Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8621 המכון ללימודים אסטרטגיים חוק הגנת הדייר 1999

106 views

Published on

נייר חקר בנושא ההתפתחות וההשלכות של חוק הגנת הדייר בישראל

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8621 המכון ללימודים אסטרטגיים חוק הגנת הדייר 1999

 1. 1. ‫מדיניות‬ ‫מחקרי‬ ‫מס‬'39‫אפריל‬1999 ‫בישראל‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫מנירב‬ ‫אהוד‬ ‫מבוא‬ ‫המפותחים‬ ‫המערב‬ ‫למשקי‬ ‫ביחס‬ ‫גבוהה‬ ‫ממשלתית‬ ‫מהתערבות‬ ‫סובל‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬.‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫השפעת‬‫המשק‬ ‫המסים‬ ‫גביית‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫המדינה‬ ‫תקציב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במשק‬ ‫ישירה‬ ‫בהתערבות‬ ‫מסתיימת‬ ‫אינה‬,‫ההעברה‬ ‫ותשלומי‬ ‫ציבורית‬ ‫צריכה‬. ‫בתקציב‬ ‫ביטוי‬ ‫מקבלים‬ ‫שאינם‬ ‫ותקנות‬ ‫חוקים‬ ‫דרך‬ ‫המשק‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫גם‬ ‫הממשלה‬,‫הכלכלי‬ ‫חופש‬ ‫את‬ ‫ומגבילים‬.‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫מ‬ ‫התערבות‬ ‫של‬ ‫קיצונית‬ ‫דוגמה‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הדייר‬‫כזו‬ ‫משלתית‬.‫זה‬ ‫במחקר‬ ‫שיוכח‬ ‫כפי‬,‫בסקטור‬ ‫פגעה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫בישראל‬ ‫הפרטי‬,‫עסק‬ ‫ובתי‬ ‫דירות‬ ‫שהשכירו‬ ‫הנכסים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫לעשוק‬ ‫והתירה‬.‫כ‬ ‫מזה‬ ‫נמשך‬ ‫זה‬ ‫מצב‬70-‫שנה‬,‫תקופת‬ ‫מאז‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬,‫כאחד‬ ‫ומהשמאל‬ ‫מהימין‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫כל‬ ‫ובחסות‬,‫שיטתי‬ ‫ובאופן‬ ‫יום‬ ‫לאור‬. ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬‫את‬ ‫השוכרים‬ ‫דיירים‬ ‫לבין‬ ‫נכסים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫כלכלים‬ ‫יחסים‬ ‫של‬ ‫ממשלתית‬ ‫כפייה‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנכסים‬.‫עיקריות‬ ‫זכויות‬ ‫לשלוש‬ ‫זוכים‬ ‫החוק‬ ‫להגנת‬ ‫הזכאים‬ ‫הדיירים‬:‫ראשית‬,‫תחת‬ ‫הנמצא‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫משלם‬ ‫המוגן‬ ‫הדייר‬ ‫ממשלתי‬ ‫פיקוח‬,‫בין‬ ‫ונע‬ ‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫שיעורו‬ ‫כאשר‬10%‫ל‬-20%‫השוק‬ ‫ממחיר‬.‫שנית‬,‫מוגבלת‬ ‫שאינה‬ ‫הגנה‬ ‫מקבל‬ ‫הדייר‬ ‫פינוי‬ ‫מפני‬ ‫בזמן‬,‫השכירות‬ ‫חוזה‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬.‫שלישית‬,‫אחרים‬ ‫לדיירים‬ ‫זכאותו‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫זכאי‬ ‫המוגן‬ ‫הדייר‬,‫ולקבל‬ ‫אליו‬ ‫מועברת‬ ‫שהזכאות‬ ‫מהדייר‬ ‫משמעותי‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫בתמורה‬. ‫האחרון‬ ‫הממשלתי‬ ‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫בשנים‬ ‫שנערך‬1992-1993,‫כ‬38,000-‫דירות‬‫ועסקים‬,‫ב‬ ‫הממוקמים‬6,500- ‫עורך‬‫מדיניות‬ ‫מחקרי‬: ‫רבושקה‬ ‫אלוין‬,‫כלכלית‬ ‫למדיניות‬ ‫החטיבה‬ ‫וראש‬ ‫בכיר‬ ‫עמית‬,‫בכיר‬ ‫ועמית‬,‫הובר‬ ‫מכון‬,‫סטנפורד‬ ‫אוניברסיטת‬,‫סטנפורד‬,‫קליפורניה‬,94305,‫טל‬(650)725-5674 ‫עורך‬‫משנה‬:‫לסטר‬ ‫יוסי‬,‫עמית‬‫מתקד‬ ‫ופוליטיים‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫ללימודים‬ ‫המכון‬‫מים‬
