Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atlas award supplement 2019

35 views

Published on

Atlas award supplement 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Atlas award supplement 2019

  1. 1. ATLAS AWARD2019 ‫מאי‬ ‫למועמדים‬ ‫טיפים‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ‫יעניק‬ ,‫מלאנוקס‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬ ,‫וולדמן‬ ‫איל‬ ‫ליזמים‬ ‫זהב‬ ‫עצות‬ ‫כמה‬ ‫ויתן‬ 2019 ‫לשנת‬ ‫האטלס‬ 0509 ‫הסרטן‬ ‫חולי‬ ‫של‬ ‫האחרונה‬ ‫התקווה‬ ‫מייסדי‬ ,‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ ‫ובעלה‬ ‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫סרטן‬ ‫לחולי‬ ‫חדשנית‬ ‫תרופה‬ ‫פיתחו‬ ,‫קאריופארם‬ MOOVIT :2016‫לשנת‬ ‫הזוכה‬ ‫החברה‬ Zebra :2017‫לשנת‬ ‫הזוכה‬ ‫החברה‬ Innoviz :2018‫לשנת‬ ‫הזוכה‬ ‫החברה‬ ‫זוכה‬ ‫יהיה‬ ‫מי‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ?2019‫לשנת‬
  2. 2. ‫הסרטן‬ ‫חולי‬ ‫של‬ ‫האחרונה‬ ‫התקווה‬ ‫חברת‬ ‫מייסדי‬ ,‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ ‫ובעלה‬ ‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫ראיון‬ ‫אשר‬ ‫סרטן‬ ‫לחולי‬ ‫חדשניות‬ ‫תרופות‬ ‫שפיתחה‬ ‫קאריופארם‬ ‫הביו-פרמצבטיקה‬ ‫נכשל‬ ‫בהם‬ ‫אחר‬ ‫טיפול‬ ‫כל‬ 05 "‫נפלאה‬ ‫לארץ‬ ‫אותה‬ ‫שהפכו‬ ‫מהגרים‬ ‫של‬ ‫אומה‬ ‫היא‬ ‫"ישראל‬ ‫של‬ ‫לתמיכתה‬ ‫ישראל‬ ‫זכתה‬ ‫מדוע‬ ‫מספר‬ ,‫פרומתאוס‬ ‫קרן‬ ‫ומנהל‬ ‫מייסד‬ ,‫ברני‬ ‫קרל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫הסופרת‬ 06 ‫היזם‬ ‫של‬ ‫בדידותו‬ Atlas Award ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫ויו"ר‬ ‫היי-טק‬ ‫יזם‬ ,‫קוברסקי‬ ‫מושיק‬ ‫מעגלי‬ ‫מול‬ ‫תמיכה‬ ‫כגורם‬ ‫טובים‬ ‫שותפים‬ ‫לעצמם‬ ‫לבחור‬ ‫ליזמים‬ ‫ממליץ‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫מסביר‬ ,IVC ‫מנכ"ל‬ ,‫הולצמן‬ ‫גיא‬ .‫שלהם‬ ‫האחריות‬ ‫נתונים‬ ‫יותר‬ ‫והרבה‬ ‫חברות‬ ‫יותר‬ ,‫משקיעים‬ ‫יותר‬ ‫הישראלי‬ ‫בהייטק‬ 04 ‫היו‬ ‫בשנים‬ ‫מאות‬ ‫"במשך‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫שצעדו‬ ‫מי‬ ‫כשציודם‬ ‫חדשות‬ ‫בדרכים‬ .‫שלהם‬ ‫החזון‬ ‫הוא‬ ‫היחיד‬ ,‫שונות‬ ‫היו‬ ‫שלהם‬ ‫המטרות‬ ‫משו‬ ‫מכנה‬ ‫היה‬ ‫לכולם‬ ‫אך‬‫־‬ ,‫ראשון‬ ‫צעד‬ ‫זה‬ ‫היה‬ :‫תף‬ ‫החזון‬ ,‫חדשה‬ ‫הייתה‬ ‫הדרך‬ ‫שקיבלו‬ ‫והתגובה‬ ,‫מקורי‬ ‫היה‬ – ‫הגדולים‬ ‫היוצרים‬ .‫שנאה‬ – ,‫המדענים‬ ,‫האמנים‬ ,‫ההוגים‬ ‫מול‬ ‫לבדם‬ ‫עמדו‬ – ‫הממציאים‬ .‫בהתנגדות‬ ‫נתקל‬ ‫חדש‬ ‫גדול‬ ‫רעיון‬ ‫כל‬ .‫זמנם‬ ‫בני‬ ‫הראשון‬ ‫המנוע‬ .‫לגינוי‬ ‫זכתה‬ ‫חדשה‬ ‫המצאה‬ ‫כל‬ .‫אפשרי‬ ‫לבלתי‬ ‫נחשב‬ ‫המטוס‬ .‫למטופש‬ ‫נחשב‬ ‫הרדמה‬ .‫לרשע‬ ‫נחשבה‬ ‫הממוכנת‬ ‫הטוויה‬ ‫מכונת‬ ‫העצ‬ ‫החזון‬ ‫בעלי‬ ‫אבל‬ .‫לחטא‬ ‫נחשבה‬ ‫רפואית‬‫־‬ ‫והם‬ ‫סבלו‬ ‫הם‬ ,‫נאבקו‬ ‫הם‬ .‫הלאה‬ ‫המשיכו‬ ‫מאי‬ ‫"כמעיין‬ ,‫רורק‬ ‫(הווארד‬ ".‫ניצחו‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ .‫שילמו‬ .)"‫המתגבר‬ ‫רא‬ ‫איין‬ ‫והפילוסופית‬ ‫הסופרת‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫ציטוט‬‫־‬ ‫אפקוט‬ ‫לפארק‬ ‫בכניסה‬ ‫שיש‬ ‫לוח‬ ‫על‬ ‫החרוט‬ ,‫נד‬ ‫לפ‬ ‫המוטו‬ ‫הוא‬ ,‫הברית‬ ‫שבארצות‬ ‫באורלנדו‬‫־‬ ‫היזמות‬ ‫ניצחון‬ ‫את‬ ‫המבטא‬ ,‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫רויקט‬ ‫מיטב‬ ‫את‬ ‫מכנס‬ ‫הפרס‬ ‫הענקת‬ ‫אירוע‬ .‫והעצמאות‬ ‫במדינת‬ ‫שפועלים‬ ‫והיצרניים‬ ‫היזמיים‬ ‫הכוחות‬ .‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫הקדמה‬ ‫את‬ ‫ומובילים‬ ‫ישראל‬ ‫"הוא‬ ,‫ראנד‬ ‫כתבה‬ ,"‫היוצר‬ ‫של‬ ‫הבסיסי‬ ‫"הצורך‬ ‫לפ‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫הרציונלית‬ ‫המחשבה‬ .‫עצמאות‬‫־‬ ‫להקריבה‬ ,‫לרתמה‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ."‫כפייה‬ ‫תחת‬ ‫עול‬ ‫את‬ ‫דורשת‬ ‫והיא‬ .‫חיצונית‬ ‫למרות‬ ‫להכפיפה‬ ‫או‬ ‫להישגים‬ ‫שהגיע‬ ‫המגזר‬ ,‫ואכן‬ .‫לפעול‬ ‫החירות‬ ‫שליוצרים‬ ‫המגזר‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫תקדים‬ ‫חסרי‬ ‫הפרעה‬ ‫ללא‬ ‫לפעול‬ ‫אפשרות‬ ‫ניתנה‬ ‫בו‬ ‫וליזמים‬ ‫הקולות‬ ‫למרות‬ ‫התממשו‬ ‫אלה‬ ‫תנאים‬ .‫והגבלות‬ ‫את‬ ‫שמאפיין‬ ‫הריכוזי‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫לכפות‬ ‫שביקשו‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫לאסור‬ ‫וקראו‬ ,‫ההיי-טק‬ ‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫חברות‬ ‫הקמת‬ ‫החל‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫קטנות‬‫־‬ .‫התעשייה‬ ‫שת‬ ‫המת‬ ‫הרביעי‬ ‫האטלס‬ ‫אירוע‬‫־‬ ‫החירות‬ ‫את‬ ‫חוגג‬ ‫השנה‬ ‫קיים‬ ‫לה‬ ‫גאים‬ ‫אנו‬ .‫ולשגשג‬ ‫ליצור‬‫־‬ ‫במה‬ ‫האירוע‬ ‫במסגרת‬ ‫עניק‬ ‫שפעלו‬ SpaceIL ‫ליזמי‬ ‫והוקרה‬ ‫הנחתת‬ ‫של‬ ‫האתגר‬ ‫למימוש‬ ‫אף‬ .‫הירח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חלל‬ ‫רכב‬ ‫הציבה‬ ‫היא‬ ,‫במלואה‬ ‫הושלמה‬ ‫לא‬ ‫שהמשימה‬ ,‫הפרויקט‬ .‫והישגים‬ ‫יכולת‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫שיאים‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫הנבחר‬ ‫למועדון‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫שהכניס‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מומן‬ ,‫הירח‬ ‫הקפת‬ ‫של‬ ‫ליכולת‬ ‫שהגיעו‬ ‫גאווה‬ ‫מקור‬ ‫מהווה‬ ‫והוא‬ ,‫פרטיים‬ ‫תורמים‬ ‫ידי‬ ‫של‬ ‫לדורות‬ ‫השראה‬ ‫ומקור‬ ,‫לו‬ ‫השותפים‬ ‫לכל‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫שקיים‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫המביטים‬ ‫צעירים‬ .‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫תרומות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נוסד‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫אירוע‬ ‫גם‬ .‫בפרויקט‬ ‫התומכים‬ ‫את‬ ‫מוקירים‬ ‫ואנו‬ ‫פרטיות‬ ‫את‬ ‫שהגה‬ ,‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫והיזם‬ ‫הפסל‬ ,‫בראשם‬ ‫מידי‬ ‫המוענק‬ ‫האטלס‬ ‫פסל‬ ‫את‬ ‫ותרם‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫ומקדם‬ ‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫הפועל‬ ,‫ברני‬ ‫קרל‬ ,‫שנה‬ ‫בעו‬ ‫פרויקטים‬ ‫בשלל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הרעיונות‬‫־‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫ואיפשר‬ ‫לם‬ ‫וד"ר‬ ‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ ,‫הפרויקט‬ ‫מימוש‬ ‫ואת‬ ‫בווע‬ ‫חלק‬ ‫ולוקחים‬ ‫במיזם‬ ‫שתומכים‬ ,‫שחם‬ ‫שרון‬‫־‬ ‫את‬ ‫המוביל‬ ,‫קוברסקי‬ ‫מושיק‬ ‫היזם‬ ,‫השיפוט‬ ‫דת‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫וכן‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫המא‬ ‫והתורמים‬ ‫והשותפים‬ ‫השופטים‬ ‫צוות‬ ‫חברי‬‫־‬ .‫האירוע‬ ‫קיום‬ ‫את‬ ‫פשרים‬ ‫ארד‬ ‫בועז‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫מרילוס‬ ‫איל‬ :‫צילום‬ | ‫ארד‬ ‫בועז‬ :‫תמונה‬ ‫עיבוד‬ | ‫הלל‬ ‫גילי‬ :‫דהמרקר‬ ‫הארץ‬ ‫מסחרי‬ ‫סמנכ"ל‬ | ‫ליפשיץ‬ ‫טל‬ ,‫נחום-לוי‬ ‫מיה‬ :‫הפקה‬ | ‫היפש‬ ‫גליה‬ :‫עורכת‬ ‫המחלקה‬ ‫הארץ‬ | ‫דניאל‬ ‫בני‬ :‫הארץ‬ ‫סטודיו‬ ‫מנהל‬ | ‫הארץ‬ ‫גרפופרינט‬ :‫דפוס‬ | ‫הארץ‬ ‫סטודיו‬ :‫מודעות‬ | ‫הארץ‬ ‫עיתון‬ 03-5121170 :‫פקס‬ ,03-5121188 '‫טל‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,21 ‫שוקן‬ :‫המסחרית‬ .)‫אחרת‬ ‫צוין‬ ‫אם‬ ‫(אלא‬ shutterstock ‫התמונות‬ ‫למאגר‬ ‫שייכות‬ ‫זה‬ ‫במוסף‬ ‫המופיעים‬ ‫תצלומים‬ ‫על‬ ‫היוצרים‬ ‫זכויות‬ ‫ואין‬ ‫פרסומי‬ ‫הינו‬ ‫המוסף‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫מבקשת‬ ‫המערכת‬ .‫המודעות‬ ‫לתוכן‬ ‫אחראית‬ ‫אינה‬ ‫המערכת‬ .‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫מכל‬ ‫המלצה‬ ‫במודעות‬ ‫ו/או‬ ‫במאמרים‬ ‫לראות‬ ‫לזוכה‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ‫יגיש‬ – ‫בגדול‬ ‫זאת‬ ‫שעשה‬ ‫היזם‬ 6.9 ‫של‬ ‫עתק‬ ‫בסכום‬ Nvidia-‫ל‬ ‫שנמכרה‬ ‫מלאנוקס‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬ ,‫וולדמן‬ ‫איל‬ ‫דרכם‬ ‫בתחילת‬ ‫ליזמים‬ ‫זהב‬ ‫עצות‬ ‫כמה‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ ‫מעניק‬ ,‫ר‬‫דול‬ ‫מיליארד‬ 09 ?