Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chap 20 doc דוח מבקר המדינה על בתי הכלא הצבאיים

31 views

Published on

תקציר
בצה"ל שני בסיסי כליאה: בסיס כליאה 394 בצריפין (להלן - כלא 4); ובסיס כליאה 396 בסמוך לעתלית (להלן - כלא 6). ייעוד בסיסי הכליאה הוא לשאת באחריות לחיילים הכלואים (עצירים, חבושים ואסירים ) תוך מגמה לבחון את התאמתם להמשך השירות הצבאי. בראש כל אחד משני בסיסי הכליאה עומד קצין בדרגת סא"ל ולידו פועל מטה. הכלואים בכל בסיס כליאה מאורגנים בפלוגות כליאה. קצין המשטרה הצבאית הראשי (להלן - קמצ"ר) נושא, בין השאר, באחריות להפעלת בסיסי הכליאה ולאחזקתם. לפי נתוני מפקדת קמצ"ר (להלן - מקמצ"ר), מספר הכלואים בשני בסיסי הכליאה גדל משנת 2005 עד לשנת 2007 בכ-10%: מ-14,400
ל-16,000. בשנת 2008 הייתה אמנם ירידה של כ-6.7% במספר הכלואים בשני בסיסי הכליאה, שעמד על 14,919 כלואים, אולם הייתה עלייה של 14.4% במצבה הממוצעת היומית של כלואים בשני בסיסי הכליאה: מ-848 כלואים ליום בשנת 2007 ל-970 כלואים ביום בשנת 2008.
בשנת 1997 השתלטה קבוצה של כלואים מכלא 6 על הסגל של אחת מהפלוגות ותפסה בני ערובה. ועדת חקירה מונתה לחקור את האירוע (להלן - ועדת עשהאל ), ולאחריה מונתה בשנת 1999 ועדה מטכ"לית לגיבוש מדיניות הכליאה בצה"ל (להלן - ועדת דקל ). רוב ההמלצות של שתי הוועדות יושמו. בעקבות אחת מההמלצות של ועדת דקל החל לפעול בכלא 4 בשנת 2003 ובכלא 6 בשנת 2004 מערך הנקרא "גורמי חזרה לשירות תקין" (להלן - מערך גחל"ת), שייעודו העיקרי הוא לתת מענה מקצועי מקיף לטיפול בכלואים, כדי להחזירם לשירות תקין בצה"ל בתום ריצוי העונש ולצמצם את תופעת הכליאה החוזרת.

פעולות הביקורת
בחודשים אפריל 2008 עד מרס 2009 בדק משרד מבקר המדינה בצה"ל בעיקר את הטיפול בכלואים בשני בסיסי הכליאה. במהלך הביקורת הפיץ משרד מבקר המדינה שאלון ל-275 כלואים בשני בסיסי הכליאה, שאותו החזירו כולם. הכלואים נבחרו על פי רשימת מספרים אקראית. השאלון הקיף שבעה נושאים הנוגעים לטיפול בכלואים.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chap 20 doc דוח מבקר המדינה על בתי הכלא הצבאיים

 1. 1. ‫שני‬ ‫פרק‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬
 2. 2. 58 ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫ת‬‫ר‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫פ‬ ‫כליאה‬ ‫בסיס‬ :‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫בכלואים‬ ‫הטיפול‬ ‫נבדק‬394‫בצריפין‬ ‫(כלא‬4‫כליאה‬ ‫ובסיס‬ )396‫(כלא‬ ‫לעתלית‬ ‫בסמוך‬6‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫המשמר‬ ‫בחדרי‬ ,) ,‫הכליאה‬ ‫תנאי‬ ‫בעיקר‬ ‫נבדקו‬ .‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ליד‬ ‫המעצר‬ ‫ובתאי‬ ‫הצבאית‬ ‫פעילות‬ ‫וכן‬ ‫באזיקים‬ ‫כלואים‬ ‫כבילת‬ ,‫הצבאית‬ ‫הסניגוריה‬ ‫שירותי‬ ,‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ‫(מערך‬ "‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫חזרה‬ ‫"גורמי‬ ‫הנקרא‬ ‫מערך‬‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫שייעודו‬ ,)‫גחל"ת‬ ‫נערכה‬ ‫הביקורת‬ .‫עונשם‬ ‫ריצוי‬ ‫בתום‬ ‫בצה"ל‬ ‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫הכלואים‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ,‫הראשי‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫קצין‬ ‫במפקדת‬ ,‫במטכ"ל‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫באגף‬ ‫בעיקר‬ ‫הפיץ‬ ‫הביקורת‬ ‫במהלך‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫ובשני‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאי‬ ‫הפרקליט‬ ‫במפקדת‬ ‫כלואים‬ ‫בקרב‬ ‫שאלון‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬.‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,)‫ייחודיים‬ ‫קבע‬ ‫(תקני‬ ‫אזרחיים‬ ‫גופים‬ ‫במימון‬ ‫הקבע‬ ‫משרתי‬ ‫מערך‬ ‫נבדק‬ ‫במשרד‬ ‫אישורם‬ ‫תהליכי‬ ,‫הקבע‬ ‫משרתי‬ ‫של‬ ‫התקנים‬ ‫הקצאת‬ ‫של‬ ‫בהיבטים‬ ‫שמקיימים‬ ‫הבקרה‬ ‫מנגנוני‬ ‫נבדקו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בגינם‬ ‫וההתחשבנות‬ ‫ובצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫הבי‬ .‫אלה‬ ‫תקנים‬ ‫על‬ ‫וצה"ל‬ ‫הביטחון‬ ‫משרד‬‫באגף‬ :‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫נערכה‬ ‫קורת‬ ‫ותשתית‬ ‫לחימה‬ ‫אמצעי‬ ‫פיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫במינהל‬ ,‫הכספים‬ ‫באגף‬ ,‫התקציבים‬ ‫ביקורות‬ .‫היבשה‬ ‫ובזרוע‬ ‫והחלל‬ ‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ,‫התכנון‬ ‫באגף‬ :‫בצה"ל‬ ;‫טכנולוגית‬ ‫במוסד‬ ,‫הכללי‬ ‫הביטחון‬ ‫בשירות‬ ,‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ,‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫נערכו‬ ‫השלמה‬ ‫ו‬ ‫מיוחדים‬ ‫ותפקידים‬ ‫למודיעין‬.‫בשטחים‬ ‫הפעולות‬ ‫מתאם‬ ‫ביחידת‬ ‫תום‬ ‫לפני‬ ‫הפטור‬ ‫שיעורי‬ ‫לצמצום‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫לפעילות‬ ‫הקשורים‬ ‫נושאים‬ ‫שני‬ ‫נבדקו‬ ‫לשרת‬ ‫שהמשיכו‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫מאפייני‬ ,‫האחד‬ :‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫אישור‬ ‫בנושא‬ ‫סוגיות‬ ,‫והשני‬ ;‫השירות‬ ‫תום‬ ‫לפני‬ ‫לשחרור‬ ‫מועמדים‬ ‫שהיו‬ ‫לאחר‬ ‫אי‬ ‫בשל‬ ‫פטור‬-‫צב‬ ‫לשירות‬ ‫התאמה‬‫הביקורת‬ .‫לשירות‬ ‫התאמה‬ ‫ועדת‬ ‫באמצעות‬ ‫אי‬ .‫היבשה‬ ‫ובזרוע‬ ‫והחלל‬ ‫האוויר‬ ‫בזרוע‬ ,‫הכללי‬ ‫במטה‬ ‫נערכה‬ ‫שמחוץ‬ ‫ביחידות‬ ‫חובה‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫לשירות‬ ‫הקשורים‬ ‫היבטים‬ ‫על‬ ‫ביקורת‬ ‫נערכה‬ ‫צבאיות‬ ‫במשימות‬ ‫עוסקות‬ ‫שאינן‬ ‫במסגרות‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ,‫לצה"ל‬-‫ביטחוניות‬ ‫מובהקות‬–‫החינו‬ ‫במשרד‬ ,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬‫נבדק‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הביטחון‬ ‫ובמשרד‬ ‫ך‬ ‫הביקורת‬ ."‫"נתיב‬ ‫הקשר‬ ‫בלשכת‬ ‫בחובה‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫להצבתם‬ ‫המשפטי‬ ‫הבסיס‬ ,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ,‫הפנים‬ ‫לביטחון‬ ‫במשרד‬ ,‫בצה"ל‬ ,‫הביטחון‬ ‫במשרד‬ ‫נערכה‬ .‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫נערכה‬ ‫השלמה‬ ‫ביקורת‬ ."‫"נתיב‬ ‫הקשר‬ ‫ובלשכת‬ ‫החינוך‬ ‫במשרד‬
 3. 3. 60‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ ‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫מערך‬ ‫תקציר‬ ‫כליאה‬ ‫בסיס‬ :‫כליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬ ‫בצה"ל‬394‫(להלן‬ ‫בצריפין‬-‫כלא‬4‫כליאה‬ ‫ובסיס‬ ;) 396‫(להלן‬ ‫לעתלית‬ ‫בסמוך‬-‫כלא‬6‫באחריות‬ ‫לשאת‬ ‫הוא‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫ייעוד‬ .)‫לחיילים‬ ‫ואסירים‬ ‫חבושים‬ ,‫(עצירים‬ ‫הכלואים‬1‫השירות‬ ‫להמשך‬ ‫התאמתם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מגמה‬ ‫תוך‬ ) .‫מטה‬ ‫פועל‬ ‫ולידו‬ ‫סא"ל‬ ‫בדרגת‬ ‫קצין‬ ‫עומד‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בראש‬ .‫הצבאי‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫קצין‬ .‫כליאה‬ ‫בפלוגות‬ ‫מאורגנים‬ ‫כליאה‬ ‫בסיס‬ ‫בכל‬ ‫הכלואים‬ ‫(להלן‬-,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫נושא‬ )‫קמצ"ר‬‫לפי‬ .‫ולאחזקתם‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫להפעלת‬ ‫באחריות‬ ‫(להלן‬ ‫קמצ"ר‬ ‫מפקדת‬ ‫נתוני‬-‫גדל‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכלואים‬ ‫מספר‬ ,)‫מקמצ"ר‬ ‫משנת‬2005‫לשנת‬ ‫עד‬2007‫בכ‬-10%‫מ‬ :-14,400 ‫ל‬-16,000‫בשנת‬ .2008‫כ‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ ‫אמנם‬ ‫הייתה‬-6.7%‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכלואים‬ ‫במספר‬ ‫על‬ ‫שעמד‬ ,‫הכליאה‬14,919,‫כלואים‬‫של‬ ‫עלייה‬ ‫הייתה‬ ‫אולם‬14.4%‫הממוצעת‬ ‫במצבה‬ ‫מ‬ :‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫היומית‬-848‫בשנת‬ ‫ליום‬ ‫כלואים‬2007‫ל‬-970 ‫בשנת‬ ‫ביום‬ ‫כלואים‬2008. ‫בשנת‬1997‫מכלא‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫השתלטה‬6‫ותפסה‬ ‫מהפלוגות‬ ‫אחת‬ ‫של‬ ‫הסגל‬ ‫על‬ ‫(להלן‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫מונתה‬ ‫חקירה‬ ‫ועדת‬ .‫ערובה‬ ‫בני‬-‫עשהאל‬ ‫ועדת‬2‫ולאחריה‬ ,) ‫בשנת‬ ‫מונתה‬1999‫(להלן‬ ‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫מדיניות‬ ‫לגיבוש‬ ‫מטכ"לית‬ ‫ועדה‬-‫ועדת‬ ‫דקל‬3‫דקל‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫מההמלצות‬ ‫אחת‬ ‫בעקבות‬ .‫יושמו‬ ‫הוועדות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫ההמלצות‬ ‫רוב‬ .) ‫בכלא‬ ‫לפעול‬ ‫החל‬4‫בשנת‬2003‫ובכלא‬6‫בשנת‬2004‫לשירות‬ ‫חזרה‬ ‫"גורמי‬ ‫הנקרא‬ ‫מערך‬ ‫(להלן‬ "‫תקין‬-‫מ‬‫לטיפול‬ ‫מקיף‬ ‫מקצועי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫שייעודו‬ ,)‫גחל"ת‬ ‫ערך‬ ‫תופעת‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫העונש‬ ‫ריצוי‬ ‫בתום‬ ‫בצה"ל‬ ‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫להחזירם‬ ‫כדי‬ ,‫בכלואים‬ .