Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Atlas Award supplement 2021

Download to read offline

Atlas Award supplement 2021 with the 25 finalist

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Atlas Award supplement 2021

  1. 1. ‫חיים‬ ‫מפעל‬ ‫על‬ ‫פרס‬ ‫לכישלון‬ ‫או‬ ‫שלהצלחה‬ ‫מאמין‬ ‫אליסון‬ ‫ג'ון‬ 03 '‫עמ‬ ‫למזל‬ ‫קשר‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ?‫הנכסף‬ ‫בפרס‬ ‫תזכה‬ ‫מי‬ ‫לשלב‬ ‫שהעפילו‬ ‫אפ‬-‫הסטארט‬ ‫חברות‬ 25 06 '‫עמ‬ ‫האטלס‬ ‫בתחרות‬ ‫הגמר‬ ‫חצי‬ ‫לאקזיט‬ ‫ממהרים‬ ‫לא‬ ‫אפים‬-‫הסטארט‬ ‫של‬ ‫ההתבגרות‬ ‫תהליך‬ 04 '‫עמ‬ ‫הישראלים‬ 2021 ‫אוקטובר‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬-‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ATLAS AWARD Taranis :2019‫לשנת‬ ‫הזוכה‬ ‫החברה‬ Zebra :2017‫לשנת‬ ‫הזוכה‬ ‫החברה‬ Innoviz :2018‫לשנת‬ ‫הזוכה‬ ‫החברה‬ ‫זוכת‬ ‫תהיה‬ ‫מי‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ?2021‫לשנת‬
  2. 2. ‫את‬ ‫החמישית‬ ‫השנה‬ ‫זאת‬ ‫חוגג‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫פרויקט‬ ‫ערכים‬ – ‫בישראל‬ ‫והחדשנות‬ ‫היזמות‬ ,‫היצרנות‬ ‫ערכי‬ ,‫מוצרים‬ ‫שיוצרות‬ ‫הזנק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫פעילותן‬ ‫ביסוד‬ ‫שעומדים‬ .‫בעולם‬ ‫חיינו‬ ‫את‬ ‫המקדמים‬ ,‫חדשניים‬ ‫ושירותים‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫שלוקחים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫להוקיר‬ ‫נועד‬ ‫הפרס‬ ‫אורך‬ ‫ולכל‬ ‫כיום‬ ,‫שפורצים‬ ‫אנשים‬ ,‫זו‬ ‫דופן‬ ‫ויוצאת‬ ‫ברוכה‬ ,"‫שלהם‬ ‫החזון‬ ‫הוא‬ ‫ציודם‬ ‫כשכל‬ ‫חדשות‬ ‫"דרכים‬ ,‫ההיסטוריה‬ ,‫אמריקאית‬-‫היהודייה‬ ‫והפילוסופית‬ ‫הסופרת‬ ‫שכתבה‬ ‫כפי‬ .‫ד‬‫ראנ‬ ‫איין‬ ‫שמצוידים‬ – ‫המשקיעים‬ ,‫היזמים‬ ,‫היצרנים‬ – ‫האנשים‬ ‫ובחתירה‬ ‫בתעוזה‬ ,‫ובנחישות‬ ‫בהתמדה‬ ‫ופועלים‬ ,‫בחזון‬ ‫בעולם‬ ‫מובילה‬ ‫למדינה‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫שהופכים‬ ‫הם‬ ,‫למצוינות‬ ‫הון‬ ‫וקרנות‬ ‫ופיתוח‬ ‫במחקר‬ ‫ההשקעות‬ ,‫ההזנק‬ ‫חברות‬ ‫במספר‬ .‫לנפש‬ ‫סיכון‬ ‫כלכליים‬ ‫ושגשוג‬ ‫לצמיחה‬ ‫שמביאה‬ ,‫זו‬ ‫יצירתית‬ ‫עשייה‬ ,‫האטלס‬ ‫פרס‬ .‫חופשית‬ ‫בחירה‬ ‫מתוך‬ ‫פעולה‬ ‫של‬ – ‫חירות‬ ‫של‬ ‫איתן‬ ‫מסד‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫להתממש‬ ‫יכולה‬ ,‫ותרבותיים‬ ‫מן‬ ‫משתחרר‬ ,‫כתפיה‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ‫בנשיאת‬ ‫שמתייסרת‬ ‫המיתולוגית‬ ‫לדמות‬ ‫בניגוד‬ ‫אשר‬ ,‫אטלס‬ ‫של‬ ‫פסל‬ ‫שהוא‬ .‫חירות‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫יסודי‬ ‫ערך‬ ‫מבטא‬ ,‫קדימה‬ ‫ומניעו‬ ‫על‬ ‫אל‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫מניף‬ ,‫הכבלים‬ SNC ‫אנשי‬ ,‫מראשיתו‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫שמלווה‬ ,TheMarker ‫עיתון‬ – ‫ולחזון‬ ‫לפרויקט‬ ‫השותפים‬ ‫את‬ ‫מברך‬ ‫אני‬ ,‫פרומיתאוס‬ ‫קרן‬ ‫מייסד‬ ,‫ברני‬ ‫קרל‬ – ‫הפרויקט‬ ‫ותומכי‬ ,‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫את‬ ‫שאירחו‬ ,– Startup Nation Central ‫דאו‬ ‫קבוצת‬ ‫מייסד‬ ,‫דאו‬ ‫ורובין‬ ‫קריופארם‬ ‫חברת‬ ‫מייסדי‬ ,‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫וד"ר‬ ‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫חברת‬ ,‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫חברי‬ ‫לכל‬ ,‫היוצא‬ ‫היו"ר‬ ‫קוברסקי‬ ‫למושיק‬ ,‫האטלס‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ,‫ד‬‫הו‬ ‫לגיל‬ ‫נתונה‬ ‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ .‫הקנדית‬ ‫שאפשרה‬ ,‫הוועדה‬ ‫מרכזת‬ ,‫פקל‬ ‫ליפשיץ‬ ‫ולטל‬ ,‫מעולות‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫קשה‬ ‫בבחירה‬ ‫רבות‬ ‫שעות‬ ‫שהשקיעו‬ ,‫הוועדה‬ .‫לפרס‬ ‫ראויים‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫היקף‬ ‫מול‬ ‫היעילה‬ ‫ההתנהלות‬ ‫לנו‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫פרס‬ ‫פרויקט‬ ‫החמישי‬ ‫האטלס‬ | ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ :‫תמונה‬ ‫עיבוד‬ | ‫הלל‬ ‫גילי‬ :‫דהמרקר‬ ‫הארץ‬ ‫מסחרי‬ ‫סמנכ"ל‬ | ‫חדד‬ ‫שי‬ :‫הפקה‬ ‫מנהלת‬ | ‫היפש‬ ‫גליה‬ :‫עורכת‬ ‫שוקן‬ :‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫הארץ‬ | ‫הארץ‬ ‫גרפופרינט‬ :‫דפוס‬ | ‫הארץ‬ ‫סטודיו‬ :‫מודעות‬ | ‫דניאל‬ ‫בני‬ :‫הארץ‬ ‫סטודיו‬ ‫מנהל‬ 03-5121170 :‫פקס‬ ,03-5121188 '‫טל‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,21 )‫אחרת‬‫צוין‬‫אם‬‫(אלא‬ shutterstock‫התמונות‬‫למאגר‬‫שייכות‬‫זה‬‫במוסף‬‫המופיעים‬‫תצלומים‬‫על‬‫היוצרים‬‫זכויות‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫מבקשת‬ ‫המערכת‬ .‫השיווקיות‬ ‫והכתבות‬ ‫המודעות‬ ‫לתוכן‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ ‫המערכת‬ ‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫המלצה‬ ‫במודעות‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫במאמרים‬ ‫לראות‬ ‫ואין‬ ‫פרסומי‬ ‫הינו‬ ‫המוסף‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬-‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מבחוץ‬ ‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ‫נראה‬ ‫כך‬ ‫מאנשי‬ ‫אחד‬ ,‫אליסון‬ ‫ג'ון‬ ‫עם‬ ‫מיוחדים‬ ‫ראיונות‬ ‫מייסד‬ ,‫דאו‬ ‫ורובין‬ ‫בארה"ב‬ ‫הבולטים‬ ‫הכלכלה‬ 03 '‫עמ‬ ‫הקנדית‬ ‫דאו‬ ‫קבוצת‬ ‫ונשיא‬ ‫הזכייה‬ ‫מאז‬ ‫פורחים‬ ‫בשנים‬ ‫האטלס‬ ‫בפרס‬ ‫שזכו‬ ‫לחברות‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ 05 '‫עמ‬ ?2018-2019 ‫השופטים‬ ‫דבר‬ ‫בתחרות‬ ‫השופטים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ,‫ד‬‫הו‬ ‫גיל‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ :‫הוועדה‬ ‫מחברות‬ ‫שתיים‬ ‫ועם‬ 2021 ‫האטלס‬ ‫פרס‬ 04 '‫עמ‬ ‫בר‬ ‫אניב‬ ‫ונורית‬ ‫שינפלד‬ ‫ענבל‬ ‫המובילים‬ 25 ‫חצי‬ ‫לשלב‬ ‫שהגיעו‬ ‫אפים‬-‫הסטארט‬ 25 ‫את‬ ‫הכירו‬ ‫בחלוקה‬ - 2021 ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫הגמר‬ ,‫החיים‬ ‫ומדעי‬ ‫רפואה‬ :‫סקטורים‬ ‫לחמישה‬ ,‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ‫תחבורה‬ ,‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ ,‫פיננסים‬ 06 '‫עמ‬ 4.0 ‫תעשייה‬ ‫מרילוס‬ ‫איל‬ :‫צילום‬ | ‫ארד‬ ‫בועז‬ 2 2021 ‫אוקטובר‬ | ATLAS AWARD | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2021 ‫אוקטובר‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2020 ‫חודש‬ 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine ‫מגזין‬ ‫מרקר‬
