגישות‬ ‫לכדי‬ ‫הבשילה‬ ‫לא‬ ‫המודעה‬ ‫כאשר‬ .”‫ארץ‬ ‫לחלוק‬ ‫ולרוחבה‬ ‫לאורכה‬ ‫רכבות‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫ליפשיץ‬ ‫החליטה‬ ‫וניסתה‬ ‫ברכבות‬ ‫נסעה‬ ‫אחדים‬ ‫ימים‬ ‫במשך‬ .‫בלגיה‬ ‫של‬ ‫אף‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ .‫איתה‬ ‫יחד‬ ‫הנוסעים‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫לייצר‬ ‫(החלק‬ ‫ולוניה‬ ‫שבין‬ ‫ההפרדה‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫לצייר‬ ‫מהם‬ ‫ביקשה‬ ‫דובר‬ ‫(החלק‬ ‫לפלנדריה‬ )‫המדינה‬ ‫בדרום‬ ‫הצרפתית‬ ‫דובר‬ ‫עבודה‬ ‫כל‬ .‫הבלגית‬ ‫הרכבת‬ ‫קווי‬ ‫מפת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ )‫הפלמית‬ ‫שצייר‬ ‫בלגיה‬ ‫חלקי‬ ‫בין‬ ‫המפריד‬ ‫גבול‬ ‫וקו‬ ‫ממפה‬ ‫מורכבת‬ .‫הנוסע‬ ‫עם‬ ‫השיחה‬ ‫ותיאור‬ ,‫ברכבת‬ ‫האקראי‬ ‫הנוסע‬ ‫העתיקה‬ ‫בעיר‬ ‫ליין‬ ‫רד‬ ‫בגלריית‬ ‫מוצגת‬ ‫המלאה‬ ‫העבודה‬ 80 ‫ההסתדרות‬ ‫רחוב‬ ,‫שבע‬ ‫בבאר‬
 5. 5. 2016 ‫יוני‬ 5
 6. 6. 17 ‫גליון‬ 6 ,‫הציבור‬‫לטובת‬ ‫הציבור‬ ‫על-ידי‬‫סורטיציה‬ ‫למען‬ ‫ופעיל‬ ‫סטטיסטיקאי‬ ,‫גת‬ ‫יורם‬ ‫ד”ר‬ ?‫בבחירות‬ ‫נפלא‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בעצם‬ ‫מה‬ 21-‫ה‬ ‫במאה‬ ‫פוליטיים‬ ‫תפקידים‬ ‫נושאי‬ ‫למינוי‬ ‫האוניברסלית‬ ‫השיטה‬ ‫הן‬ ‫בחירות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מתבטא‬ ‫הבחירות‬ ‫של‬ ‫הרם‬ ‫מעמדן‬ .‫סקנדינביה‬ ‫ועד‬ ‫מסין‬ ,‫ארה”ב‬ ‫עד‬ ‫מישראל‬ ‫לתמיכה‬ ‫זוכות‬ ‫שהן‬ ‫בכך‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫השלטון‬ ‫ראשי‬ ‫למינוי‬ ‫בפועל‬ ‫הדומיננטי‬ ‫המנגנון‬ ‫בהיותן‬ ‫בצפון‬ ‫(הדיקטטורה‬ ‫אחרות‬ ‫בשיטת‬ ‫שמתמנים‬ ‫דופן‬ ‫יוצאי‬ ‫שליטים‬ ‫אותם‬ .‫נרחבת‬ ‫ציבורית‬ ‫לבלתי‬ ‫בעולם‬ ‫נחשבים‬ )‫המפרץ‬ ‫במדינות‬ ‫המלוכה‬ ‫בתי‬ ,‫באירן‬ ‫הדתית‬ ‫ההנהגה‬ ,‫קוריאה‬ .1‫להיעלמות‬ ‫וצפויים‬ ‫לגיטימיים‬ ‫בעולם‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫וגובר‬ ‫הולך‬ ‫תסכול‬ ‫ישנו‬ ,‫כמנגנון‬ ‫בבחירות‬ ‫התמיכה‬ ‫לצד‬ ,‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫מתפקודם‬ ‫מתוסכל‬ ‫הציבור‬ ‫רבות‬ ‫במדינות‬ .‫מתוצאותיהן‬ )‫(ובישראל‬ ‫המערבי‬ ‫קבע‬ ‫בדרך‬ ‫נהנים‬ ,‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫ובית‬ ‫הצבא‬ ‫כגון‬ ,‫נבחרים‬ ‫בלתי‬ ‫מוסדות‬ .‫הנבחרים‬ .‫והממשלה‬ ‫הפרלמנט‬ – ‫נבחרים‬ ‫מוסדות‬ ‫מאשר‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גבוה‬ ‫ציבורי‬ ‫מאמון‬ ‫פושה‬ ‫נבחרים‬ ‫שבמוסדות‬ ‫היא‬ ‫הרווחת‬ ‫הדעה‬ ,‫הציבורית‬ ‫המדיניות‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫בתחומים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫והמקורבים‬ ‫הנבחרים‬ ‫של‬ ‫צרים‬ ‫אינטרסים‬ ‫קידום‬ – ‫ממסדית‬ ‫שחיתות‬ .2‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫דעתם‬ ‫היא‬ ‫הנבחרת‬ ‫בממשלתו‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫האמון‬ ‫לחוסר‬ ‫טיפוסית‬ ‫דוגמה‬ ‫למרות‬ .‫הלאומי‬ ‫הגז‬ ‫אוצר‬ ‫של‬ ‫הממשלתית‬ ‫הניהול‬ ‫מדיניות‬ – ”‫הגז‬ ‫ל”מתווה‬ ‫באשר‬ ‫את‬ ‫משרתת‬ ‫אינה‬ ‫שהממשלה‬ ‫מאמין‬ ‫מהציבור‬ 80%-‫כ‬ ,‫המתווה‬ ‫בפרטי‬ ‫התמצאות‬ ‫חוסר‬ ‫אומרים‬ 10%-‫כ‬ ‫עוד‬ .‫ההון‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫אלא‬ ‫הגז‬ ‫בעניין‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫משרתת‬ ‫שהממשלה‬ ‫מאמינים‬ 10% ‫ורק‬ ,‫הממשלה‬ ‫משרתת‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫שאינם‬ .3‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫תוצאות‬ ‫מלהפיק‬ ‫רחוק‬ ‫הבחירות‬ ‫שמנגנון‬ ‫סבור‬ ‫הציבור‬ ,‫מעידה‬ ‫הזו‬ ‫שהדוגמה‬ ‫כפי‬ .‫מזהירות‬>> 11..World Values Survey, wave 6, variables 130, 133, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 22.,http://www.idi.org.il/media/4254068/democracy_index_2015.pdf ,158 '‫עמ‬ 2015 ,‫הדמוקרטיה‬ ‫מדד‬ :‫ישראל‬ Gallup : http://www.gallup.com/ ‫של‬ ‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫סקרי‬ :‫ארה"ב‬ .‫אתר‬ ‫באותו‬ ‫יותר‬ ‫מוקדמות‬ ‫בשנים‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫מדד‬ ‫וכן‬ World Values Survey, wave 6, variables 109, 114, 115, 117: :‫נוספות‬ ‫ארצות‬ | .poll/1597/confidence-institutions.aspx .http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp 33..http://www.themarker.com/news/1.2672152 .30.06.2015 :‫תאריך‬ ,TheMarker ‫סקר‬
 7. 7. 2016 ‫יוני‬ 7 :‫ה‬‫פ‬‫ו‬‫ל‬‫ח‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫צ‬‫י‬‫ט‬‫ר‬‫ו‬‫ס‬
 8. 8. 17 ‫גליון‬ 8 ‫מינוי‬ ‫היא‬ ‫החלופה‬ ‫תפקידים‬ ‫נושאי‬ ‫באמצעות‬ ‫פוליטיים‬ ‫של‬ ‫סטטיסטית‬ ‫דגימה‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫סורטיציה‬ ‫מכונה‬ ?‫הבחירות‬ ‫במנגנון‬ ‫התמיכה‬ ‫בבסיס‬ ‫עומד‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫מה‬ ‫לעיתים‬ ‫רוחשים‬ ‫שהאזרחים‬ ‫הבוז‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫מדוע‬ ‫מאבד‬ ‫אינו‬ ‫לעולם‬ ‫הבחירות‬ ‫מנגנון‬ ,‫לנבחרים‬ ‫קרובות‬ ?‫הציבור‬ ‫בעיני‬ ‫קסמו‬ ‫את‬ ‫שמנגנון‬ ‫ברור‬ ,‫ראשית‬ .‫סיבות‬ ‫מספר‬ ‫להציע‬ ‫אפשר‬ ‫ועד‬ ‫העריסה‬ ‫מן‬ .‫נהדרים‬ ‫ציבור‬ ‫ליחסי‬ ‫זוכה‬ ‫הבחירות‬ ,‫בעיתון‬ ‫המערכת‬ ‫מאמרי‬ ‫ועד‬ ‫האזרחות‬ ‫משיעורי‬ ,‫הקבר‬ ‫חשיבותן‬ ‫אודות‬ ‫על‬ ‫במסרים‬ ‫ומוצפים‬ ‫מוקפים‬ ‫האזרחים‬ .‫הבחירות‬ ‫של‬ ‫ונפלאותיהן‬ ‫כלשהו‬ ‫מופשט‬ ‫שבמישור‬ ‫להכחיש‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫שנית‬ ‫לכל‬ ‫מאפשר‬ ‫הוא‬ :‫מסוים‬ ‫הגיון‬ ‫משקף‬ ‫הבחירות‬ ‫מנגנון‬ ‫בקלפי‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫מדי‬ ‫להתייצב‬ )‫(הבוגרים‬ ‫האזרחים‬ ‫מעדיפים‬ ‫הם‬ ,‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫מתוך‬ ,‫מי‬ ‫בידי‬ ‫ולסמן‬ .‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫במדינה‬ ‫השלטון‬ ‫תפקידי‬ ‫את‬ ‫להפקיד‬ ‫רוב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ ?‫דעות‬ ‫בפני‬ ‫עומד‬ ‫לא‬ – ‫המכריעה‬ ‫הנקודה‬ ‫זו‬ ‫ואולי‬ ,‫שלישית‬ ‫בלתי‬ ‫רעיונות‬ ‫למעט‬ .‫אפשרי‬ ‫חליפי‬ ‫מנגנון‬ ‫שום‬ ‫הציבור‬ ,‫מונרכיה‬ ‫כמו‬ ,‫בעליל‬ ‫דמוקרטיים‬ ‫הבחירות‬ ,‫דיקטטורה‬ ‫או‬ ,‫תיאוקרטיה‬ ‫התפריט‬ .‫בלתן‬ ‫ואין‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫הן‬ – ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מנה‬ ‫מכיל‬ ‫השלטוני‬ .‫בחירות‬ ‫שמתקומם‬ ‫מי‬ ,‫חלופי‬ ‫מנגנון‬ ‫בהיעדר‬ ,‫ביקורתו‬ ‫את‬ ‫ומותח‬ ‫השלטון‬ ‫כנגד‬ ‫כנגד‬ ‫אלא‬ ‫מסוימת‬ ‫ממשלה‬ ‫כנגד‬ ‫לא‬ :2011-‫ב‬ ‫שנעשה‬ ‫כפי‬ ,‫כולה‬ ‫השיטה‬ ,‫בארה”ב‬ Occupy Wall Street ,‫בישראל‬ ‫האוהלים‬ ‫ומחאת‬ ‫באירופה‬ Indignados-‫ה‬ ‫קשרי‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ .‫עקרה‬ ‫שמחאתו‬ ‫מוצא‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫ובעוני‬ ‫הכלכלי‬ ‫בקיטוב‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ,‫הון-שלטון‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אם‬ ,‫השלטוני‬ ‫המנגנון‬ ‫היא‬ ‫שתולדתו‬ ‫אחר‬ ‫כשל‬ ‫למנגנון‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫מציעים‬ ‫אינם‬ ‫עצמם‬ ‫המוחים‬ ‫דבר‬ ‫וחלולה‬ ‫סיסמאתית‬ ‫המחאה‬ ‫נשמעת‬ ‫מהרה‬ ‫עד‬ ?‫הקיים‬ .‫משמעותיות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫בלא‬ ‫מתפוגגת‬ ‫והיא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ .‫מדכדך‬ ‫סתום‬ ‫במבוי‬ ‫מדובר‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫עין‬ ‫למראית‬ ‫מוטל‬ ‫לנצח‬ ,‫תיאבון‬ ‫מעורר‬ ‫אינו‬ ‫הבחירות‬ ‫מנת‬ ‫של‬ ‫טעמה‬ .‫אין‬ ‫אחרת‬ ‫מנה‬ ‫כי‬ ‫הזו‬ ‫המנה‬ ‫את‬ ‫לאכול‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫סורטיציה‬ :‫החלופה‬ ‫דרך‬ ‫ישנה‬ .‫מוצדקת‬ ‫אינה‬ ‫הברירה‬ ‫היעדר‬ ‫תחושת‬ ,‫ובכן‬ ‫או‬ ,‫בתפריט‬ ‫אחרת‬ ‫מנה‬ ‫ישנה‬ .‫מהמלכודת‬ ‫להיחלץ‬ .