Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Let's Tweet Up - 18 April Workshop Slides
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Bank of israel and usd

Download to read offline

 • Be the first to like this

Bank of israel and usd

 1. 1. 1 ‫שווקים‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬ ‫על‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫רכישת‬-‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ידי‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫ורקע‬ ‫מבוא‬ ‫ספטמבר‬ ‫בחודש‬2009‫המט‬ ‫יתרות‬ ‫הגיעו‬"‫הזמנים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫לשיא‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫ח‬.‫היקפ‬‫ן‬‫על‬ ‫עומד‬ ‫כ‬-60‫דולר‬ ‫מיליארד‬,‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫השווים‬-30%‫אחוז‬‫מ‬‫הגולמי‬ ‫הלאומי‬ ‫התוצר‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫העומד‬-201 ‫מיליארד‬‫דולר‬)‫נתוני‬2008(.1 ‫המט‬ ‫רכישות‬"‫אוקטובר‬ ‫בחודש‬ ‫כבר‬ ‫החלו‬ ‫הגדולות‬ ‫ח‬2008,‫בכוונתו‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫כשהודיע‬ ‫לרכוש‬10‫דולר‬ ‫מיליארד‬.2 ‫טאף‬ ‫בארי‬ ‫הודעת‬ ‫לפי‬,‫ישרא‬ ‫בבנק‬ ‫המטבע‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬‫ל‬,‫פעל‬ ‫הבנק‬ ‫לפי‬"‫מגירה‬ ‫תכנית‬"‫הנחוצות‬ ‫המטבע‬ ‫ליתרות‬ ‫מדדים‬ ‫מספר‬ ‫הכוללת‬. ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫טאף‬‫חודשי‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫הנדרש‬ ‫הסכום‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הנחוצות‬ ‫היתרות‬ ‫רמת‬ ‫נמדדה‬ ‫בעבר‬ ‫ייבוא‬.‫בשנת‬2008‫לרבעון‬ ‫הממוצע‬ ‫הייבוא‬ ‫היקף‬‫בישראל‬‫כ‬ ‫היה‬-16‫דולר‬ ‫מיליארד‬.3 ‫בהמשך‬,‫ציין‬ ‫נוספים‬ ‫מדדים‬ ‫יש‬ ‫היום‬ ‫כי‬ ‫טאף‬,‫פירט‬ ‫לא‬ ‫אותם‬.‫הודעתו‬ ‫בעת‬,‫על‬ ‫עמדו‬ ‫היתרות‬35‫מיליארד‬ ‫דולר‬.‫יולי‬ ‫בחודש‬2008‫שעליה‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫מתבצעות‬ ‫המטבע‬ ‫רכישות‬ ‫כי‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫הודיע‬ ‫ב‬ ‫הבנק‬ ‫הכריז‬-20‫במארס‬2008‫שבין‬ ‫לרמה‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬ ‫להגדלת‬35-40‫דולר‬ ‫מיליארד‬.4 ‫ב‬-5‫במאי‬2009‫ואמר‬ ‫שוב‬ ‫טאף‬ ‫התראיין‬:"‫של‬ ‫ליתרות‬ ‫להגיע‬ ‫היה‬ ‫שנקבע‬ ‫הראשון‬ ‫היעד‬36 ‫דולר‬ ‫מיליארד‬,‫ח‬ ‫יעד‬ ‫נקבע‬ ‫ואחריו‬‫של‬ ‫דש‬44‫דולר‬ ‫מיליארד‬.‫הגענו‬ ‫אליו‬ ‫גם‬.‫מדע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ‫מדויק‬,‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫לקנות‬ ‫בינתיים‬ ‫ממשיכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫עכשיו‬ ‫קבענו‬ ‫ולכן‬,‫מוגדר‬ ‫יעד‬ ‫בלי‬.‫צריך‬ ‫להבין‬:‫מט‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫שרזרבות‬ ‫מתברר‬ ‫כיום‬"‫לישראל‬ ‫לקרות‬ ‫יכול‬ ‫שהיה‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הדבר‬ ‫הן‬ ‫ח‬ -‫במדינ‬ ‫בעולם‬ ‫שנותנים‬ ‫האמון‬ ‫היא‬ ‫והראיה‬‫מט‬ ‫יתרות‬ ‫עם‬ ‫ות‬"‫גבוהות‬ ‫ח‬,‫רוסיה‬ ‫כמו‬.‫מקרה‬ ‫בכל‬, ‫שלנו‬ ‫הערכות‬ ‫לפי‬,‫מדי‬ ‫גדולות‬ ‫שהיתרות‬ ‫חושבים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬."5 1 CIA,,World Fact Book‫הכלכליים‬ ‫הנתונים‬ ‫אינדקס‬. 2 "‫כלכליסט‬",17‫באוגוסט‬2008,"‫ישראל‬ ‫בנק‬:‫לרכישת‬ ‫התוכנית‬10‫תימשך‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬". 3 CIA,,World Fact Book‫הכלכליים‬ ‫הנתונים‬ ‫אינדקס‬/ 4 ‫ישראל‬ ‫בנק‬,"‫ותשובות‬ ‫שאלות‬:‫מט‬ ‫בשוק‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫מדיניות‬"‫ח‬." 5 ‫דה‬-‫מרקר‬,5‫במאי‬2009,"‫ישראל‬ ‫בנק‬:‫מניפולציות‬ ‫ואין‬ ‫שוק‬ ‫כשל‬ ‫אין‬-‫נ‬‫לקנות‬ ‫משיך‬100‫ביום‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬".