‫החוזרת‬ ‫הכליאה‬ ‫הביקורת‬ ‫פעולות‬ ‫אפריל‬ ‫בחודשים‬2008‫מרס‬ ‫עד‬2009‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫בצה"ל‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בדק‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫בכלואים‬ ‫הטיפול‬‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫הפיץ‬ ‫הביקורת‬ ‫במהלך‬ .‫הכליאה‬ ‫ל‬ ‫שאלון‬-275‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫הכלואים‬ .‫כולם‬ ‫החזירו‬ ‫שאותו‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫כלואים‬ .‫בכלואים‬ ‫לטיפול‬ ‫הנוגעים‬ ‫נושאים‬ ‫שבעה‬ ‫הקיף‬ ‫השאלון‬ .‫אקראית‬ ‫מספרים‬ ‫רשימת‬ ‫פי‬ __________________ 1‫התשמ"ז‬ ,)‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫(בתי‬ ‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬-1987‫אסיר‬ ,-‫שהטיל‬ ,‫מאסר‬ ‫עונש‬ ‫המרצה‬ ‫אדם‬ ‫חבוש‬ ;‫משפט‬ ‫בית‬ ‫או‬ ‫צבאי‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫עליו‬-‫או‬ ‫צבאי‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫עליו‬ ‫שהטיל‬ ,‫מחבוש‬ ‫עונש‬ ‫המרצה‬ ‫אדם‬ ‫עציר‬ ;‫שיפוט‬ ‫קצין‬-.‫חבוש‬ ‫או‬ ‫אסיר‬ ‫ואינו‬ ,‫הצבא‬ ‫במשמורת‬ ‫כדין‬ ‫הנמצא‬ ‫אדם‬ 2‫הוו‬ ‫בראש‬.‫לשעבר‬ ‫הראשי‬ ‫והנוער‬ ‫החינוך‬ ‫קצין‬ ,‫עשהאל‬ ‫אברהם‬ ‫תא"ל‬ ‫עמד‬ ‫עדה‬ 3.‫לשעבר‬ ‫הראשי‬ ‫השלישות‬ ‫קצין‬ ,‫דקל‬ ‫בני‬ )'‫(במיל‬ ‫תא"ל‬ ‫עמד‬ ‫הוועדה‬ ‫בראש‬
 4. 4. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬61 ‫הממצאים‬ ‫עיקרי‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫התאמתו‬ ‫חוסר‬ ‫את‬ ‫ציינו‬ ‫דקל‬ ‫וועדת‬ ‫עשהאל‬ ‫ועדת‬‫להתמודד‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הסגל‬ ‫של‬ ‫הסגל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הצעיר‬ ‫גילם‬ ‫עקב‬ ‫בעיקר‬ ,‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫המורכבת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫במערך‬ ‫מהתפקידים‬ ‫חלק‬ ‫אזרוח‬ ‫על‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫המליצה‬ ‫דקל‬ ‫ועדת‬ .‫המועט‬ ‫וניסיונם‬ ‫הם‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הסמלים‬ ‫וכל‬ ‫הכלואים‬ ‫מדריכי‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ,‫נמצא‬ ‫בביקורת‬ .‫הכליאה‬ ‫בשירות‬ ‫חוגרים‬‫הבסיסי‬ ‫והמצב‬ ,‫קבע‬ ‫בשירות‬ ‫הם‬ ‫מהקצינים‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫ורק‬ ,‫חובה‬ ‫מערך‬ ‫את‬ ‫בדקו‬ ‫ודקל‬ ‫עשהאל‬ ‫שוועדות‬ ‫בעת‬ ‫שהיה‬ ‫למצב‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫בדצמבר‬ ‫קבע‬ ‫שהרמטכ"ל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫הכליאה‬1999‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬ , ‫יוש‬ ‫לא‬ ‫הכליאה‬ ‫במערך‬ ‫מהתפקידים‬ ‫חלק‬ ‫אזרוח‬ ‫בדבר‬ ‫ההמלצה‬ ,‫דקל‬‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫מה‬ .‫הביקורת‬ ‫הסגל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫המצטבר‬ ‫ניסיונם‬ ‫וחוסר‬ ‫הצעיר‬ ‫גילם‬ ‫כי‬ ,‫מעיר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫היום‬ ‫ההתמודדות‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫עלולים‬-‫מקבל‬ ‫זה‬ ‫עניין‬ .‫הכלואים‬ ‫מול‬ ‫שלהם‬ ‫יומית‬ .‫הכלואים‬ ‫כלפי‬ ‫המפקדים‬ ‫ליחס‬ ‫בנוגע‬ ‫מהשאלונים‬ ‫שעלו‬ ‫הממצאים‬ ‫נוכח‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫של‬ ‫בתשובותיהם‬ ,‫כך‬‫המפקדים‬ ‫ליחס‬ ‫בנוגע‬ ‫בשאלונים‬ "‫הפתוחה‬ ‫ל"שאלה‬ ‫הכלואים‬ ‫העלו‬ ,‫אליהם‬62.8%‫מבין‬86‫בכלא‬ ‫הכלואים‬4‫ו‬-39.7%‫מבין‬63‫בכלא‬ ‫הכלואים‬6, ‫המחייב‬ ‫עניין‬ ;‫כלפיהם‬ ‫הסגל‬ ‫יחס‬ ‫על‬ ,‫קשות‬ ‫לעתים‬ ,‫טענות‬ ,‫זאת‬ ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫שהשיבו‬ .‫יסודיים‬ ‫ובירור‬ ‫בדיקה‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫לכליאה‬ ‫באסמכתה‬ ‫ליקויים‬ ‫(להלן‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאי‬ ‫הפרקליט‬ ‫במפקדת‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫מדור‬ ‫שמסר‬ ‫נתונים‬ ‫לפי‬- ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ )‫מפצ"ר‬2008‫כ‬ ‫אצלו‬ ‫התקבלו‬-1,700‫לבירור‬ ‫פניות‬ ‫שנגעו‬ )‫משמעתי‬ ‫בדין‬ ‫שניתנו‬ ‫(החלטות‬ ‫בפסקים‬ .‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫הליך‬ ‫חוקיות‬ ‫ע‬ ‫את‬ ‫להמתיק‬ ‫או‬ ‫הפסק‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫המדור‬ ‫החליט‬ ,‫למחבוש‬‫המחבוש‬ ‫ונשי‬ ‫בכ‬-570,‫עונשם‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫הכלואים‬ ‫כבר‬ ‫סיימו‬ ‫שבהם‬ ,‫אחרים‬ ‫מקרים‬ ‫בתשעה‬ .‫מקרים‬ ‫בהליך‬ ‫ליקוי‬ ‫בגין‬ ‫בפועל‬ ‫שריצו‬ ‫מחבוש‬ ‫ימי‬ ‫על‬ ‫החיילים‬ ‫את‬ ‫לפצות‬ ‫המדור‬ ‫הורה‬ ‫שמדובר‬ ‫כיוון‬ ,‫חמורים‬ ‫דלעיל‬ ‫המקרים‬ ‫תשעה‬ ‫כי‬ ,‫העיר‬ ‫מדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ .‫המשמעתי‬ ‫מ‬ ‫והם‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫חירות‬ ‫בשלילת‬‫מקרים‬ ‫הישנות‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫ותחקור‬ ‫בדיקה‬ ‫חייבים‬ .‫כאלה‬ ‫בכלא‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫והמחיה‬ ‫הכליאה‬ ‫תנאי‬4‫ובכלא‬6 1.‫פיזית‬ ‫תשתית‬-‫פיזית‬ ‫תשתית‬ ‫בעלי‬ ‫ישנים‬ ‫במתקנים‬ ‫נמצאים‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬ ,‫מיושנת‬ ‫ביוב‬ ‫תשתית‬ ‫כגון‬ ,‫הכלואים‬ ‫לחיילים‬ ‫סביר‬ ‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫שאינה‬ ,‫מאוד‬ ‫ישנה‬ ‫לסתימו‬ ‫הגורמת‬‫להפסקות‬ ‫וגורמת‬ ‫בעומס‬ ‫עומדת‬ ‫שאינה‬ ‫חשמל‬ ‫ומערכת‬ ,‫ולהצפות‬ ‫ת‬ ‫משנת‬ .‫רבות‬ ‫חשמל‬2000‫מרכזי‬ ‫וכלא‬ ‫משפטית‬ ‫קריה‬ ‫להקים‬ ‫תכנית‬ ‫בצה"ל‬ ‫נדונה‬ ‫במסמכי‬ .‫בנייתם‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬ ‫טרם‬ ‫הביקורת‬ ‫סיום‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫אולם‬ ,‫חדשים‬ ‫א‬ ,‫מספר‬ ‫שנים‬ ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫שהנושא‬ ‫כיוון‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫צוין‬ ‫מקמצ"ר‬‫משקיעים‬ ‫ין‬ ‫פגיעה‬ ‫נגרמת‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ ‫כי‬ ,‫מעיר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ .‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫בתשתיות‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכליאה‬ ‫בתנאי‬ ‫ומצטברת‬ ‫קשה‬
 5. 5. 62‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ 2.‫הכליאה‬ ‫תנאי‬-‫בכלא‬ ‫קיימת‬ ‫נשים‬ ‫לכליאת‬ ‫פלוגה‬ .‫א‬4‫ובה‬ ,‫בלבד‬70‫מקומות‬ ‫במקומו‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫בצרכים‬ ‫עומדת‬ ‫איננה‬ ‫זו‬ ‫קיבולת‬ .‫הכול‬ ‫בסך‬ ‫כליאה‬,‫לחיילות‬ ‫כליאה‬ ‫ת‬ ‫קיבלו‬ ‫שבו‬ ‫הפסק‬ ‫ממועד‬ ‫ממושך‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫ביחידותיהן‬ ‫ממתינות‬ ‫מהן‬ ‫ורבות‬‫מחבוש‬‫עונש‬ ‫לכלא‬ ‫להגעתן‬ ‫ועד‬4‫לכלא‬ ‫התקשרו‬ ‫מפקדים‬ ‫שבהם‬ ‫מקרים‬ ‫היו‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .4‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ .‫החיילות‬ ‫על‬ ‫מחבוש‬ ‫עונש‬ ‫שהטילו‬ ‫לפני‬ ,‫לנשים‬ ‫הכליאה‬ ‫בפלוגת‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ .‫ב‬‫ס‬ ‫בין‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההפרדה‬‫נשמרת‬ ‫איננה‬ )‫ואסירים‬ ‫חבושים‬ ,‫(עצירים‬ ‫הכלואים‬ ‫וגי‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫המספר‬ ‫בשל‬ ,‫זאת‬ .‫משפט‬ ‫לפני‬ ‫לעצירים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ,‫בסיומו‬ ‫כשרק‬ ‫המשפטי‬ ‫ההליך‬ ‫התמשכות‬ ‫בשל‬ ;‫נתון‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫משפט‬ ‫לפני‬ ‫עצירים‬ ‫הכ‬ ‫מקומות‬ ‫מצוקת‬ ‫ונוכח‬ ;‫אסיר‬ ‫של‬ ‫לסטטוס‬ ‫הכלוא‬ ‫עובר‬ ,‫דין‬ ‫פסק‬ ‫ניתן‬ ‫כאשר‬.‫ליאה‬ 3.‫באזיקים‬ ‫כלואים‬ ‫כבילת‬-,)‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫(בתי‬ ‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫בתקנות‬ ‫התשמ"ז‬-1987‫(להלן‬-‫כלוא‬ ‫ייכבל‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫נאמר‬ )‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫תקנות‬ ‫גופנית‬ ‫פגיעה‬ ‫למניעת‬ ‫הכרחית‬ ‫הכבילה‬ ‫כי‬ ‫ההוראה‬ ‫נותן‬ ‫סבור‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫באזיקים‬ ‫למניעת‬ ‫או‬ ,‫ברכוש‬ ‫או‬ ‫אחר‬ ‫באדם‬ ,‫בכלוא‬‫שרוב‬ ,‫מלמדים‬ ‫השאלונים‬ ‫נתוני‬ .‫בריחה‬ ‫מבין‬ ‫הכלואים‬260‫(כ‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫המשיבים‬-80%‫בעת‬ ‫באזיקים‬ ‫נכבלו‬ ) ‫וכ‬ ,‫הצבאי‬ ‫הדין‬ ‫לבית‬ ‫יציאתם‬-50%‫מבין‬186‫יציאתם‬ ‫בעת‬ ‫באזיקים‬ ‫נכבלו‬ ‫המשיבים‬ ‫בניגוד‬ ,‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫נכבלים‬ ‫הכלואים‬ ‫כי‬ ,‫נמצא‬ .‫הכליאה‬ ‫לבסיס‬ ‫מחוץ‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫לאמו‬‫כלוא‬ ‫כבילת‬ ‫"נוהל‬ ‫בנושא‬ ‫קמצ"ר‬ ‫להוראת‬ ‫ובניגוד‬ ‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫בתקנות‬ ‫ר‬ ‫מפני‬ ‫חששם‬ ‫על‬ ‫אמנם‬ ‫הצביעו‬ ‫הכליאה‬ ‫ובבסיסי‬ ‫במקמצ"ר‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ."‫באזיקים‬ ‫באופן‬ ‫באזיקים‬ ‫הכלואים‬ ‫בכבילת‬ ‫אולם‬ ,‫כלואים‬ ‫לכבילת‬ ‫כסיבה‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫בריחה‬ ‫שנגרמות‬ ‫כיוון‬ ,‫בהם‬ ‫מהותית‬ ‫פגיעה‬ ‫משום‬ ‫יש‬ ‫גורף‬.‫בכבודם‬ ‫ופגיעה‬ ‫השפלה‬ ‫לחיילים‬ ‫בני‬ ‫נוכחים‬ ‫הצבאי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בחצר‬ ‫כאשר‬ ‫והבושה‬ ‫העלבון‬ ‫את‬ ‫מעצימה‬ ‫כבילתם‬ .‫משפחותיהם‬ 4.‫לכלואים‬ ‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬-‫הנותנת‬ ,‫מרפאה‬ ‫קיימת‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫תשובות‬ .‫שיניים‬ ‫מרפאת‬ ‫גם‬ ‫פועלת‬ ‫מרפאה‬ ‫כל‬ ‫ובמסגרת‬ ,‫ולסגל‬ ‫לכלואים‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫מצביעות‬ ‫הרפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫בנוגע‬ ‫לשאלונים‬ ‫הכלואים‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הרפואי‬ ‫מהטיפול‬ ‫שלהם‬ 5.‫שלהם‬ ‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫ובין‬ ‫הכלואים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬-‫שנאספו‬ ‫הנתונים‬ ‫מהקשר‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫נמוכה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫לכלואים‬ ‫שהופצו‬ ‫מהשאלונים‬ ‫שלהם‬‫כ‬ :‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫עם‬-62%‫מבין‬199‫לא‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫המשיבים‬ .‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫עם‬ ‫מהקשר‬ ‫מרוצים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ‫כלל‬ ‫מרוצים‬ ‫היו‬ 6.‫כלואים‬ ‫של‬ ‫בעונש‬ ‫להקלה‬ ‫בבקשות‬ ‫הטיפול‬-‫משכי‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫המ‬ ‫ראשי‬ ‫שבסמכות‬ ‫בעונש‬ ‫להקלה‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫בבקשות‬ ‫הטיפול‬‫השיפוטיים‬ ‫חוזות‬4. ‫מתוך‬ ‫בקשות‬ ‫בתשע‬ ‫כי‬ ,‫נמצא‬38‫(כ‬ ‫שנבדקו‬-23.7%‫הגיעה‬ ‫שבו‬ ‫מהיום‬ ‫הטיפול‬ ‫נמשך‬ ) ‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫עליהן‬ ‫התשובה‬ ‫קבלת‬ ‫ועד‬ ‫הרלוונטי‬ ‫האלוף‬ ‫ללשכת‬ ‫הבקשה‬-30.‫כנדרש‬ ,‫ימים‬ ‫יתר‬ .‫בעונש‬ ‫להקלה‬ ‫בקשתם‬ ‫על‬ ‫תשובה‬ ‫קיבלו‬ ‫בטרם‬ ‫מהכלא‬ ‫השתחררו‬ ‫אלה‬ ‫כלואים‬ ‫ב‬ ‫נענו‬ ‫בעונש‬ ‫להקלה‬ ‫הבקשות‬.‫שלילה‬ 7.‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫התברואה‬ ‫ותנאי‬ ‫המזון‬-‫לשאלונים‬ ‫בתשובות‬ ‫העולים‬ ‫הנתונים‬ ‫כ‬ :‫הכלואים‬ ‫שמקבלים‬ ‫מהמזון‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬-92%‫מבין‬163 __________________ 4‫מטכ"ל‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬33.0314,‫והחלל‬ ‫האוויר‬ ‫זרוע‬ ‫מפקד‬ ,‫מרחבי‬ ‫פיקוד‬ ‫מפקד‬ ‫הוא‬ ‫שיפוטי‬ ‫מחוז‬ ‫ראש‬ , ‫הים‬ ‫זרוע‬ ‫מפקד‬ ‫או‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מפקד‬-‫ה‬ ‫לפי‬.‫מקרה‬
 6. 6. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬63 ‫בכלא‬ ‫המשיבים‬4‫בכלא‬ ;‫רצון‬ ‫שבעי‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫כלל‬ ‫רצון‬ ‫שבעי‬ ‫אינם‬6‫שיעור‬ ‫הגיע‬ ‫לכ‬ ‫מרוצים‬ ‫הבלתי‬-80%‫מבין‬108‫מלמדים‬ ‫השאלונים‬ ‫נתוני‬ .‫זאת‬ ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫המשיבים‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫התברואה‬ ‫מתנאי‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫פעילות‬ ‫מגובשת‬ ‫בסיסו‬ ‫שעל‬ ,‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫כלואים‬ ‫אבחון‬ ‫היא‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫עיקר‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ ‫שמטרתה‬ ‫התערבות‬ ‫תכנית‬‫בצה"ל‬ ‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫ואים‬ ‫והעשרה‬ ‫חינוך‬ ‫לפעילות‬ ‫גם‬ ‫אחראי‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ .‫החוזרת‬ ‫הכליאה‬ ‫ממדי‬ ‫את‬ ‫ולהקטין‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הסגל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנעשות‬ ‫אלה‬ ‫לרבות‬ ,‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫בשנת‬2008‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫אבחן‬2,469‫כ‬ :‫כלואים‬-61%‫כ‬ ;‫הארץ‬ ‫ילידי‬ ‫היו‬ ‫מהם‬-27%- ‫המד‬ ‫חבר‬ ‫ילידי‬‫כ‬ ;‫ינות‬-8%-‫וכ‬ ;‫אתיופיה‬ ‫ילידי‬-4%-‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ .‫אחרים‬ ‫בשנת‬ ‫כי‬ ,‫מלמדים‬2008‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫הפטור‬ ‫בהיקפי‬ ‫משמעותית‬ ‫ירידה‬ ‫הייתה‬ ‫לשנת‬ ‫בהשוואה‬ ‫החוזרת‬ ‫הכליאה‬ ‫בתופעה‬ ‫משמעותית‬ ‫וירידה‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬2007. ‫הא‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫בכלואים‬ ‫לטיפול‬ ‫מוקדש‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫מפעילות‬ ‫חלק‬‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ .‫תיופית‬ ‫שבשנת‬2008‫שנת‬ ‫לעומת‬ ‫בשיעורם‬ ‫ירידה‬ ‫הייתה‬2007‫ביחס‬ ‫גבוה‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ , ‫על‬ ‫שעומד‬ ,‫בצה"ל‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫חיילים‬ ‫של‬ ‫לשיעורם‬2.9%‫כ‬ .-80%‫מהחיילים‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫שנכלאו‬ ,‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬2007.‫אחת‬ ‫מפעם‬ ‫למעלה‬ ‫לכלא‬ ‫חזרו‬ , ‫אותם‬ ‫המובילה‬ ‫העיקרית‬ ‫הסיבה‬‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫ההיעדרות‬ ‫היא‬ ‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ .‫מאוד‬ ‫חמורים‬ ‫וכלכליים‬ ‫משפחתיים‬ ‫מקשיים‬ ‫כתוצאה‬ ‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫לחזור‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫מבני‬ ‫הכלואים‬ ‫את‬ ‫ולעודד‬ ‫לקדם‬ ‫שמטרתה‬ ‫פעילות‬ ‫מתקיימת‬ .‫תקין‬ ‫צבאי‬ ‫לשירות‬ :‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫בפעילות‬ ‫היבטים‬ ‫מספר‬ ‫מבדיקת‬ ‫שהועלו‬ ‫העיקריים‬ ‫הממצאים‬ ‫להלן‬ 1.‫הצבא‬ ‫בפקודות‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫מיסוד‬-‫טרם‬ ‫הביקורת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫(להלן‬ ‫במטכ"ל‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫באגף‬ ‫שהתקבל‬ ‫עקרוני‬ ‫סיכום‬ ‫למימוש‬ ‫דבר‬ ‫נעשה‬-)‫אכ"א‬ ‫בינואר‬2008‫ובמיו‬ ,‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫נוהלי‬ ‫מיסוד‬ ‫בנושא‬‫מערך‬ ‫של‬ ‫הסמכויות‬ ‫עיגון‬ ‫חד‬ .‫אכ"א‬ ‫של‬ ‫הקבע‬ ‫בהוראות‬ ‫גחל"ת‬ 2.‫הכליאה‬ ‫מבסיסי‬ ‫שהשתחררו‬ ‫כלואים‬ ‫אחר‬ ‫והבקרה‬ ‫המעקב‬-‫הקבע‬ ‫פקודות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המעקב‬ .‫מצה"ל‬ ‫שחרורו‬ ‫עד‬ ‫המערך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יטופל‬ ‫אבחון‬ ‫שעובר‬ ‫כלוא‬ ,‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫שהשת‬ ‫כלואים‬ ‫לגבי‬ ‫הנחיותיו‬ ‫יישום‬ ‫אחר‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫והבקרה‬‫בסיסי‬ ‫משני‬ ‫חררו‬ ‫של‬ ‫שירותו‬ ‫כל‬ ‫מהלך‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫ואין‬ ,‫חלקיים‬ ‫הם‬ ‫ביחידות‬ ‫לשרת‬ ‫וממשיכים‬ ‫הכליאה‬ .‫מצה"ל‬ ‫לשחרורו‬ ‫עד‬ ‫החייל‬ 3.‫לכלואים‬ ‫והעשרה‬ ‫חינוך‬ ‫בתחום‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫פעילות‬-‫ספטמבר‬ ‫עד‬ ‫יולי‬ ‫בחודשים‬ 2008‫בכלא‬ ‫נעשתה‬4‫לנדר‬ ‫בהשוואה‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫קטן‬ ‫בהיקף‬ ‫חינוכית‬ ‫פעילות‬.‫ש‬ ‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫בבתי‬ ‫המעצר‬ ‫תאי‬ ‫וזרוע‬ ‫דרום‬ ,‫מרכז‬ ,‫צפון‬ :‫השיפוט‬ ‫מחוזות‬ ‫בשלושת‬ ‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫מבתי‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫להחזרתם‬ ‫עד‬ ‫בעניינם‬ ‫המשפטי‬ ‫לדיון‬ ‫המתנתם‬ ‫בזמן‬ ‫כלואים‬ ‫להחזקת‬ ‫תא‬ ‫קיים‬ ,‫היבשה‬