 2. 2. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬2 ‫מבנים‬1 ‫זה‬ ‫היקף‬ ‫מתוך‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫נכללו‬,‫כ‬23,000-‫למגורים‬ ‫מיועדות‬ ‫דירות‬,‫כ‬ ‫ומהוות‬-1.5%‫דירות‬ ‫מכלל‬ ‫בישראל‬ ‫המגורים‬.2 ‫הבעלות‬ ‫לסוג‬ ‫ובהתאם‬ ‫השונים‬ ‫הדיור‬ ‫לסוגי‬ ‫בחלוקה‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הבא‬ ‫התרשים‬: ‫מס‬ ‫תרשים‬'1 ‫הדי‬ ‫היקף‬‫בישראל‬ ‫המוגן‬ ‫ור‬,1992/1993 ‫מקור‬:‫בע‬ ‫סינרגטיים‬ ‫משאבים‬"‫בע‬ ‫יועצים‬ ‫ועזרא‬ ‫מ‬"‫מ‬,‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫מחקר‬)‫חוק‬ ‫לפי‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬(,‫חלק‬2,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫למשרד‬ ‫מוגש‬-‫למידע‬ ‫המרכז‬ ‫כלכלי‬ ‫וניתוח‬,‫יולי‬1994,‫עמ‬'‫ה‬-44. ‫הערה‬:‫נתוני‬1992/93‫העדכניים‬ ‫הם‬‫בשנת‬ ‫ביותר‬1998. ‫בישראל‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫ביקורתי‬ ‫באופן‬ ‫בוחן‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬,‫שאינה‬ ‫בבעלות‬ ‫מגורים‬ ‫בדירות‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ‫ממשלתית‬.‫יוכיח‬ ‫זה‬ ‫שמסמך‬ ‫כפי‬,‫ומשחית‬ ‫מיושן‬ ‫חוק‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬,‫הצדקה‬ ‫כל‬ ‫ושאין‬ ‫הכלח‬ ‫עליו‬ ‫שאבד‬ ‫קיומו‬ ‫להמשך‬ ‫כלכלית‬ ‫או‬ ‫מוסרית‬.‫בנוסף‬,‫החוק‬‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫בתקופת‬ ‫לראשונה‬ ‫שפורסמו‬ ‫הדייר‬ ‫בהגנת‬ ‫הדנים‬ ‫ים‬,‫הפכו‬ ‫ומסורבל‬ ‫מטולא‬ ‫לבגד‬ ‫השנים‬ ‫במרוצת‬. ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬-‫היסטורית‬ ‫סקירה‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫רבים‬ ‫גלגולים‬ ‫עבר‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬.‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫התהוות‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הבא‬ ‫התרשים‬ ‫בישראל‬,‫ע‬ ‫שעבר‬ ‫העיקריים‬ ‫השלבים‬ ‫ואת‬‫הנוכחית‬ ‫במתכונתו‬ ‫להתהוותו‬ ‫ד‬: ‫לא‬ ‫בבעלות‬ ‫למגורים‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫כ‬ ‫ממשלתית‬-15,000‫יחידות‬,‫כ‬- 39.5%. ‫מוגן‬ ‫דיור‬‫בבעלות‬ ‫לעסקים‬ ‫כ‬ ‫ממשלתית‬-4,650‫יחידות‬,‫כ‬- 12.2%. ‫לא‬ ‫בבעלות‬ ‫לעסקים‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫כ‬ ‫ממשלתית‬-10,350‫יחידות‬,‫כ‬- 27.2%. ‫בבעלות‬ ‫למגורים‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫כ‬ ‫ממשלתית‬-8,000‫יחידות‬,‫כ‬- 21.1%.