 2. 2. 2 ‫ספטמבר‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬2009‫הצורך‬ ‫לפי‬ ‫במסחר‬ ‫יתערב‬ ‫כי‬ ‫וציין‬ ‫הצהרתו‬ ‫את‬ ‫הבנק‬ ‫עידכן‬"‫לאור‬ ‫הבינלאומי‬ ‫בשוק‬ ‫הודאות‬ ‫אי‬."‫בגבול‬ ‫נוקב‬ ‫אינו‬ ‫הבנק‬‫המט‬ ‫ליתרות‬ ‫כלשהו‬ ‫עליון‬"‫ח‬‫ה‬‫נדרשות‬,‫מה‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫באופן‬ ‫היתרות‬ ‫להגדלת‬ ‫שהוביל‬,‫לעיל‬ ‫שתואר‬ ‫כפי‬. ‫אוקטובר‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬2009‫עמדו‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬,‫כאמור‬,‫כ‬ ‫על‬-60‫דולר‬ ‫מילארד‬.‫הנגיד‬ ‫ישראל‬ ‫כי‬ ‫הודיע‬‫ל‬ ‫תלווה‬‫הבינלאומית‬ ‫המטבע‬ ‫קרן‬1.7‫דולר‬ ‫מיליארד‬.‫דף‬ ‫הוקדש‬ ‫הבנק‬ ‫באתר‬ ‫מט‬ ‫בנושאי‬ ‫ותשובות‬ ‫לשאלות‬"‫ח‬,‫אוגוסט‬ ‫מאז‬ ‫הבנק‬ ‫מדיניות‬ ‫כי‬ ‫נרשם‬ ‫בו‬2009‫לפעול‬ ‫הינה‬ "‫מט‬ ‫בשוק‬"‫התנאים‬ ‫את‬ ‫תואמים‬ ‫לא‬ ‫השקל‬ ‫של‬ ‫החליפין‬ ‫בשער‬ ‫השינויים‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ‫ח‬ ‫מט‬ ‫שוק‬ ‫כאשר‬ ‫או‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הבסיסיים‬"‫כיאו‬ ‫מתפקד‬ ‫לא‬ ‫ח‬‫ת‬."6 ‫וסיכונים‬ ‫בעיות‬ 1.‫הייצוא‬ ‫סבסוד‬ ‫זו‬ ‫אחרונה‬ ‫הודעה‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫נועדו‬ ‫הדולרים‬ ‫רכישות‬‫את‬ ‫לסבסד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫השקל‬ ‫בשער‬ ‫ייסוף‬ ‫למנוע‬ ‫לכ‬ ‫האחראים‬ ‫היצואנים‬-40%‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫התוצר‬ ‫מן‬.‫כי‬ ‫מציין‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬"‫רמת‬ ‫בפרט‬ ‫הייצוא‬ ‫ומצב‬ ‫בכלל‬ ‫הכלכלית‬ ‫הפעילות‬"‫המניעים‬ ‫המרכזיים‬ ‫השיקולים‬ ‫מארבעת‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬.7 ‫הם‬ ‫הבנק‬ ‫שמציין‬ ‫הנוספים‬ ‫השיקולים‬‫הא‬ ‫שיעור‬‫ינפלציה‬,‫היציבות‬ ‫הפיננסית‬,‫ו‬‫שוק‬ ‫תפקוד‬‫ה‬‫מט‬"‫ח‬. ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫נתוני‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫שערכו‬ ‫בדיקה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫לסטטיסטיקה‬)‫הלמ‬"‫ס‬(‫התמ‬ ‫ומשרד‬"‫ת‬,‫ב‬ ‫ירדו‬ ‫לישראל‬ ‫המיובאים‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫מחיריהם‬- 30%‫של‬ ‫השני‬ ‫מהרבעון‬2008‫היום‬ ‫ועד‬.‫מנגד‬,‫המיו‬ ‫הסחורות‬ ‫מחירי‬‫עלייה‬ ‫רשמו‬ ‫מישראל‬ ‫צאות‬ ‫של‬6%-7%‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬.‫היצוא‬ ‫לרווחיות‬ ‫תרמו‬ ‫אלה‬ ‫מחיר‬ ‫שינויי‬. ‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬,‫בחו‬ ‫הביקושים‬"‫עלייה‬ ‫במגמת‬ ‫שנה‬ ‫כחצי‬ ‫זה‬ ‫נמצאים‬ ‫ל‬.‫הלמ‬ ‫נתוני‬"‫ליולי‬ ‫ס‬-‫ספטמבר‬ 2009‫של‬ ‫שנתית‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬20%‫ביצוא‬.8 ‫המסבסדת‬ ‫התערבות‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫האלו‬ ‫מהנתונים‬‫נחוצה‬ ‫כה‬ ‫אינה‬ ‫אולי‬ ‫הייצואנים‬ ‫את‬.‫לתהות‬ ‫יש‬, ‫המשבר‬ ‫לעומק‬ ‫בהתאמה‬ ‫שירדו‬ ‫העלויות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫האם‬,‫הקטנת‬ ‫ואת‬ ‫הביקוש‬‫ים‬‫תלויה‬ ‫שאינה‬‫היעד‬ ‫בשווקי‬ ‫המטבע‬ ‫בשערי‬? 2.‫האינפלציה‬ ‫סיכון‬ ‫על‬ ‫הדולרים‬ ‫לרכישת‬ ‫המשמשים‬ ‫התשלום‬ ‫אמצעי‬ ‫הגדלת‬-‫לאי‬ ‫מובילה‬ ‫הבנק‬ ‫ידי‬‫נפלציה‬.‫בנק‬ ‫ישראל‬‫של‬ ‫נמוכה‬ ‫מרמה‬ ‫האינפלציה‬ ‫תחזיות‬ ‫את‬ ‫השנה‬ ‫מתחילת‬ ‫העלה‬0.85%-‫עד‬‫ל‬-2.4% 6 ‫ישראל‬ ‫בנק‬,"‫ותשובות‬ ‫שאלות‬:‫מט‬ ‫בשוק‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫מדיניות‬"‫ח‬." 7 ‫שם‬. 8 ‫מרקר‬ ‫דה‬,18‫באוקטובר‬2009,"‫ממשלתי‬ ‫מקור‬:‫הדולר‬ ‫בשער‬ ‫להתערבות‬ ‫הצדקה‬ ‫כיום‬ ‫אין‬."