‫הישראלי‬ ‫היזמות‬ ‫לעולם‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫קשורה‬ ‫כיצד‬ ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫לפרס‬ ‫מפסליו‬ ‫אחד‬ ‫שתורם‬ ,‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫הנודע‬ ‫הפסל‬ ‫וכיצד‬ ‫עליו‬ ‫השפיעה‬ ,‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫כיצד‬ ‫מסביר‬ ,Atlas Award ‫הישראלי‬ ‫היזמות‬ ‫לעולם‬ ‫קשורה‬ ‫היא‬ 07 "2‫"בראשית‬ ‫החללית‬ ‫לבניית‬ ‫מתכוננים‬ ‫את‬ ‫לירח‬ ‫ששלחה‬ ‫העמותה‬ ,SpaceIL ‫מייסדי‬ ‫משלושת‬ ‫אחד‬ ,‫בש‬ ‫יריב‬ ‫אפ‬ ‫הסטארט‬ ‫ועל‬ ‫הדרך‬ ‫להמשך‬ ‫התוכניות‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ,"‫"בראשית‬ ‫החללית‬ ‫התעופה‬ ‫בתחום‬ ‫שלו‬ ‫החדש‬ 10 ‫המובילים‬ 16 ‫בתחרות‬ ‫הגמר‬ ‫חצי‬ ‫לשלב‬ ‫שנבחרו‬ ‫אפים‬ ‫הסטארט‬ 16 ‫את‬ ‫הכירו‬ ,‫ופוד-טק‬ ‫אגרו-טק‬ ,‫רפואיות‬ ‫טכנולוגיות‬ :‫תחומים‬ ‫בחמישה‬ Atlas Award-‫ה‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫מדיה‬ ,‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ,‫וירטואלית‬ ‫ומציאות‬ ‫רבודה‬ ‫מציאות‬ 12 ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 132‫גייס‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫הזוכה‬ ‫אפ‬ ‫הסטארט‬ ‫וגייס‬ ‫חיל‬ ‫לעשות‬ ‫ממשיך‬ ,‫אינוויז‬ ,2018 ‫האטלס‬ ‫בפרס‬ ‫הזוכה‬ ‫אפ‬ ‫הסטארט‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫מספר‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מכון‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫נשיא‬ ,‫צפאני‬ ‫טל‬ .‫ר‬‫דול‬ ‫מיליון‬ 132 ‫ליצירתיות‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫בין‬ ‫המיוחד‬ ‫הישראלי‬ ‫בשוק‬ ‫הקיימת‬ ‫המדהימה‬ 08 ‫אירוע‬ ‫פרס‬ ‫האטלס‬ ‫הרביעי‬ 3 ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2018 ‫חודש‬ 2018 ‫חודש‬ ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2019 ‫מאי‬ • ATLAS AWARD • ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ • ATLAS AWARD • 2019 ‫מאי‬ 2017 ‫חודש‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2017 ‫חודש‬
  3. 3. ‫ב‬‫קוברסקי‬ ‫מושיק‬ ‫משמש‬ ‫האחרונות‬ ‫שנתיים‬ Atlas-‫ה‬ ‫תחרות‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫כיו"ר‬ ‫כש�ו‬ ‫השתתף‬ ‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫בשנתיים‬ ‫כאשר‬ ,Awardd ‫הסטארט-אפים‬ ‫ממגוון‬ ‫מתרשם‬ ‫בהחלט‬ ‫הוא‬ .‫פט‬ .‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫לפתחה‬ ‫השנה‬ ‫שהגיעו‬ ‫המרתקים‬ ‫הן‬ ‫התחומים‬ ‫בכל‬ ‫השנה‬ ‫אלינו‬ ‫שהגיעו‬ ‫"החברות‬ ‫בפיתו‬ ‫מאוד‬ ‫אותנו‬ ‫להפתיע‬ ‫והצליחו‬ ‫מדהימות‬‫ו‬ ."‫שלהן‬ ‫חים‬ ‫פתרונות‬ ‫וי‬ ‫אלפא‬ ‫מנכ"ל‬ ‫כיום‬ ,‫קוברסקי‬ .‫היי-טק‬ ‫ויזם‬ ‫מחשבים‬ ‫מהנדס‬ ‫הוא‬ ,‫בע"מ‬ ‫הצ‬ ‫המודיעינית‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫יחידת‬ ‫יוצא‬ ‫הוא‬‫ו‬ ‫פ�י‬ ‫כמנהל‬ ‫עבד‬ ‫השירות‬ ‫ולאחר‬ ,8200 ‫באי ת‬ ‫כשמונה‬ ‫לאחר‬ .‫אופטרוטק‬ ‫בחברת‬ ‫תוכנה‬ ‫תוח‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הקים‬ ,1992 ‫ובשנת‬ ‫פרש‬ ‫שנים‬ ‫תוכנה‬ ‫המפתחת‬ – ‫ואלור‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫שותפים‬ ‫בהצ‬ ‫הונפקה‬ ‫ואלור‬ .‫האלקטרוניקה‬ ‫לשוק‬‫ו‬ ‫ובשנת‬ 2000 ‫בשנת‬ ‫בגרמניה‬ ‫בבורסה‬ ‫לחה‬ ‫לחברת‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 81 ‫תמורת‬ ‫נמכרה‬ 2010 ‫המכירה‬ ‫לאחר‬ .‫האמריקאית‬ ‫גרפיקס‬ ‫מנטור‬ ‫בשם‬ ‫חדש‬ ‫סטארט-אפ‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫הקים‬ ‫הוא‬ ‫ומר‬ ,‫הפיננסי‬ ‫לשוק‬ ‫בתוכנה‬ ‫שעוסק‬ ‫וי‬ ‫אלפא‬‫ו‬ ‫בת‬ ‫מיזם‬ ‫הקים‬ ‫הוא‬ :‫האחרים‬ ‫בעיסוקיו‬ ‫בה‬‫ו‬ ‫ומתנדב‬ )‫בפסנתר‬ ‫נגינה‬ ‫(לימוד‬ ‫המוזיקה‬ ‫חום‬ ‫ועד‬ ‫בתיכון‬ ‫נערים‬ ‫מלימוד‬ – ‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫נשוי‬ ‫מושיק‬ .‫יזמות‬ ‫במגמות‬ ‫סטודנטים‬ ‫חניכת‬ ‫שלו‬ ‫והדחף‬ ‫המוזה‬ ‫היא‬ ‫שלטענתו‬ ‫לישראלה‬ .‫לחמישה‬ ‫וסב‬ ‫לשתיים‬ ‫אב‬ ,‫ליצירה‬ ?‫עברו‬ ‫שנים‬ ‫של‬ ‫מאלה‬ ‫השנה‬ ‫התחרות‬ ‫שונה‬ ‫במה‬ .‫בקטגוריות‬ ‫לגוון‬ ‫משתדלים‬ ‫אנחנו‬ ‫שנה‬ ‫"בכל‬ ‫קודמות‬ ‫בשנים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫קטגוריות‬ ‫הוספנו‬ ‫השנה‬ ‫ות‬ ‫חלל‬ ,‫רבודה‬ ‫ומציאות‬ ‫מדומה‬ ‫מציאות‬ ‫כמו‬‫ו‬ ‫נוספו‬ ‫לאלה‬ .‫ומדיה‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫וכן‬ ,‫עופה‬ ‫לפני‬ ‫שהופיעה‬ ‫ואגרו-טק‬ ‫פוד-טק‬ ‫של‬ ‫קטגוריות‬ ‫הר‬ ‫לעולם‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫וקטגוריה‬ ‫שנתיים‬‫ו‬ ‫קטגוריה‬ ‫והיא‬ ‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫גם‬ ‫שהופיעה‬ ‫פואה‬ ."‫מאוד‬ ‫פורייה‬ ?‫לדעתך‬ ‫היזמים‬ ‫פוגשים‬ ‫שאותו‬ ‫הגדול‬ ‫הקושי‬ ‫מה‬ ‫אק‬ ‫כמה‬ ‫שעשה‬ ‫סדרתי‬ ‫יזם‬ ‫בתור‬ .‫"הבדידות‬‫ו‬ ‫הוא‬ ‫היזם‬ .‫ראשון‬ ‫ממקור‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫אני‬ ,‫זיטים‬ ‫מעגלי‬ ‫נוצרים‬ ‫וסביבו‬ ,‫הרעיון‬ ‫עם‬ ‫שבא‬ ‫האדם‬ ‫תמיד‬ ‫ולא‬ – ‫שותפים‬ ‫זה‬ ‫הראשון‬ ‫המעגל‬ .‫אחריות‬ ‫מע‬ ,‫המשקיעים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ .‫אותם‬ ‫יש‬‫ו‬ ‫בחבירה‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ .‫הלקוחות‬ ‫ומעגל‬ ‫העובדים‬ ‫גל‬ ‫גרעין‬ ‫היזם‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫יוצרים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫ולעמוד‬ ‫האלה‬ ‫המעגלים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫שיכול‬ ‫להצל‬ ‫הסיכוי‬ .‫פוטנציאלים‬ ‫משברים‬ ‫מול‬ ‫היטב‬‫ו‬ ‫של‬ ‫סיכונים‬ ‫גם‬ ‫בכך‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ,‫משמעותית‬ ‫גדל‬ ‫חה‬ .‫הסכמות‬ ‫ואי‬ ‫חיכוכים‬ ‫הב‬ ‫בחוסר‬ ‫נתקל‬ ‫אני‬ ‫הרחב‬ ‫בציבור‬ ,‫בנוסף‬‫ו‬ ‫או‬ ‫מכולת‬ ‫כמו‬ ‫עסק‬ ‫פותח‬ ‫אתה‬ ‫כאשר‬ :‫מסוים‬ ‫נה‬ ‫לעשות‬ ‫שאפשר‬ ‫קודם‬ ‫אחרים‬ ‫הוכיחו‬ ‫כבר‬ – ‫בנק‬ .‫היזם‬ ‫של‬ ‫הביצוע‬ ‫בכושר‬ ‫תלוי‬ ‫כעת‬ ‫הכל‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ,‫שונה‬ ‫זה‬ ‫בהיי-טק‬ ‫ואין‬ ‫לעשות‬ ‫מנסה‬ ‫שאתה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לפניך‬ ‫עשה‬ ‫לקשה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שהופך‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫קיום‬ ‫משפט‬ ‫כלל‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫ידיעה‬ ‫מתפרסמת‬ ‫כאשר‬ ‫תמיד‬ .‫ומסוכן‬ ‫מחוץ‬ ‫אנשים‬ ‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫של‬ ‫אקזיט‬ ‫או‬ ‫כסף‬ ‫הם‬ ,‫בפיס‬ ‫זכייה‬ ‫כמו‬ ‫שזה‬ ‫חושבים‬ ‫הזה‬ ‫לעולם‬ ‫זה‬ ‫מאחורי‬ ‫שעמד‬ ‫הסיזיפי‬ ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ."‫להצלחה‬ ‫בדרך‬ ‫שניצבו‬ ‫האתגרים‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ "‫היזמים‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הקושי‬ ‫היא‬ ‫"הבדידות‬ .Ayn Rand Atlas Award ‫בתחרות‬ ‫השיפוט‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫הוא‬ ,‫וי‬ ‫אלפא‬ ‫חברת‬ ‫מנכ"ל‬ ‫וכיום‬ ‫ידוע‬ ‫היי-טק‬ ‫יזם‬ ,‫קוברסקי‬ ‫מושיק‬ ‫"שותפים‬ :‫מסייג‬ ‫אך‬ ,‫שלהם‬ ‫האחריות‬ ‫מעגלי‬ ‫מול‬ ‫תמיכה‬ ‫כגורם‬ ‫טובים‬ ‫שותפים‬ ‫לעצמם‬ ‫לבחור‬ ‫ליזמים‬ ‫ממליץ‬ ‫הוא‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | "‫סיכון‬ ‫גם‬ ‫בכך‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ,‫להצלחה‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬ ‫קראוז‬ ‫עקיבא‬ :‫צילום‬ | ‫קוברסקי‬ ‫מושיק‬ ‫ה‬‫את‬ ‫ולבסס‬ ‫לצמוח‬ ‫ממשיך‬ ‫הישראלי‬ ‫היי-טק‬ ‫חדשנות‬ ‫בו‬ ‫שמשולבים‬ ‫עולמי‬ ‫כמרכז‬ ‫מקומו‬ ‫לי‬ ‫המושכות‬ ‫ייחודית‬ ‫יזמית‬ ‫ותרבות‬ ‫טכנולוגית‬‫ו‬ ,IVC ‫נתוני‬ ‫על-פי‬ .‫ענק‬ ‫ותאגידי‬ ‫משקיעים‬ ‫שראל‬ ‫מיליארד‬ 1.55 ‫גייסו‬ ‫הישראליות‬ ‫ההיי-טק‬ ‫חברות‬ ,‫השנה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ברבעון‬ ‫עסקאות‬ 128-‫ב‬ ‫דולר‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫לרבעון‬ ‫בהשוואה‬ ‫משמעותית‬ ‫עלייה‬ ‫בחברות‬ ‫המושקעים‬ ‫הכסף‬ ‫סכומי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .2018 ‫ברבעונים‬ ‫הצטמצמו‬ ‫צעירות‬ ‫ישראליות‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫המש‬ ‫בהעדפות‬ ‫השינוי‬ ‫עם‬ ,‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫האחרונים‬‫ו‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫ובוגרות‬ ‫יציבות‬ ‫בחברות‬ ‫להתרכז‬ ‫קיעים‬ ‫במספר‬ ‫רק‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫לא‬ ‫בשוק‬ ‫השינוי‬ ‫אלא‬ ,‫הכספים‬ ‫הקצאת‬ ‫ובאופן‬ ‫העסקאות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ .