Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Idf prison 2013

96 views

Published on

תנאי הכליאה בבתי הכלא הצבאיים בישראל 2013

Published in: Government & Nonprofit
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Idf prison 2013

 1. 1. ‫הכנסת‬ ‫מרכז‬‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫עמוד‬1‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫י‬,‫רושלים‬‫ב‬'‫ב‬‫אב‬"‫תשע‬‫ג‬ 9‫ב‬‫יולי‬3112 ‫כליא‬ ‫תנאי‬‫של‬ ‫ה‬‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫חיילים‬ ‫בראשות‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הציבור‬ ‫לפניות‬ ‫המיוחדת‬ ‫הוועדה‬ ‫בעבור‬ ‫נכתב‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬‫קול‬ ‫עדי‬ ‫הכנסת‬ ‫חברת‬‫לקראת‬ ‫בנושא‬ ‫דיון‬"‫ב‬ ‫ציבור‬ ‫פניות‬‫בבתי‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫כליאתם‬ ‫תנאי‬ ‫נושא‬-‫הצבאי‬ ‫הכלא‬‫ים‬‫לוועדה‬ ‫שהגיעו‬ ‫בפניות‬ ." ‫טענות‬ ‫עולות‬‫בדבר‬‫יחס‬‫לא‬‫הולם‬‫של‬‫ה‬‫סגל‬‫ב‬‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬,‫למשפחות‬ ‫והן‬ ‫הכלואים‬ ‫לחיילים‬ ‫הן‬ ‫המבקרות‬,‫התברואה‬ ‫ותנאי‬ ‫התשתיות‬ ‫מצב‬ ‫בדבר‬‫הלקויים‬‫כלכליים‬ ‫קשיים‬ ‫ובדבר‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המתלוננים‬ ‫שלטענת‬‫לכליאתם‬ ‫שהביאה‬ ‫לעריקות‬ ‫או‬ ‫לנפקדות‬ ‫הגורם‬ ‫היו‬. ‫סו‬‫גיות‬‫ב‬‫הכליאה‬ ‫תנאי‬‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫חיילים‬ ‫של‬‫השנתי‬ ‫בדוח‬ ‫בעבר‬ ‫נדונו‬01‫לשנת‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫של‬ ‫א‬ 3119)"‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫("מערך‬,.‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציבות‬ ‫של‬ ‫השוטפת‬ ‫פעילותה‬ ‫במסגרת‬ ‫נבדקות‬ ‫והן‬‫על‬ ‫כך‬‫התנהלו‬‫דיונים‬‫בנושא‬‫והב‬ ‫החוץ‬ ‫בוועדת‬‫י‬‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫טחון‬,1 ‫עולים‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫ובהקשר‬–‫בוועדת‬ ‫גם‬ .‫והתפוצות‬ ‫הקליטה‬ ,‫העלייה‬ ‫עוסק‬ ‫המסמך‬‫בסוגיות‬‫בבתי‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫לכליאתם‬ ‫הקשורות‬-‫סוהר‬)‫כליאה‬ ‫בסיסי‬ :‫(להלן‬ ‫צבאיים‬,‫ובכלל‬ ‫זה‬‫הסיבות‬‫לכליאתם‬‫עדכניים‬ ‫נתונים‬ ‫יובאו‬ ‫להלן‬ .‫על‬‫ו‬ ‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הכלואים‬ ‫החיילים‬ ‫מספר‬‫תובא‬ ‫הרחבה‬‫ב‬ ‫השכיחה‬ ‫העבירה‬ ‫שהיא‬ ,‫העריקות‬ ‫בסוגיית‬‫יותר‬‫נכלאים‬ ‫שבגינה‬‫תנאי‬ ‫יידונו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫חיילים‬ .‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫הביקורים‬ ‫ותנאי‬ ‫הכליאה‬ 1.‫הכלואים‬ ‫החיילים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫ונתונים‬ ‫רקע‬ ‫ב‬ ‫מוגדר‬ ‫בצה"ל‬ ‫והענישה‬ ‫השיפוט‬ ‫הליך‬‫חוק‬‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬,‫התשט"ו‬-1511,‫ו‬‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫בתקנות‬ ‫מטכ"ל‬ ‫ובפקודת‬‫והתקנות‬ ‫החוק‬ .‫מכוחו‬ ‫שהותקנו‬‫קובעים‬‫סו‬ ‫את‬‫ו‬ ‫העבירות‬ ‫גי‬‫את‬‫העונשים‬‫שאפשר‬ ‫להטיל‬‫בתי‬ ‫של‬ ‫סמכותם‬ ‫את‬ ,‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫של‬ ‫המסגרת‬ ‫את‬ ,-‫הדין‬‫בהם‬ ‫והמשמשים‬‫המשפט‬ ‫הליכי‬ ‫ואת‬ ‫גזר‬ ‫וביצוע‬-.‫הדין‬‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫מסדיר‬ ‫החוק‬‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫כליאה‬ ‫בתנאי‬,‫ו‬‫נהלים‬ ‫בהם‬‫בדבר‬ ‫כללי‬ ,‫למתקן‬ ‫מחוץ‬ ‫שהייה‬ ‫היתרי‬ ,‫עישון‬ ,‫ביקורים‬ ,‫מכתבים‬‫תנאים‬ ,‫בצינוק‬ ‫או‬ ‫הפרדה‬ ‫בתאי‬ ‫לכליאה‬ ‫ם‬ ‫לדוגמ‬ .‫הכליאה‬ ‫בזמן‬ ‫ואימונים‬ ‫לתעסוקה‬‫ה‬,‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫תקנות‬‫(בתי‬-‫התשמ"ז‬ ,)‫צבאיים‬ ‫סוהר‬-1991, :‫קובעות‬2 "‫הכר‬ ‫הכבילה‬ ‫כי‬ ‫ההוראה‬ ‫נותן‬ ‫סבור‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫באזיקים‬ ‫כלוא‬ ‫ייכבל‬ ‫לא‬‫ח‬‫פגיעה‬ ‫למניעת‬ ‫ית‬ 1 ‫למשל‬‫בצה"ל‬ ‫והכשרות‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ ‫והביטחון‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬,‫תופעת‬ ‫למיגור‬ ‫צה"ל‬ ‫"מדיניות‬ ‫בנושא‬ ‫דיון‬ ‫בבתי‬ ‫האלימות‬-,"‫הצבאיים‬ ‫הכלא‬32‫בנובמבר‬3111" ,‫והביטחון‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬ ;‫ה‬ ‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציב‬ ‫דוח‬ ‫הצגת‬-21‫לשנת‬ ‫העבודה‬3113,"19‫ביוני‬3112‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הכנסת‬ ‫תקנון‬ .‫פומביים‬ ‫אינם‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫והביטחון‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬ ‫דיוני‬ ,‫ככלל‬ ‫ו‬‫ה‬‫פרוטוקולים‬‫שלהם‬‫אינם‬‫פתוחים‬‫הרחב‬ ‫לציבור‬.:‫ראו‬‫הכנסת‬ ‫תקנון‬–‫והחלטות‬ ‫האתיקה‬ ‫כללי‬ ,‫נוהל‬ ‫בענייני‬ ‫החלטות‬ ‫סעיף‬ ,‫והפרוטוקולים‬ ‫הישיבות‬ ‫פומביות‬ :‫חמישי‬ ‫פרק‬ ,‫האתיקה‬ ‫ועדות‬131‫ל‬ ‫מעודכן‬ ,‫בהם‬ ‫ועיון‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫פומביות‬ ,-21 ‫במאי‬3113. 2 ‫סעיף‬00.‫בחוק‬ )‫(א‬