 3. 3. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬3 ‫מס‬ ‫תרשים‬'2 ‫בישראל‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫התהוות‬ ‫תהליך‬ ‫מקור‬:‫לפי‬ ‫המחבר‬ ‫עיבוד‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫ותקנות‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬‫בשנים‬1933-1998. ‫בתקופת‬ ‫ישראל‬ ‫ארץ‬‫הבריטי‬ ‫המנדט‬)1918-1948( ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫עד‬-30‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫על‬ ‫ברובו‬ ‫התבסס‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬ ‫העירוני‬ ‫הפיתוח‬.‫אלו‬ ‫בשנים‬ ‫מאירופה‬ ‫שהגיעו‬ ‫העולים‬ ‫למגורים‬ ‫דירות‬ ‫שכירת‬ ‫של‬ ‫הרגלים‬ ‫עימם‬ ‫הביאו‬.‫לכן‬,‫שכ‬ ‫בעבור‬ ‫שהושכרו‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫ניבנו‬"‫חופשי‬ ‫בשוק‬ ‫שנקבע‬ ‫ד‬.3 ‫התרחב‬ ‫למגורים‬ ‫השכירות‬ ‫שוק‬‫שנים‬ ‫באותן‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬,‫לשנת‬ ‫אומדן‬ ‫ולפי‬1930‫כ‬-50.4%‫התגוררו‬ ‫מהיהודים‬ ‫המוניציפלי‬ ‫המנדטורי‬ ‫החוק‬:‫ודיירים‬ ‫בתים‬ ‫בעלי‬ ‫פקודת‬)‫עזר‬ ‫חוקי‬(,1933 ‫המנדטורי‬ ‫החוק‬‫הארצי‬:‫ודיירים‬ ‫בתים‬ ‫בעלי‬ ‫פקודת‬)‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫והגבלת‬ ‫פינוי‬(,1934-1937 ‫שכירות‬ ‫דמי‬ ‫הגבלת‬ ‫פקודת‬)‫מגורים‬ ‫בתי‬(,1940 ‫שכירות‬ ‫דמי‬ ‫הגבלת‬ ‫פקודת‬)‫עסק‬ ‫בתי‬(,1941 ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬, 1955 ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬, 1954 ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫חוק‬, 1958 ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ )‫שונות‬ ‫הוראות‬(, 1968 ‫הנוכחי‬ ‫החוק‬:‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ]‫משולב‬ ‫נוסח‬[,1972 ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ )‫חדשים‬ ‫בניינים‬(, 1953,1955, 1958‫ו‬-1963 ‫מתחולת‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫להוצאת‬ ‫תקנות‬ ‫המקסימלי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬,‫בשנים‬ 1971,1974,1983‫ו‬-1998 ‫את‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫המעדכנות‬ ‫תקנות‬ ‫ובבתי‬ ‫בדירות‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עסק‬)1973–1998( ‫המקסימלי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עדכון‬) 1962(. ‫המקסימלי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עדכון‬) 1966(‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫וחוק‬ )‫שונות‬ ‫הוראות‬(,1966 ‫המקסימלי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עדכון‬) 1954( ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬, 1971