  3. 3. ‫היפש‬ ‫גליה‬ ‫של‬ ‫והמייסד‬ ‫המנכ"ל‬ ,‫הנשיא‬ ‫הוא‬ ‫דאו‬ ‫רובין‬ ‫החברות‬ ‫אחת‬ ,)Dow Group( ‫גרופ‬ ‫דאו‬ ‫חברת‬ ‫פרטיות‬ ‫חברות‬ ‫להפוך‬ ‫המסייעות‬ ‫בקנדה‬ ‫המובילות‬ ‫מו‬ ‫הנפקה‬ ‫לקראת‬ ‫אפ‬-‫סטארט‬ ‫ומלוות‬ ‫לציבוריות‬ ‫י‬ ,‫בהשכלתו‬ ‫פיננסים‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫דאו‬ .‫בשווקים‬ ‫צלחת‬ ‫וסוחר‬ ‫כאנליסט‬ ‫שלו‬ ‫המקצועית‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫והחל‬ ‫הוא‬ 1988 ‫בשנת‬ .‫בקנדה‬ ‫המובילים‬ ‫ההשקעות‬ ‫בבתי‬ ,‫ר‬‫בוונקוב‬ ‫שוכן‬ ‫שלה‬ ‫שהמטה‬ ,‫גרופ‬ ‫דאו‬ ‫את‬ ‫הקים‬ .‫בקנדה‬ ‫קולומביה‬ ‫בריטיש‬ ‫במחוז‬ ‫בוועדת‬ ‫כחבר‬ ‫לראשונה‬ ‫דאו‬ ‫משתתף‬ ‫השנה‬ ‫מס‬ ‫הוא‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ .‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫י‬ ‫לכך‬ ‫קשורה‬ ‫הפרס‬ ‫הענקת‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫כי‬ ‫ביר‬ ‫בתחום‬ ‫עולמית‬ ‫כמובילה‬ ‫בעולם‬ ‫ידועה‬ ‫שישראל‬ ‫חשוב‬ ‫הוא‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫הענקת‬ ‫"אירוע‬ .‫ההייטק‬ ‫ספציפיים‬ ‫במקרים‬ ‫מתמקד‬ ‫שהוא‬ ‫מכיוון‬ ‫מאוד‬ ‫הבחי‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫שופך‬ ,‫מסוימות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫י‬ ‫ישראל‬ ‫מדוע‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫כך‬ ‫ומסביר‬ ‫שלהן‬ ‫רה‬ ‫הוא‬ ,"‫ההייטק‬ ‫בתחום‬ ‫עולמית‬ ‫למובילה‬ ‫נחשבת‬ .‫ר‬‫מסבי‬ ‫ההייטק‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫לעומק‬ ‫להכיר‬ ‫החל‬ ‫דאו‬ .‫לראשונה‬ ‫כאן‬ ‫ביקר‬ ‫אז‬ ,2006 ‫בשנת‬ ‫הישראלית‬ ‫להבאת‬ ‫דרכים‬ ‫במציאת‬ ‫נמרצות‬ ‫מעורב‬ ‫אני‬ ‫"כיום‬ ‫באמצעות‬ ,‫להירשם‬ ‫ישראליות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫צ�י‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫חברה‬ ‫שבו‬ ‫(תהליך‬ RTO ‫תהלי ך‬ ‫באמצ‬ ‫ולא‬ )‫בבורסה‬ ‫ראשונית‬ ‫הנפקה‬ ‫ללא‬ ‫בורית‬ ‫י‬ ."‫בקנדה‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫בבורסה‬ ,‫הנפקה‬ ‫עות‬ ‫לציבו‬ ‫להפוך‬ ‫ישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫תמליץ‬ ‫מדוע‬ ‫־‬ ?‫בארה"ב‬ ‫בשווקים‬ ‫ולא‬ ‫הקנדית‬ ‫בבורסה‬ ‫ריות‬ ‫ק�ט‬ ‫היא‬ ,CSE , ‫ת‬‫הקנדי‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫"הבורסה‬ ‫לרי‬ ‫במיוחד‬ ‫ומותאמת‬ ‫הנאסד"ק‬ ‫מבורסת‬ ‫יותר‬ ‫נה‬ ‫י‬ ‫הוא‬ ‫שם‬ ‫התהליך‬ .‫יזמים‬ ‫של‬ ‫צעירות‬ ‫חברות‬ ‫שום‬ ,‫בנוסף‬ .IPO ‫תהליך‬ ‫מאשר‬ ‫וזול‬ ‫מהיר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫תהליך‬ ‫לכל‬ ‫משמעותית‬ ‫תמיכה‬ ‫מספקת‬ ‫גרופ‬ ‫דאו‬ ‫לרישום‬ ‫ועד‬ RTO-‫ב‬ ‫החל‬ ,‫הקנדית‬ ‫בבורסה‬ ‫הרישום‬ ."‫המשקיעים‬ ‫בקרב‬ ‫בחיוב‬ ‫שמתקבל‬ ‫מוצלח‬ ‫בש‬ ‫פעילותך‬ ‫על‬ ‫הקורונה‬ ‫מגפת‬ ‫השפיעה‬ ‫כיצד‬ ‫־‬ ?‫ווקים‬ ‫למ‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫שלקח‬ ‫לכך‬ ‫גרמה‬ ‫בעיקר‬ ‫"היא‬ ‫י‬ ‫המתאים‬ ‫המימון‬ ‫ואת‬ ‫המתאימות‬ ‫הדרכים‬ ‫את‬ ‫צוא‬ ."‫לציבוריות‬ ‫צעירות‬ ‫אפ‬-‫סטארט‬ ‫חברות‬ ‫להפוך‬ ‫הק‬ ‫במהלך‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫הרגע‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫־‬ ?‫שלך‬ ‫ריירה‬ ‫משת‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ .‫שלי‬ ‫הבנים‬ ‫שלושת‬ ‫"לידת‬ ‫י‬ ‫חיים‬ ‫של‬ ‫עתיד‬ ‫לקראת‬ ‫ילדים‬ ‫גידול‬ ‫של‬ ‫לאתגר‬ ‫ווה‬ ."‫ומאושרים‬ ‫מצליחים‬ ‫הישראלים‬ ‫ליזמים‬ ‫ממליץ‬ ‫היית‬ ‫טעות‬ ‫מאיזו‬ ?‫להימנע‬ ‫הח‬ ‫בהחלט‬ ‫זו‬ .‫מדי‬ ‫מהר‬ ‫ולוותר‬ ‫ידיים‬ ‫"להרים‬ ‫י‬ ."‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫החיים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שמשפיעה‬ ‫קלה‬ ‫לא‬ ‫לטה‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫את‬ ‫ממחיש‬ ‫האטלס‬ ‫"פרס‬ "‫ההייטק‬ ‫בתחום‬ ‫עולמית‬ ‫כמובילה‬ ‫ישראל‬ -‫סטארט‬ ‫בליווי‬ ‫מתמחה‬ ,Dow Group ‫חברת‬ ‫נשיא‬ ,‫דאו‬ ‫רובין‬ ‫הקנדי‬ ‫הפיננסים‬ ‫איש‬ ‫כחבר‬ ‫משתתף‬ ‫הוא‬ ‫שבה‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫זו‬ .‫ציבוריות‬ ‫לחברות‬ ‫הפיכתם‬ ‫לקראת‬ ‫אפים‬ ‫הקנדית‬ ‫הבורסה‬ ‫מדוע‬ ‫מסביר‬ ‫הוא‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ .‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫השיפוט‬ ‫בוועדת‬ ‫הישראלים‬ ‫היזמים‬ ‫עבור‬ ‫אטרקטיבית‬ ‫פורטר‬ ‫קיה‬ :‫צילום‬ | ‫דאו‬ ‫רובין‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ ‫הבולטים‬ ‫הכלכלה‬ ‫מאנשי‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫אליסון‬ ‫ג'ון‬ ‫בנק‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫כיו"ר‬ ‫שימש‬ ‫הוא‬ .‫בארה"ב‬ ‫והמבריקים‬ ,‫בארה"ב‬ ‫הגדולים‬ ‫הבנקים‬ ‫מעשרת‬ ‫אחד‬ ,BB&T .2008 ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הפיננסי‬ ‫במשבר‬ ‫וחזק‬ ‫איתן‬ ‫שנותר‬ ‫הטובים‬ ‫המנכ"לים‬ ‫מעשרת‬ ‫אחד‬ ‫לתואר‬ ‫זכה‬ ‫הוא‬ ‫מורנינגסטאר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 2008 ‫בשנת‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫על‬ ‫בעולם‬ ‫הטובים‬ ‫המנכ"לים‬ ‫ממאה‬ ‫כאחד‬ ‫ודורג‬ ‫חבר‬ ‫הוא‬ ‫אליסון‬ .Harvard Business Review ‫ידי‬ ‫פיננסית‬ ‫מדיניות‬ ‫לחקר‬ ‫קאטו‬ ‫במכון‬ ‫דירקטוריון‬ ‫דיר‬ ‫חבר‬ ‫גם‬ ‫והוא‬ ,‫למכון‬ ‫המייעצת‬ ‫הוועדה‬ ‫ויו"ר‬ ‫י‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫טקס‬ ‫במהלך‬ .‫ד‬‫ראנ‬ ‫איין‬ ‫במכון‬ ‫קטוריון‬ .‫חיים‬ ‫מפעל‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫פרס‬ ‫אליסון‬ ‫יקבל‬ ‫"מש‬ ‫בשם‬ ‫ספר‬ ‫לאחרונה‬ ‫כתב‬ ‫אף‬ ‫אליסון‬ ‫י‬ (The ,"‫החופשי‬ ‫השוק‬ ‫ותרופת‬ ‫המנהיגות‬ ‫בר‬ Leadership Crisis and the Free Market ‫הסופרת‬ ‫של‬ ‫ערכיה‬ ‫על‬ ‫ברובו‬ ‫המבוסס‬ ,Cure( ‫בר‬ ‫כי‬ ‫אליסון‬ ‫מסביר‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ .‫ד‬‫ראנ‬ ‫איין‬ ‫י‬ ‫רלוונ‬ ‫אלה‬ ‫מושגים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫ולהבהיר‬ ‫לחזק‬ ‫צונו‬ ‫י‬ .‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫ופועלים‬ ‫טיים‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫הייתה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫"לפילוסופיה‬ ‫האושר‬ ‫על‬ ‫מכך‬ ‫וחשוב‬ ‫שלי‬ ‫הקריירה‬ ‫הצלחת‬ ‫על‬ ‫חוויה‬ ‫שעברו‬ ‫רבים‬ ‫אנשים‬ ‫פגשתי‬ .‫שלי‬ ‫האישי‬ ‫מסוים‬ ‫סיכום‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫הספר‬ .‫דומה‬ ‫חיים‬ ‫לחיות‬ ‫כיצד‬ – ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫של‬ ."‫באמת‬ ‫ומאושרים‬ ‫משמעותיים‬ ,‫פוריים‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מכון‬ ‫של‬ ‫תפקידם‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫אתה‬ ‫כיצד‬ ?‫כיום‬ ‫קאטו‬ ‫ומכון‬ ‫הם‬ ‫קאטו‬ ‫ומכון‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫שמכון‬ ‫חושב‬ ‫"אני‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המוסרית‬ ‫הזכות‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫המגינים‬ ‫של‬ ‫המייסדים‬ ‫האבות‬ ‫שמבטאים‬ ‫היסוד‬ ‫לעקרונות‬ ‫ושאיפה‬ ‫חירות‬ ,‫"חיים‬ :‫העצמאות‬ ‫במגילת‬ ‫ארה"ב‬ ‫שבו‬ ‫בעולם‬ ‫במיוחד‬ ‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫פעילות‬ ."‫לאושר‬ ."‫רבות‬ ‫בחזיתות‬ ‫מתרחבת‬ ‫הממשלה‬ ‫השפעת‬ ?‫ניהלת‬ ‫שאותו‬ BB&T ‫בנק‬ ‫של‬ ‫הצלחתו‬ ‫סוד‬ ‫מהו‬ ‫שה‬ ‫מאמינים‬ ‫שלנו‬ ‫המנהלים‬ ‫וחבר‬ ‫"העובדים‬ ‫י‬ ‫הבסיס‬ .‫שלנו‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הבנק‬ ‫צלחת‬ ,BB&T ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫הוא‬ ‫התרבות‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫אלה‬ ‫והם‬ ‫קאטו‬ ‫במכון‬ ‫גם‬ ‫שהטמעתי‬ ‫ערכים‬ ‫עשרה‬ ‫מציאות‬ :‫חיי‬ ‫כל‬ ‫שלי‬ ‫ההתנהלות‬ ‫את‬ ‫שמובילים‬ ‫עצמאית‬ ‫חשיבה‬ ,)‫(אובייקטיביות‬ ‫סיבה‬ ,‫מבוססת‬ ‫עס‬ ‫(לרווחיות‬ ‫פרודוקטיביות‬ ,)‫יצירתיות‬/‫(אחריות‬ ‫י‬ ‫עצמית‬ ‫הערכה‬ ,‫גאווה‬ ,‫צדק‬ ,‫יושרה‬ ,‫כנות‬ ,)‫קית‬ ."‫צוות‬ ‫ועבודת‬ ‫גדו‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫למנכ"לים‬ ‫עצתך‬ ‫מהי‬ ,‫מניסיונך‬ ‫־‬ ?‫להצליח‬ ‫שרוצים‬ ‫לים‬ ‫הפי‬ ‫המוסדות‬ ‫של‬ ‫החדשים‬ ‫למנכ"לים‬ ‫"עצתי‬ ‫י‬ ‫עם‬ ‫לחלוטין‬ ‫ברורים‬ ‫להיות‬ ‫היא‬ ‫הגדולים‬ ‫ננסיים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ייעוד‬/‫למטרה‬ ‫בנוגע‬ ‫אליך‬ ‫הכפופים‬ ‫כל‬ ‫שלי‬ ‫העצה‬ .‫החברה‬ ‫תפעל‬ ‫שבאמצעותם‬ ‫והדרכים‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫היא‬ ‫הם‬ ‫באשר‬ ‫המנכ"לים‬ ‫לכל‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫לחיות‬ ,‫בבנק‬ ‫שהטמעתי‬ ‫היסוד‬ ."‫הארגון‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫הכנסתם‬ ‫תוך‬ ?‫בתחרות‬ ‫שיזכו‬ ‫הישראלים‬ ‫ליזמים‬ ‫עצתך‬ ‫ומהי‬ .