Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hernia

 • Login to see the comments

Hernia

 1. 1. Abdominal Wall Hernias בקעים של דופן הבטן
 2. 2. הגדרה <ul><li>בלט של איבר תוך ביטני דרך פגם בדופן הבטן </li></ul>
 3. 4. סוגים <ul><li>בקע מפשעתי – Inguinal Hernia </li></ul><ul><li>בקע פמורלי – Femoral Heria </li></ul><ul><li>בקע טבורי – Umbilical Hernia </li></ul><ul><li>בקע בצלקת ניתוחית – Incisional (Ventral) Hernia </li></ul><ul><li>Epigastric Hernia </li></ul><ul><li>Spigelian Hernia </li></ul><ul><li>Lumbar Hernia </li></ul>
 4. 7. אזורי חולשה בדופן הבטן <ul><li>מפשעה ( Groin ) </li></ul><ul><li>טבור </li></ul><ul><li>Linea Alba </li></ul><ul><li>Semilunar Line (of Spieghel) </li></ul><ul><li>צלקות ניתוחיות (Surgical Incision) </li></ul>
 5. 8. סימפטומים - כללי <ul><li>בלט אסימפטומטי </li></ul><ul><li>כאב באזור הבקע </li></ul><ul><li>כאבי בטן </li></ul><ul><li>בחילות / הקאות </li></ul><ul><li>סימני חסימת מעי </li></ul><ul><li>סימני צחיחות </li></ul><ul><li>פריטוניטיס </li></ul><ul><li>&quot; הגודל לא קובע &quot; </li></ul>
 6. 9. סיבוכים - כללי <ul><li>כליאה </li></ul><ul><li>חסימת מעי </li></ul><ul><li>נמק מעי / שחלה / אומנטום וכו ' </li></ul><ul><li>פרפורציה </li></ul><ul><li>פריטוניטיס </li></ul><ul><li>מוות </li></ul>
 7. 11. Diastasis Recti
 8. 13. מושגים <ul><li>Reducible Hernia </li></ul><ul><li>Irreducible Hernia </li></ul><ul><li>Incarcerated Hernia </li></ul><ul><li>Strangulated Hernia </li></ul>
 9. 14. Umbilical Hernia <ul><li>סיווג </li></ul><ul><li>מולד </li></ul><ul><li>נרכש </li></ul><ul><li>אפידמיולוגיה </li></ul><ul><li>שכיח יותר בנשים </li></ul><ul><li>שכיח ב - Infants </li></ul><ul><li>גורמי סיכון </li></ul><ul><li>השמנת יתר </li></ul><ul><li>הריונות חוזרים </li></ul><ul><li>מיימת </li></ul>
 10. 18. 3 שבועות לאחר תיקון בקע טבורי
 11. 19. Epigastric Hernia <ul><li>בקע באזור ה - Linea Alba מעל הטבור </li></ul><ul><li>ב - 80% יוצא מעט שמאלה לקו הלבן </li></ul><ul><li>נובע מחולשה מולדת של הקו הלבן </li></ul><ul><li>5% - 3% מהאוכלוסייה הבוגרת </li></ul><ul><li>פי 3 בגברים </li></ul><ul><li>20% - 15% הישנות הבקע במקום התיקון , מתחתיו או מעליו </li></ul><ul><li>לרוב irreducible </li></ul>
 12. 20. Groin Hernias <ul><li>Inguinal Hernia </li></ul><ul><li>Femoral Hernia </li></ul>
 13. 21. אנטומיה של המפשעה
 14. 22. Inguinal Hernia <ul><li>קלסיפיקציה </li></ul><ul><li>מולד </li></ul><ul><li>נרכש </li></ul><ul><li>ישיר (Direct I.H) – חודר לתעלה המפשעתית דרך הדופן האחורית </li></ul><ul><li>בלתי ישיר (Indirect I.H) – חודר לתעלה המפשעתית דרך הטבעת הפנימית </li></ul><ul><li>זיהוי באמצעות ה - Inferior Epigastric Artery </li></ul><ul><li>Inguino-Scrotal Hernia </li></ul>
 15. 25. אפידמיולוגיה של בקעים במפשעה <ul><li>אתר הבקע השכיח ביותר </li></ul><ul><li>75% מהבקעים מופיעים במפשעה </li></ul><ul><li>בכל הגילים ובשני המינים </li></ul><ul><li>בקע מפשעתי שכיח יותר בצד ימין </li></ul><ul><li>גברים שכיח פי 25 מנשים </li></ul><ul><li>Male Incidence 3% - 4% </li></ul><ul><li>שכיחות עולה עם הגיל </li></ul><ul><li>שכיחות סיבוכים ( כליאת הבקע ) עולה עם הגיל </li></ul><ul><li>Strangulation מתרחש ב : 3% – 1.3% מהבקעים </li></ul><ul><li>רוב הבקעים הכלואים – Indirect Inguinal Hernias </li></ul><ul><li>בקע פמורלי – שיעור הכליאות הגבוה ביותר מכל הבקעים (20% - 5%) </li></ul>
 16. 26. המשך אפידמיולוגיה של בקעים במפשעה <ul><li>בקעים ישירים שכיחים יותר במבוגרים , נדירים בילדים , צעירים ובנשים </li></ul><ul><li>בקעים ישירים בד &quot; כ דו &quot; צ </li></ul><ul><li>בקעים ישירים בד &quot; כ לא עוברים כליאה </li></ul>