 7. 7. 64‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ ‫ב‬ .‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫או‬ ‫הצבאיים‬ ‫המשמר‬ ‫לחדרי‬-10‫מבין‬ ‫ימים‬23‫שבהם‬ ‫ימים‬ ‫דיוני‬ ‫התקיימו‬‫ואוגוסט‬ ‫יולי‬ ‫בחודשים‬ ,‫מרכז‬ ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫הצבאי‬ ‫הדין‬ ‫בבית‬ ‫ם‬2008‫עלה‬ , ‫שהיא‬ ,‫המרבית‬ ‫הקיבולת‬ ‫על‬ ‫הכלואים‬ ‫מספר‬30‫מספר‬ ‫הגיע‬ ‫ימים‬ ‫בחמישה‬ .‫כלואים‬ ‫מ‬ ‫ללמעלה‬ ‫הכלואים‬-40‫ל‬ ‫אף‬ ‫מסוים‬ ‫וביום‬ ,‫איש‬-54‫ברכב‬ ‫כלואים‬ ‫הוחזקו‬ ‫זאת‬ ‫מסיבה‬ . ‫ה‬ ‫עם‬ ‫לפגישה‬ ‫או‬ ‫המשפטיים‬ ‫לדיונים‬ ‫להבאתם‬ ‫עד‬ ‫הליווי‬.‫שלהם‬ ‫סניגור‬ ‫והמלצות‬ ‫סיכום‬ ‫בשל‬ ‫שונות‬ ‫לתקופות‬ ‫חירותם‬ ‫בשלילת‬ ‫שנענשו‬ ‫חיילים‬ ‫הם‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הכלואים‬ ,‫ברשות‬ ‫שלא‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫היעדרות‬ ‫של‬ ‫עברה‬ ‫בשל‬ ‫נכלאו‬ ‫רובם‬ .‫שביצעו‬ ‫עברות‬ ‫שלהם‬ ‫קשיים‬ ‫בשל‬ ‫או‬ ‫משפחותיהם‬ ‫של‬ ‫קשים‬ ‫כלכליים‬ ‫מקשיים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הנובעת‬ ‫הצבאי‬ ‫למסגרת‬ ‫להסתגל‬‫לתנאים‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫שוללת‬ ‫אינה‬ ‫חירותם‬ ‫שלילת‬ .‫ת‬ .‫הבסיסיות‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫פגיעה‬ ‫מצדיקה‬ ‫ואינה‬ ‫נאותים‬ ‫פיזיים‬ ‫כוח‬ ‫וסגלי‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫ומשקיעים‬ ‫שהשקיעו‬ ‫המאמצים‬ ‫את‬ ‫מציין‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫השיפורים‬ ‫ואת‬ ‫בכלואים‬ ‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫האדם‬ ‫המלצות‬ ‫בעקבות‬ ‫שנעשו‬.‫לעיל‬ ‫שהוזכרו‬ ‫הוועדות‬ ‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫אינה‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הפיזית‬ ‫שהתשתית‬ ,‫בביקורת‬ ‫עלה‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫בסיסיות‬ ‫בזכויות‬ ‫פגיעה‬ ‫גם‬ ‫קיימת‬ .‫קשים‬ ‫כליאתם‬ ‫ותנאי‬ ‫הכלואים‬ ‫לחיילים‬ ‫סביר‬ ‫הגורפת‬ ‫בכבילתם‬ ,‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫בהם‬ ‫הרפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫בעיקר‬ ‫הכלואים‬ ‫מב‬ ‫ביציאה‬ ‫באזיקים‬,‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫של‬ ‫ונגישותם‬ ‫בזמינותם‬ ,‫הכליאה‬ ‫סיסי‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫התברואה‬ ‫ובתנאי‬ ‫להם‬ ‫המוגש‬ ‫במזון‬ ,‫בעונש‬ ‫להקלה‬ ‫בבקשותיהם‬ ‫בטיפול‬ .‫הכליאה‬ ‫עלולה‬ ‫המצטבר‬ ‫ניסיונם‬ ‫ולחוסר‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הסגל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הצעיר‬ ‫לגילם‬ ‫היום‬ ‫התמודדותם‬ ‫על‬ ‫השלכה‬ ‫להיות‬-‫וכל‬ ‫הכלואים‬ ‫מדריכי‬ ‫כל‬ .‫הכלואים‬ ‫מול‬ ‫יומית‬ ‫והמצב‬ ,‫קבע‬ ‫בשירות‬ ‫הם‬ ‫מהקצינים‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫ורק‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫חוגרים‬ ‫הם‬ ‫הסמלים‬ ‫וע‬ ‫של‬ ‫ההמלצות‬ ‫מאז‬ ‫השתנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫הבסיסי‬.‫ודקל‬ ‫עשהאל‬ ‫דות‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫ועל‬ ‫מפצ"ר‬ ‫על‬ ,‫אכ"א‬ ‫על‬ ,‫זה‬ ‫ביקורת‬ ‫בדוח‬ ‫שהועלו‬ ‫הממצאים‬ ‫נוכח‬ :‫הבאות‬ ‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫לנקוט‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫שהועלו‬ ‫הליקויים‬ .‫א‬‫ברוח‬ ,‫הכלואים‬ ‫מדריכי‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגלי‬ ‫לשיפור‬ ‫יפעל‬ ‫שאכ"א‬ ‫ראוי‬ ‫בעקבותי‬ ‫הרמטכ"ל‬ ‫והחלטת‬ ‫ודקל‬ ‫עשהאל‬ ‫ועדות‬ ‫המלצות‬‫המענה‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ,‫הם‬ .‫עליהם‬ ‫המוטלת‬ ‫המשימה‬ ‫למורכבות‬ .‫ב‬‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫התשתית‬ ‫של‬ ‫הכרחי‬ ‫לשיפור‬ ‫מינימום‬ ‫תכנית‬ ‫ותתוקצב‬ ‫שתוכן‬ ‫ראוי‬ .‫לכלואים‬ ‫סבירים‬ ‫מחיה‬ ‫תנאי‬ ‫שתאפשר‬ ,‫הכליאה‬ .‫ג‬‫בעת‬ ‫באזיקים‬ ‫הכלואים‬ ‫כבילת‬ ‫בנושא‬ ‫יסודית‬ ‫בדיקה‬ ‫לבצע‬ ‫ומקמצ"ר‬ ‫אכ"א‬ ‫על‬ ‫הכליא‬ ‫מבסיסי‬ ‫יציאתם‬‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫קמצ"ר‬ ‫הוראת‬ ‫את‬ ‫וליישם‬ ,‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫לבתי‬ ‫ה‬ ‫הניתן‬ ‫הרפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫יסודית‬ ‫בדיקה‬ ‫לבצע‬ ‫עליהם‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫וכלשונה‬ ‫ככתבה‬ ‫בכלא‬ ‫בעיקר‬ ,‫להם‬ ‫המוגש‬ ‫למזון‬ ‫הנוגע‬ ‫ובכל‬ ,‫לכלואים‬4‫בשני‬ ‫שלהם‬ ‫התברואה‬ ‫ולתנאי‬ , ‫יב‬ ‫ומפצ"ר‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאי‬ ‫שהסניגור‬ ‫גם‬ ‫ראוי‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬‫הכלואים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫ררו‬ .‫לכלואים‬ ‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫של‬ ‫ולנגישותם‬ ‫לזמינותם‬ ‫בנוגע‬
 8. 8. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬65 ‫אכן‬ ‫והוא‬ ‫בפעילותו‬ ‫הישגים‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫לפעילות‬ ‫בנוגע‬ ‫הנתונים‬ ,‫לבסוף‬ .‫החוזרת‬ ‫הכליאה‬ ‫שיעורי‬ ‫ולהקטנת‬ ‫תקין‬ ‫צבאי‬ ‫לשירות‬ ‫רבים‬ ‫כלואים‬ ‫להחזיר‬ ‫תורם‬ ‫הס‬ ‫את‬ ‫וינתח‬ ‫יבחן‬ ‫שאכ"א‬ ‫ראוי‬ ‫אולם‬‫הגבוה‬ ‫השיעור‬ ‫בחינת‬ ‫תוך‬ ,‫הכליאה‬ ‫להיקפי‬ ‫יבות‬ ,‫לצמצמם‬ ‫דרכים‬ ‫קיימות‬ ‫ואם‬ ,‫המדינות‬ ‫חבר‬ ‫ויוצאי‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫בני‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫כשני‬ ‫נכלאו‬ ‫שבגינה‬ ,‫ברשות‬ ‫שלא‬ ‫הצבאי‬ ‫מהשירות‬ ‫היעדרות‬ ‫של‬ ‫בעברה‬ ‫במיוחד‬ .‫מהכלואים‬ ‫שלישים‬ ♦ ‫מבוא‬ ‫פ‬ ‫והם‬ ,‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫בצו‬ ‫נקבעו‬ ‫בצה"ל‬ ‫הסוהר‬ ‫בתי‬‫סוהר‬ ‫(בתי‬ ‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫תקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ועלים‬ ‫התשמ"ז‬ ,)‫צבאיים‬-1987‫(להלן‬-‫סמכותו‬ ‫בתוקף‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫שהתקין‬ ,)‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫תקנות‬ ‫התשט"ו‬ ,‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬-1955‫(להלן‬-.)‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫חוק‬ ‫(להלן‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫קצין‬-,‫מעצר‬ ‫מחנות‬ ‫להפעלת‬ ‫באחריות‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫נושא‬ )‫קמצ"ר‬ .)‫בני‬ ‫רוני‬ ‫תא"ל‬ ‫בתפקיד‬ ‫שימש‬ ‫הביקורת‬ ‫(בתקופת‬ ‫ולאחזקתם‬ ‫שבויים‬ ‫ומחנות‬ ‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫(להלן‬ ‫קמצ"ר‬ ‫במפקדת‬-‫כליאה‬ ‫ענף‬ ‫ראש‬ .‫סא"ל‬ ‫בדרגת‬ ‫קצין‬ ‫ובראשו‬ ,‫כליאה‬ ‫ענף‬ ‫פועל‬ )‫מקמצ"ר‬ ‫ל‬ ‫אחראי‬‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫תקנות‬ ‫ביצוע‬ ‫את‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ,‫שגרה‬ ‫בעת‬ ‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫מתקני‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ .‫קמצ"ר‬ ‫של‬ ‫המקצועיות‬ ‫ההוראות‬ ‫ואת‬ ‫כליאה‬ ‫בסיס‬ :‫כליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬ ‫בצה"ל‬394‫(להלן‬ ‫בצריפין‬-‫כלא‬4‫כליאה‬ ‫ובסיס‬ ;)396‫בסמוך‬ ‫(להלן‬ ‫לעתלית‬-‫כלא‬6‫ל‬ ‫באחריות‬ ‫לשאת‬ ‫הוא‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫ייעוד‬ .)‫בבסיסי‬ ‫הנמצאים‬ ‫חיילים‬ ‫ואסירים‬ ‫חבושים‬ ,‫(עצירים‬ ‫הכליאה‬5 ,‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫להמשך‬ ‫התאמתם‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מגמה‬ ‫תוך‬ ) ‫בסיסי‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫בראש‬ .‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫לתקנות‬ ‫בהתאם‬ ‫בכלואים‬ ‫ולטפל‬ ‫להחזיק‬ ‫הוא‬ ‫ותפקידם‬ ‫מאו‬ ‫כליאה‬ ‫בסיס‬ ‫בכל‬ ‫הכלואים‬ .‫מטה‬ ‫פועל‬ ‫ולידו‬ ‫סא"ל‬ ‫בדרגת‬ ‫קצין‬ ‫עומד‬ ‫הכליאה‬‫בפלוגות‬ ‫רגנים‬ ‫בכלא‬ .‫כליאה‬4‫ארבע‬ :‫לכלואים‬ ‫פלוגות‬ ‫חמש‬ ‫הביקורת‬ ‫בתקופת‬ ‫היו‬-‫לנשים‬ ‫ופלוגה‬ ‫גברים‬ ‫לכלואים‬ ‫ובכלא‬ ;‫כלואות‬6‫מדריכי‬ ‫כולל‬ ‫פלוגה‬ ‫בכל‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגל‬ .‫לקצינים‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ,‫פלוגות‬ ‫שלוש‬ ‫היו‬ ‫(להלן‬ ‫כלואים‬-‫(להלן‬ ‫מחלקות‬ ‫מפקדי‬ :‫וקצינים‬ ‫סמלים‬ ,)‫מד"כים‬-‫ומפ‬ )‫מ"מים‬‫(להלן‬ ‫פלוגות‬ ‫קדי‬- .‫לפקודות‬ ‫בהתאם‬ ,‫ולחנכם‬ ‫להעסיקם‬ ,‫בכלואים‬ ‫לטפל‬ ‫אמורים‬ ‫הפלוגות‬ ‫סגלי‬ .)‫מ"פים‬ ‫משנת‬ ‫גדל‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכלואים‬ ‫מספר‬ ,‫מקמצ"ר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬2005‫לשנת‬ ‫עד‬2007‫בכ‬-10%: ‫מ‬-14,400‫ל‬-16,000‫ו‬‫נמוכים‬‫איכות‬ ‫נתוני‬‫בעלי‬ ‫של‬‫לצה"ל‬ ‫לגיוס‬‫זה‬‫גידול‬ ‫מייחס‬‫קמצ"ר‬ .‫רישום‬ ‫בעלי‬ ‫בשנת‬ ‫אמנם‬ ‫הייתה‬ ,‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫לפי‬ .‫לצה"ל‬ ‫גויסו‬ ‫לא‬ ‫שבעבר‬ ,‫פלילי‬2008‫של‬ ‫ירידה‬ ‫כ‬-6.7%‫על‬ ‫שעמד‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכלואים‬ ‫במספר‬14,919‫של‬ ‫עלייה‬ ‫הייתה‬ ‫אולם‬ ,‫כלואים‬ 14.4%‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫היומית‬ ‫הממוצעת‬ ‫במצבה‬-‫מ‬-848‫בשנת‬ ‫ליום‬ ‫כלואים‬2007 ‫ל‬-970‫בשנת‬ ‫ביום‬ ‫כלואים‬2008‫על‬ ‫לעתים‬ ‫עמדה‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫היומית‬ ‫הכלואים‬ ‫מצבת‬ . ‫מ‬ ‫למעלה‬-1,000.‫כלואים‬61%‫עברות‬ ‫היו‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫עונש‬ ‫חיילים‬ ‫ריצו‬ ‫שבגינן‬ ‫מהעברות‬ ;‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫מהשירות‬ ‫היעדרות‬ ‫של‬14%;‫משמעת‬ ‫עברות‬ ‫היו‬6%-;‫סמים‬ ‫של‬ ‫עברות‬5%-‫עברות‬ ‫השתמטו‬ ‫של‬‫ו‬ ‫ת‬-14%.‫תנועה‬ ‫ועברות‬ ‫גניבות‬ ‫כגון‬ ,‫אחר‬ ‫מסוג‬ ‫עברות‬ ‫באוגוסט‬1997‫בכלא‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫השתלטה‬6‫בני‬ ‫ותפסה‬ ‫בכלא‬ ‫מהפלוגות‬ ‫אחת‬ ‫של‬ ‫הסגל‬ ‫על‬ ‫(להלן‬ ‫חקירה‬ ‫ועדת‬ ‫מונתה‬ ‫זה‬ ‫אירוע‬ ‫בעקבות‬ .‫ערובה‬-‫עשהאל‬ ‫ועדת‬6 ‫בשנת‬ ‫מונתה‬ ‫ולאחריה‬ ,)1999 __________________ 5‫מספר‬ ‫שוליים‬ ‫הערת‬ ‫ראו‬1. 6'‫מס‬ ‫שוליים‬ ‫הערת‬ ‫ראו‬2.