‫ד‬‫מאו‬ ‫עירניים‬ ‫להישאר‬ ‫היא‬ ‫לזוכים‬ ‫"עצתי‬ ‫שלילי‬ ‫באופן‬ ‫להשפיע‬ ‫יכולים‬ ‫בסביבה‬ ‫שינויים‬ ‫ליצור‬ ‫או‬ ‫פועל‬ ‫אתה‬ ‫שבה‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫הבנ‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫כשהתחלתי‬ .‫גדולות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫י‬ ‫הרבה‬ ,‫נכשלות‬ ‫מהחברות‬ ‫שחלק‬ ‫ראיתי‬ ‫שלי‬ ‫קאית‬ ‫בצורה‬ ‫הצליחו‬ ‫מעט‬ ‫ורק‬ ‫שורדות‬ ‫פשוט‬ ‫חברות‬ ‫יותר‬ ‫להצלחה‬ ‫קשר‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ‫למזל‬ .‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫מנהיגים‬ ‫היו‬ ‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫לחברות‬ .‫לכישלון‬ ‫או‬ ‫הם‬ .'‫למות‬ ‫או‬ ‫'לגדול‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫בבירור‬ ‫שהבינו‬ ‫הארגון‬ ‫וערכי‬ ‫למשימת‬ ‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫מחויבים‬ ‫היו‬ ."‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫שנדרש‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫מוכנים‬ ‫היו‬ ‫אך‬ "‫למזל‬ ‫קשר‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ‫לכישלון‬ ‫או‬ ‫"להצלחה‬ ‫הבנק‬ .2008 ‫לשנת‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המנכ"לים‬ ‫מעשרת‬ ‫כאחד‬ ‫דורג‬ ‫אליסון‬ ‫ג'ון‬ ‫על‬ ‫שעבר‬ ‫הגדול‬ ‫הפיננסי‬ ‫המשבר‬ ‫בתקופת‬ ‫גם‬ ‫וחזק‬ ‫חסון‬ ‫נותר‬ ,BB&T ,‫עמד‬ ‫שבראשו‬ ‫חיים‬ ‫מפעל‬ ‫על‬ ‫מיוחד‬ ‫פרס‬ ‫יקבל‬ ‫הוא‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫טקס‬ ‫במהלך‬ .‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫ארה"ב‬ ‫אייקוק‬ ‫אלן‬ .‫ג'י‬ :‫צילום‬ | ‫אליסון‬ ‫ג'ון‬ 3 2021 ‫אוקטובר‬ | ATLAS AWARD | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2021 ‫אוקטובר‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2020 ‫חודש‬ 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine ‫מגזין‬ ‫מרקר‬
  4. 4. ‫היפש‬ ‫גליה‬ ‫יו"ר‬ ‫הוא‬ ‫הוד‬ ‫גיל‬ ‫והעסקים‬ ‫הפיננסים‬ ‫איש‬ .2021 ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫השופטים‬ ‫ועדת‬ ,‫קודמות‬ ‫משנים‬ ‫היטב‬ ‫מכיר‬ ‫הוא‬ ‫התחרות‬ ‫את‬ .‫השיפוט‬ ‫בוועדת‬ ‫כחבר‬ ‫השתתף‬ ‫בהן‬ ‫בארץ‬ ‫לעסקאות‬ ‫וייעוץ‬ ‫בליווי‬ ‫עוסק‬ ‫הוד‬ ‫לח‬ ‫ואסטרטגיה‬ ‫הון‬ ‫לגיוסי‬ ‫בעיקר‬ – ‫ובחו"ל‬ ‫ו‬ ‫ערך‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫ולפרויקטים‬ ‫אפ‬-‫סטארט‬ ‫ברות‬ ‫יחי‬ ‫מפקד‬ ‫הוא‬ ‫בעברו‬ .‫טכנולוגי‬ ‫הנדסי‬ ‫מוסף‬ ‫ו‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫וכן‬ ‫בצה"ל‬ '‫ב‬ ‫ממר"ם‬ ‫המחשבים‬ ‫דת‬ ‫הוא‬ .‫ד‬‫ועו‬ ‫פיננסים‬ ‫הראל‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫אופק‬ ‫פסגות‬ ‫שו‬ ‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ‫כדירקטור‬ ‫כיום‬ ‫משמש‬ ‫ו‬ ‫במועדון‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫לעסקים‬ ‫כמנטור‬ ‫וגם‬ ‫נות‬ .‫בהרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫במרכז‬ ‫היזמות‬ ‫שנים‬ ‫של‬ ‫מאלה‬ ‫השנה‬ ‫התחרות‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ ?‫עברו‬ ‫בסוגי‬ ‫לגוון‬ ‫משתדלים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנה‬ ‫"בכל‬ ‫הוספנו‬ ‫השנה‬ .‫לתחרות‬ ‫שנכנסים‬ ‫הסקטורים‬ ‫טכנ�ו‬ ‫חדשנות‬ – Industry 4.0 ‫בש ם‬ ‫סקטור‬ ‫מהותית‬ ‫ששונה‬ ‫מה‬ .‫מסורתית‬ ‫לתעשייה‬ ‫לוגית‬ ‫לה‬ ‫לקריאה‬ ‫שנענו‬ ‫החברות‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫השנה‬ ‫ו‬ ‫שנים‬ ‫לעומת‬ ‫עצום‬ ‫גידול‬ – ‫בתחרות‬ ‫שתתף‬ ‫וכן‬ ‫הפרס‬ ‫של‬ ‫המוניטין‬ ‫לזה‬ ‫תורמים‬ .‫עברו‬ ‫העו‬ ‫ראויות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫במשק‬ ‫האדירה‬ ‫הגאות‬ ‫ו‬ ‫חברות‬ – ‫התחרות‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫בקריטריוני‬ ‫מדות‬ ‫דו‬ ‫מיליון‬ ‫עשרה‬ ‫לפחות‬ ‫שגייסו‬ ‫יותר‬ ‫בשלות‬ ‫ו‬ ‫לש‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫בלפחות‬ ‫מוצרים‬ ‫ומוכרות‬ ‫לר‬ ‫ו‬ ‫במגמה‬ ‫התאפיין‬ ‫הישראלי‬ ‫ההייטק‬ ‫עולם‬ .‫נה‬ ‫להימכר‬ ‫והשתדלו‬ ‫שקמו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫מדאיגה‬ ‫וזה‬ ,‫הפוכה‬ ‫המגמה‬ ‫כיום‬ .‫ר‬‫מה‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫להמ‬ ,‫ר‬‫להתבג‬ ‫שרוצות‬ ‫חברות‬ ‫אלה‬ .‫משמח‬ ‫ו‬ ‫לעבר‬ ‫רק‬ ‫ממהרים‬ ‫לא‬ .‫ולגדול‬ ‫להתקיים‬ ‫שיך‬ ‫מחו"ל‬ ‫שמגיע‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬ .‫המיוחל‬ ‫האקזיט‬ ."‫הזו‬ ‫לבשלות‬ ‫תורם‬ ‫ענק‬ ‫מקרנות‬ ?‫בראשותך‬ ‫השיפוט‬ ‫צוות‬ ‫פעל‬ ‫כיצד‬ ‫ח�ב‬ 200 ‫כמע ט‬ ‫לנו‬ ‫היו‬ ‫הראשון‬ ‫"בשלב‬ ‫בכאב‬ ‫מיינו‬ ‫שאותן‬ ,‫בקריטריונים‬ ‫שעמדו‬ ‫רות‬ ‫מב�ו‬ ‫פורמולה‬ ‫לפי‬ ,‫חברות‬ 100 ‫ל‬- ‫גדול‬ ‫לב‬ - ‫והצמיחה‬ ‫המכירות‬ ‫כגון‬ ‫כמותיים‬ ‫נתונים‬ ‫ססת‬ ‫דיון‬ ‫לאחר‬ ,‫נבחרו‬ ‫חברות‬ 100 ‫מאותן‬ . ‫שלהן‬ ,‫וחברה‬ ‫חברה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫השופטים‬ ‫בינינו‬ ‫מעמיק‬ ‫מכל‬ ‫חמש‬ ,‫ר‬‫הגמ‬ ‫חצי‬ ‫לשלב‬ ‫שעלו‬ ‫חברות‬ 25 ‫וכל‬ ‫בפנינו‬ ‫הציגו‬ ‫החברות‬ ‫הזה‬ ‫בשלב‬ .‫קטגוריה‬ ,‫ואיכותית‬ ‫כמותית‬ ,‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫דירג‬ ‫שופט‬ ‫הציונים‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫שופט‬ ‫אף‬ .‫החברות‬ ‫את‬ ‫שקלול‬ ‫ומתבצע‬ ,‫נותנים‬ ‫האחרים‬ ‫שהשופטים‬ ‫קט‬ ‫בכל‬ ‫אחד‬ ‫זוכה‬ ‫לבחירת‬ ‫הציונים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫ו‬ ‫שיקבל‬ – ‫כולה‬ ‫התחרות‬ ‫בכל‬ ‫הזוכה‬ ‫וכן‬ ‫גוריה‬ ."‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ‫היזמים‬ ‫פוגשים‬ ‫שאותו‬ ‫הגדול‬ ‫הקושי‬ ‫מה‬ ?‫לדעתך‬ ‫כיום‬ ‫הישראלים‬ ‫מחברת‬ ‫המעבר‬ ‫הוא‬ ‫המשמעותי‬ ‫"האתגר‬ ‫וכבר‬ ‫מוצר‬ ‫עם‬ ‫ורצה‬ ‫שפועלת‬ ‫לחברה‬ ‫סיד‬ ‫סיד‬ ‫חברת‬ ‫שבין‬ ‫הזה‬ ‫למעבר‬ .‫מכירות‬ ‫החלה‬ ‫מכי‬ ‫לה‬ ‫יש‬ ‫וכבר‬ ‫בשלה‬ ‫חצי‬ ‫שהיא‬ ‫לחברה‬ ‫ו‬ ‫הרבה‬ ‫לא‬ – "‫המוות‬ ‫"עמק‬ ‫קוראים‬ ‫מוכחות‬ ‫רות‬ ‫יותר‬ .‫קושי‬ ‫פוגש‬ ‫והיזם‬ ‫שם‬ ‫נמצאים‬ ‫משקיעים‬ ‫תו‬ ‫וזו‬ ‫בדרך‬ ‫הזה‬ ‫בשלב‬ ‫אובדות‬ ‫חברות‬ ‫מדי‬ ‫ו‬ ‫כוח‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫קושי‬ .‫בה‬ ‫לטפל‬ ‫שצריך‬ ‫פעה‬ ‫אך‬ ,‫מצוין‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ .‫בישראל‬ ‫האדם‬ ‫המיזמים‬ ‫לכמות‬ ‫בהשוואה‬ ‫יחסית‬ ‫מועט‬ ‫הוא‬ ‫מרכזי‬ ‫כאן‬ ‫שפותחות‬ ‫הבינלאומיות‬ ‫והחברות‬ ‫יקר‬ ,‫איכותי‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫שמדובר‬ ‫מכיוון‬ .‫פיתוח‬ ‫בעיה‬ ‫יוצר‬ ‫וזה‬ ‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫נודד‬ ‫הוא‬ ,‫ר‬‫ונדי‬ ."‫עצמן‬ ‫החברות‬ ‫בתוך‬ ‫התפקוד‬ ‫ברצף‬ ‫יזכו‬ ‫שלא‬ ‫ולאלה‬ ‫הזוכה‬ ‫לחברה‬ ‫תמליץ‬ ‫מה‬ ?‫בתחרות‬ ‫קרה‬ ‫לא‬ :‫אומר‬ ‫אני‬ ‫יזכו‬ ‫שלא‬ ‫"לחברות‬ ‫בקרי‬ ‫עמדה‬ ,‫איכותית‬ ‫שלכם‬ ‫החברה‬ ,‫כלום‬ ‫ו‬ ‫מהווה‬ ‫לא‬ ‫זכייה‬-‫ואי‬ ‫מעניינת‬ ‫היא‬ ,‫טריונים‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫בתחרות‬ ‫הזוכה‬ ‫לחברה‬ .‫לכשל‬ ‫עדות‬ ‫ו‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ – ‫הקטגוריות‬ ‫בתוך‬ ‫שזוכות‬ ‫לה‬ ‫בחברה‬ ‫שמדובר‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬ .‫ר‬‫להסתנוו‬ ‫לא‬ ‫חדשנות‬ ‫יכולת‬ ‫וגם‬ ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ ‫עוד‬ ‫לקחת‬ ‫טוב‬ ‫זמן‬ ‫זה‬ ‫ולכן‬ ,‫גבוהה‬ ."