 3. 3. 3 )‫פורסמ‬‫ה‬‫ביוני‬(‫ול‬-2.5%)‫האחרון‬ ‫ביולי‬(. ‫על‬-‫ה‬ ‫פי‬‫הפועלים‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫מחלקה‬,‫לשנת‬ ‫החזוי‬ ‫האינפלציה‬ ‫שיעור‬2009‫ויגיע‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ל‬-3.2%.9 )‫מעל‬ ‫אינפלציה‬ ‫עליית‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬3%‫של‬ ‫אגרסיבית‬ ‫להתערבות‬ ‫תביא‬‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ריבית‬ ‫שיעורי‬ ‫בהעלאת‬,‫שלה‬‫תהיינה‬‫במשק‬ ‫והיצרנים‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫על‬ ‫קשות‬ ‫השלכות‬.( ‫התשלום‬ ‫אמצעי‬ ‫היצע‬ ‫מהגדלת‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נובעת‬ ‫אינפלציה‬)‫הכסף‬(‫המרכזי‬ ‫הבנק‬ ‫אחראי‬ ‫לו‬ ‫בשוק‬. ‫התשלו‬ ‫אמצעי‬ ‫צמצום‬ ‫הוא‬ ‫באינפלציה‬ ‫להילחם‬ ‫המרכזי‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫האמצעי‬‫ייקורם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ם‬,‫הווה‬ ‫או‬‫מ‬‫ר‬,‫הריבית‬ ‫העלאת‬.‫גורמים‬ ‫של‬ ‫ההשקעות‬ ‫קצב‬ ‫את‬ ‫ומאיט‬ ‫הכסף‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫מייקר‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬ ‫יצרניים‬.‫האזרחים‬ ‫וכלל‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫של‬ ‫הקנייה‬ ‫כוח‬ ‫את‬ ‫מקטין‬ ‫הוא‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬)‫החזרי‬ ‫עליית‬ ‫משכנתאות‬,‫נסיעות‬,‫שכ‬"‫וכו‬ ‫ד‬'.( ‫הלמ‬ ‫של‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫פורס‬ ‫אשר‬ ‫ס‬‫בשנת‬ ‫ם‬2008,‫ההמוצעת‬ ‫ההוצאה‬ ‫עמדה‬ ‫על‬ ‫בית‬ ‫למשק‬11,584₪‫לחודש‬,‫הייתה‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫ברוטו‬ ‫שההכנסה‬ ‫בעוד‬12,935₪‫ובניכוי‬ ‫על‬ ‫בית‬ ‫למשקי‬ ‫ההכנסה‬ ‫עמדה‬ ‫מיסים‬ ‫תשלומי‬10,463₪.10 ‫אפשרי‬ ‫הבלתי‬ ‫מהיחס‬ ‫נתעלם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫להוצאות‬ ‫ההכנסות‬ ‫בין‬)‫לקוי‬ ‫הכנסות‬ ‫מדיווח‬ ‫כנראה‬ ‫הנובע‬(‫להניח‬ ‫סביר‬‫בין‬ ‫הקטן‬ ‫ההפרש‬ ‫כי‬ ‫בשל‬ ‫מחירים‬ ‫לעליות‬ ‫מאד‬ ‫פגיע‬ ‫במצב‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫את‬ ‫מעמיד‬ ‫להוצאה‬ ‫ההכנסה‬‫אינפלציה‬. ‫הינה‬ ‫האינפלציה‬‫של‬ ‫סוג‬ ‫למעשה‬‫ממנו‬ ‫לחמוק‬ ‫אפשרות‬ ‫שאין‬ ‫מס‬,‫במטבע‬ ‫משתמשים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫הרשמי‬.‫פעולות‬ ‫המממנת‬ ‫המרכזי‬ ‫הבנק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הכסף‬ ‫היצע‬ ‫הגדלת‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫היא‬ ‫לפעמים‬,‫עליה‬‫ן‬ ‫בעתיד‬ ‫לשלם‬ ‫האזרחים‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫נדרשים‬,‫והת‬ ‫חסכונות‬ ‫הפסד‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫י‬‫סחורות‬ ‫של‬ ‫יקרויות‬ ‫ושירותים‬. ‫שירותים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ורציניות‬ ‫מיידיות‬ ‫השפעות‬ ‫השקל‬ ‫מול‬ ‫הדולר‬ ‫של‬ ‫ההמרה‬ ‫בשער‬ ‫לשינויים‬ ‫וסחורות‬,‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הדולריזציה‬ ‫מרמת‬ ‫נובעות‬ ‫אשר‬.‫לדולר‬ ‫ההצמדה‬,‫נקיטת‬ ‫או‬ ‫מחירים‬‫הדולרי‬ ‫בערך‬,‫ההיפר‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫היא‬-‫בעבר‬ ‫שהייתה‬ ‫אינפלציה‬. ‫כמעט‬ ‫מביא‬ ‫הדולר‬ ‫של‬ ‫התחזקות‬ ‫שכל‬ ‫משמעותו‬ ‫למחירים‬ ‫ההמרה‬ ‫שער‬ ‫בין‬ ‫זה‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫ואינפלציה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫למחירים‬ ‫אוטומטית‬.