Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011 מזכר לממשלת ישראל בנושא סיבסוד החשמל הסולארי

1,944 views

Published on

תזכיר לישיבת הממשלה בנושא אישור מכסות להפקת אנרגיה מתחדשת

Published in: Education
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

2011 מזכר לממשלת ישראל בנושא סיבסוד החשמל הסולארי

 1. 1. ‫תזכיר בנושא הצעה להחלטה: מדיניות הממשלה בתחום הפקת‬ ‫1‬ ‫אנרגיה ממקורות מתחדשים‬ ‫מאת: בועז ארד‬ ‫הבעיה: קבלת ההחלטה תפגע בשכבות החלשות.‬‫מטרת החוק: הצעת החוק אמורה לממש יעד של הסבת 5 אחוזים של משק החשמל לשימוש‬‫ב"אנרגיה מתחדשת" עד לתאריך 13 בדצמבר 4102, הגדלה ל-01 אחוזים עד ל-1 בינואר 5102, ול-‬ ‫51 אחוזים עד ל-1 בינואר 0202.‬‫כדי להשיג יעד זה, ההצעה קובעת למעשה, שהשכבות החלשות, חסרי הדיור ודיירי בניה רוויה,‬ ‫יסבסדו בעלי וילות וגופים תעשייתיים גדולים.‬‫סבסוד צולב – הצעת החוק יוצרת מצב המנוגד לחקיקה במשק החשמל האוסרת על סבסוד צולב‬‫של צרכנים. במצב שייווצר עם קבלת החוק יתקיים סבסוד צולב - ועלותו תיפול למעמסה על‬‫מיעוטי האמצעים. המצב שייווצר הוא שחסרי הגגות ישלמו סובסדיה לבעלי הגגות המפעלים‬ ‫והנחלות.‬‫משק החשמל הישראלי מוערך במחזור כספי של 02 מיליארדי ש"ח. 03 אחוזים מהצריכה היא של‬‫צרכנים ביתיים. על פי נתוני האוצר עלות קבלת ההצעות למימון אנרגיה חלופית )היקרה יותר(‬‫תוביל לעלייה הדרגתית של %02-%51 בתעריף החשמל. כלל צרכני החשמל יאלצו לשלם 40.4‬‫מיליארד ש"ח נוספים. החלק היחסי הגדול ישולם על ידי צרכנים ביתיים קטנים שאין בבעלותם‬‫שטחי אדמה או גגות המאפשרים להתקין מתקני הפקת חשמל מסובסדים. המשמעות הכספית‬ ‫של עליית תעריפי החשמל בכ-%02 הינה תוספת של 027 ש"ח בחשבון החשמל השנתי, בממוצע.‬‫העשירונים הנמוכים יפגעו פגיעה מרבית, שכן ההוצאה היחסית של משק בית בעשירון התחתון‬‫על חשמל גבוהה פי-3 מאשר ההוצאה על מים, וגבוה יחסית לעומת ההוצאה על חשמל בעשירונים‬ ‫הגבוהים )ראה תרשים(.‬ ‫אחוז הוצאה כוללת לתצרוכת‬ ‫%5.5‬ ‫%0.5‬ ‫%5.4‬ ‫%0.4‬ ‫%5.3‬ ‫%0.3‬ ‫%5.2‬ ‫%0.2‬ ‫%5.1‬ ‫%0.1‬ ‫%5.0‬ ‫%0.0‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫עשירוני ם‬ ‫מים‬ ‫חשמל‬ ‫תקשורת קווי+ סלולר‬ ‫.‬ ‫1‬ ‫הערה: התזכיר נכתב לקראת ישיבת הממשלה שנערכה ביולי 1102, בה היתה הממשלה מתוכננת לקבוע מכסות‬ ‫מוגדלות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ע"פ החלטת ממשלה 0544, הצעה להחלטה כאן.‬ ‫1256848-906/‪http://www.slideshare.net/Anochi‬‬‫1‬
