Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

A comparative review of prominent freedom indices in the world

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬
‫גורדון‬ .‫ה‬ ‫גרשון‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬
‫הספר‬ ‫בית‬
‫ל‬
‫המדינה‬ ‫מדע‬
‫בינלאו...
2
‫עניינים‬ ‫תוכן‬
‫פר‬
‫ק‬
1
:
‫לארגון‬ ‫שלה‬ ‫והרלוונטיות‬ ‫לשאלה‬ ‫הרקע‬ ,‫המחקר‬ ‫שאלת‬ ‫הצגת‬
..........................
3
‫פרק‬
1
:
‫לארגון‬ ‫שלה‬ ‫והרלוונטיות‬ ‫לשאלה‬ ‫הרקע‬ ,‫המחקר‬ ‫שאלת‬ ‫הצגת‬
‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫מטרתה‬
‫להצי‬ ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 16 Ad

A comparative review of prominent freedom indices in the world

Download to read offline

סקירה השוואתית של מדדי חירות בולטים בעולם

בקורס: התנהגות פוליטית בישראל

המרצה: ד"ר רונן מנדלקרן
עוזר ההוראה: מר יובל הירשהורן

סקירה השוואתית של מדדי חירות בולטים בעולם

בקורס: התנהגות פוליטית בישראל

המרצה: ד"ר רונן מנדלקרן
עוזר ההוראה: מר יובל הירשהורן

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to A comparative review of prominent freedom indices in the world (19)