‫הפיננסי‬ ‫והמשבר‬ ‫האחרונה‬ ‫לתקופה‬ ‫עד‬,‫בנק‬ ‫כאשר‬ ‫הריבית‬ ‫שיעורי‬ ‫את‬ ‫שינה‬ ‫ישראל‬,‫השתנה‬ ‫ההמרה‬ ‫שער‬‫הוא‬ ‫גם‬,‫המיובאות‬ ‫הסחורות‬ ‫מחירי‬ ‫ועמו‬ ‫המקומיים‬ ‫והמחירים‬.‫משנת‬ ‫החל‬2008‫האפשרי‬ ‫למינימום‬ ‫שאפו‬ ‫הריבית‬ ‫שערי‬,‫נאלץ‬ ‫והבנק‬ ‫ההמרה‬ ‫שערי‬ ‫על‬ ‫באמצעותו‬ ‫לשלוט‬ ‫אחר‬ ‫כלי‬ ‫לחפש‬.‫דולרים‬ ‫רכישת‬ ‫של‬ ‫גישה‬ ‫אימץ‬ ‫הבנק‬,‫ודרך‬ ‫זו‬ ‫רכישה‬,‫המט‬ ‫בשוק‬ ‫והביקוש‬ ‫ההיצע‬ ‫על‬ ‫השפיע‬"‫ח‬. ‫לדול‬ ‫ההצמדה‬ ‫רמת‬‫בשערו‬ ‫התלויים‬ ‫במהירים‬ ‫לשינויים‬ ‫מביאה‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫ר‬,‫תופעה‬ ‫או‬ ‫כתמסורת‬ ‫הידועה‬Pass Through (PT).‫בתחום‬ ‫מחקרים‬ ‫במספר‬ ‫נבדקה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ 9 ‫גלובס‬,16‫ביולי‬2009,"‫ל‬ ‫האינפלציה‬ ‫תחזית‬ ‫מעלה‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬-12‫ל‬ ‫הקרובים‬ ‫החודשים‬-2.5%." 10 ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬,‫בית‬ ‫משקי‬ ‫והכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬2007.
 4. 4. 4 ‫האקונומטריקה‬,‫ה‬ ‫סביב‬ ‫נע‬ ‫התמסורת‬ ‫ששיעור‬ ‫למסקנה‬ ‫המגיעים‬-28%.‫אומר‬ ‫הווה‬,‫של‬ ‫ירידה‬ 10%‫המח‬ ‫במדד‬ ‫לירידה‬ ‫מובילה‬ ‫השקל‬ ‫מול‬ ‫הדולר‬ ‫בשער‬‫כ‬ ‫של‬ ‫ירים‬-2.8%.‫של‬ ‫עלייה‬10%‫בשער‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫לעלייה‬ ‫מובילה‬ ‫הדולר‬-2.8%.‫זאת‬ ‫בכל‬,‫המשק‬ ‫למצב‬ ‫קשור‬ ‫התמסורת‬ ‫שיעור‬.‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫עולה‬ ‫השיעור‬ ‫מלאה‬ ‫תעסוקה‬,‫יורד‬ ‫הוא‬ ‫מיתון‬ ‫של‬ ‫ובתקופה‬.‫השיעור‬ ‫שהיום‬ ‫להניח‬ ‫שאפשר‬ ‫כך‬ ‫מ‬ ‫נמוך‬-28%.11 ‫של‬ ‫או‬ ‫נמוך‬ ‫היה‬ ‫האינפלציה‬ ‫שיעור‬ ‫שלאחרונה‬ ‫מכיוון‬‫ילי‬,‫לרכוש‬ ‫חופשית‬ ‫ביד‬ ‫נהג‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ההמרה‬ ‫שערי‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ ‫ובכך‬ ‫דולרים‬.‫להפסיק‬ ‫יצטרך‬ ‫והבנק‬ ‫בעיה‬ ‫מהווה‬ ‫עולה‬ ‫אינפלציוני‬ ‫לחץ‬ ‫דולרים‬ ‫לרכוש‬.‫ובמשק‬ ‫בשוק‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫הישירה‬ ‫התערבותו‬ ‫היא‬ ‫מזו‬ ‫חריפה‬ ‫בעיה‬ ‫אולם‬.‫הבנק‬ ‫יבואנים‬ ‫ומעניש‬ ‫יצואנים‬ ‫מתגמל‬,‫שמ‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫הישראלי‬ ‫הצרכן‬ ‫אולם‬‫המחיר‬ ‫את‬ ‫שלם‬,‫שהוא‬ ‫בזה‬ ‫הדה‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬-‫יורדים‬ ‫שאינם‬ ‫המחירים‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫ונאלץ‬ ‫פלציה‬,‫עולים‬ ‫וגם‬. 3.‫לדולר‬ ‫ההצמדה‬ ‫סיכון‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬ ‫עמד‬ ‫עליו‬ ‫סיכון‬ ‫מציבה‬ ‫לדולר‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬ ‫של‬ ‫ההצמדה‬,‫שוקי‬ ‫אורן‬,‫כי‬ ‫בציינו‬"‫המט‬ ‫עתודות‬"‫ב‬ ‫שגדלו‬ ‫ח‬-20‫דולר‬ ‫מיליארד‬‫לתנודתיות‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫את‬ ‫חושפות‬ ‫המטבע‬ ‫בשערי‬ ‫מסוכנת‬".12 ‫האמריקאי‬ ‫הסנאט‬ ‫של‬ ‫המודיעין‬ ‫בוועדת‬ ‫השנה‬ ‫בפברואר‬ ‫שנערך‬ ‫בדיון‬ ‫מולן‬ ‫מייקל‬ ‫הציג‬,‫הלאומי‬ ‫המודיעין‬ ‫ראש‬,‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫המעסיקה‬ ‫העמוקה‬ ‫הדאגה‬ ‫את‬ ‫בארה‬ ‫הבטחוניים‬"‫ב‬‫אשר‬‫הדולר‬ ‫של‬ ‫המדרדר‬ ‫במעמדו‬ ‫צופים‬.13 ‫ה‬‫יחס‬‫ה‬ ‫בין‬‫דולר‬‫ל‬‫מטבע‬‫ו‬‫בטווח‬ ‫אחרים‬ ‫ת‬‫חצי‬‫ה‬‫שנה‬‫האחרונה‬ 22‫במרץ‬2009‫ועד‬21‫באוקטובר‬2009 11 ‫סופר‬ ‫יואב‬ ‫ראו‬,‫למ‬ ‫החליפין‬ ‫משער‬ ‫תמסורת‬‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫דד‬:‫המיקרו‬ ‫ברמת‬ ‫מבט‬,‫גיליון‬2.06)‫ישראל‬ ‫בנק‬,‫ספטמבר‬ 2006.