 2. 2. ‫עמוד‬3‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫למניע‬ ‫או‬ ,‫ברכוש‬ ‫או‬ ‫אחר‬ ‫באדם‬ ,‫בכלוא‬ ‫גופנית‬,‫בכתב‬ ‫תינתן‬ ‫באזיקים‬ ‫כלוא‬ ‫לכבול‬ ‫הוראה‬ ;‫בריחה‬ ‫ת‬ .‫נימוקים‬ ‫בצירוף‬" ‫כליאה‬ ‫מתקני‬ ‫שני‬ ‫לצה"ל‬:‫כליאה‬ ‫בסיס‬453‫(כלא‬ ‫בצריפין‬3,‫ש‬‫פלוגה‬ ‫בתוכו‬344‫לנשים‬‫כליאה‬ ‫ובסיס‬ ) 453‫לעתלית‬ ‫סמוך‬‫(כלא‬3).,‫כן‬ ‫כמו‬‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫ובבסיסי‬ ‫ביחידות‬ ‫מעצר‬ ‫חדרי‬ ‫יש‬. ‫על‬-‫צה"ל‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬‫שהועברו‬‫במענה‬‫ע‬‫ל‬‫פנייתנו‬,‫בשנת‬ ‫התקבלו‬3112)‫יוני‬ ‫(עד‬0,302‫חיילים‬‫וחיילות‬‫בבסיסי‬ ( ‫כליאה‬‫ובכללם‬‫ואסירים‬ ‫חבושים‬ ,‫עצירים‬3 .)‫בכלא‬2‫נקלטו‬2,112‫חיילים‬‫עצירים‬ ‫רובם‬ ,,‫ובכלא‬0‫נקלטו‬ 2,329‫חיילים‬.‫ואסירים‬ ‫חבושים‬ ‫רובם‬ ,4 ,‫ככלל‬‫שיבוץ‬‫החיילים‬‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬‫לפי‬ ‫נעשה‬‫השי‬ ‫מחוזות‬‫פוט‬ ‫ש‬‫הם‬‫נשפטו‬‫בהם‬‫אך‬ ,.‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בין‬ ‫העברה‬ ‫לבקש‬ ‫רשאי‬ ‫חייל‬‫ו‬‫גזר‬ ‫מתן‬ ‫עם‬ ,‫צה"ל‬ ‫לדברי‬ ,‫אולם‬-‫הדין‬ ‫יה‬‫י‬,‫מרכזי‬ ‫שיקול‬ ‫הפנויים‬ ‫הכליאה‬ ‫מקומות‬ ‫ו‬‫כדי‬‫הולמים‬ ‫כליאה‬ ‫תנאי‬ ‫לאפשר‬‫ואי‬-‫חריגה‬‫מהקיבולת‬ .‫המקסימלית‬5 ‫בשנת‬2412‫נקלטו‬‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬13,432‫חיילים‬6 –‫ירידה‬‫משנת‬3111‫אך‬‫משנת‬ ‫עלייה‬3111,‫ש‬‫בה‬‫נ‬‫קלט‬‫ו‬ 13,020‫חיילים‬‫ב‬‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬;10%‫מ‬‫ה‬‫בנפרד‬ ‫נספרת‬ ‫כניסה‬ ‫(כל‬ ‫אחת‬ ‫מפעם‬ ‫יותר‬ ‫לכלא‬ ‫נכנסו‬ ‫חיילים‬ )‫זה‬ ‫במניין‬.‫בשנת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬3111‫חלה‬‫מסוימת‬ ‫ירידה‬‫לעומת‬,‫קודמות‬ ‫שנים‬‫שנבע‬‫ה‬‫תקני‬ ‫של‬ ‫מהורדה‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכליאה‬7 ‫שי‬ ,‫בהמשך‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬‫עור‬‫העולים‬‫הכלואי‬ ‫בקרב‬‫ם‬‫גדול‬.‫כ‬-22%‫מקרב‬‫המתגייסים‬‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫יושבים‬‫בכלא‬‫שירותם‬ ‫במהלך‬ ‫לפחות‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬.8 2.‫חיילים‬ ‫לכליאת‬ ‫וסיבות‬ ‫חיילים‬ ‫נגד‬ ‫אישום‬ ‫כתבי‬ ‫הגשת‬ ‫ביחידות‬ ‫מנוהל‬ ‫המשמעתי‬ ‫ההליך‬ .‫פלילי‬ ‫והליך‬ ‫משמעתי‬ ‫הליך‬ :‫צבאיים‬ ‫שיפוט‬ ‫מסלולי‬ ‫שני‬ ‫יש‬‫בפיקוח‬ ‫מיוח‬ ‫יחידה‬‫ו‬ ,‫הצבאית‬ ‫בפרקליטות‬ ‫דת‬‫ההליך‬‫על‬ ‫מנוהל‬ ‫הפלילי‬-‫הפרקליטות‬ ‫שנתי‬ ‫בדוח‬ .‫הפרקליטות‬ ‫ידי‬ ‫מפרסמת‬‫בבתי‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫אישום‬ ‫סעיפי‬ ‫בדבר‬ ‫נתונים‬-‫הצבאיים‬ ‫הדין‬‫(ראו‬‫להלן‬)‫חלה‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫מהנתונים‬ . ‫מ‬ ‫חיילים‬ ‫נגד‬ ‫שהוגשו‬ ‫האישום‬ ‫כתבי‬ ‫במספר‬ ‫ירידה‬-1,290‫בשנת‬3111‫ל‬-3,912‫בשנת‬3113‫כן‬ ‫כמו‬ ., ‫בשנים‬ ‫העיקרי‬ ‫האישום‬‫אלו‬)‫(עריקות‬ "‫מהשירות‬ ‫"היעדר‬ ‫הוא‬,‫ובשנת‬( ‫הדוח‬2412)‫הוגשו‬2,121‫כתבי‬ ‫בג‬ ‫אישום‬‫מדובר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫זו‬ ‫עבירה‬ ‫ין‬‫בירידה‬‫של‬22%‫לשנת‬ ‫ביחס‬2411‫החיילים‬ ‫במספר‬‫ש‬‫מוגש‬‫נגדם‬ .‫עריקות‬ ‫בגין‬ ‫אישום‬ ‫כתב‬ 3 ‫עציר‬–‫בזמן‬ ‫מאסר‬ ‫לפני‬ ‫חייל‬‫נ‬ ‫שמתנהל‬‫בבית‬ ‫משפטי‬ ‫הליך‬ ‫גדו‬-‫הצבאי‬ ‫הדין‬.‫חבוש‬–‫משמעתי‬ ‫בדין‬ ‫שנשפט‬ ‫חייל‬‫על‬-‫ידי‬‫מפקד‬ :‫האלה‬ ‫מהעבירות‬ ‫אחת‬ ‫על‬ )‫שיפוט‬ ‫(קצין‬ ‫היחידה‬‫(העבירות‬ ‫צבאיות‬ ‫עבירות‬‫בסעיפים‬ ‫שנקבעו‬22‫עד‬123‫השיפוט‬ ‫לחוק‬ )‫הצבאי‬;‫תעבורה‬ ‫עבירות‬;‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫למניעת‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבירות‬;‫אנשי‬ ‫חובות‬ ‫בעניין‬ ‫ביטחון‬ ‫שירות‬ ‫תקנות‬ ‫על‬ ‫עבירות‬ ‫פעיל‬ ‫מילואים‬ ‫בשירות‬ ‫שאינם‬ ‫מילואים‬;‫בעלי‬ ‫צער‬ ‫חוקי‬ ‫על‬ ‫עבירות‬-.‫חיים‬‫שנות‬ ‫שלוש‬ ‫הוא‬ ‫משמעתי‬ ‫בהליך‬ ‫המרבי‬ ‫העונש‬ ‫ראו‬ .‫מאסר‬‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫חוק‬,‫התשט"ו‬-1933‫מטכ"ל‬ ‫פקודת‬ ;22.1213‫מ‬-30‫בפברואר‬1919.‫אסיר‬–‫בבית‬ ‫שנשפט‬ ‫חייל‬- ‫עב‬ ‫בגין‬ ‫הדין‬‫י‬‫עריקות‬ ‫רת‬‫או‬‫עב‬‫י‬‫פלילית‬ ‫רה‬. 4 ‫נתוני‬31‫ביוני‬3112,‫מכתב‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫בר‬ ‫רות‬ .1‫ביולי‬3112. 5 ‫על‬ ‫נשקלות‬ ‫וחריגות‬ ‫פרטניות‬ ‫בקשות‬-‫בתי‬ ‫של‬ ‫הבכיר‬ ‫הסגל‬ ‫ידי‬-,‫מכתב‬ ,‫הרמטכ"ל‬ ‫לשכת‬ ,‫זערור‬ ‫כרמית‬ .‫הכלא‬9‫ביולי‬3112. 6 ,‫מכתב‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫בר‬ ‫רות‬1‫ביולי‬3112. 7 ,‫הממוצע‬ ‫היומי‬ ‫הכלואים‬ ‫במספר‬ ‫ניכרת‬ ‫עלייה‬ ‫אולם‬ ,‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫הכניסות‬ ‫במספר‬ ‫מאוד‬ ‫קלה‬ ‫ירידה‬ ‫מזהים‬ ‫בצה"ל‬ ‫ומא‬ ,‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫יותר‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫נשארים‬ ‫הכלואים‬ ‫כלומר‬‫כדי‬ .‫קטן‬ ‫הקליטות‬ ‫מספר‬ ,‫קבועה‬ ‫נשארת‬ ‫שהקיבולת‬ ‫חר‬ ‫לשכת‬ ,‫זערור‬ ‫כרמית‬ .‫קלות‬ ‫עבירות‬ ‫בגין‬ ‫לחבושים‬ ‫יחידתיים‬ ‫משמר‬ ‫חדרי‬ ‫נפתחו‬ ‫כליאה‬ ‫במקומות‬ ‫מחסור‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ,‫מכתב‬ ,‫הרמטכ"ל‬9‫ביולי‬3112. 8 '‫מס‬ ‫פרוטוקול‬ ,‫והתפוצות‬ ‫הקליטה‬ ,‫העלייה‬ ‫ועדת‬139‫בכלא‬ ‫וישיבה‬ ‫"סיור‬ ,0,‫חיילי‬ ‫עם‬,"‫כלואים‬ ‫עולים‬ ‫ם‬32‫במר‬‫ס‬3111.