‫בהיקף‬ ‫גם‬ ‫כאשר‬ ,8,500-‫ב‬ ‫כיום‬ ‫נוגע‬ ‫הישראליות‬ 2018 - 2013 ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫הממוצע‬ ‫הצמיחה‬ ‫קצב‬ ‫מספר‬ .‫בשנה‬ ‫חדשות‬ ‫חברות‬ 1,000-‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫בתחום‬ ‫שמתמחים‬ ‫המשקיעים‬ ‫המ‬ ‫השוק‬ ‫את‬ ‫המלווים‬ ‫ההיי-טק‬‫ו‬ ‫תא‬ ‫וקרנות‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫(קרנות‬ ‫קומי‬‫ו‬ .‫זו‬ ‫בתקופה‬ 2 ‫פי‬ ‫קפץ‬ )‫גידיות‬ ‫האקוסיסטם‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ‫כמקור‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫מוזכר‬ ‫הטכנולוגי‬ ,‫חשיבות‬ ‫בעל‬ ‫מידע‬ ‫לאיסוף‬ ‫מוביל‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫רובה‬ .‫לחינם‬ ‫ולא‬ ‫כמות‬ ‫גם‬ ‫מונה‬ ‫הסטארט-אפ‬ ‫חברות‬ ‫שמלבד‬ – ‫ספקי‬ ,‫פוטנציאלים‬ ‫שותפים‬ ,‫משקיעים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫חב‬ ‫האם‬ .‫ר‬‫מוכ‬ ‫אינו‬ – ‫ומנהלים‬ ‫יזמים‬ ,‫שירותים‬‫ו‬ ‫לאילו‬ ,‫להשקעה‬ ‫ראויה‬ ‫מסוימת‬ ‫סטארט-אפ‬ ‫רת‬ ‫אפ‬ ‫איך‬ ,‫ר‬‫לחבו‬ ‫כדאי‬ ‫אחרים‬ ‫משקיעים‬‫ו‬ ‫הטוב‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המנהל‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫שר‬ ‫ליז‬ ‫ידידותי‬ ‫אינו‬ ‫מהאנג'לים‬ ‫ומי‬ ‫ביותר‬‫ו‬ .‫מורכבות‬ ‫עליהן‬ ‫שהתשובות‬ ‫שאלות‬ ‫אלו‬ .‫מים‬ ‫והצורך‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫המסיבי‬ ‫הגידול‬ ‫עם‬ ,‫המהירים‬ ‫השינויים‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫המאפשרים‬ ‫בכלים‬ ‫הצורך‬ ‫גם‬ ‫נולד‬ ‫הע‬ ‫ההתפתחות‬ ‫של‬ ‫כמותי‬ ‫ניתוח‬‫ו‬ ‫תחליף‬ ‫ויצירת‬ ,‫והטכנולוגית‬ ‫סקית‬ ‫המשקיעים‬ .‫לאקוסיסטם‬ ‫נגיש‬ ‫תעשיית‬ ‫עבור‬ ‫השירותים‬ ‫וספקי‬ ‫את‬ ‫במדויק‬ ‫לנתח‬ ‫יתקשו‬ ‫ההיי-טק‬ ‫מבלי‬ ‫והסיכונים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫שלל‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫שמבוססות‬ ‫נוספות‬ ‫ביכולות‬ ‫להיעזר‬ .‫ומדויק‬ ‫אמין‬ ‫בעו‬ ‫למשקיעים‬ ‫כיום‬ ‫שזמינים‬ ‫המידע‬ ‫היקפי‬‫ו‬ ,‫חברה‬ ‫של‬ ‫מבלוג‬ ‫החל‬ .‫ומגוונים‬ ‫רבים‬ ‫ההיי-טק‬ ‫לם‬ ‫המנתחים‬ ‫מעמיקים‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬ ‫ועד‬ ‫משקיע‬ ,‫יזם‬ ‫שמחפשים‬‫משקיעים‬:‫ברור‬‫הצורך‬.‫ומגמות‬‫טרנדים‬ ‫שותפות‬ ‫או‬ ‫משקיע‬ ‫שמחפשים‬ ‫יזמים‬ ,‫הזדמנויות‬ ‫שמטויב‬ ,‫ונגיש‬ ‫דיגיטלי‬ ‫למידע‬ ‫זקוקים‬ ,‫אסטרטגית‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וחושף‬ ‫מתוקן‬ ,‫שנבדק‬ ,‫ושיטתי‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ .‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫סקטור‬ ‫בכל‬ ‫השחקנים‬ ‫מאפש‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הנתונים‬ ‫זמינות‬ ,‫כיום‬‫ו‬ ‫אפשר‬ ‫בהחלט‬ ‫אך‬ ,‫הכל‬ ‫על‬ ‫תשובות‬ ‫לקבל‬ ‫רת‬ ‫ניתוחים‬ .‫לכישלון‬ ‫ההסתברות‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫של‬ ‫עומק‬ ‫ובדיקות‬ ‫שונים‬ ‫בחיתוכים‬ ‫רוחביים‬ ‫ההחלטות‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מסייעים‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ,‫החברות‬ ‫מנהלי‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫המשקיעים‬ ‫של‬ .‫יותר‬ ‫למושכלות‬ ‫בהיי-טק‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫בכדי‬ ‫ממקורות‬ ‫הנאסף‬ ‫במידע‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫הישראלי‬ ‫אנ‬ ‫כלים‬ ,‫מידע‬ ‫איסוף‬ .‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫ושכבות‬‫ו‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫יכולים‬ ,‫טכנולוגית‬ ‫ותמיכה‬ ‫ליטיים‬ ‫ולשפר‬ ,‫המסורתיים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ ‫של‬ ‫מקומם‬ ‫החיים‬ ‫בשלבי‬ ‫בהשקעות‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ .‫חברה‬ ‫של‬ ‫המוקדמים‬ IVC ‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬ ‫הוא‬ ‫הולצמן‬ ‫גיא‬ ,‫משקיעים‬ ‫יותר‬ :2019 ‫הישראלי‬ ‫ההיי-טק‬ ‫נתונים‬ ‫יותר‬ ‫והרבה‬ ‫חברות‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫ההחלטות‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מסייעים‬ ‫ספציפיים‬ ‫וגופים‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫של‬ ‫עומק‬ ‫ובדיקות‬ ‫שונים‬ ‫בחיתוכים‬ ‫רוחביים‬ ‫ניתוחים‬ ‫הולצמן‬ ‫גיא‬ | ‫יותר‬ ‫למושכלות‬ ,‫החברות‬ ‫מנהלי‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫המשקיעים‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫הולצמן‬ ‫גיא‬ 4 ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2018 ‫חודש‬ 2018 ‫חודש‬ ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2019 ‫מאי‬ • ATLAS AWARD • ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ • ATLAS AWARD • 2019 ‫מאי‬ 2017 ‫חודש‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2017 ‫חודש‬
  4. 4. ‫כ‬‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ ‫ובעלה‬ ‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫שד"ר‬ ‫קאריופארם‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫ייסדו‬ ‫קאופמן‬ )Karyopharm Therapeutics Inc.( ‫יזם‬ .‫ארוכה‬ ‫דרך‬ ‫להם‬ ‫שמצפה‬ ‫ידעו‬ ‫הם‬ ,2008-‫ב‬ ‫אקזיט‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫שלא‬ ‫כמעט‬ ‫הביומד‬ ‫בתחום‬ ‫לעשות‬ ‫שיכולים‬ ‫כפי‬ ‫שנתיים‬ ‫או‬ ‫שנה‬ ‫תוך‬ ‫זריז‬ ‫ידעו‬ ‫הם‬ .‫אחרים‬ ‫בתחומים‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫יזמי‬ ,‫קליניים‬ ‫ניסויים‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫דרך‬ ‫להם‬ ‫שמצפה‬ ‫להפיץ‬ ‫אישור‬ ‫שיקבלו‬ ‫לפני‬ ,‫ורגולציות‬ ‫אישורים‬ ‫נותני‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫קאריופארם‬ .‫שלהם‬ ‫התרופה‬ ‫את‬ .2019 ‫האטלס‬ ‫לפרס‬ ‫החסות‬ ‫ה‬ ‫ר‬‫ט‬‫מ‬ ‫י‬ ‫ר‬‫ו‬‫ד‬‫ח‬ ‫ו‬ ‫י‬‫ה‬ ‫ג‬‫ו‬‫ז‬ ‫ה‬ ‫י‬‫נ‬‫ב‬ ‫ל‬ ‫ב‬‫א‬ ‫סר‬ ‫חולי‬ ‫שיותר‬ ‫לכמה‬ ‫לסייע‬ :‫ואידיאולוגיה‬‫ה‬ ‫כבר‬ ‫בעולם‬ ‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫ששום‬ ‫לאלה‬ ‫במיוחד‬ ,‫טן‬ ‫ישראלית‬ ‫שהיא‬ ,‫"אשתי‬ .‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שח‬ ‫משהו‬ ‫לעשות‬ ‫רצתה‬ ,‫ברעננה‬ ‫שנולדה‬‫ה‬ ‫משהו‬ ,‫הסיכון‬ ‫בגלל‬ ‫יעשו‬ ‫לא‬ ‫גדולות‬ ‫ברות‬ ‫ד"ר‬ ‫מספר‬ ,"‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫קטן‬ ‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫שרק‬ ‫"הרעיון‬ .‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ ‫קאופמן‬ ‫החלבו‬ ‫העברת‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫הוא‬ ‫העלתה‬ ‫שהיא‬‫ה‬ ‫ומו‬ ‫שלנו‬ ‫התאים‬ ‫בכל‬ ‫בסרטן‬ ‫הנלחמים‬ ‫נים‬‫ה‬ ‫גרעין‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫מהציטופלזמה‬ ‫אחרות‬ ‫לקולות‬ ‫הר‬ .‫בסרטן‬ ‫שם‬ ‫להילחם‬ ‫יוכלו‬ ‫שהם‬ ‫כדי‬ ‫התא‬‫ה‬ ‫הטב‬ ‫ההגנות‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫נועד‬ ‫בבסיסו‬ ‫עיון‬‫ה‬ ‫שיוכל‬ ‫מה‬ – ‫תא‬ ‫לכל‬ ‫סרטן‬ ‫מפני‬ ‫שלנו‬ ‫עיות‬ ‫מזערי‬ ‫נזק‬ ‫עם‬ ‫סרטניים‬ ‫תאים‬ ‫לחיסול‬ ‫להוביל‬ ."‫הבריאים‬ ‫לתאים‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ 300-‫כ‬ ‫יותר‬ ‫כבר‬ ‫לחברה‬ ‫יש‬ ‫כיום‬ ‫שבגרמניה‬ ‫במינכן‬ ,‫בארה"ב‬ ‫בוסטון‬ ‫ליד‬ ‫משרדים‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 600-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫גייסה‬ ‫היא‬ ,‫אביב‬ ‫ובתל‬ ‫פיתחה‬ ‫היא‬ :‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫אך‬ .‫בנאסד"ק‬ ‫ונסחרת‬ ‫שבהן‬ ‫המובילה‬ ‫כאשר‬ ,‫חדשניות‬ ‫תרופות‬ ‫ארבע‬ ‫מנהל‬ ‫לאישור‬ ‫המחכות‬ ,Selinexor ‫תרופת‬ ‫היא‬ ‫ל�ה‬ ‫שצפוי‬ )FDA ‫(-ה‬ ‫האמריקני‬ ‫והתרופות‬ ‫המזון‬- ‫הוכח‬ ‫כבר‬ .2019 ‫ליולי‬ 6-‫ה‬ ‫עד‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫גיע‬ ‫סרטניות‬ ‫תופעות‬ ‫להפחית‬ ‫יכולה‬ Selinexor-‫ש‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫תרופה‬ ‫שום‬ ‫שעבורם‬ ‫חולים‬ ‫בקרב‬ Selinexor ‫"את‬ :‫שחם‬ ‫ד"ר‬ ‫מסבירה‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫סייעה‬ -‫בכ‬ ‫בה‬ ‫וטיפלנו‬ ‫זריקות‬ ‫ללא‬ ,‫הפה‬ ‫דרך‬ ‫לוקחים‬ ‫הוצאנו‬ .