‫ולצמוח‬ ‫גדול‬ ‫כסף‬ ‫לגייס‬, ‫קדימה‬ ‫אפים‬-‫"הסטארט‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫הישראלים‬ "‫המיוחל‬ ‫לאקזיט‬ ‫ממהרים‬ ‫מתקדמות‬ ‫נשים‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫"בעולם‬ ‫בזכות‬ ‫ולא‬ ‫כישוריהן‬ ‫בזכות‬ ‫נפלא‬ "‫מתקנת‬ ‫העדפה‬ ‫שלכם‬ ‫שהטכנולוגיה‬ ‫לבחון‬ ‫"חשוב‬ "‫בעולם‬ ‫שינוי‬ ‫יוצרת‬ ‫באמת‬ ‫שגב‬ ‫סיגל‬ :‫צילום‬ | ‫הוד‬ ‫גיל‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ ‫היא‬ :‫כרימון‬ ‫עיסוקים‬ ‫מלאה‬ ‫שינפלד‬ ‫ענבל‬ ‫בחב‬ ‫הזנק‬ ‫בשלבי‬ ‫המשקיעה‬ – ‫אנג'לית‬ ‫משקיעה‬ ‫ו‬ ‫חברת‬ ‫מנכ"לית‬ ‫היא‬ ,‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫רות‬ ,‫להנעה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫המפתח‬ NickNack ‫אפ‬-‫הסטארט‬ ‫מרחוק‬‫עבודה‬‫במסגרת‬‫הפועלים‬‫עובדים‬‫וחיבור‬‫הנאה‬  .‫ארגונים‬ ‫במספר‬ ‫דירקטוריון‬ ‫חברת‬ ‫והיא‬ ‫השו‬ ‫בוועדת‬ ‫כחברה‬ ‫שלה‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫זוהי‬ ‫ו‬ ‫"התחרות‬ :‫אומרת‬ ‫היא‬ ‫עליה‬ ,‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫של‬ ‫פטים‬ ‫הטכ‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫סיסטם‬-‫באקו‬ ‫הנצבר‬ ‫הידע‬ .‫ד‬‫מאו‬ ‫קשה‬ ‫ו‬ ‫שני‬ ‫החברות‬ ‫באיכות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫הישראלי‬ ‫נולוגי‬ ‫ו‬ ‫העיסוק‬ ‫בתחומי‬ ‫אדיר‬ ‫גיוון‬ ‫לראות‬ ‫זכינו‬ .‫לתחרות‬ ‫גשו‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫וזה‬ – ‫שלהן‬ ‫העסקי‬ ‫בסטטוס‬ ‫וגם‬ ‫החברות‬ ‫של‬  ."‫כמה‬ ‫פי‬ ‫וקשה‬ ‫יותר‬ ‫למעניינת‬ ‫השופטים‬ ‫עבודת‬ ‫בתע‬ ‫לנשים‬ ‫הולם‬ ‫ייצוג‬ ‫שיש‬ ‫רואה‬ ‫את‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫־‬  ?‫הישראלית‬ ‫היזמות‬ ‫שיית‬ ‫הפועלות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫אדיר‬ ‫שפע‬ ‫יש‬ ‫היום‬ ,‫"לשמחתי‬ ‫הסיד‬ ‫בשלב‬ ‫יזמות‬ ‫יש‬ .‫בהיררכיה‬ ‫שלב‬ ‫בכל‬ ,‫בתעשייה‬ ‫סי‬ ‫הון‬ ‫קרנות‬ ‫מנהלות‬ ,‫אנג'ליות‬ ,‫צמיחה‬ ‫בשלבי‬ ‫או‬ ‫ו‬ .‫התעשיה‬‫את‬‫ומניעות‬‫חיל‬‫שעושות‬‫אחרות‬‫והרבה‬‫כון‬ ‫נפלאות‬ ‫נשים‬ ‫היו‬ ‫בתעשייה‬ ‫דרכי‬ ‫את‬ ‫התחלתי‬ ‫כשאני‬ ‫שמהוות‬ ‫רבות‬ ‫נשים‬ ‫ישנן‬ ‫כיום‬ ,‫מועט‬ ‫היה‬ ‫מספרן‬ ‫אבל‬ ‫את‬ ‫שהקימה‬ ‫גז‬ ‫עינת‬ ‫היזמת‬ ‫למשל‬ ‫כמו‬ ,‫לחיקוי‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫שהקימה‬ '‫לוקץ‬ ‫יסמין‬ ‫המשקיעה‬ ‫או‬ ,‫גלובל‬ ‫פפאיה‬ .‫אייקון‬ ‫קהילת‬ .‫נשים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫פגשנו‬ ‫עצמה‬ ‫האטלס‬ ‫בתחרות‬ ‫"גם‬ ‫נשים‬ ‫היו‬ ,‫אישה‬ ‫יזמת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫שבהן‬ ‫בחברות‬ ‫גם‬ ‫לפרזנ‬ ‫היזמים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫שהגיעו‬ ‫ומשמעותיות‬ ‫בכירות‬ ‫ו‬ ‫משמעו‬ ‫היה‬ ‫הנשים‬ ‫של‬ ‫מקומן‬ .‫השופטים‬ ‫בפני‬ ‫טציה‬ ‫ו‬ ‫לא‬ ‫הללו‬ ‫הנשים‬ :‫לציין‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬ .‫האטלס‬ ‫בתחרות‬ ‫תי‬ ‫בגלל‬ ‫או‬ ‫מתקנת‬ ‫העדפה‬ ‫בגלל‬ ‫שלהן‬ ‫לעמדות‬ ‫הגיעו‬ ‫מצוינות‬ ‫הן‬ ‫כי‬ ‫הזה‬ ‫לתפקיד‬ ‫הגיעו‬ ‫הן‬ – ‫נשים‬ ‫היותן‬  ."‫טובה‬ ‫הנשים‬ ‫לנו‬ ‫עושה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ .‫וטובות‬ ‫היפש‬‫גליה‬ ‫אמריקות‬ ‫מכירות‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫כיום‬ ,‫ר‬‫ב‬ ‫אניב‬ ‫לנורית‬ ‫ניסיון‬ ‫יש‬ Razor Labs ‫אפ‬-‫בסטארט‬ ‫אסיה‬ ‫ומזרח‬ ‫בעולם‬ ‫גלובליים‬ ‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ,‫בניהול‬ ‫מאוד‬ ‫עשיר‬ ,‫מיקרוסופט‬ ‫כמו‬ ‫בחברות‬ ‫בעבר‬ ‫עבדה‬ ‫היא‬ :‫ההייטק‬ ‫כיום‬ ‫אחרות‬ ‫גלובליות‬ ‫וחברות‬ ,‫נייס‬ ‫אוויה‬ ,‫מלאנוקס‬ ‫בפיתוח‬ ‫שעוסקת‬ ‫בחברה‬ ‫מכירות‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫היא‬ ‫כאמור‬ .‫התעשייה‬ ‫לעולמות‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫כחלק‬ ‫אפים‬-‫סטארט‬ ‫בליווי‬ ‫מאוד‬ ‫פעילה‬ ‫בר‬ ‫אניב‬ ‫המעמיקה‬ ‫וההיכרות‬ ,‫שלה‬ ‫ההתנדבותית‬ ‫מהפעילות‬ ‫להיות‬ ‫אותה‬ ‫הביאה‬ ‫בישראל‬ ‫היזמות‬ ‫עולם‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫השופטים‬ ‫בוועדת‬ ‫חברה‬ .2021 ?‫מבחינתך‬ ‫בתחרות‬ ‫ייחודי‬ ‫מה‬ ‫איכו‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫השופטים‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬ ‫"כל‬ ‫ו‬ ‫חלק‬ .‫חשוב‬ ‫וזה‬ ,‫בתעשייה‬ ‫מאוד‬ ‫שמעורבים‬ ‫תיים‬ ‫סקטור‬ ‫בכל‬ ‫לתחרות‬ ‫שניגשו‬ ‫מהחברות‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫מנסים‬ ‫וכולם‬ ,‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫פועלות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫מאגדת‬ ‫התחרות‬ .‫לצורכיהם‬ ‫אותה‬ ‫למנף‬ .‫אחריהן‬ ‫לעקוב‬ ‫שכדאי‬ ‫מאוד‬ ‫מרשימות‬ ‫חברות‬ ‫פעילים‬ ‫אפים‬-‫סטארט‬ ‫יותר‬ ‫לראות‬ ‫שמחה‬ ‫הייתי‬ ‫או‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫כמו‬ ‫אחרים‬ ‫מסורתיים‬ ‫בתחומים‬ ."‫החינוך‬ ‫בעולם‬ ?‫בתחרות‬ ‫יזכו‬ ‫שלא‬ ‫ליזמים‬ ‫תמליצי‬ ‫מה‬ ,‫זוכים‬ ‫לפעמים‬ .‫קשה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫"לא‬ ‫היא‬ ‫האם‬ – ‫הטכנולוגיה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫צריך‬ .‫לא‬ ‫לפעמים‬ ‫כדאי‬ ,‫בנוסף‬ .‫ך‬‫דר‬ ‫ופורצת‬ ‫בעולם‬ ‫שינוי‬ ‫יוצרת‬ ‫באמת‬ ‫גם‬ ,‫מהטכנולוגיה‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫לעתים‬ ‫שהשיווק‬ ‫לזכור‬ ."‫בכך‬ ‫להשקיע‬ ‫כדאי‬ ‫אז‬ ,‫ך‬‫דר‬ ‫פורץ‬ ‫לא‬ ‫המוצר‬ ‫אם‬ ?‫השנה‬ ‫הזוכה‬ ‫לחברה‬ ‫תמליצי‬ ‫ומה‬ ‫מעניק‬ ‫הזה‬ ‫הפרס‬ ‫כי‬ ,‫קדימה‬ ‫הפרס‬ ‫את‬ ‫"למנף‬ ‫נוסף‬ ‫כסף‬ ‫לגיוס‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫אפשר‬ .‫והכרה‬ ‫יוקרה‬ ."‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫לפרוץ‬ ‫ולהמשיך‬ ‫לחברה‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ 2021 ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫השופטים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ .‫ד‬‫הו‬ ‫גיל‬ ‫והעסקים‬ ‫הפיננסים‬ ‫הישראלים‬ ‫היזמים‬ ‫התבגרות‬ ‫ועל‬ ‫השיפוט‬ ‫תהליך‬ ‫ניקנק‬ ‫חברת‬ :‫צילום‬ | ‫שינפלד‬ ‫ענבל‬ ‫גטמון‬ ‫נירי‬ :‫צילום‬ | ‫בר‬ ‫אניב‬ ‫נורית‬ 4 2021 ‫אוקטובר‬ | ATLAS AWARD | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2021 ‫אוקטובר‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2020 ‫חודש‬ 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine ‫מגזין‬ ‫מרקר‬
  5. 5. ‫היפש‬ ‫גליה‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכה‬ ‫היא‬ )Taranis( ‫טראניס‬ ‫החקלאות‬ ‫בתחום‬ ‫פועלת‬ ‫טראניס‬ .2019 ‫האטלס‬ ‫כלים‬ ‫שמציע‬ ‫צעיר‬ ‫תחום‬ ,)Ag–Tech( ‫המדייקת‬ .‫היבולים‬ ‫לשיפור‬ ‫לחקלאים‬ We Help Farmers" ‫הוא‬ ‫טראניס‬ ‫של‬ ‫הסלוגן‬ ‫ראייה‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫פיתחה‬ ‫והיא‬ ,"Grow ‫צילום‬ ‫המאפשרת‬ ‫מלאכותית‬ ‫ובינה‬ ‫ממוחשבת‬ ‫השטח‬ ‫של‬ ,‫ומטוסים‬ ‫רחפנים‬ ‫באמצעות‬ ,‫אווירי‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫ברזולוציה‬ ‫החקלאי‬ ,‫עשבייה‬ ,‫בגידולים‬ ‫מחלות‬ ‫לזהות‬ ‫כדי‬ ,‫ר‬‫ממילימט‬ ‫בתמ‬ ‫שנתי‬ ‫כשירות‬ ‫נמכר‬ ‫המוצר‬ .‫וכדומה‬ ‫חרקים‬ ‫ש‬ ‫לחקלאים‬ ‫ומסייע‬ )‫בארה"ב‬ ,‫ר‬‫לאייק‬ ‫(או‬ ‫לדונם‬ ‫חור‬ .‫היבול‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫הגידולים‬ ‫את‬ ‫להשביח‬ ‫ב�ש‬ ‫בתחילה‬ ‫וגייסה‬ 2015 ‫–ב‬ ‫נוסדה‬ ‫טראניס‬ – ,‫ויולה‬ ‫כמו‬ ‫מקרנות‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 30 ‫סבבים‬ ‫ני‬ ‫מ�ה‬ ‫ואף‬ OurCrowd ,‫ורטקס‬ ,MindsetVenturess 2017–‫ל‬ ‫אטלס‬ ‫פרס‬ ‫זוכה‬ ‫בעצמו‬ ,‫גורה‬ ‫אייל‬ ‫משקיע‬ ‫משקיעה‬ .‫הקים‬ ‫שאותה‬ ‫מדיקל‬ ‫זברה‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ Finistere Ventures ‫קרן‬ ‫היא‬ ‫בטראניס‬ ‫נוספות‬ ‫הזכייה‬ ‫מאז‬ .‫המדייקת‬ ‫בחקלאות‬ ‫המתמחה‬ ,‫מארה"ב‬ ‫מ�י‬ 30 ‫ש ל‬ ‫שלישי‬ ‫גיוס‬ ‫החברה‬ ‫גייסה‬ ‫האטלס‬ ‫בפרס‬ ,‫ישראל‬ ‫ורטקס‬ ‫של‬ ‫ההמשך‬ ‫מקרן‬ ,‫נוספים‬ ‫דולר‬ ‫ליון‬ ‫המשקיעים‬ ‫מכל‬ ‫והשקעות‬ ‫ונצ'רס‬ ‫מיקרון‬ ,‫היטאצ'י‬ ‫מת‬ ‫שלנו‬ ‫"המשקיעים‬ .