 2. 2. ‫בעיות נוספות‬‫יעדים בלתי סבירים - החוק מציב יעדים בלתי סבירים ללא בדיקה מספקת של התחשיבים.‬‫לימוד של הנסיון הבינלאומי מראה שהיעדים שהוצבו בוועידת קופנהגן אינם ריאליים ולא הושגו‬‫על ידי אף מדינה. לדוגמא: דו"ח שהוזמן על ידי קרן גון מויר בבריטניה מראה שתחנות הרוח‬‫מפיקות, באופן ממוצע, רק כ %52 מהיכולת הנומינלית שלהן כי הרוח לא תמיד נושבת, )והחשמל‬‫שהן מפיקות לרוב זמין בשעות שפל, כאשר הוא לא נחוץ(. במקרים רבים, בשעות שיא הן סיפקו‬‫רק %2-1 מהצריכה. הדבר אומר שלא ניתן לסמוך כלל על תחנות הרוח, אפילו לא עבור אחוז קטן‬ ‫2‬ ‫מהצריכה ושנדרשות תחנות גיבוי רגילות למלוא היקף הצריכה.‬‫פגיעה במקומות עבודה: על פי מחקר אקדמאי שנערך בספרד בה הושקעות משאבים רבים‬‫לקידום "אנרגיות מתחדשות" עולה כי ההשקעה מובילה לאבדן נטו של מקומות עבודה. המחקר‬‫שנערך על ידי ד"ר קאלדזה מגלה כי בניגוד להצהרות האופטימיות על יצירת מקומות עבודה, הרי‬‫שכל מגאווט חשמל ירוק מותקן גורם להרס של )בממוצע( כ- 82.5 מקומות עבודה בתעשיות‬‫אחרות המחיר אינו ייחודי לצורת היישום הספרדי, אלא הוא חלק מהמהות הטכנית של‬ ‫3‬ ‫האנרגיות הירוקות.‬‫תכנון לקוי של היקף ההשקעה הכספית - הנסיון מלמד כי ככל שננסה להתקרב ליעדים הלא‬‫ראליים נידרש להשקעה כספית הולכת וגדלה, שהיקפה אינו מחושב ואינו מצויין בתחשיבי‬‫החקיקה. הערכת תוספת העלות של 40.4 מילארד ש"ח של האוצר מתבססת על נתונים שאינם‬‫לוקחים בחשבון את הסיכונים הטמונים בהפקת חשמל ממקורות "מתחדשים" )אי יציבות‬ ‫האספקה ותלות בשיא האור או הרוח, ירידה ביעילות הציוד, גניבות ותחזוקה יקרה ועוד...(.‬‫עלות נוספת שאינה נלקחת בחשבון היא התשלומים שתאלץ חברת החשמל לשלם על מנת שלא‬‫יוזרם חשמל בשעות בהם יש עודף תפוקה. מקרים כאלו מתקיימים באירופה. בשעות השיא של‬‫פעילות רוח/ שמש יש לעיתים הפקת יתר של חשמל שהרשת אינה יכולה לקבל. לאחרונה‬‫התפרסם כי ממשלת סקוטלנד נאלצה לשלם מאות אלפי ליש"ט ליצרני חשמל "מתחדש" על מנת‬ ‫שלא להזרים את החשמל לרשת.‬ ‫2‬ ‫דו"ח מויר, ‪. http://www.jmt.org/assets/pdf/wind-report.pdf‬‬‫3‬ ‫‪Gabriel Calzada Alvares PhD, Study of the effects on employment of public aid to‬‬‫,9002 ‪renewable energy sources, University of Rey Juan Carlos, March‬‬‫. ‪http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf‬‬‫2‬