More from Anochi.com. (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

A comparative review of prominent freedom indices in the world

 1. 1. ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫גורדון‬ .‫ה‬ ‫גרשון‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫החברה‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ל‬ ‫המדינה‬ ‫מדע‬ ‫בינלאומיים‬ ‫ויחסים‬ ‫ממשל‬ , ‫בעולם‬ ‫בולטים‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫של‬ ‫השוואתית‬ ‫סקירה‬ ‫בקורס‬ ‫בישראל‬ ‫פוליטית‬ ‫התנהגות‬ : ‫מנדלקרן‬ ‫רונן‬ ‫ד"ר‬ :‫המרצה‬ ‫הירשהורן‬ ‫יובל‬ ‫מר‬ :‫ההוראה‬ ‫עוזר‬ ‫פלדמן‬ ‫ועמית‬ ‫פרנקו‬ ‫עידן‬ :‫מגישים‬ ‫(קבוצה‬ 3 ) ‫תש"פ‬ ,'‫ב‬ ‫סמסטר‬ 15 ‫ב‬ ‫יוני‬ , 2020
 2. 2. 2 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫פר‬ ‫ק‬ 1 : ‫לארגון‬ ‫שלה‬ ‫והרלוונטיות‬ ‫לשאלה‬ ‫הרקע‬ ,‫המחקר‬ ‫שאלת‬ ‫הצגת‬ .................................................. 3 ‫פרק‬ 2 : ‫הספרות‬ ‫סקירת‬ ................................................................................................................... 4 ‫פרק‬ 3 : ‫סיכום‬ – ‫לדון‬ ‫לארגון‬ ‫מומלץ‬ ‫ושבהן‬ ‫מהסקירה‬ ‫שעולות‬ ‫המרכזיות‬ ‫הנקודות‬ .............................. 12 ...................‫ביבליוגרפית‬ ‫רשימה‬ ................................................................................................... 15
 3. 3. 3 ‫פרק‬ 1 : ‫לארגון‬ ‫שלה‬ ‫והרלוונטיות‬ ‫לשאלה‬ ‫הרקע‬ ,‫המחקר‬ ‫שאלת‬ ‫הצגת‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫מטרתה‬ ‫להצי‬ ‫היא‬ ‫ג‬ ‫בולטים‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫של‬ ‫השוואתית‬ ‫סקירה‬ ‫מה‬ ‫כלומר‬ ,‫עולם‬ ‫שקיימים‬ ‫המדדים‬ ‫היצע‬ ‫את‬ ‫פוזיטיבית‬ ‫לבחון‬ , ‫תקשורתיים‬ ‫בפרסומים‬ ‫והן‬ ‫האקדמית‬ ‫בספרות‬ ‫הן‬ ‫בנושא‬ , .‫מדגמית‬ ‫קבוצה‬ ‫דרך‬ ‫עבור‬ ‫עזר‬ ‫כלי‬ ‫להיות‬ ‫נועדה‬ ‫הבאים‬ ‫בעמודים‬ ‫המוצגת‬ ‫הסקירה‬ ,‫פרקטית‬ ‫מבחינה‬ ‫ולכן‬ ,‫בישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫ויוצרי‬ ‫מתכנני‬ ‫בעוד‬ ‫שחלק‬ ‫ה‬ ‫הראשון‬ ‫העבודה‬ ‫של‬ , ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫נתח‬ ‫שיתפוס‬ ,‫מנה‬ ‫מודדים‬ ‫שהם‬ ‫הפוליטיות‬ ‫התופעות‬ ,‫קיימים‬ ‫מדדים‬ ‫בהצגת‬ ‫יעסוק‬ ‫המלל‬ ‫עם‬ ‫האקדמית‬ ‫הספרות‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫על‬ ‫יסתמך‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ ,‫שבהם‬ ‫המשמעותיים‬ ‫והקריטריונים‬ ‫מדד‬ ‫כל‬ ‫אודות‬ ‫הגולמי‬ ‫י‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫זה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫המדדים‬ ‫של‬ ‫השוואתי‬ ‫ניתוח‬ ‫ציע‬ ‫הישראלי‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ . ‫ו‬ ‫לשאלה‬ ‫הרקע‬ ‫את‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫חזונה‬ ‫את‬ ‫תחילה‬ ‫נציג‬ ,‫לארגון‬ ‫שלה‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫ו‬ ‫את‬ ‫שלה‬ ‫היסוד‬ ‫עקרונות‬ . ‫על‬ ‫תנועה‬ ‫היא‬ ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫־‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫חירותם‬ ‫להגדלת‬ ‫הפועלת‬ ‫מפלגתית‬ ‫הליברליזם‬ ‫ברוח‬ ‫והכלכלי‬ ‫האזרחי‬ ‫בתחום‬ 1 ‫ה‬ . ‫את‬ ‫מגדירה‬ ‫תנועה‬ ‫חירות‬ ‫הפרט‬ ‫כ‬ ‫לקידומה‬ ‫היסוד‬ ‫תנאי‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫והכלכלי‬ ‫החברתי‬ ‫ש‬ ‫משום‬ , ‫לגישתה‬ ‫וסובלנית‬ ‫חופשית‬ ‫חברה‬ ‫רק‬ ‫ואיתנה‬ ‫משגשגת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ . ‫הקניין‬ ‫זכות‬ :‫חזונה‬ ‫של‬ ‫הפינה‬ ‫כאבני‬ ‫מציגה‬ ‫שהתנועה‬ ‫יסוד‬ ‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‫קיימים‬ ‫ו‬ ‫האדם‬ ‫חירות‬ ‫עומדים‬ ‫ככותרות‬ ‫־‬ ‫הכלכלה‬ ‫תחום‬ ‫תחת‬ .‫על‬ ‫מונה‬ ‫התנועה‬ ‫רעיונות‬ ‫כמו‬ ‫פ‬ ‫תיחת‬ ‫לתחרות‬ ‫המשק‬ ‫ו‬ ‫שחרור‬ ‫קרקעות‬ ‫מנהל‬ ‫ישרא‬ ‫מקרקעי‬ ,‫ל‬ ‫ו‬ ‫בחינוך‬ ‫הבחירה‬ ‫ברעיונות‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫דוגלת‬ ‫התנועה‬ ‫החברתי‬ ‫בתחום‬ ‫ו‬ ‫הפרט‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫הדת‬ ‫ולקהילה‬ ‫לפרט‬ ‫מהמדינה‬ . ‫שיוצג‬ ‫כפי‬ ‫וגם‬ ,‫הישראלי‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫נרקם‬ ‫שלפיהם‬ ‫היסוד‬ ‫ועקרונות‬ ‫החזון‬ ‫מהצגת‬ ‫שגם‬ ‫מאחר‬ ‫הספ‬ ‫סקירת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בהמשך‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ,‫האקדמית‬ ‫רות‬ ‫הדוגלים‬ ‫ארגונים‬ ‫עוסקים‬ ‫בו‬ ‫השיח‬ ‫של‬ ‫הארי‬ ‫חלק‬ ‫בחירות‬ , ‫כמעט‬ ‫או‬ ‫אמפיריים‬ ‫מדדים‬ ‫באמצעות‬ ‫לקדמה‬ ‫המבקשים‬ ‫אלה‬ ‫ובפרט‬ ‫מושגים‬ ‫על‬ ‫נשען‬ ,‫אמפיריים‬ ‫אינה‬ ‫לקיים‬ ‫זו‬ ‫עבודה‬ ‫שמבקשת‬ ‫ההשוואה‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ,‫אינהרנטי‬ ‫באופן‬ ‫פוליטית‬ ‫וטעונים‬ ‫סובייקטיביים‬ ‫שלא‬ ‫יכולה‬ ‫החירות‬ ‫הבנת‬ ‫תילמד‬ ‫שמתוכה‬ ,‫חזונות‬ ‫של‬ ‫בהשוואה‬ ‫תיפתח‬ ‫ההשוואה‬ ,‫לכן‬ .‫זה‬ ‫לפן‬ ‫להתייחס‬ ‫האלמנטים‬ ‫גם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫למבחן‬ ‫יועלו‬ ‫ספציפיים‬ ‫ייסוד‬ ‫עקרונות‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫ומדד‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬ ‫של‬ .‫להשיג‬ ‫מבקש‬ ‫מדד‬ ‫שכל‬ ‫המיוחלת‬ ‫והתוצאה‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫שיטת‬ ‫כמו‬ ‫הטכניים‬ 1 https://liberal.co.il/%d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f/
 4. 4. 4 ‫פרק‬ 2 : ‫סקירת‬ ‫הספרות‬ ,‫כאמור‬ ‫לבדוק‬ ‫עליה‬ .‫מרכזיים‬ ‫היבטים‬ ‫שלושה‬ ‫לכלול‬ ‫בעולם‬ ‫בולטים‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫של‬ ‫השוואתית‬ ‫סקירה‬ ‫על‬ .‫שבהם‬ ‫המשמעותיים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫ומה‬ ,‫מודדים‬ ‫הם‬ ‫פוליטיות‬ ‫תופעות‬ ‫אילו‬ ,‫קיימים‬ ‫מדדים‬ ‫אילו‬ ‫סקירת‬ ‫ה‬ ‫ספרות‬ ‫הבאה‬ ‫בהתא‬ ‫תחולק‬ ‫ם‬ ‫עיקריים‬ ‫חלקים‬ ‫לשני‬ – ‫מ‬ ‫בנוי‬ ‫יהיה‬ ‫האחד‬ ‫הצגה‬ ‫של‬ ‫חמישה‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫מ‬ ‫רחבי‬ ‫העולם‬ ‫הסיכום‬ ‫בפרק‬ ‫האופרטיביות‬ ‫למסקנות‬ ‫בהגעה‬ ‫גם‬ ‫שתסייע‬ ‫אקדמית‬ ‫ספרות‬ ‫מסקירת‬ ‫והשני‬ . ‫הכפו‬ ‫הרציונל‬ ‫לפי‬ ‫התבצעה‬ ‫לסקירה‬ ‫המדדים‬ ‫בחירת‬ ‫ל‬ ‫ע‬ ‫ראשית‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫חמישה‬ ,‫מוכרים‬ ‫מדדים‬ ‫להיות‬ ,‫אקדמיים‬ ‫או‬ ‫תקשורתיים‬ ‫פרסומים‬ ‫מבחינת‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אך‬ – ‫שבלאו‬ ,‫ביותר‬ ‫מהמוכרים‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫החירות‬ ‫מדדי‬ ‫(דוגמת‬ ‫בהמשך‬ ‫שיוצג‬ ‫כפי‬ ,‫האקדמי‬ ‫השיח‬ ‫במרכז‬ ‫נמצאים‬ ‫הכי‬ ‫־‬ Freedom House .) ,‫בנוסף‬ ‫ו‬ ‫החירות‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫פרספקטיבות‬ ‫לייצג‬ ‫עליהם‬ ‫על‬ .‫מדידתו‬ ‫שני‬ ‫המדד‬ ‫ים‬ ‫הראשו‬ ‫נים‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫מדד‬ ‫ים‬ ‫גלובלי‬ ‫ים‬ – ‫עוסק‬ ,‫כלומר‬ ‫ים‬ ‫ובנושאים‬ ,‫מדינות‬ ‫בין‬ ,‫העולמית‬ ‫ברמה‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫במדידה‬ ‫כלל‬ ‫שני‬ .‫עולמיים‬ ‫פנים‬ ‫מדדים‬ ‫הם‬ ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫המדדים‬ ‫הפוליטית‬ ‫בזירה‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫במדידה‬ ‫עוסקים‬ ‫הם‬ ,‫כלומר‬ .‫אמריקניים‬ ‫או‬ ‫ובתבחינים‬ ,‫האמריקנית‬ ‫ב‬ ‫המדד‬ .‫ארה"ב‬ ‫בתוך‬ ‫מדינות‬ ‫בין‬ ‫אחריהם‬ ‫להתחקות‬ ‫שניתן‬ ‫פוליטיות‬ ‫שאלות‬ ‫ה‬ ‫האחרון‬ ‫של‬ ‫בהבנה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫בתחום‬ ‫האירופאית‬ ‫המדידה‬ ‫זירת‬ ‫של‬ ‫בהבנה‬ ‫הן‬ ‫לסייע‬ ‫שיכול‬ ‫אירופאי‬ ‫מדד‬ ‫וא‬ ‫חירות‬ ‫הגדרת‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫תפיסות‬ ‫או‬ ‫גלובלית‬ ‫חירות‬ ‫להגדרת‬ ‫אמריקנית‬ ‫ב‬ ‫אירופ‬ ‫ה‬ . ‫מהעולם‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫הצגת‬ :'‫א‬ ‫חלק‬ ‫מדד‬ ‫ים‬ ‫גלובלי‬ ‫ים‬ : Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation2 ‫"האריטג‬ ‫החשיבה‬ ‫מכון‬ ' ‫קובע‬ " ‫חירות‬ ‫חסרו‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫רוב‬ ‫האנושית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫נרחבים‬ ‫חלקים‬ ‫לאורך‬ ‫כי‬ ‫ש‬ ‫מצב‬ ,‫כלכלית‬ ‫והזדמנות‬ ‫כלכלית‬ ‫ו‬ ‫יצר‬ ‫ו‬ ‫לעוני‬ ‫אותם‬ ‫הוביל‬ ‫ל‬ ‫ולפי‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫הנוכחית‬ ‫התקופה‬ .‫דלות‬ ‫הרבה‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫נסוגים‬ ‫ובורות‬ ‫חולי‬ ,‫עוני‬ .‫האנושית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫ביותר‬ ‫המשגשגת‬ ‫התקופה‬ ‫היא‬ ,‫המכון‬ .‫הכלכלית‬ ‫החירות‬ ‫ערך‬ ‫של‬ ‫קידומו‬ ‫בזכות‬ ‫כבר‬ ‫המכון‬ ‫שמפרסם‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ,‫כך‬ 26 ‫שנ‬ ‫ה‬ ‫ניתוח‬ ‫מספק‬ , ‫השכלה‬ ‫מערכת‬ ‫מוכוון‬ – ‫ס‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫עבור‬ ‫בתוכו‬ ‫וכולל‬ ,‫באקדמיה‬ ‫וחוקרים‬ ‫סטודנטים‬ ‫או‬ ‫פר‬ 12 ‫חירויות‬ ‫בין‬ ‫שנבחנות‬ 186 .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫מדינות‬ 2 https://www.heritage.org/index/?version=317