‫גורה‬ ‫אייל‬ ‫כולל‬ ,‫הקודמים‬ ‫ש‬ ‫אופיר‬ ‫מסביר‬ ,"‫בנו‬ ‫להאמין‬ ‫ממשיכים‬ ‫הדרך‬ ‫חילת‬ .‫החברה‬ ‫נשיא‬ ‫כיום‬ ,‫שלם‬ ‫בפ‬ ‫הזכייה‬ ‫בזמן‬ ‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שהיה‬ ,‫שלם‬ ‫ש‬ ‫לאור‬ ‫לשניים‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫לפצל‬ ‫בחר‬ ,‫האטלס‬ ‫רס‬ ‫צירף‬ ‫הוא‬ .‫בארה"ב‬ ‫במכירות‬ ‫המהיר‬ ‫הגידול‬ ‫לקח‬ ‫עצמו‬ ‫ועל‬ ‫ויינשטיין‬ ‫בר‬ ‫בשם‬ ‫בישראל‬ ‫מנכ"ל‬ ‫בקלי‬ ‫להתגורר‬ ‫ועבר‬ ,‫החברה‬ ‫נשיא‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫ש‬ ‫המכירות‬ ‫בהגדלת‬ ‫שם‬ ‫לתמוך‬ ‫כדי‬ ‫ארה"ב‬ ‫פורניה‬ 1.5 ‫של‬ ‫בשוק‬ ‫"מדובר‬ :‫האמריקאים‬ ‫לחקלאים‬ ‫קרובים‬ ‫להיות‬ ‫ורצינו‬ ,‫לחקלאות‬ ‫דונם‬ ‫מיליארד‬ .‫ר‬‫מסבי‬ ‫הוא‬ ,"‫בנו‬ ‫שבוחרים‬ ‫לחקלאים‬ ‫בש‬ ‫מכירות‬ ‫מבחינת‬ ‫החברה‬ ‫התפתחה‬ ‫כיצד‬ ‫־‬ ?‫האחרונות‬ ‫נתיים‬ ‫"אנ‬ .‫שלם‬ ‫אומר‬ ,"‫מאז‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ ‫"התקדמנו‬ ‫ש‬ ‫חקלאיות‬ ‫חוות‬ 3,000-‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫כבר‬ ‫פועלים‬ ‫חנו‬ ‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ‫חוות‬ ‫מאות‬ ‫ועוד‬ ‫ובברזיל‬ ‫בארה"ב‬ ‫החברות‬ 50-‫מ‬ ‫מחצי‬ ‫יותר‬ ‫משרתים‬ ‫אנחנו‬ .‫ואירופה‬ ‫פו‬ ‫גישה‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫וזה‬ ,‫בעולם‬ ‫הגדולות‬ ‫החקלאיות‬ ‫ש‬ ‫עסקה‬ ‫גודל‬ .‫חקלאים‬ ‫מיליון‬ ‫כחצי‬ ‫לעוד‬ ‫טנציאלית‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ ,‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫לעומת‬ ,‫כיום‬ ‫שלנו‬ ‫אחת‬ ‫סיכון‬ ‫מראש‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫החקלאים‬ .‫חמישה‬ ‫מפי‬ ‫אך‬ ,‫ד‬‫מאו‬ ‫שמרנית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫זו‬ .‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫החדשה‬ ‫החקלאית‬ ‫המהפכה‬ ‫שזו‬ ‫מבינים‬ ‫הם‬ .‫ד‬‫מאו‬ ‫מהר‬ ‫שמתפתח‬ ‫בעולם‬ ‫מאחור‬ ‫להישאר‬ ‫רוצים‬ ‫לה‬ ‫מדוייקת‬ ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫שתשתית‬ ‫הוכחנו‬ ‫ש‬ ‫סוגים‬ 400-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫כיום‬ ‫לזהות‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ .‫פליא‬ ‫צמ‬ ‫של‬ ‫מחלות‬ ,‫עשבים‬ ,‫שונים‬ ‫מזיקים‬ ,‫חרקים‬ ‫של‬ ‫ש‬ ‫לפגוש‬ ‫יכול‬ ‫שהחקלאי‬ ‫מה‬ ‫כל‬ – ‫דישון‬ ‫ובעיות‬ ‫חים‬ ‫שבת‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ .‫יבול‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫עונה‬ ‫במהלך‬ ‫ש‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫הם‬ ‫התהליכים‬ ,‫ד‬‫בביומ‬ ‫כמו‬ ,‫שלנו‬ ‫חום‬ ‫יש‬ .‫עונתית‬ ‫היא‬ ‫שהחקלאות‬ ‫מפני‬ ‫במיוחד‬ ,‫איטיים‬ ‫מחברה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫זה‬ .‫יתרונות‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫אתגרים‬ ‫לכך‬ ."‫שבועי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫תוכנה‬ ‫שמוכרת‬ ?‫האטלס‬ ‫בפרט‬ ‫הזכייה‬ ‫עליכם‬ ‫השפיעה‬ ‫כיצד‬ ‫בשורה‬ ‫אותנו‬ ‫שמה‬ ‫והזכייה‬ ‫גאווה‬ ‫בהחלט‬ ‫"זו‬ ‫הזכייה‬ ‫מאז‬ .‫אחרות‬ ‫מצליחות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫אחת‬ ‫ובכ‬ ,‫מפתח‬ ‫תפקידי‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬ ‫גייסנו‬ ‫ש‬ ‫בשנה‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫מצבת‬ ‫את‬ ‫להכפיל‬ ‫החברה‬ ‫וונת‬ ‫הפסל‬ .‫שלנו‬ ‫המואץ‬ ‫בגידול‬ ‫לתמוך‬ ‫כדי‬ ‫הקרובה‬ ‫וכל‬ ‫החייל‬ ‫ברמת‬ ‫שלנו‬ ‫למשרדים‬ ‫בכניסה‬ ‫נמצא‬ :‫קטנה‬ ‫אנקדוטה‬ .‫ר‬‫הסב‬ ‫ומקבל‬ ‫שואל‬ ‫שנכנס‬ ‫מי‬ ‫התשתית‬ ‫מוצר‬ ‫את‬ ‫הזכייה‬ ‫לאחר‬ ‫פיתחנו‬ ‫כאשר‬ ‫והמטוסים‬ ‫הרחפנים‬ ‫צי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫לניהול‬ ‫האוטו‬ ‫המערכת‬ – ‫החקלאיות‬ ‫החוות‬ ‫מעל‬ ‫הטסים‬ ‫ש‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫היומיומית‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫שמחלקת‬ ‫מטית‬ ‫מכיוון‬ ,"‫"אטלס‬ ‫בשם‬ ‫לה‬ ‫קראנו‬ – ‫הטייס‬ ‫כלי‬ ‫כמו‬ ,‫כתפיה‬ ‫על‬ ‫המערך‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫נושאת‬ ‫שהיא‬ ‫בהחלט‬ .‫גבו‬ ‫על‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫את‬ ‫שנושא‬ ‫אטלס‬ ."‫בפרס‬ ‫הזכייה‬ ‫של‬ ‫השפעה‬ ‫כאן‬ ‫הייתה‬ :2019-‫ב‬ ‫הזכייה‬ ‫לאחר‬ ‫מכירות‬ ‫מגדילה‬ ‫טראניס‬ ‫בארה"ב‬ ‫לחקלאים‬ ‫הונפקה‬ Innoviz :2018-‫ב‬ ‫הזכייה‬ ‫מאז‬ ‫הרכב‬ ‫בתעשיית‬ ‫ומובילה‬ ‫בנאסד"ק‬ ‫טראניס‬ ‫באדיבות‬ :‫צילום‬ | ‫שלם‬ ‫אופיר‬ 2017 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫ליבנה‬ ‫תום‬ :‫מייסדים‬ ‫ליבנה‬ ‫תום‬ :‫מנכ"ל‬ EDMED - ‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 270 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ ‫ט�כ‬ ‫לספק‬ ‫הוא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫ל‬:‫מובי‬ ‫מוטו‬ : ‫המ‬ ‫אמצעי‬ ‫כל‬ ‫שבו‬ ‫בעולם‬ ‫התומכת‬ ‫נולוגיה‬ ‫ש‬ ‫העבודה‬ ‫במקומות‬ ,‫בכיתות‬ ‫משותפים‬ ‫הם‬ ‫דיה‬ ‫לספק‬ ‫מחויבת‬ ‫ורביט‬ .‫המקוונות‬ ‫ובפלטפורמות‬ ‫הדרושים‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ‫ולעסקים‬ ‫לאוניברסיטאות‬ ‫לנגישים‬ ‫והמדיה‬ ‫הווידאו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫להם‬ .‫האדם‬ ‫בני‬ ‫לכל‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ )Verbit( ‫ורביט‬ :‫המוצר‬ ‫ייחודיות‬ ‫המ‬ ‫בבינה‬ ‫משתמשת‬ ‫אשר‬ ,‫טכנולוגית‬ ‫תמלול‬ ‫ש‬ ‫על‬ )HI( ‫אנושית‬ ‫בינה‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ )AI( ‫לאכותית‬ .‫מקצועי‬ ‫לתמלול‬ ‫ומהיר‬ ‫חכם‬ ‫פתרון‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫למעלה‬ ‫אצל‬ ‫מיושמת‬ Verbit ‫של‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫והמשפט‬ ‫האקדמיה‬ ‫מתחומי‬ ‫לקוחות‬ 1,600-‫מ‬ ‫ה�ג‬ ‫האוניברסיטאות‬ ‫את‬ ‫כיום‬ ‫משרתת‬ Verbitt ‫לונדון‬ ,‫ד‬‫סטנפור‬ ,‫ד‬‫הרוואר‬ ,‫ביניהן‬ ‫בעולם‬ ‫דולות‬ ‫יש‬ ‫לחברה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ד‬‫ועו‬ ‫קורסרה‬ ,‫סקול‬ ‫ביזנס‬ ‫בל�מ‬ ‫עובדים‬ 15,000 ‫כ‬- ‫המונה‬ ‫מתמללים‬ ‫קהילת‬ - .‫בעולם‬ ‫מדינות‬ 30-‫מ‬ ‫עלה‬ ‫מהקמתה‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫תוך‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫מוערך‬ ‫(ששוויה‬ ‫קרן‬-‫חד‬ ‫לחברת‬ ‫הפכה‬ ‫החברה‬ ‫חב‬ ‫את‬ ‫רכשה‬ ‫היא‬ .)‫דולר‬ ‫ממיליארד‬ ‫ביותר‬ ‫ש‬ ‫הגדולה‬ ‫לתרגום‬ ‫הכתוביות‬ ‫חברת‬ – VITAC ‫רת‬ ‫והצגת‬ ‫תמלול‬ ‫פתרון‬ ‫והשיקה‬ ‫בארה"ב‬ ‫ביותר‬ .‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫מבוסס‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫כתוביות‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ 2018 ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכה‬ ‫אפ‬-‫הסטארט‬ ‫ציבורית‬ ‫חברה‬ ‫אלא‬ ,‫אפ‬-‫סטארט‬ ‫לא‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ,)Innoviz( ‫אינוויז‬ ‫בחברת‬ ‫מדובר‬ .‫בנאסד"ק‬ ‫הנסחרת‬ ‫סריקה‬ ‫המבצע‬ )LiDAR( ‫לידאר‬ ‫חיישן‬ ‫שפיתחה‬ ‫תמונה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ומספק‬ ,‫ממרחק‬ ‫תלת־מימדית‬ ‫מה‬ – ‫ומכשולים‬ ‫אובייקטים‬ ‫וזיהוי‬ ‫הרכב‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הבטיחותי‬ ‫לתפקודו‬ ‫מאוד‬ ‫חיוני‬ ‫שיהיה‬ .‫כיום‬ ‫החכמים‬ ‫הרכבים‬ ‫ושל‬ ‫בעתיד‬ ‫האוטונומי‬ ‫כ�י‬ ‫עומר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 2016 ‫בתחיל ת‬ ‫הוקמה‬ ‫אינוויז‬ ‫ואורן‬ ‫רוזנצוויג‬ ‫אורן‬ ,‫שטינברג‬ ‫עמית‬ ,‫המנכ"ל‬ ,‫לף‬ ,‫והמשקיע‬ ‫היזם‬ ‫הצטרף‬ ‫המייסדים‬ ‫לצוות‬ .‫בוסקילה‬ ‫שימש‬ ‫אשר‬ ,‫בינת‬-‫רד‬ ‫קבוצת‬ ‫מייסד‬ ,‫זיסאפל‬ ‫זהר‬ ‫הרכב‬ ‫ענקית‬ ‫עם‬ ‫חוזה‬ ‫יש‬ ‫לחברה‬ .