 17. 27. הסיכוי לכליאה של בקעים במפשעה <ul><li>תלוי בסוג ובמשך </li></ul><ul><li>Inguinal Hernia – 2.8% לאחר 3 חודשים מהתפתחות הבקע ועולה ל 4.5% לאחר שנתיים </li></ul><ul><li>Femoral Hernia – 22% לאחר 3 חודשים , 45% לאחר 21 חודשים </li></ul>
 18. 30. פתוגנזה של בקע מפשעתי <ul><li>בקע מולד – האשכים מלווים בפריטונאום (Process Vaginalis) בעת ירידתם לשק האשכים בעובר . במקרה ושק זה לא נסגר לאחר הלידה , ומעי חודר דרכו , נוצר בקע </li></ul><ul><li>פגיעה במנגנון סגירת הפתח הפנימי ע &quot; י שרירי הבטן בעת עלית הלחץ התוך ביטני ו / או פגיעה במנגנון התכווצות ה - Cremaster Muscle אשר מושך את תוכן התעלה אל חלל הבטן </li></ul><ul><li>גיל וחלשת ה - Fascia Transversalis </li></ul><ul><li>מאמץ גופני קיצוני </li></ul><ul><li>השמנת יתר </li></ul><ul><li>עלית לחץ תוך ביטני ממושכת : </li></ul><ul><li>1. שיעול כרוני ( COPD ) </li></ul><ul><li>2. BPH והפרעה במתן שתן </li></ul><ul><li>3. עצירות ממושכת ( קרצינומה חוסמת באופן חלקי ) </li></ul>
 19. 31. מושגים <ul><li>Pantalon Hernia – בקע ישיר ובלתי ישיר באותו צד על גבי ה - Inferior Epigastic Artery המפריד בניהם </li></ul><ul><li>Richter Hernia – חדירת דופן אחת בלבד של לולאת מעי לשק הבקע אשר גורם לנמק של הדופן כסיבוך שכיח ( ולא חסימת מעי ) </li></ul>
 20. 32. סימפטומים <ul><li>מלאות / נפיחות באזור המפשעה גדלה בעת שיעול או מאמץ גופני </li></ul><ul><li>כאב באזור המפשעה לעיתים קורן לאשך </li></ul>
 21. 33. אבחנה <ul><li>בדיקה ידנית בעמידה או שכיבה ושיעול </li></ul><ul><li>החדרת האצבע דרך הפתח החיצוני אל תוך התעלה המפשעתית </li></ul><ul><li>סונר מפשעות </li></ul>
 22. 34. אבחנה מבדלת <ul><li>בקע פמורלי / בקע מפשעתי </li></ul><ul><li>הגדלת בלוטות לימפה </li></ul><ul><li>Varicocelle </li></ul><ul><li>Hydrocelle </li></ul><ul><li>Funicocelle – שריד של ה - Process Vaginalis אשר נסגר בגובה הטבעת ומשאיר כיס ריטונאום קטן המפריש נוזלים המצטברים בתוכו . הביטוי – גוש במפשעה שאינו ניתן להחזרה </li></ul>
 23. 40. טיפול <ul><li>Open Hernioplasty </li></ul><ul><li>ללא רשת </li></ul><ul><li>עם רשת </li></ul><ul><li>Laparoscopic Hernioplasty </li></ul><ul><li>שיעורי ההישנות לאחר תיקון : 20% - 15% </li></ul>
 24. 41. תיקון בקע מפשעתי בלפרוסקופיה
 25. 44. תיקון פתוח ללא רשת
 26. 45. תיקון פתוח עם רשת
 27. 47. בקע בצלקת הניתוחית <ul><li>Incisional Hernia </li></ul><ul><li>Ventral Hernia </li></ul><ul><li>POVH (Post Operative Ventral Hernia) </li></ul>
 28. 52. Diaphragmatic (Hiatal) Hernia בקע סרעפתי
 29. 53. סוגים <ul><li>Sliding Hiatal Hernia </li></ul><ul><li>Paraesophageal Hiatal Hernia </li></ul>
 30. 55. Sliding Hiatal Hernia <ul><li>תופעה שכיחה </li></ul><ul><li>רוב החולים אסימפטומטים </li></ul><ul><li>אין קורלציה בין גודל הבקע , משך קיומו והקליניקה </li></ul><ul><li>אינו מהוה מחלה אלא אם מלווה בהפרעה בתפקוד ה - LES </li></ul><ul><li>קליניקה של RE </li></ul><ul><li>טיפול ( בקע אסימפטומטי אינו דורש טיפול ): </li></ul><ul><li>1. טיפול שמרני – בעיקר תרופות ( PPI ) </li></ul><ul><li>2. טיפול ניתוחי - Nissen Funduplication </li></ul>
 31. 56. Paraesophageal Hiatal Hernia <ul><li>הרחבה ניכרת של ה - Diaphragmatic Hiatus דרכו נדחף פונדוס הקיבה לתוך בית החזה בעת עלית לחץ תוך ביטני </li></ul><ul><li>ללא RE ( אין פגיעה בסוגר הושטי התחתון ) </li></ul><ul><li>קליניקה : כאבים בחזה המתגברים בעת אכילה ומדמים תעוקת חזה </li></ul><ul><li>סיבוך : כליאת הבקע בבית חזה </li></ul><ul><li>אבחנה : צילום חזה עם בליעת בריום </li></ul><ul><li>טיפול כירורגי : הורדת הקיבה לחלל הבטן , סגירת הפתח בסרעפת עם תפרי משי , וקיבוע חיבור ושט - קיבה ע &quot; י תפירתו ל - Median Arcuate Lig. (Hills Repair) </li></ul>

×