 5. 5. 5 ,‫נורמטיבית‬ ‫מבחינה‬ ‫ו‬ ‫עבודתו‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫כזכות‬ "‫כלכלי‬ ‫"חופש‬ ‫מגדיר‬ ‫המכון‬ ‫על‬ ‫רכושו‬ ‫כי‬ ‫וקובע‬ , ‫בחבר‬ ‫ות‬ ‫חופשי‬ ‫ו‬ ‫ול‬ ‫לצרוך‬ ,‫לייצר‬ ,‫לעבוד‬ ‫חופשיים‬ ‫אנשים‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫ת‬ ‫את‬ ‫השקיע‬ ‫ב‬ ‫מישור‬ ‫בכל‬ ‫כספם‬ ‫ו‬ ‫יחפצו‬ ‫ש‬ ‫שעה‬ , ,‫לעבודה‬ ‫מאפשרות‬ ‫ממשלות‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫הון‬ ‫ל‬ ‫חופשי‬ ‫באופן‬ ‫לנוע‬ ‫טובין‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מנעות‬ ‫או‬ ‫מכפייה‬ ‫מ‬ ‫גישת‬ ‫לפי‬ .‫עצמה‬ ‫החירות‬ ‫של‬ ‫ושימור‬ ‫הגנה‬ ‫לטובת‬ ‫הנדרש‬ ‫לשיעור‬ ‫מעבר‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫תחימה‬ ‫אית‬ ‫מביא‬ ‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ,‫המכון‬ ‫ו‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫שגשוג‬ ‫גם‬ ‫ש‬ ‫כך‬ , ‫מראה‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫המדד‬ ‫שבין‬ ‫החיובי‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫בין‬ ‫מגוון‬ ‫חיוביות‬ ‫וכלכליות‬ ‫חברתיות‬ ‫מטרות‬ ‫ומדגים‬ , ‫את‬ ‫כפי‬ ,‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫רעיון‬ ,‫לעיל‬ ‫שהוצג‬ ‫ב‬ ‫שנמצא‬ ‫ככזה‬ ,‫יותר‬ ‫בריאות‬ ‫חברות‬ ‫עם‬ ‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫ו‬ ‫יותר‬ ‫נקיות‬ ‫סביבות‬ ‫עם‬ ‫גבוה‬ ‫לנפש‬ ‫תוצר‬ ‫יותר‬ 3 . ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫מודד‬ ‫המכון‬ ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ 12 ‫אשר‬ ,‫ואיכותניים‬ ‫כמותיים‬ ‫תבחינים‬ ‫ממשלתית‬ ‫יושרה‬ ,‫קניין‬ ‫(זכויות‬ ‫החוק‬ ‫שלטון‬ :‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫קטגוריות‬ ‫ארבע‬ ‫לכדי‬ ‫יחדיו‬ ‫מצורפים‬ ‫יעילות‬ ,)"‫פיסקלית‬ ‫"בריאות‬ ,‫המס‬ ‫נטל‬ ,‫ממשלתית‬ ‫(הוצאה‬ ‫הממשלה‬ ‫גודל‬ ,)‫שיפוטית‬ ‫ואפקטיביות‬ ‫רגולט‬ )‫מוניטרי‬ ‫וחופש‬ ‫תעסוקתי‬ ‫חופש‬ ,‫עסקי‬ ‫(חופש‬ ‫ורית‬ ‫ו‬ ‫וחופש‬ ‫השקעה‬ ‫חופש‬ ,‫סחר‬ ‫(חופש‬ ‫פתוחים‬ ‫שווקים‬ ‫מ‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ .)‫מימוני‬ ‫־‬ 12 ‫של‬ ‫בסולם‬ ‫מדורג‬ ‫לעיל‬ ‫התבחינים‬ 0 ‫עד‬ 100 ‫מחושב‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הכללי‬ ‫הציון‬ ‫כאשר‬ , ‫של‬ ‫מהממוצע‬ 12 ‫האלה‬ ‫התבחינים‬ , .‫זהה‬ ‫משקל‬ ‫מקבל‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫מחושבי‬ ‫בהן‬ ‫הדרכים‬ ‫ם‬ ‫ומבוססים‬ ‫מגוונות‬ ‫הן‬ ‫הכולל‬ ‫הציון‬ ‫לכדי‬ ‫מהתבחינים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ 4 ‫מחושב‬ ‫המס‬ ‫נטל‬ ,‫הממשלה‬ ‫גודל‬ ‫של‬ ‫בקטגוריה‬ ,‫למשל‬ . ,‫יחיד‬ ‫של‬ ‫הכנסתו‬ ‫על‬ ‫שמוטלת‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫המס‬ ‫מדרגת‬ ‫לפי‬ ‫על‬ ‫שמוטלת‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫המס‬ ‫מדרגת‬ ‫רגו‬ ‫יעילות‬ ‫של‬ ‫בקטגוריה‬ .‫מהתמ"ג‬ ‫כאחוז‬ ‫המס‬ ‫נטל‬ ‫כל‬ ‫וסך‬ ‫תאגיד‬ ‫של‬ ‫הכנסתו‬ ,‫למשל‬ ,‫מחושבים‬ ‫לטורית‬ ‫הביורוקרט‬ ‫התהליכים‬ ‫מספר‬ ‫י‬ ‫לפתוח‬ ‫שביקש‬ ‫מאז‬ ‫שעברו‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬ ,‫לעבור‬ ‫עסק‬ ‫הפותח‬ ‫אדם‬ ‫שנדרש‬ ‫ים‬ ‫פתיחתו‬ ‫ועד‬ ‫העסק‬ ‫את‬ , ‫כאחוז‬ ‫העסק‬ ‫לפותח‬ ‫הנדרש‬ ‫וההון‬ ‫לנפש‬ ‫התוצר‬ ‫מתוך‬ ‫כאחוז‬ ‫העסק‬ ‫פתיחת‬ ‫עלות‬ ‫מ‬ ‫תוך‬ ‫ניתוחי‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫פתוחים‬ ‫שווקים‬ ‫של‬ ‫בקטגוריה‬ .‫לנפש‬ ‫התוצר‬ ‫הממשלתית‬ ‫הרגולציה‬ ‫היקף‬ ‫אודות‬ ‫ם‬ ‫עקיפית‬ ‫או‬ ‫ישירה‬ ‫בעלות‬ ‫דרך‬ ,‫הבנקאית‬ ‫במערכת‬ ‫מעורבת‬ ‫המדינה‬ ‫בה‬ ‫המידה‬ ,‫פיננסיים‬ ‫שירותים‬ ‫על‬ .‫אשראי‬ ‫הקצאת‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫והשפעתה‬ Economic Freedom of the World Index – Fraser Institute5 ‫חופש‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫אבני‬ ,"‫"פרייז'ר‬ ‫מכון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לשווקים‬ ‫כניסה‬ ‫חופש‬ ,‫בהסכמה‬ ‫חליפין‬ ,‫אישית‬ ‫בחירה‬ ‫הן‬ ‫כלכלי‬ ‫רכוש‬ ‫כאשר‬ ,‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫יש‬ ‫לפרטים‬ .‫הפרטי‬ ‫רכושו‬ ‫ושל‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫וביטחונו‬ ,‫בהם‬ ‫והתחרות‬ ‫ש‬ ‫רכשו‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫פלישה‬ ‫מפני‬ ‫מוגן‬ ,‫בגניבה‬ ‫או‬ ‫בהונאה‬ ,‫בכוח‬ ‫שימוש‬ ‫ללא‬ ‫להחליף‬ ,‫להשתמש‬ ‫חופשיים‬ ‫והם‬ 3 https://www.heritage.org/index/book/chapter-4 4 https://www.heritage.org/index/book/methodology 5 https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2019-annual-report
 6. 6. 6 ‫אותו‬ ‫לתת‬ ‫או‬ ‫ש‬ ‫ככל‬ ‫של‬ ‫הזכויות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫מפרים‬ ‫לא‬ ‫מעשיהם‬ ‫פרטים‬ .‫אחרים‬ ‫ה‬ ,‫נורמטיבית‬ ‫מבחינה‬ ‫מכון‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫עיניהם‬ ‫כראות‬ ‫ולהתחרות‬ ‫אחרים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫ולשתף‬ ‫לסחור‬ ,‫לבחור‬ ‫חופשיים‬ ‫וש‬ ‫בחברה‬ .‫אחרים‬ ‫של‬ ‫מתוקפנות‬ ‫רכושם‬ ‫ועל‬ ‫הפרטים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫הוא‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫תפקידה‬ ‫חופשית‬ ‫כלכלית‬ " ‫החופש‬ ‫מדד‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ,‫לעברית‬ ‫בתרגומו‬ ," ‫של‬ ‫והמדיניות‬ ‫המוסדות‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫למדוד‬ ‫כדי‬ ‫מתוכנן‬ .‫שלהם‬ ‫הכלכליות‬ ‫הבחירות‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫הפרטים‬ ‫של‬ ‫החופש‬ ‫ועם‬ ‫ההגנה‬ ‫תפקיד‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫מדינה‬ ‫ש‬ ‫בכך‬ ‫מתבטאת‬ ‫החירות‬ ‫מושג‬ ‫את‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫תפיסתו‬ ‫במדד‬ ‫גבוה‬ ‫דירוג‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫מייצג‬ ‫מדינה‬ ‫ככזא‬ ‫נתפסת‬ ‫ת‬ ‫המספקת‬ ,‫פרטי‬ ‫לרכוש‬ ‫הגנה‬ ‫מקיימת‬ ‫בשוויון‬ ‫לכל‬ ‫שמתייחסת‬ ‫חוק‬ ‫מערכת‬ ‫מייצרת‬ , ‫פנים‬ ‫משוא‬ ‫ללא‬ ‫אכיפה‬ ‫ו‬ ‫חוזים‬ ‫של‬ ‫מבטיחה‬ ,‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫יציבה‬ ‫מוניטרית‬ ‫סביבה‬ ‫מדינות‬ ‫מעודד‬ ‫המדד‬ ,‫נמוכים‬ ‫מיסים‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫על‬ ‫מאשר‬ ‫שווקים‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫ולהישען‬ ‫ובינלאומי‬ ‫פנימי‬ ‫סחר‬ ‫כלפי‬ ‫מכשולים‬ ‫מיצירת‬ ‫להימנע‬ ‫ומשאבים‬ ‫סחורות‬ ‫להקצות‬ ‫כדי‬ ‫רגולציה‬ ‫ועל‬ ‫ממשלתיות‬ ‫הוצאות‬ 6 . ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫המדד‬ ‫ממשלה‬ ‫גודל‬ :‫רחבים‬ ‫נושאים‬ ‫בחמישה‬ ‫הכלכלי‬ ‫החופש‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫מודד‬ – ‫ממ‬ ‫הוצאות‬ ‫רכוש‬ ‫וזכויות‬ ‫חוק‬ ‫מערכת‬ ;‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנשלטים‬ ‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫הגדילה‬ ‫ורמת‬ ‫מיסוי‬ ,‫שלתיות‬ – ;‫צודק‬ ‫באופן‬ ‫שהושג‬ ‫רכושם‬ ‫ועל‬ ‫פרטים‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ Sound Money – ‫לירידת‬ ‫או‬ ‫לעלייה‬ ‫מועד‬ ‫שאינו‬ ‫כסף‬ ,‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫קנייה‬ ‫בכוח‬ ‫פתאומי‬ ‫באופן‬ ‫ערך‬ ‫נעזר‬ ‫במנגנונים‬ ‫לתיקון‬ ‫עצמי‬ ‫הגלומים‬ ‫במערכת‬ ‫שו‬ ‫ק‬ ‫חופשי‬ 7 ; ‫ישנם‬ ‫הרחבים‬ ‫הנושאים‬ ‫בתוך‬ .