 4. 4. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬4 ‫בשכירות‬.4 ‫מרשים‬ ‫היה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫פרטית‬ ‫ביוזמה‬ ‫והפיתוח‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫במיוחד‬ ‫נמשכו‬ ‫העולים‬:‫בשנת‬1921‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫היו‬ 3,600‫תושבים‬,‫בשנת‬ ‫ואילו‬1935‫ל‬ ‫הגיע‬ ‫מספרם‬-150,000.5 ‫זרע‬ ‫גם‬ ‫נטמנו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫אך‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫הפורענות‬ ‫י‬.‫באפריל‬1933,‫אפשרה‬ ‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫ממשלת‬ ‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫עזר‬ ‫חוקי‬ ‫לחוקק‬ ‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬.6 ‫תוך‬48‫שעות‬,‫דיזינגוף‬ ‫מאיר‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫נשיא‬ ‫פרסם‬,‫עזר‬ ‫חוק‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫בתחומי‬ ‫הדייר‬ ‫להגנת‬.‫פרטיים‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫השכירות‬ ‫חוזי‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫החוק‬‫עסקיים‬ ‫או‬,‫יוארכו‬ ‫אוטומטית‬,‫נומינלית‬ ‫יוקפא‬ ‫בהם‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫כאשר‬.7 ‫בשנת‬1934‫כל‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫והחילה‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫המנדט‬ ‫ממשלת‬ ‫הרחיבה‬ ‫הארץ‬ ‫חלקי‬,‫בשנת‬ ‫ואילו‬1935‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫החוק‬ ‫הורחב‬,‫נוספת‬ ‫לשנה‬ ‫החוק‬ ‫תוקף‬ ‫הוארך‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫כאשר‬. ‫חוקים‬ ‫שני‬ ‫נחקקו‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בתקופת‬‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫חדשים‬.‫משנת‬ ‫הראשון‬1940‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫להגבלת‬ ‫בדירות‬,‫משנת‬ ‫והשני‬1941‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫להגבלת‬.8 ‫בישראל‬ ‫הנומינלי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫הקפיאו‬ ‫אלו‬ ‫חוקים‬,‫ואסרו‬ ‫החוזה‬ ‫תקופת‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫דיירים‬ ‫פינוי‬ ‫על‬,‫בחוק‬ ‫שנקבעו‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫הדיירים‬ ‫המשיכו‬ ‫עוד‬ ‫כל‬.‫בנ‬‫וסף‬,‫נאסר‬ ‫לה‬ ‫הראוי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫יקבע‬ ‫לשכירות‬ ‫מיוחד‬ ‫משפט‬ ‫שבית‬ ‫לפני‬ ‫דירתו‬ ‫את‬ ‫להשכיר‬ ‫דירה‬ ‫בעל‬ ‫על‬.9 ‫בניגוד‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫לשנה‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫בתוקף‬ ‫שהיו‬ ‫הקודמים‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫לחוקי‬,‫פקיעה‬ ‫מועד‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫לחוקים‬. ‫המדינה‬ ‫הקמת‬ ‫לאחר‬ ‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫עם‬,‫א‬ ‫אימצה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬‫הבריטי‬ ‫המנדט‬ ‫בתקופת‬ ‫שהונהגו‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫ת‬.‫שכר‬ ‫בו‬ ‫המצב‬ ‫אך‬ ‫הדירה‬ ‫לבעל‬ ‫כלכלית‬ ‫תמורה‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫בפיקוח‬ ‫הנמצא‬ ‫הדירה‬,‫והדיירים‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫רבים‬ ‫לעימותים‬ ‫גרם‬.