 3. 3. ‫עמוד‬2‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫הסיבות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫להלן‬‫להגשת‬‫בש‬ ‫חיילים‬ ‫נגד‬ ‫אישום‬ ‫כתבי‬‫נים‬3113-3111‫על‬-‫הצבאית‬ ‫הפרקליטות‬ ‫ידי‬.9 ,‫הצבאית‬ ‫הפרקליטות‬ ‫לדברי‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫מאסר‬ ‫בעונש‬ ‫מסתיימים‬ ‫האישום‬ ‫כתבי‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫משמעתי‬ ‫בהליך‬ ‫גם‬ ‫כליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫מגיעים‬ ‫חיילים‬‫לפי‬‫למפקדים‬ ‫שניתנת‬ ‫סמכות‬.10 ‫בשנים‬ ‫אישום‬ ‫סעיפי‬ ‫התפלגות‬2411-2412 ‫צה"ל‬ ‫נתוני‬ ‫להלן‬‫על‬‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫העבירות‬ ‫חתך‬,‫בהליכים‬ ‫והן‬ ‫משמעתיים‬ ‫בהליכים‬ ‫הן‬ ‫פליליים‬‫כלומר‬ ,‫יוני‬ ‫חודש‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ‫מעודכנים‬ ‫הנתונים‬ .‫הם‬‫של‬ ‫הראשונה‬ ‫במחצית‬ ‫הנעשה‬ ‫את‬ ‫משקפים‬ .‫השנה‬11 ‫עבירות‬ ‫חתך‬‫כלואים‬ ‫של‬‫בבסיסי‬‫ה‬‫כליאה‬‫יוני‬ ‫(עד‬2414) 9 ,‫הצבאית‬ ‫הפרקליטות‬‫לשנת‬ ‫פעילות‬ ‫דוח‬‫ה‬‫עבודה‬3113. 10 ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫הצבאית‬ ‫הפרקליטות‬2‫ביולי‬3112'‫הע‬ ‫ראו‬ ;2. 11 ,‫פנייתנו‬ ‫על‬ ‫תשובה‬ ‫מכתב‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫בר‬ ‫רות‬1‫ביולי‬3112.
 4. 4. ‫עמוד‬2‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫ג‬ ‫והנפקדים‬ ‫העריקים‬ ‫שיעור‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫אלו‬ ‫מנתונים‬ ‫גם‬‫דול‬‫ל‬ ‫יחד‬ ‫ומגיע‬ ,‫העבירות‬ ‫לשאר‬ ‫ביחס‬-01%‫מכלל‬ ‫המגיע‬ ‫החיילים‬ ‫שיעור‬ .‫הכלואים‬ ‫החיילים‬‫ים‬,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫תעבורה‬ ‫עבירות‬ ‫בגין‬ ‫לכלא‬‫קטן‬‫הרבה‬‫יותר‬ .‫אלו‬ ‫עבירות‬ ‫בגין‬ ‫המוגשים‬ ‫האישום‬ ‫כתבי‬ ‫ממספר‬ ‫לדברי‬‫ה‬ ‫המשטרה‬ ‫קצין‬,)‫(קמצ"ר‬ ‫הראשי‬ ‫צבאית‬‫בכלא‬ ‫הכליאה‬ ‫תקופת‬‫צבאי‬‫היא‬‫ע‬‫ל‬-‫פי‬‫רוב‬‫עד‬‫יש‬ .‫שנה‬ ‫בתי‬ ‫שירות‬ ‫עם‬ ‫הסדר‬-‫הסוהר‬‫לבתי‬ ‫להעביר‬ ‫המאפשר‬-‫האזרחיים‬ ‫הסוהר‬(‫באמצעות‬‫מ‬ ‫ועדה‬‫י‬‫בראשות‬ ‫נהלית‬ ‫צבאי‬ ‫שופט‬)‫ש‬ ‫חיילים‬‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫מאסר‬ ‫עליהם‬ ‫נגזר‬.‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫בגין‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫לדברי‬‫ענף‬ ‫ראש‬ ‫כליאה‬‫ב‬‫קמצ‬‫"ר‬,‫חודשיים‬ ‫היא‬ ‫עריק‬ ‫חייל‬ ‫של‬ ‫הכליאה‬ ‫תקופת‬-.‫וחצי‬ ‫חודשיים‬12 4.‫ה‬‫רקע‬‫ה‬‫ו‬ ‫דמוגרפי‬‫ה‬‫סוציו‬-‫הכלואים‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫אקונומי‬ ‫לסיבות‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫הציבור‬ ‫לפניות‬ ‫לוועדה‬ ‫שהגיעו‬ ‫בפניות‬‫לשליחת‬‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫חיילים‬ ‫ה‬ ‫ולרקע‬‫ו‬ ‫דמוגרפי‬‫ה‬‫סוציו‬-‫אקונומי‬‫של‬‫הם‬.‫כדי‬‫זו‬ ‫בסוגיה‬ ‫להרחיב‬‫צה"ל‬ ‫נתוני‬ ‫להלן‬ ‫יוצגו‬‫ע‬‫ל‬‫חיילים‬ .‫מגוריהם‬ ‫מקום‬ ‫ולפי‬ ‫השירות‬ ‫תקופת‬ ‫לפי‬ ,‫גילם‬ ‫לפי‬ ‫בפילוח‬ ‫כלואים‬13 ‫ה‬ ,‫שלהלן‬ ‫התרשימים‬ ‫בשני‬ ‫המוצגים‬ ‫מהנתונים‬‫נוגעים‬‫לשנת‬3112‫כלואים‬ ‫שמספר‬ ‫עולה‬ ,‫גדול‬‫מגיע‬ ‫יותר‬ ,‫לשירות‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫בחצי‬ ‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬‫ו‬‫ג‬ ‫שיעור‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫הגילים‬ ‫חתך‬‫דול‬‫בני‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ 31-19. ‫כלואים‬ ‫חיילים‬‫ב‬‫ל‬ ‫פילוח‬‫פי‬‫שירות‬ ‫תקופת‬‫יוני‬ ‫(עד‬2414) ‫יוני‬ ‫(עד‬ ‫גיל‬ ‫לפי‬ ‫בפילוח‬ ‫כלואים‬ ‫חיילים‬2414) 12 '‫מס‬ ‫פרוטוקול‬ ,‫והתפוצות‬ ‫הקליטה‬ ,‫העלייה‬ ‫ועדת‬139‫וי‬ ‫"סיור‬ ,‫בכלא‬ ‫שיבה‬0,,"‫כלואים‬ ‫עולים‬ ‫חיילים‬ ‫עם‬32‫במר‬‫ס‬3111.