‫לבחירות‬ ‫חלופה‬ ‫ישנה‬ .‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לפחות‬ ‫שהוא‬ ‫פוליטיים‬ ‫תפקידים‬ ‫נושאי‬ ‫למינוי‬ ‫במנגנון‬ ‫מדובר‬ ‫אף‬ ‫לרעה‬ ‫או‬ ‫לטובה‬ ‫מפלה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ – ‫בעליל‬ ‫דמוקרטי‬ ‫ממונרכיה‬ ‫שונה‬ ‫הוא‬ ‫(ובכך‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫שבכירי‬ ‫בלבד‬ ‫זאת‬ ‫ולא‬ .)‫לעיל‬ ‫שהוזכרו‬ ‫החלופות‬ ‫ומשאר‬ ,‫מונטסקייה‬,‫אריסטו‬–‫הקלאסיים‬‫הפוליטיים‬‫הפילוסופים‬ )‫בחירות‬ ‫(ולא‬ ‫הזה‬ ‫החלופי‬ ‫שהמנגנון‬ ‫קבעו‬ – ‫רוסו‬ ‫אלא‬ ,‫דמוקרטיים‬ ‫משטרים‬ ‫המאפיין‬ ‫המנגנון‬ ‫הוא-הוא‬ ‫כמעט‬ ‫במשך‬ ‫ששימש‬ ‫מנגנון‬ ‫זהו‬ ‫היסטורית‬ ‫שמבחינה‬ .‫המוניות‬ ‫דמוקרטיות‬ ‫במערכות‬ ‫שנה‬ ‫מאתיים‬ ‫באמצעות‬ ‫פוליטיים‬ ‫תפקידים‬ ‫נושאי‬ ‫מינוי‬ ‫היא‬ ‫החלופה‬ ‫מכונה‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫סטטיסטית‬ ‫דגימה‬ .)Sortition( ‫סורטיציה‬ ‫בשיטת‬ ‫ישראל‬ ‫כנסת‬ ‫את‬ ‫למנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לדוגמה‬ 120-‫מ‬ ‫להרכיבה‬ ‫יש‬ ‫הסורטיציה‬ ‫אזרחי‬ ‫כל‬ ‫מבין‬ ‫באקראי‬ ‫שידגמו‬ ‫אזרחים‬ ‫אזרחים‬ 120 ‫מאותם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .‫המדינה‬ 4 ‫למשך‬ ‫הרגילים‬ ‫עיסוקיו‬ ‫את‬ ‫יעזוב‬ ‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫יכהן‬ ‫זו‬ ‫ובתקופה‬ ‫שנים‬ ‫לאחר‬ .‫כנסת‬ ‫כחבר‬ )‫הוגן‬ ‫שכר‬ ‫(ותמורת‬ ‫לענייניו‬ ‫יחזור‬ ‫האזרח‬ ‫הקדנציה‬ ‫תום‬ ,‫אחרים‬ ‫אזרחית‬ ‫או‬ ‫באזרח‬ ‫ויוחלף‬ .‫באקראי‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫שיבחרו‬ ‫מציאותי‬ ‫לא‬ ‫נשמע‬ ‫הסורטיציה‬ ‫מנגנון‬ ‫מוזרה‬ ‫היא‬ ‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫הזו‬ ‫והעובדה‬ ,‫המודרנית‬ ‫לאוזן‬ ‫בלתי‬ ‫נחשבו‬ ‫וסורטיציה‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫שהיסטורית‬ ‫משום‬ ‫המאות‬ ‫של‬ ‫אתונה‬ – ‫הדמוקרטי‬ ‫האבטיפוס‬ .‫נפרדות‬ ‫באמצעות‬ ‫נוהלה‬ – ‫לפנה”ס‬ ‫והרביעית‬ ‫החמישית‬ ‫הדמוקרטיות‬ ‫ערי-המדינה‬ ‫בכל‬ ‫גם‬ ‫היה‬ ‫וכך‬ ,‫סורטיציה‬ ‫היה‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫הבחירות‬ ‫מנגנון‬ .‫ביוון‬ ‫האחרות‬ ‫האבטיפוס‬ ‫ובהן‬ ,‫דמוקרטיות‬ ‫בלתי‬ ‫בערים‬ ‫בשימוש‬ .4‫ספרטה‬ ‫האנטי-דמוקרטי‬ ?‫בסורטיציה‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫האפקט‬ ‫מהו‬ ‫ישקף‬ ‫כמדגם‬ ‫שיורכב‬ ‫גוף‬ ‫שכל‬ ‫מבטיחים‬ ‫ההסתברות‬ ‫חוקי‬ >> 44.‫של‬ ‫דעותיהם‬ ."‫בחירות‬ ‫באמצעות‬ ‫מאוישים‬ ‫כשהם‬ ‫וכאולגרכית‬ ‫כדמוקרטית‬ ‫בהגרלה‬ ‫ציבוריים‬ ‫תפקידים‬ ‫הקצאת‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫"מקובל‬ :4.1294be ‫פוליטיקה‬ ,‫אריסטו‬ ,‫לדוגמה‬ .https://en.wikipedia.org/wiki/Sortition :‫באנגלית‬ ‫ויקיפדיה‬ ‫בערך‬ ‫נוסף‬ ‫היסטורי‬ ‫ומידע‬ ‫נוספים‬ ‫קלאסיים‬ ‫פילוסופים‬
 9. 9. 2016 ‫יוני‬ 9 ‫הגברים‬ ‫מספר‬ .‫הנדגמת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫בהרכבו‬ ,‫ההכנסות‬ ‫התפלגות‬ .‫בקירוב‬ ‫שווה‬ ‫יהיה‬ ‫שבו‬ ‫והנשים‬ ‫של‬ ‫לאלו‬ ‫זהות‬ ‫תהיינה‬ ‫הגוף‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫וההשכלה‬ ‫הגילים‬ ,‫והערבים‬ ‫היהודים‬ ,‫והחילונים‬ ‫הדתיים‬ ‫שיעור‬ .‫הציבור‬ ‫לשיעורם‬ ‫זהים‬ ‫יהיו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ – ‫והפריפריה‬ ‫המרכז‬ ‫תושבי‬ ‫כדגימה‬ ‫המורכב‬ ‫גוף‬ ,‫רעיונית‬ ‫מבחינה‬ ‫גם‬ .‫באוכלוסייה‬ .‫הרחב‬ ‫בציבור‬ ‫הרעיוני‬ ‫המגוון‬ ‫את‬ ‫ישקף‬ ‫סטטיסטית‬ ‫שונה‬ ‫לפיכך‬ ‫יהיה‬ ‫הסורטיציה‬ ‫בשיטת‬ ‫שיורכב‬ ‫שלטוני‬ ‫גוף‬ ‫הנבחרים‬ –‫כיום‬ ‫המוכרים‬ ‫השלטון‬ ‫גופי‬ ‫מכל‬ ‫היסוד‬ ‫מן‬ ‫מאוישים‬ ‫המוכרים‬ ‫השלטון‬ ‫גופי‬ .‫כאחד‬ ‫נבחרים‬ ‫והבלתי‬ ‫כוח‬ ‫לעמדות‬ ‫שהגיעו‬ ‫אנשים‬ ‫אלו‬ .‫חריגים‬ ‫אנשים‬ ‫בידי‬ .‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫שמפרידות‬ ‫תכונות‬ ‫בזכות‬ ‫דווקא‬ ‫שנתבלטו‬ ‫צבא‬ ‫באנשי‬ ‫או‬ ‫דין‬ ‫בעורכי‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫בפוליטיקאים‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ,‫המקצועיים‬ ‫בכישוריהם‬ ‫בזכות‬ ‫המפלגתיות‬ ‫ברשימות‬ ‫ריאליים‬ ‫במקומות‬ ‫שזכו‬ ,‫מעצורים‬ ‫היעדר‬ ,‫עצמי‬ ‫לקידום‬ ‫מסירות‬ ,‫הון‬ ,‫קשרים‬ ,‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬ ,‫אקדמית‬ ‫הצלחה‬ ,‫עסקית‬ ‫הצלחה‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫מיוחד‬ ‫כישרון‬ ‫או‬ ,‫צבאית‬ ‫דרגה‬ ‫במועמדים‬ ‫התחרו‬ ‫הללו‬ ‫האנשים‬ ‫כל‬ ,‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫בתחרות‬ ‫גברו‬ ‫והם‬ ,‫כוח‬ ‫עמדות‬ ‫אותן‬ ‫על‬ ‫אחרים‬ ‫רבים‬ ‫שתכונותיהם‬ ‫העובדה‬ ‫בזכות‬ ‫האחרים‬ ‫המועמדים‬ ‫על‬ ‫הזו‬ .‫ההשפעה‬ ‫עמדות‬ ‫על‬ ‫בתחרות‬ ‫יתרון‬ ‫להם‬ ‫הקנו‬ ‫המיוחדות‬ ‫בתהליך‬ ‫מאוישים‬ ‫שלטוניים‬ ‫שגופים‬ ‫העובדה‬ ‫עצם‬ ,‫לפיכך‬ ‫מלשקף‬ ‫רחוקים‬ ‫יהיו‬ ‫הללו‬ ‫שהגופים‬ ‫מבטיחה‬ ‫תחרותי‬ ‫מדיניות‬ ‫קובעים‬ ‫כאלה‬ ‫גופים‬ .‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫בהרכבם‬ ‫אנשים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫העדיפויות‬ ‫סדר‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫ההשקפות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קרובות‬ ‫ולעיתים‬ ,‫קשר‬ ‫ללא‬ ,‫אותם‬ ‫שמרכיבים‬ ‫דופן‬ ‫יוצאי‬ ‫לכן‬ .‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ולאינטרסים‬ ‫להשקפות‬ ,‫בניגוד‬ ‫לציבור‬ ‫מאפשרות‬ ‫שהן‬ – ‫הבחירות‬ ‫בעד‬ ‫טיעון‬ ‫אותו‬ ‫גם‬ ‫לבחור‬ ‫יכול‬ ‫הציבור‬ .‫שגוי‬ ‫הוא‬ – ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫טיבו‬ ‫מעצם‬ ‫אבל‬ ,‫חריגים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫באוסף‬ ‫אנשים‬ ‫לשלטון‬ ‫לבחור‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הבחירות‬ ‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫לציבור‬ ‫ובשאיפותיהם‬ ‫בהשקפותיהם‬ ‫שיידמו‬ ‫רגילים‬ .‫בהחלטותיהם‬ ‫אותו‬ ‫ייצגו‬ ‫וכך‬ ‫הרחב‬ ,‫הסורטיציה‬ ‫בשיטת‬ ‫שהורכב‬ ‫שלטוני‬ ‫גוף‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫צפוי‬ ,‫כולה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫אנפין‬ ‫בזעיר‬ ‫דגם‬ ‫היותו‬ ‫בשל‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫סמכותו‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫בגוף‬ ‫קולות‬ ‫ברוב‬ ‫שתתקבל‬ ‫החלטה‬ .‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ואת‬ ‫רעיונותיו‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫צפויה‬ ,‫בדגימה‬ ‫המורכב‬ .‫הגוף‬ ‫חברי‬ ‫נדגמו‬ ‫שמתוכו‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫רצונותיו‬ ‫נראה‬ ‫דגימה‬ ‫על-ידי‬ ‫הכנסת‬ ‫את‬ ‫למנות‬ ‫הרעיון‬ ‫אם‬ ‫ההחלטות‬ ‫שתחום‬ ‫בגופים‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשר‬ ,‫מדי‬ ‫מהפכני‬ ‫בשיטת‬ ‫למנות‬ ‫אפשר‬ ,‫לדוגמה‬ .‫יותר‬ ‫מוגבל‬ ‫שלהם‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫פעולתה‬ ‫על‬ ‫שיפקח‬ ‫ביקורת‬ ‫גוף‬ ‫הסורטיציה‬ ‫ויתריע‬ ‫לשכותיהם‬ ‫ותקציבי‬ ‫הח”כים‬ ‫משכורות‬ ‫על‬ ‫יחליט‬ ‫להיות‬ ‫יוכל‬ ‫כזה‬ ‫גוף‬ .‫ושחיתות‬ ‫אינטרסים‬ ‫ניגודי‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫שממונה‬ ,‫המדינה‬ ‫ממבקר‬ ‫יותר‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫עצמאי‬ .‫עצמם‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫על-ידי‬ ”‫אזרחים‬ ‫“מועצות‬ ‫הסורטיציה‬ ‫בשיטת‬ ‫למנות‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫שמופקדים‬ ‫גופים‬ ‫אלו‬ .)Citizen Juries( ‫ניתן‬ ,‫לדוגמה‬ .‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫הציבורית‬ ‫המדיניות‬ ‫מידי‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫אוצר‬ ‫ניהול‬ ‫סמכות‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ,‫לעניין‬ ‫מיוחדת‬ ‫אזרחים‬ ‫מועצת‬ ‫לידי‬ ‫הנבחרים‬ ‫הגופים‬ ‫מתווה‬ ‫ולהשיג‬ ‫בנושא‬ ‫האמון‬ ‫משבר‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫ובכך‬ .‫ציבורית‬ ‫בתמיכה‬ ‫לזכות‬ ‫שיוכל‬ ‫הנבחרים‬ .‫פשוטה‬ ‫אינה‬ ‫הללו‬ ‫ההצעות‬ ‫למימוש‬ ‫שהדרך‬ ‫מובן‬ ‫גופים‬ ‫לידי‬ ‫מסמכותם‬ ‫חלקים‬ ‫להעביר‬ ‫הצעה‬ ‫לכל‬ ‫יתנגדו‬ ‫להניע‬ ‫יוכל‬ ‫רחב‬ ‫ציבורי‬ ‫לחץ‬ ‫רק‬ .‫דגימה‬ ‫על-ידי‬ ‫שימונו‬ ‫המתמשך‬ ‫האמון‬ ‫אובדן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫שכזה‬ ‫בכיוון‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫לבנייה‬ ‫פורה‬ ‫קרקע‬ ‫מהווה‬ ‫הנבחרים‬ ‫במוסדות‬ ‫רעיון‬ ‫העלאת‬ ‫הוא‬ ‫הנחוץ‬ ‫הראשון‬ ‫הצעד‬ .‫שכזה‬ ‫ציבורי‬ ‫לחץ‬ ‫כאלטרנטיבה‬ ‫הציבורי‬ ‫הפוליטי‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫הסורטיציה‬ ‫לחלץ‬ ‫יאפשר‬ ‫שכזה‬ ‫שינוי‬ .‫הבחירות‬ ‫למנגנון‬ ‫אפשרית‬ ‫היום‬ ‫שנראות‬ ‫ואפשרויות‬ ‫מקיבעונו‬ ‫הפוליטי‬ ‫השיח‬ ‫את‬ .‫מימוש‬ ‫לבנות‬ ‫תהפוכנה‬ ‫באספמיה‬ ‫כחלומות‬ :‫בכתובת‬ Equality by Lot ‫הבלוג‬ ‫את‬ ‫מפעיל‬ ‫הכותב‬ equalitybylot.wordpress.com yoram_gat@yahoo.com :‫קשר‬ ‫ליצירת‬ Aviv :‫צילום‬ .2011-‫ב‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ www.flickr.com/avivi
 10. 10. 17 ‫גליון‬ 10 ‫ד‬‫כל‬ :‫העברי‬ ‫הויקיפדיה‬ ‫ערך‬ ‫מתוך‬ ‫ישירה‬ ‫מוקרטיה‬ ‫או‬ ‫מתווכים‬ ‫בלי‬ ,‫עצמם‬ ‫(הם‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫האזרחים‬ ‫המדינה‬ ‫ענייני‬ ‫את‬ ‫ומנהלים‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ )‫נציגים‬ ‫מבוססת‬ ‫ישירה‬ ‫דמוקרטיה‬ ...)‫נגד‬ ‫או‬ ‫בעד‬ ‫מצביעים‬ ‫(למשל‬ ‫בתהליך‬ ‫הרוב‬ ‫עיקרון‬ ‫ועל‬ ‫האזרחים‬ ‫בין‬ ‫מהותי‬ ‫שוויון‬ ‫על‬ ‫חוכמת‬ ‫כי‬ ‫מניחה‬ ‫זו‬ ‫ממשל‬ ‫שיטת‬ .‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫והיעילות‬ ‫הנכונות‬ ‫הפעולה‬ ‫דרכי‬ ‫לבחירת‬ ‫תוביל‬ ‫ההמונים‬ .‫הציבורי‬ ‫לאינטרס‬ ‫המרבית‬ ‫במידה‬ ‫נאמנות‬ ‫אשר‬ ,‫ביותר‬ ?‫מוכר‬ ‫נשמע‬ ,”‫ההמונים‬ ‫“חכמת‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫המקדמים‬ ‫רעיונות‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫בעקבות‬ ‫רנסנס‬ ‫חווים‬ ‫ישירה‬ 40% ‫כאשר‬ ,2016 ‫בשנת‬ .‫האחרונים‬ ‫העשורים‬ ‫של‬ 75% ‫ולפחות‬ ‫לאינטרנט‬ ‫מחוברת‬ ‫העולם‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫קרוב‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ,‫לרשת‬ ‫חיבור‬ ‫בעלת‬ ‫ישראל‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫ישראלים‬ ‫פעילים‬ ‫קבוצת‬ 2008 ‫משנת‬ ‫החל‬ .‫מתמיד‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫על-מנת‬ ‫במרץ‬ ‫עובדת‬ ‫היו‬ ‫“הרעיונות‬ .‫בישראל‬ ‫ישירה‬ ‫עם‬ ‫השישים‬ ‫בשנות‬ ‫עוד‬ ‫קיימים‬ ‫(ממייסדי‬ ‫אור‬ ‫עקיבא‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫בין‬ ‫יש‬ ,‫כיום‬ .)‫א”ש‬ – ’‫‘מצפן‬ ‫ארגון‬ ‫עם‬ ‫שמזדהים‬ ‫אנשים‬ 1000-500 ,‫ירון‬ ‫טל‬ ‫אומר‬ ”‫שלנו‬ ‫הרעיונות‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫צוות‬ ‫מוביל‬ ‫עקיבא‬ ‫של‬ ‫“הרעיונות‬ .”‫העם‬ ‫“קול‬ ‫סטודנטים‬ ‫לארגוני‬ ‫חלחלו‬ ‫אור‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫במחצית‬ ‫ואיפשהו‬ .‫הקיבוצים‬ ‫בסמינר‬ ‫ישירה‬ ‫התארגנות‬ ‫קמה‬ ‫הקודם‬ ‫העשור‬ ‫תנועה‬ ‫פעלה‬ ,‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫עד‬ ,2011-2008 ‫בשנים‬ ‫את‬ ‫שעיצבה‬ ,’‫ישירה‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫‘התנועה‬ ‫שנקראה‬ ‫חלחלו‬ ‫הללו‬ ‫מהרעיונות‬ ‫חלק‬ .‫התיאורטיים‬ ‫הרעיונות‬ ‫התחילה‬ ‫התנועה‬ ,‫אחת‬ ‫בבת‬ ,‫שם‬ ,2011 ‫בשנת‬ ‫למחאה‬ ‫לפעילות‬ ‫נכנסו‬ ‫חדשים‬ ‫חבר’ה‬ 2015 ‫מתחילת‬ .‫לגדול‬ ‫המנגנון‬ ,‫התקנון‬ ‫את‬ ‫מארגנים‬ ‫אנחנו‬ ‫לאט‬ ‫ולאט‬ .”‫והטכנולוגיה‬ ?‫פועלים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬ ‫יכול‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ,‫טכנולוגית‬ ‫“מבחינה‬ ‫וקונים‬ ‫באשראי‬ ‫משתמשים‬ ‫כולנו‬ .‫דבר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫חשובים‬ ‫הכי‬ ‫המשאבים‬ ‫אחד‬ ‫שאת‬ ‫ככה‬ ,‫באינטרנט‬ ‫שמחר‬ ‫נגיד‬ .‫באינטרנט‬ ‫חושפים‬ ‫כבר‬ ‫אנחנו‬ ,‫שלנו‬ ‫של‬ ‫לדעתם‬ ‫לשאול‬ ‫ורוצים‬ ‫בכנסת‬ ‫הצבעה‬ ‫יש‬ ‫בבוקר‬ ‫בעיה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ – ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫אזרחי‬ ‫מיליון‬ ‫שמונה‬ ‫זיהוי‬ ‫כאמצעי‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫להשתמש‬ ‫טכנולוגית‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שעושות‬ ‫מדינות‬ ‫יש‬ .‫ישירה‬ ‫הצבעה‬ ‫ולקיים‬ ‫זאת‬ ‫שעושים‬ ‫השוויצרים‬ ‫לדוגמה‬ ,‫אחרים‬ ‫זיהוי‬ ‫אמצעי‬ ‫לנו‬ ‫שאין‬ ‫היא‬ ‫הגדולה‬ ‫הבעיה‬ .‫בדואר‬ ‫שנה‬ 750 ‫כבר‬ ‫על‬ ‫להתדיין‬ ,‫להיום‬ ‫נכון‬ ,‫אפשרות‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ .‫דיון‬ ‫תרבות‬ ‫אנחנו‬ .‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫קוראים‬ ‫לא‬ ‫המניין‬ ‫מן‬ ‫אנשים‬ .‫חוקים‬ ‫לפני‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫ליותר‬ ‫שיוביל‬ ‫תהליך‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ,‫מושכל‬ ‫בדיון‬ ‫מעוניינים‬ ‫אנחנו‬ .‫החלטות‬ ‫שמקבלים‬ ‫של‬ ‫ההשלכות‬ ‫ומה‬ ‫מצביעים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫יבינו‬ ‫שאנשים‬ .”‫ההצבעה‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫לפשט‬ ‫היא‬ ‫שלכם‬ ‫המטרה‬ ‫אז‬ ?‫ברבים‬ ‫אותן‬ ‫ולפרסם‬ ‫לאנשים‬ ‫לאפשר‬ ‫וגם‬ ‫אינפוגרפיקה‬ ‫להציג‬ ‫גם‬ ,‫לפשט‬ ‫“גם‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫שעולה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לפעמים‬ .‫חלופות‬ ‫להעלות‬ ‫ואנשים‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימה‬ ‫ההצעה‬ ‫שזה‬ ‫רק‬ ,‫אותה‬ ‫לשנות‬ ‫רוצים‬ ‫מיליון‬ ‫כששמונה‬ ‫מסובך‬ ‫נהיה‬ ‫שלנו‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫מעורבים‬ ‫איש‬ ‫המכשול‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫לעזור‬ ‫אמורה‬ ‫דיון‬ ‫לאפשר‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ .‫הזה‬ .‫גדול‬ ‫מאוד‬ ‫ציבור‬ ‫בקרב‬ ‫מושכל‬ ‫שלנו‬ ‫הטכנולוגיה‬ ,‫להיום‬ ‫נכון‬ .”‫בקבוצות‬ ‫מושכל‬ ‫דיון‬ ‫מאפשרת‬ ?‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫למשתמשים‬ ‫מציגים‬ ‫אנחנו‬ ‫הראשון‬ ‫“בשלב‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ,‫התחום‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫לספר‬ ‫מהם‬ ‫ומבקשים‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫שלו‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫יכול‬ ‫מהם‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ .‫המידע‬ ‫את‬ ‫לדרג‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫וככה‬ ,‫נכונים‬ ‫היותר‬ ,‫חשובים‬ ‫היותר‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ .‫לקבוצה‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לסנן‬ ‫מסוגלים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלב‬ ‫מתחיל‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫לזקק‬ ‫המשתמשים‬ .‫עצמו‬ ‫על‬ ‫חוזר‬ ‫והתהליך‬ ,‫הפתרונות‬ ‫הצעת‬ ‫נבחרים‬ ‫וכך‬ ,‫אותם‬ ‫מדרגים‬ ,‫אפשריים‬ ‫פתרונות‬ ‫מעלים‬ .‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫כפתרונות‬ ‫לקבוצה‬ ‫שנראים‬ ‫הפתרונות‬ .‫איש‬ ‫למאה‬ ‫עד‬ ‫מוגבלת‬ ‫הזאת‬ ‫המערכת‬ ,‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫תוביל‬ ‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬ ‫הפעולה‬ ‫דרכי‬ ‫לבחירת‬ ,‫ביותר‬ ‫והיעילות‬ ‫הנכונות‬ ‫המרבית‬ ‫במידה‬ ‫נאמנות‬ ‫אשר‬ ‫הציבורי‬ ‫לאינטרס‬ ‫קובע‬ ‫הרוב‬‫שמחון‬ ‫אלמוג‬