‫ממשלת‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫הקפאת‬ ‫של‬ ‫וההשלכות‬ ‫ההיבטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫צפתה‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬.‫בנוסף‬,‫ה‬ ‫הגנת‬ ‫בחוקי‬ ‫השתמש‬ ‫השלטון‬‫דייר‬,‫שנועדו‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בזמן‬ ‫מוגבלת‬ ‫לתקופה‬ ‫הדיור‬ ‫מחירי‬ ‫עליית‬ ‫למנוע‬,‫שכ‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬"‫ריאלי‬ ‫לא‬ ‫באופן‬ ‫זול‬ ‫ד‬,‫שגרם‬ ‫דבר‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫מצד‬ ‫מוצדקים‬ ‫ללחצים‬,‫המצב‬ ‫את‬ ‫שייבחנו‬ ‫ציבוריות‬ ‫ועדות‬ ‫והקמת‬. ‫בשנת‬1951‫למצי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫להתאמת‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬ ‫מינה‬‫בארץ‬ ‫הכלכלית‬ ‫אות‬,‫בראשות‬ ‫רפופורט‬ ‫שמואל‬ ‫השופט‬.‫הועדה‬ ‫המלצות‬ ‫בעקבות‬,‫בכנסת‬ ‫שהתקבלו‬ ‫חדשים‬ ‫חוקים‬ ‫בשני‬ ‫המנדט‬ ‫מתקופת‬ ‫החוקים‬ ‫הוחלפו‬ ‫בשנים‬1954‫ו‬-1955.10 ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫הגבלת‬ ‫ואת‬ ‫פינוי‬ ‫מפני‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫את‬ ‫בעינם‬ ‫השאירו‬ ‫החוקים‬ ‫שני‬,‫נימוק‬ ‫מתוך‬ ‫על‬ ‫מרובה‬ ‫במידה‬ ‫עולה‬ ‫שהביקוש‬‫הפיקוח‬ ‫להסרת‬ ‫השעה‬ ‫הגיעה‬ ‫וטרם‬ ‫ההיצע‬.‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬ ‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫שהושכרו‬ ‫דירות‬ ‫לגבי‬ ‫מוגנת‬ ‫שאינה‬ ‫שכירות‬,‫בדירה‬ ‫ולהחזיק‬ ‫לחזור‬ ‫הבעלים‬ ‫ובכוונת‬.‫בפעם‬ ‫יצרה‬ ‫זו‬ ‫המלצה‬ ‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫הראשונה‬1940,‫חופשי‬ ‫שכירות‬ ‫שוק‬ ‫להתפתחות‬ ‫חוקי‬ ‫בסיס‬.‫מהחוק‬ ‫זה‬ ‫שחרור‬,‫אפשר‬‫שוק‬ ‫של‬ ‫התפתחות‬ ‫ל‬ ‫מצומצם‬ ‫שכירות‬"‫מרוהטות‬ ‫דירות‬."11
 5. 5. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬5 ‫משנת‬ ‫החוק‬1954‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫העלה‬1940,‫ובעסקים‬ ‫בדירות‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬.‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫הבא‬ ‫החישוב‬ ‫עקרון‬ ‫לפי‬ ‫נקבע‬:‫ההעלאה‬ ‫לפני‬ ‫ששולמו‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫סכום‬,‫החדרים‬ ‫מספר‬ ‫לפי‬ ‫המשתנים‬ ‫אחוזים‬ ‫בתוספת‬ ‫בדירה‬. ‫החוק‬‫משנת‬1955‫נוספים‬ ‫הסדרים‬ ‫קבע‬.‫לדוגמא‬,‫במושכר‬ ‫להשתמש‬ ‫לדייר‬ ‫להרשות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫הסמיך‬ ‫החוק‬ ‫הושכר‬ ‫שלשמה‬ ‫מהמטרה‬ ‫אחרות‬ ‫למטרות‬,‫הטעונות‬ ‫במושכר‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫לדייר‬ ‫ולהתיר‬,‫השכירות‬ ‫הסכם‬ ‫לפי‬,‫הסכמת‬ ‫את‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬.‫הדייר‬ ‫של‬ ‫משפחתו‬ ‫בני‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫הרחיב‬ ‫גם‬ ‫החוק‬.‫לדוגמה‬,‫ב‬‫המוגן‬ ‫הדייר‬ ‫פטירת‬ ‫של‬ ‫מקרה‬,‫הזוג‬ ‫בן‬ ‫אזי‬, ‫מוגנים‬ ‫דיירים‬ ‫להיות‬ ‫הופכים‬ ‫אחרים‬ ‫קרובים‬ ‫או‬ ‫הילדים‬.