‫הסרטן‬ ‫סוגי‬ ‫בכל‬ ‫החולים‬ ‫חולים‬ 3,000 ‫ראינו‬ ‫כי‬ ‫אגורה‬ ‫כל‬ ‫שווה‬ ‫היה‬ ‫וזה‬ ‫רב‬ ‫כסף‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫טיפול‬ ‫כל‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ ‫לתרופה‬ ‫מצוינת‬ ‫תגובה‬ ."‫נכשל‬ ‫אחר‬ ‫עבודת‬ ‫אשר‬ ‫ישראלית‬ ‫היא‬ ‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫הובילה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שלה‬ ‫הדוקטורט‬ ‫שנוס‬ ‫פרמצבטיקה‬ ‫פרדיקס‬ ‫בשם‬ ‫חברה‬ ‫להקמת‬‫ה‬ ‫תרופות‬ ‫מספר‬ ‫שחם‬ ‫ד"ר‬ ‫פיתחה‬ ‫שם‬ ,‫גן‬ ‫ברמת‬ ‫דה‬ .‫קליניים‬ ‫בניסויים‬ ‫עדיין‬ ‫מהן‬ ‫שתיים‬ ,‫חדשניות‬ ‫במ‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ,‫בכימיה‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬‫ה‬ .‫ביופיסית‬ ‫בכימיה‬ ‫דוקטור‬ ‫ותואר‬ ‫עסקים‬ ‫נהל‬ ‫ברפואה‬ ‫המתמחה‬ ‫רופא‬ ‫הוא‬ ‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ ‫בתפ‬ ‫שעבד‬ ‫בביוכימיה‬ ‫דוקטורט‬ ‫בעל‬ ,‫פנימית‬‫ה‬ ,‫ביוטכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫במספר‬ ‫בכירים‬ ‫ניהול‬ ‫קידי‬ ‫והיה‬ ,Onyx-‫ו‬ Millennium, Epix, Proteolix ‫כולל‬ ‫הביוטכנולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫השקעות‬ ‫למספר‬ ‫אחראי‬ .‫ונצ'רס‬ ‫בסמר‬ ‫סיכון‬ ‫ההון‬ ‫בקרן‬ ‫ה‬‫לוגי‬‫ו‬‫נ‬‫טכ‬‫ו‬‫י‬‫הב‬ ‫ת‬‫י‬‫י‬‫ש‬‫תע‬ ‫את‬ ‫חד‬‫י‬‫י‬‫מ‬ ‫מה‬ ?‫מבחינתכם‬ ‫עושים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ממה‬ ‫מאוד‬ ‫"הרבה‬ :‫שחם‬ ‫ד"ר‬ ‫הבאה‬ ‫טבע‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫נבנה‬ ‫איך‬ ‫למחשבה‬ ‫קשור‬ ‫רוויית‬ ‫בתעשייה‬ ‫חדשנות‬ ‫נשלב‬ ‫איך‬ ,‫בישראל‬ ‫שכיום‬ ‫התרופות‬ .‫ביוטכנולוגיה‬ ‫כמו‬ ‫רגולציה‬ ‫טוב‬ ‫בריאותי‬ ‫במצב‬ ‫אותנו‬ ‫שומרות‬ ‫לנו‬ ‫ניתנות‬ ‫לא‬ ‫החדשים‬ ‫מהרעיונות‬ 95% -‫ש‬ ‫כך‬ ,‫יחסית‬ ‫מצ‬ ‫הם‬ ,‫טובים‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫לשוק‬ ‫מגיעים‬‫ה‬ ‫כשמ‬ ‫נכשלים‬ ‫אך‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫לעבוד‬ ‫ליחים‬‫ה‬ ."‫אדם‬ ‫בבני‬ ‫דובר‬ ‫התעשיות‬ ‫אחת‬ ‫"לצערי‬ :‫קאופמן‬ ‫ד"ר‬ ‫מוסיף‬ ‫אנשים‬ .‫שלנו‬ ‫התעשייה‬ ‫היא‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫לה‬ ‫שיצא‬ ,‫רב‬ ‫כסף‬ ‫לשלם‬ ‫שעליהם‬ ‫מרגישים‬ ‫שהם‬ ‫טוענים‬ ‫לתרו‬ ‫אוכל‬ ‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫שעליהם‬ ‫טוענים‬ ‫ולעתים‬‫ה‬ ‫רוב‬ ‫אך‬ .‫שניהם‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫פות‬ ‫זמינות‬ ‫יהיו‬ ‫שהתרופות‬ ‫מאמץ‬ ‫עושה‬ ‫התעשייה‬ ,‫סרטן‬ ‫ובחולי‬ ‫באנשים‬ ‫שמטפל‬ ‫כרופא‬ .‫לכולם‬ ‫מחולי‬ ‫שחלק‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬ ‫שאנחנו‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ ‫התרו‬ ‫את‬ ‫לקחו‬ ‫שהם‬ ‫ברגע‬ – ‫חיים‬ ‫עדיין‬ ‫הסרטן‬‫ה‬ ‫החולים‬ ‫כל‬ .‫כימותרפיה‬ ‫שאינה‬ ‫שלנו‬ ‫החדשה‬ ‫פה‬ ‫ובתחילה‬ ‫סטנדרטית‬ ‫כימותרפיה‬ ‫קיבלו‬ ‫האלה‬ ‫גדל‬ ‫הוא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אך‬ ,‫התכווץ‬ ‫שלהם‬ ‫הגידול‬ ‫הח‬ ‫התרופה‬ ‫את‬ ‫ניסו‬ ‫הם‬ .‫חייהם‬ ‫על‬ ‫ואיים‬ ‫שוב‬‫ה‬ ‫שוב‬ ‫התכווץ‬ ‫הגידול‬ ‫מהם‬ ‫חלק‬ ‫ואצל‬ ,‫שלנו‬ ‫דשה‬ ."‫בחיים‬ ‫נותרו‬ ‫והם‬ ‫הנ�י‬ ,‫החדשנות‬ ‫בזכות‬ ,‫ר‬‫לזכו‬ ‫"צריך‬ ‫שח:ם‬ ‫ד"ר‬: ‫נוצרות‬ ‫היזמים‬ ‫של‬ ‫לקופסא‬ ‫מחוץ‬ ‫והחשיבה‬ ‫סיון‬ ‫לאנשים‬ ‫מאפשרות‬ ‫והן‬ ,‫ברפואה‬ ‫דרך‬ ‫פריצות‬ ."‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לחיות‬ ‫בתחום‬ ‫זם‬‫י‬ ‫ש‬‫נדר‬ ‫כך‬ ‫אם‬ ‫תכונות‬ ‫לו‬‫לאי‬ ?‫הביוטכנולוגיה‬ ‫ש�ל‬ ‫בתעשייה‬ ‫חשוב‬ ‫שמאוד‬ ‫"מה‬ : ‫ם‬‫שח‬ ‫ד"ר‬ ‫משהו‬ ‫ממציא‬ ,‫מישהו‬ ‫בא‬ ‫בעצם‬ .‫אומץ‬ ‫זה‬ ‫נו‬ ‫את‬ ‫בודק‬ ,‫במבחנה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שם‬ ,‫לחלוטין‬ ‫חדש‬ ‫בודקים‬ ‫שבו‬ ‫השלב‬ ‫מגיע‬ ‫ואז‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫כדי‬ ‫אומץ‬ ‫הרבה‬ ‫צריך‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫על‬ ,‫ומפוקח‬ ‫מושגח‬ ‫והכל‬ ‫רגולציה‬ ‫שיש‬ ‫כמובן‬ ,‫זה‬ ‫יש‬ ‫ולעתים‬ ‫רעים‬ ‫דברים‬ ‫קורים‬ ‫גם‬ ‫לעתים‬ ‫אך‬ ‫נו‬ ‫שבה‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ :‫מאוד‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬‫ה‬ ‫החדשה‬ ‫התרופה‬ ‫את‬ ‫סרטן‬ ‫חולה‬ ‫לאדם‬ ‫תנים‬ ‫ומ‬ ‫נפלא‬ ‫רגע‬ ‫זה‬ .‫מתכווץ‬ ‫שלו‬ ‫הנוראי‬ ‫והגידול‬‫ה‬ .‫כולם‬ ‫עבור‬ ‫רגש‬ ‫אבל‬ ,‫ומתרסקים‬ ‫טובות‬ ‫לא‬ ‫החדשות‬ ‫לפעמים‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫במה‬ ‫להאמין‬ ‫ואנרגיה‬ ‫אומץ‬ ‫צריך‬ ‫פוגשים‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫טוב‬ ‫שזה‬ ‫יודעים‬ ‫ואתם‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שינה‬ ‫שזה‬ ‫ורואים‬ ‫מהפציינטים‬ ‫חלק‬ ‫שי‬ ‫נוסף‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫שאין‬ ‫בחולים‬ ‫מדובר‬ .‫החיים‬‫ה‬ ‫שו‬ ‫מסוגים‬ ‫למות‬ ‫עומדים‬ ‫הם‬ .‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫כול‬‫ה‬ ‫הם‬ ‫יום‬ ‫ובכל‬ ‫חדשני‬ ‫משהו‬ ‫וצריכים‬ ‫סרטן‬ ‫של‬ ‫נים‬ ‫שי‬ ‫רעיון‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫העולם‬ ‫בקצה‬ ‫יזם‬ ‫שיש‬ ‫יודעים‬‫ה‬ ."‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫כול‬ ‫של‬ ‫"הפילוסופיה‬ :‫שניהם‬ ‫אומרים‬ ‫לסיכום‬ ‫שעוז‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫היא‬ ‫מבחינתנו‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬‫ה‬ ‫מביאים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫ומצדיעה‬ ‫ליזמים‬ ‫רת‬ ‫רווחת‬ ‫אמונה‬ ‫לקבל‬ ‫אמור‬ ‫לא‬ ‫יזם‬ .‫לעולם‬ ‫של‬ ‫המטרה‬ .‫יעבוד‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫זה‬ :‫שאומרת‬ ‫בחברה‬ ‫לעבוד‬ ‫נחמד‬ ‫זה‬ .‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫היזם‬ ‫לה‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫משכורת‬ ‫ולקבל‬ ‫גדולה‬‫ה‬ ‫היזמים‬ ‫של‬ ‫האמונה‬ ‫ולכן‬ ,‫אמיתית‬ ‫חדשנות‬ ‫ביא‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫שלהם‬ ‫הדעת‬ ‫ששיקול‬ ‫ובכך‬ ‫בעצמם‬ ‫הסי‬ ‫את‬ ‫לוקחים‬ ‫הם‬ – ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫מאחרים‬ ‫יותר‬‫ה‬ ‫אמיתית‬ ‫להצלחה‬ ‫המפתח‬ ‫זהו‬ – ‫עצמכם‬ ‫על‬ ‫כון‬ ."‫הפרמצטבטיקה‬ ‫בתעשיית‬ ‫הסרטן‬ ‫חולי‬ ‫של‬ ‫האחרונה‬ ‫התקווה‬‫תרופות‬ ‫פיתחו‬ ,‫תראפיוטיקס‬ ‫קאריופארם‬ ‫הביו-פרמצבטיקה‬ ‫חברת‬ ‫מייסדי‬ ,‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ ‫ובעלה‬ ‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫שלה‬ ‫הייחודיות‬ ‫התובנות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫ייסדה‬ ‫שחם‬ ‫ד"ר‬ .‫נכשל‬ ‫בהם‬ ‫אחר‬ ‫טיפול‬ ‫כל‬ ‫אשר‬ ‫סרטן‬ ‫לחולי‬ ‫חדשניות‬ ‫הרבה‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫הביוטכנולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫"יזמת‬ .‫הסרטניים‬ ‫התאים‬ ‫בכל‬ ‫הנוכחת‬ ‫התא‬ ‫בגרעין‬ ‫לאנומליות‬ ‫בנוגע‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ ‫קאופמן‬ ‫ד"ר‬ ‫אומר‬ ,"‫עושה‬ ‫שהיא‬ ‫במה‬ ‫ולהאמין‬ ‫אומץ‬ ‫פרקינס‬ ‫דוניס‬ :‫צילומים‬ | ‫שחם‬ ‫שרון‬ ‫ד"ר‬ ‫קאופמן‬ ‫מייקל‬ ‫ד"ר‬ 5 ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2018 ‫חודש‬ 2018 ‫חודש‬ ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2019 ‫מאי‬ • ATLAS AWARD • ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ • ATLAS AWARD • 2019 ‫מאי‬ 2017 ‫חודש‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2017 ‫חודש‬