 5. 5. ‫עמוד‬3‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫י‬ ‫לפי‬ ‫בפילוח‬ ‫הכלואים‬ ‫החיילים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫נבחרים‬ ‫נתונים‬ ‫יוצגו‬ ‫להלן‬‫י‬‫המוצגים‬ ‫הנתונים‬ .‫מגוריהם‬ ‫שוב‬ ‫בתרשים‬‫נוגעים‬‫ל‬-23‫קבוצו‬ ‫(או‬ ‫היישובים‬‫שמתגוררים‬ )‫היישובים‬ ‫ת‬‫בהם‬31‫כלואים‬‫לפחות‬;‫של‬ ‫מספרם‬ ‫שאר‬‫הכלואים‬‫המתגוררים‬ ,‫ב‬‫הארץ‬ ‫יישובי‬ ‫שאר‬,‫הוא‬1,111. ‫לפי‬ ‫בפילוח‬ ‫כלואים‬ ‫חיילים‬‫יישוב‬‫מגורים‬‫יוני‬ ‫(עד‬2414) *‫את‬ ‫מציין‬ ‫בסוגריים‬ ‫המספר‬‫ה‬‫אשכול‬‫ה‬‫חברתי‬-.‫יישוב‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬14 **‫הערי‬‫ם‬‫מדורגות‬ ‫אינן‬‫לפי‬‫התושבים‬ ‫מספר‬‫בהן‬‫או‬‫לפי‬‫החיילים‬ ‫מספר‬‫מ‬‫עיר‬ ‫כל‬‫ה‬‫משרתים‬‫בצה"ל‬. ‫בתשובתו‬‫ע‬‫ל‬‫פנייתנו‬‫ציין‬‫ב‬ ‫מתגוררים‬ ‫הכלואים‬ ‫שמחצית‬ ‫עולה‬ ‫מהנתונים‬ ‫כי‬ ‫צה"ל‬-13‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫נוסף‬ .‫במדינה‬‫אפשר‬ ‫כך‬ ‫על‬‫בתרשים‬ ‫לראות‬‫כי‬‫ב‬ ‫המתבלטים‬ ‫אחרים‬ ‫מקומות‬ ‫כמה‬ ‫יש‬‫מספר‬‫ה‬‫כלואים‬ ‫ה‬‫ג‬‫דול‬,‫בהם‬‫הדרוזי‬ ‫היישובים‬ ‫כגון‬‫י‬.‫ודימונה‬ ‫רמלה‬ ,‫ם‬‫ב‬ ‫די‬ ‫לא‬‫לקבוע‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬‫שיש‬‫קשר‬‫חד‬-‫בין‬ ‫משמעי‬ ‫הסוציו‬ ‫החתך‬ ‫לבין‬ ‫ועריקות‬ ‫נפקדות‬ ‫בגין‬ ‫בכלא‬ ‫הישיבה‬-,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫אקונומי‬‫ו‬ ,‫גורמים‬ ‫כמה‬‫מבקר‬ ‫בהם‬ ‫המדינה‬‫בעבר‬ ‫הציגו‬ ,‫ממצאים‬‫על‬‫קשר‬‫כ‬‫לכלואים‬ ‫בנוגע‬ ‫בייחוד‬ ,‫זה‬‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬‫כ‬ ,‫שיידון‬ ‫פי‬ ‫להלן‬ ‫בהרחבה‬.15 ‫בשנת‬3119‫ל‬ ‫שאלונים‬ ‫חלוקת‬ ‫שכללה‬ ‫בדיקה‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ערך‬-313.‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫כלואים‬‫בנוגע‬ ‫ל‬‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫רקע‬‫עלה‬‫כי‬..."‫חלק‬‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫מפעילות‬16 ‫לטיפול‬ ‫מוקדש‬ ‫שבשנת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫בכלואים‬3119‫הייתה‬‫שנת‬ ‫לעומת‬ ‫בשיעורם‬ ‫ירידה‬3111‫זה‬ ‫שיעור‬ , ‫על‬ ‫שעומד‬ ,‫בצה"ל‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫לשיעורם‬ ‫ביחס‬ ‫גבוה‬ ‫עדיין‬3.9%‫כ‬ .-91%‫בני‬ ‫מהחיילים‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫שנכלאו‬ ,‫האתיופית‬ ‫העדה‬3111.‫אחת‬ ‫מפעם‬ ‫למעלה‬ ‫לכלא‬ ‫חזרו‬ ,‫המובילה‬ ‫העיקרית‬ ‫הסיבה‬ ‫מהשירו‬ ‫ההיעדרות‬ ‫היא‬ ‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫אותם‬‫משפחתיים‬ ‫מקשיים‬ ‫כתוצאה‬ ‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫הצבאי‬ ‫ת‬ 13 ,‫מכתב‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫בר‬ ‫מרות‬ ‫נמסרו‬ ‫שלהלן‬ ‫התרשימים‬ ‫בשלושת‬ ‫הנתונים‬1‫ביולי‬3112‫למחצית‬ ‫מעודכנים‬ ‫והם‬ , ‫שנת‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬3112. 14 ‫באשכול‬1‫הכלכלי‬ ‫שמצבם‬ ‫יישובים‬ ‫נמצאים‬-‫ובאשכול‬ ‫ביותר‬ ‫הגרוע‬ ‫הוא‬ ‫חברתי‬11–‫יישובים‬.‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הוא‬ ‫שמצבם‬ ‫החברתי‬ ‫"המדד‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬-‫כלכלי‬3119.‫א‬ ‫לוח‬ ,"1–‫א"ב‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬–,‫מדד‬ ‫ערך‬ ‫אוכלוסייה‬ ,‫לאשכול‬ ‫שיוך‬ ,‫דירוג‬,‫המדד‬ ‫לחישוב‬ ‫המשמשים‬ ‫המשתנים‬ ‫לפי‬ ‫ודירוג‬ ‫התקן‬ ‫ציון‬ ,‫המשתנים‬ ‫ערכי‬,‫הודעה‬ ‫לעיתונות‬,2‫באפריל‬3112. 15 ‫בטבלה‬ ‫המופיעים‬ ‫מהיישובים‬ ‫בחלק‬–‫קריית‬ ,‫רמלה‬ ,‫חדרה‬ ,‫אשקלון‬ ,‫רחובות‬ ,‫נתניה‬-‫קריית‬ ,‫עפולה‬ ,‫גת‬-‫ויבנה‬ ‫מלאכי‬– ( ‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫שיעור‬3%‫ל‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ :‫ראו‬ .‫אתיופיה‬ ‫עולי‬ ‫של‬ )‫ומעלה‬,‫סטטיסטיקה‬"‫בישראל‬ ‫אתיופיה‬ ‫יוצאי‬ ‫קהילת‬– ‫הסיגד‬ ‫חג‬ ‫לרגל‬ ‫נתונים‬ ‫לקט‬,"‫לעיתונות‬ ‫הודעה‬,13‫בנובמבר‬3113. 16 ‫גחל"ת‬(‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫חזרה‬ ‫גיוס‬)‫ש‬ ‫כלואים‬ ‫לחיילים‬ ‫תמיכה‬ ‫מערך‬ ‫הוא‬‫על‬ .‫צבאי‬ ‫לשירות‬ ‫חזרתם‬ ‫בתהליך‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫מטרתו‬- ‫של‬ ‫סיכויו‬ ,‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫באתר‬ ‫ההגדרות‬ ‫פי‬‫כלוא‬ ,‫עריקות‬ ‫בגין‬ ‫כלוא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫גדלים‬ ‫גחל"ת‬ ‫ממערך‬ ‫תמיכה‬ ‫לקבל‬ ‫כלוא‬ .‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫לחזור‬ ‫מוטיבציה‬ ‫בעל‬ ‫או‬ ‫לחודש‬ ‫מעל‬‫הועלו‬‫אי‬ ‫בדבר‬ ‫טענות‬-‫וב‬ ,‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫נוהלי‬ ‫מיסוד‬‫ייחוד‬‫עיגון‬ ‫הסמ‬‫א‬ ‫של‬ ‫הקבע‬ ‫בהוראות‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫כויות‬,‫כ"א‬‫בעיקר‬‫ב‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬‫ל‬‫שנת‬3119‫הע‬ ‫(ראה‬'1.)