‫לפחות‬ ‫הדייר‬ ‫עם‬ ‫התגוררו‬ ‫אלו‬ ‫קרובים‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫היחידי‬ ‫התנאי‬6 ‫לפטירתו‬ ‫סמוך‬ ‫חודשים‬. ‫באוגוסט‬1953,‫להשכרה‬ ‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫בכדי‬,‫שהושלם‬ ‫בבניין‬ ‫הנמצא‬ ‫מושכר‬ ‫כי‬ ‫מיוחד‬ ‫בחוק‬ ‫נקבע‬‫אחרי‬1 ‫ינואר‬1953,‫מוגנת‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫השכירות‬ ‫כי‬ ‫בחוזה‬ ‫ונכתב‬,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫מתחולת‬ ‫משוחרר‬ ‫יהיה‬,‫במשך‬5‫לאחר‬ ‫שנים‬ ‫השכרתו‬.‫בשנת‬ ‫הוארך‬ ‫זה‬ ‫זמן‬ ‫משך‬1958‫שנים‬ ‫בחמש‬,‫ובשנת‬1963‫שנים‬ ‫בחמש‬ ‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫הוארך‬.12 ‫בנוסף‬,‫בשנת‬ 1955‫שקבע‬ ‫אחר‬ ‫חוק‬ ‫פורסם‬,‫משנת‬ ‫לחוק‬ ‫בדומה‬1953,‫כי‬‫לאחר‬ ‫שנבנו‬ ‫בניינים‬1‫אפריל‬1954‫חוקי‬ ‫מתחולת‬ ‫ישוחררו‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬10‫שנים‬.13 ‫למחסור‬ ‫מביאה‬ ‫דירות‬ ‫לבעלי‬ ‫כלכלית‬ ‫שאינה‬ ‫תמורה‬ ‫כי‬ ‫הבין‬ ‫המחוקק‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫להשכרה‬ ‫דירות‬ ‫של‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫מחוק‬ ‫שהושפעו‬ ‫בבניינים‬ ‫לטפל‬ ‫שלא‬ ‫המחוקק‬ ‫העדיף‬,‫לשחרר‬ ‫רק‬ ‫אלא‬‫את‬ ‫החוק‬ ‫מעול‬ ‫החדשים‬ ‫הבניינים‬,‫מוקצבות‬ ‫זמן‬ ‫לתקופות‬. ‫בשכ‬ ‫נכס‬ ‫ששכר‬ ‫שדייר‬ ‫לכך‬ ‫הביאה‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫המגבלה‬"‫ניכר‬ ‫כספי‬ ‫שווי‬ ‫בעלת‬ ‫הטבה‬ ‫קיבל‬ ‫מוגן‬ ‫ד‬.‫הדייר‬ ‫לפיכך‬ ‫בדירה‬ ‫לזכות‬ ‫בכדי‬ ‫יחסית‬ ‫גבוה‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ ‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫היה‬ ‫הנכנס‬.‫שני‬ ‫מצד‬,‫פינוי‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ ‫דרש‬ ‫היוצא‬ ‫הדייר‬ ‫הדירה‬.‫בשם‬ ‫כונה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫תשלום‬"‫מפתח‬ ‫דמי‬",‫לנכס‬ ‫המפתח‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬ ‫לשלם‬ ‫שיש‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫לתשלום‬ ‫הייתה‬ ‫והכוונה‬ ‫המושכר‬.‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫הקפאת‬ ‫שהיו‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫למטרת‬ ‫בסתירה‬ ‫עמד‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬.‫שנכנסו‬ ‫החוקים‬ ‫לפיכך‬ ‫דמי‬ ‫לקבל‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫אסרו‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בעת‬ ‫לתוקף‬‫מפתח‬.‫זאת‬ ‫עם‬,‫דמי‬ ‫לקבל‬ ‫היוצא‬ ‫הדייר‬ ‫על‬ ‫אסר‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ ‫מפתח‬.‫הנכסים‬ ‫בעלי‬ ‫לעומת‬ ‫הדיירים‬ ‫את‬ ‫לטובה‬ ‫שהפלה‬ ‫המחוקק‬ ‫גישת‬ ‫את‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫מתאר‬ ‫זה‬ ‫סימטרי‬ ‫לא‬ ‫איסור‬.‫ראוי‬ ‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫שילמו‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫החלת‬ ‫בעת‬ ‫בדירות‬ ‫שהתגוררו‬ ‫הדיירים‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬,‫לק‬ ‫זכאים‬ ‫היו‬ ‫אך‬‫בל‬ ‫הדירה‬ ‫את‬ ‫עזבו‬ ‫כאשר‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬.