 11. 11. 2016 ‫יוני‬ 11 ‫לקבוצות‬ ‫והתאמתו‬ ‫האלגוריתם‬ ‫שיפור‬ ‫על‬ ‫נעבוד‬ ‫בעתיד‬ .”‫יותר‬ ‫גדולות‬ ?‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫לקרות‬ ‫לזה‬ ‫גורמים‬ ‫ואיך‬ ‫לו‬ ‫כשמתערבים‬ ‫אוהב‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫שהשלטון‬ ‫“למדנו‬ ‫להרגיש‬ ‫אפשר‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ ‫מאז‬ ‫אבל‬ .‫בהחלטות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫כמו‬ ‫מקומיות‬ ‫מרשויות‬ ‫החל‬ .‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫פועלים‬ ‫רבים‬ ‫גופים‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫למשרד‬ ‫ועד‬ ‫ורעננה‬ ‫קורה‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫היא‬ ‫הבעיה‬ .‫הציבור‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫לשיתוף‬ ‫עגולים‬ ‫בשולחנות‬ ‫אלא‬ ,‫מכיר‬ ‫הפשוט‬ ‫שהאזרח‬ ‫ברמות‬ ‫בונים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ .‫ממשלה‬ ‫ומשרדי‬ ‫עסקים‬ ,‫מלכ”רים‬ ‫עם‬ .‫מלמטה‬ ‫שינוי‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ,‫והממסד‬ ‫הרשויות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫מתקדמות‬ ‫וטכנולוגיות‬ ‫שיטות‬ ַ‫ח‬ ֵ‫ּת‬ ַ‫פ‬ ְ‫נ‬ ‫שאנחנו‬ ‫ברגע‬ ‫ישתמשו‬ ‫אנשים‬ ,‫ברבים‬ ‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫מידע‬ ‫לשיתוף‬ ‫שלנו‬ ‫העבודה‬ ‫ושיטות‬ ‫שהטכנולוגיה‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ .‫בזה‬ ‫נרצה‬ ‫טבעי‬ ‫ובאופן‬ ,‫יותר‬ ‫לקלות‬ ‫ברבים‬ ‫החלטות‬ ‫יהפכו‬ ‫באופן‬ .‫כן‬ ‫גם‬ ‫בהן‬ ‫ישתמשו‬ ‫וארציות‬ ‫מקומיות‬ ‫שרשויות‬ ‫לקבל‬ ‫יתרגלו‬ ‫אנשים‬ .‫מלמטה‬ ‫יגיע‬ ‫שזה‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ,‫אישי‬ ,‫בנוסף‬ .‫למעלה‬ ‫גם‬ ‫יגיע‬ ‫שזה‬ ‫וירצו‬ ‫הזאת‬ ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫תכנס‬ ‫שבתקווה‬ ‫חדשה‬ ‫מפלגה‬ ‫להקמת‬ ‫פועלים‬ ‫אנחנו‬ ‫יבחר‬ ‫שהציבור‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫יצביעו‬ ‫שלה‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ .‫לכנסת‬ .”‫שלנו‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫באמצעות‬ ‫חלק‬ ‫תהיו‬ ‫אתם‬ ,‫החסימה‬ ‫אחוז‬ ‫את‬ ‫תעברו‬ ‫אם‬ ‫אז‬ ?‫באופוזיציה‬ ‫שתשבו‬ ‫או‬ ‫מהקואליציה‬ ‫היא‬ .‫אופוזיציה‬ ‫ולא‬ ‫קואליציה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫הזו‬ ‫“המפלגה‬ ‫לא‬ ‫הזו‬ ‫המפלגה‬ .‫יגידו‬ ‫שהאזרחים‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ,‫נושא‬ ‫לפי‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫לקואליציה‬ ‫להיכנס‬ ‫יכולה‬ >> ‫מסך‬ ‫צילום‬ ,‫האזרחים‬ ‫שיתוף‬ ‫לטובת‬ ‫החוקה‬ ‫פורסמה‬ ‫בו‬ ‫האיסלנדי‬ ‫הטוויטר‬ ‫דף‬
 12. 12. 17 ‫גליון‬ 12 ‫לא‬ ‫היא‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ .‫קואליציונית‬ ‫למשמעת‬ ‫מחויבת‬ ‫שהציבור‬ ‫איך‬ ‫תעבוד‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ‫האופוזיציה‬ ‫עם‬ ‫תעבוד‬ ‫נשב‬ ‫אנחנו‬ .‫האופוזיציה‬ ‫עם‬ ‫אומר‬ ‫דווקא‬ ‫לאו‬ ‫וזה‬ ,‫ירצה‬ ‫בשאיפה‬ ,‫ירצה‬ ‫שהציבור‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫ונחליט‬ ‫הגדר‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ .‫איש‬ ‫מיליון‬ ‫שמונה‬ ‫יהיה‬ ‫שהציבור‬ ‫ותהיה‬ ‫חמישה‬ ‫או‬ ‫ארבעה‬ ‫שיהיו‬ ‫מספיק‬ ,‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫המון‬ ‫הרצון‬ ‫את‬ ‫יעבירו‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ,‫גדולה‬ ‫מאוד‬ ‫משמעות‬ ‫לזה‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ .‫אתגרים‬ ‫הזו‬ ‫לשיטה‬ ‫יש‬ .‫הציבור‬ ‫של‬ ‫האמיתי‬ ‫להצביע‬ ‫שלא‬ ‫שיחליטו‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫נגד‬ ‫לפעול‬ ‫דרך‬ ‫לנו‬ ‫הפתרון‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫הטכנולוגית‬ ‫במערכת‬ ‫שנקבע‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ .”‫כרגע‬ ‫שיש‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫אמיתי‬ ‫סיכוי‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ,‫הלב‬ ‫על‬ ‫יד‬ ‫עם‬ ?‫החסימה‬ ‫אחוז‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫יחד‬ ‫המתלבטים‬ ‫ציבור‬ ,‫גדול‬ ‫מאוד‬ ‫ציבור‬ ‫היום‬ ‫“יש‬ ‫אנחנו‬ .’‫אותי‬ ‫מייצג‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫‘אף‬ ‫שאומרים‬ ,‫המרכז‬ ‫עם‬ .‫המנגנון‬ ‫פועל‬ ‫ככה‬ ?‫איך‬ .’‫אותך‬ ‫נייצג‬ ‫‘אנחנו‬ ‫אומרים‬ .”‫מחליט‬ ‫שאתה‬ ‫איך‬ ‫לפי‬ ‫נצביע‬ ‫אנחנו‬ ‫החלטה‬ ‫בכל‬ ‫מחפשים‬ ‫שאנשים‬ ‫הנחה‬ ‫מנקדת‬ ‫יוצא‬ ‫אתה‬ ‫אבל‬ ‫ולרוב‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליך‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ .‫הזה‬ ‫העול‬ ‫את‬ ‫מעצמם‬ ‫לשחרר‬ ‫מעדיפים‬ ‫אנשים‬ .’‫רציונלית‬ ‫‘בורות‬ ‫נקרא‬ ‫זה‬ ‫המדינה‬ ‫מדעי‬ ‫בשפת‬ ,‫“נכון‬ ,‫שלי‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫לגדל‬ ,‫שלי‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫לי‬ ‫‘תן‬ ‫עובדת‬ ‫השיטה‬ ‫אבל‬ .’‫מסובכות‬ ‫מהחלטות‬ ‫אותי‬ ‫עזוב‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫אותך‬ ‫מעניין‬ ‫שלא‬ ‫משהו‬ ‫יש‬ ‫שאם‬ ‫כזו‬ ‫בצורה‬ ‫להיות‬ ‫תרצה‬ ‫שכן‬ ‫משהו‬ ‫כשיהיה‬ ‫אבל‬ ,‫מעורב‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫שלא‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫הדגש‬ .‫האפשרות‬ ‫לך‬ ‫תינתן‬ – ‫בו‬ ‫מעורב‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫שתעבור‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫המטרה‬ .‫מהבטן‬ ‫תצביע‬ ‫מאוזן‬ ‫למידע‬ ‫גישה‬ ‫לך‬ ‫שתהיה‬ .‫שתצביע‬ ‫לפני‬ ‫השכלה‬ ‫שאתה‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫תוכל‬ ‫ודרכו‬ ‫ונקי‬ .”‫לנכון‬ ‫רואה‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬ ‫ישירות‬ ‫דמוקרטיות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ ‫אילו‬ ‫על‬ >> ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ delib ‫מערכת‬ ‫מסך‬ ‫צילום‬ .‫ברבים‬
 13. 13. 2016 ‫יוני‬ 13 ?‫לספר‬ ‫בחלק‬ ‫גם‬ .‫שנה‬ 750 ‫כבר‬ ‫קיימת‬ ‫הזו‬ ‫השיטה‬ ‫“בשוויץ‬ ‫באיסלנד‬ .‫ישירה‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫יש‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫ממדינות‬ ‫ומדינות‬ ‫הגדולים‬ ‫הבנקים‬ ‫שלושת‬ ‫קרסו‬ ,2008 ‫בשנת‬ ‫חובות‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫לקחת‬ ‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫לחצו‬ ‫אירופה‬ ‫איסלנדי‬ ‫כל‬ ,‫איסלנדים‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫שיש‬ ‫משום‬ .‫הבנקים‬ .‫שקרסו‬ ‫הבנקים‬ ‫בגלל‬ ‫כבדים‬ ‫בחובות‬ ‫לשקוע‬ ‫אמור‬ ‫היה‬ ‫את‬ ‫ישנה‬ ‫האיסלנדי‬ ‫שהעם‬ ‫והוחלט‬ ‫נפלה‬ ‫הממשלה‬ .‫מתוחכמים‬ ‫מאוד‬ ‫לא‬ ‫באמצעים‬ ‫קרה‬ ‫אכן‬ ‫וזה‬ ,‫החוקה‬ ‫ברשתות‬ ‫אותה‬ ‫ופרסמו‬ ‫חוקה‬ ‫שבנו‬ ‫נציגים‬ ‫באקראי‬ ‫נבחרו‬ ‫למשאל‬ ‫החוקה‬ ‫את‬ ‫העלו‬ ,‫פידבקים‬ ‫קיבלו‬ ‫הם‬ .‫החברתיות‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫היום‬ .‫הלאומי‬ ‫מהחוב‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫פטרו‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫עם‬ ‫כאלו‬ ‫להצבעות‬ ‫לגרום‬ ‫שיכולים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫האמצעים‬ ‫שאנחנו‬ ‫זו‬ ‫כמו‬ ‫ישירה‬ ‫מפלגה‬ .‫יעילה‬ ‫מאוד‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫בשוודיה‬ ‫גם‬ ‫המקומיות‬ ‫ברמות‬ ‫קיימת‬ ,‫להקים‬ ‫שואפים‬ .”‫ובגרמניה‬ ?‫מבחינתך‬ ‫המועדף‬ ‫המודל‬ ‫מהו‬ ‫בשוויץ‬ .‫מצוינת‬ ‫היא‬ ‫מבחינתי‬ ‫השוויצרית‬ ‫“הגישה‬ ‫אז‬ ‫חתימות‬ ‫אלף‬ ‫מאה‬ ‫מגייס‬ ‫העם‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫פרלמנט‬ ‫יש‬ ‫למשאל‬ ‫השוויצרית‬ ‫(המקבילה‬ ‫אזרחית‬ ‫ליוזמה‬ ‫יוצאים‬ ‫שכשיש‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫הציבור‬ ‫להצבעת‬ ‫כלומר‬ ,)‫א”ש‬ – ‫עם‬ .‫הפרלמנט‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ ,‫לציבור‬ ‫עניין‬ ‫במחלוקת‬‫שנוי‬‫שהוא‬‫הגז‬‫מתווה‬‫את‬‫לדוגמה‬‫ניקח‬‫בוא‬ ‫אם‬ ,‫השוויצרית‬ ‫שבשיטה‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ .‫הציבור‬ ‫מבחינת‬ ‫מחויבת‬ ‫הייתה‬ ‫הכנסת‬ ‫אז‬ ,‫חותמים‬ ‫היו‬ ‫אנשים‬ ‫מספיק‬ ?‫המתווה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫להצבעה‬ ‫הולכים‬ ‫אז‬ ‫חותמים‬ ‫איש‬ ‫אלף‬ ‫מאה‬ ‫אם‬ .‫“לא‬ ‫המתווה‬ ‫שינוי‬ ‫בעד‬ ‫מצביע‬ ‫הציבור‬ ‫ואם‬ ,‫בציבור‬ ‫כללית‬ ‫תהליך‬ ‫יש‬ ‫השוויצרית‬ ‫בשיטה‬ .‫המתווה‬ ‫את‬ ‫משנים‬ ‫אז‬ ‫אם‬ .‫חלופית‬ ‫הצעה‬ ‫להציע‬ ‫יכולה‬ ‫הממשלה‬ ‫שבו‬ ‫יפה‬ ‫בין‬ ‫להחליט‬ ‫נקרא‬ ‫הציבור‬ ‫אז‬ ,‫אזרחית‬ ‫ליוזמה‬ ‫הולכים‬ ‫של‬ ‫החלופית‬ ‫ההצעה‬ ‫לבין‬ ‫היוזמה‬ ‫מגישי‬ ‫של‬ ‫ההצעה‬ ‫היוזמות‬ ‫רוב‬ .‫כנו‬ ‫על‬ ‫המצב‬ ‫להשארת‬ ‫או‬ ‫הממשלה‬ ‫הצעת‬ ‫מתקבלת‬ ‫כן‬ ‫אבל‬ ,‫מתקבלות‬ ‫לא‬ ‫בשוויץ‬ ‫האזרחיות‬ ‫מחויבת‬ ‫שהממשלה‬ ‫לכך‬ ‫גורם‬ ‫זה‬ .‫החלופית‬ ‫הממשלה‬ ‫בהתאם‬ ‫ולהתעדכן‬ ‫הציבור‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ,‫כדוגמה‬ ‫סקוטלנד‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫בוא‬ .‫האזרחיות‬ ‫ליוזמות‬ ‫להחליט‬ ‫כדי‬ ‫עם‬ ‫למשאל‬ ‫הלכו‬ ‫הסקוטים‬ 2014 ‫בשנת‬ ,‫הפסידו‬ ‫אמנם‬ ‫ההיפרדות‬ ‫תומכי‬ .‫מבריטניה‬ ‫להיפרד‬ ‫האם‬ ‫לסקוטים‬ ‫נתנה‬ ‫בריטניה‬ ‫שממשלת‬ ‫הוא‬ ‫שקרה‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫זאת‬ .‫בממלכה‬ ‫אותם‬ ‫להשאיר‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫אוטונומיה‬ ‫הגדיל‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫הצליח‬ ‫כן‬ ‫המשאל‬ ‫את‬ ‫שיזם‬ ‫שמי‬ ‫אומרת‬ .”‫שלו‬ ‫האוטונומיה‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫שאנשים‬ ‫לוודא‬ ‫דרך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ .‫טכנולוגיה‬ ‫נדבר‬ ‫בוא‬ ‫בכלל‬ ‫איך‬ ?‫באינטרנט‬ ‫שלהם‬ ‫הקולות‬ ‫את‬ ”‫“מוכרים‬ ?‫רגיש‬ ‫כה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫האבטחה‬ ‫על‬ ‫שומרים‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫בשוויץ‬ ,‫כן‬ ‫לפני‬ ‫שאמרתי‬ ‫“כמו‬ ‫השוויצרים‬ ‫אצל‬ ,‫בטיחות‬ ‫אמצעי‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫בלי‬ .‫בדואר‬ ‫היום‬ .‫אבטחה‬ ‫אמצעי‬ ‫לפתח‬ ‫שיצטרכו‬ ‫נכון‬ .‫זיופים‬ ‫אין‬ ‫טביעת‬ ‫כמו‬ ‫ביומטריים‬ ‫באמצעים‬ ‫זהות‬ ‫לוודא‬ ‫אפשר‬ .”‫עין‬ ‫סריקת‬ ‫או‬ ‫אצבע‬ ‫שנוי‬ ‫מאוד‬ ‫שזה‬ ,‫ביומטרי‬ ‫מאגר‬ ‫שיהיה‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫במחלוקת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫מאגר‬ ‫מחזיקה‬ ‫שלא‬ ‫וריפיקציה‬ ‫דרך‬ ‫“קיימת‬ ‫בעיות‬ ‫כמו‬ .‫אפשרי‬ ‫שזה‬ ‫יודע‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫בתחום‬ ‫מומחה‬ .”‫אותה‬ ‫לפתור‬ ‫שאפשר‬ ‫בעיה‬ ‫זו‬ ‫גם‬ ,‫אחרות‬ ‫רבות‬ ‫את‬ ,‫שחפץ‬ ‫מי‬ ‫ולכל‬ ‫לסטודנטים‬ ‫מציעה‬ ”‫העם‬ ‫“קול‬ ‫תנועת‬ ‫עם‬ ‫ועבודה‬ ‫סטודנטים‬ ‫תאי‬ ‫ארגון‬ ,‫ברבים‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫עזרתה‬ :‫לפרטים‬ .‫שפותחה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫באמצעות‬ ‫גדולות‬ ‫קבוצות‬ tal.yaron@gmail.com Tom Donald :‫צילום‬ .2014 ,‫בסקוטלנד‬ ‫העם‬ ‫משאל‬ www.flickr.com/clearwood
 14. 14. 17 ‫גליון‬ 14 ‫ב‬‫מתמיד‬ ‫במצב‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫נמצאת‬ ‫שנים‬ ‫משך‬ -‫הישראלי‬ ‫הסכסוך‬ ‫לפתרון‬ ‫ביחסה‬ ‫פילוג‬ ‫של‬ ‫לרעיונות‬ ‫יביא‬ ‫שהפילוג‬ ‫לחשוב‬ ‫היה‬ ‫אפשר‬ .‫פלסטיני‬ ‫שני‬ ‫דווקא‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ ‫אך‬ ,‫הסכסוך‬ ‫לפתרון‬ ‫מגוונים‬ :‫ומשמאל‬ ‫מימין‬ ‫המוצעים‬ ‫כפתרונות‬ ‫התקבעו‬ ‫רעיונות‬ .‫עמים‬ ‫לשני‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫או‬ ‫לים‬ ‫הירדן‬ ‫בין‬ ‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫פתרון‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫דבקה‬ ‫שבו‬ ‫הפתרון‬ ,‫בפועל‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫מאז‬ .”‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫לראות‬ ‫“נחכה‬ ‫הקסם‬ ‫רק‬ ‫בשטח‬ ‫שהמצב‬ ‫ונראה‬ ,‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫לראות‬ ‫מחכים‬ ‫אנו‬ ‫מדינת‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ .‫הקלאסיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫מסבך‬ ‫ולכן‬ ‫שבה‬ ‫היהודי‬ ‫הרוב‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מעוניינת‬ ‫ישראל‬ ‫המדינה‬ ‫שמודל‬ ‫כפי‬ ,‫ובעזה‬ ‫בגדה‬ ‫הפלסטינים‬ ‫של‬ ‫אזרוח‬ .‫דמוגרפית‬ ‫מבחינה‬ ‫בחשבון‬ ‫בא‬ ‫באמת‬ ‫אינו‬ ,‫מציע‬ ‫האחת‬ ,‫מהגדה‬ ‫ישראלים‬ ‫אזרחים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫פינוי‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫בר‬ ‫הינו‬ ‫אולי‬ ,‫המדינות‬ ‫שתי‬ ‫מפתרון‬ ‫שמתחייב‬ ‫כפי‬ ‫פצעי‬ ‫את‬ ‫מלקקת‬ ‫שעוד‬ ,‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫אך‬ ,‫ביצוע‬ ‫גדול‬ ‫מרחק‬ ‫זה‬ ‫פתרון‬ ‫של‬ ‫מיישום‬ ‫רחוקה‬ ,‫ההתנתקות‬ .‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫יותר‬ ‫הפלסטינית‬ ‫השאיפה‬ ‫את‬ ‫ליישב‬ ‫ניתן‬ ‫איך‬ ?‫כן‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫הביטחונית‬ ‫המציאות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫ולשוויון‬ ‫לעצמאות‬ ‫פלסטינית‬ ‫עצמאות‬ ‫לאפשר‬ ‫דרך‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫בישראל‬ .‫אולי‬ ?‫יישובים‬ ‫לפנות‬ ‫מבלי‬ ‫מסתובב‬ ‫אחת‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫משותפת‬ ‫ריבונות‬ ‫להחיל‬ ‫הרעיון‬ ‫אבנרי‬ ‫אורי‬ ‫פרסם‬ 1968 ‫בשנת‬ ‫עוד‬ .‫זמן‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫כינון‬ ‫מציע‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ,”‫השביעי‬ ‫היום‬ ‫“מלחמת‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫אינם‬ ‫אלו‬ ‫רעיונות‬ .‫ישראלית-פלסטינית‬ ‫קונפדרציה‬ ‫של‬ ‫כתב‬ ‫קולת‬ ‫ישראל‬ ‫ההיסטוריון‬ .‫בלבד‬ ‫השמאל‬ ‫של‬ ‫נחלתם‬ ”‫הלאומי‬ ‫בפנתאון‬ ‫ז’בוטינסקי‬ ‫זאב‬ ‫של‬ ‫“מקומו‬ ‫במאמרו‬ ‫יהודית-ערבית‬ ‫פדרציה‬ ‫לכונן‬ ‫ז’בוטינסקי‬ ‫של‬ ‫נכונותו‬ ‫על‬ ‫הוא‬ .)‫יהודי‬ ‫רוב‬ ‫בה‬ ‫שאין‬ ‫כזו‬ ‫(ואפילו‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫של‬ ‫היתכנותה‬ ‫בדבר‬ ‫ז’בוטינסקי‬ ‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫תאר‬ ‫אף‬ ‫מקבל‬ ‫היהודי‬ ‫היישוב‬ ‫שבה‬ ‫מזרח-תיכונית‬ ‫קונפדרציה‬ ‫את‬ ‫לפטור‬ ‫קל‬ ,‫שנים‬ ‫מאה‬ ‫במרחק‬ .”‫“קנטון‬ ‫של‬ ‫מעמד‬ ,‫אולם‬ .‫נשכחת‬ ‫כהיסטוריה‬ ‫ולתייגם‬ ‫הללו‬ ‫הרעיונות‬ ‫זו‬ ‫ואין‬ ,‫שנה‬ ‫חמישים‬ ‫כמעט‬ ‫כבר‬ ‫במקום‬ ‫דורכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שקוראים‬ ‫קולות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫צצים‬ ‫האחרון‬ ‫שבזמן‬ ‫מקריות‬ .‫משותפת‬ ‫ריבונות‬ ‫לשקול‬ ’‫פרופ‬ ‫אומר‬ ,”‫מסקנות‬ ‫לשתי‬ ‫הגעתי‬ ‫אוסלו‬ ‫תהליך‬ ‫“לאחר‬ -‫בן‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫מהמחלקה‬ ‫גרינברג‬ ‫לב‬ ‫חייבים‬ ‫והפלסטינים‬ ‫שישראל‬ ‫היא‬ ‫“הראשונה‬ ,‫בנגב‬ ‫גוריון‬ ‫ומי‬ ‫כוח‬ ‫בעמדת‬ ‫נמצאת‬ ‫שישראל‬ ‫משום‬ ,‫בינלאומי‬ ‫תיווך‬ ‫המסקנה‬ .‫עליה‬ ‫לוותר‬ ‫רוצה‬ ‫אינו‬ ‫כוח‬ ‫עמדת‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ,‫המוצעים‬ ‫שהפתרונות‬ ‫היא‬ ‫השנייה‬ ‫נוסחה‬ ‫ואף‬ ‫מהמציאות‬ ‫לגמרי‬ ‫מנותקים‬ ,‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫שהפתרונות‬ ‫ההבנה‬ ‫מתוך‬ .”‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫פותרת‬ ‫אינה‬ ‫לשלב‬ ‫צריכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫חשבתי‬ ,‫יישום‬ ‫בני‬ ‫אינם‬ ‫המוצעים‬ ‫מסגרת‬ .‫מוחלטת‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫הפרדה‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ .‫ביניהם‬ ‫והמדינית‬ ‫הפוליטית‬ ‫המסגרת‬ ‫את‬ ‫ליהודים‬ ‫שתאפשר‬ ‫והמדינית‬ ‫הפוליטית‬ ‫המסגרת‬ ‫את‬ ‫ולפלסטינים‬ ‫שלהם‬ ‫אין‬ ‫שבהם‬ ‫במקומות‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ,‫שלהם‬ ‫שנצטרך‬ ‫דברים‬ ‫הרבה‬ ‫שיש‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫הפרדה‬ ‫אפשרות‬ .”‫ירושלים‬ ‫והעיר‬ ‫אוויר‬ ,‫תחבורה‬ ,‫מים‬ ‫כמו‬ ,‫יחד‬ ‫לנהל‬ :‫במאמרו‬.‫הסכסוך‬‫לפתרון‬‫יצירתי‬‫חזון‬‫יש‬‫גרינברג‬’‫לפרופ‬ The Israeli - Palestinian Union: The “1-2-7 States” ‫הקמת‬ ‫בדבר‬ ‫משנתו‬ ‫את‬ ‫שוטח‬ ‫הוא‬ Vision of the Future ‫שיתפקד‬ ,)IPU ‫קורא‬ ‫הוא‬ ‫(שלו‬ ‫ישראלי-פלסטיני‬ ‫איחוד‬ /‫קנטונים‬ ‫לשבעה‬ ‫תחולק‬ ‫הארץ‬ ,‫לשיטתו‬ .‫כקונפדרציה‬ ‫הישראליים‬ ‫הקנטונים‬ .‫מסוימת‬ ‫עצמאות‬ ‫בעלי‬ ‫מחוזות‬ ‫הקנטונים‬ .‫הארץ‬ ‫וצפון‬ ‫הארץ‬ ‫מרכז‬ ,‫הארץ‬ ‫דרום‬ ‫יהיו‬ ‫ירושלים‬ .‫ועזה‬ ‫הגדה‬ ‫צפון‬ ,‫הגדה‬ ‫דרום‬ ‫יהיו‬ ‫הפלסטיניים‬ .‫ישראלי-פלסטיני‬ ‫משותף‬ ‫קנטון‬ ‫תהיה‬ ?‫לשיטתך‬ ‫הקנטונים‬ ‫יעבדו‬ ‫איך‬ ‫כך‬ .‫גדולים‬ ‫מאוד‬ ‫הבדלים‬ ‫יש‬ ‫וחברון‬ ‫רמאללה‬ ,‫עזה‬ ‫“בין‬ | ‫ישראלית-פלסטינית‬ ‫קונפדרציה‬ ‫ארץ‬ ‫לחלוק‬ ‫איך‬ ‫מדינה‬ ‫עם‬ ‫ולהישאר‬‫שמחון‬ ‫אלמוג‬