 6. 6. ‫עמוד‬0‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫מאוד‬ ‫חמורים‬ ‫וכלכליים‬‫מבני‬ ‫הכלואים‬ ‫את‬ ‫ולעודד‬ ‫לקדם‬ ‫שמטרתה‬ ‫פעילות‬ ‫מתקיימת‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ . ‫תקין‬ ‫צבאי‬ ‫לשירות‬ ‫לחזור‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬".)‫במקור‬ ‫לא‬ ‫(ההדגשה‬17 ‫והתפוצות‬ ‫הקליטה‬ ,‫העלייה‬ ‫ועדת‬ ‫התכנסה‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬ ‫בעקבות‬‫לדי‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬‫בנושא‬ ‫ון‬.‫בישיבה‬ ‫שרמייסטר‬ ‫אלי‬ ‫תא"ל‬ ‫ואמר‬ ‫פתח‬," ‫כי‬ ,‫ראשי‬ ‫חינוך‬ ‫קצין‬91%‫מהכלואים‬‫הם‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫מקרב‬ .‫עריקים‬11%‫ח‬ ‫יוצאי‬ ‫מקרב‬...‫עריקות‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫שוב‬ ‫זה‬ ‫העמים‬ ‫בר‬‫עריקות‬ ‫ביצעו‬ ‫הכלואים‬ ‫מרבית‬ .‫צבאיות‬ ‫מעבירות‬ ‫כתוצאה‬ ‫לא‬ .‫מבית‬ ‫כלכליות‬ ‫מבעיות‬ ‫כתוצאה‬.‫בבית‬ ‫צרות‬‫ש‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬-33%‫מבני‬ ‫מרקע‬ ‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫כלכליות‬ ‫להטבות‬ ‫שזכאים‬ ‫כאלה‬ ‫הם‬ ‫בצה"ל‬ ‫שמשרתים‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫סוציו‬-‫לכליאה‬ ‫בסוף‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ,‫מהשירות‬ ‫להיעדרות‬ ,‫עריקות‬ ‫לביצוע‬ ‫מרכזית‬ ‫סיבה‬ ‫זו‬ .‫נמוך‬ ‫אקונומי‬" )‫במקור‬ ‫לא‬ ‫(ההדגשה‬.18 ‫כי‬ ‫שרמייסטר‬ ‫תא"ל‬ ‫ציין‬ ‫דבריו‬ ‫בהמשך‬‫הב‬ ‫גורמי‬‫י‬‫תקציבים‬ ‫משקיעים‬ ‫טחון‬‫ב‬‫דיור‬ ‫הטבות‬,‫מענקים‬ , '‫וכו‬ ‫חג‬ ‫תווי‬ ,‫לחו"ל‬ ‫חיוג‬ ‫כרטיסי‬‫בעבור‬.‫חדשים‬ ‫ועולים‬ ‫בודדים‬ ‫חיילים‬‫נוסף‬‫כך‬ ‫על‬‫ה‬ ‫של‬ ‫בישיבה‬ ,‫ו‬‫ועדה‬ ‫במרס‬3111‫הנחיה‬ ‫הוציא‬ ‫אכ"א‬ ‫ראש‬ ‫כי‬ ‫צוין‬‫ה‬‫מחייבת‬‫לתקופה‬ ‫אחת‬ ‫אתיופי‬ ‫ממוצא‬ ‫חייל‬ ‫כל‬ ‫לראיין‬ ‫על‬ ‫קצרה‬-‫בדרגת‬ ‫מפקד‬ ‫ידי‬‫רב‬-.‫ומעלה‬ ‫סרן‬‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫אצל‬ ‫בית‬ ‫ביקורי‬ ‫לערוך‬ ‫המפקדים‬‫בני‬ ‫החיילים‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬.19 ‫ל‬ ‫גם‬ ‫ומשפחותיהם‬ ‫מחיילים‬ ‫מגיעות‬ ‫בנושא‬ ‫פניות‬‫חם‬ ‫"בית‬ ‫עמותת‬‫חייל‬ ‫לכל‬",‫ה‬‫סיוע‬ ‫מעניקה‬.‫לחיילים‬ ‫מנכ"לי‬ ‫לדברי‬‫מעל‬ ,‫העמותה‬ ‫ת‬14,444‫מדי‬ ‫המשרתים‬ ‫ממצבת‬ ‫(כשליש‬ ‫חיילים‬‫חיילים‬ ‫חלקם‬ ,)‫שנה‬ ‫בו‬‫כלכלי‬ ‫לסיוע‬ ‫בקשה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫הגישו‬ ,‫דדים‬.‫מ‬ ‫יתרה‬‫זו‬,‫עודכן‬ ‫לא‬ ‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫החודשי‬ ‫השכר‬ ‫ב‬-12‫האחרונות‬ ‫השנים‬.‫מסביר‬ ‫הדבר‬‫לדבריה‬‫מדוע‬‫רוב‬‫סיבות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מתרחשים‬ ‫העריקות‬ ‫מקרי‬ .‫בבית‬ ‫כלכליים‬ ‫קשיים‬ ‫או‬ ‫החייל‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫כלכליות‬20 ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫פנינו‬‫א‬‫ל‬‫הב‬ ‫משרד‬‫י‬.‫טחון‬‫ה‬ ‫בלשכת‬‫אינה‬ ‫תקין‬ ‫שירות‬ ‫לבצע‬ ‫שלא‬ ‫הבחירה‬ ‫כי‬ ‫ציינו‬ ‫רמטכ"ל‬ ‫על‬ ‫מקובלת‬‫יה‬‫א‬ ,‫מלא‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫ומסיימים‬ ‫להתגייס‬ ‫בוחרים‬ ‫כלכליות‬ ‫בעיות‬ ‫עם‬ ‫חיילים‬ ‫אלפי‬ ‫שכן‬ ,‫ם‬‫ף‬ ‫צו‬ ‫עוד‬ .‫לחימה‬ ‫בתפקידי‬‫כלכליים‬ ‫בקשיים‬ ‫התנהגותם‬ ‫את‬ ‫תולים‬ ‫לכלא‬ ‫המגיעים‬ ‫רבים‬ ‫חיילים‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ‫ין‬ ‫ומשפחתיים‬,‫צה"ל‬ ‫אך‬‫מענה‬ ‫"נותן‬‫ונדרשת‬ ‫ובמידה‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫נבחנת‬ ‫טענה‬ ‫כל‬ ...‫לפרט‬ ‫מיטבי‬ ‫(תנאי‬ ‫ת"ש‬ ‫טיפול‬ ‫השלמת‬"‫הרלוונטי‬ ‫הפרט‬ ‫צורכי‬ ‫למול‬ ‫מקצועי‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫הדבר‬ ,‫בכלא‬ )‫שירות‬.21 3.‫הכליאה‬ ‫תנאי‬ 3.1.‫ו‬ ‫הכליאה‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫עדויות‬‫על‬‫הכלואים‬ ‫החיילים‬ ‫בזכויות‬ ‫פגיעה‬ ‫ב‬ ‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציבות‬ ‫של‬ ‫השנתיים‬ ‫בדוחות‬‫עשו‬‫ועולים‬ ‫חוזרים‬ ‫האחרון‬ ‫ר‬‫קשים‬ ‫ממצאים‬‫על‬‫תנאי‬ ‫ה‬‫כליא‬‫ה‬,‫חיילים‬ ‫של‬‫וכן‬‫על‬‫המשרתים‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫תנאי‬‫ב‬‫סגל‬‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬.‫במוסף‬ ,‫למשל‬ ‫משנת‬ ‫לדוח‬ ‫מיוחד‬3112‫לתנאי‬ ‫בנוגע‬ ‫מטרידים‬ ‫ממצאים‬ ‫עלו‬ ‫בנציבות‬ ‫שטופלו‬ ‫רבות‬ ‫בקבילות‬ ‫כי‬ ‫צוין‬ 17 ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬‫שנתי‬ ‫דוח‬01‫לשנת‬ ‫א‬3119‫ינואר‬ ,"‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫"מערך‬ ,3111. 18 ‫והתפוצות‬ ‫הקליטה‬ ,‫העלייה‬ ‫ועדת‬" ,‫עולים‬ ‫הצבאי‬ ‫בכלא‬ ‫מהאסירים‬ ‫שליש‬–‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬ ‫מתוך‬,"33‫בפב‬‫רואר‬3111. 19 '‫מס‬ ‫פרוטוקול‬ ,‫והתפוצות‬ ‫הקליטה‬ ,‫העלייה‬ ‫ועדת‬139‫בכלא‬ ‫וישיבה‬ ‫"סיור‬ ,0,"‫כלואים‬ ‫עולים‬ ‫חיילים‬ ‫עם‬ ,32‫במר‬‫ס‬3111. 20 ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,"‫חייל‬ ‫לכל‬ ‫חם‬ ‫"בית‬ ‫עמותת‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫שפר‬ ‫שפרה‬33‫ביוני‬3112. 21 ,‫מכתב‬ ,‫הרמטכ"ל‬ ‫לשכת‬ ,‫זערור‬ ‫כרמית‬9‫ביולי‬3112.