  5. 5. ‫א‬‫ומשקיע‬ ‫יזם‬ ,‫ברני‬ ‫קרל‬ ‫את‬ ‫תשאלו‬ ‫ם‬ ‫הצלחתה‬ ‫סוד‬ ‫מהו‬ ,‫החינוך‬ ‫בתחומי‬ ‫וביזמות‬ ‫בחדשנות‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫אומה‬ ‫היא‬ ‫"ישראל‬ :‫ברורה‬ ‫תשובה‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ,‫הייטק‬ ‫אמ‬ ‫את‬ ‫שהפכו‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ ‫המהגרים‬ - ‫מהגרים‬ ‫של‬‫מ‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫יהפכו‬ ‫שגם‬ ‫אלה‬ ‫והם‬ ‫לנהדרת‬ ‫ריקה‬ ‫הקבלה‬ ‫רואה‬ ‫אני‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫לנהדרת‬ ‫ואפילו‬ ,‫לנהדרת‬ ‫חלו‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ .‫לישראל‬ ‫אמריקה‬ ‫בין‬‫מ‬ ‫לאחת‬ ‫הופכת‬ ‫היא‬ ‫וגם‬ ‫ומצליחה‬ ‫תוססת‬ ,‫צית‬ ."‫בעולם‬ ‫והמתקדמות‬ ‫הראויות‬ ‫המדינות‬ ‫לאתר‬ ‫שנועד‬ ‫תחרותי‬ ‫באתגר‬ ‫כי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫הצעירים‬ ‫המבריקים‬ ‫המדעיים‬ ‫המוחות‬ ‫את‬ ‫"פרס‬ ‫גם‬ ‫(ונקראת‬ ‫בארה"ב‬ ‫שהתקיים‬ ‫אמריקה‬ ‫היו‬ ‫הסופיים‬ ‫מהמועמדים‬ 83% ,)"‫לצעירים‬ ‫נובל‬ ‫לישראל‬ ‫ביחס‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫"מה‬ .‫מהגרים‬ ‫של‬ ‫ילדים‬ ‫משכי‬ ‫מהגרים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקמה‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫שגם‬‫מ‬ ‫נוצרה‬ ‫ולכן‬ ‫חדשנות‬ ‫יוצרת‬ ‫הגירה‬ ?‫וחרוצים‬ ‫לים‬ ‫תוססת‬ ‫ישראלית‬ ‫אפים‬ ‫סטארט‬ ‫תעשיית‬ ‫כאן‬ ‫כי‬ ‫דיווח‬ "‫ג'ורנל‬ ‫סטריט‬ ‫ה"וול‬ ‫אפילו‬ .‫וחדשנית‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫לישראל‬ ,‫הצנוע‬ ‫הפיזי‬ ‫גודלה‬ ‫למרות‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ - ‫בנאסד"ק‬ ‫רשומות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫ה�מ‬ ‫העבירו‬ 2018 ‫ו-ב‬ ,‫קוריאה‬ ‫ודרום‬ ‫יפן‬ ,‫להודו‬- ‫ליותר‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ 6 ‫מעל‬ ‫לישראל‬ ‫שקיעים‬ .‫בלהט‬ ‫מסביר‬ ‫הוא‬ ,"‫עסקאות‬ 600-‫מ‬ ,‫פרומתאוס‬ ‫קרן‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫מייסד‬ ‫כיום‬ ,‫ברני‬ ‫פו‬ ‫"לה‬ ‫החינוך‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫כנשיא‬ ‫שימש‬‫מ‬ ‫בשיטת‬ ‫המלמדים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ 22 ‫הכוללת‬ "‫רט‬ ‫מט‬ ‫ללא‬ ‫ארגון‬ ‫היא‬ ‫פרומתאוס‬ ‫קרן‬ .‫מונטסורי‬‫מ‬ ‫גופים‬ ‫לממן‬ ‫כדי‬ ‫ברני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוקם‬ ‫רווח‬ ‫רות‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביזם‬ ‫שיטת‬ ‫לקידום‬ ‫הפועלים‬ ‫לסטודנטים‬ ‫מלגות‬ ‫מעניקה‬ ‫הקרן‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ראנד‬ ‫רעיונות‬ ‫את‬ ‫מקדמים‬ ‫שלהם‬ ‫הלימוד‬ ‫תחומי‬ ‫אשר‬ ‫המ‬ ‫יו"ר‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫ברני‬ .‫ראנד‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביזם‬‫מ‬ ‫בעבר‬ ‫שימש‬ ‫הוא‬ .‫גבוהה‬ ‫בהשכלה‬ ‫למצוינות‬ ‫רכז‬ ,‫קאטו‬ ‫מכון‬ ,‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫במכון‬ ‫דירקטוריון‬ ‫כחבר‬ ‫לח‬ ‫ובאיגוד‬ ,‫הקפיטליזם‬ ‫ללימודי‬ ‫קלמנזון‬ ‫מכון‬‫מ‬ .‫בעסקים‬ ‫ההשכלה‬ ‫קר‬ ‫לבגרות‬ ‫הגיעו‬ ‫ועם‬ ,‫באנגליה‬ ‫וגדל‬ ‫נולד‬ ‫הוא‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫מזלו‬ ‫את‬ ‫לחפש‬ ‫ויצא‬ ‫ממנה‬ ‫היגר‬ ‫אך‬ ,‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫למשך‬ ‫באוסטרליה‬ ‫השתקע‬ ‫הוא‬ .‫האמריקאי‬ ‫החלום‬ ‫הגשמת‬ ‫לטובת‬ ‫אותה‬ ‫עזב‬ ,‫קשה‬ ‫עבודה‬ :‫האמריקאי‬ ‫החלום‬ ‫של‬ ‫הערכים‬ ‫יוצ‬ ‫יחד‬ ‫כולם‬ ‫אשר‬ – ‫ויושרה‬ ‫חדשנות‬ ,‫התמדה‬‫מ‬ ‫אותו‬ ‫ודרבנו‬ ‫לבו‬ ‫אל‬ ‫מאוד‬ ‫דיברו‬ ,‫הצלחה‬ ‫רים‬ ‫רשת‬ ‫באמצעות‬ ‫הזה‬ ‫ההצלחה‬ ‫מסר‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ .‫שהקים‬ ‫החינוך‬ ‫אירוע‬ ‫לרגל‬ ‫לישראל‬ ‫להגיע‬ ‫צפוי‬ ‫ברני‬ ‫באירוע‬ ‫ולהשתתף‬ Ayn Rand Atlas Award .‫הפרס‬ ‫הענקת‬ ?‫בעיניך‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫מה‬ ‫בקידום‬ ‫עוסק‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫"מרכז‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫רעיונות‬ ‫קורסים‬ ,‫תרגומים‬ ‫באמצעות‬ ‫הערבי‬ ‫ובעולם‬ ‫חי‬ ‫תחרות‬ ‫מקיים‬ ‫המרכז‬ .‫מיוחדים‬ ‫ואירועים‬‫מ‬ ‫וסטוד‬ ‫תיכונים‬ ‫לתלמידי‬ ‫פרסים‬ ‫נושאת‬ ‫בורים‬‫מ‬ ‫התעניינות‬ ‫בישראל‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ .‫בישראל‬ ‫נטים‬ ‫אינ‬ ‫סוגיות‬ ‫לבחון‬ ‫מהנכונות‬ ‫גם‬ ‫הנובעת‬ ‫מיוחדת‬‫מ‬ ‫של‬ ‫והעצמאית‬ ‫היזמית‬ ‫מהרוח‬ ‫וגם‬ ‫טלקטואליות‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫האטלס‬ ‫פרויקט‬ .‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫מדינת‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫וישראל‬ ‫לכך‬ ‫הייחודיים‬ ‫הביטויים‬ ."‫אותו‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫שבה‬ ‫בעולם‬ ‫הראשונה‬ ‫שאתה‬ ‫הנושא‬ ‫מהו‬ ,‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫פעיל‬ ‫כיזם‬ ?‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫מקדם‬ ‫של‬ ‫החינוך‬ ‫שיטת‬ ‫קידום‬ ‫למען‬ ‫עובד‬ ‫"אני‬ ,‫ראשית‬ .‫המוקדמות‬ ‫הילדות‬ ‫לשנות‬ ‫מונטסורי‬ ‫בשי‬ ‫העובדים‬ "‫פורט‬ ‫"לה‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫רשת‬ ‫דרך‬‫מ‬ ‫אנו‬ .‫נוספים‬ ‫גופים‬ ‫דרך‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫מונטסורי‬ ‫טת‬ ‫מונטסורי‬ ‫מורי‬ ‫אלפי‬ ‫להכשרת‬ ‫תוכנית‬ ‫מפתחים‬ ‫בכל‬ ‫השיטה‬ ‫את‬ ‫ילמדו‬ ‫הם‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫איכותיים‬ ‫של‬ ‫רבים‬ ‫בוגרים‬ .‫בעולם‬ ‫גם‬ ‫ואולי‬ ‫אמריקה‬ ‫רחבי‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫יהיו‬ ‫חלקם‬ ,‫בפועל‬ ‫ילמדו‬ ‫התוכנית‬ ‫מש‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫שיפתחו‬ ‫יזמים‬ ‫יהיו‬ ‫ואחרים‬ ‫ספר‬‫מ‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מונטסורי‬ ‫חינוך‬ .‫מונטסורי‬ ‫בשיטת‬ ‫להם‬ ‫ליצירת‬ ‫ילדים‬ ‫עבור‬ ‫ההכרחי‬ ‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫מספק‬ ‫מונ‬ ‫שיטת‬ .‫בלמידה‬ ‫ושמחה‬ ‫התמדה‬ ,‫עצמאות‬‫מ‬ ‫לילדים‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫החינוך‬ ‫שיטת‬ ‫היא‬ ‫טסורי‬ ."‫האמיתי‬ ‫בעולם‬ .‫לישראל‬ ‫שלך‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫ספר‬ ‫ביש‬ ‫שתומך‬ ‫כמי‬ ‫כאן‬ ‫להיות‬ ‫שמח‬ ‫"אני‬‫מ‬ ‫פרס‬ ‫בטקס‬ ‫וכמשתתף‬ ,‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫ובמרכז‬ ‫ראל‬ ,‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ‫אפ‬ ‫לסטארט‬ ‫האטלס‬ ‫לפני‬ .‫יהודי‬ ‫או‬ ‫ישראלי‬ ‫שאיני‬ ‫לעובדה‬ ‫קשר‬ ‫בלי‬ ‫סיור‬ ‫לי‬ ‫ארגנו‬ ‫ישראלים‬ ‫חברים‬ ‫שני‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ,‫בירושלים‬ ‫הייתי‬ .‫בישראל‬ ‫ימים‬ ‫עשרה‬ ‫בן‬ ‫מדהים‬ ‫של‬ ‫אימונים‬ ‫במחנה‬ ,‫בגליל‬ ,‫בקיבוצים‬ ,‫במצדה‬ ‫בגבול‬ ‫תדריך‬ ‫קיבלתי‬ ,‫קרביות‬ ‫צה"ליות‬ ‫יחידות‬ ‫הטר‬ ‫המסוקים‬ ‫תאונת‬ ‫על‬ ‫ההסבר‬ ‫כולל‬ ‫הלבנון‬‫מ‬ ‫עזה‬ ‫עם‬ ‫בגבול‬ ‫סיירתי‬ ,1997-‫ב‬ ‫שם‬ ‫שהייתה‬ ‫גית‬ ‫והביצו‬ ‫הגדר‬ ‫את‬ ,‫הרקטות‬ ‫נזקי‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫וראיתי‬‫מ‬ ‫עבו‬ ‫מאוד‬ ‫ומלמדת‬ ‫עמוקה‬ ‫חוויה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ .‫רים‬‫מ‬ ‫הרוח‬ ‫את‬ – ‫הישראלים‬ ‫את‬ ‫להעריץ‬ ‫לי‬ ‫גרם‬ ‫זה‬ .‫רי‬ ‫לתומך‬ ‫הפכתי‬ ‫לכן‬ .‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫חוש‬ ‫ואת‬ ‫שלהם‬ ‫אני‬ ‫בישראל‬ ‫בפעילות‬ .‫שלה‬ ‫וביזמים‬ ‫הזו‬ ‫במדינה‬ ."‫שלי‬ ‫הקרן‬ ‫באמצעות‬ ‫תומך‬ ?‫הקרן‬ ‫של‬ ‫מטרתה‬ ‫מהי‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫באנשים‬ ‫לתמוך‬ ‫היא‬ ‫הקרן‬ ‫"מטרת‬ ‫הרעיונות‬ ‫את‬ ‫ליישם‬ ‫כדי‬ ‫והתמדה‬ ‫דמיון‬ ,‫רעיונות‬ ‫לר‬ ‫ונלהבים‬ ‫שתומכים‬ ‫אנשים‬ ‫יש‬ .‫ד‬‫ראנ‬ ‫איין‬ ‫של‬‫מ‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ ‫וכאשר‬ ,‫כמוני‬ ‫אלה‬ ‫עיונות‬ ‫אח‬ ‫שגם‬ ‫כך‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫רעיונותיה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬‫מ‬ ‫תמיכה‬ ‫שזאת‬ ‫הרי‬ ?‫נהניתי‬ ‫שאני‬ ‫ממה‬ ‫ייהנו‬ ‫רים‬ ."‫ראשוני‬ ‫מימון‬ ‫באמצעות‬ ‫אלה‬ ‫באנשים‬ ?‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫יחסה‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫שהמ‬ ‫אמרה‬ ‫היא‬ .‫בישראל‬ ‫תמכה‬ ‫ראנד‬ ‫"איין‬‫מ‬ ‫תרבותית‬ ‫מדינה‬ ‫היותה‬ ‫בגלל‬ ‫מותקפת‬ ‫הזו‬ ‫דינה‬ ‫היא‬ ‫שישראל‬ ‫האמינה‬ ‫היא‬ .‫טכנולוגית‬ ‫ומתקדמת‬ ‫האדם‬ ‫התפתחות‬ ‫את‬ ‫המייצגת‬ ‫מוסרית‬ ‫מדינה‬ ‫שהח‬ ‫כפי‬ ‫שבדיוק‬ ‫אמרה‬ ‫היא‬ .‫האנושית‬ ‫והרוח‬‫מ‬ ‫המחשבה‬ ‫התפתחות‬ ‫את‬ ‫ייצגו‬ ‫באמריקה‬ ‫לוצים‬ ‫ההת‬ ‫של‬ ‫הדגל‬ ‫נושאי‬ ‫הם‬ ‫הישראלים‬ ,‫האנושית‬‫מ‬ ‫לצדה‬ ‫נמצאת‬ ‫"אני‬ :‫אמרה‬ ‫היא‬ ‫לכן‬ .‫הזו‬ ‫פתחות‬ ."‫ישראל‬ ‫של‬ ‫למדינת‬ ‫מתאימה‬ ‫שלה‬ ‫שהפילוסופיה‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ?‫ישראל‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫הוא‬ ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫"האובייקטיביזם‬ ‫פי‬ ‫לישראל‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬ .‫ישראל‬ ‫עבור‬ ‫פילוסופיה‬‫מ‬ ‫ניצוץ‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ,‫חיים‬ ‫שוחרת‬ ‫רציונלית‬ ‫לוסופיה‬ ‫הע‬ ‫המדינות‬ ‫לאחת‬ ‫להפוך‬ ‫תוכל‬ ‫ישראל‬ ,‫חיים‬‫מ‬ ‫והפילוסו‬ ‫ראנד‬ .‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫והטובות‬ ‫שירות‬‫מ‬ ‫ההשראה‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫יכולות‬ ‫בהחלט‬ ‫שלה‬ ‫פיה‬ ."‫לכך‬ ‫הכיוון‬ ‫ואת‬ ‫פרס‬ ‫על‬ ‫כאן‬ ‫המתחרים‬ ‫ליזמים‬ ‫שלך‬ ‫המסר‬ ‫מה‬ ?‫האטלס‬ ‫יוצרים‬ ,‫מצליחים‬ ‫יזמים‬ ‫ובמיוחד‬ ,‫"יזמים‬ ‫הקהילות‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫לעצמם‬ ‫משגשגים‬ ‫חיים‬ ‫שא‬ ‫והשירותים‬ ‫המוצרים‬ ‫כל‬ .‫שלהם‬ ‫והמדינות‬‫מ‬ ‫יזמים‬ ‫של‬ ‫מחדשנות‬ ‫מגיעים‬ ‫כיום‬ ‫מהם‬ ‫נהנים‬ ‫נו‬ ‫לה‬ ‫שמח‬ ‫מאוד‬ ‫שאני‬ ‫הסיבות‬ ‫אחת‬ ‫זוהי‬ .‫שונים‬‫מ‬ Atlas Award -‫ה‬ ‫בהענקת‬ ‫חלק‬ ‫ולקחת‬ ‫לכאן‬ ‫גיע‬ ."2019 ‫לשנת‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ‫אפ‬ ‫לסטארט‬ ‫מהגרים‬ ‫של‬ ‫אומה‬ ‫היא‬ ‫"ישראל‬ "‫נפלאה‬ ‫לארץ‬ ‫אותה‬ ‫שהפכו‬ ‫זכתה‬ ‫מדוע‬ ‫ומספר‬ ,‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫מאוד‬ ‫מתאימים‬ ‫האובייקטיביזם‬ ‫שערכי‬ ‫מאמין‬ ,‫פרומתאוס‬ ‫קרן‬ ‫ומנהל‬ ‫מייסד‬ ,‫ברני‬ ‫קרל‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫הסופרת‬ ‫של‬ ‫לתמיכתה‬ ‫ישראל‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫ברני‬ ‫קרל‬ ‫את‬ ‫המייצגת‬ ‫מוסרית‬ ‫מדינה‬ ‫היא‬ ‫שישראל‬ ‫האמינה‬ ‫ראנד‬ ‫"איין‬ "‫האנושית‬ ‫והרוח‬ ‫האדם‬ ‫התפתחות‬ 6 ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2018 ‫חודש‬ 2018 ‫חודש‬ ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2019 ‫מאי‬ • ATLAS AWARD • ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ • ATLAS AWARD • 2019 ‫מאי‬ 2017 ‫חודש‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2017 ‫חודש‬
  6. 6. ‫כ‬Atlas-‫ה‬ ‫לטקס‬ ‫יגיעו‬ ‫הצעירים‬ ‫שהיזמים‬ ‫והאמן‬ ‫הפסל‬ ‫עם‬ ‫וייפגשו‬ 28.5-‫ב‬ Award ‫ל�א‬ ‫יוכלו‬ ‫רק‬ ‫הם‬ ,‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫הנוד ע‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫כפי‬ ‫ומרץ‬ ‫פעלתנות‬ ,‫חיוניות‬ ‫לעצמם‬ ‫חל‬ ‫ושינויי‬ ‫כיום‬ ‫גם‬ ‫במרץ‬ ‫מפסל‬ ‫הוא‬ .90 – ‫בגילו‬ ‫דבר‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫חייו‬ ‫במהלך‬ ‫שעשה‬ ‫הקריירה‬ ‫את‬ ‫להגשים‬ ‫מכדי‬ ‫מדי‬ ‫מאוחר‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ :‫אחד‬ .‫חלומות‬ ‫מצליח‬ ‫עסקים‬ ‫ואיש‬ ‫יזם‬ ‫בעברו‬ ‫היה‬ ‫מינס‬ ,‫יהודייה‬ ‫ולאם‬ ‫אירי‬ ‫לאב‬ ‫בטקסס‬ ‫נולד‬ ‫הוא‬ .‫ד‬‫מאו‬ ‫בחר‬ ‫בבגרותו‬ ,‫לאמנות‬ ‫נמשך‬ ‫שתמיד‬ ‫אף‬ ‫ועל‬ ‫נבחרות‬ ‫של‬ ‫קפטן‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫אחרים‬ ‫במסלולים‬ ‫ספורט‬ ‫בענפי‬ ‫עולם‬ ‫שיאי‬ ‫ושבר‬ ,‫ופוטבול‬ ‫אגרוף‬ ‫עי‬ ‫להיות‬ ‫החליט‬ ‫אבל‬ ‫רפואה‬ ‫למד‬ ‫הוא‬ .‫שונים‬‫א‬ ‫מסוכנויות‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫וניהל‬ ‫הקים‬ ‫בהמשך‬ .‫תונאי‬ ‫בארצות‬ ‫הגדולות‬ ‫הציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫השיווק‬ ,‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫כושלת‬ ‫רשת‬ ‫רכש‬ ‫אחרת‬ ‫ובקריירה‬ ,‫הברית‬ ‫מצ‬ ‫בינלאומית‬ ‫לרשת‬ ‫אותה‬ ‫והפך‬ ‫כושר‬ ‫מכוני‬‫א‬ ‫שממנו‬ ‫לבסיס‬ ‫היה‬ ‫שלה‬ ‫הלונדוני‬ ‫שהסניף‬ ,‫ליחה‬ .‫פלייס‬ ‫הולמס‬ ‫רשת‬ ‫התפתחה‬ ‫בג�ו‬ ‫הסרטן‬ ‫מחלת‬ ‫גילוי‬ ‫בעקבות‬ ,68 ‫בגי ל‬ ‫שנתיים‬ ‫לו‬ ‫שנותרו‬ ‫הרופאים‬ ‫לו‬ ‫הודיעו‬ ,‫פו‬ -‫ב‬ ‫ללמוד‬ ‫החל‬ ,‫הכל‬ ‫עזב‬ ‫מינס‬ .‫לחיות‬ ‫בלבד‬ .‫לאמן‬ ‫והפך‬ ,‫בלונדון‬ Hampstead Academy of Art ‫ולמד‬ ‫בישראל‬ ‫להתגורר‬ ‫עבר‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שנתיים‬ ‫הוא‬ .‫בפיסול‬ ‫להתמקד‬ ‫החליט‬ ‫שם‬ ,‫אבני‬ ‫במכון‬ ‫ופתח‬ ,‫שנתיים‬ ‫תוך‬ ‫לימודים‬ ‫שנות‬ ‫חמש‬ ‫השלים‬ ‫בג‬ ‫יצירותיו‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ .‫בישראל‬ ‫סטודיו‬‫א‬ ‫לפני‬ .‫בעולם‬ ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫ובמוזיאונים‬ ‫לריות‬ .‫בלונדון‬ ‫להתגורר‬ ‫חזר‬ ‫שנים‬ ‫כשלוש‬ ‫מהטובים‬ ‫ניאו-קלאסי‬ ‫פסל‬ ‫להיות‬ ‫הפך‬ ‫הוא‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫פוסע‬ ‫הוא‬ ‫בעבודותיו‬ .‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫דה‬ ‫וליאונרדו‬ ‫רודן‬ ,‫מיכאלאנג'לו‬ ‫כמו‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫דמויות‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫שלו‬ ‫הפסלים‬ ‫כאשר‬ ,‫וינצ'י‬ ‫כיום‬ ‫לי‬ ‫"קוראים‬ .‫היוונית‬ ‫ומהמיתולוגיה‬ ‫מהתנ"ך‬ ‫בת‬ ‫"האמנים‬ :‫ומסביר‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ ,"‫הרנסנס‬ ‫איש‬‫א‬ ‫אפילו‬ ‫הם‬ .‫בפיסול‬ ‫מאסטרים‬ ‫היו‬ ‫הרנסנס‬ ‫קופת‬ ‫לצו‬ ‫באנטומיה‬ ‫מומחים‬ ‫להיות‬ ‫כדי‬ ‫גופות‬ ‫ניתחו‬‫א‬ ‫בפיסול‬ ‫העוסקים‬ ‫כיום‬ ‫האמנים‬ ‫רוב‬ .‫האמנות‬ ‫רך‬ ‫ביותר‬ ‫עשיר‬ ‫רקע‬ ‫יש‬ ‫לי‬ .‫ר‬‫יות‬ ‫אבסטרקטיים‬ ‫הם‬ ‫בס‬ ‫שלי‬ ‫האינטנסיבי‬ ‫העיסוק‬ ‫בגלל‬ ‫באנטומיה‬‫א‬ ‫פעולת‬ ‫ובדרך‬ ‫באנטומיה‬ ‫מבין‬ ‫ואני‬ ‫בעבר‬ ‫פורט‬ ‫מאוד‬ ‫שלי‬ ‫הפסלים‬ ‫של‬ ‫האנטומיה‬ ‫לכן‬ .‫השרירים‬ ."‫מפורטת‬ ‫בפילו‬ ‫להתמקד‬ ‫החליט‬ ‫הוא‬ ‫מסוים‬ ‫בשלב‬‫א‬ ‫סדרה‬ ‫ויצר‬ ,‫לאמנות‬ ‫להפוך‬ ‫ניתן‬ ‫שאותן‬ ‫סופיות‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫ספרה‬ ‫בהשראת‬ ‫אטלס‬ ‫פסלי‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ."‫הנפילים‬ ‫"מרד‬ ,‫ראנד‬ ‫הפילוסו‬ ‫בהמחשת‬ ‫דווקא‬ ‫להתמקד‬ ‫החלטת‬ ‫מדוע‬‫־‬ ?‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫פיות‬ ‫בש‬ ‫פורסם‬ "‫המתגבר‬ ‫"כמעין‬ ‫הספר‬ ‫"כאשר‬‫א‬ ‫ניצב‬ ‫זה‬ ‫ספר‬ ‫שנים‬ ‫ובמשך‬ ,‫נער‬ ‫הייתי‬ 1943 ‫נת‬ ‫"מרד‬ ‫את‬ ‫פרסמה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫כאשר‬ .‫מיטתי‬ ‫ליד‬ ‫תפ�י‬ ‫עם‬ ‫הזדהיתי‬ ‫כבר‬ ,1957 ‫בשנ ת‬ "‫הנפילים‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ 2009-‫ב‬ .‫הפילוסופית‬ ‫סתה‬ ‫מדי‬ ‫הפכה‬ ‫כיצד‬ ‫שסיפר‬ "‫ניישן‬ ‫"סטארט-אפ‬‫א‬ ‫ללא‬ ‫אויבים‬ ‫מוקפת‬ ‫קטנה‬ ‫מדינה‬ ,‫ישראל‬ ‫נת‬ ‫מהגדו‬ ‫סטארט-אפים‬ ‫ליצרנית‬ ,‫טבע‬ ‫משאבי‬‫א‬ ‫יהודייה‬ ‫הייתה‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ .‫בעולם‬ ‫והטובות‬ ‫לות‬ ‫את‬ ‫כשלוקחים‬ .‫היזמות‬ ‫בעולם‬ ‫מאוד‬ ‫שתמכה‬ ‫בני‬ ‫לאנשים‬ ‫אותם‬ ‫ומתרגמים‬ ‫בספריה‬ ‫הגיבורים‬ ‫כמו‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫שלה‬ ‫שהגיבורים‬ ‫מבינים‬ ,‫זמננו‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מבחינתי‬ ‫לכן‬ .‫ג'ובס‬ ‫וסטיב‬ ‫גייטס‬ ‫ביל‬ ‫הישרא‬ ‫היזמות‬ ‫להצלחת‬ ‫ברעיונותיה‬ ‫קשורה‬‫א‬ ‫פרס‬ ‫לתת‬ ‫שצריך‬ ‫הרעיון‬ ‫במוחי‬ ‫נולד‬ ‫כך‬ .‫לית‬ ‫כדי‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫לאנשי‬ ‫פניתי‬ .‫בישראל‬ ‫היזמות‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫לגבות‬ ‫ביקשו‬ ‫והם‬ ‫ובקליפורניה‬ ‫בישראל‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מכון‬ "‫האוסקר‬ ‫כ"פרס‬ ‫שלי‬ ‫מהפסלים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫בפ‬ ‫מדובר‬ .‫ר‬‫ביות‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ‫לסטארט-אפ‬‫א‬ ‫ואני‬ ,‫דולרים‬ ‫אלף‬ 100-‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫בשוק‬ ‫שנסחר‬ ‫סל‬ ‫היש‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫במתנה‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫אותו‬ ‫נותן‬‫א‬ ."‫הישראלית‬ ‫היזמות‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ,‫הזוכה‬ ‫ראלי‬ ‫משלו‬ ‫סיפור‬ ‫פסל‬ ‫לכל‬ ‫של‬ ‫לפילוסופיה‬ ‫פרשנותו‬ ‫את‬ ‫משלב‬ ‫מינס‬ ‫פס‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫סדרה‬ ,‫האטלס‬ ‫בסדרת‬ ‫ראנד‬‫א‬ ‫את‬ ‫המתארים‬ Atlas Shrugged ‫בשם‬ ‫ברונזה‬ ‫לי‬ ,‫הקלאסי‬ ‫בסיפור‬ .‫אטלס‬ ‫של‬ ‫המיתולוגית‬ ‫דמותו‬ ,‫האולימפוס‬ ‫באלי‬ ‫הטיטאנים‬ ‫לצד‬ ‫שנלחם‬ ,‫אטלס‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשאת‬ ‫ונאלץ‬ ‫זאוס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נענש‬ ‫המ‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫אטלס‬ ,‫מינס‬ ‫של‬ ‫ביצירה‬ .