 15. 15. 2016 ‫יוני‬ 15 ‫החלוקה‬ .‫תרשיחא‬ ‫ומעלות‬ ‫תל-אביב‬ ,‫באר-שבע‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ‫הכלכליים‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫עליה‬ ‫שחשבתי‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫אותם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫האזורים‬ ‫בין‬ ‫כמו‬ ,‫ותל-אביב‬ ‫ירושלים‬ ‫שבין‬ ‫אלו‬ ‫כמו‬ ,‫התרבותיים‬ .‫הארץ‬ ‫ודרום‬ ‫הארץ‬ ‫צפון‬ ‫ובין‬ ‫ורמאללה‬ ‫עזה‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ‫פחות‬ ‫(ההגדרה‬ ‫פרובינציה‬ ‫או‬ ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫שסוג‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫של‬ ‫והדת‬ ‫החינוך‬ ,‫התרבות‬ ‫מוסדות‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫יכול‬ )‫משנה‬ .”‫עצמו‬ -‫חד‬ ‫נישואים‬ ‫להנהיג‬ ,‫למשל‬ ,‫יוכלו‬ ‫בתל-אביב‬ ,‫כלומר‬ ‫אחרים‬ ‫ובאזורים‬ ‫קלים‬ ‫סמים‬ ‫של‬ ‫לגליזציה‬ ‫או‬ ‫מיניים‬ ?‫לא‬ ‫בארץ‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ .‫שלי‬ ‫להצעה‬ ‫תוכן‬ ‫לתת‬ ‫מתחיל‬ ‫כבר‬ ‫“אתה‬ ‫האוטונומיה‬ ‫מידת‬ ‫ומהי‬ ‫הישראלים‬ ‫בין‬ ‫הידברות‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לכך‬ ‫נתתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫הפרובינציות‬ ‫של‬ ‫והסמכות‬ .”‫רע‬ ‫לא‬ ‫רעיון‬ ‫זה‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫צריך‬ ‫ובהחלט‬ ‫הסוף‬ ‫עד‬ ?‫המשותף‬ ‫הניהול‬ ‫את‬ ‫מקיימים‬ ‫איך‬ ,‫וערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מרוץ‬ ‫לייצר‬ ‫לא‬ ‫“כדי‬ ‫ושוויון‬ 50-50 ‫של‬ ‫חלוקה‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫להסכים‬ ‫צריכים‬ – ‫הדדי‬ ‫וטו‬ ‫יוצר‬ ‫זה‬ .‫המשותף‬ ‫הניהול‬ ‫בנושאי‬ ‫מלא‬ ‫מכיוון‬ .‫המשותפים‬ ‫בנושאים‬ ‫וטו‬ ‫זכות‬ ‫תהיה‬ ‫צד‬ ‫לכל‬ ‫מומחים‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫מצריכים‬ ‫ככה‬ ‫גם‬ ‫הללו‬ ‫שהנושאים‬ ‫יכולים‬ ‫המומחים‬ ,)‫דת‬ ‫ואפילו‬ ‫אוויר‬ ,‫מים‬ ‫כמו‬ ‫(נושאים‬ ‫נשען‬ ‫הרעיון‬ .‫שלישי‬ ‫מצד‬ ‫וגם‬ ‫הצדדים‬ ‫משני‬ ‫להיות‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫מנהיגים‬ ‫שם‬ ,‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫מודל‬ ‫על‬ .‫אחד‬ ‫באזור‬ ‫שמדובר‬ ‫בכך‬ ‫ומכירים‬ ‫אחד‬ ‫מטבע‬ ‫עם‬ ‫כלכלי‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫הכלכלי‬ ‫בפער‬ ‫כי‬ ‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫מבין‬ ‫אני‬ ‫מדיניות‬ ‫תכתיב‬ ‫שישראל‬ ‫או‬ ,‫והפלסטינים‬ ‫הישראלים‬ ,‫לקבוע‬ ‫החופשי‬ ‫לשוק‬ ‫ניתן‬ ‫ואם‬ ,‫איתה‬ ‫שמיטיבה‬ ‫כלכלית‬ ‫שירותים‬ ‫מציעים‬ ‫שהם‬ ‫משום‬ ‫ינצחו‬ ‫הפלסטינים‬ ‫אזי‬ ‫בשלבים‬ ‫תכנית‬ ‫דורשת‬ ‫האיחוד‬ ‫יצירת‬ .‫זולים‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ .”‫המנוגדים‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫שמאזנות‬ ‫והחלטות‬ .‫הגרמני‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫נשען‬ ‫שאתה‬ ‫כתבת‬ ‫במאמר‬ ?‫להסביר‬ ‫תוכל‬ ‫פערים‬ ‫ביניהן‬ ‫ויש‬ ,‫מדינות‬ ‫שמונה-עשרה‬ ‫יש‬ ‫“בגרמניה‬ .‫המזרח‬ ‫לבין‬ ‫המערב‬ ‫בין‬ ‫במיוחד‬ .‫רציניים‬ ‫כלכליים‬ ‫גובים‬ ,‫פדרלית‬ ‫בשיטה‬ ‫עובדת‬ ‫בגרמניה‬ ‫המיסים‬ ‫גביית‬ ‫של‬ ‫מנגנון‬ ‫זהו‬ .‫שוויונית‬ ‫בצורה‬ ‫ומחלקים‬ ‫המדינות‬ ‫מכל‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫שהארץ‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫אזורים‬ ‫בין‬ ‫שוויון‬ ‫יצירת‬ ‫אזורים‬ ‫לפי‬ ,‫פלסטין‬ ‫בתוך‬ ‫וגם‬ ‫ישראל‬ ‫בתוך‬ ‫גם‬ ,‫מחולקת‬ ‫עשירה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שרמאללה‬ ‫ברור‬ ‫הרי‬ ‫זה‬ .‫כלכליים‬ ‫הדרום‬ ‫ובישראל‬ ;‫עני‬ ‫הכי‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ‫ושעזה‬ ,‫מחברון‬ .”‫מהמרכז‬ ‫עשירים‬ ‫פחות‬ ‫והצפון‬ >> "‫"מעורב‬ ‫מאת‬ ‫אילוסטרציה‬ :‫קנטונים‬ ‫חלוקת‬
 16. 16. 17 ‫גליון‬ 16 ‫בישראל‬ ‫הכלכלי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫להשוות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אבל‬ ‫המיסים‬ ‫כספי‬ ,‫מציע‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫ולפי‬ .‫הפלסטיני‬ ‫לזה‬ ‫יותר‬ ‫לפלסטינים‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫יגיעו‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ,‫ישראלי‬ ‫שאזרח‬ ‫למה‬ .‫ישראל‬ ‫בתוך‬ ‫לשוויון‬ ‫מאשר‬ ‫המיסים‬ ‫שכספי‬ ‫ירצה‬ ,‫אויב‬ ‫בפלסטינים‬ ‫רואה‬ ‫שהיום‬ ?‫לשם‬ ‫יגיעו‬ ‫שלו‬ ‫שבה‬ ‫עסקה‬ ‫כעל‬ ‫שלי‬ ‫הרעיון‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫“צריך‬ ‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫מאוד‬ ‫משפרים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫הנוכחי‬ ‫המצב‬ .‫בטחון‬ ‫מקבלים‬ ‫שהישראלים‬ ‫לזה‬ ‫בתמורה‬ ,‫לעתיד‬ ‫ביחס‬ ‫איומה‬ ‫וחרדה‬ ‫בהווה‬ ‫בטחון‬ ‫חוסר‬ ‫מייצר‬ ,‫בגרמניה‬ ‫גם‬ .‫לברוח‬ ‫מתחילים‬ ‫שאנשים‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫בטענות‬ ‫שבאים‬ ‫מערב-גרמנים‬ ‫יש‬ -‫המזרח‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫מדוע‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫שזה‬ ‫ברור‬ ?‫גרמנים‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫גדול‬ ‫מאוד‬ ‫ישראלי-פלסטיני‬ ‫להסכם‬ ‫שבתמורה‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫יהיו‬ ,‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫בתיווך‬ ‫לממן‬ ‫מוכנים‬ ‫שיהיו‬ ‫חיצוניים‬ ‫גורמים‬ ‫שבו‬ ‫למצב‬ ‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ .‫אותו‬ ‫מן‬ ‫ומרוויחים‬ ‫מתפתחים‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ,‫הפערים‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫וכדי‬ ,‫הזה‬ ‫ההסכם‬ ‫יש‬ .‫יותר‬ ‫להרוויח‬ ‫צריכים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫להסכם‬ ‫להגיע‬ ‫היא‬ ‫והמטרה‬ ‫משותפים‬ ‫אינטרסים‬ ‫לנו‬ ‫מדינות‬ ,‫ערב‬ ‫מדינות‬ ‫בשיתוף‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫את‬ ‫שייצב‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫לממן‬ ‫שיכולים‬ ‫גורמים‬ ‫אלו‬ .‫וארה”ב‬ ‫אירופה‬ ‫הישראלים‬ ‫של‬ ‫בחייהם‬ ‫לשיפור‬ ‫ולהביא‬ ‫שכזה‬ ‫מהסכם‬ .”‫והפלסטינים‬ ‫להמשיך‬ ‫יוכלו‬ ‫הישראלים‬ ‫גרינברג‬ ’‫פרופ‬ ‫של‬ ‫הזו‬ ‫בעסקה‬ ‫תחת‬ ‫אך‬ ‫ישראל‬ ‫כאזרחי‬ ,‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫ולהתגורר‬ ‫בלתי‬ ‫תנועה‬ ‫חופש‬ ‫יקבלו‬ ‫הפלסטינים‬ ;‫פלסטינית‬ ‫שליטה‬ ‫וממימוש‬‫שוות‬‫מזכויות‬‫ויהנו‬‫האיחוד‬‫גבולות‬‫בתוך‬‫מוגבל‬ ‫“הבעיה‬ .‫הימים‬ ‫אחרית‬ ‫חזון‬ .‫שלהם‬ ‫הלאומיות‬ ‫השאיפות‬ ,‫היום‬ ‫לגמרי‬ ‫אוטופי‬ ‫נראה‬ ‫שהוא‬ ‫היא‬ ‫בינינו‬ ‫הדיון‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ומחזיר‬ ‫גרינברג‬ ‫אומר‬ ,”‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ונהיה‬ ‫הדרדר‬ ‫המצב‬ ‫אוסלו‬ ‫הסכמי‬ ‫“מאז‬ .