( 12 ‫דה‬‫מרקר‬,23‫ביולי‬2009,"‫פישר‬ ‫סטנלי‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫לנגיד‬ ‫באוצר‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬:‫לרכוש‬ ‫הפסק‬‫יום‬ ‫מידי‬ ‫דולרים‬". 13 ‫פלדמן‬ ‫ניצן‬,"‫הדולר‬ ‫פיחות‬ ‫של‬ ‫האסטרטגי‬ ‫האיום‬",‫אתר‬INSS.
 5. 5. 5 ‫איבד‬ ‫האמריקאי‬ ‫הדולר‬‫כ‬-15%‫השוויצרי‬ ‫הפרנק‬ ‫מול‬ ‫מערכו‬ ‫איבד‬ ‫האמריקאי‬ ‫הדולר‬‫כ‬-10%‫היפני‬ ‫היין‬ ‫מול‬ ‫מערכו‬ ‫כ‬ ‫איבד‬ ‫האמריקאי‬ ‫הדולר‬-30%‫מערכו‬‫אוסטרלי‬ ‫הדולר‬ ‫מול‬
 6. 6. 6 ‫איבד‬ ‫אמריקאי‬ ‫הדולר‬‫כ‬-14%‫היורו‬ ‫מול‬ ‫מערכו‬ ‫מערכו‬ ‫איבד‬ ‫הדולר‬‫כ‬-15%‫הישראלי‬ ‫השקל‬ ‫מול‬ ‫ולהיחלש‬ ‫להמשיך‬ ‫צפוי‬ ‫האמריקאי‬ ‫המטבע‬ ‫כי‬ ‫כלכליים‬ ‫גורמים‬ ‫מעריכים‬ ‫בעולם‬ ‫גם‬.‫האסטרטג‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ‫מיצוי‬ ‫סומיטומו‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫הראשי‬"‫המט‬ ‫יתרות‬ ‫כמטבע‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לאבד‬ ‫עלול‬ ‫הדולר‬"‫ח‬ ‫העולמי‬.‫ארה‬ ‫כלכלת‬"‫בשנת‬ ‫גם‬ ‫תידרדר‬ ‫ב‬2011,‫יורגשו‬ ‫עדיין‬ ‫הפיננסית‬ ‫הבועה‬ ‫של‬ ‫והאפקטים‬. ‫המט‬ ‫במערכת‬ ‫שינוי‬ ‫יהיה‬ ‫אשר‬ ‫עד‬ ‫להיחלש‬ ‫יפסיק‬ ‫לא‬ ‫הדולר‬"‫העולמית‬ ‫ח‬".14 4.‫ה‬ ‫המטבע‬ ‫לקרן‬ ‫ההלוואה‬‫בינלאומית‬,‫ה‬–IMF ‫הו‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬ ‫מתוך‬‫צ‬‫בסך‬ ‫הלוואה‬ ‫והאוצר‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עה‬1.7‫מיליארד‬ ‫ה‬ ‫המטבע‬ ‫לקרן‬ ‫דולר‬‫ב‬‫ינלאומית‬)IMF(‫מתפתחות‬ ‫למדינות‬ ‫בהלוואות‬ ‫העוסקת‬.‫זאת‬ ‫הלוואה‬ ‫ריבית‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫משלמת‬ ‫עליו‬ ‫החיצוני‬ ‫החוב‬ ‫החזר‬ ‫מול‬ ‫להישקל‬ ‫ראויה‬. ‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫החיצוני‬ ‫החוב‬‫בישראל‬‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫כסך‬ ‫מוגדר‬,‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫המדינה‬ ‫תושבי‬ ‫שאינם‬ ‫מי‬ ‫כלפי‬ ‫הלאומיים‬ ‫והמוסדות‬)‫ה‬‫בשקלים‬ ‫והן‬ ‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫ן‬(.‫שנת‬ ‫בסוף‬ 2008‫כ‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫חוץ‬ ‫במטבע‬ ‫החוב‬ ‫עמד‬-109.5‫שקלים‬ ‫מיליארד‬)‫כ‬-28.8‫דולר‬ ‫מיליארד‬(, ‫כ‬ ‫שהם‬-20%‫הממשלתי‬ ‫החוב‬ ‫מכלל‬15 . ‫מ‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫וכנה‬‫ישראל‬‫להלוות‬‫המטבע‬ ‫לקרן‬ ‫כספים‬‫הבינלאומית‬‫את‬ ‫שילמה‬ ‫בטרם‬ ‫הצובר‬ ‫וחובותיה‬ ‫הלוואותיה‬‫ות‬‫שקלים‬ ‫מליוני‬ ‫של‬ ‫והחזרים‬ ‫ריבית‬,‫בטבלה‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ‫הבאה‬. 14 ‫מרקר‬ ‫דה‬,15‫באוקטובר‬2009,"‫מט‬ ‫רכש‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬"‫של‬ ‫בסכום‬ ‫ח‬200‫דולר‬ ‫מיליון‬."... 15 ‫הכללי‬ ‫החשב‬,‫הממשלתי‬ ‫החוב‬ ‫לניהול‬ ‫היחידה‬,‫החיצוני‬ ‫החוב‬ ‫מאפייני‬.