‫כתפיו‬‫א‬ ‫הוא‬ ,‫ר‬‫יות‬ ‫צעיר‬ ,‫מודרני‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫"האטלס‬ .‫ציאות‬ ‫הפר‬ ‫אלא‬ ,‫הארוך‬ ‫הזקן‬ ‫עם‬ ‫היוונית‬ ‫הדמות‬ ‫אינו‬‫א‬ ‫הנ‬ ‫"מרד‬ ‫מספרה‬ ‫ראנד‬ ‫של‬ ‫לגיבורים‬ ‫שלי‬ ‫שנות‬‫א‬ ‫במשך‬ ‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫נושא‬ ‫אטלס‬ ."‫פילים‬ ‫שאנשים‬ ‫משום‬ ,‫מאוד‬ ‫כבד‬ ‫והעולם‬ ,‫שנים‬ ‫מאות‬ .‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫לשאתם‬ ‫ממנו‬ ‫תובעים‬ ‫בעולם‬ ‫רבים‬ ‫שעובדים‬ ,‫שיוצרים‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אטלס‬ ‫מדי‬ ‫כבד‬ ‫העולם‬ ‫כי‬ ‫כועס‬ ‫והוא‬ ,‫להישגים‬ ‫ומגיעים‬ ‫עובדים‬ ‫שלא‬ ‫אנשים‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ,‫עבורו‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫קשורים‬ ‫הפסלים‬ ‫ארבעת‬ .‫יוצרים‬ ‫ולא‬ ‫מסביר‬ ,"‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫עומד‬ ‫גם‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫אך‬ .‫מינס‬ Escape To Freedom ‫ששמו‬ ‫הראשון‬ ‫"בפסל‬ ‫מפלס‬ ,‫הישן‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫מנתץ‬ ‫אטלס‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫חופש‬ ‫לעצמו‬ ‫ולוקח‬ ‫החדש‬ ‫העולם‬ ‫אל‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫ששמו‬ ‫השני‬ ‫בפסל‬ .‫חדש‬ ‫עולם‬ ‫ליצור‬ ‫שיוכל‬ ‫כדי‬ Genesis: A New Golden World Of Individualism ‫ללא‬ ,‫שנוצר‬ ‫החדש‬ ‫בעולם‬ ‫אטלס‬ ‫את‬ ‫רואים‬ – ‫במשקל‬ ‫להיאבק‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫יותר‬ ‫הוא‬ .‫טפילים‬ ‫הפ‬ ‫הוא‬ ‫השלישי‬ ‫הפסל‬ .‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫הכבד‬ ‫העולם‬‫א‬ ‫הזוכה‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫במתנה‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫שניתן‬ ‫סל‬ ‫א�ט‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫שם‬ .I Own The World :‫ונקרא‬ ‫החדש‬ ‫העולם‬ ‫כאשר‬ ,‫החדש‬ ‫העולם‬ ‫עם‬ ‫רץ‬ ‫לס‬ ‫הפ‬ .‫מאחוריו‬ ‫בלון‬ ‫כמו‬ ‫אליו‬ ‫קשור‬ ,‫באוויר‬ ‫עף‬‫א‬ Together, We Are Indomitable ‫נקרא‬ ‫הרביעי‬ ‫סל‬ ‫ששניהם‬ ‫ואישה‬ ‫גבר‬ :‫דמויות‬ ‫שתי‬ ‫רואים‬ ‫ושם‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫בספרים‬ ‫בד"כ‬ .‫יחד‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫מושכים‬ ‫הספר‬ ‫ובסוף‬ ‫אישה‬ ‫וגיבורה‬ ‫גבר‬ ‫גיבור‬ ‫יש‬ ‫ראנד‬ ,‫חזקים‬ ‫הם‬ ,‫מנוצחים‬ ‫בלתי‬ ,‫יחד‬ ‫מאוחדים‬ ‫הם‬ ."‫גורלם‬ ‫אל‬ ‫יחד‬ ‫רצים‬ ,‫עצמאים‬ ?‫השנה‬ ‫שיזכה‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫תאמר‬ ‫מה‬ ‫הח‬ ‫של‬ ‫ההתקדמות‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שנה‬ ‫"מדי‬‫א‬ ,‫מוביט‬ ,‫הקודמים‬ ‫באירועים‬ ‫באטלס‬ ‫שזכו‬ ‫ברות‬ ‫שזכה‬ ‫האחרון‬ ‫והסטארט-אפ‬ ,‫ויז'ן‬ ‫מדיקל‬ ‫זברה‬ ‫עוד‬ ‫השלים‬ ‫לאחרונה‬ ‫שרק‬ ,‫אינווויז‬ ,2018 ‫בשנת‬ 132 ‫של‬ ‫מכובד‬ ‫השקעה‬ ‫סבב‬ ‫עם‬ ‫לשוק‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫אני‬ .‫חזקות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫ושותפויות‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫כפרס‬ ‫המוענק‬ ‫הוא‬ ‫שיצרתי‬ ‫שהפסל‬ ‫מאוד‬ ‫גאה‬ ."‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הישראלי‬ ‫לסטארט-אפ‬ "‫ה"אוסקר‬ ‫חלום‬ ‫לממש‬ ‫לו‬ ‫גרמה‬ 68 ‫בגיל‬ ‫אותו‬ ‫שתקפה‬ ‫הסרטן‬ ‫שמחלת‬ ‫עד‬ ‫משגשג‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫הנודע‬ ‫הפסל‬ ,‫דולרים‬ ‫אלף‬ ‫כמאה‬ ‫ששוויו‬ ,‫שלו‬ ‫האטלס‬ ‫מפסלי‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫תורם‬ ,‫שנה‬ ‫כמדי‬ ,‫ומינס‬ ‫מאז‬ ‫חלפו‬ ‫שנה‬ 22 .‫לאמן‬ ‫ולהפוך‬ ‫ישן‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫המבטיח‬ ‫הישראלי‬ ‫לסטארט-אפ‬ ,I Own The World ,‫אטלס‬ ‫בסדרת‬ ‫השלישי‬ ‫והפסל‬ ‫מינס‬ ‫ריצ'ארד‬ ‫חי‬ ‫אבי‬ :‫צילומים‬ | ‫הזוכה‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫במתנה‬ ‫שיינתן‬ :‫אטלס‬ ‫בסדרת‬ ‫הראשון‬ ‫הפסל‬ Escape To Freedom :‫אטלס‬ ‫בסדרת‬ ‫השני‬ ‫הפסל‬ Genesis: A New Golden World Of ndividualism ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫אטלס‬ ‫קשור‬ ‫כיצד‬ ?‫הישראלי‬ ‫היזמות‬ ‫לעולם‬ :‫אטלס‬ ‫בסדרת‬ ‫הרביעי‬ ‫הפסל‬ Together, We Are Indomitable 7 ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2018 ‫חודש‬ 2018 ‫חודש‬ ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2019 ‫מאי‬ • ATLAS AWARD • ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ • ATLAS AWARD • 2019 ‫מאי‬ 2017 ‫חודש‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2017 ‫חודש‬
  7. 7. ‫‏מ‬1985 ‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫העולמי‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫כון‬ ‫של‬ ‫מורשתה‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ ‫להנציח‬ ‫בכדי‬ ‫״כמ‬ ‫בספריה‬ .‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫והפילוסופית‬ ‫הסופרת‬‫ג‬ ‫ ראנד‬ ‫איין‬ ,‫הנפילים״‬ ‫ו״מרד‬ ‫המתגבר״‬ ‫עיין‬ ‫המצי‬ ‫חדשה‬ ‫חיים‬ ‫פילוסופיית‬ ‫לעולם‬ ‫מציעה‬‫ג‬ ‫יכולת‬ ‫עם‬ ,‫במרכז‬ ‫כאינדיווידואל‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫בה‬ ,‫וחזונו‬ ‫מחשבתו‬ ‫בכוח‬ ‫ועיצובו‬ ‫העולם‬ ‫להבנת‬ ‫פרט‬ ‫לזכויות‬ ‫וכבוד‬ ‫הכרה‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫זאת‬ ‫ראייה‬ ‫במא‬ .‫וקניין‬ ‫ביטוי‬ ,‫פעולה‬ ‫חופש‬ ,‫לחיים‬ ‫זכות‬ -‫ג‬ ‫את‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מסבירה‬ ‫בו‬ ‫במיוחד‬ ‫חשוב‬ ‫מר‬ "‫"זכויות‬ ‫"המושג‬ :‫מפרטת‬ ‫היא‬ ‫הזכויות‬ ‫מקור‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫המספק‬ ‫מושג‬ – ‫מוסרי‬ ‫מושג‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫מהעקרונות‬ ‫הלוגי‬ ‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫יחסיו‬ ‫את‬ ‫המנחים‬ ‫לעקרונות‬ ‫הפרט‬ ‫בה‬ ‫הפרט‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫על‬ ‫ומגן‬ ‫ששומר‬ ‫מושג‬ –‫ג‬ ‫המוסרי‬ ‫הקוד‬ ‫בין‬ ‫שמקשר‬ ‫מושג‬ – ‫חברתי‬ ‫קשר‬ ‫בין‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫החוק‬ ‫מערכת‬ ‫לבין‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫האמצעי‬ ‫הן‬ ‫הפרט‬ ‫זכויות‬ .‫ופוליטיקה‬ ‫אתיקה‬ ‫זכויות‬ ‫המוסרי....מושג‬ ‫לחוק‬ ‫החברה‬ ‫להכפפת‬ ‫כך‬ ‫האנושית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫חדש‬ ‫כה‬ ‫הוא‬ ‫הפרט‬ ‫באופן‬ ‫אותו‬ ‫תפסו‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫האנשים‬ ‫שרוב‬ ‫המיסטית‬ ,‫המוסר‬ ‫תורות‬ ‫לשתי‬ ‫בהתאם‬ .‫מלא‬ ‫שזכויות‬ ‫טוענים‬ ‫האנשים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ,‫החברתית‬ ‫או‬ ‫מוענקות‬ ‫זכויות‬ ‫כי‬ – ‫אחר‬ ‫וחלק‬ ,‫האל‬ ‫מתת‬ ‫הן‬ ‫הזכויות‬ ‫מקור‬ ,‫למעשה‬ ‫אך‬ .‫החברה‬ ‫על-ידי‬ ‫זמין‬ ,"‫אדם‬ ‫"זכויות‬ ‫(המאמר‬ ".‫האדם‬ ‫טבע‬ ‫הוא‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אם‬ .)‫בעברית‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מרכז‬ ‫באתר‬ ‫הקונ�ג‬ ‫ספריית‬ ‫של‬ ‫בסקר‬ (‫ספריה‬ ‫את‬ ‫קראת‬( ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫יצירתה‬ ‫נבחרה‬ ,‫האמריקאי‬ ‫רס‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫בהשפעתה‬ ‫בחשיבותה‬ ‫השנייה‬ ‫כיצירה‬ ‫זו‬ - ‫בחום‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ,)‫התנ"ך‬ ‫אחרי‬ ‫הקוראים‬  .‫לחייך‬ ‫מעצבת‬ ‫חוויה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לפי‬ ‫חיו‬ ‫וחברות‬ ‫אנשים‬ ‫שנים‬ ‫אלפי‬ ‫לאורך‬ ‫סו‬ ‫או‬ ‫מיסטיים‬ ‫ערכים‬ ‫שקידשו‬ ‫פילוסופיות‬‫ג‬ ‫קולקטיבי‬ ‫מוסריות‬ ‫תורות‬ ‫שכפו‬ ,‫בייקטיביים‬‫ג‬ ‫כא‬ ‫חייך‬ ,‫אלו‬ ‫תורות‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫היחיד‬ ‫על‬ ‫סטיות‬‫ג‬ ,‫לשליט‬ ,‫למלך‬ ,‫לאל‬ ‫שייכים‬ ‫להיות‬ ‫אמורים‬ ‫דם‬ ‫אלו‬ ‫מוסריות‬ ‫תורות‬ .‫למדינה‬ ‫או‬ ‫לשבט‬ ,‫לחברה‬ ‫עוני‬ ,‫אנושי‬ ‫לסבל‬ ,‫הפרט‬ ‫של‬ ‫לשיעבוד‬ ‫הובילו‬ ‫בדוגמאות‬ ‫מלאה‬ ‫האנושית‬ ‫ההיסטוריה‬ .‫ומוות‬ ‫בת‬ ‫הטמון‬ ‫הרשע‬ ‫את‬ ‫שמבטאות‬ ‫דם‬ ‫שותתות‬‫ג‬  .