‫ורגולציה‬ ;‫בינלאומי‬ ‫לסחר‬ ‫חופש‬ 26 ‫מהמרכיבים‬ ‫רבים‬ .‫במדד‬ ‫מרכיבים‬ ‫מ־‬ ‫מורכב‬ ‫המדד‬ ,‫הכול‬ ‫בסך‬ .‫תת־מרכיבים‬ ‫מכמה‬ ‫בעצמם‬ ‫בנויים‬ 44 .‫משתנים‬ ‫פנים‬ ‫מדדים‬ :‫אמריקניים‬ Freedom in the 50 States – Cato Institute8 ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫שואל‬ "‫"קאטו‬ ‫מכון‬ ?‫ביותר‬ ‫החופשית‬ ‫היא‬ )‫ארה"ב‬ ‫(בתוך‬ ‫מדינה‬ ‫"איזו‬ " . ‫שאלה‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫ניתן‬ ‫לדעת‬ ‫נוכל‬ ‫אם‬ ,‫המכון‬ ‫גישת‬ ‫לפי‬ ,‫זו‬ ,‫לדוגמה‬ , ‫מדינה‬ ‫איזו‬ ‫היא‬ ‫בעלת‬ ,‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫המס‬ ‫שיעור‬ ‫בעלת‬ ‫את‬ ‫מדרג‬ ‫המכון‬ ‫שמספק‬ ‫הדו"ח‬ .‫לא‬ ‫והיכן‬ ‫נשמרות‬ ‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫והיכן‬ ‫ביותר‬ ‫המצומצמות‬ ‫הרגולציות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ארה"ב‬ ‫מדינות‬ ,‫הפיסקלי‬ ‫במישור‬ ‫קובעת‬ ‫מדינה‬ ‫שכל‬ ‫המדיניות‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫רגולטורי‬ ‫ה‬ ‫נתונים‬ ‫חישוב‬ ,‫אישי‬ ‫שנשע‬ ‫ן‬ ‫מסד‬ ‫על‬ ‫למעלה‬ ‫המכיל‬ ‫מ‬ ‫־‬ 230 ‫משתנים‬ ‫המת‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫אחת‬ ‫עדכנים‬ . ‫עולה‬ ,‫נורמטיבית‬ ‫מבחינה‬ ‫בתוכם‬ ‫כוללים‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫החירות‬ ‫שיקולי‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫לאחזקה‬ ‫חופש‬ ‫להעניק‬ ‫נכון‬ ‫האם‬ ‫דוגמת‬ ‫ערכיות‬ ‫שאלות‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫מדגימות‬ ‫אלה‬ ‫ערכיות‬ ‫שאלות‬ .‫בסמים‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫לאפשר‬ ‫נכון‬ ‫האם‬ ‫או‬ ‫בנשק‬ 6 https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/economic-freedom-basics 7 https://www.soundmoneydefense.org/sound-money-explained 8 https://www.freedominthe50states.org/
 7. 7. 7 ‫באופן‬ ‫שמזהה‬ ,‫אמריקני‬ ‫הפנים‬ ‫הפוליטי‬ ‫החוקתית‬ ‫לשיטה‬ ‫פרט‬ ‫חירויות‬ ‫בין‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫והיסטורי‬ ‫מסורתי‬ .‫למדד‬ ‫כבסיס‬ ‫המוצג‬ ‫החזון‬ ‫מן‬ ‫נעדרות‬ ‫הן‬ ‫דווקא‬ ‫אך‬ ,‫הזכויות‬ ‫ממגילת‬ ‫ולתיקונים‬ ‫האמריקנית‬ ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ 230 ‫לנושאי‬ ‫מחולקים‬ ‫המשתנים‬ ‫־‬ ‫שונ‬ ‫אחוז‬ ‫ניתן‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ,‫על‬ ‫ה‬ ‫בחישוב‬ ‫במישור‬ .‫והדירוג‬ ‫המדד‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫המדינה‬ ‫ברמת‬ ‫מיסוי‬ ‫כמו‬ ‫משתנים‬ ‫כוללים‬ ‫הנתונים‬ ,‫הפיסקלי‬ ( )‫בחישוב‬ ‫משתנים‬ ‫קבוצת‬ ‫לכל‬ ‫שניתן‬ ‫המשקל‬ ‫(בסוגריים‬ 11.6% ) ‫ממשלתית‬ ‫צריכה‬ , ( 8.2% ) ‫ברמה‬ ‫מיסוי‬ , ‫המקומית‬ ( 8% ) ‫ממשלתית‬ ‫תעסוקה‬ , ( 2% ) ‫ממשלתי‬ ‫חוב‬ , ( 0.3% ) ‫ונכסים‬ ( 0.2% ) ‫נבחנים‬ ,‫הרגולטורי‬ ‫במישור‬ . ‫ניצול‬ ‫כמו‬ ‫משתנים‬ ‫אדמות‬ ( 11.1% ) ‫רפואי‬ ‫ביטוח‬ , ( 8% ) ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ , ( 4.9% ) ‫תביעות‬ , ( 3.3% ) ‫מ‬ , ‫שלחי‬ - ‫יד‬ ( 2.6% ) , ( ‫שונות‬ 2.4% ( ‫וטלקום‬ ‫וכבלים‬ ) 0.9% ) ,‫ומעצר‬ ‫מאסר‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫הדו"ח‬ ‫מציג‬ ,‫האישי‬ ‫במישור‬ ,‫לבסוף‬ . ( ‫אלכוהול‬ ‫לצריכת‬ ‫חופש‬ ,‫חינוכי‬ ‫חופש‬ ,‫נישואין‬ ‫חופש‬ ,‫הימורים‬ ‫חופש‬ ,‫נשק‬ ‫זכויות‬ 2.6% ‫ק‬ ,) ( ‫נסות‬ 2.6% ,) ( ‫מריחואנה‬ ‫חופש‬ 2% ( ‫טבק‬ ‫חופש‬ ,) 1.8% ,) "‫נאסר‬ ‫כי‬ ‫"רע‬ ‫מפני‬ ‫רק‬ ‫כביכול‬ ‫שלילית‬ ‫שהפכה‬ ‫פעולה‬ ,‫(כלומר‬ )‫צו‬ ‫או‬ ‫בחוק‬ ‫שנאסרה‬ ( 1.2% ‫תנועה‬ ‫חופש‬ ,) )‫ספציפית‬ ‫מוגדר‬ ‫(שאינו‬ ( 1.1% ( ‫קמפיין‬ ‫מימון‬ ‫וחופש‬ ) 0.1% .) FreedomWorks9 FreedomWorks ‫ובפרט‬ ‫החירות‬ ‫במושג‬ ‫תמיכתם‬ ‫לפי‬ ‫הציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫את‬ ‫שמדרג‬ ‫אמריקני‬ ‫חשיבה‬ ‫מכון‬ ‫הוא‬ ‫המכון‬ ‫שקובע‬ ‫הליבה‬ ‫בעקרונות‬ ‫אישית‬ ‫חירות‬ ,‫חופשיים‬ ‫שווקים‬ ,‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫מיסים‬ ,‫יותר‬ ‫קטנה‬ ‫ממשלה‬ : ‫החוק‬ ‫ושלטון‬ . ‫נורמטיבית‬ ‫מבחינה‬ , ‫ו‬ ‫לפי‬ FreedomWorks ‫הראשונה‬ ‫מטרתו‬ , ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫שווק‬ ‫קידום‬ ‫היא‬ ‫ים‬ ‫אישית‬ ‫וחירות‬ ‫חופשיים‬ ‫ו‬ , ,‫חבריו‬ ‫כפי‬ ‫ש‬ ‫תשוקה‬ :‫מרכזיות‬ ‫תכונות‬ ‫שלוש‬ ‫חולקים‬ ,‫הרשמי‬ ‫באתרו‬ ‫נכתב‬ ‫ו‬ ‫פחותים‬ ‫מיסים‬ ,‫הממשלה‬ ‫להקטנת‬ ‫קידום‬ .‫כלכלי‬ ‫חופש‬ ‫מכון‬ ‫של‬ ‫מקום‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫לעצמו‬ ‫מייחס‬ ‫הארגון‬ ‫השלטון‬ ‫במסדרונות‬ ‫אקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫פועל‬ ‫שהוא‬ ‫משום‬ ,‫לוביסטי‬ ‫כוח‬ ‫ממש‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫שגרתי‬ ‫חשיבה‬ ‫כמו‬ ‫המדיניות‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫בהשפעה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫מידע‬ ‫או‬ ‫דו"חות‬ ‫של‬ ‫בהפקה‬ ‫רק‬ ‫עוסק‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫וכך‬ ,‫בוושינגטון‬ ‫הגדולים‬ ‫התאגידים‬ ‫של‬ ‫הלוביסטים‬ ‫בבירה‬ ‫משום‬ ,‫החירות‬ ‫את‬ ‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫לשמר‬ ‫ניתן‬ ,‫המכון‬ ‫טוען‬ ,‫כך‬ . ‫נבחר‬ ‫את‬ ‫להעמיד‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫האמריקנים‬ ‫שלכל‬ ‫יהם‬ ‫להחלטות‬ ‫כאחראים‬ ‫הישירים‬ ,‫יהם‬ ‫ל‬ ‫הצבעותיהם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫להוביל‬ ‫מסייעים‬ ‫שהם‬ ‫מדיניות‬ . ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫אחד‬ ‫האלמנטים‬ ‫מוציא‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫בעבודתו‬ ‫הבולטים‬ ‫מ‬ ‫אלא‬ ,‫בתקשורת‬ ‫לפרסום‬ ‫דו"חות‬ ‫נגיש‬ ‫ובלתי‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫את‬ ‫כמעט‬ ‫אמצעי‬ ‫כל‬ ‫בזמן‬ ‫אוסף‬ ‫שהוא‬ ‫הנתונים‬ ‫ו‬ ‫הנבחרים‬ ‫בבית‬ ‫נציגים‬ ‫של‬ ‫כהונתם‬ ‫לאורך‬ ‫אמת‬ ‫של‬ ‫באתר‬ ‫לבקר‬ ‫האזרחים‬ ‫יכולים‬ ,‫זה‬ ‫באופן‬ .‫סנאטורים‬ .‫בתקשורת‬ ‫שהופיעו‬ ‫ספציפיות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בשאלות‬ ‫נבחרם‬ ‫הצביע‬ ‫כיצד‬ ‫ולבדוק‬ ‫שיחפצו‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ,‫כך‬ 9 https://www.freedomworks.org/
 8. 8. 8 ‫לפי‬ ‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫מדרג‬ ‫אלא‬ ,‫מדיניות‬ ‫סוגי‬ ‫או‬ ‫מדינות‬ ‫מדרג‬ ‫אינו‬ ,‫המכון‬ ‫שמייצר‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫של‬ ‫התוצר‬ .‫בכהונה‬ ‫הצבעותיהם‬ ‫מדד‬ :‫אירופאי‬ The Nanny State Index – Epicenter10 ‫ה"נ‬ ‫מדד‬ ‫א‬ ‫המקו‬ ‫את‬ ‫ויזואלי‬ ‫באופן‬ ‫המדרגת‬ ‫טבלה‬ ‫למעשה‬ ‫הוא‬ "‫סטייט‬ ‫ני‬ ‫מות‬ ,‫הארגון‬ ‫לשון‬ ,‫ביותר‬ ‫הגרועים‬ ,‫לאכילה‬ ‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬ ‫בתוך‬ ‫ל‬ ,‫שתייה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫עישון‬ ‫לוו‬ .)‫אלקטרונית‬ ‫סיגריה‬ ‫של‬ ‫מסוים‬ ‫סוג‬ ‫(עישון‬ ‫ייפינג‬ ‫החלה‬ ‫המדד‬ ‫ליצירת‬ ‫היוזמה‬ ‫ב‬ ‫־‬ 2016 ‫האירופאית‬ ‫בתקשורת‬ ‫רבה‬ ‫להצלחה‬ ‫וזכתה‬ 11 , 12 , 13 , 14 , 15 . ‫מבחינה‬ ,‫נורמטיבית‬ ‫הגישה‬ .‫מדינות‬ ‫של‬ ‫פטרנליסטית‬ ‫לגישה‬ ‫כקשורות‬ ‫האלה‬ ‫המדיניות‬ ‫סוגיות‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הארגון‬ ‫באח‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫מורידה‬ ,‫הארגון‬ ‫לפי‬ ,‫הזאת‬ ‫ת‬ ‫דרך‬ ‫מחירים‬ ‫עליית‬ :‫הבאות‬ ‫מהדרכים‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫של‬ ‫גרימה‬ ,‫שלהם‬ ‫הבחירה‬ ‫ביכולת‬ ‫הפחתה‬ ,‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫סטיגמטיזציה‬ ,‫מונופולית‬ ‫קמעונאות‬ ‫או‬ ‫מיסוי‬ ‫למוצר‬ ‫בנוגע‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫הגבלה‬ ,‫מסוים‬ ‫במוצר‬ ‫המסחר‬ ‫שעות‬ ‫צמצום‬ ,‫למשל‬ ,‫דרך‬ ‫לצרכנים‬ ‫נוחות‬ ‫חוסר‬ ‫כולל‬ ‫המדד‬ ,‫כך‬ .‫המוצר‬ ‫באיכות‬ ‫והפחתה‬ ‫מסוים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫צריכה‬ ‫להרתיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שתוכננה‬ ‫מדיניות‬ ‫כל‬ ‫חוקיים‬ ‫ו‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ ‫הארגון‬ .