 7. 7. 7 ‫החיצוני‬ ‫החוב‬ ‫החזר‬ ‫תחזית‬)‫וריבית‬ ‫קרן‬(‫בשנים‬2009-2036)‫מעודכן‬‫ל‬-31.12.2008(‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫מאתר‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫למדיניות‬ ‫מומחים‬ ‫התייחסויות‬ ‫אייכל‬ ‫רון‬‫שוקי‬ ‫ממיטב‬‫הון‬‫ש‬ ‫בטענה‬ ‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫וסבסוד‬ ‫הבנק‬ ‫התערבות‬ ‫את‬ ‫מצדיק‬"‫ייסגרו‬ ‫אם‬ ‫השקל‬ ‫התחזקות‬ ‫בשל‬ ‫רווחיות‬ ‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫מפעלים‬,‫בישראל‬ ‫ייפתחו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫מהמיתון‬ ‫היציאה‬ ‫עם‬, ‫בסין‬ ‫אלא‬.‫לפגו‬ ‫מוכן‬ ‫הנגיד‬‫ע‬‫בשוק‬‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫התייקרות‬ ‫עקב‬ ‫הקצר‬ ‫בטווח‬)‫כלומר‬ ‫אינפלציה‬(‫מוכ‬ ‫שהינם‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫מנועי‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫אך‬‫ו‬‫יצוא‬ ‫וני‬".16 ‫מעוז‬ ‫שלמה‬‫מאקסלנס‬‫כי‬ ‫טוען‬"‫המדינות‬ ‫כששאר‬ ‫שדווקא‬ ‫לכך‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬ ‫ביצואנים‬ ‫התמיכה‬ ‫מהמיתון‬ ‫תצאנה‬,‫בסטגפלציה‬ ‫להישאר‬ ‫עלולה‬ ‫ישראל‬)‫בשילוב‬ ‫צמיחה‬ ‫היעדר‬ ‫או‬ ‫במשק‬ ‫הידרדרות‬ ‫עלי‬ ‫עם‬‫י‬‫מחירים‬ ‫ת‬(,‫הנוכחית‬ ‫מהרמה‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוהה‬ ‫תהיה‬ ‫כשהאינפלציה‬".‫כי‬ ‫הסביר‬ ‫מעוז‬"‫בנק‬ ‫במשק‬ ‫האינפלציה‬ ‫בצמצום‬ ‫שתומך‬ ‫כגורם‬ ‫השקל‬ ‫התחזקות‬ ‫את‬ ‫ציין‬ ‫ישראל‬–‫בדו‬"‫האינפלציה‬ ‫ח‬ ‫שפורסם‬;‫השקל‬ ‫התחזקות‬ ‫את‬ ‫מונע‬ ‫הוא‬ ‫הנה‬ ‫אך‬,‫נטל‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫ובכך‬‫האינפלציה‬".17 ‫לשעבר‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬‫ד‬"‫זליכה‬ ‫ירון‬ ‫ר‬‫בעלות‬ ‫כרוכה‬ ‫הנוכחית‬ ‫ברמה‬ ‫היתרות‬ ‫אחזקת‬ ‫כי‬ ‫טוען‬ ‫כדאית‬ ‫ולא‬ ‫סבירה‬ ‫שאינה‬.‫ד‬"‫הדולר‬ ‫שער‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫מסוגל‬ ‫אינו‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫זליכה‬ ‫ר‬ ‫של‬ ‫יתרות‬ ‫ואחזקת‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬60‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫עולה‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬3‫מילארד‬₪‫בהפרשי‬ ‫רי‬‫בשנה‬ ‫בית‬.18 ‫הנוכחי‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬,‫אורן‬ ‫שוקי‬,‫בנק‬ ‫של‬ ‫הדולרים‬ ‫רכישת‬ ‫השפיעה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫ציין‬ ‫לנצח‬ ‫כך‬ ‫להמשיך‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫שליליות‬ ‫השלכות‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ‫ישראל‬.‫כאמ‬‫לעיל‬ ‫ור‬,‫הזהיר‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬ ‫המט‬ ‫רכישות‬ ‫כי‬"‫הגדולות‬ ‫ח‬"‫המטבע‬ ‫בשערי‬ ‫מסוכנת‬ ‫לתנודתיות‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫את‬ ‫חושפות‬."19 ‫סיכום‬:‫מחירים‬,‫והמלצות‬ ‫סיכונים‬ 16 YNET,5‫בספטמבר‬2009,"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫של‬ ‫הדולרים‬ ‫רכישות‬ ‫על‬ ‫ישלם‬ ‫מי‬?" 17 ‫שם‬. 18 ‫ד‬"‫זליכה‬ ‫ירון‬ ‫ר‬,‫לשעבר‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬,‫ב‬ ‫טלפון‬ ‫שיחת‬-7‫באוקטובר‬2009. 19 ‫דה‬‫מרקר‬,23‫ביולי‬2009,"‫פישר‬ ‫סטנלי‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫לנגיד‬ ‫באוצר‬ ‫הכללי‬ ‫החשב‬:‫יום‬ ‫מידי‬ ‫דולרים‬ ‫לרכוש‬ ‫הפסק‬".