 7. 7. ‫עמוד‬1‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫ה‬‫כליא‬‫ה‬,‫במחבוש‬ ‫חיילים‬ ‫של‬‫כדי‬ ‫עד‬‫חריג‬‫ה‬‫מ‬‫או‬ ‫מטכ"ל‬ ‫פקודות‬‫מ‬.‫קצמ"ר‬ ‫הוראות‬22 ‫בדוח‬23‫לשנת‬3110 ,‫אזיקה‬ ‫באמצעי‬ ‫גורף‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫סגל‬ ‫של‬ ‫נוקשה‬ ‫יחס‬ ‫על‬ ‫מצביעות‬ ‫כלואים‬ ‫קבילות‬ ‫כי‬ ‫נכתב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬‫לא‬‫לכלואים‬ ‫שניתן‬ ‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ‫באיכות‬ ‫חוזרים‬ ‫ליקויים‬ ‫ועל‬ ‫באלימות‬ ‫הגובל‬ ‫בכוח‬ ‫סביר‬ ‫הרפואה‬ ‫שירותי‬ ‫ובזמינות‬‫ב‬.‫עבורם‬‫צוין‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫תפקידים‬ ‫הממלאים‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫מוצדקות‬ ‫קבילות‬ ‫שנמצאו‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬‫בנוגע‬‫לתנאי‬‫ה‬‫שירות‬‫שלה‬.‫ם‬23 ‫ה‬ ‫הממצאים‬ ‫עלו‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫בבדיקת‬‫אלה‬: ‫ל‬‫נוכח‬‫הפי‬ ‫התשתית‬‫ז‬‫ביוב‬ ‫והצפת‬ ‫חשמל‬ ‫הפסקות‬ ,‫הכליאה‬ ‫במתקני‬ ‫הירודה‬ ‫והתברואתית‬ ‫ית‬ ‫בתנ‬ ‫ומצטברת‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬ ‫נגרמת‬ ,‫תדירות‬‫לכך‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכליאה‬ ‫אי‬‫מתווספת‬‫צפיפות‬ ‫כליאה‬ ‫במקומות‬ ‫ממחסור‬ ‫הנובעת‬. ‫את‬ ‫הולם‬ ‫שאינו‬ ‫באופן‬ ‫באזיקים‬ ‫נכבלים‬ ‫אסירים‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬‫(בתי‬ ‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫תקנות‬-‫סוהר‬ ‫התשמ"ז‬ ,)‫צבאיים‬-1991. ‫הבי‬ ‫רבים‬ ‫אסירים‬‫ע‬‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫חוסר‬ ‫ו‬‫מ‬‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ‫רמת‬‫ש‬‫קיבלו‬. ‫רבים‬ ‫אסירים‬‫הצבאיים‬ ‫הסנגורים‬ ‫עם‬ ‫מהקשר‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫חוסר‬ ‫הביעו‬‫לזמינותם‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫ולנגישותם‬. ‫כגון‬ ,‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫פגיעה‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫נמצאה‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫בעונש‬ ‫להקלה‬ ‫בבקשות‬ ‫בטיפול‬ ‫מזמני‬ ‫חריגה‬‫התשובה‬ ‫קבלת‬‫ה‬‫נדרש‬.‫ים‬ ‫והב‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫בישיבת‬‫י‬‫טחון‬‫הדוח‬ ‫בעקבות‬ ‫שנערכה‬‫ח‬ ‫ציינה‬‫הכנסת‬ ‫ברת‬‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬" ‫כי‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫האלימות‬ ‫תופעת‬‫בבתי‬ ‫התאים‬ ‫גודל‬-‫אינ‬ ‫הכלא‬‫ו‬‫עומד‬‫סטנדרט‬ ‫בשום‬ ‫בי‬‫ן‬-‫לאומי‬."‫בהמשך‬‫אמר‬‫לשעבר‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫קצין‬)‫(קמצ"ר‬‫בראל‬ ‫מיקי‬ )'‫(במיל‬ ‫תא"ל‬‫שיש‬ ‫ל‬ ‫דחוף‬ ‫צורך‬‫את‬ ‫שפץ‬‫בתי‬-‫ה‬‫סוהר‬‫הצבאיים‬‫ב‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ושיש‬‫כלואים‬ ‫מדריכי‬‫משרתי‬ ‫שיהיו‬‫קבע‬, ‫בראל‬ .‫התגייסו‬ ‫שרק‬ ‫חיילים‬ ‫ולא‬‫טען‬‫כי‬"‫י‬‫יתכן‬‫ש‬‫מל‬ ‫אותם‬ ‫לגייס‬ ‫צריך‬ ‫שלא‬ ‫חיילים‬ ‫ישנם‬‫כ‬‫תחילה‬,‫למרות‬ ‫העם‬ ‫צבא‬ ‫שאנחנו‬."24 ‫שהג‬ ‫עמדה‬ ‫בנייר‬"‫חייל‬ ‫לכל‬ ‫חם‬ ‫"בית‬ ‫עמותת‬ ‫ישה‬‫בנושא‬ ‫הדיון‬ ‫לקראת‬ ‫הציבור‬ ‫לפניות‬ ‫לוועדה‬‫צוין‬‫כי‬ ‫ב‬‫לעמות‬ ‫הגיעו‬ ‫האחרונות‬ ‫שנים‬‫ה‬‫ש‬ ‫במהלך‬ ‫מאסר‬ ‫עונשי‬ ‫שריצו‬ ‫חיילים‬ ‫מאת‬ ‫רבות‬ ‫תלונות‬‫י‬‫הצבאי‬ ‫רותם‬ ‫ב‬ ‫הכליאה‬ ‫תנאי‬ ‫בדבר‬‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬‫ו‬‫בדבר‬‫מאסר‬ ‫עונש‬ ‫לריצוי‬ ‫אותם‬ ‫שהביאו‬ ‫הנסיבות‬‫המתלוננים‬ . ‫גם‬ ‫דיווחו‬‫התעללות‬ ‫על‬‫של‬‫מפקדים‬‫בכלא‬,‫זוטרים‬‫ו‬‫בכירים‬.‫כאחד‬25 22 ‫קבילות‬ ‫נציב‬,‫החיילים‬‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציבות‬ ‫דוח‬21–‫התשע"ב‬ ‫מיוחד‬ ‫מוסף‬–3111‫לציון‬ ‫מיוחד‬ ‫מוסף‬ ,21,‫לנציבות‬ ‫שנה‬ ‫מאי‬3113. 23 .‫שם‬ 24 ‫והביטחון‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬,‫הדובר‬ ‫הודעות‬" ,‫את‬ ‫לבחון‬ ‫לשעבר‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ '‫ק‬ ‫את‬ ‫מינה‬ ‫אכ"א‬ '‫שר‬ ‫הגיוני‬ ‫לא‬ :‫רגב‬ ‫מירי‬ ‫ח"כ‬ ‫בתי‬ ‫בנושא‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דוח‬-‫הצבאיים‬ ‫הכלא‬‫מישיבת‬ ,"‫והכשרות‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ ‫והביטחון‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫המשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ברא‬ ‫בצה"ל‬‫בנושא‬ ‫רגב‬ ‫מירי‬ )'‫(במיל‬ ‫תא"ל‬ ‫ח"כ‬ ‫שות‬"‫בבתי‬ ‫האלימות‬ ‫תופעת‬ ‫למיגור‬ ‫צה"ל‬ ‫מדיניות‬-‫הצבאיים‬ ‫הכלא‬,"32 ‫בנובמבר‬3111. 25 ‫עמותת‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫שחר‬ ‫שפרה‬"‫חייל‬ ‫לכל‬ ‫חם‬ ‫בית‬,"‫עמדה‬ ‫נייר‬‫שנמסר‬‫ח‬ ‫בראשות‬ ‫הציבור‬ ‫לתלונות‬ ‫לוועדה‬‫הכנסת‬ ‫ברת‬‫עדי‬ ‫קול‬,‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬ ,30‫ביוני‬3112.