‫למציאות‬ ‫אותנו‬ ‫מהמצב‬ ‫לקפוץ‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫דעתי‬ ‫לפי‬ .‫חמור‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קיים‬ ‫האוטופי‬ ‫הדיבור‬ .‫האוטופיה‬ ‫על‬ ‫לדיבור‬ ‫הנוכחי‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫נדע‬ ,‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫להגיע‬ ‫שאפשר‬ ‫שנדע‬ ‫כדי‬ ‫לשינוי‬ ‫נפעל‬ ‫לא‬ ‫ושאם‬ ‫מהמפה‬ ‫להיעלם‬ ‫הולך‬ ‫לא‬ ‫מהעמים‬ ‫מהלך‬ ‫לבנות‬ ‫צריך‬ ‫כרגע‬ .‫יתדרדר‬ ‫רק‬ ‫המצב‬ ,‫הנוכחי‬ ‫המצב‬ ‫לזה‬ ‫קורא‬ ‫אני‬ .‫הקיימת‬ ‫האלימות‬ ‫את‬ ‫למינימום‬ ‫שיוריד‬ ‫כמה‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ .‫אי-לוחמה‬ ‫הסכם‬ – ’‫‘הודנא‬ ‫להפסיק‬ ‫שצריך‬ ‫למשל‬ .‫ימין‬ ‫לאנשי‬ ‫קשים‬ ‫שיהיו‬ ‫מרכיבים‬ ‫מההתנחלויות‬ ‫לעבור‬ ‫אנשים‬ ‫ולעודד‬ ‫בהתנחלויות‬ ‫לבנות‬ ‫אי-הלוחמה‬ ‫הסכם‬ .‫הקו-הירוק‬ ‫גבולות‬ ‫לתוך‬ ‫בחזרה‬ ‫שבמסגרתו‬ ,‫נשק‬ ‫פירוק‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫עליו‬ ‫מדבר‬ ‫שאני‬ ‫לגופים‬ ‫משתייך‬ ‫שאינו‬ ‫פלסטיני‬ ‫או‬ ‫ישראלי‬ ‫אזרח‬ ‫כל‬ .‫נשקו‬ ‫את‬ ‫למסור‬ ‫יצטרך‬ ,‫מסודרים‬ ‫צבאיים‬ ‫או‬ ‫משטרתיים‬ ‫אבל‬ ,‫למשל‬ ‫החמאס‬ ‫עם‬ ‫לאכיפה‬ ‫קשה‬ ‫מאוד‬ ‫נשמע‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ .‫בעזה‬ ‫החיים‬ ‫לשיפור‬ ‫ביחס‬ ‫כולל‬ ‫מהסכם‬ ‫חלק‬ ‫זה‬ ‫בינלאומיים‬ ‫שלום‬ ‫כוחות‬ ‫הכנסת‬ ‫הוא‬ ‫ליזום‬ ‫שצריך‬ ‫נוסף‬ .”‫הפלסטינים‬ ‫עם‬ ‫מהמגע‬ ‫צה”ל‬ ‫חיילי‬ ‫את‬ ‫שישחררו‬ ‫קונפדרציה‬ ‫על‬ ‫וכותב‬ ‫שפועל‬ ‫היחיד‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫גרינברג‬ ‫קבוצה‬ ‫התארגנה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫ישראלית-פלסטינית‬ ‫על‬ ‫כותבים‬ ‫הם‬ .‫אחת״‬ ‫מולדת‬ ,‫מדינות‬ ‫״שתי‬ ‫בשם‬ ,‫“אנו‬ :‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫עצמם‬ ,‫ופלסטינים‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫לפיוס‬ ‫חדש‬ ‫אופק‬ ‫כאן‬ ‫מציעים‬ ‫קיומן‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ,‫העמים‬ ‫בין‬ ‫בארץ‬ ‫ריבוניות‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ /‫ישראל‬ ‫ארץ‬ .‫אחת‬ ‫פתוחה‬ ‫משותפת‬ ‫מולדת‬ ‫היא‬ ‫פלסטין‬ ,‫והפלסטיני‬ ‫היהודי‬ – ‫עמים‬ ‫לשני‬ ‫זיקה‬ ‫אליה‬ ‫יש‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫ולכל‬ ‫ותרבותית‬ ,‫דתית‬ ,‫היסטורית‬ ‫במולדת‬ ‫שחי‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ .‫עמוקה‬ ‫שוות‬ ‫זכויות‬ ‫יש‬ ‫הזו‬ ‫המשותפת‬ ‫להתבסס‬ ‫חייב‬ ‫הסדר‬ ‫וכל‬ ,‫ובכבוד‬ ‫בשוויון‬ ,‫בחירות‬ ‫לחיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫ששני‬ ‫העובדה‬ ‫לנוכח‬ ‫הזכויות‬ ‫הבטחת‬ ‫על‬ ‫מדינות‬ ‫לשתי‬ ‫הפרדה‬ – ‫השולחן‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫הנמצאים‬ ‫אותנו‬ ‫ומובילים‬ ‫למימוש‬ ‫קרובים‬ ‫אינם‬ – ‫אחת‬ ‫ומדינה‬ .”‫חדש‬ ‫בחזון‬ ‫צורך‬ ‫שיש‬ ‫מאמינים‬ ‫אנחנו‬ .‫סתום‬ ‫למבוי‬ – ‫כאן‬ ‫החיים‬ ‫מהעמים‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ‫מאמינים‬ ‫“אנחנו‬ ‫במסגרת‬ ‫עצמית‬ ‫להגדרה‬ ‫זכות‬ – ‫ופלסטינים‬ ‫ישראלים‬ ‫יוכל‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫וחופשית‬ ‫ריבונית‬ ,‫עצמאית‬ ‫מדינה‬ ‫את‬ ‫ומכבדים‬ ‫מכירים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ .‫גורלו‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫הארץ‬ ‫חלקי‬ ‫לכל‬ ‫העמים‬ ‫שני‬ ‫לבני‬ ‫שיש‬ ‫העמוקה‬ ‫הזיקה‬ ‫חייב‬ ‫הסדר‬ ‫שכל‬ ‫ומאמינים‬ ,‫ישראל/פלסטין‬ ‫ארץ‬ ,‫הזו‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫שהגבולות‬ ‫מאמינים‬ ‫אנחנו‬ .‫הזו‬ ‫הזיקה‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫חופשית‬ ‫לתנועה‬ ‫פתוחים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫האלה‬ ‫המדינות‬ ‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫שיכבדו‬ ‫ובלבד‬ ,‫הצדדים‬ ‫משני‬ ‫אזרחים‬ ‫של‬ .”‫התושבים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫אצל‬ ‫גם‬ ‫חוזר‬ ‫משותפת‬ ‫כעיר‬ ‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫המעורבות‬ ‫גם‬ .‫אחת״‬ ‫מולדת‬ ,‫מדינות‬ ‫״שתי‬ ‫רושם‬ ‫ועושה‬ ‫חופף‬ ‫משותפים‬ ‫מוסדות‬ ‫וניהול‬ ‫בינלאומיים‬ ‫הפעילים‬ ‫בקרב‬ ‫קונצנזוס‬ ‫בהם‬ ‫שקיים‬ ‫נושאים‬ ‫שאלו‬ ‫הקונפדרטיבי‬ ‫הרעיון‬ ,‫מפתיע‬ ‫באופן‬ .‫קונפדרציה‬ ‫למען‬ ‫אחד‬ .‫הישראלי‬ ‫בשמאל‬ ‫וגם‬ ‫בימין‬ ‫גם‬ ‫קונים‬ ‫מוצא‬ ‫ראובן‬ ‫המדינה‬ ‫נשיא‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ ‫בעד‬ ‫החשובים‬ ‫הדוברים‬ >> ‫הרעיון‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫שבה‬ ‫עסקה‬ ‫כעל‬ ‫שלי‬ ‫מאוד‬ ‫משפרים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫שהישראלים‬ ‫לזה‬ ‫בתמורה‬ ‫בטחון‬ ‫מקבלים‬
 17. 17. 2016 ‫יוני‬ 17 -‫ישראלית‬ ‫קונפדרציה‬ ‫בעד‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫שהתבטא‬ ,‫ריבלין‬ ,‫מקוב‬ ‫הרצל‬ ‫גם‬ .‫הסכסוך‬ ‫לסיום‬ ‫שתביא‬ ‫פלסטינית‬ ‫כתב‬ ,‫העולמית‬ ‫בית”ר‬ ‫ויו”ר‬ ‫בגין‬ ‫מורשת‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫שפרסם‬ ‫במאמר‬ ,‫שמקוב‬ ‫אלא‬ .‫דומה‬ ‫קונפדרציה‬ ‫בזכות‬ ‫ירדן‬ ‫ממלכת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מכליל‬ ,NRG ‫באתר‬ 2010 ‫בשנת‬ .‫שכזו‬ ‫בקונפדרציה‬ ‫להיעשות‬ ‫יכול‬ ‫שטח‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫משותפת‬ ‫ריבונות‬ ‫החלת‬ ‫של‬ ‫כהחלה‬ ‫פשוט‬ ‫או‬ ,‫כה‬ ‫עד‬ ‫שתיארנו‬ ‫כפי‬ ‫כקונפדרציה‬ ‫ללימודי‬ ‫מהמחלקה‬ ‫הורביץ‬ ‫נמרוד‬ ‫ד”ר‬ .‫כפולה‬ ‫ריבונות‬ ‫וחבר‬ ‫בנגב‬ ‫בן-גוריון‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫הוא‬ ,‫ופלסטיניים‬ ‫ישראליים‬ ‫בין‬ ‫להידברות‬ ‫בקבוצה‬ ,‫“קונדומיניום‬ .‫ישראל-פלסטיני‬ ‫קונדומיניום‬ ‫למען‬ ‫פעיל‬ ,”‫מרחב‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫שולטות‬ ‫המדינות‬ ‫שתי‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫זה‬ ,‫ישראלים‬ ‫מונה‬ ‫בה‬ ‫חבר‬ ‫שהוא‬ ‫הקבוצה‬ .‫הורביץ‬ ‫אומר‬ ‫הם‬ 2014 ‫בשנת‬ .‫אירופיים‬ ‫ואינטקלטואלים‬ ‫פלסטינים‬ ‫(בתרגום‬ One Land – Two States ‫בשם‬ ‫ספר‬ ‫פרסמו‬ .‫משנתם‬ ‫את‬ ‫שפורש‬ )‫מדינות‬ ‫שתי‬ – ‫אחת‬ ‫ארץ‬ ,‫חופשי‬ ‫קבוצות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫הוקמו‬ ,‫אוסלו‬ ‫אחרי‬ ,‫האלפיים‬ ‫“בשנות‬ ‫יחסית‬ ‫התחלנו‬ ‫אנחנו‬ .‫לסכסוך‬ ‫פתרונות‬ ‫להציע‬ ‫שניסו‬ ‫האינתיפאדה‬ ‫בזמן‬ ‫התרחשה‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ‫ורוב‬ ‫מאוחר‬ ‫ימין‬ ‫אנשי‬ ‫בעיקר‬ ‫להביא‬ ‫היה‬ ‫הרעיון‬ .‫ואחריה‬ ‫השנייה‬ ‫זה‬ .‫פלסטינים‬ ‫עם‬ ‫אותם‬ ‫להפגיש‬ ‫לנסות‬ ,‫שמאל‬ ‫אנשי‬ ‫ולא‬ ‫ארץ‬ ‫על‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫כי‬ ‫מעניין‬ ‫משהו‬ ‫יצר‬ ‫הולך‬ ‫הימין‬ ‫כי‬ ,‫השמאל‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫אוהב‬ ‫הימין‬ ‫אחת‬ ‫שלא‬ ‫וזה‬ ,‫לתפיסתו‬ ‫משמעותי‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫להרוויח‬ ‫יוכלו‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫ירוויחו‬ ‫והפלסטינים‬ ,‫יישובים‬ ‫לפנות‬ ‫צריך‬ .”‫הפליטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המשותף‬ ‫לשטח‬ ‫להכניס‬ ‫השיבה‬ ‫זכות‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫בעצם‬ ‫אתה‬ ‫לאטרקטיבית‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫שהופך‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫“בדיוק‬ ‫את‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫הישראלים‬ ‫מבחינת‬ ‫אבל‬ .‫לפלסטינים‬ .”‫הטרייד-אוף‬ ‫זה‬ .‫בגדה‬ ‫הישארותם‬ ?‫תקדים‬ ‫לזה‬ ‫יש‬ ‫קטנים‬ ‫מקומות‬ ‫מאוד‬ ‫במעט‬ ‫פועל‬ ‫“קונדומיניום‬ .”‫באירופה‬ ‫קטנטנים‬ ‫באזורים‬ ‫כמו‬ ‫ומצומצמים‬ ?