 6. 6. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬6 ‫של‬ ‫שחור‬ ‫שוק‬ ‫להתפתחות‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫הביאה‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫גובה‬ ‫על‬ ‫והמגבלה‬ ‫חוק‬ ‫מכל‬ ‫חזקה‬ ‫הייתה‬ ‫המציאות‬ ‫אך‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬.‫משנה‬ ‫שכירות‬ ‫של‬ ‫שחור‬ ‫שוק‬ ‫התפתח‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬:‫בשכ‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫ששכרו‬ ‫הדיירים‬"‫ונמוך‬ ‫מוגן‬ ‫ד‬,‫להשכיר‬ ‫החלו‬ ‫משנה‬ ‫לדיירי‬ ‫החדרים‬ ‫את‬‫פי‬ ‫גבוהים‬ ‫בסכומים‬2‫פי‬ ‫עד‬5‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫שילמו‬ ‫עצמם‬ ‫שהם‬ ‫השכירות‬ ‫מדמי‬.14 ‫הייתה‬ ‫התוצאה‬ ‫לה‬ ‫זכאי‬ ‫שהיה‬ ‫הבית‬ ‫מבעל‬ ‫הנכסים‬ ‫מהשכרת‬ ‫הרנטה‬ ‫העברת‬ ‫למעשה‬,‫הנכס‬ ‫את‬ ‫ששכר‬ ‫הרשמי‬ ‫לדייר‬.‫זה‬ ‫עיוות‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬, ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫בעקבות‬ ‫שנוצר‬,‫הסוצ‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫ומשקף‬ ‫ייחודי‬ ‫אינו‬‫בישראל‬ ‫שנים‬ ‫באותן‬ ‫שרווחה‬ ‫יאליסטית‬. ‫בספטמבר‬1956‫רוזן‬ ‫פנחס‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬ ‫מינה‬,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫בנושא‬ ‫השניה‬ ‫הציבורית‬ ‫הועדה‬ ‫את‬,‫השופט‬ ‫בראשות‬ ‫אייזנברג‬ ‫יהושע‬.‫המפתח‬ ‫דמי‬ ‫עניין‬ ‫את‬ ‫בחקיקה‬ ‫להסדיר‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫לברר‬ ‫היה‬ ‫הועדה‬ ‫תפקיד‬.‫במרץ‬1957‫המליצה‬ ‫המפתח‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫הועדה‬‫לחוקיים‬,‫בשנת‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ ‫המפתח‬ ‫דמי‬ ‫וחוק‬1958.15 ‫המפתח‬ ‫דמי‬ ‫חלוקת‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫הבאה‬ ‫הטבלה‬,‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫לבין‬ ‫הדייר‬ ‫בין‬ ‫כיום‬ ‫גם‬ ‫התקפה‬.‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫המפתח‬ ‫בדמי‬ ‫מקבל‬ ‫שהוא‬ ‫החלק‬ ‫על‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לשלם‬ ‫נדרש‬,‫ממס‬ ‫פטור‬ ‫הדייר‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫ואילו‬.‫שלא‬ ‫דייר‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫קובע‬ ‫החוק‬ ‫כל‬ ‫שילם‬‫למושכר‬ ‫נכנס‬ ‫כאשר‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫ל‬,‫אותו‬ ‫יפנה‬ ‫כאשר‬ ‫המפתח‬ ‫מדמי‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬,‫שהה‬ ‫בה‬ ‫בתקופה‬ ‫תלוי‬ ‫במושכר‬.