‫החברה‬ ‫כיו"ר‬ ‫באירופה‬ ‫מובילה‬ ‫שאטלים‬ ‫יצרנית‬ ‫עם‬ ‫וכן‬ BMW ‫בר‬ ‫סדרתי‬ ‫בייצור‬ ‫חיישניה‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫שעתידה‬ ‫ש‬ .‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫שיעלו‬ ‫כבים‬ ‫המ‬ ‫התקדמותה‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ‫המנכ"ל‬ ‫כילף‬ ‫עומר‬ ‫ש‬ ‫מיליון‬ 170 ‫"גייסנו‬ :‫הזכייה‬ ‫מאז‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫בנאסד"ק‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫הנפקנו‬ ,‫שלישי‬ ‫בגיוס‬ ‫דולר‬ ‫עצמה‬ ‫ובהנפקה‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 1.4 ‫של‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫על‬ ‫הכרזנו‬ .‫ר‬‫דול‬ ‫מיליון‬ 370 ‫עוד‬ ‫גייסנו‬ ‫שמשמעותה‬ 2 ‫אינוויז‬ – ‫שפיתחנו‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫מספר‬ .‫בעלויות‬ 70% ‫של‬ ‫והפחתה‬ ‫בביצועים‬ 30 ‫פי‬ 370-‫ל‬ 250-‫מ‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫גדל‬ ‫העובדים‬ ‫בפרויקט‬ ‫זכינו‬ .‫לצמוח‬ ‫ממשיכים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫עובדים‬ ‫אוטו‬ ‫אוטובוס‬ ‫לפיתוח‬ ‫אירופאית‬ ‫חברה‬ ‫עם‬ ‫גדול‬ ‫ש‬ ‫ונ‬ ‫פשוטה‬ ‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫לתמוך‬ ‫במטרה‬ ‫נומי‬ ‫ש‬ ."‫הפרק‬ ‫על‬ ‫רבים‬ ‫פרויקטים‬ ‫עוד‬ ‫ויש‬ ‫גישה‬ verbit.ai ‫עם‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫המשלבת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫תמלול‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ )Verbit( ‫ורביט‬ ‫חברת‬ ‫מקצועי‬ ‫לתמלול‬ ‫ומהיר‬ ‫חכם‬ ‫פתרון‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫אנושית‬ ‫בינה‬ ‫פועלת‬ 2019 ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫הזוכה‬ ,‫טראניס‬ ‫על‬ ‫שלה‬ ‫השליטה‬ ‫למערכת‬ .‫המדייקת‬ ‫החקלאות‬ ‫בתחום‬ "‫"אטלס‬ ‫בשם‬ ‫קראה‬ ‫היא‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הרחפנים‬ ‫מערך‬ ‫הזכייה‬ ‫בעקבות‬ ‫מילרוד‬ ‫מוטי‬ :‫צילום‬ | ‫כילף‬ ‫עומר‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫בתחרות‬ ‫הגמר‬ ‫חצי‬ ‫לשלב‬ ‫שעלו‬ ‫החברות‬ 25 ‫יוסף‬ ‫שלומי‬ :‫צילום‬ | ‫ליבנה‬ ‫תום‬ 5 2021 ‫אוקטובר‬ | ATLAS AWARD | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2021 ‫אוקטובר‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2020 ‫חודש‬ 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine ‫מגזין‬ ‫מרקר‬
  6. 6. AtlasAward ‫בתחרות‬ ‫הגמר‬ ‫חצי‬ ‫לשלב‬ ‫שעלו‬ ‫החברות‬ 25 2012 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫ורועי‬ ,‫קמינקא‬ ‫יגאל‬ ,‫קמינקא‬ ‫יובל‬ :‫מייסדים‬ ‫איציקובסקי‬ ‫קמינקא‬ ‫יובל‬ :‫מנכ"ל‬ EDMED - ‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 100 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ ‫בא�מ‬ ‫אנשים‬ ‫ולחבר‬ ‫חיים‬ ‫להעשיר‬ ‫ל‬:‫מובי‬ ‫מוטו‬ : ‫המוסיקה‬ ‫צעות‬ ‫גל�ו‬ ‫שירות‬ ‫בונה‬ JoyTunes ‫ר‬:‫המוצ‬ ‫ייחודיות‬ : ‫זמן‬ ‫חווית‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫לאנשים‬ ‫המאפשר‬ ‫בלי‬ .‫המשפחה‬ ‫בחיק‬ ,‫בביתם‬ ‫יחד‬ ‫ומשמעותית‬ ‫פעילה‬ ‫וגי‬ ‫פסנתר‬ ‫ללימוד‬ ‫הלמידה‬ ‫לאפליקציות‬ ‫בנוסף‬ ‫מ‬ ‫איתן‬ ,)Simply Guitar & Simply Piano( ‫טרה‬ ‫מרחיבה‬ ‫החברה‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫מיליונים‬ ‫נהנים‬ ‫המבוססים‬ ,‫לימודיים‬ ‫מוצרים‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫ההיצע‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫ומשנים‬ ‫שמעשירים‬ ,‫מתקדמת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫על‬   .‫בבית‬ ‫זמנם‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫אנשים‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫לחלוצה‬ ‫הפכה‬ JoyTunes :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫להישגים‬ ‫והגיעה‬ ,‫בישראל‬ B2C ‫חברות‬ ‫של‬ ,‫ר‬‫המוצ‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫בעל‬ ‫הקול‬ ‫זיהוי‬ ‫מנוע‬ .‫והשותפויות‬ ‫השיווק‬ ‫לכלי‬ ‫מאזין‬ ,AI ‫מבוסס‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפטנט‬ ‫השי‬ .‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אישי‬ ‫משוב‬ ‫ונותן‬ ‫הנגינה‬ ‫מ‬ ‫עול‬ ‫ברמה‬ ‫מוסיקאים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבנים‬ ‫עורים‬ ‫מ‬ ‫לנגן‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫למיליונים‬ ‫ומאפשרים‬ ‫מית‬ ‫תוך‬ ‫עליהם‬ ‫האהובות‬ ‫והמנגינות‬ ‫השירים‬ ‫את‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫עובדת‬ ‫החברה‬ .‫ר‬‫קצ‬ ‫זמן‬ ‫בכ‬ ‫זאת‬ ,‫דיסני‬ ‫בהן‬ ,‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫המדיה‬ ‫מ‬ ‫המותאם‬ ‫וייחודי‬ ‫עשיר‬ ‫תוכן‬ ‫קטלוג‬ ‫להציע‬ ‫די‬ .‫הלמידה‬ ‫שלבי‬ ‫לכל‬ 2012 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫שאול‬ ,‫דודאי‬ ‫מאיר‬ ,‫מרטין‬ ‫יעקב‬ :‫מייסדים‬ ‫וייסבנד‬ ‫מרטין‬ ‫יעקב‬ :‫מנכ"ל‬ FINTECH - ‫פיננסים‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 30 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ‫צרכן‬ ‫לכל‬ ‫לאפשר‬ :‫מוביל‬ ‫מוטו‬ ‫הטובים‬ ‫המימון‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בעולם‬ ‫מכירה‬ ‫עבורו‬ ‫ביותר‬ ‫מ�א‬ Jifiti ‫של‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫ר‬:‫המוצ‬ ‫ייחודיות‬ : ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫מובילים‬ ‫ולמלווים‬ ‫לבנקים‬ ‫פשרת‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ‫שלהם‬ ‫המימון‬ ‫תוכניות‬ ‫את‬ ‫להציע‬ ‫בקלות‬ - ‫פיזיות‬ ‫ובחנויות‬ ‫באינטרנט‬ ‫מכירה‬ ‫חברות‬ ‫מול‬ ‫תחרותי‬ ‫יתרון‬ ‫ולקבל‬ ,‫וביעילות‬ 1-‫ל‬ ‫להגיע‬ ‫שצפוי‬ BNPL-‫ה‬ ‫בשוק‬ Fintech-‫ה‬ .2025-‫ב‬ ‫דולר‬ ‫טריליון‬ ‫ג'יפיטי‬ ‫של‬ ‫בפלטפורמה‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫בארה"ב‬ ‫מובילים‬ ‫בנקים‬ ‫היום‬ ‫משתמשים‬ ,Citizens Bank ‫כגון‬ ‫ובאירופה‬ ‫לקוחות‬ ‫בין‬ .‫ד‬‫ועו‬ Credit Agricole Caixa Bank ‫גלובליות‬ Retail ‫חברות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫החברה‬ ‫לחברה‬ .‫ד‬‫ועו‬ BJs Wholesale Club IKEA, ‫כגון‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫ומסחרי‬ ‫טכנולוגי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫הסכם‬ ‫חברת‬ 2021 ‫בספטמבר‬ .‫העולמית‬ ‫מאסטרקארד‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 20 ‫מעל‬ ‫השקיעה‬ ‫העולמית‬ IKEA ‫את‬ ‫להנגיש‬ ‫בכדי‬ ‫מיעוט‬ ‫אחזקת‬ ‫עבור‬ ‫בחברה‬ ‫איתם‬ ‫השונים‬ ‫בשווקים‬ ‫הבנקים‬ ‫לכל‬ ‫הפלטפורמה‬ .‫עובדת‬ ‫היא‬ 2012 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫אלרואי‬ ‫ואלון‬ ‫כץ‬ ‫בועז‬ ,‫בן–שושן‬ ‫ערן‬ :‫מייסדים‬ ‫בן–שושן‬ ‫ערן‬ :‫מנכ"ל‬ EDMED – ‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 195 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ More human events :‫מוביל‬ ‫מוטו‬ ‫מצאה‬ ‫הקורונה‬ ‫משבר‬ ‫בתחילת‬ :‫המוצר‬ ‫ייחודיות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫המפתחת‬ ,Bizzabo ‫חברת‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫אחר‬ ‫בזה‬ ‫שמתבטלים‬ ‫כנסים‬ ‫עם‬ ,‫ואירועים‬ ‫לכנסים‬ ‫הח‬ ‫המציאות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כדי‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫זה‬ ‫מ‬ ‫לפטר‬/‫לחל״ת‬ ‫להוציא‬ ‫החברה‬ ‫הנהלת‬ ‫החליטה‬ ‫דשה‬ ‫פתרון‬ ‫שבועות‬ 3 ‫תוך‬ ‫והשיקה‬ ,‫החברה‬ ‫מעובדי‬ ‫רבע‬ ‫שפיתחה‬ ‫הפתרון‬ .‫וירטואליים‬ ‫לאירועים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫לה‬ ‫הכנסים‬ ‫לתעשיית‬ ‫ועזר‬ ‫תאוצה‬ ‫תפס‬ ‫החברה‬ ‫מ‬ ‫נשענו‬ ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫ענק‬ ‫חברות‬ .