 9. 9. 66‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ ‫בצה‬ ‫הכליאה‬ ‫מדיניות‬ ‫לגיבוש‬ ‫מטכ"לית‬ ‫ועדה‬‫(להלן‬ ‫"ל‬-‫דקל‬ ‫ועדת‬7 ‫הוועדות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫ההמלצות‬ ‫רוב‬ .) ‫"גורמי‬ ‫הנקרא‬ ‫מערך‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫לפעול‬ ‫החל‬ ‫דקל‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫מההמלצות‬ ‫אחת‬ ‫בעקבות‬ .‫יושמו‬ ‫(להלן‬ "‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫חזרה‬-‫תקין‬ ‫לשירות‬ ‫הכלואים‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫שייעודו‬ ,)‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫העונש‬ ‫ריצוי‬ ‫בתום‬ ‫בצה"ל‬.)‫(רצידיביזם‬ ‫החוזרת‬ ‫הכליאה‬ ‫תופעת‬ ‫בצה"ל‬ ‫קיימים‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫לשני‬ ‫בנוסף‬10,‫נכלאים‬ ‫שבהם‬ ,‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫משמר‬ ‫חדרי‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאינו‬ ‫מחבוש‬ ‫לעונש‬ ‫שנידונו‬ ‫חיילים‬ ,‫בעיקר‬28‫מעצר‬ ‫פקודת‬ ‫נגדם‬ ‫שהוצאה‬ ‫וחיילים‬ ‫יום‬ ‫עד‬ ‫של‬48‫בשנת‬ .‫שעות‬2008‫אלה‬ ‫משמר‬ ‫בחדרי‬ ‫נכלאו‬8,476‫כל‬‫לעומת‬ ‫ואים‬6,296‫בשנת‬2007- ‫כ‬ ‫של‬ ‫עלייה‬-35%‫מפקד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫שמקומם‬ ,‫משמר‬ ‫חדרי‬ ‫בצה"ל‬ ‫יחידות‬ ‫בשש‬ ‫קיימים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ . ‫מפקד‬ ‫באחריות‬ ‫פועלים‬ ‫והם‬ ,‫לו‬ ‫הכפופות‬ ‫היחידות‬ ‫במסגרת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫זרוע‬ ‫מפקד‬ ‫או‬ ‫מרחבי‬ ‫פיקוד‬ ‫(יחי‬ ‫מיטב‬ ‫ביחידת‬ ‫נמצא‬ ‫נוסף‬ ‫משמר‬ ‫חדר‬ .‫המשמר‬ ‫חדר‬ ‫נמצא‬ ‫שבו‬ ‫הבסיס‬‫של‬ ‫מאיחוד‬ ‫שהוקמה‬ ‫דה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫המסרבים‬ ‫חיילים‬ ‫לכליאת‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫המשמש‬ ,)‫ומיון‬ ‫קליטה‬ ‫בסיס‬ ‫עם‬ ‫הגיוס‬ ‫מינהל‬ ‫לאחר‬ ‫מועברים‬ ‫והם‬ ,‫שיבוצם‬ ‫בדבר‬ ‫הצבא‬48‫תאי‬ ‫שלושה‬ ‫קיימים‬ ,‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫כליאה‬ ‫לבסיס‬ ‫שעות‬ ‫המ‬ ‫לדיון‬ ‫ההמתנה‬ ‫בזמן‬ ‫כלואים‬ ‫מוחזקים‬ ‫שבהם‬ ,‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ליד‬ ‫מעצר‬‫ועד‬ ‫בעניינם‬ ‫שפטי‬ .‫הכליאה‬ ‫לבסיסי‬ ‫להחזרתם‬ ‫אפריל‬ ‫בחודשים‬2008‫מרס‬ ‫עד‬2009‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫בכלואים‬ ‫הטיפול‬ ‫את‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בדק‬ ‫בעיקר‬ ‫נבדקו‬ .‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫ליד‬ ‫המעצר‬ ‫ובתאי‬ ‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫המשמר‬ ‫בחדרי‬ ,‫הכליאה‬ ,‫הצבאית‬ ‫הסניגוריה‬ ‫שירותי‬ ,‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ,‫הכליאה‬ ‫תנאי‬‫פעילות‬ ‫וכן‬ ‫באזיקים‬ ‫כלואים‬ ‫כבילת‬ ‫(להלן‬ ‫במטכ"ל‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫באגף‬ ‫נערכה‬ ‫הביקורת‬ .‫גחל"ת‬ ‫מערך‬-‫במפקדת‬ ,‫במקמצ"ר‬ ,)‫אכ"א‬ ‫(להלן‬ ‫הראשי‬‫הצבאי‬ ‫הפרקליט‬-‫בכלא‬ ;)‫מפצ"ר‬4‫ובכלא‬6‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫משמר‬ ‫חדרי‬ ‫בשני‬ ; ‫הצבאי‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫שליד‬ ‫מעצר‬ ‫תאי‬ ‫בשני‬ ‫וכן‬ ;‫מיטב‬ ‫ביחידת‬ ‫המשמר‬ ‫ובחדר‬‫בנושא‬ ‫קודמת‬ ‫ביקורת‬ .‫ים‬ ‫בשנת‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫ערך‬ ‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬19948 . ‫ל‬ ‫שאלון‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫הפיץ‬ ‫הביקורת‬ ‫במהלך‬-275‫שאותו‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫כלואים‬ ‫כלל‬ ‫המדגם‬ .‫כולם‬ ‫החזירו‬160‫בכלא‬ ‫כלואים‬4‫ו‬-115‫בכלא‬ ‫כלואים‬6‫בכלא‬ ‫ששהו‬ ‫הכלואים‬ ‫מבין‬ ‫השא‬ ‫הועברו‬ ‫שבו‬ ‫ביום‬‫הלכי‬ ‫לבדוק‬ ‫נועד‬ ‫השאלון‬ .‫אקראית‬ ‫מספרים‬ ‫רשימת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫אשר‬ ,‫לונים‬ ‫העיקרי‬ ‫הכלי‬ ‫היא‬ ‫הכלואים‬ ‫התייחסות‬ ‫שבהם‬ ‫בנושאים‬ ‫ובמיוחד‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫הכלואים‬ ‫בקרב‬ ‫רוח‬ ‫הכלואים‬ ‫כבילת‬ ,‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ :‫נושאים‬ ‫לשבעה‬ ‫התייחס‬ ‫השאלון‬ .‫אלה‬ ‫בתחומים‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫הכ‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ,‫באזיקים‬,‫חינוך‬ ‫פעילות‬ ,‫התברואה‬ ‫ותנאי‬ ‫המזון‬ ,‫שלהם‬ ‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫לבין‬ ‫לואים‬ .‫והמגורים‬ ‫הכליאה‬ ‫ותנאי‬ ‫מפקדים‬ ‫יחס‬ ‫ב‬ ‫צה"ל‬ ‫להתייחסות‬ ‫הועברה‬ ‫זה‬ ‫ביקורת‬ ‫דוח‬ ‫של‬ ‫טיוטה‬-4.5.09‫עד‬ ‫ההתייחסות‬ ‫קבלת‬ ‫והתבקשה‬ ‫ה‬-17.6.09‫הע‬ ,‫בפועל‬ .‫להתייחסות‬ ‫הדוח‬ ‫טיוטת‬ ‫העברת‬ ‫לאחר‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬ ‫דהיינו‬ ,‫צה"ל‬ ‫ביר‬ ‫ב‬ ‫זאת‬ ‫ביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫התייחסותו‬ ‫את‬-19.8.09‫להעביר‬ ‫התבקש‬ ‫שבו‬ ‫המועד‬ ‫לאחר‬ ‫כחודשיים‬ , ‫טיוטת‬ ‫העברת‬ ‫תאריך‬ ‫לאחר‬ ‫וחצי‬ ‫חודשים‬ ‫וכשלושה‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫ההתייחסות‬ ‫את‬ ‫וכי‬ ,‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫זאת‬ ‫להתנהלות‬ ‫הצדקה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫מעיר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ .‫להתייחסותו‬ ‫הדוח‬ ‫לפג‬ ‫גרמה‬ ‫היא‬‫לא‬ ‫כאלה‬ ‫שמצבים‬ ‫לפעול‬ ‫צה"ל‬ ‫על‬ .‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫בעבודת‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫יעה‬ .‫יישנו‬ __________________ 7'‫מס‬ ‫שוליים‬ ‫הערת‬ ‫ראו‬3. 8,‫המדינה‬ ‫מבקר‬‫שנתי‬ ‫דוח‬46(1996'‫עמ‬ ,"‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫"בתי‬ ,)881.
 10. 10. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬67 ‫אדם‬ ‫וכוח‬ ‫ארגון‬ 1.‫ארגון‬ ‫צה"ל‬ ‫למונחי‬ ‫המילון‬ ‫לפי‬9 ‫(להלן‬ ‫ארגון‬ ‫פקודת‬ ,-‫של‬ ‫ייעודה‬ ‫את‬ ‫המפרט‬ ‫ארגוני‬ ‫מסמך‬ ‫היא‬ )‫פק"א‬ ‫אי‬ ‫קיימות‬ ‫כי‬ ,‫נמצא‬ .‫שלה‬ ‫הפעילות‬ ‫מסגרת‬ ‫ואת‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬ ,‫תפקידה‬ ‫את‬ ,‫ארגונית‬ ‫מסגרת‬-‫התאמות‬ ‫מספטמבר‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫המשותפת‬ ‫הפק"א‬ ‫בין‬1992‫המעודכנת‬ ,‫מקמצ"ר‬ ‫של‬ ‫והפק"א‬ ‫לשנת‬2006,‫כך‬ .‫בפועל‬ ‫המצב‬ ‫לבין‬ ,‫ובפק"א‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫של‬ ‫בפק"א‬ ‫כלל‬ ‫נזכר‬ ‫אינו‬ ‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ,‫למשל‬ .)‫בהמשך‬ ‫ראו‬ ,‫גחל"ת‬ ‫מערך‬ ‫(בנושא‬ ‫ולתפקידיו‬ ‫זה‬ ‫למערך‬ ‫ביטוי‬ ‫כל‬ ‫בהן‬ ‫ואין‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫של‬ ‫מופיע‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ,‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫אינו‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הפלוגות‬ ‫ארגון‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫של‬ ‫הארגון‬ ‫בפקודות‬ ‫באוגוסט‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫מסר‬ ‫הביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫בהתייחסותו‬2009‫כי‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ , ‫עד‬ ‫וכי‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫של‬ ‫לפק"א‬ ‫ולהתאמתה‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫של‬ ‫הפק"א‬ ‫לאישור‬ ‫עבודה‬ ‫תהליך‬ ‫מתקיים‬ ‫שנת‬ ‫סוף‬2009‫הכללי‬ ‫במטה‬ ‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫לאישור‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫של‬ ‫המעודכנת‬ ‫הפק"א‬ ‫של‬ ‫ההצעה‬ ‫תועבר‬ .)‫(אג"ת‬ 2.‫בכלא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגלי‬4‫ובכלא‬6 .‫א‬‫בכלא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגל‬ ‫במצבות‬ ,‫מקמצ"ר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬4‫ובכלא‬6‫הביקורת‬ ‫בתקופת‬ ‫היו‬287 ‫ו‬-227‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגלי‬ ‫של‬ ‫לתקנים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫תאמו‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫מצבות‬ .‫בהתאמה‬ ,‫איש‬ ‫במרס‬ ‫אכ"א‬ ‫בפני‬ ‫הצביע‬ ‫במקמצ"ר‬ ‫כליאה‬ ‫ענף‬ ‫ראש‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הכליאה‬2008‫מספר‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫כי‬ , ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הכלואים‬ ‫מספר‬ ‫לבין‬ ‫המ"מים‬1:145‫בכלא‬6‫ועל‬ ,1:74‫בכלא‬4-‫מהיחס‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫והוא‬ ‫היבשה‬ ‫זרוע‬ ‫מפקדת‬ ‫שקבעה‬ ,‫הטירונים‬ ‫מספר‬ ‫לבין‬ ‫המ"מים‬ ‫מספר‬ ‫בין‬-1:60. .‫ב‬‫בכלא‬ ‫ערובה‬ ‫בני‬ ‫תפיסת‬ ‫של‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫כאמור‬ ‫שחקרה‬ ,‫עשהאל‬ ‫ועדת‬ ‫בהמלצות‬6‫בין‬ ,‫נאמר‬ , ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כדי‬ ‫בוגרים‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫וחלקם‬ ‫הצעיר‬ ‫גילם‬ ‫עקב‬ ‫מועט‬ ‫המד"כים‬ ‫של‬ ‫ניסיונם‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ,‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫מדיניות‬ ‫לגיבוש‬ ,‫עשהאל‬ ‫ועדת‬ ‫אחרי‬ ,‫כאמור‬ ,‫שהוקמה‬ ,‫דקל‬ ‫ועדת‬ ‫גם‬ .‫הכלואים‬ ‫פיקודי‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫ממחסור‬ ‫סובל‬ ‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫מערך‬ ‫כי‬ ,‫ציינה‬-‫והן‬ ‫כמותית‬ ‫מבחינה‬ ‫הן‬ ,‫מקצועי‬ ‫מב‬,‫המליצה‬ ‫דקל‬ ‫ועדת‬ .‫הכליאה‬ ‫מערך‬ ‫על‬ ‫מהותיות‬ ‫השלכות‬ ‫זה‬ ‫למצב‬ ‫וכי‬ ,‫לתפקיד‬ ‫התאמתו‬ ‫חינת‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫תפקוד‬ ‫למשך‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫בצה"ל‬ ‫הכליאה‬ ‫במערך‬ ‫מהתפקידים‬ ‫חלק‬ ‫לאזרח‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ .‫מרבי‬ ‫יהיה‬ ‫שנצבר‬ ‫והניסיון‬ ‫הידע‬ ‫שניצול‬ ‫כך‬ ,‫אלו‬ ‫בתפקידים‬ ‫בכלא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגלי‬ ‫של‬ ‫המצבות‬ ‫מבדיקת‬4‫ובכ‬‫לא‬6‫הסמלים‬ ‫וכל‬ ‫המד"כים‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ,‫התברר‬ ‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫הבסיסי‬ ‫והמצב‬ ,‫קבע‬ ‫בשירות‬ ‫הם‬ ‫מהקצינים‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫ורק‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫חוגרים‬ ‫הם‬ ,‫נמצא‬ .‫הכליאה‬ ‫מערך‬ ‫את‬ ‫בדקו‬ ‫ודקל‬ ‫עשהאל‬ ‫שוועדות‬ ‫בעת‬ ‫שהיה‬ ‫למצב‬ ‫בהשוואה‬ ‫השתנה‬ ‫לא‬ ‫בדצמבר‬ ‫קבע‬ ‫שהרמטכ"ל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אף‬ ‫כי‬1999‫המלצות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬ ,‫ההמלצה‬ ,‫דקל‬ ‫ועדת‬ .‫יושמה‬ ‫לא‬ ‫הכליאה‬ ‫במערך‬ ‫מהתפקידים‬ ‫חלק‬ ‫אזרוח‬ ‫בדבר‬ ‫בקרב‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫שהפיץ‬ ‫בשאלון‬275‫שאלות‬ ‫מספר‬ ‫נכללו‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫כלואים‬ ‫כלפי‬ ‫אלימות‬ ‫והפעלת‬ ,‫שמתעוררות‬ ‫בבעיות‬ ‫המפקדים‬ ‫של‬ ‫טיפולם‬ ‫אופן‬ :‫המפקדים‬ ‫ליחס‬ ‫בנוגע‬ ‫ניתנה‬ ‫השאלון‬ ‫בסוף‬ .‫הכלואים‬‫(להלן‬ ‫רצונם‬ ‫לפי‬ ‫נושא‬ ‫לכל‬ ‫להתייחס‬ ‫האפשרות‬ ‫לכלואים‬-‫"שאלה‬ ‫כ‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫הכלואים‬ ‫תשובות‬ ‫מניתוח‬ .)"‫פתוחה‬-81%‫מבין‬272‫ענו‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכלואים‬ ‫ליחס‬ ‫בנוגע‬ "‫הפתוחה‬ ‫ב"שאלה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫אלימות‬ ‫כלפיהם‬ ‫הפעילו‬ ‫לא‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שסגלי‬ __________________ 9‫אג"ם‬ ,‫צה"ל‬ ‫למונחי‬ ‫המילון‬-‫התשנ"ח‬ ,‫תוה"ד‬-1998.