‫אלו‬ ‫מעין‬ ‫עולם‬ ‫פיסות‬ ‫ומצי‬ ‫האלו‬ ‫הפילוסופיות‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫ראנד‬‫ג‬ ‫יכולתו‬ ‫על‬ ‫המושתתת‬ ‫פילוסופיה‬ ‫לאדם‬ ‫עה‬ ‫בכוח‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫ולהפשיט‬ ‫להמשיג‬ ‫הבלעדית‬ ‫שראנד‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫הפילוסופיה‬ .‫המילה‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫מנחים‬ ‫עקרונות‬ ‫מפרטת‬ ,‫יצרה‬ ‫ולתור‬ ‫ליצור‬ ,‫לבנות‬ ‫שלנו‬ ‫‏הרציונלית‬‫היכולת‬ ‫חוד‬ ‫התבוננות‬ ‫תוך‬ .‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫אושר‬ ‫אחרי‬‫ג‬ ‫מוסרי‬ ‫קוד‬ ‫גוזרת‬ ‫ראנד‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫לטבעו‬ ‫רת‬ ‫ההשרדות‬ ‫שאמצעי‬ ‫כיצורים‬ ‫לנו‬ ‫המתאים‬ ,‫חדש‬ ‫שמתבטאת‬ ‫הקונספטואלית‬ ‫היכולת‬ ‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫לעצב‬ ‫יכולתנו‬ ‫את‬ ‫מזהה‬ ‫היא‬ .‫האנושית‬ ‫בשפה‬  .‫האנושיים‬ ‫ולצרכינו‬ ‫בדמותנו‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫היצרנית‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫נס‬ ‫על‬ ‫מעלה‬ ‫ראנד‬ ,‫העסקים‬ ‫אנשי‬ ,‫היזמים‬ ‫של‬ ‫ההישגים‬ ‫את‬ ,‫האדם‬ ‫והקידמה‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫שנושאים‬ ‫אלו‬ ‫וכל‬ ‫המדענים‬ ‫ההיש‬ ‫את‬ ‫חוגג‬ ‫השנתי‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ .‫כתפיהם‬ ‫על‬‫ג‬  .‫הישראלית‬‫והחדשנות‬‫היזמות‬‫של‬‫הדופן‬‫יוצאי‬‫גים‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫בין‬ ‫המיוחד‬ ‫הקשר‬ ‫ בשל‬ ‫המ‬ ‫ליצירתיות‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביסטית‬‫ג‬ ‫היזמים‬ ‫מובילים‬ ‫אותם‬ ‫הדרך‬ ‫ולפריצות‬ ‫דהימה‬ ‫רא‬ ‫איין‬ ‫ומרכז‬ ‫העולמי‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מכון‬ ,‫בישראל‬‫ג‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ‫יזמו‬ ,‫רבים‬ ‫תורמים‬ ‫בתמיכת‬ ‫בישראל‬ ‫נד‬  .‫השנתי‬ ‫האטלס‬ .‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫מכון‬ ‫ומנכ״ל‬ ‫נשיא‬ ‫הוא‬ ‫צפאני‬ ‫טל‬ ‫באתר‬ ‫לבקר‬ ‫ניתן‬ ,‫וסירטונים‬ ‫קורסים‬ ,‫נוסף‬ ‫למידע‬  .www.aynrand.org :‫המכון‬ ‫ה‬Ayn Rand Atlas-‫ב‬ ‫הזכייה‬ ‫לקראת‬ ‫תחרות‬ ‫ברצ�י‬ ‫הרביעית‬ ‫השנה‬ ‫זו‬ ‫מתקיימת‬ Awardd ‫שעב‬ ‫בשנה‬ ‫הזוכה‬ ‫הסטארט-אפ‬ .‫בישראל‬ ‫פות‬‫ג‬ ‫חיישן‬ ‫שפיתח‬ ,)Innoviz( ‫אינוויז‬ ‫היה‬ ,2018 ,‫רה‬ ‫תלת־מימדית‬ ‫סריקה‬ ‫המבצע‬ )LiDAR( ‫לידאר‬ ‫סביבת‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫ומספק‬ ,‫ממרחק‬ ‫שיהיה‬ ‫מה‬ – ‫ומכשולים‬ ‫אובייקטים‬ ‫וזיהוי‬ ‫הרכב‬ ‫הבטיחו‬ ‫לתפקודו‬ ‫מאוד‬ ‫חיוני‬‫ג‬ ‫בעתיד‬ ‫האוטונומי‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫תי‬ .‫כיום‬ ‫החכמים‬ ‫הרכבים‬ ‫ושל‬ ‫כאות‬ ‫לו‬ ‫הוענק‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫על‬ ‫והשפעה‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫מוצר‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫הערכה‬ ‫נבחרה‬ ‫אינוויז‬ .‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫המשתמשים‬ ‫חיי‬ ‫שניגשו‬ ‫ישראליות‬ ‫היי־טק‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫מתוך‬ ‫והובי‬ ‫בתחרות‬ ‫הראשון‬ ‫למקום‬ ‫הגיעה‬ ,‫לתחרות‬‫ג‬ .‫חכמה‬ ‫תחבורה‬ ‫בקטגוריית‬ ‫לה‬ ‫עומר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 2016 ‫בתחילת‬ ‫הוקמה‬ ‫אינוויז‬ ‫רוזנצוויג‬ ‫אורן‬ ,‫שטינברג‬ ‫עמית‬ ,‫המנכ"ל‬ ,‫כילף‬ ‫הטכנו‬ ‫ביחידה‬ ‫יחד‬ ‫ששירתו‬ ,‫בוסקילה‬ ‫ואורן‬‫ג‬ ‫לצוות‬ ‫הצטרף‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫המודיעין‬ ‫חיל‬ ‫של‬ ‫לוגית‬ ‫מייסד‬ ,‫זיסאפל‬ ‫זהר‬ ,‫והמשקיע‬ ‫היזם‬ ‫המייסדים‬ ‫לחברה‬ .‫החברה‬ ‫כיו"ר‬ ‫המשמש‬ ,‫רד-בינת‬ ‫קבוצת‬ ‫לה�ט‬ ‫שעתידה‬ BMW ‫הרכ ב‬ ‫ענקית‬ ‫עם‬ ‫חוזה‬ ‫יש‬ ‫שיעלו‬ ‫ברכבים‬ ‫סדרתי‬ ‫בייצור‬ ‫חיישניה‬ ‫את‬ ‫מיע‬ .2021-‫ב‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫בש‬ ‫הפרס‬ ‫קבלת‬ ‫במעמד‬‫ג‬ :‫כילף‬ ‫המנכ"ל‬ ‫אמר‬ ‫שעברה‬ ‫נה‬ 1.3 ‫בעולם‬ ‫נהרגים‬ ‫שנה‬ ‫"בכל‬ ‫אנשים‬ ‫מאוד‬ ‫והרבה‬ ,‫בכבישים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫מיליון‬ .‫שלנו‬ ‫האחריות‬ ‫כמו‬ ‫הרגיש‬ ‫זה‬ .‫פתרון‬ ‫מחפשים‬ ‫לצד‬ ,‫הזאת‬ ‫מהתעשייה‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫גאים‬ ‫אנחנו‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫מובילאיי‬ ‫כמו‬ ‫גדולים‬ ‫שמות‬ ."‫ההוקרה‬ ‫את‬ ‫מעריך‬ ‫ואני‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫כילף‬ ‫עומר‬ ‫כיום‬ ‫מספר‬ ‫מיוחד‬ ‫בראיון‬ ‫"נכנסנו‬ :‫הזכייה‬ ‫מאז‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫התקדמותה‬ ‫לרכב‬ ‫חלפים‬ ‫ספקיות‬ ‫כמה‬ ‫עם‬ ‫עסקית‬ ‫לשותפות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנרכשה‬ Harman ‫חברת‬ :‫בעולם‬ ‫גדולות‬ ‫גייסנו‬ .Hirain ‫בשם‬ ‫סינית‬ ‫ענק‬ ‫וחברת‬ ‫סמסונג‬ ‫לעומת‬ ‫עובדים‬ 250 ‫מעסיקים‬ ‫אנו‬ ‫וכיום‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫סכום‬ ‫גייסנו‬ .‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫עובדים‬ 170 ‫כדי‬ ‫שונים‬ ‫פיננסיים‬ ‫ממשקיעים‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 132 ‫הגדול‬ ‫הגיוס‬ ‫זהו‬ ,‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫להמשיך‬ ‫חדשים‬ ‫למשרדים‬ ‫עברנו‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫שערכנו‬ ‫ביותר‬ ‫נמצאים‬ ‫ואנחנו‬ ‫העין‬ ‫בראש‬ ‫ההיי-טק‬ ‫בפארק‬ ‫הסנסורים‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הדור‬ ‫השקת‬ ‫לקראת‬ ‫כעת‬ ‫מאוד‬ ‫רחבה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫בצמיחה‬ ‫מדובר‬ .‫שלנו‬ ‫נוספות‬ ‫רכב‬ ‫יצרניות‬ ‫לצד‬ ‫לעבוד‬ ‫היא‬ ‫כשהמטרה‬ ‫סד‬ ‫בייצור‬ ‫שלנו‬ ‫המתקדם‬ ‫החיישן‬ ‫את‬ ‫ולהטמיע‬‫ג‬ ."‫נוספים‬ ‫רכבים‬ ‫של‬ ‫רתי‬ ?‫האטלס‬ ‫בפרס‬ ‫הזכייה‬ ‫עליכם‬ ‫השפיעה‬ ‫כיצד‬ ‫רבים‬ ‫בפרסים‬ ‫זכינו‬ .‫מאוד‬ ‫מיוחד‬ ‫פרס‬ ‫"זה‬ ‫לפסל‬ .‫במינו‬ ‫מיוחד‬ ‫פרס‬ ‫באמת‬ ‫זהו‬ ‫אך‬ ,‫אחרים‬ ‫בכ‬ ‫מוצג‬ ‫הוא‬ ,‫מאוד‬ ‫חזקה‬ ‫נוכחות‬ ‫יש‬ ‫האטלס‬‫ג‬ ‫לאורחים‬ ‫לספר‬ ‫נהנה‬ ‫ואני‬ ‫שלנו‬ ‫למשרדים‬ ‫ניסה‬ ‫הסמל‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫ועל‬ ‫שלו‬ ‫המשמעות‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫גם‬ .‫לבינינו‬ ‫הגב‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫העול‬ ‫סחיבת‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫לפתח‬ ‫כדי‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ ‫עצ‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ .‫העולם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫שעומדת‬‫ג‬ ."‫למשימה‬ ‫מחויבות‬ ‫מייצג‬ ‫והפרס‬ ‫כשליחים‬ ‫מנו‬ "‫חדש‬ ‫מוסרי‬ ‫קוד‬ ‫גוזרת‬ ‫ראנד‬ ‫"איין‬ – ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫הזכייה‬ ‫מאז‬‫‏‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 132 ‫גייסה‬ Innoviz ‫המדהימה‬ ‫ליצירתיות‬ ‫ראנד‬ ‫איין‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביסטית‬ ‫הפילוסופיה‬ ‫בין‬ ‫המיוחד‬ ‫הקשר‬ ‫בשל‬ ‫נוסד‬ ‫השנתי‬ ‫האטלס‬ ‫פרס‬ ‫צפאני‬ ‫טל‬ | ‫בישראל‬ ‫היזמים‬ ‫מובילים‬ ‫אותם‬ ‫הדרך‬ ‫ולפריצות‬ ,‫עובדיה‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫הגדילה‬ ‫ומאז‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫האטלס‬ ‫בפרס‬ ‫זכתה‬ Innoviz ‫חברת‬ ‫היפש‬ ‫גליה‬ | ‫לרכב‬ ‫חלפים‬ ‫ספקיות‬ ‫עם‬ ‫לשותפות‬ ‫ונכנסה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ 132‫של‬ ‫עצום‬ ‫סכום‬ ‫גייסה‬ ‫מילרוד‬ ‫מוטי‬ :‫צילום‬ | ‫כילף‬ ‫עומר‬ ‫יח"צ‬ :‫צילום‬ | ‫צפאני‬ ‫טל‬ 8 ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2018 ‫חודש‬ 2018 ‫חודש‬ ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ TheMarker Magazine 2019 ‫מאי‬ • ATLAS AWARD • ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | ‫חיתוך‬ - ‫נדל"ן‬ ‫מגזין‬ ‫מרקר‬ ‫חיתוך‬ ‫ללא‬ - ‫טאבלויד‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ • ATLAS AWARD • 2019 ‫מאי‬ 2017 ‫חודש‬ | ‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬‫המסחרית‬ ‫המחלקה‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ | 2017 ‫חודש‬

×