 8. 8. ‫עמוד‬9‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ 3.2.‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫הביקור‬ ‫תנאי‬ ‫באתר‬‫האינטרנט‬‫של‬‫מפורטים‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬‫נ‬‫ו‬‫כליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הביקור‬ ‫הלי‬.‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בימים‬ ‫ב‬ ‫השהות‬‫ה‬ ‫בסיס‬‫כל‬‫י‬‫א‬‫ה‬‫יש‬‫בנ‬ ‫הבדלים‬‫ו‬‫לגברים‬ ‫נשים‬ ‫בין‬ ‫הביקורים‬ ‫הלי‬:‫כלוא‬‫סדיר‬ ‫בשירות‬‫לקבל‬ ‫רשאי‬ ,‫כליאה‬ ‫ימי‬ ‫שבעה‬ ‫לאחר‬ ‫ראשון‬ ‫ביקור‬‫ואילו‬‫וחייל‬ ‫כלואים‬ ‫מילואים‬ ‫אנשי‬‫ים‬‫סדיר‬‫ים‬‫נשו‬‫אים‬‫לקבל‬ ‫זכאים‬ ‫ביקור‬‫כליאה‬ ‫ימי‬ ‫שלושה‬ ‫לאחר‬ ‫ראשון‬;‫ו‬ ‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫כלואה‬‫בשירות‬‫ל‬ ‫רשאית‬ ‫מילואים‬‫קבל‬‫ביקור‬ ‫לאחר‬ ‫ראשון‬29.‫שעות‬:‫כאחד‬ ‫ונשים‬ ‫גברים‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫הכללים‬ ‫שאר‬‫ביקור‬ ‫לקבל‬ ‫רשאי‬ ‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫חייל‬ ,‫לשבועיים‬ ‫אחת‬‫ואילו‬.‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫ביקור‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫מילואים‬ ‫חייל‬ ‫ה‬ ‫את‬‫ביקור‬‫ה‬‫ראשון‬‫ל‬ ‫יש‬‫תאם‬‫עם‬‫הכליאה‬ ‫בסיס‬‫באמצעות‬‫הביקור‬ ‫את‬ .‫העיר‬ ‫קצין‬‫ים‬‫הבא‬‫ים‬‫אפשר‬‫לתאם‬ ‫ישירות‬‫עם‬‫הביקורים‬ ‫אחראי‬‫בכלא‬.‫בו‬ ‫מבקרים‬ ‫לארבעה‬ ‫מוגבל‬ ‫הביקור‬-‫ב‬‫זמ‬‫ן‬‫גיל‬ ‫עד‬ ‫(ילדים‬10‫אינם‬ )‫המבקרים‬ ‫במניין‬ ‫נכללים‬,‫והוא‬‫נמשך‬21.‫דקות‬‫שני‬ ‫לקבל‬ ‫רשאי‬ ‫פרודים‬ ‫או‬ ‫גרושים‬ ‫הוריו‬ ‫אשר‬ ‫כלוא‬ .‫נפרדים‬ ‫ביקורים‬‫ה‬‫ביקורים‬‫בכלא‬2‫ו‬‫ב‬‫כלא‬0‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ‫בשבוע‬ ‫יומיים‬ ‫מתקיימים‬,‫ובפלוג‬‫ה‬211 ‫בכלא‬2)‫(נשים‬–'‫א‬ ‫בימים‬-.‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ‫שעתיים‬ ‫במשך‬ '‫ה‬‫להביא‬ ‫רשאיות‬ ‫המבקרים‬ ‫משפחות‬ )‫עוגיות‬ ,‫(חטיפים‬ ‫סגורות‬ ‫באריזות‬ ‫מזון‬ ‫ופריטי‬ ‫משקאות‬‫יורשה‬ ‫לא‬ ‫הכלוא‬ ‫החייל‬ ‫אך‬ ,‫ל‬‫עמו‬ ‫קחת‬‫פרי‬ ‫את‬‫טי‬ ‫המזון‬‫ל‬‫הביקור‬ ‫תום‬ ‫אחר‬‫המבקרים‬ .‫רשאים‬‫ל‬ ‫למסור‬‫הכלוא‬ ‫משפחתם‬ ‫קרוב‬‫אישיים‬ ‫פריטים‬‫(חפצים‬ ‫ש‬ ‫אישיים‬‫מותר‬‫נישואין‬ ‫טבעת‬ ,‫משפחתיות‬ ‫תמונות‬ ‫כגון‬ ,‫לכלא‬ ‫להכניסם‬‫בגדים‬ ,)‫ומצעים‬.26 ‫במענה‬‫ע‬‫ל‬ ‫על‬ ‫שאלתנו‬‫הביקורים‬ ‫תנאי‬‫פתוח‬ ‫במתחם‬ ‫מתנהלים‬ ‫המשפחות‬ ‫ביקורי‬ ‫כי‬ ‫צה"ל‬ ‫השיב‬‫ו‬‫בתוך‬ ‫מסודר‬ ‫הכלי‬ ‫מתחם‬‫לשבת‬ ‫ורשאים‬ ‫שולחן‬ ‫מוקצה‬ ‫משפחה‬ ‫לכל‬ .‫אה‬‫סביבו‬.‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫ארבעה‬ ‫ועוד‬ ‫הכלוא‬27 1.‫כלואים‬ ‫חיילים‬ ‫בתלונות‬ ‫הטיפול‬ ‫לשם‬‫המס‬ ‫הכנת‬‫ביקשנו‬ ‫מך‬‫מ‬‫ו‬ ‫הצבאית‬ ‫הסניגוריה‬‫מ‬‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציבות‬,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫באמצעות‬ , ‫על‬ ‫מידע‬.‫כלואים‬ ‫חיילים‬ ‫בתלונות‬ ‫הטיפול‬ ‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציב‬‫ממונה‬‫על‬‫ה‬‫החיילים‬ ‫כלל‬ ‫בקבילות‬ ‫לטיפול‬ ‫זהה‬ ‫בנוהל‬ ‫כלואים‬ ‫בקבילות‬ ‫טיפול‬. ‫ה‬‫כלוא‬‫ה‬ ‫אל‬ ‫פונה‬‫נציב‬‫על‬-‫פי‬‫מטכ"ל‬ ‫פקודת‬22.1220,‫קבילתו‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫ועליו‬‫סגורה‬ ‫במעטפה‬ ‫בכתב‬ ‫על‬ ‫מטופלות‬ ‫כלואים‬ ‫קבילות‬ .‫משפחה‬ ‫מקרובי‬ ‫גם‬ ‫מתקבלות‬ ‫פניות‬ .‫לנציבות‬-‫בבירור‬ ‫המתמחה‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫למשטר‬ ‫הנוגעות‬ ‫קבילות‬,‫הקבילה‬ ‫פרטי‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫לברר‬ ‫רשאית‬ ‫הנציבות‬ .‫כליאה‬ ‫ולבסיסי‬ ‫הצבאית‬ ‫ה‬ ‫תשתית‬ ‫על‬ ‫תלונות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫בייחוד‬ ,‫הכליאה‬ ‫בבסיס‬ ‫לבקר‬ ‫ואף‬ ‫בירור‬ ‫מפגשי‬ ‫לערוך‬ ,‫עדויות‬ ‫לגבות‬ ‫מפקד‬ ‫יחסי‬ ‫ממערכת‬ ‫להתרשמות‬ ‫דרישה‬ ‫או‬ ‫לקויה‬ ‫היגיינה‬ ,‫רעועה‬-.‫ביחידה‬ ‫פקוד‬‫מברר‬ ‫אינו‬ ‫הנציב‬ ‫קבילות‬,‫מסוימות‬‫כג‬‫ון‬‫ש‬ ‫קבילות‬‫חורגות‬‫סמכותו‬ ‫מתחום‬‫או‬‫ש‬ ‫קבילות‬.‫לבירור‬ ‫עילה‬ ‫על‬ ‫מצביעות‬ ‫אינן‬ ‫המעלות‬ ‫קבילות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬‫חשד‬‫ל‬‫עבירה‬‫הנתונים‬ ‫עניינים‬ ‫או‬ ‫וגנבה‬ ‫שחיתות‬ ,‫תקיפה‬ ,‫התעללות‬ ‫(למשל‬ )‫שיפוט‬ ‫בהליכי‬‫את‬ ‫מעבירה‬ ‫הנציבות‬ ,‫לידי‬ ‫הטיפול‬‫ה‬‫הראשי‬ ‫הצבאי‬ ‫פרקליט‬.‫קבילות‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫יובאו‬ ‫להלן‬ ‫על‬‫כליאה‬ ‫ובסיסי‬ ‫כליאה‬.‫חיילים‬ ‫קבילות‬ ‫מנציבות‬ ‫שהתקבלו‬ 26 ‫המשטרה‬,‫הצבאית‬‫ותשובות‬ ‫שאלות‬–‫כליאה‬:‫כניסה‬ ‫תאריך‬ ,32‫ביוני‬3112. 27 ,‫מכתב‬ ,‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ,‫בר‬ ‫רות‬1‫ביולי‬3112.