 11. 11. 68‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ ,‫הכלואים‬ ‫כלפי‬ ‫המפקדים‬62.8%‫מבין‬86‫בכלא‬ ‫הכלואים‬4‫ו‬-39.7%‫מבין‬63‫בכלא‬ ‫הכלואים‬6, .‫כלפיהם‬ ‫הסגל‬ ‫של‬ ‫היחס‬ ‫לגבי‬ ,‫קשות‬ ‫לעתים‬ ,‫טענות‬ ‫העלו‬ ,‫זאת‬ ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫שהשיבו‬ :‫שמולאו‬ ‫השאלונים‬ ‫מתוך‬ ‫הכלואים‬ ‫מדברי‬ ‫דוגמאות‬ ‫להלן‬1‫אלנו‬ ‫שמתנהגים‬ ‫להוסיף‬ ‫לי‬ ‫"יש‬ ) ‫ב‬ ‫לפעמים‬ .‫חיות‬ ‫אל‬ ‫כמו‬ ‫יחס‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫כאילו‬ ‫בזלזול‬‫אנחנו‬ ‫ואם‬ ‫באלימות‬ ‫ולפעמים‬ ‫צעקות‬ ‫מכים‬ ‫ואז‬ ‫שומע‬ ‫ולא‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫במקום‬ ‫לאגף‬ ‫אותנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אז‬ ‫הקול‬ ‫את‬ ‫טיפה‬ ‫להרים‬ ‫מנסים‬ ‫לעזור‬ ‫בקשה‬ ‫של‬ ‫לשון‬ ‫בכל‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫לנו‬ ‫לעזור‬ ‫הכלואים‬ ‫החיילים‬ ‫כל‬ ‫ובשם‬ ‫בשמי‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ .‫אותנו‬ ;"‫לנו‬2‫בנ‬ ‫כאל‬ ‫מקרים‬ ‫בהרבה‬ ‫אלינו‬ ‫מתייחסים‬ ‫"אין‬ ))‫(רובנו‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ .‫כמשמעו‬ ‫פשוטו‬ ‫אדם‬ ‫י‬ ;"‫איראן‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫ביטחוניים‬ ‫אסירים‬ ‫ולא‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫צבאי‬ ‫בכלא‬3‫הסגל‬ ‫של‬ ‫הדיבור‬ ‫"לפעמים‬ ) ‫ואין‬ ‫ולשמוע‬ ‫לראות‬ ‫שכואב‬ ‫ודברים‬ ‫לפעמים‬ ‫חוקיים‬ ‫לא‬ ‫דברים‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ...‫מזלזל‬ ‫הכלואים‬ ‫כלפי‬ ‫כלוא‬ ‫הכול‬ ‫בסך‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ‫ויעזור‬ ‫שישמע‬ ‫אחד‬ ‫אף‬."‫ים‬ ‫וקשה‬ ‫מורכבת‬ ‫משימה‬ ‫מבצעים‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגלי‬ ‫כי‬ ,‫מעיר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫להשליך‬ ‫עלולים‬ ‫המצטבר‬ ‫ניסיונם‬ ‫וחוסר‬ ‫הסגל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הצעיר‬ ‫גילם‬ .‫להתמודדות‬ ‫היום‬ ‫ההתמודדות‬-‫יבחנו‬ ‫ומקמצ"ר‬ ‫שאכ"א‬ ,‫הראוי‬ ‫מן‬ .‫הכלואים‬ ‫מול‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגל‬ ‫של‬ ‫יומית‬ ‫לסגלי‬ ‫לשלב‬ ‫ניתן‬ ‫אם‬‫תכניות‬ ‫אם‬ ‫לבחון‬ ‫וכן‬ ,‫יותר‬ ‫בוגר‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫למורכבות‬ ‫מענה‬ ‫נותנות‬ ,‫המד"כים‬ ‫של‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סגלי‬ ‫של‬ ‫והחניכה‬ ‫ההכשרה‬ ‫בנוגע‬ ‫מהשאלונים‬ ‫שעלו‬ ‫הממצאים‬ ‫נוכח‬ ‫תוקף‬ ‫משנה‬ ‫מקבל‬ ‫זה‬ ‫עניין‬ .‫עליהם‬ ‫המוטלת‬ ‫המשימה‬ ‫המחייב‬ ‫עניין‬ ,‫הכלואים‬ ‫כלפי‬ ‫המפקדים‬ ‫ליחס‬.‫יסודיים‬ ‫ובירור‬ ‫בדיקה‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫באוגוסט‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫מסר‬ ‫הביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫בהתייחסותו‬2009‫כי‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ , ‫חודש‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫חיילים‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המד"כים‬ ‫שיבוץ‬ ‫יימשך‬ ‫נובמבר‬2009‫צה"ל‬ .‫משימתם‬ ‫של‬ ‫המורכבות‬ ‫לבין‬ ‫המד"כים‬ ‫הכשרת‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫תתבצע‬ ‫בהתי‬ ‫הוסיף‬‫בסיסי‬ ‫סגלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתוחקרים‬ ‫והמקרים‬ ‫נבדקות‬ ‫התלונות‬ ‫כלל‬ ‫כי‬ ,‫הכלואים‬ ‫לתלונות‬ ‫יחס‬ .‫מקמצ"ר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫הצורך‬ ‫ובמידת‬ ,‫הכליאה‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫ושחרור‬ ‫קבלה‬ 1.‫לכליאה‬ ‫באסמכתה‬ ‫ליקויים‬ ‫ב‬ ‫להיכלא‬ ‫שנשלח‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫לקבל‬ ‫חייב‬ ‫הסוהר‬ ‫בית‬ ‫מפקד‬ ,‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬,‫הסוהר‬ ‫בית‬ ‫(להלן‬ ‫הסוהר‬ ‫בבית‬ ‫להחזיקו‬ ‫יש‬ ‫שלפיהם‬ ,‫מעצר‬ ‫פקודת‬ ‫או‬ ‫פסק‬ ,‫דין‬ ‫פסק‬ ‫לגביו‬ ‫יש‬ ‫ואשר‬-‫אסמכתה‬ ,‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫והשחרור‬ ‫הקבלה‬ ‫נוהל‬ ‫את‬ ‫המפרטת‬ ,‫קמצ"ר‬ ‫של‬ ‫הוראה‬ .)‫לכליאה‬ ‫בפוע‬ .‫לכליאה‬ ‫באסמכתה‬ ‫ליקוי‬ ‫עם‬ ‫שהגיע‬ ‫חייל‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיס‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫קובעת‬‫סגל‬ ,‫ל‬ ‫במפצ"ר‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫למדור‬ ‫פונה‬ ,‫לכליאה‬ ‫באסמכתה‬ ‫ליקוי‬ ‫שגילה‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיס‬ ‫הקבלה‬ .‫הכלוא‬ ‫בקבלת‬ ‫הטיפול‬ ‫המשך‬ ‫בדבר‬ ‫הנחיותיו‬ ‫את‬ ‫ומבקש‬ ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫במפצ"ר‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫מדור‬ ‫שמסר‬ ‫נתונים‬ ‫לפי‬2008‫התקבלו‬ ‫כ‬ ‫אצלו‬-1,700‫הד‬ ‫הליך‬ ‫חוקיות‬ ‫לבירור‬ ‫פניות‬)‫משמעתי‬ ‫בדין‬ ‫שניתנו‬ ‫(החלטות‬ ‫בפסקים‬ .‫המשמעתי‬ ‫ין‬ ‫ב‬ ‫הפסק‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫המדור‬ ‫החליט‬ ,‫למחבוש‬ ‫שנגעו‬-282‫וב‬ ,‫מקרים‬-286‫המדור‬ ‫המתיק‬ ‫נוספים‬ ‫פסקים‬ ,‫עונשם‬ ‫את‬ ‫לרצות‬ ‫הכלואים‬ ‫סיימו‬ ‫שבהם‬ ,‫אחרים‬ ‫מקרים‬ ‫בתשעה‬ .‫החיילים‬ ‫של‬ ‫המחבוש‬ ‫עונשי‬ ‫את‬ ‫שר‬ ‫מחבוש‬ ‫ימי‬ ‫על‬ ‫החיילים‬ ‫את‬ ‫לפצות‬ ‫המדור‬ ‫הורה‬‫שהתגלה‬ ,‫המשמעתי‬ ‫בהליך‬ ‫ליקוי‬ ‫בגין‬ ‫בפועל‬ ‫יצו‬ .‫הכלוא‬ ‫של‬ ‫מתלונה‬ ‫כתוצאה‬
 12. 12. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬69 ‫שלא‬ ‫חירות‬ ‫בשלילת‬ ‫שמדובר‬ ‫כיוון‬ ,‫חמורים‬ ‫דלעיל‬ ‫המקרים‬ ‫תשעת‬ ‫כי‬ ,‫העיר‬ ‫מדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫שאכ"א‬ ‫ראוי‬ ,‫לכך‬ ‫נוסף‬ .‫כאלה‬ ‫מקרים‬ ‫הישנות‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫ותחקור‬ ‫בדיקה‬ ‫מחייבים‬ ‫והם‬ ,‫כדין‬ ‫להיו‬ ‫שהביאו‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ‫יבחן‬‫נמצאו‬ ‫שבהם‬ ‫רבים‬ ‫מקרים‬ ‫קיימים‬ ‫שבו‬ ‫זה‬ ‫מדאיג‬ ‫מצב‬ ‫וצרות‬ .‫מחבוש‬ ‫עונש‬ ‫בהם‬ ‫שהוטל‬ ‫בפסקים‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫הליך‬ ‫בחוקיות‬ ‫ליקויים‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬ ‫כי‬ ,‫הביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫בהתייחסותו‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫מסר‬ ‫צה"ל‬ ‫דג‬ ‫עם‬ ‫מנשר‬ ‫ויפיץ‬ ‫עצמן‬ ‫על‬ ‫שחוזרות‬ ‫הבעיות‬ ‫של‬ ‫ניתוח‬ ‫יערוך‬ ‫במפצ"ר‬,‫הרלוונטיים‬ ‫לגורמים‬ ‫שים‬ ‫בספטמבר‬ ‫להסתיים‬ ‫צפויה‬ ‫זאת‬ ‫פעילות‬ ‫וכי‬2009‫ינואר‬ ‫בתחילת‬ ‫כי‬ ,‫הוסיף‬ ‫צה"ל‬ .2009‫נכנסה‬ ‫העוסקות‬ ‫הפקודות‬ ‫כלל‬ ‫אוגדו‬ ‫ובמסגרתה‬ ,‫בצה"ל‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫בכללי‬ ‫מקיפה‬ ‫רפורמה‬ ‫לתוקפה‬ ‫המש‬ ‫הדין‬ ‫הליכי‬ ‫את‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫לפשט‬ ‫במטרה‬ ,‫אחת‬ ‫לפקודה‬ ‫המשמעתי‬ ‫הדין‬ ‫בנושא‬,‫מעתי‬ ‫מיוחדת‬ ‫השתלמות‬ ‫לעבור‬ ‫קצין‬ ‫כל‬ ‫חויב‬ ,‫לזאת‬ ‫בנוסף‬ .‫הדין‬ ‫ולדרישות‬ ‫המשמעת‬ ‫לצורכי‬ ‫ולהתאימם‬ .‫השיפוט‬ ‫קציני‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫במטרה‬ ‫בדרגה‬ ‫העלאה‬ ‫טרם‬ 2.‫הכלואים‬ ‫פיקדונות‬ ‫החפצי‬ ‫את‬ ‫מפרטת‬ "‫כלואים‬‫בידי‬ ‫להחזקה‬ ‫מותרים‬ ‫וחפצים‬ ‫כלואים‬ ‫"פיקדונות‬ ‫בנושא‬ ‫קמצ"ר‬ ‫הוראת‬‫ם‬ ‫שערכה‬ ‫ביקורות‬ .‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫בפיקדונות‬ ‫הטיפול‬ ‫אופן‬ ‫ואת‬ ‫הכלואים‬ ‫בידי‬ ‫להחזקה‬ ‫המותרים‬ ‫בשנת‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫מקמצ"ר‬2008.‫כנדרש‬ ‫מתבצע‬ ‫איננו‬ ‫הפיקדונות‬ ‫שרישום‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הצביעו‬ ‫או‬ ,‫הפיקדון‬ ‫בטופס‬ ‫נרשמו‬ ‫לא‬ ‫שהופקדו‬ ‫מהפריטים‬ ‫חלק‬ ‫שבהם‬ ‫מקרים‬ ‫נמצאו‬ ,‫למשל‬ ,‫כך‬ ‫תי‬ ‫לא‬ ‫שהרישומים‬.‫שהופקדו‬ ‫הפריטים‬ ‫את‬ ‫במדויק‬ ‫ארו‬ ‫של‬ ‫רענון‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫של‬ ‫לסגלים‬ ‫ערכה‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫כי‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫מסר‬ ‫צה"ל‬ ‫ואוגוסט‬ ‫יולי‬ ‫בחודשים‬ ‫ערך‬ ‫אכ"א‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הכלואים‬ ‫בפיקדונות‬ ‫הטיפול‬ ‫בנושא‬ ‫הפקודה‬2009 ‫שהועלו‬ ‫שהליקויים‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫יזומה‬ ‫ביקורת‬.‫תוקנו‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הביקורת‬ ‫בדוח‬ ‫בכלא‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫והמחיה‬ ‫הכליאה‬ ‫תנאי‬4‫ובכלא‬6 1.‫פיזית‬ ‫תשתית‬ ‫כלא‬ .‫ישנים‬ ‫במתקנים‬ ‫נמצאים‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬6‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫מתקופת‬ ‫מבנה‬ ‫הוא‬ ,‫למשל‬ , ‫בו‬ ‫נעשו‬ ‫השנים‬ ‫ובמהלך‬ ,‫סוסים‬ ‫כאורוות‬ ‫ובחלקו‬ ,‫הבריטים‬ ‫עבור‬ ‫מעצר‬ ‫כמחנה‬ ‫בחלקו‬ ‫ששימש‬ ‫סביר‬ ‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫אינה‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הפיזית‬ ‫התשתית‬ .‫החדש‬ ‫לייעודו‬ ‫והתאמות‬ ‫שינויים‬ ‫בכלא‬ ,‫למשל‬ ,‫כך‬ .‫הכלואים‬ ‫לחיילים‬4‫ולהצפות‬ ‫לסתימות‬ ‫שגורם‬ ‫דבר‬ ,‫מאוד‬ ‫מיושנת‬ ‫הביוב‬ ‫תשתית‬ ‫להפסקות‬ ‫וגורמת‬ ‫בעומס‬ ‫עומדת‬ ‫אינה‬ ‫החשמל‬ ‫מערכת‬ .‫ביומו‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫כמעט‬ ‫טיפול‬ ‫המחייבות‬ ,‫רבות‬ ‫חשמ‬‫ובתאי‬ ‫הלימוד‬ ‫מכיתות‬ ‫בחלק‬ ‫מזגנים‬ ‫להתקין‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫החשמל‬ ‫במערכת‬ ‫בעיות‬ ‫בשל‬ .‫רבות‬ ‫ל‬ ‫בכלא‬ ‫קיימת‬ ‫דומה‬ ‫בעיה‬ .‫הקיץ‬ ‫בחודשי‬ ‫במיוחד‬ ‫קשה‬ ‫בהם‬ ‫והשהייה‬ ,‫הכלואים‬6‫ומפקדי‬ ‫מקמצ"ר‬ . ,‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הפיזית‬ ‫התשתית‬ ‫לשיפור‬ ‫לרשותם‬ ‫העומדים‬ ‫באמצעים‬ ‫פעלו‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬ ‫כ‬ ‫בזה‬ ‫אין‬ ‫אולם‬.‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הפיזית‬ ‫בתשתית‬ ‫הבסיסיות‬ ‫הבעיות‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫די‬