 8. 8. 8 ‫של‬ ‫התפקוד‬ ‫אופן‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫שונה‬ ‫ישראל‬ ‫לבנק‬ ‫מחוץ‬ ‫ונבחן‬ ‫נדון‬ ‫שלא‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫בצעד‬ ‫במט‬ ‫במסחר‬ ‫התערבותו‬ ‫והיקף‬ ‫במשק‬ ‫הבנק‬"‫ח‬. ‫להגדיל‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫לקח‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬‫הקובעת‬ ‫המדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬ ‫את‬ ‫דרושות‬ ‫כי‬‫ל‬‫מדינה‬‫לתשלומי‬ ‫המספיקות‬ ‫יתרות‬3‫ייבוא‬ ‫חודשי‬)‫כ‬ ‫שהם‬-16‫בנתוני‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 2008.( ‫כן‬ ‫כמו‬,‫שער‬ ‫על‬ ‫והשפעה‬ ‫התערבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לייצואנים‬ ‫לסייע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫הבנק‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫נטל‬ ‫הדולר‬–‫וסיכונים‬ ‫מחירים‬ ‫עימו‬ ‫וגורר‬ ‫תפקודיות‬ ‫שאלות‬ ‫המעלה‬ ‫מהלך‬. ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬‫בידי‬‫ה‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬‫אחר‬ ‫או‬ ‫כזה‬ ‫יצרני‬ ‫למגזר‬ ‫עידוד‬ ‫מדיניות‬ ‫לקבוע‬ ‫והמנדט‬ ‫כלים‬ ‫במשק‬,‫זאת‬ ‫להתערבות‬ ‫זקוקים‬ ‫בישראל‬ ‫היצואנים‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫גם‬,‫הלמ‬ ‫נתוני‬ ‫ולפי‬ ‫היות‬"‫ס‬ ‫התמ‬ ‫ומשרד‬"‫עלתה‬ ‫הייצוא‬ ‫ורווחיות‬ ‫אחוזים‬ ‫בעשרות‬ ‫הנדונה‬ ‫בתקופה‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬ ‫הוזלו‬ ‫ת‬. ‫הנתונים‬‫של‬ ‫עלייה‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫גם‬20%‫ב‬ ‫בייצוא‬‫האחרונה‬ ‫שנה‬‫לאור‬‫היעד‬ ‫בשווקי‬ ‫ההתאוששות‬ ‫הייצוא‬ ‫של‬. ‫דולר‬ ‫של‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫בהיקף‬ ‫מרכישה‬ ‫נובעים‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫הבנק‬ ‫העמיס‬ ‫אותם‬ ‫הסיכונים‬‫ים‬ ‫אמריקאי‬‫ים‬‫בארה‬ ‫הכלכלית‬ ‫הפעילות‬ ‫בעקבות‬ ‫מואץ‬ ‫ערך‬ ‫אבדן‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצא‬ ‫הדולר‬ ‫בה‬ ‫בעת‬"‫ב‬. ‫נוקט‬ ‫אשר‬ ‫למהלכים‬ ‫מנוגד‬ ‫זה‬ ‫מהלך‬‫ות‬‫אחרות‬ ‫מדינות‬,‫לדולר‬ ‫החשיפה‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫המבקשות‬ ‫שלהן‬ ‫הנכסים‬ ‫ערך‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬.‫ל‬ ‫הדבר‬ ‫דומה‬"‫חולה‬ ‫למיטה‬ ‫בריא‬ ‫ראש‬ ‫הכנסת‬." ‫היצואנים‬ ‫למגזר‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫כולו‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫שתזיק‬ ‫אינפלציה‬ ‫גוררות‬ ‫הרכישות‬.‫כמות‬ ‫הגדלת‬ ‫לאינפלציה‬ ‫גורמת‬ ‫בשוק‬ ‫השקלים‬.‫ה‬‫ה‬‫מ‬ ‫מהערכות‬ ‫השנה‬ ‫מתחילת‬ ‫עלו‬ ‫היקפה‬ ‫לגבי‬ ‫ערכות‬‫מעיטות‬ ‫של‬)0.85%-(‫ל‬ ‫עד‬-3.2%.‫כבר‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫ובאיכות‬ ‫הקנייה‬ ‫בכוח‬ ‫תפגע‬ ‫זאת‬ ‫עלייה‬ ‫השנה‬.‫מדיניות‬ ‫בפועל‬ ‫קבע‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬"‫מיסוי‬"‫ש‬‫שווה‬‫ליצ‬‫ירת‬‫ש‬ ‫מוצר‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫קנייה‬ ‫מס‬‫י‬‫ירכש‬ ‫בשקלים‬,‫יגיע‬ ‫ושאולי‬‫כ‬ ‫ל‬-3%‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬. ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫מעורר‬ ‫המטבע‬ ‫ביתרות‬ ‫השימוש‬.‫ה‬‫המטבע‬ ‫לקרן‬ ‫הלוואה‬ ‫להעמיד‬ ‫החלטה‬ ‫ה‬‫בינלאומית‬,‫גוף‬‫מתפתחות‬ ‫למדינות‬ ‫הלוואות‬ ‫בהענקת‬ ‫העוסק‬,‫נרא‬‫י‬‫במקומה‬ ‫שלא‬ ‫ת‬,‫כאשר‬ ‫במט‬ ‫הלוואות‬ ‫החזירה‬ ‫טרם‬ ‫ישראל‬ ‫מקביל‬ ‫באופן‬"‫גדול‬ ‫בהיקף‬ ‫ח‬,‫כ‬ ‫מתוכם‬-28‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שקלים‬ ‫מליוני‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫ריבית‬ ‫משולמת‬ ‫עליהם‬. ‫לשאוף‬ ‫היא‬ ‫המלצתנו‬‫מט‬ ‫ייתרות‬ ‫אחזקת‬ ‫למדיניות‬"‫הנוכחי‬ ‫ההיקף‬ ‫מן‬ ‫משמעותית‬ ‫נמוך‬ ‫בהיקף‬ ‫ח‬ ‫הדולר‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫יציבים‬ ‫מטבעות‬ ‫ובגיוון‬.‫החוב‬ ‫של‬ ‫להקטנה‬ ‫לפעול‬ ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫ראוי‬ ‫המשול‬ ‫הריבית‬ ‫ונטל‬ ‫הממשלתי‬‫מת‬‫ישראל‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫והלוואתם‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להגדילו‬ ‫ולא‬ ‫ה‬ ‫המטבע‬ ‫לקרן‬‫בינלאומית‬.