‫הצרכנים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫לעיל‬ ‫הדרכים‬ ‫מן‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחת‬ ‫את‬ ‫מביאה‬ ‫אשר‬ ,‫כמשמעו‬ ‫פשוטו‬ ,‫קובע‬ ‫שהחוק‬ ‫למה‬ ‫רק‬ ‫מתייחס‬ ‫הוא‬ ‫חוסר‬ ‫לאור‬ ‫בפועל‬ ‫מהחוק‬ ‫להתעלם‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ‫ולא‬ ‫ו‬ ,‫משילות‬ ‫חוסר‬ ‫או‬ ‫אכיפה‬ ‫גם‬ ‫ל‬ ‫חוק‬ ‫להצעות‬ ‫א‬ ‫נשקלות‬ ‫אך‬ ‫ספציפיות‬ ‫להצעות‬ ‫לעתים‬ ‫מתייחס‬ ‫שהוא‬ ‫(הגם‬ .)‫בחישוב‬ ‫מכלילן‬ ‫לא‬ ,‫טכנית‬ ‫מבחינה‬ ‫של‬ ‫הקריטריונים‬ ‫המדד‬ ‫ניקוטין‬ ,‫אלכוהול‬ :‫עיקריות‬ ‫קטגוריות‬ ‫לשלוש‬ ‫משתייכים‬ :‫זהה‬ ‫משקל‬ ‫מקבלת‬ ‫הללו‬ ‫מהקטגוריות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ .‫ודיאטה‬ 33.3 ‫הציון‬ ‫מכלל‬ ‫אחוז‬ ‫של‬ .‫נבחנת‬ ‫מדינה‬ ‫כל‬ ‫ניק‬ ‫קטגוריות‬ ‫תתי‬ ‫לשתי‬ ‫מחולק‬ ,‫כאמור‬ ,‫וטין‬ – ‫ה‬ ‫מהשתיים‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ,‫אלקטרונית‬ ‫וסיגריה‬ ‫טבק‬ ‫ללו‬ ‫למשקל‬ ‫זוכה‬ ‫זהה‬ ‫של‬ 16.7% . ‫לכדי‬ ‫נקודות‬ ‫שמקבלים‬ ,‫שונים‬ ‫קריטריונים‬ ‫מכילה‬ ‫קטגוריה‬ ‫כל‬ ‫מקסימלי‬ ‫ציון‬ ‫של‬ 100 . ‫כאש‬ ,‫הצרכנים‬ ‫על‬ ‫שלילית‬ ‫השפעה‬ ‫להן‬ ‫שיש‬ ‫מדיניות‬ ‫בסוגיות‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫עוסק‬ ‫המדד‬ ‫ההשפעות‬ ‫גם‬ ‫ר‬ ‫לנרחבות‬ ‫בהתאם‬ ‫שונה‬ ‫משקל‬ ‫מקבלות‬ ‫עצמן‬ ‫ן‬ ‫ועד‬ ‫קל‬ ‫נעימות‬ ‫מחוסר‬ ‫החל‬ ,‫הצרכנים‬ ‫על‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫של‬ 10 http://nannystateindex.org/ 11 https://www.euractiv.com/section/alcohol/news/finland-uk-and-ireland-singled-out-in-2017-nanny-state- index/ 12 https://life.spectator.co.uk/articles/britain-is-one-of-the-worst-nanny-states-in-europe/ 13 https://www.baltictimes.com/baltics_states_among_eu_members_with_strictest_tobacco__alcohol_and_food_re gulations/ 14 https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/30/britain-remains-one-nannying-countries-europe/ 15 http://www.mynewsdesk.com/se/timbro/pressreleases/sverige-rankas-hoegt-i-index-oever-eu-s-mest- paternalistiska-laender-2866143
 9. 9. 9 ‫מוחלט‬ ‫ואיסור‬ ‫כבד‬ ‫מיסוי‬ ‫של‬ ‫צריכה‬ ‫על‬ ‫ה‬ ,‫לבסוף‬ .‫כלשהו‬ ‫מוצר‬ ‫דירוג‬ ‫ש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫הכולל‬ ‫ה‬ ‫בעלות‬ ‫מדינות‬ ‫ו‬ ‫חופשיות‬ ‫פחות‬ ‫הכי‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הציון‬ ‫ה‬ ‫הציון‬ ‫בעלות‬ ‫מדינות‬ .‫חופשיות‬ ‫הכי‬ ‫הן‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫אקדמית‬ ‫ספרות‬ ‫סקירת‬ :'‫ב‬ ‫חלק‬ ‫כאן‬ ‫שתובא‬ ‫האקדמית‬ ‫הספרות‬ ‫סקירת‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫בנושא‬ ‫הנכתבים‬ ‫אקדמיים‬ ‫מאמרים‬ ‫כי‬ ‫ללמד‬ ‫עשויה‬ ‫שבהם‬ ‫והמוביל‬ ‫הראשון‬ ;‫מוניטין‬ ‫ובעלי‬ ‫מוכרים‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫מצומצמת‬ ‫בקבוצה‬ ‫עוסקים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ה־‬ ‫של‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫הוא‬ Freedom House ‫לפרסומים‬ ‫מבחן‬ ‫כמקרה‬ ‫זו‬ ‫אקדמית‬ ‫ספרות‬ ‫בסקירת‬ ‫שישמש‬ , ‫בנושא‬ ‫הם‬ ‫הנושא‬ ‫בספרות‬ ‫מופיעים‬ ‫אך‬ ‫הסקירה‬ ‫במרכז‬ ‫יעמדו‬ ‫שלא‬ ‫אחרים‬ ‫בולטים‬ ‫מדדים‬ , Economic Freedom of North America , Economic Freedom of the World Index , Academic Freedom Index ‫ו‬ - World Press Freedom . ‫לפי‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שנעשה‬ ‫האקדמיים‬ ‫המקורות‬ ‫ניתוח‬ , ‫את‬ ‫גם‬ ‫לשרטט‬ ‫ושמטרתו‬ ‫בספרות‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫המחקרית‬ ‫חירות‬ ‫כמו‬ ‫מושגים‬ ‫של‬ ‫המדידה‬ ‫שתחום‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫אפשרית‬ ‫סיבה‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ , ‫למדוד‬ ‫שהקושי‬ ‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫משמעות‬ .‫אמפירי‬ ‫תחום‬ ‫משהוא‬ ‫יותר‬ ‫אף‬ ‫ואולי‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ,‫תיאורטי‬ ‫תחום‬ ‫הוא‬ ‫מושגים‬ ‫אמין‬ ‫באופן‬ ‫במחקר‬ ‫לשמש‬ ‫בתורם‬ ‫שיכולים‬ ,‫כאלה‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫להיצע‬ ‫מוביל‬ ‫חירות‬ ‫כמו‬ ‫הקריטריונים‬ ‫על‬ ‫המלמדת‬ ‫זאת‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫מהרשימה‬ ‫העולה‬ ‫המרכזית‬ ‫הפוליטית‬ ‫התופעה‬ .‫אקדמי‬ ‫לחירות‬ ‫נוסף‬ .‫כלכלית‬ ‫לחירות‬ ‫בכלל‬ ‫חירות‬ ‫שבין‬ ‫ההדוק‬ ‫הקשר‬ :‫בודקים‬ ‫החירות‬ ‫שמדדי‬ ‫המשמעותיים‬ ‫מע‬ ‫שמקבלת‬ ,‫הכלכלית‬ ‫בספרות‬ ‫נרחב‬ ‫עיסוק‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ,‫בכלל‬ ‫לחירות‬ "‫נרדפת‬ ‫"מילה‬ ‫מעין‬ ‫של‬ ‫מד‬ .‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫או‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫בקריטריונים‬ ‫גם‬ ‫האקדמית‬ ,‫הבא‬ ‫בפרק‬ ‫השוואתי‬ ‫באופן‬ ‫נטפל‬ ‫כאשר‬ ‫מן‬ ‫העולות‬ ‫המסקנות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫בישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫החירות‬ ‫במדד‬ ‫הצגת‬ ‫חמשת‬ ‫מדדי‬ ‫פ‬ ‫בראשית‬ ‫החירות‬ ‫זה‬ ‫רק‬ ‫האקדמית‬ ‫הספרות‬ ‫וסקירת‬ – ‫הפרמטרים‬ ‫לפי‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לבחון‬ ‫נוכל‬ .‫האלה‬ ‫ה‬ ‫המתודולוגיים‬ ‫אתגרים‬ ‫למשל‬ ,‫רבים‬ ‫חוקרים‬ ‫של‬ ‫מעיניהם‬ ‫נעלמו‬ ‫לא‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫בפני‬ ‫שעומדים‬ ( '‫ושות‬ ‫פרוטוס‬ ‫דה‬ ‫של‬ ‫במחקרם‬ 2018 ‫של‬ ‫המדדים‬ ‫בשני‬ ‫שהתמקד‬ ,) Reporters Without Borders ‫ו־‬ Freedom House .‫עיתונות‬ ‫חופש‬ ‫לבחינת‬ ‫שחורגים‬ ‫אקדמיים‬ ‫במחקרים‬ ‫חשובים‬ ‫למקורות‬ ‫הפכו‬ ‫המדדים‬ ‫ולכן‬ ,‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫מנושא‬ ‫אף‬ ,‫הכותבים‬ ‫קובעים‬ , ‫חשיבותם‬ ‫האספקטים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫לנתח‬ ‫מאיתנו‬ ‫דורשת‬ ‫ונזנחים‬ ‫אותם‬ ‫שמגדירים‬ ‫המתודולוגיים‬ ‫אלה‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫בסיסם‬ ‫על‬ ‫נבנים‬ ‫ממצאים‬ ‫כאשר‬ ‫לעיתים‬ ( De Frutos et al. 2018 .) ‫ש‬ ‫להבנה‬ ‫קשור‬ ‫האלה‬ ‫האספקטים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫ש‬ ‫הגם‬ ‫מסוימים‬ ‫במקרים‬ ‫לעסוק‬ ‫נוטים‬ ‫אנו‬ ‫המדד‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫גם‬ ‫עלינו‬ ,‫המדד‬ ‫מודד‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫בבחינה‬ ‫אינו‬ ‫דרך‬ ,‫כך‬ .‫מודד‬ ‫ספציפיים‬ ‫אינדיקטורים‬ ‫בחינת‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫בהם‬ ‫שהוכנסו‬ ‫והשינויים‬ ‫המדדים‬ ‫בתוך‬ ‫לזה‬ ‫שניתן‬ '‫ושות‬ ‫פרוטוס‬ ‫דה‬ ‫מראים‬ , ‫ות‬ ‫לקויות‬
 10. 10. 10 ‫משמעותיות‬ ‫מתודולוגיות‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ , ‫אי‬ ‫דוגמת‬ ‫־‬ ‫של‬ ‫הכללתם‬ ‫מ‬ ‫כחלק‬ ‫עיתונאים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫מנגנונים‬ ‫התבחינים‬ ‫המדדים‬ ‫שבודקים‬ ‫עיתונות‬ ‫לחופש‬ . ‫פרסומים‬ ‫לצד‬ ‫זה‬ ‫במישור‬ , ‫במחקרים‬ ‫על‬ ‫ו‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫על‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫דמוקרטיזציה‬ ‫ה־‬ ‫במדד‬ Freedom House ‫למדוד‬ ‫כדי‬ ‫שונות‬ ‫עוצמות‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ . ‫כאלה‬ ‫במחקרים‬ ,‫אולם‬ ‫גם‬ ‫נחשף‬ ‫הקושי‬ ‫ב‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ,‫למשל‬ .‫המדינה‬ ‫מדע‬ ‫בתחום‬ ‫תאורטיים‬ ‫מושגים‬ ‫של‬ ‫סובייקטיביות‬ ‫או‬ ‫נורמטיביות‬ ‫הגדרות‬ ( ‫דנק‬ ‫של‬ ‫מאמרו‬ ‫הוא‬ ‫כזה‬ ?‫דמוקרטיה‬ 2013 ) ‫א‬ , ‫ש‬ ‫ר‬ ‫את‬ ‫מדגים‬ ‫ה‬ ‫סתירה‬ ‫ה‬ ‫רווחת‬ ‫ש‬ ‫הקונספטואלית‬ ‫הרמה‬ ‫בין‬ ‫המדידה‬ ‫לרמת‬ ‫החירות‬ ‫מדדי‬ ‫בעולם‬ . ‫דנק‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫השימוש‬ ‫תקפות‬ ‫את‬ ‫שתשפר‬ ‫שונה‬ ‫דרך‬ ‫ציע‬ ‫־‬ Freedom House ‫מוש‬ ‫מדידת‬ ‫לצורך‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫כמו‬ ‫גים‬ ( Denk, 2013 ) ,‫טכני‬ ‫באופן‬ . ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫דנק‬ ‫תתי‬ ‫מדד‬ ‫בתוך‬ ‫קטגוריות‬ ‫ה־‬ Freedom House ‫ש‬ ‫שלהן‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫חוסר‬ ‫לאור‬ ‫יוסרו‬ ‫להגדר‬ ‫בהתאם‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫ת‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫שתובא‬ ‫כי‬ ‫וקובע‬ ,‫לגופו‬ ‫כך‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫או‬ ‫לדייק‬ ‫ניתן‬ ‫מדד‬ ‫ה־‬ Freedom House ‫התוצאות‬ ‫תקפות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫העושים‬ ‫מחקרים‬ ‫שמניבים‬ ‫הם‬ ‫שונים‬ ‫מודלים‬ ‫לפי‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫פעילותן‬ ‫את‬ ‫ובודקים‬ . ‫ה‬ ‫מדד‬ ‫־‬ Freedom House ‫של‬ ‫המדידה‬ ‫לעולם‬ ‫הקשורה‬ ‫אחרת‬ ‫לתופעה‬ ‫גם‬ ‫מרכזית‬ ‫כדוגמה‬ ‫משמש‬ ‫והיא‬ ,‫החירות‬ ‫מושג‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫מדידתיים‬ ‫כלים‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫ואידאולוגית‬ ‫פוליטית‬ ‫פרדיגמה‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫פרדיגמה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫ההגמוניה‬ ‫לחיזוק‬ ‫כאלה‬ ‫כלים‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ . ‫הניאו־ליברליזם‬ ‫של‬ ‫עלייתו‬ ‫תיאור‬ ‫דרך‬ ,‫מבחן‬ ‫כמקרה‬ '‫ג‬ ‫של‬ ‫מחקרו‬ ‫אנו‬ ‫נה‬ ( 2014 ) ‫היפותזה‬ ‫מציע‬ , ‫ניאו־ליברלית‬ ‫השפעה‬ ‫לפיה‬ ‫קיימת‬ ‫של‬ ‫המדידה‬ ‫על‬ ‫חופש‬ ‫המידע‬ ‫כמו‬ ‫במדדים‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫־‬ Freedom House ( Giannone, 2014 ) ‫מודלים‬ ‫שלושה‬ ‫מתאר‬ ‫המאמר‬ . ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫עבור‬ ‫טיפוסיים‬ – ‫הליברלי‬ ‫העיתונות‬ ‫של‬ ‫בהפרדה‬ ‫פשטנית‬ ‫דוגל‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫שבהקשר‬ , ( ‫ממשלתית‬ ‫משליטה‬ 510 ) , ‫ה‬ ‫אגל‬ ‫י‬ ‫טא‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫חופש‬ ‫ואת‬ ‫ציבורי‬ ‫מוצר‬ ‫במידע‬ ‫הרואה‬ ‫גישה‬ ‫מבטא‬ ‫זה‬ ‫שבנושא‬ ( ‫משמעותית‬ ‫דמוקרטית‬ ‫כזכות‬ ‫המידע‬ 508 ,) ‫והניאו־ליברלי‬ ‫העיתונות‬ ‫בהפרדת‬ ‫גם‬ ‫דוגל‬ ‫זה‬ ‫שבהקשר‬ , ( "‫התחרותיות‬ ‫"היגיון‬ ‫את‬ ‫מקדם‬ ‫וגם‬ ‫ממשלתית‬ ‫משליטה‬ 510 ‫שבתורו‬ ,) ‫ל‬ ‫יביא‬ ‫את‬ ‫המוליד‬ ‫תקשורתי‬ ‫גיוון‬ ‫שצרכנים‬ ‫ביותר‬ ‫המשובח‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מראה‬ ‫המאמר‬ .)‫(שם‬ ‫לרכוש‬ ‫יכולים‬ ‫בי‬ ‫הקשר‬ ‫שלושת‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫מודלים‬ ‫ה‬ ‫אלה‬ ‫ל‬ ‫בין‬ .‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫ספציפיות‬ ‫תפיסות‬ ,‫כאמור‬ ‫היא‬ ‫ההתמקדות‬ ‫של‬ ‫העיתונות‬ ‫חופש‬ ‫במדד‬ ‫ה־‬ Freedom House ‫וב‬ ‫אילו‬ ‫שאלה‬ ‫הוא‬ ‫אותן‬ ‫הדמוקרטיות‬ ‫התפיסות‬ ‫על‬ ‫מלמדים‬ ‫המודל‬ ‫של‬ ‫אינדיקטורים‬ .‫משקף‬ ‫ג'אנו‬ ‫של‬ ‫מסקנתו‬ ,‫תמציתי‬ ‫באופן‬ ‫נה‬ ‫ש‬ ‫היא‬ ‫חופש‬ ‫מדד‬ ‫במסגרת‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שנעשה‬ ‫האינדיקטורים‬ ‫של‬ ‫העיתונות‬ ‫ה־‬ Freedom House ‫מ‬ ‫בטאים‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לתפקידם‬ ‫בהקשר‬ ‫לפחות‬ ,‫הניאו־ליברלי‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫של‬ ‫כקנה‬ ‫זה‬ ‫במדד‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫אכן‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫מעלות‬ ‫אלה‬ ‫תוצאות‬ .‫התקשורת‬ ‫במערכת‬ ‫השוק‬ ‫מי‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לבדיקת‬ ‫הקשורות‬ ‫לשאלות‬ ‫מדויק‬ ‫דה‬ ‫חירויות‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫סוגים‬ ‫לבדיקת‬ ‫גם‬ ‫לכך‬ ‫וכהמשך‬ , .
 11. 11. 11 ‫השאלה‬ ‫נשאלת‬ ,‫לכך‬ ‫ישיר‬ ‫כהמשך‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫מדדים‬ ‫שני‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ ‫כמו‬ ‫תופעות‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫או‬ ,‫חירות‬ ‫התוצאות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫מולידים‬ . ‫הי‬ ‫השאלה‬ ‫נה‬ ‫בהם‬ ‫רבים‬ ‫מצבים‬ ‫שקיימים‬ ‫משום‬ ‫טבעית‬ ‫תוצאות‬ ‫כשונות‬ ‫מתגלות‬ ‫אמפיריות‬ ,‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫כתלות‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫או‬ ‫החירות‬ ‫עשיית‬ ‫לטובת‬ ‫שנבחר‬ ‫הדמוקרטיה‬ ,‫המחקר‬ ‫מצב‬ .‫בנושא‬ ‫השוואתיים‬ ‫למחקרים‬ ‫ובעייתי‬ ‫מדאיג‬ ‫הוגס‬ ‫של‬ ‫מחקרו‬ ,‫לדוגמה‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ( ‫ם‬ 2013 ‫אשר‬ ) ‫את‬ ‫בודק‬ ‫מדדי‬ ‫ה‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫של‬ ‫ה־‬ Freedom House ‫וה־‬ Polity IV , ‫א‬ ‫את‬ ‫מסבירים‬ ‫הם‬ ‫וכיצד‬ ‫המציאות‬ ‫ותה‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫הפוליטית‬ ( Högström, 2013 ) ‫תוצאות‬ . ‫המחקר‬ ‫את‬ ‫מדרגים‬ ‫המדדים‬ ‫שני‬ ‫כי‬ ‫מראות‬ ‫החירות‬ ‫ו‬ ‫את‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫מזו‬ ‫זו‬ ‫שונות‬ ‫ברמות‬ . ,‫לבסוף‬ ‫ישנה‬ ‫ה‬ ‫טענה‬ ‫כי‬ ‫קיימת‬ ‫שורשית‬ ‫הטיה‬ ‫מדדי‬ ‫של‬ ‫בתוצאות‬ ‫ו‬ ‫חירות‬ ‫פוליטיים‬ ‫כוחות‬ ‫של‬ ‫מהשפעות‬ ‫הנובעת‬ ,‫דמוקרטיה‬ ‫חזקים‬ ‫ומפרסמי‬ ‫יוצרי‬ ‫על‬ ( ‫שטיינר‬ ,‫למשל‬ .‫החירות‬ ‫מדדי‬ 2016 ‫את‬ ‫חוקר‬ ) ‫במדד‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫דירוגים‬ ‫מקבלות‬ ‫מדינות‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫ה‬ ‫־‬ Freedom House , ‫מאחר‬ ‫ארה"ב‬ ‫עם‬ ‫חזקים‬ ‫פוליטיים‬ ‫קשרים‬ ‫להן‬ ‫שיש‬ ( Steiner, 2016 ) . ‫ב‬ ‫דרך‬ ‫דיקה‬ ‫סיסטמתית‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫מדד‬ ‫לבין‬ ‫שונים‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫של‬ ‫ה־‬ Freedom House , ‫וה‬ ‫השאלה‬ ‫אחר‬ ‫תחקות‬ ‫האם‬ ‫מסוימות‬ ‫למדינות‬ ‫שיש‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שבודקים‬ ‫משתנים‬ ‫באמצעות‬ ‫להסבירם‬ ‫ניתן‬ ‫ארה"ב‬ ‫עם‬ ‫תפיסתה‬ ‫לבין‬ ‫למעצמה‬ ‫מסוימת‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫הדיפלומטית‬ ‫קרבתה‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫לזהות‬ ‫מבקש‬ ‫שטיינר‬ , ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫כדמוקרטית‬ . ‫ש‬ ‫היא‬ ‫המאמר‬ ‫מסקנת‬ ‫שלפני‬ ‫התקופה‬ ‫נבחנה‬ ‫כאשר‬ 1988 ‫חזקה‬ ‫הוכחה‬ ‫התקבלה‬ , ‫של‬ ‫בדירוגים‬ ‫משמעותית‬ ‫הטיה‬ ‫קיימת‬ ‫כי‬ ‫ומתמשכת‬ ‫ה־‬ Freedom House ‫אולם‬ , ‫התקופה‬ ‫נבחנה‬ ‫כאשר‬ ‫שלאחר‬ 1989 , ,‫ברה"מ‬ ‫של‬ ‫קריסתה‬ ‫שנת‬ ‫על‬ ‫מצביעות‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ,‫קבועה‬ ‫פחות‬ ‫הטיה‬ ‫על‬ ‫מראות‬ ‫התוצאות‬ ‫ל‬ ‫פוטנציאל‬ ‫של‬ ‫בדירוגים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫הטיה‬ ‫הארגון‬ .
 12. 12. 12 ‫פרק‬ 3 : ‫סיכום‬ – ‫לדון‬ ‫לארגון‬ ‫מומלץ‬ ‫ושבהן‬ ‫מהסקירה‬ ‫שעולות‬ ‫המרכזיות‬ ‫הנקודות‬ .‫הישראלי‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫לבין‬ ‫המדדים‬ ‫והצגת‬ ‫הספרות‬ ‫סקירת‬ ‫עיקרי‬ ‫בין‬ ‫השוואתי‬ ‫סיכום‬ ‫נקיים‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫ו‬ ‫החוזקות‬ ‫את‬ ‫ולחדד‬ ‫לרכז‬ ‫היא‬ ‫הסיכום‬ ‫של‬ ‫תכליתו‬ ‫את‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫החולשות‬ , ‫שעולות‬ ‫כפי‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫העבודה‬ ‫במהלך‬ ‫שנסקרו‬ ‫האחרים‬ ‫המדדים‬ , ‫משנה‬ ‫יעדי‬ ‫שני‬ ‫להשיג‬ ‫ובכך‬ – ‫לה‬ ,‫הראשון‬ ‫ניח‬ ‫סדור‬ ‫באופן‬ ‫עצמו‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫מצוות‬ ‫שקיבלנו‬ ‫הרישומים‬ ‫את‬ ‫וקוהרנטי‬ ‫התהליך‬ ‫לאורך‬ ‫רשמים‬ ‫להציע‬ ‫הוא‬ ‫והשני‬ , ‫חדשים‬ .‫זה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הס‬ ‫של‬ ‫הכתיבה‬ ‫רציונל‬ ‫ש‬ ‫לחלוקה‬ ‫ישיר‬ ‫המשך‬ ‫יהווה‬ ‫יכום‬ ‫נעשתה‬ ‫קרי‬ ,‫הקודם‬ ‫בפרק‬ ‫לפי‬ ‫מישור‬ ‫נורמטיבי‬ ‫ומישור‬ ‫ההשוואתי‬ ‫הדיון‬ .‫טכני‬ ‫יתרכז‬ ‫חירות‬ ‫מדדי‬ ‫בשני‬ ‫נבחרים‬ ‫הסקירה‬ ‫מן‬ – ‫מדד‬ ‫של‬ ‫החירות‬ FreedomWorks ‫ו‬ ‫של‬ The Nanny State Index ,‫ביותר‬ ‫הקרוב‬ ‫הוא‬ ‫שהראשון‬ ‫ההבנה‬ ‫מתוך‬ , ,‫נורמטיבית‬ ‫והן‬ ‫טכנית‬ ‫הן‬ ‫הישראלי‬ ‫למדד‬ ‫בעוד‬ , ‫ש‬ ‫הרחוק‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫והשונה‬ ‫ב‬ ‫המדדים‬ ‫חמשת‬ ‫מבין‬ ‫יותר‬ .‫בעבודה‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫שהוצגו‬ ‫גם‬ ‫בתוכה‬ ‫תכיל‬ ‫ההשוואה‬ ‫הצעה‬ ‫ל‬ ‫תמורות‬ , ‫לתנועה‬ ‫יועילו‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫שאנו‬ ‫החדשה‬ ‫הליברלית‬ .