 9. 9. ‫עמוד‬9‫מתוך‬9 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בשנים‬ ‫כלואים‬ ‫חיילים‬ ‫קבילות‬2411-241228 ‫כליאה‬ ‫בסיס‬45324112412‫יוני‬ ‫עד‬2414 ‫שהתקבלו‬ ‫קבילות‬ ‫סה"כ‬120322 ‫מוצדקות‬ ‫שנמצאו‬ ‫קבילות‬ ‫סה"כ‬393311 ‫כליאה‬ ‫בסיס‬45324112412‫יוני‬ ‫עד‬2414 ‫שהתקבלו‬ ‫קבילות‬ ‫סה"כ‬292339 ‫מוצדקות‬ ‫שנמצאו‬ ‫קבילות‬ ‫סה"כ‬101011 ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫מהטבלה‬‫בכלא‬ ‫הכלואים‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫הקבילות‬ ‫מספר‬2‫ב‬ ‫גדול‬‫ניכרת‬ ‫מידה‬‫של‬ ‫הקבילות‬ ‫ממספר‬ ‫בכלא‬ ‫הכלואים‬ ‫חיילים‬0.,‫זאת‬ ‫עם‬‫ה‬ ‫מספר‬‫קבילות‬‫של‬‫קטן‬ ‫הכלואים‬ ‫החיילים‬‫ביחס‬‫ל‬‫הקבילות‬ ‫כלל‬ ‫שה‬‫וגשו‬‫לנציבות‬29 ‫המקרי‬ ‫לחומרת‬ ‫ביחס‬ ‫וגם‬‫ש‬ ‫ם‬‫נזכרו‬‫החיילים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫להפרת‬ ‫הנוגעים‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ,‫בנציבות‬ ‫צבאית‬ ‫ומשטרה‬ ‫כלואים‬ ‫בירור‬ ‫צוות‬ ‫ראש‬ ‫לדברי‬ .‫הכלואים‬‫חל‬‫הכליאה‬ ‫בתנאי‬ ‫הן‬ ‫מתמיד‬ ‫שיפור‬ ‫בתלונות‬ ‫הטיפול‬ ‫במהירות‬ ‫והן‬‫על‬-.‫הצבאית‬ ‫במשטרה‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬30 ‫כי‬ ‫נציין‬‫ב‬‫דוח‬‫הצבאית‬ ‫הפרקליטות‬ ‫של‬ ‫השנתי‬‫לשנת‬3113‫נאמר‬‫ש‬‫ב‬ ‫כשל‬ ‫יש‬‫בין‬ ‫קשר‬‫ה‬‫חיילים‬‫האסורים‬ ‫ל‬‫סנגוריה‬‫הצבאית‬.‫ל‬‫הדוח‬ ‫פי‬,‫בבתי‬ ‫כלואים‬-‫ה‬‫סוהר‬‫לפנות‬ ‫רשאים‬ ‫האזרחיים‬‫א‬‫ל‬‫בתי‬-‫המשפט‬ ‫המחוזיים‬‫בכל‬‫לתנאי‬ ‫הנוגעים‬ ‫הנושאים‬‫ה‬‫כליא‬‫אולם‬ ,‫שלהם‬ ‫ה‬.‫דומה‬ ‫כתובת‬ ‫אין‬ ‫הצבאיים‬ ‫לכלואים‬ ,‫לפיכך‬,‫בדוח‬ ‫נכתב‬‫הסנגוריה‬ ‫פנתה‬‫הצבאית‬ ‫התביעה‬ ‫אל‬ ‫הצבאית‬‫כדי‬‫הנושא‬ ‫להסדרת‬ ‫אפשרויות‬ ‫לבחון‬. ‫ה‬ ‫בהמשך‬‫דוח‬,‫הפעילות‬ ‫לשנת‬ ‫המטרות‬ ‫סימון‬ ‫במסגרת‬3112,‫הצבאית‬ ‫הסנגוריה‬‫ציינה‬‫כי‬‫ל‬‫צורך‬‫הבטחת‬ ‫מיטבי‬ ‫שירות‬‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הסנגוריה‬ ‫תפעל‬ ‫לסנגורים‬ ‫הכלואים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫ושיפור‬‫הביקורים‬ ‫מתכונת‬ ‫לשיפור‬ .‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬31 ‫טשנר‬ ‫נעמה‬ :‫כתיבה‬ ‫יובל‬ :‫אישור‬‫ו‬‫ורגן‬ "‫הכנסת‬ ‫"דברי‬ ‫מערכת‬ :‫לשונית‬ ‫עריכה‬ 28 ‫יולי‬ ,‫פקס‬ ,‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציב‬ ,‫לנציב‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬ ,‫עוז‬ ‫שרון‬ ‫סא"ל‬3112. 29 ‫בשנת‬3111‫לשירות‬ ‫מועמדים‬ ,‫קבע‬ ‫בשירות‬ ‫חיילים‬ ,‫מילואים‬ ‫חיילי‬ ,‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫(חיילים‬ ‫חיילים‬ ‫קבילות‬ ‫לנציבות‬ ‫הוגשו‬ )‫ואזרחים‬ ‫ביטחון‬0,921‫ובשנת‬ ,‫קבילות‬3113–0,901,‫החיילים‬ ‫קבילות‬ ‫נציב‬ :‫ראו‬ .‫קבילות‬‫התשע"ג‬ ‫שנתי‬ ‫דוח‬-3113‫הודפס‬ , ‫במאי‬3112. 30 ‫נציבות‬ ,‫הדר‬ ‫אליהו‬ )‫(מילואים‬ ‫אל"ם‬,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫החיילים‬ ‫קבילות‬9‫ביולי‬3112. 31 ,‫הצבאית‬ ‫הפרקליטות‬‫לשנת‬ ‫פעילות‬ ‫דוח‬‫ב‬‫עבודה‬3113'‫עמ‬ ,19.

×