 9. 9. 9 ‫ההחלטות‬‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫למגזר‬ ‫סיוע‬ ‫במסגרת‬ ‫בכלכלה‬ ‫להתערב‬,‫ו‬‫ליצואנים‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬,‫החלטות‬ ‫הן‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫יטול‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫כי‬ ‫שראוי‬,‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫למדיניות‬ ‫יוכפפו‬ ‫אלא‬ ‫הנבחרת‬ ‫הממשלה‬.‫הנוכ‬ ‫הממשלה‬‫ח‬‫הפוכה‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫הצהירה‬ ‫ית‬,‫של‬ ‫ולא‬ ‫מיסים‬ ‫הורדות‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫המוטל‬ ‫הכלכלי‬ ‫הנטל‬ ‫הגברת‬‫הציבור‬‫אינפלציה‬ ‫באמצעות‬,‫הבנק‬ ‫מדיניות‬ ‫גורמת‬ ‫לה‬.
 10. 10. 10 ‫נספח‬:‫מט‬ ‫יתרות‬"‫ח‬)‫בדולרים‬(‫ע‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫נתוני‬ ‫פ‬ 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 09-‫יולי‬-‫אפריל‬ 09 09-‫ינואר‬‫אוק‬ 08-‫טובר‬ 08-‫יולי‬-‫אפריל‬ 08 08-‫ינואר‬ (‫הבנק‬ ‫)מאתר‬ ‫דולרים‬ ‫במיליוני‬ ‫ישראל‬ ‫בבנק‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬ ‫יתרות‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫ישראל‬ ‫בבנק‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬ ‫דולרים‬ ‫מיליוני‬‫מקור‬–‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫אתר‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫יתר‬‫ות‬ ‫הבין‬ ‫המטבע‬ ‫קרן‬ ‫עם‬ ‫יתרות‬- ‫לאומית‬* ‫הבין‬ ‫המטבע‬ ‫קרן‬ ‫עם‬ ‫יתרות‬ ‫ללא‬ ‫החוץ‬ ‫מטבע‬ ‫יתרות‬- ‫לאומית‬ ‫תאריך‬ 28,556 113 28,443 ‫דצמבר‬- 07 2008 28,714 114 28,600 ‫ינואר‬ 28,582 113 28,469 ‫פברואר‬ 29,539 113 29,426 ‫מרץ‬ 29,478 112 29,366 ‫אפריל‬ 29,958 130 29,828 ‫מ‬‫אי‬ 31,383 131 31,252 ‫יוני‬ 32,624 127 32,497 ‫יולי‬ 33,750 123 33,627 ‫אוגוסט‬ 36,255 121 36,134 ‫ספטמבר‬ 35,265 113 35,152 ‫אוקטובר‬ 37,024 182 36,842 ‫נובמבר‬ 42,513 189 42,324 ‫דצמבר‬ 2009 41,927 184 41,743 ‫ינואר‬ 40,808 180 40,628 ‫פברואר‬ 44,327 184 44,143 ‫מרץ‬ 45,248 184 45,064 ‫אפריל‬ 47,726 189 47,537 ‫מאי‬ 50,271 299 49,972 ‫יוני‬ 52,381 300 52,081 ‫יולי‬ 57,767 1,379** 56,388 ‫אוגוסט‬ 59,965 1,537** 58,428 ‫ספטמבר‬ *‫בקרן‬ ‫החברות‬ ‫למדינות‬ ‫המטבע‬ ‫קרן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקצו‬ ‫משיכה‬ ‫זכויות‬ ‫הקצאות‬ ‫כולל‬ ‫זה‬ ‫טור‬)SDRs' Allocation(,‫הבינ‬ ‫המטבע‬ ‫בקרן‬ ‫היתרה‬ ‫ואת‬"‫ל‬–Reserve Tranche. **‫וספטמבר‬ ‫אוגוסט‬ ‫בחודשים‬2009‫החברות‬ ‫למדינות‬ ‫משיכה‬ ‫זכויות‬ ‫המטבע‬ ‫קרן‬ ‫הקצתה‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫אלו‬ ‫בהקצאות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫חלקה‬-1.2‫דולר‬ ‫מיליארד‬.

Views

Total views

428

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×