‫חירות‬ ‫מודדת‬ ‫היא‬ ‫בו‬ ‫ולאופן‬ ‫של‬ ‫הזיהוי‬ ,‫עצמו‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫צוות‬ ‫ולהגדרת‬ ,‫הנורמטיבי‬ ‫במישור‬ ‫הוא‬ ‫החירות‬ ‫מושג‬ ‫את‬ ‫המדד‬ ‫קלאסי‬ ‫ליברלי‬ – ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ,‫לחיים‬ ‫האדם‬ ‫זכות‬ ‫הן‬ ‫שבהן‬ ‫שהבסיסיות‬ ,‫טבעיות‬ ‫זכויות‬ ‫הבודק‬ ‫מדד‬ ,‫כלומר‬ ‫הפעולה‬ ‫מניעת‬ ‫אי‬ ,‫אחר‬ ‫באדם‬ ‫פוגעת‬ ‫לא‬ ‫כלשהי‬ ‫פעולה‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ,‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫לגישת‬ .‫התנועה‬ ‫וחופש‬ ‫בגלל‬ ‫פרנסתו‬ ‫שנפגעה‬ ‫מרגיש‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ .‫חירות‬ ‫קיום‬ ‫פירושה‬ ‫בחירות‬ ‫בפגיעה‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ,‫למשל‬ ,‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫שונה‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ,‫זה‬ ‫במובן‬ .‫החדש‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬ ‫לפעול‬ ‫הנפגע‬ ‫של‬ ‫זכותו‬ ‫שמורה‬ ‫שעדיין‬ ‫מפני‬ ‫הבטחת‬ ‫כי‬ ‫לדוגמה‬ ‫לקבוע‬ ‫שעשויים‬ ,‫מרקסיסטית‬ ‫או‬ ‫סוציאליסטית‬ ‫אידאולוגית‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלי‬ ‫ממדדים‬ ‫חירות‬ ‫פירושה‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫דיור‬ , .‫האדם‬ ‫של‬ ‫יסוד‬ ‫בזכות‬ ‫פגיעה‬ ‫פירושה‬ ‫זאת‬ ‫בהבטחה‬ ‫עמידה‬ ‫ואי‬ ‫ה‬ ‫מדד‬ ,‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫להיגיון‬ ‫בדומה‬ ‫־‬ FreedomWorks ‫על‬ ‫שלו‬ ‫החירות‬ ‫הגדרת‬ ‫את‬ ‫מבסס‬ :‫מרכזיים‬ ‫עקרונות‬ ‫חמישה‬ ‫אישית‬ ‫חירות‬ ,‫חופשיים‬ ‫שווקים‬ ,‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫מיסים‬ ,‫יותר‬ ‫קטנה‬ ‫ממשלה‬ ‫מדד‬ ‫גם‬ .‫החוק‬ ‫ושלטון‬ The Nanny State Index ‫כלכליות‬ ‫סוגיות‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ , ‫פטרנליזם‬ ‫רעיון‬ ‫הוא‬ ‫שעיקרן‬ ‫הצרכנות‬ ‫לשוק‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫המדינה‬ – ‫כלומר‬ ‫או‬ ‫מיסוי‬ ‫דרך‬ ‫מחירים‬ ‫לעליית‬ ‫גרימה‬ , ‫דרך‬ ,‫מונופולית‬ ‫קמעונאות‬ ‫שלהם‬ ‫הבחירה‬ ‫ביכולת‬ ‫והפחתה‬ ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫סטיגמטיזציה‬ ‫בקנה‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫כלשהו‬ ‫שמוצר‬ ‫עמדה‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ ‫המדינה‬ ‫ערכי‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫האינטרסים‬ . ‫נקשרים‬ ‫שרובם‬ ‫בעקרונות‬ ‫המדדים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫התרכזותם‬ " ‫לכנות‬ ‫שאפשר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫מרמזת‬ ‫הכלכלה‬ ‫בנושא‬ ‫גוף‬ ‫דיכוטומיית‬ ‫־‬ ‫או‬ ‫המחקר‬ ‫מכוני‬ ‫הם‬ "‫"הגוף‬ ‫שוחרי‬ ."‫נפש‬ ‫כלכלית‬ ‫חירות‬ ‫שמתעדפים‬ ‫הארגונים‬ , ‫ה"נפ‬ ‫ומקדמי‬ ‫כמו‬ ,‫יותר‬ ‫מופשטות‬ ‫חירויות‬ ‫המתעדפים‬ ‫אלה‬ ‫הם‬ "‫ש‬
 13. 13. 13 ‫חופש‬ ‫או‬ ‫הביטוי‬ ‫חופש‬ ‫למשל‬ ‫ה‬ ‫אנ‬ .‫תנועה‬ ‫ו‬ ‫מארג‬ ‫שבתוך‬ ‫היא‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫שחוזקתו‬ ‫אפוא‬ ‫סבורים‬ ‫ו‬ ‫מחומר‬ ‫כמורכבות‬ ‫טבעיות‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫להכללתן‬ ‫הוליסטית‬ ‫גישה‬ ‫מציע‬ ‫הוא‬ ,‫חירות‬ ‫להבנת‬ ‫והנפש‬ ‫הגוף‬ ‫מ‬ ‫רוח‬ ‫יחדיו‬ , ‫בי‬ ‫בדירוגיו‬ ‫איזון‬ ‫ויוצר‬ .‫מופשטים‬ ‫אלמנטים‬ ‫לבין‬ ‫חומריים‬ ‫אלמנטים‬ ‫ן‬ ‫עשויה‬ ‫שאכן‬ ,‫ההוליסטית‬ ‫גישתו‬ ‫בעצם‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫שחוזקתו‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫בדירוגיו‬ ‫עניין‬ ‫לגילוי‬ ‫או‬ ‫הארגון‬ ‫ערכי‬ ‫עם‬ ‫להזדהות‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫קהל‬ ‫להביא‬ ‫וחוזק‬ ‫כיתרון‬ ‫נתפסת‬ ‫וכך‬ , ‫ה‬ ‫מחולשותיו‬ ‫אחת‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫עיקריות‬ . ‫החירות‬ ‫מושג‬ ‫של‬ ‫הנורמטיבית‬ ‫ההבנה‬ ‫בתוך‬ ‫לכלול‬ ‫השאיפה‬ ‫הדיון‬ ‫קצוות‬ ‫שני‬ ‫את‬ – ‫והחומר‬ ‫הרוח‬ – ‫מרכזית‬ ‫דוגמה‬ .‫חירות‬ ‫של‬ ‫להבנה‬ ‫אחיד‬ ‫רציונל‬ ‫בגיבוש‬ ‫קשיים‬ ‫מזמנת‬ ‫מכך‬ ‫שנובעת‬ ‫שאפשר‬ ,‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫שאינם‬ ‫אלה‬ ‫לבין‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫בין‬ ‫המדד‬ ‫שמקיים‬ ‫ההבחנה‬ ‫היא‬ ‫נפיצות‬ ‫בשאלות‬ ‫עיסוק‬ ‫על‬ ‫לוויתור‬ ‫מובילה‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫מדי‬ ‫רחבה‬ ‫שהגדרה‬ ‫הדיכוטומיה‬ ‫מצדי‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ . ‫להכני‬ ‫מבקש‬ ‫שהמדד‬ ‫בהינתן‬ ‫אי‬ ,‫תנועה‬ ‫או‬ ‫ביטוי‬ ‫חופש‬ ‫של‬ ‫זכויות‬ ‫וגם‬ ‫כלכליות‬ ‫זכויות‬ ‫גם‬ ‫מטרייתו‬ ‫תחת‬ ‫ס‬ .‫עצמם‬ ‫הדירוגים‬ ‫מתקפות‬ ,‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫כמעט‬ ,‫גורעת‬ ‫המדד‬ ‫בחישובי‬ ‫הארץ‬ ‫מיושבי‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫הכללתם‬ ‫לצוות‬ ‫מציעים‬ ‫היינו‬ ‫ולכן‬ ,‫סתירה‬ ‫המגלמות‬ ‫תוצאות‬ ‫להוליד‬ ‫עלול‬ ‫כאן‬ ‫המוצג‬ ‫התפיסתי‬ ‫שהקושי‬ ‫לשער‬ ‫ניתן‬ ‫המדד‬ ‫הקבוצות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ‫על‬ ‫החלטתו‬ ‫את‬ ‫לשקול‬ , ‫חירות‬ ‫של‬ ‫מדי‬ ‫הרחבה‬ ‫ההגדרה‬ ‫את‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫ליישום‬ ‫קשה‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫יותר‬ ‫מאוזנת‬ ‫שהינה‬ .‫ותקף‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫הפרטית‬ ‫החקיקה‬ ‫הצעות‬ ‫במדידת‬ ‫עסק‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ,‫הטכני‬ ‫במישור‬ ‫את‬ ‫שמשקפות‬ ‫פרטיות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫מגבשים‬ ‫הנבחרים‬ .‫ישראל‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫וכל‬ ,‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫שהיו‬ ‫הנושאים‬ ‫מ‬ ‫חיובי‬ ‫לציון‬ ‫זוכה‬ ,‫המדד‬ ‫הגדרת‬ ‫לפי‬ ,‫בהם‬ ‫פוגעת‬ ‫או‬ ‫חופשי‬ ‫ולשוק‬ ‫הפרט‬ ‫לחירות‬ ‫שתורמת‬ ‫־‬ 1 ‫עד‬ 3 ‫שלילי‬ ‫או‬ ‫מ‬ ‫־‬ ( 1 - ( ‫עד‬ ) 3 - ‫שחתום‬ ‫שמי‬ ‫כך‬ ,‫בה‬ ‫התומכים‬ ‫למצטרפים‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫יוזם‬ ‫בין‬ ‫הפרדה‬ ‫מציג‬ ‫המדד‬ .‫בהתאמה‬ ,) ‫היוזם‬ ‫הוא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫בראש‬ , ‫ומ‬ ‫להוסיף‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫צוות‬ ‫בקרב‬ ‫הוחלט‬ ‫אף‬ ‫לאחרונה‬ .‫כפול‬ ‫ציון‬ ‫קבל‬ ‫חברי‬ ‫לדירוג‬ ‫ה‬ ‫או‬ ‫משרדיהם‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ,‫השרים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כנסת‬ ‫לפי‬ .‫ממשלתיות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫המספרי‬ ‫ההיגיון‬ ‫הישראלי‬ ‫החירות‬ ‫מדד‬ ‫של‬ ‫הדירוגים‬ ‫מאחורי‬ ‫שעומד‬ , ‫לעיל‬ ‫מוצגים‬ ‫ושעיקריו‬ , ‫בעינ‬ ‫מייצג‬ ‫י‬ ‫מרכזית‬ ‫חוזקה‬ ‫נו‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫במדד‬ ‫שסקרנו‬ ‫אחרים‬ ‫מדדים‬ , ‫אל‬ ‫ובעיקר‬ ‫מול‬ ‫ה‬ ‫מדד‬ ‫־‬ FreedomWorks ‫האמריקני‬ ‫שהמדד‬ ‫בעוד‬ . ‫של‬ ‫פשטנית‬ ‫בשיטה‬ ‫האמריקני‬ ‫הציבור‬ ‫נבחרי‬ ‫את‬ ‫מדרג‬ " ‫בעד‬ " ‫ו‬ " ‫נגד‬ " ‫ו‬ ‫בירוק‬ ‫ויזואלית‬ ‫הנצבעים‬ , ‫ב‬ ,‫אדום‬ ‫מתוחכמת‬ ‫גישה‬ ‫מציע‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫יותר‬ , ‫שבתורה‬ ‫י‬ ‫מתקדמים‬ ‫רעיונות‬ ‫להוליד‬ ‫כולה‬ ‫ואינפורמטיביים‬ ‫יו‬ ‫דוגמת‬ ,‫תר‬ .‫השרים‬ ‫דירוג‬ ‫הישראלית‬ ‫הממשל‬ ‫שיטת‬ ‫מתוך‬ ‫נובע‬ ‫אמנם‬ ‫המדד‬ ‫שבחר‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫דירוג‬ ‫אופן‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫נכון‬ ‫ו‬ ‫מתוך‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ,‫במדינה‬ ‫הנהוגה‬ ‫הפוליטית‬ ‫התרבות‬ ‫גם‬ ‫באמתחתו‬ ‫חולשה‬ , ‫סקירת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫שנחשפת‬ .‫השני‬ ‫בפרק‬ ‫הספרות‬ ‫של‬ ‫בדירוגיו‬ ‫הבולטים‬ ‫האלמנטים‬ ‫אחד‬ ‫ה‬ ‫מדד‬ ‫־‬ FreedomWorks ‫שהוא‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫ו‬ ‫סנאטורים‬ ‫של‬ ‫הצבעותיהם‬ ‫את‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫מנגיש‬ ‫של‬ ,‫כהונתם‬ ‫לאורך‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫הנבחרים‬ ‫בבית‬ ‫נציגים‬