‫להתקיים‬ ‫משיך‬ ‫אלפי‬ ‫לקיים‬ ‫כדי‬ Bizzabo ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הפתרון‬ ‫על‬ .‫העולם‬ ‫מרחבי‬ ‫משתתפים‬ ‫של‬ ‫למיליונים‬ ‫אירועים‬ ‫מחדש‬ ‫גייסה‬ ‫ביזאבו‬ ,‫ההשקה‬ ‫מרגע‬ ‫חודשים‬ 3 ‫תוך‬ ‫אנשים‬ 200 ‫גייסה‬ ‫ומאז‬ ‫לחל״ת‬ ‫שהוצאו‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ 138 ‫החברה‬ ‫גייסה‬ 2020 ‫בסוף‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫נוספים‬ ‫האח‬ ‫בחודשים‬ .‫אינסייט‬ ‫קרן‬ ‫בהובלת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫מ‬ ‫מוסיפה‬ ‫האחת‬ - ‫חברות‬ ‫שתי‬ ‫החברה‬ ‫רכשה‬ ‫רונים‬ ‫וירטואליים‬ ‫לאירועים‬ ‫אינטראקטיביים‬ ‫אלמנטים‬ .‫משתתפים‬ ‫בין‬ ‫פגישות‬ ‫לתיאום‬ ‫חברה‬ ‫היא‬ ‫והשנייה‬ ‫והגמישות‬ ‫האדפטציה‬ ‫יכולת‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫הכנסים‬ ‫עתיד‬ ‫את‬ ‫לנווט‬ ‫לה‬ ‫אפשרו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫מגדירה‬ ‫ביזאבו‬ .‫הקורונה‬ ‫אחרי‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫לעולם‬ ‫לווירטואלי‬ ‫הפיזי‬ ‫העולם‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫הכנס‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫ומאפשרת‬  .‫י‬‫העסק‬ ‫הפייפליין‬ ‫על‬ 2013 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫אמיר‬ ‫פרופסור‬ :‫מייסדים‬ ‫רונ‬ ‫ופרופסור‬ '‫מאונ‬ ‫אוורבוך‬ ‫מ‬ ‫ייל‬ '‫מאונ‬ ‫קויפמן‬ ‫לד‬ ‫גזית‬ ‫מארק‬ :‫מנכ"ל‬ FINTECH - ‫פיננסים‬ :‫סקטור‬ ‫מיליון‬ 90 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ ‫דולר‬ ‫וארגונים‬ ‫בנקים‬ :‫מוביל‬ ‫מוטו‬ ‫להתמקד‬ ‫יוכלו‬ ‫פיננסיים‬ ‫שלהם‬ ‫הליבה‬ ‫בפעילות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ולהגדיל‬ ‫שי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עסקיות‬ ‫מ‬ ‫של‬ ‫במוצרים‬ ‫מוש‬ ‫המאפשרים‬ ThetaRay .‫ואמינים‬ ‫בטוחים‬ ‫גבולות‬ ‫חוצי‬ ‫תשלומים‬ ‫פ�ת‬ ‫פיתחה‬ ThetaRay ‫ר‬:‫המוצ‬ ‫ייחודיות‬ : ‫בינה‬ ‫מבוסס‬ ,‫ומהימן‬ ‫דרך‬ ‫פורץ‬ ‫טכנולוגי‬ ‫רון‬ ‫גבולות‬ ‫חוצי‬ ‫לתשלומים‬ )AI( ‫מלאכותית‬ ‫פתרון‬ ‫את‬ ‫מספקת‬ ‫החברה‬ .‫ואמינים‬ ‫בטוחים‬ ‫מקצה‬ ‫המוכח‬ ‫היחיד‬ ‫המלאכותית‬ ‫האינטואיציה‬ ‫רזולוציית‬ ‫ועד‬ ‫נתונים‬ ‫משילוב‬ ,‫הכולל‬ ‫לקצה‬ ThetaRay ‫של‬ ‫הפתרון‬ .‫התראה‬ ‫ויל‬ ‫בנשים‬ ‫סחר‬ ‫חשיפת‬ ‫מאפשר‬ ‫מ‬ ‫טרור‬ ‫מימון‬ ,‫בסמים‬ ‫סחר‬ ,‫דים‬ ‫לכל‬ ‫להכרחי‬ ‫והפך‬ ‫הון‬ ‫והלבנות‬ ‫בר‬ ‫לעמוד‬ ‫שצריך‬ ‫פיננסי‬ ‫מוסד‬ ‫מ‬ .‫גולציה‬ ‫לאחרונה‬ ‫רק‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫העברה‬ ThetaRay ‫חברת‬ ‫איתרה‬ ‫לחיזבאללה‬ ‫אירו‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫בכיר‬ ‫צרפתי‬ ‫בנקאי‬ ‫דרך‬ ‫מאלג'יר‬ ‫להעברת‬ ‫הקש‬ ‫איש‬ ‫ששימש‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ ‫החברה‬ .‫הכספים‬ ‫ועם‬ ‫ממשלות‬ ‫עם‬ ‫הסכמים‬ ‫באירופה‬ ‫מובילים‬ ‫בנקים‬ ‫למ‬ ‫כדי‬ ‫המפרץ‬ ‫ובמדינות‬ ‫מ‬ ‫בשלל‬ ‫זכתה‬ ‫החברה‬ .‫לאירן‬ ‫כספים‬ ‫העברות‬ ‫נוע‬ Breakthrough‫פרס‬ :‫ביניהם‬ ‫ופרסים‬ ‫תארים‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫החברה‬ ‫פרס‬ ,2020 ‫לשנת‬ FinTech ‫כא‬ ‫וצוינה‬ ,‫פיננסיות‬ ‫הונאות‬ ‫מניעת‬ ‫בתחום‬ ‫מ‬ ‫בתחום‬ ‫הישראלים‬ ‫אפים‬-‫הסטארט‬ ‫מעשרת‬ ‫חת‬ ‫השירותים‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫כיום‬ ‫המעצבים‬ ‫הפינטק‬ .‫הפיננסיים‬ 2015 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫ניצן‬ ,‫דויטש‬ ‫רועי‬ :‫מייסדים‬ ‫לשם‬ ‫נדב‬ ,‫ארזי‬ ‫כהן‬ ‫דויטש‬ ‫רועי‬ :‫מנכ"ל‬ - ‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ :‫סקטור‬ EDMED ‫מיליון‬ 27 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ ‫דולר‬ :‫מוביל‬ ‫מוטו‬ Enable the growth of the tech sector by providing great talent ‫היא‬ ‫ג׳ולט‬ :‫המוצר‬ ‫ייחודיות‬ ‫המכשירה‬ ‫בוטקאמפס‬ ‫חברת‬ ‫בתעשיית‬ ‫למקצועות‬ ‫נשים‬.‫א‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫באמצעות‬ .‫ההייטק‬ ‫בה‬ ‫הדרכה‬ ‫ומתודות‬ ‫אופרטיביים‬ ‫מערכים‬ ,‫ייחודית‬ ‫מ‬ ‫בונה‬ ‫החברה‬ ,‫צה״ל‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫יחידות‬ ‫שראת‬ ‫נשים‬.‫לא‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫וממוקדות‬ ‫מקצועיות‬ ‫הכשרות‬ ‫כלל‬ .‫ההייטק‬ ‫בעולמות‬ ‫להשתלב‬ ‫ניסיון‬ ‫ובלי‬ ‫עם‬ ‫בתע‬ ‫עובדים‬ ‫ע״י‬ ‫מועברים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הקורסים‬ ‫מ‬ ‫של‬ ‫ובשיטות‬ ‫בתפקידים‬ ‫וממוקדים‬ ‫ההייטק‬ ‫שיית‬ ‫בשתי‬ ‫פעילה‬ ‫ג'ולט‬ .‫ההייטק‬ ‫עולם‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילות‬ ‫אפ‬-‫הסטארט‬ ‫סביבות‬ .‫ואנגליה‬ ‫ישראל‬ ,‫ארה״ב‬ ‫אחרי‬ ‫בעולם‬ ‫החברה‬ ‫פיתחה‬ ‫קיומה‬ ‫שנות‬ ‫במהלך‬ ‫ממוקדות‬ ‫הכשרות‬ ‫ליצירת‬ ‫טכנולוגיה‬ ,‫מעשית‬ ‫פרקטיקה‬ ‫לצד‬ ‫ואפקטיביות‬ ‫להתחיל‬ ‫יוכלו‬ ‫שהסטודנטים‬ ‫כדי‬ ‫שההכשרה‬ ‫ביום‬ ‫כבר‬ ‫בתעשייה‬ ‫לעבוד‬ .‫הסתיימה‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫ממשלות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפה‬ ‫החברה‬ ‫נשים‬.‫א‬ ‫להכשרת‬ ‫ואנגליה‬ ‫ישראל‬ ‫בתעשיית‬ ‫ראשון‬ ‫לתפקיד‬ ‫ניסיון‬ ‫ללא‬ ‫(נפרדות‬ ‫משותפות‬ ‫בתוכניות‬ ‫ההייטק‬ ‫התוכניות‬ ‫במסגרת‬ .)‫ממשל‬ ‫לכל‬ ‫ומסייעת‬ ‫למקצוע‬ ‫מכשירה‬ ‫ג'ולט‬ ‫הייטק‬ ‫ובחברות‬ ‫אפים‬-‫בסטארט‬ ‫למעסיקים‬ ‫בחיבור‬ ‫ובעלי‬ ‫מנהלים‬ ‫בשיתוף‬ ‫פותחו‬ ‫התוכניות‬ .‫שונות‬ ‫מובילים‬ ‫אפים‬-‫וסטארט‬ ‫חברות‬ ‫מעשרות‬ ‫תפקידים‬ ‫במסגרת‬ .‫ידם‬ ‫על‬ ‫מועברים‬ ‫והתכנים‬ ‫בתעשייה‬ ‫עבו‬ ‫מצאו‬ ‫כבר‬ ‫מוכשרים‬ ‫נשים‬.‫א‬ ‫מאות‬ ,‫התכניות‬ ‫מ‬ .‫ההייטק‬ ‫בתעשיית‬ ‫דה‬ 2010 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫זאב‬ ‫ואורן‬ ‫עמית‬ ‫חן‬ :‫מייסדים‬ ‫עמית‬ ‫חן‬ :‫מנכ"ל‬ FINTECH - ‫פיננסים‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 280 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ We handled it :‫מוביל‬ ‫מוטו‬ ‫לארגונים‬ ‫חוסכת‬ ‫טיפלתי‬ :‫המוצר‬ ‫ייחודיות‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫הראש‬ ‫כאב‬ ‫את‬ ‫ובינוניים‬ ‫גדולים‬ - ‫לתכל'ס‬ ‫זמנם‬ ‫את‬ ‫ומפנה‬ ‫ספקים‬ ‫חשבוניות‬ ‫האר‬ ‫של‬ ‫פיננסית‬ ‫ובנייה‬ ‫תקציב‬ ,‫אסטרטגיה‬ ‫מ‬ ‫העברות‬ ‫לבצע‬ ‫לחברות‬ ‫מאפשרת‬ ‫החברה‬ .‫גון‬ .‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫וגלובליים‬ ‫מקומיים‬ ‫תשלומים‬ ‫בממוצע‬ 80%-‫ב‬ ‫חותכת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ?‫היתרון‬ ‫בא‬ ‫תשלומים‬ ‫מחלקות‬ ‫על‬ ‫העבודה‬ ‫עומס‬ ‫את‬ ‫מ‬ ‫הונאה‬ ‫על‬ ‫הבקרה‬ ‫את‬ ‫משפרת‬ ‫וכבונוס‬ ,‫רגונים‬ .‫ורגולציה‬ ‫מ�ה‬ ‫לקוחות‬ 1,500 ‫מעל‬ ‫ך‬:‫דר‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ : ‫לשי‬ ‫הצטרפו‬ ‫כבר‬ ‫בעולם‬ ‫המובילות‬ ‫חברות‬ ‫מ‬ ‫אפ‬-‫הסטארט‬ ‫את‬ ‫השנה‬ ‫שרכשה‬ ,‫טיפלתי‬ ‫רותי‬ ‫וצ�ו‬ ‫בינוניות‬ ‫לחברות‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ Approvee ‫טי‬ ‫של‬ ‫לקוחותיה‬ ‫בין‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫להתייעל‬ ‫מחות‬ ‫מ‬ ‫ורבים‬ Twitter, Amazon, GoDaddy :‫פלתי‬ .‫אחרים‬ ‫חדשים‬ ‫עובדים‬ 100 ‫גייסה‬ ‫החברה‬ 2021 ‫בשנת‬ ‫ל�ג‬ ‫מסביב‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬ 650 ‫ל‬- ‫שמצטרפים‬ - ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫אשר‬ ,‫בישראל‬ 250 ‫מתוכם‬ ,‫לובוס‬ .