 13. 13. 70‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ ‫בכלא‬ ‫השירותים‬ ‫מחדרי‬ ‫אחד‬6 ‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫עלתה‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫של‬ ‫הפיזית‬ ‫לתשתית‬ ‫התייחסות‬1997‫לחקירת‬ ‫עשהאל‬ ‫ועדת‬ ‫במסגרת‬ ‫בכלא‬ ‫שהיו‬ ‫האירועים‬6‫משנת‬ ‫דקל‬ ‫ועדת‬ ‫במסגרת‬ ‫וכן‬ ,1999‫המליצה‬ ‫היא‬ ‫דקל‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫בסיכום‬ . :‫היו‬ ,‫חדש‬ ‫אחוד‬ ‫כליאה‬ ‫מרכז‬ ‫בהקמת‬ ‫מנתה‬ ‫שהוועדה‬ ‫היתרונות‬ ‫בין‬ .‫חדש‬ ‫מרכזי‬ ‫כלא‬ ‫בית‬ ‫להקים‬ ‫א‬ ‫שיפור‬‫בסיסי‬ ‫ובאחזקת‬ ‫בבינוי‬ ‫משאבים‬ ‫השקעת‬ ‫צמצום‬ ;‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫והאחזקה‬ ‫השהייה‬ ‫יכות‬ ‫מקצועית‬ ‫התאמה‬ ,‫התייעלות‬ ‫עקב‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫צפוי‬ ‫חיסכון‬ ;‫הירודה‬ ‫התשתית‬ ‫בעלי‬ ‫הישנים‬ ‫הכליאה‬ .‫מתקדמות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫ושימוש‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫אג"ת‬ ‫של‬ ‫ממסמכים‬2000‫משפט‬ ‫קריה‬ ‫להקים‬ ‫תכנית‬ ‫בצה"ל‬ ‫נדונה‬‫וכלא‬ ‫ית‬ ‫בפרקליטות‬ ‫והסניגוריה‬ ‫התביעה‬ ‫גופי‬ ,‫הצבאיים‬ ‫הדין‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫תקורות‬ ‫איחוד‬ ‫שבבסיסה‬ ,‫מרכזי‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬ ‫טרם‬ ‫הביקורת‬ ‫סיום‬ ‫במועד‬ ‫אולם‬ .‫הצבאית‬ ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫הכליאה‬ ‫ובסיסי‬ ‫הצבאית‬ ‫באוגוסט‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫שהכינה‬ ‫במצגת‬ .‫הקמתה‬ ‫על‬2008‫"כלא‬ :‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫נאמר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫מרכז‬‫י‬-‫בהקשר‬ ."‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫בתשתיות‬ ‫משקיעים‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫ולאור‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫חלוט‬ ‫לא‬ ‫הפרויקט‬ ‫גורל‬ ‫בכלא‬ ‫והאינסטלציה‬ ‫הביוב‬ ‫תשתית‬ ‫לתיקון‬ ‫עבודות‬ ‫החלו‬ ‫מספר‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ ,‫זה‬4‫מתוך‬ ‫שניים‬ . ‫כ‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫בוצעו‬ ‫בפרויקט‬ ‫המתוכננים‬ ‫השלבים‬ ‫שלושת‬-3‫בעלות‬ ,‫השלישי‬ ‫והשלב‬ ,‫ש"ח‬ ‫מיליון‬ ‫ש‬‫כ‬‫ל‬-1.5‫שנת‬‫של‬‫התקציב‬‫(במונחי‬‫ש"ח‬‫מיליון‬2001‫להקים‬‫התכנית‬‫בשל‬ ‫בוטל‬ ‫מכן‬‫ולאחר‬‫הוקפא‬,) .‫מרכזי‬ ‫כלא‬ .‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫הכליאה‬ ‫בתנאי‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬ ‫נגרמת‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ ‫כי‬ ,‫מעיר‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫שתאפשר‬ ,‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫התשתית‬ ‫לשיפור‬ ‫מינימום‬ ‫תכנית‬ ‫ותתוקצב‬ ‫שתוכן‬ ‫ראוי‬ ,‫לכן‬ .‫המרכזי‬ ‫הכלא‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקמתו‬ ‫שתתאפשר‬ ‫עד‬ ‫לכלואים‬ ‫סבירים‬ ‫מחיה‬ ‫תנאי‬ ‫באוגוסט‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫מסר‬ ‫הביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫בהתייחסותו‬2009‫כלא‬ ‫הקמת‬ ‫כי‬ , ‫תלת‬ ‫תקציב‬ ‫יעמיד‬ ‫אכ"א‬ ‫ולפיכך‬ ,‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫אינה‬ ‫מרכזי‬-‫של‬ ‫שנתי‬6‫מענה‬ ‫לטובת‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליון‬ ;‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫מחיה‬ ‫לתנאי‬ ‫בסיסי‬‫שנת‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫לקראת‬2010,‫הכללי‬ ‫למטה‬ ‫זה‬ ‫צורך‬ ‫יוצג‬ .‫הכלואים‬ ‫בתשתיות‬ ‫האלמנטרית‬ ‫ההשקעה‬ ‫ונחיצות‬ ‫חשיבותו‬ ‫לאור‬
 14. 14. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬71 2.‫הכליאה‬ ‫תנאי‬ .‫א‬‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫המגורים‬ ‫במבני‬ ‫המחיה‬ ‫מרחב‬‫(להלן‬ ‫הראשי‬ ‫הרפואה‬ ‫קצין‬ ‫הוראת‬ .-)‫קרפ"ר‬ ‫מגורים‬ ‫בחדר‬ ‫לחייל‬ ‫מזערי‬ ‫שטח‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫קובעת‬‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫יהיה‬-3‫הוא‬ ‫הרצוי‬ ‫והשטח‬ ‫מ"ר‬ 4.5‫שבכלא‬ ‫השלוש‬ ‫מבין‬ ‫פלוגות‬ ‫שתי‬ ‫של‬ ‫ולקיבולת‬ ‫התאים‬ ‫לגודל‬ ‫המתייחסים‬ ‫נתונים‬ ‫נבדקו‬ .‫מ"ר‬6 ‫כלא‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫פלוגה‬ ‫לגבי‬ ‫דומים‬ ‫ונתונים‬ )‫באוהלים‬ ‫משוכנת‬ ‫נוספת‬ ‫(פלוגה‬4‫כי‬ ,‫נמצא‬ ‫בבדיקה‬ . ‫בכלא‬ ‫מהפלוגות‬ ‫באחת‬6‫בכלא‬ ‫שנבדקה‬‫ובפלוגה‬4‫ע‬ ‫אין‬:‫התאים‬ ‫בכל‬ ‫המזערי‬ ‫לשטח‬ ‫בדרישה‬ ‫ומדים‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫המחיה‬ ‫מרחב‬2.1‫ל‬ ‫מ"ר‬-2.8‫כ‬ ‫דהיינו‬ ,‫לכלוא‬ ‫מ"ר‬-16%‫כ‬ ‫עד‬-30%‫המזערי‬ ‫מהשטח‬ ‫פחות‬ .‫קרפ"ר‬ ‫של‬ ‫האמורה‬ ‫ההוראה‬ ‫לפי‬ ,‫לחייל‬ ‫הנדרש‬ .‫ב‬‫בכלא‬ ‫הנשים‬ ‫בפלוגת‬ ‫הכליאה‬ ‫קיבולת‬4‫בכלא‬ ,‫כאמור‬ ,‫קיימת‬ ‫נשים‬ ‫לכליאת‬ ‫פלוגה‬ .4,‫בלבד‬ ‫ובה‬70‫מקו‬‫כליאה‬ ‫במקומות‬ ‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫בצרכים‬ ‫עומדת‬ ‫איננה‬ ‫זו‬ ‫קיבולת‬ .‫הכול‬ ‫בסך‬ ‫כליאה‬ ‫מות‬ ‫לכלא‬ ‫לכניסה‬ ‫ממתינות‬ ‫זמן‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫וממסמכי‬ ,‫לחיילות‬4‫כ‬-15‫שבסופו‬ ,‫חיילות‬ ‫היו‬ ‫כי‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫לנציגי‬ ‫מסר‬ ‫קמצ"ר‬ .‫עליהן‬ ‫שהוטל‬ ‫העונש‬ ‫את‬ ‫ירצו‬ ‫לא‬ ‫חלקן‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫מ‬ ‫שבהם‬ ‫מקרים‬‫לכלא‬ ‫התקשרו‬ ‫פקדים‬4‫עונש‬ ‫שהטילו‬ ‫לפני‬ ,‫הכלואות‬ ‫בפלוגת‬ ‫מקום‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫מחסור‬ ‫בשל‬ ‫כי‬ ,‫התברר‬ ‫מיטב‬ ‫ביחידת‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫בביקורת‬ .‫חיילות‬ ‫על‬ ‫מחבוש‬ ‫בכלא‬ ‫הנשים‬ ‫בפלוגת‬ ‫כליאה‬ ‫במקומות‬4‫לא‬ ‫צבאי‬ ‫משירות‬ ‫המשתמטות‬ ‫ביטחון‬ ‫לשירות‬ ‫מיועדות‬ , ‫אלא‬ ,‫מחבוש‬ ‫לעונשי‬ ‫נשפטו‬‫מיטב‬ ‫ביחידת‬ ‫לינה‬ ‫במקומות‬ ‫מחסור‬ ‫ובשל‬ ,‫מיטב‬ ‫ביחידת‬ ‫ריתוק‬ ‫לעונשי‬ .‫לבתיהן‬ ‫אלה‬ ‫חיילות‬ ‫לשחרר‬ ‫אף‬ ‫נאלצים‬ ‫וכי‬ ,‫לנשים‬ ‫הכליאה‬ ‫מקומות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫צה"ל‬ ‫מסר‬ ‫הביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫בהתייחסותו‬ .‫מרבית‬ ‫היא‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫הקיבולת‬ .‫ג‬.‫הכלואים‬ ‫סוגי‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬‫הכל‬ ‫אוכלוסיית‬‫מסוגים‬ ‫בעברות‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫כוללת‬ ‫ואים‬ ‫ישוכנו‬ ‫ועצירים‬ ‫חבושים‬ ,‫"אסירים‬ ‫כי‬ ,‫נקבע‬ ‫צבאיים‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫בתקנות‬ .‫שונות‬ ‫חומרה‬ ‫ובדרגות‬ ‫שונים‬ ‫בסיסי‬ ‫בשני‬ ‫נשמרת‬ ‫איננה‬ ‫כזו‬ ‫הפרדה‬ ‫כי‬ ,‫נמצא‬ ."‫אחרת‬ ‫קמצ"ר‬ ‫הורה‬ ‫אם‬ ‫זולת‬ ,‫מאלה‬ ‫אלה‬ ‫בנפרד‬ .‫משפט‬ ‫לפני‬ ‫לעצירים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫הכליאה‬‫בכל‬ ‫משפט‬ ‫לפני‬ ‫עצירים‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫מהמספר‬ ‫נובע‬ ‫הדבר‬ ‫כשרק‬ ,‫המשפטי‬ ‫ההליך‬ ‫התמשכות‬ ‫בשל‬ ‫הנגרמת‬ ,‫זה‬ ‫בסטטוס‬ ‫שלהם‬ ‫ארוכה‬ ‫משהייה‬ ;‫נתון‬ ‫זמן‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הקיימת‬ ‫התשתית‬ ‫ונוכח‬ ;‫אסיר‬ ‫של‬ ‫לסטטוס‬ ‫הכלוא‬‫עובר‬ ,‫דין‬ ‫פסק‬ ‫ניתן‬ ‫כאשר‬ ,‫בסיומו‬ .‫הכליאה‬ ‫מקומות‬ ‫ומצוקת‬ 3.‫בכ‬ ‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬‫לואים‬ ‫כל‬ ‫ובמסגרת‬ ,‫ולסגל‬ ‫לכלואים‬ ‫רפואי‬ ‫טיפול‬ ‫הנותנת‬ ,‫מרפאה‬ ‫קיימת‬ ‫הכליאה‬ ‫בסיסי‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫בכלא‬ ‫המרפאה‬ ‫צוות‬ .