 3. 3. ‫על פי דיווח של סוכנות בלומברג, גם בצרפת נתקל הממשל בבעיות תקציביות לאחר שהובטחה‬‫סובסדיה להפקת חשמל סולארי. הממשל כבר הוריד את גובה הסובסידיה פעמיים על מנת למתן‬‫את הגרעונות התקציביים שנוצרו לאחר ש-3.1 מיליארד דולר שהוקצו לרכישת חשמל לא הספיקו‬‫וחברת החשמל הצרפתית נקלעה לחובות תופחים של כ-75 מיליארד דולר. 4 המצב הוביל לכך‬‫שצרפת הטילה הקפאה על הקמת מתקני הפקת אנרגיה סולרית עד לגיבוש תקנות חדשות בתחום.‬‫גם ספרד שניסתה לקדם את התחום נתקלה בבעיות, לאחר השקעות כבדות הסתבר כי העלות של‬‫חשמל ממקורות אנרגיה "מתחדשים" הינה כ-2 אחוזים ממקורות סולריים וכ-2 אחוזים‬‫מאנרגיית רוח הרי ש-21 אחוזים מכלל עלות הפקת האנרגיה בספרד מימנה את המגזר הסולרי‬ ‫5‬ ‫וכ-81 אחוזים את ההפקה מאנרגיית רוח, אלו כאמור תרמו יחד רק 4 אחוזים מהתפוקה.‬‫בספרד גם התגלתה הונאה של חיבור גנרטורים שהמשיכו את הזרמת החשמל הסולארי לרשת‬‫וגבו את המחיר היקר של חשמל ממקור "מתחדש" גם בלילה. ההונאה התגלתה רק משום‬‫שההזרמה נמשכה גם בשעות הלילה. אך לא נמצאה כל דרך למנוע הונאות אלו בשעות כאשר הן‬ ‫6‬ ‫מתרחשות בשעות היום.‬‫פגיעה בפיתוח משק האנרגיה – ההתפתחויות הטכנולוגיות בישראל ובעולם מאפשרות לנצל‬‫כמויות עצומות של גז ונפט שלא היו זמינות בעבר, מדובר על מקור אנרגיה מוכח ואמין שיש‬‫לפתחו וניתן לשכלל את אופן ניצולו על מנת לעמוד בתקנים המחמירים ביותר של ההגנה על‬ ‫4‬ ‫פצצת הזמן של החשמל הסולרי בצרפת, שירות בלומברג, 91 בינואר 1102,‬ ‫-‪http://www.bloomberg.com/news/2011-01-19/edf -s-solar-time-bomb-will-tick-on-after-france‬‬ ‫‪pops-renewables-bubble.html‬‬ ‫5‬ ‫חשמל סולרי בספרד על סף פשיטת רגל, בלומברג, -01-0102/‪http://www.bloomberg.com/news‬‬ ‫‪18/spanish-solar-projects-on-brink-of -bankruptcy-as-subsidy-policies-founder.html‬‬ ‫6‬ ‫דיווח של אל מונדו על הונאת החשמל הסולארי, אפריל 0102,‬ ‫‪http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/04/12/economia/1271063308.html‬‬‫3‬
 4. 4. ‫הסביבה. החוק המקודם בישראל מסבסד השקעות ב"אנרגיה מתחדשת" על חשבון השקעות‬ ‫בפיתוח טכנולוגיות לשימושים יעילים באנרגיית גז הזמינה והיעילה יותר.‬‫עלויות לא מתוכננות הפוגעות בעסקים במשק בשעות משבר: החוק המחייב את חברת החשמל‬‫לרכוש כמות נתונה של חשמל ממקורות "מתחדשים" אינו מותאם למצב בו יורדת כמות צריכת‬‫החשמל. אירוע כזה התרחש בישראל בשנת 8002, אז בשל משבר כלכלי עולמי והאטה בצריכה‬‫ירדה הצריכה הכללית בחשמל אך הרכישה של החשמל ממקורות "מתחדשים" נותרה בעינה‬‫כאשר החלק היחסי שלה גדל ומוביל להעמסת עלויות גדולה מן המתוכנן על כלל צרכני החשמל.‬ ‫עומס שהגביר עוד יותר את הקשיים שנבעו מן המשבר.‬‫4‬

×