 14. 14. 14 ‫הצעות‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫בשאלות‬ ‫נבחרם‬ ‫הצביע‬ ‫כיצד‬ ‫ולבדוק‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫באתר‬ ‫לבקר‬ ‫יכולים‬ ‫האמריקנים‬ ‫שהאזרחים‬ ‫כך‬ ,‫דומה‬ ‫באופן‬ .‫בתקשורת‬ ‫שהופיעו‬ ‫ספציפיות‬ ‫חוק‬ The Nanny State Index ‫במדידה‬ ‫התייחסותו‬ ‫כי‬ ‫מדגיש‬ .‫נשקלות‬ ‫חוק‬ ‫להצעות‬ ‫ולא‬ ‫שהתקבלו‬ ‫לחוקים‬ ‫רק‬ ‫הינה‬ ‫כי‬ ‫שברור‬ ‫הגם‬ ‫שלא‬ ‫הישראלי‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫ההחלטה‬ ‫או‬ ‫התמיכה‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫את‬ ‫מסוימת‬ ‫חוק‬ ‫להצעת‬ ‫ההתנגדות‬ , ‫עצמן‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ , ‫ממושג‬ ‫נגזרת‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ ,‫אומר‬ ‫הווה‬ ,‫הקואליציונית‬ ‫המשמעת‬ ‫המקודמים‬ ‫בחוקים‬ ‫לתמוך‬ ‫מחויב‬ ‫הקואליציה‬ ‫על‬ ‫הנמנה‬ ‫ה‬ ‫שמדד‬ ‫מרכזיים‬ ‫אלמנטים‬ ‫שני‬ ‫מחסירה‬ ‫היא‬ ,‫וההיפך‬ ‫ידה‬ ‫על‬ ‫־‬ FreedomWorks ‫כולל‬ . ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫בקונגרס‬ ‫נציגים‬ ‫של‬ ‫חופשית‬ ‫ליוזמה‬ ‫בדומה‬ ,‫כנסת‬ ‫לחברי‬ ‫חופשית‬ ‫יוזמה‬ ‫שמורה‬ ‫עדיין‬ ‫ישראל‬ ‫שבכנסת‬ ,‫למשל‬ ,‫האופוזיציה‬ ‫חברי‬ .‫האמריקני‬ ‫כלל‬ ‫למשמעת‬ ‫פחות‬ ‫הרבה‬ ‫מחויבים‬ ‫חברי‬ ‫כמו‬ ‫אופוזיציונית‬ ‫הכללת‬ ‫שאי‬ ‫היא‬ ‫הדבר‬ ‫משמעות‬ .‫הקואליציה‬ ‫ן‬ ‫של‬ ‫חשובות‬ ‫מפעילויות‬ ‫להתעלמות‬ ‫להביא‬ ‫עלולה‬ ‫הצבעות‬ ‫של‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫מקדמות‬ ‫שכן‬ ‫שאפשר‬ ,‫בפועל‬ ‫להצבעות‬ ‫המתורגמות‬ ,‫מהאופוזיציה‬ ‫עצמאיים‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫בעקרונ‬ ‫פוגעות‬ ‫לחילופין‬ ‫(או‬ ‫חירות‬ ‫של‬ ‫ות‬ , ‫הוא‬ ,‫האחרים‬ ‫המדדים‬ ‫בשני‬ ‫שבולט‬ ,‫השני‬ .)‫במדד‬ ‫נקלטות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫ל‬ ‫פופוליזם‬ ‫שבין‬ ‫ההבחנה‬ ‫יכולת‬ ‫בין‬ ‫בפועל‬ ‫מדיניות‬ – ‫או‬ ,‫כנסת‬ ‫לחבר‬ ‫ל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫קל‬ ,‫בכלל‬ ‫פרלמנט‬ ‫נציג‬ ‫לו‬ ‫יהיה‬ ‫אולם‬ ,"‫לחירות‬ ‫ביותר‬ ‫"המזיקה‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ,"‫בחירות‬ ‫ביותר‬ ‫"הדוגלת‬ ‫שתהא‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫להגיש‬ ‫קש‬ ‫בה‬ ‫קונקרטית‬ ‫פוליטית‬ ‫תמיכה‬ ‫לגייס‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ה‬ , ‫בהבחנה‬ ‫הגלום‬ ‫הרעיון‬ .‫בפועל‬ ‫להצבעות‬ ‫המתורגמת‬ ‫יותר‬ ‫אקטיבי‬ ‫מעשה‬ ‫כך‬ ‫בעצם‬ ‫עושים‬ ,‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫נגד‬ ‫או‬ ‫בעד‬ ‫שמצביעים‬ ‫פרלמנט‬ ‫נציגי‬ ,‫שאדרבא‬ ‫הוא‬ ‫זאת‬ ‫למען‬ ‫בש‬ ‫למציאות‬ ‫יותר‬ ‫קרובה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מדידה‬ ‫ולכן‬ ,‫בו‬ ‫פגיעה‬ ‫עבור‬ ‫או‬ ‫החירות‬ ‫רעיון‬ .‫טח‬ ,‫החירות‬ ‫מושג‬ ‫להבנת‬ ‫בה‬ ‫דוגל‬ ‫שהוא‬ ‫הרחבה‬ ‫במניפה‬ ‫להביט‬ ‫ימשיך‬ ‫שהמדד‬ ‫היא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫הצעתנו‬ ‫תחתיו‬ ‫המכיל‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כזאת‬ ‫רחבה‬ ‫תפיסה‬ .‫העיקריות‬ ‫מחוזקותיו‬ ‫כאחת‬ ,‫הרוח‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ‫החומר‬ ‫עולם‬ ‫לקהלים‬ ‫החירות‬ ‫מושג‬ ‫את‬ ‫להנגיש‬ ‫יכולה‬ ‫יותר‬ ‫מגוונים‬ ‫הפילוסופי‬ ‫בדיון‬ ‫להתעניין‬ ‫אותם‬ ‫ולהביא‬ , ‫על‬ ‫אודותיו‬ , ‫טומן‬ ‫זה‬ ‫ממן‬ ‫רחבה‬ ‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫שהחלטה‬ ‫למחיר‬ ‫ער‬ ‫להיות‬ ‫עליו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫כן‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אם‬ ‫בחובו‬ – ‫חשובות‬ ‫בשאלות‬ ‫מעיסוק‬ ‫הימנעות‬ ,‫אלה‬ ‫מעולמות‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫הקשורות‬ ‫לתקפות‬ ‫להוביל‬ ‫שעלולה‬ .‫דירוגיו‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫חלשה‬ ‫שיש‬ ‫קשות‬ ‫שאלות‬ ‫ויותר‬ ‫שאלות‬ ‫יותר‬ ‫מזמנת‬ ‫יותר‬ ‫רחבה‬ ‫שתפיסה‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ .‫בהן‬ ‫להכריע‬ ‫מפה‬ ‫לייצר‬ ‫שיכול‬ ‫כזה‬ ,‫ומקורי‬ ‫מתוחכם‬ ‫חישוב‬ ‫באופן‬ ‫נוהג‬ ‫הדירוג‬ ‫כי‬ ‫מצאנו‬ ,‫הטכני‬ ‫בפן‬ ‫הפרלמנטרית‬ ‫העשייה‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫בפן‬ ‫מתמקדים‬ ‫חישוביו‬ ‫בעת‬ ‫בה‬ ‫אולם‬ .‫יותר‬ ‫ועשירה‬ ‫אינפורמטיבית‬ – ‫הצעות‬ ‫וכז‬ ,‫חוק‬ ‫נאמנה‬ ‫משקף‬ ‫כי‬ ‫בטוחים‬ ‫שאיננו‬ ‫ה‬ ‫אקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫לתמוך‬ ‫נכונות‬ ‫או‬ ‫בחירות‬ ‫ל‬ ‫חת‬ ‫ו‬ .‫תחתיה‬ ‫ר‬
 15. 15. 15 ‫ביבליוגרפית‬ ‫רשימה‬ 2020 Index of Economic Freedom – The Heritage Foundation. https://www.heritage.org/index/?version=317 [accessed: May 20, 2020]. De Frutos, Ruth, and Diego Giannone. “Methodological Changes and Challenges in the Measurement of Freedom of Information. An Analysis of the Reporters Without Borders and Freedom House Indexes.” Comunicação e Sociedade 33 (2018): 291-309. https://doi.org/10.17231/comsoc.33(2018).2918. Denk, Thomas. “How to Measure Polyarchy with Freedom House: A Proposal for Revision.” Quality & Quantity 47 (2013): 3457–3471. https://doiorg.rproxy.tau.ac.il/10.1007/ s11135-012-9732-1. Economic Freedom of the World: 2019 Annual Report – The Fraser Institute. https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2019-annual- report [accessed: June 7, 2020]. Freedom in the 50 States – CATO Institute. https://www.freedominthe50states.org/ [accessed: May 20, 2020]. FreedomWorks. https://www.freedomworks.org/ [accessed: May 20, 2020]. Giannone, Diego. “The Political and Ideological Dimension of the Measurement of Freedom of Information. Assessing the Interplay between Neoliberalism and the Freedom of the Press Index.” International Communication Gazette 76, no. 6 (2014): 505–527. https://doi.org/10.1177/1748048514538927. Grimm, Jannis, and Ilyas Saliba. “Free Research in Fearful Times: Conceptualizing an Index to Monitor Academic Freedom.” Interdisciplinary Political Science 3, no. 1 (2017): 41- 75. https://doi.org/10.1285/i20398573v3n1p41. Hall, Joshua C., Boris Nikolaev, John M. Pulito, and Benjamin J. VanMetre. "The Effect of Personal and Economic Freedom on Entrepreneurial Activity: Evidence from a New State Level Freedom Index." American Journal of Entrepreneurship 6, no. 1 (2013): 88- 103. Högström, John. “Does the Choice of Democracy Measure Matter? Comparisons between the Two Leading Democracy Indices, Freedom House and Polity IV.” Government and Opposition 48, no. 2 (2013): 201–221. https://doi.org/10.1017/gov.2012.10. Karabegovic, Amela, Dexter Samida, Chris M. Schlegel, and Fred McMahon. “North American Economic Freedom: An Index of 10 Canadian Provinces and 50 US States.” European Journal of Political Economy 19, no. 3 (2003): 431-452. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(03)00008-9. Pearson, Mark. "Behind the Rankings of Pacific Nations in the 2011-12 World Press Freedom Index." Pacific Journalism Review 18, no. 1 (2012): 171-178. https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=377959431206339;res=IELNZ
 16. 16. 16 Puddington, Arch. “A Conversation with Arch Puddington, Vice President for Research at Freedom House.” SAIS Review of International Affairs 34, no. 1 (2014): 35-39. doi:10.1353/sais.2014.0016. Stansel, Dean B. "An Economic Freedom Index for U.S. Metropolitan Areas." Journal of Regional Analysis & Policy 43, no. 1 (2013): 3-20. https://search-proquest-com. rproxy.tau.ac.il/docview/1429687595?accountid=14765. Steiner, Nils. “Comparing Freedom House Democracy Scores to Alternative Indices and Testingfor Political Bias: Are US Allies Rated as More Democratic by Freedom House?” Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 18, no. 4 (2016): 329-349. https://doi.org/10.1080/13876988.2013.877676. The Nanny State Index (NSI) 2019. http://nannystateindex.org/ [accessed: May 20, 2020].

×