‫שיניים‬ ‫מרפאת‬ ‫פועלת‬ ‫מרפאה‬4‫כמפקד‬ ‫משמש‬ ‫מהם‬ ‫שאחד‬ ,‫רופאים‬ ‫שני‬ ‫כולל‬ ‫ב‬ ‫רופאות‬ ‫שתי‬ ‫ועוד‬ ‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫המרפאה‬-40%‫של‬ ‫המרפאה‬ ‫צוות‬ .‫חובשים‬ ‫שבעה‬ ‫וכן‬ ,‫משרה‬ ‫כלא‬6‫בתחום‬ ‫הממצאים‬ ‫להלן‬ .‫חובשים‬ ‫ושבעה‬ ,‫המרפאה‬ ‫מפקד‬ ‫הוא‬ ‫מהם‬ ‫שאחד‬ ,‫רופאים‬ ‫שני‬ ‫כולל‬ :‫זה‬ .‫א‬‫כרוניות‬ ‫למחלות‬ ‫תרופות‬‫היא‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המרפאות‬ ‫מטפלות‬ ‫שבהם‬ ‫הכלואים‬ ‫אוכלוסיית‬ . ‫מרשם‬ ‫לרשום‬ ‫יכול‬ ‫הרופא‬ ‫רגילה‬ ‫צבאית‬ ‫שבמרפאה‬ ‫כיוון‬ ‫בעיקר‬ ,‫הרפואי‬ ‫הטיפול‬ ‫מבחינת‬ ‫ייחודית‬ ‫לתרופות‬‫להצטייד‬ ‫כדי‬ ‫אזרחי‬ ‫מרקחת‬ ‫לבית‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫הפיקודי‬ ‫המרקחת‬ ‫בית‬ ‫אל‬ ‫לגשת‬ ‫רשאי‬ ‫והחייל‬ ‫בסיסי‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫במרפאות‬ ‫החזיקו‬ ,‫זאת‬ ‫ייחודיות‬ ‫נוכח‬ .‫הכליאה‬ ‫בבסיס‬ ‫ניתן‬ ‫שאינו‬ ‫דבר‬ ,‫בתרופה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המרפאות‬ ‫שתי‬ ‫החזירו‬ ‫הביקורת‬ ‫במועד‬ .‫כרוניות‬ ‫למחלות‬ ‫תרופות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫הכליאה‬ ,‫אלה‬ ‫תרופות‬ ‫הכליאה‬.‫בצה"ל‬ ‫המרפאות‬ ‫של‬ ‫התרופות‬ ‫בתקני‬ ‫נכללו‬ ‫שלא‬ ‫כיוון‬ ,‫מקרפ"ר‬ ‫דרישת‬ ‫לפי‬ ‫נוכח‬ ‫אלה‬ ‫תרופות‬ ‫החזקת‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לשקול‬ ‫ממקרפ"ר‬ ‫ביקשו‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המרפאות‬ ‫מפקדי‬ .‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המרפאות‬ ‫של‬ ‫הייחודיות‬
 15. 15. 72‫שנתי‬ ‫דוח‬60‫א‬ .‫ב‬‫שיניים‬ ‫רפואת‬‫בכלא‬ ‫השיניים‬ ‫מרפאות‬ .4‫ובכלא‬6‫ע‬ ‫מופעלות‬.‫במילואים‬ ‫שיניים‬ ‫רופאי‬ ‫ידי‬ ‫ל‬ ‫אלה‬ ‫שיניים‬ ‫במרפאות‬ ‫מקרפ"ר‬ ‫שביצעה‬ ‫בביקורות‬ .‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫טיפולי‬ ‫הם‬ ‫הניתנים‬ ‫הטיפולים‬ ‫רוב‬ ‫בשנת‬2008‫והיעדר‬ ,‫הניתנות‬ ‫ההפניות‬ ‫ואחר‬ ‫הטיפולים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫היעדר‬ :‫כגון‬ ,‫שונים‬ ‫ליקויים‬ ‫עלו‬ .‫הנדרש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מומחים‬ ‫רופאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הטיפול‬ ‫המשך‬ ‫על‬ ‫בקרה‬,‫הומלץ‬ ‫מקרפ"ר‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫בביקורות‬ ‫הניתנת‬ ‫הטיפול‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫שיוכל‬ ,‫קבע‬ ‫בשירות‬ ‫שיניים‬ ‫רופא‬ ‫במרפאות‬ ‫להציב‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ .‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫לתת‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫משמרים‬ ‫טיפולים‬ ‫גם‬ ‫ולבצע‬ :‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫צה"ל‬ ‫מסר‬ ‫אלה‬ ‫סוגיות‬ ‫בשתי‬ ‫הביקורת‬ ‫לממצאי‬ ‫בהתייחסותו‬ (1)‫תרופות‬‫כרוניות‬‫למחלות‬-‫המגיע‬ ‫מרשם‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ,‫וסוכם‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫במקרפ"ר‬ ‫מטה‬ ‫עבודת‬‫בוצעה‬ ‫מענה‬ ‫יינתן‬ ‫הצהרים‬ ‫אחר‬ ‫ושישי‬ ‫חמישי‬ ‫בימי‬ ;‫היום‬ ‫באותו‬ ‫יכובד‬ ‫צבאי‬ ‫מרקחת‬ ‫לבית‬ ‫כליאה‬ ‫מבסיס‬ ;‫צבאי‬ ‫מרשם‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אזרחיים‬ ‫מרקחת‬ ‫בתי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ (2)‫שיניים‬ ‫רפואת‬-‫באפריל‬2009‫ניסיון‬ ‫בעל‬ ,‫קבע‬ ‫בשירות‬ ‫אחד‬ ‫שיניים‬ ‫רופא‬ ‫של‬ ‫תקן‬ ‫אויש‬ .‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫השיניים‬ ‫מרפאות‬ ‫לשתי‬ ‫מענה‬ ‫נותן‬ ‫אשר‬ ,‫ופיקודי‬ ‫מקצועי‬ .‫ג‬‫מקבלים‬ ‫שהם‬ ‫הרפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫ביחס‬ ‫הכלואים‬ ‫עמדות‬‫בכלא‬ ‫לכלואים‬ ‫שהופץ‬ ‫בשאלון‬ .4‫ובכלא‬ 6.‫להם‬ ‫הניתן‬ ‫הרפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫בנוגע‬ ‫גם‬ ‫נשאלו‬ ‫הם‬‫לשאלה‬ ‫הכלואים‬ ‫תשובות‬ ‫התפלגות‬ ‫בתרשים‬ ‫להלן‬ :‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫הרפואי‬ ‫מהטיפול‬ ‫רצונם‬ ‫שביעות‬ ‫על‬ ‫בשני‬ ‫הרפואי‬ ‫מהטיפול‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫רמת‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫לשאלונים‬ ‫התשובות‬ ‫מניתוח‬‫בסיסי‬ ‫כ‬ :‫מאוד‬ ‫נמוכה‬ ‫הכליאה‬-85%‫מבין‬126‫בכלא‬ ‫המשיבים‬4‫וכ‬-64%‫מבין‬83‫בכלא‬ ‫המשיבים‬6‫על‬ ‫לאי‬‫העיקריות‬ ‫הסיבות‬ .‫מהטיפול‬ ‫מרוצים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬‫או‬ ‫מרוצים‬ ‫אינם‬ ‫כלל‬ ‫כי‬ ,‫ציינו‬ ‫זאת‬ ‫שאלה‬-‫שביעות‬ ‫(כ‬ ‫מזלזלת‬ ‫התייחסות‬ :‫היו‬ ‫הרצון‬-40%‫(כ‬ "‫בעיה‬ ‫לכל‬ ‫אקמול‬ ‫"נותנים‬ ;)-27%‫בכלואים‬ ‫אמון‬ ‫וחוסר‬ ;) (20%,‫זאת‬ ‫עם‬ .)88%‫בכלא‬ ‫מהמשיבים‬4‫ו‬-92%‫בכלא‬ ‫מהמשיבים‬6‫המפקדים‬ ‫כי‬ ,‫ציינו‬‫בבסיסי‬ .‫הרפואי‬ ‫הצוות‬ ‫הנחיות‬ ‫את‬ ‫קרובות‬ ‫לעתים‬ ‫או‬ ‫תמיד‬ ‫מכבדים‬ ‫הכליאה‬ ‫אי‬ ‫לשיעורי‬ ‫דעתן‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫מקמצ"ר‬ ‫ועל‬ ‫מקרפ"ר‬ ‫על‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫משרד‬ ‫לדעת‬-‫הרצון‬ ‫שביעות‬ .‫אלה‬ ‫טענות‬ ‫ביסודיות‬ ‫ולבדוק‬ ,‫הרפואי‬ ‫מהטיפול‬ ‫הכלואים‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫הגבוהים‬
 16. 16. ‫האנושי‬ ‫המשאב‬73 ‫א‬ ‫הנחה‬ ‫קרפ"ר‬ ‫כי‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫מסר‬ ‫צה"ל‬‫ענף‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫להוביל‬ ‫במקרפ"ר‬ ‫רפואה‬ ‫ענף‬ ‫ת‬ ‫העולה‬ ‫המציאות‬ ‫לשיפור‬ ‫דרכים‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫הכליאה‬ ‫בבסיסי‬ ‫המרפאות‬ ‫מפקדי‬ ‫ועם‬ ‫רפואה‬ ‫שירותי‬ ‫בפרט‬ ‫הכליאה‬ ‫ובבסיסי‬ ‫בכלל‬ ‫הרפואי‬ ‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫כי‬ ,‫הדגיש‬ ‫צה"ל‬ .‫לשאלונים‬ ‫הכלואים‬ ‫מתשובות‬ .‫תמידי‬ ‫באופן‬ ‫קרפ"ר‬ ‫של‬ ‫שולחנו‬ ‫על‬ ‫נמצאים‬ 4.‫בין‬ ‫הקשר‬‫שלהם‬ ‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫ובין‬ ‫הכלואים‬ ‫הדרכים‬ ‫את‬ ‫לנקוט‬ ‫או‬ ‫בעצמו‬ ‫הגנתו‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫רשאי‬ ‫צבאי‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫נאשם‬ ,‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫סניגור‬ ‫הראשי‬ ‫הצבאי‬ ‫הסניגור‬ ‫לו‬ ‫ימנה‬ ,‫כאמור‬ ‫ביקש‬ .‫צבאי‬ ‫סניגור‬ ‫לו‬ ‫שימונה‬ ‫לבקש‬ .‫א‬ :‫הבאות‬ ‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫מבין‬10 ‫לו‬ ‫לבחור‬ .‫ב‬ ;‫הדין‬ ‫בבתי‬ ‫סניגור‬ ‫לשמש‬ ‫שאושר‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫לסניגור‬ ‫סניגורו‬ ‫לשמש‬ ‫שהסכים‬ ‫חייל‬ ‫כל‬ ‫לסניגור‬ ‫לו‬ ‫לבחור‬ .‫ג‬ ;‫הצבאי‬ ‫השיפוט‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ,‫הצבאיים‬11 ‫הזכות‬ . ‫טופס‬ ‫על‬ ‫חותם‬ ‫והכלוא‬ ,‫הכליאה‬ ‫לבסיס‬ ‫קבלתו‬ ‫בעת‬ ‫כבר‬ ‫כלוא‬ ‫כל‬ ‫לידיעת‬ ‫מובאת‬ ‫דין‬ ‫בעורך‬ ‫להיוועץ‬ ‫ל‬ ‫הובאה‬ ‫זאת‬ ‫זכות‬ ‫כי‬ ,‫מצהיר‬ ‫הוא‬ ‫ובו‬‫של‬ ‫שירות‬ ‫לתת‬ ‫הוא‬ ‫הצבאית‬ ‫הסניגוריה‬ ‫של‬ ‫ייעודה‬ .‫ידיעתו‬ ‫במסגרת‬ ,‫חמור‬ ‫משמעתי‬ ‫להליך‬ ‫או‬ ‫פלילי‬ ‫להליך‬ ‫נתון‬ ‫אשר‬ ,‫דרגה‬ ‫בכל‬ ,‫חייל‬ ‫לכל‬ ‫משפטית‬ ‫הגנה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫ניתנים‬ ‫הצבאית‬ ‫הסניגוריה‬ ‫שירותי‬ .‫שכאלה‬ ‫להליכים‬ ‫להיקלע‬ ‫העלול‬ ‫או‬ ,‫הצבא‬ ‫או‬ ‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫משפטנים‬ ‫קצינים‬ ‫של‬ ‫מערך‬.‫מילואים‬ ‫בשירות‬ ‫בכלא‬ ‫לכלואים‬ ‫שהועבר‬ ‫השאלון‬ ‫במסגרת‬4‫ובכלא‬6‫עם‬ ‫כלואים‬ ‫של‬ ‫לקשר‬ ‫הנוגעות‬ ‫שאלות‬ ‫נכללו‬ ‫לשאלה‬ ‫התשובות‬ .‫הסניגורים‬ ‫של‬ ‫ולנגישותם‬ ‫לזמינותם‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬‫בעיקר‬ ,‫שלהם‬ ‫הצבאיים‬ ‫הסניגורים‬ ‫כ‬ ‫כי‬ ,‫מלמדות‬ ‫הכלואים‬ ‫שקיבלו‬ ‫המשפטי‬ ‫לייצוג‬ ‫בנוגע‬-87%‫מבין‬225‫ש‬ ‫הכלואים‬‫לשאלה‬ ‫השיבו‬ ‫והיתר‬ ,‫צבאי‬ ‫סניגור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יוצגו‬ ‫זאת‬-‫התשובות‬ ‫התפלגות‬ ‫בתרשים‬ ‫להלן‬ .‫פרטי‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ :‫הצבאי‬ ‫הסניגור‬ ‫עם‬ ‫מהקשר‬ ‫הרצון‬ ‫לשביעות‬ ‫בנוגע‬ ‫לשאלה‬ __________________ 10‫ה‬ ‫כאשר‬ ,‫לתעבורה‬ ‫צבאי‬ ‫דין‬ ‫בבית‬ ‫נאשם‬ ‫לגבי‬ ‫תחול‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫חובה‬.‫צבאי‬ ‫תובע‬ ‫במעמד‬ ‫שלא‬ ‫מתנהל‬ ‫דיון‬ 11,‫סניגור‬ ‫לשמש‬ ‫כאמור‬ ‫חייל‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ,‫צבאיים‬ ‫סודות‬ ‫לגילוי‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ ‫לפניו‬ ‫הדיון‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אם‬ .‫הדין‬ ‫בית‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬

×