‫ללקוחות‬ ‫הפתרון‬ ‫הרחבת‬ 2016 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫רז‬ ‫אייל‬ ,‫אלבז‬ ‫איציק‬ ,‫בלסקי‬ ‫עירא‬ :‫מייסדים‬ ‫איילון‬ ‫ואסף‬ ‫אלבז‬ ‫ואיציק‬ ‫בלסקי‬ ‫עירא‬ :‫מנכ"לים‬ EDMED - ‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 50-‫מ‬ ‫יותר‬ :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ Unlimited creative freedom :‫מוביל‬ ‫מוטו‬ ‫שלושה‬ ‫מפעילה‬ ‫ארטליסט‬ :‫המוצר‬ ‫ייחודיות‬ )Artlist, Artgrid, ‫דיגיטליות‬ ‫מדיות‬ ‫מוצרי‬ ‫אלף‬ 860-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫הכוללים‬ Motion Array( ‫ומתעדכנים‬ ,‫ר‬‫ביות‬ ‫הגבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫נכסים‬ .‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫יוצרי‬ ‫עבור‬ ‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫וט‬ ‫כלים‬ ,‫בתוכנות‬ ‫מחזיקה‬ ‫ארטליסט‬ ,‫בנוסף‬ ‫מ‬ .‫ותמונות‬ ‫וידאו‬ ‫לעריכת‬ ‫חדשניות‬ ‫כנולוגיות‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ‫ייחודי‬ ‫רישיון‬ ‫מספקת‬ ‫ארטליסט‬ ‫השי‬ ‫בסוגי‬ ‫או‬ ‫התוכן‬ ‫הורדות‬ ‫בכמות‬ ‫אם‬ ‫בין‬ – ‫מ‬ .‫לקוחותיה‬ ‫מיליון‬ 16-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫עבור‬ ,‫בו‬ ‫מוש‬ 2016-‫ב‬ ‫שהתחילה‬ ‫לאחר‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫תוכן‬ ‫ליוצרי‬ ‫מוסיקה‬ ‫רישוי‬ ‫כפלטפורמת‬ ‫את‬ 2019-‫ב‬ ‫והשיקה‬ ‫התרחבה‬ ‫ארטליסט‬ ,‫וידאו‬ 2020 -‫וב‬ ,‫איכותי‬ ‫וידאו‬ ‫קטעי‬ ‫קטלוג‬ ,Artgrid ‫רכשה‬ ‫בנוסף‬ .)SFX( ‫קוליים‬ ‫אפקטים‬ ‫קטלוג‬ ‫האמריקאית‬ Motion Array :‫חברות‬ ‫שתי‬ ‫והוסיפה‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫המדיות‬ ‫את‬ ‫שהרחיבה‬ ‫תו‬ ‫מפתחת‬ ‫ואת‬ ,‫ד‬‫ועו‬ ‫סטים‬-‫פרי‬ ,‫טמפלטים‬ ‫מ‬ ‫לחברה‬ ‫שאפשרה‬ FXhome ‫העריכה‬ ‫כנות‬ ,‫וחדשניים‬ ‫מקצועיים‬ ‫וכלים‬ ‫לתוכנות‬ ‫להתרחב‬ ‫לפיתרון‬ ‫להפוך‬ ‫בדרך‬ ‫נוסף‬ ‫צעד‬ ‫לעשות‬ ‫ובכך‬ .‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫ליוצרי‬ 360 2018 :‫הקמה‬ ‫שנת‬ ‫(סמנכ״ל‬ ‫גולן‬ ‫עודד‬ ,)‫(מנכ״ל‬ ‫ברזילי‬ ‫אורן‬ :‫מייסדים‬ )‫תפעול‬ ‫(סמנכ״ל‬ ‫רדשקוביץ‬ ‫ומודי‬ ,)‫מוצר‬ ‫ברזילי‬ ‫אורן‬ :‫מנכ"ל‬ FINTECH - ‫פיננסים‬ :‫סקטור‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 83 :‫בה‬ ‫הושקע‬ ‫כמה‬ ‫ל�צ‬ ‫תורמים‬ ‫אפים‬-‫סטארט‬ ‫עובדי‬ ‫ל‬:‫מובי‬ ‫מוטו‬ : ‫שות‬ ‫להיות‬ ‫וצריכים‬ - ‫החברות‬ ‫והצלחת‬ ‫מיחת‬ ‫מ‬ ‫ממנה‬ ‫ולהרוויח‬ ‫להצלחה‬ ‫פים‬ ‫מ�א‬ EquityBee ‫של‬ ‫הפתרון‬ ‫ר‬:‫המוצ‬ ‫ייחודיות‬ : ‫אפים‬-‫בסטארט‬ ‫לעובדים‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫פשר‬ ‫סיכון‬ ‫ליטול‬ ‫מבלי‬ ‫שלהם‬ ‫האופציות‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫מרוויחים‬ ‫העובדים‬ ‫זה‬ ‫באופן‬ .‫מכיסם‬ ‫זאת‬ ‫ולממן‬ ‫אקזי‬ ‫כמו‬ ,‫מצליחות‬ ‫כשהחברות‬ ‫נזילות‬ ‫באירועי‬ ‫מ‬ .‫שלהם‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫שסיכנו‬ ‫מבלי‬ ,‫הנפקות‬ ‫או‬ ‫טים‬ ‫להשק‬ ‫גישה‬ ‫מאפשר‬ ‫הפתרון‬ ,‫המשקיעים‬ ‫מצד‬ ‫מ‬ ‫אין‬ ‫המקרים‬ ‫שברוב‬ ‫מבטיחים‬ ‫אפים‬-‫בסטארט‬ ‫עות‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ,‫בנוסף‬ .‫בהם‬ ‫להשקיע‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫להם‬ ‫המניה‬ ‫לשווי‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫במחיר‬ ‫אחזקות‬ ‫לרכוש‬ .‫אפים‬-‫הסטארט‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫כמות‬ EquityBee ‫בזכות‬ :‫דרך‬ ‫פורצי‬ ‫הישגים‬ ‫בישראל‬ ‫אפים‬-‫סטארט‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫משני‬ ‫ולעיתים‬ ,‫משמעותיים‬ ‫כסף‬ ‫סכומי‬ ‫קיבלו‬ ‫איירון‬ ‫כמו‬ ,‫בחברות‬ ‫נזילות‬ ‫אירועי‬ ‫בעקבות‬ ,‫חיים‬ .‫לבנייתן‬ ‫שותפים‬ ‫היו‬ ‫שהם‬ ,‫וסימילרווב‬ ‫סורס‬ ‫ב�מ‬ ‫מאוד‬ ‫מהירה‬ ‫מצמיחה‬ ‫נהנית‬ EquityBeee ‫במאות‬ ‫וגדלו‬ ‫החברה‬ ‫צמיחת‬ ‫את‬ ‫המשקפים‬ ‫דדים‬ ‫מספר‬ ,‫בחברה‬ ‫שנעזרו‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ :‫אחוזים‬ ‫מתחילת‬ .‫בפלטפורמה‬ ‫שגויס‬ ‫ההון‬ ‫וסך‬ ‫המשקיעים‬ ‫סבבי‬ ‫בשני‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 75 ‫גייסה‬ ‫החברה‬ 2021 .‫מהוכפלה‬ ‫יותר‬ ‫בה‬ ‫המועסקים‬ ‫וכמות‬ ‫גיוס‬ JoyTunes Jifiti Bizzabo ThetaRay Jolt Tipalti Artlist EquityBee ‫חוצי‬ ‫תשלומים‬ ‫העברת‬ ‫המאפשר‬ ‫פתרון‬ ‫פיתחה‬ )ThetaRay( ‫ריי‬-‫טטה‬ ‫חברת‬ ‫ואמינה‬ ‫בטוחה‬ ‫בצורה‬ ‫גבולות‬ ‫באמצעות‬ ‫ההייטק‬ ‫בתעשיית‬ ‫למקצועות‬ ‫נשים‬.‫א‬ ‫מכשירה‬ )Jolt( ‫ג'ולט‬ ‫חברת‬ ‫זו‬ ‫בתעשייה‬ ‫להשתלב‬ ‫ניסיון‬ ‫ללא‬ ‫לאנשים‬ ‫גם‬ ‫ומאפשרת‬ ‫ייחודית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫עבור‬ ‫דיגיטלית‬ ‫למדיה‬ ‫קריאייטיביות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫פיתחה‬ )Artlist( ‫ארטליסט‬ ‫חברת‬ ‫וידאו‬ ‫באמצעות‬ ‫סיפורו‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫להעצים‬ :‫המטרה‬ .‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫תוכן‬ ‫יוצרי‬ ‫אפים‬-‫בסטארט‬ ‫לעובדים‬ ‫המאפשר‬ ‫פתרון‬ ‫פיתחה‬ )EquityBee( ‫אקוויטיבי‬ ‫חברת‬ ‫מכיסם‬ ‫זאת‬ ‫ולממן‬ ‫סיכון‬ ‫ליטול‬ ‫מבלי‬ ‫שלהם‬ ‫האופציות‬ ‫את‬ ‫לממש‬ TAS - ‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ,‫תחבורה‬ W FINTECH - ‫פיננסים‬ W EDMED - ‫ומדיה‬ ‫חינוך‬ W Industry 4.0 - ‫תעשייה‬ W HCLS - ‫החיים‬ ‫ומדעי‬ ‫רפואה‬ W JoyTunes :‫צילום‬ | ‫קמינקא‬ ‫יובל‬ Bizzabo :‫צילום‬ | ‫אלרואי‬ ‫ואלון‬ ‫כץ‬ ‫בועז‬ ,‫בן–שושן‬ ‫ערן‬ ThetaRay ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫גזית‬ ‫מארק‬ ‫הכהן‬ ‫עומר‬ :‫צילום‬ | ‫דויטש‬ ‫רועי‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫עמית‬ ‫חן‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫בלסקי‬ ‫ועירא‬ ‫אלבז‬ ‫איציק‬ ,‫רז‬ ‫אייל‬ :‫מימין‬ ‫תגר‬ ‫נופר‬ :‫צילום‬ | ‫רדשקוביץ‬ ‫ומודי‬ ‫גולן‬ ‫עודד‬ ,‫ברזילי‬ ‫אורן‬ ‫מובילים‬ ‫ולמלווים‬ ‫לבנקים‬ ‫המאפשרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫פיתחה‬ )Jifiti( ‫ג'יפיטי‬ ‫חברת‬ ‫באינטרנט‬ ‫מכירה‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ‫שלהם‬ ‫המימון‬ ‫תוכניות‬ ‫את‬ ‫להציע‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫וביעילות‬ ‫בקלות‬ - ‫פיזיות‬ ‫ובחנויות‬ jifti‫חברת‬:‫צילום‬|‫וייסבנד‬‫שאול‬,‫דודאי‬‫מאיר‬,‫מרטין‬‫יעקב‬ ‫של‬ ‫הראש‬ ‫כאב‬ ‫את‬ ‫ובינוניים‬ ‫גדולים‬ ‫לארגונים‬ ‫חוסכת‬ )Tipalti( ‫טיפלתי‬ ‫חברת‬ ‫ספקים‬ ‫תשלומי‬ ‫בהעברת‬ ‫מטפלת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫ספקים‬ ‫חשבוניות‬ ‫ניהול‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫וגלובליים‬ ‫מקומיים‬ ‫לקיום‬ ‫חדשני‬ ‫טכנולוגי‬ ‫פתרון‬ )Bizzabo( ‫ביזאבו‬ ‫חברת‬ ‫פיתחה‬ ‫הקורונה‬ ‫פרוץ‬ ‫עם‬ ‫משתתפים‬ ‫רבי‬ ‫היברידיים‬ ‫וכנסים‬ ‫אירועים‬ ‫זיהוי‬ ‫מנוע‬ ‫על‬ ‫המסתמכות‬ ‫נגינה‬ ‫ללימוד‬ ‫אפליקציות‬ ‫פיתחה‬ )JoyTunes( ‫ג׳ויטונס‬ ‫חברת‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫אישי‬ ‫משוב‬ ‫ונותן‬ ‫הנגינה‬ ‫בעת‬ ‫המאזין‬ ,‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫מבוסס‬ ‫צלילים‬ 6 7 2021 ‫אוקטובר‬ | ATLAS AWARD | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2021 ‫אוקטובר‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2020 ‫חודש‬ 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ 2021 ‫אוקטובר‬ | ATLAS AWARD | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ATLAS AWARD | 2021 ‫אוקטובר‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ 2020 ‫חודש‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫המוסף‬ ‫שם‬ | 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2020 ‫חודש‬ 2020 ‫חודש‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ - ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine ‫מגזין‬ ‫מרקר‬

Atlas Award supplement 2021 with the 25 finalist

Views

Total views

59

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×