‫שלכם‬ ‫ההצעה‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫ומהם‬ ‫פתרון‬ ‫שייתן‬ ‫משהו‬ ‫כאן‬ ‫לעשות‬ ‫שאפשר‬ ‫חושב‬ ‫“אני‬ ,‫לפלסטינים‬ ‫שיש‬ ‫קשות‬ ‫טריטוריאליות‬ ‫לבעיות‬ ‫חלקי‬ ‫לקחת‬ ‫אפשר‬ .‫לעזה‬ ‫הגדה‬ ‫בין‬ ‫הנתק‬ ‫היא‬ ‫בהן‬ ‫והמובהקת‬ ‫מבחינה‬ ‫משותף‬ ‫לשטח‬ ‫אותו‬ ‫ולהפוך‬ ‫לעזה‬ ‫הגדה‬ ‫בין‬ ‫שטח‬ ‫שיש‬ ‫ממה‬ ‫אדמה‬ ‫יותר‬ ‫מייצרים‬ ‫כאילו‬ ‫אנחנו‬ .‫ריבונית‬ ‫מחילים‬ ,‫לעזה‬ ‫הגדה‬ ‫בין‬ ‫אוטוסטרדה‬ ‫בונים‬ ‫אם‬ .‫בפועל‬ ‫פארקים‬ ‫בניית‬ ‫ומקדמים‬ ‫בירושלים‬ ‫פלסטינית‬ ‫ריבונות‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫אפשר‬ ,‫מגורים‬ ‫בתוספת‬ ‫תעשייתיים‬ ‫ולשפר‬ ‫לשכלל‬ ‫עשוי‬ ‫זה‬ .‫אחוז‬ ‫בחמישים‬ ‫פלסטין‬ ‫של‬ .‫הגדה‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫להקפיץ‬ ‫ואפשר‬ ‫בעזה‬ ‫הנמל‬ ‫בדמות‬ ‫לים‬ ‫גישה‬ ‫לזה‬ ‫תוסיף‬ ‫מקבלים‬ ‫שהישראלים‬ ‫מה‬ .‫שלהם‬ ‫הכלכליות‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ .”‫יישובים‬ ‫לפנות‬ ‫לא‬ ‫האפשרות‬ ‫ואת‬ ‫בטחון‬ ‫זה‬ ?‫ביטחונית‬ ‫מבחינה‬ ‫לעבוד‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫לשמור‬ ‫צריכה‬ ‫שישראל‬ ‫היא‬ ‫ההערכה‬ ,‫הביטחוני‬ ‫“בהיבט‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ ‫כי‬ ‫מוחלט‬ ‫שוויון‬ ‫כאן‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ .‫יתרון‬ ‫על‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ .‫חיצוניים‬ ‫איומים‬ ‫מפני‬ ‫עליה‬ ‫שיגן‬ ‫צבא‬ ‫טיפול‬ ‫מבחינת‬ ‫אבל‬ ,‫משותפת‬ ‫תהיה‬ ‫השיטור‬ ‫שמערכת‬ ‫לא‬ ‫המערכת‬ .‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫יעבדו‬ ‫המערכות‬ ‫בטרור‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ,‫מצב‬ ‫בכל‬ .‫מערכת‬ ‫אותה‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫תאפשר‬ ‫ולא‬ ‫חיצוניים‬ ‫באויבים‬ ‫שמטפל‬ ‫צבא‬ ‫על‬ ‫תשמור‬ ,‫ביטחון‬ ‫כאמצעי‬ .‫דומות‬ ‫צבאיות‬ ‫יכולות‬ ‫לפלסטינים‬ ‫ממעטפת‬ ‫כחלק‬ ,‫מנאט”ו‬ ‫חלק‬ ‫תהיה‬ ‫הזאת‬ ‫הישות‬ ‫הביטחוניים‬ ‫שהצרכים‬ ‫היא‬ ‫ההנחה‬ .‫מרתיעה‬ ‫בינלאומית‬ ‫היא‬ ‫ההנחה‬ .‫לפלסטינים‬ ‫מאשר‬ ‫לישראלים‬ ‫חשובים‬ ‫יותר‬ ‫יהודית‬ ‫(כמדינה‬ ‫במרחב‬ ‫זר‬ ‫כאלמנט‬ ‫מרגישים‬ ‫שהיהודים‬ ‫עוינות‬ ‫תהיה‬ ‫תמיד‬ ‫ולכן‬ )‫א”ש‬ – ‫הערבי‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫בענייני‬ ‫עסוקים‬ ‫שפחות‬ ‫הפלסטינים‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ,‫כלפיהם‬ ‫והניצול‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫מנושאי‬ ‫מוטרדים‬ ‫יותר‬ ‫אלא‬ ,‫בטחון‬ .”‫שחוו‬ ‫מרגישים‬ ‫שהם‬ ‫הקטע‬ ‫מגיע‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ,‫גרינברג‬ ’‫פרופ‬ ‫עם‬ ‫בשיחה‬ ‫כמו‬ ‫ברמה‬ ‫פתרון‬ ‫מציעים‬ ‫“אנחנו‬ .‫למציאות‬ ‫חוזרים‬ ‫שבו‬ ‫כששני‬ .‫ההדדי‬ ‫האמון‬ ‫חוסר‬ ‫היא‬ ‫הבעיה‬ ‫אבל‬ ,‫הפרקטית‬ ‫הפתרון‬ ‫מה‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫היסטוריה‬ ‫שנות‬ ‫מאה‬ ‫יש‬ ‫העמים‬ ‫לשני‬ .‫המוצע‬ ‫הטכני‬ ‫שני‬ ‫אם‬ .‫לאפס‬ ‫שואפת‬ ‫להתפשר‬ ‫והנכונות‬ ‫דמים‬ ‫שפיכות‬ ‫גם‬ ‫להתפשר‬ ‫מוכנים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ,‫להתפשר‬ ‫מוכנים‬ ‫היו‬ ‫העמים‬ ‫לעמדה‬ ‫מגיע‬ ‫שאתה‬ ‫ברגע‬ .‫עמים‬ ‫לשני‬ ‫מדינות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫שהשיטה‬ ‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫מוכן‬ ‫שאתה‬ .”‫טובה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫דיבור‬ ‫כמו‬ ‫היום‬ ‫נשמע‬ ‫הישראלי-פלסטיני‬ ‫לסכסוך‬ ‫פתרון‬ ‫היא‬ ‫המציאות‬ ‫אבל‬ .‫התשעים‬ ‫משנות‬ ‫חולמים‬ ‫של‬ ‫היפי‬ ‫“כל‬ .‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫מציאות‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫חולמים‬ ‫שללא‬ ‫אומר‬ ,”‫אחרת‬ ‫מציאות‬ ‫לדמיין‬ ‫ביכולת‬ ‫תלוי‬ ‫פוליטי‬ ‫שינוי‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫לדמיין‬ ‫מסוגל‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫“אם‬ .‫גרינברג‬ ’‫פרופ‬ .‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫לדמיין‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫הדמיון‬ ‫בלי‬ ‫אבל‬ .‫ועוד‬ ‫גיוס‬ ,‫תמיכה‬ ,‫פוליטית‬ ‫יכולת‬ ‫צריך‬ ‫מרטין‬ ‫של‬ ‫הקלאסי‬ ‫בנאום‬ ‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ,‫לשנות‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫רבים‬ ‫שאנשים‬ ‫משום‬ ‫הצליחה‬ ‫שלו‬ ‫המהפכה‬ .‫קינג‬ ‫לות’ר‬ ‫הללו‬ ‫הרעיונות‬ ‫כרגע‬ ‫אמנם‬ ‫אז‬ .‫שלו‬ ‫הרעיונות‬ ‫עם‬ ‫הזדהו‬ ‫לחולל‬ ‫אפשר‬ ‫מהלך‬ ‫כשמתחילים‬ ‫אבל‬ ,‫הזויים‬ ‫נשמעים‬ .”‫חדשה‬ ‫מציאות‬
 18. 18. 17 ‫גליון‬ 18 ‫פשוט‬ ‫חשבון‬ ‫דמוקרטית‬ ‫ממשל‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫דמוקרטיה‬ ,‫בפרלמנט‬ ‫נציגיו‬ ‫את‬ ‫העם‬ ‫בוחר‬ ‫שבה‬ ,‫ישירה‬ ‫בלתי‬ ‫והצבעת‬ ‫הפוליטי‬ ‫שיוכם‬ ‫לפי‬ ‫אשר‬ ,‫המחוקקת‬ ‫הרשות‬ ‫ובסמכותם‬ )‫המבצעת‬ ‫(הרשות‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫ממנים‬ ,‫רוב‬ ‫דמוקרטיה‬ .‫חדשות‬ ‫בחירות‬ ‫קיום‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫גם‬ ‫חוקתית‬ ‫מונרכיה‬ ‫או‬ ‫רפובליקה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫פרלמנטרית‬ .)‫בלבד‬ ‫סמלי‬ ‫תפקיד‬ ‫המלוכה‬ ‫לבית‬ ‫(שבו‬ ‫באיגוד‬ ‫המאופיינת‬ ‫ריבונית‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫היא‬ ‫פדרציה‬ ‫ממשל‬ ‫תחת‬ ‫למחצה‬ ‫ריבוניות‬ ‫ארצות‬ ‫או‬ ‫אזורים‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬ ‫החלקים‬ ‫של‬ ‫הסטטוס‬ ,‫בפדרציה‬ .‫מרכזי‬ ‫חד‬ ‫בהחלטה‬ ‫להשתנות‬ ‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫חוקתי‬ ‫הוא‬ ‫הפדרציה‬ .‫המרכזי‬ ‫הממשל‬ ‫של‬ ‫צדדית‬ ‫לישויות‬ ‫שבה‬ ‫פדרציה‬ ‫של‬ ‫צורה‬ ‫היא‬ ‫קונפדרציה‬ ‫ועצמאות‬ ‫אוטונומיה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫מידה‬ ‫יש‬ ‫בה‬ ‫החברות‬ .‫המרכזי‬ ‫הפדרלי‬ ‫לשלטון‬ ‫ביחס‬ ‫ישירות‬ ‫בוחר‬ ‫הציבור‬ ‫שבה‬ ‫שיטה‬ ‫הוא‬ ‫נשיאותי‬ ‫משטר‬ ‫אינה‬ ‫בחירתו‬ .‫הנשיא‬ ‫קרי‬ ,‫המבצעת‬ ‫הרשות‬ ‫ראש‬ ‫את‬ ‫קבועה‬ ‫הנשיא‬ ‫של‬ ‫כהונתו‬ ‫תקופת‬ ,‫בפרלמנט‬ ‫רוב‬ ‫צריכה‬ ‫בתהליך‬ ‫אלא‬ ,‫להדיחו‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫והפרלמנט‬ ,‫מראש‬ ‫לבחירת‬ ‫בנוסף‬ .‫מסוימות‬ ‫עילות‬ ‫עקב‬ ‫פרוצדורלי‬ ‫לכן‬ .‫בפרלמנט‬ ‫נציגיו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫הציבור‬ ‫בוחר‬ ,‫הנשיא‬ ‫הרשות‬ ‫ועל‬ ‫יא‬‫הנש‬ ‫על‬ - ‫ל‬‫כפו‬ ‫השפעה‬ ‫מקור‬ ‫לציבור‬ .‫ת‬‫המחוקק‬ ‫את‬ ‫והשווינו‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫לזו‬ ‫דומה‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫בעלות‬ ‫דמוקרטיות‬ ‫מדינות‬ ‫עשר‬ ‫בחרנו‬ ‫בולטות‬ ‫ושווייץ‬ ‫בלגיה‬ ,‫הומוגנית‬ ‫די‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫המדינות‬ ‫שברוב‬ ‫בעוד‬ .‫השונות‬ ‫הממשל‬ ‫צורות‬ .‫הטרוגנית‬ ‫יותר‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫המתאימה‬ ‫השונה‬ ‫הממשל‬ ‫בצורת‬ ‫מיליון‬ 5 ‫מונרכיה‬ ‫חוקתית‬ ‫נורבגיה‬ ‫מיליון‬ 11 ‫דמוקרטיה‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫פורטוגל‬ ‫מיליון‬ 5.5 ‫רפובליקה‬ ‫נשיאותית‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫סינגפור‬ ‫מיליון‬ 10 ‫שוודיה‬ ‫מונרכיה‬ ‫חוקתית‬ ‫מיליון‬ 11.5 ‫פדרציה‬ ‫בעלת‬ ‫מונרכיה‬ ‫חוקתית‬ ‫בלגיה‬ ‫מיליון‬ 5.5 ‫רפובליקה‬ ‫נשיאותית‬ ‫יותר‬ ‫שהיא‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫מנשיאותית‬ ‫פינלנד‬ ‫מיליון‬ 11 ‫דמוקרטיה‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫יוון‬ ‫מיליון‬ 8 ‫רפובליקה‬ ‫קונפדרטיבית‬ ‫שווייץ‬ ‫מיליון‬ 10.5 ‫דמוקרטיה‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫צ׳כיה‬ ‫מיליון‬ 8 ‫דמוקרטיה‬ ‫פרלמנטרית‬ ‫ישראל‬ ‫מיליון‬ 5.5 ‫מונרכיה‬ ‫חוקתית‬ ‫דנמרק‬ ‫מויקיפדיה‬ ‫נלקחו‬ ‫הנתונים‬ *

מעורב

Views

Total views

235

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×