‫שגרו‬ ‫הדיירים‬ ‫לציבור‬ ‫והעבירן‬ ‫הדירות‬ ‫מבעלי‬ ‫פרטי‬ ‫רכוש‬ ‫הפקיע‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫בו‬ ‫לאופן‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬ ‫זוהי‬ ‫בשכירות‬. ‫מס‬ ‫טבלה‬'1 ‫המ‬ ‫דמי‬ ‫חלוקת‬‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫לבין‬ ‫היוצא‬ ‫הדייר‬ ‫בין‬ ‫פתח‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫חלק‬ ‫המפתח‬ ‫בדמי‬ ‫הדייר‬ ‫חלק‬ ‫המפתח‬ ‫בדמי‬ ‫המוגנת‬ ‫הדיירות‬ ‫זמן‬ ‫משך‬ )‫היוצא‬ ‫הדייר‬ ‫של‬( ‫הדייר‬ ‫אפיון‬ 100% 0% ‫עד‬1‫שנה‬ ‫שילם‬ ‫שלא‬ ‫יוצא‬ ‫דייר‬ 1 78.5% 22.5% 2-1‫שנים‬ ‫נכנס‬ ‫כאשר‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ 66.67% 33.33% 3-2‫שנים‬ ‫לדירה‬ 50% 50% 5-3‫שנים‬ 33.33% 40% 66.67% 60% ‫מעל‬5‫שנים‬: ‫לפני‬ ‫נכנס‬14‫אוגוסט‬1958 ‫אחרי‬ ‫נכנס‬14‫אוגוסט‬1958 33.33% 66.67% ‫לפני‬ ‫נכנס‬14‫אוגוסט‬1958 ‫הזמן‬ ‫למשך‬ ‫התייחסות‬ ‫ללא‬ ‫ששילם‬ ‫יוצא‬ ‫דייר‬ ‫נכנס‬ ‫כאשר‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ 2
 7. 7. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬7 ‫אחרי‬ ‫נכנס‬14‫אוגוסט‬1958: ‫לדירה‬ 15% 85% ‫עד‬1‫שנה‬ 25% 75% 2-1‫שנים‬ 33.33% 66.67% 5-2‫שנים‬ 40% 60% ‫מעל‬5‫שנים‬ ‫מקור‬:‫דמי‬ ‫חוק‬-‫מפתח‬,‫תשי‬"‫ח‬-1958,‫סעיפים‬3-6;‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬]‫משולב‬ ‫נוסח‬[,‫תשל‬"‫ב‬-1972,‫סעיפים‬75-78. ‫במאי‬1958‫רוזן‬ ‫פנחס‬ ‫המשפטים‬ ‫שר‬ ‫מינה‬,‫שליש‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫בנושא‬ ‫ית‬,‫השופט‬ ‫בראשות‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫אייזנברג‬ ‫יהושע‬.‫באוגוסט‬1960‫הועדה‬ ‫המליצה‬,‫קודמותיה‬ ‫כמו‬,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫תוקף‬ ‫המשכת‬ ‫על‬.‫שיטת‬ ‫כי‬ ‫מצאה‬ ‫הועדה‬ ‫שיטה‬ ‫ועל‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫של‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫עדכון‬ ‫על‬ ‫והמליצה‬ ‫פגומה‬ ‫בחוק‬ ‫מוסדרת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫בדירות‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫קביעת‬ ‫לק‬ ‫חדשה‬‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫ביעת‬.‫לעומת‬ ‫חופשי‬ ‫בשוק‬ ‫שנקבעו‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫בין‬ ‫הגישה‬ ‫והבדלי‬ ‫האבסורד‬ ‫את‬ ‫להמחיש‬ ‫בכדי‬ ‫עפ‬ ‫שנקבעו‬ ‫שכירות‬ ‫דמי‬"‫החוק‬ ‫י‬,‫הועדה‬ ‫המלצת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫לחישוב‬ ‫דוגמה‬ ‫להלן‬ ‫יוצג‬: ‫חדרים‬ ‫שני‬ ‫בת‬ ‫דירה‬,‫בירושלים‬ ‫המצויה‬,‫ג‬ ‫באזור‬,'‫אחד‬ ‫בחדר‬ ‫והנוחיות‬ ‫האמבטיה‬ ‫ובה‬,‫ואי‬‫חמים‬ ‫מים‬ ‫או‬ ‫הסקה‬ ‫בה‬ ‫ן‬ -‫הועדה‬ ‫המלצת‬ ‫לפי‬ ‫לחודש‬ ‫זו‬ ‫לדירה‬ ‫המקסימליים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬,24‫לירות‬.‫בירושלים‬ ‫מצויה‬ ‫והיא‬ ‫הואיל‬, ‫א‬ ‫בסוג‬ ‫היא‬ ‫הארצית‬ ‫החלוקה‬ ‫שמבחינת‬,'‫הארצית‬ ‫החלוקה‬ ‫של‬ ‫הגורם‬ ‫בגלל‬ ‫כלום‬ ‫ולא‬ ‫מהשכירות‬ ‫לנכות‬ ‫אין‬.‫מאחר‬ ‫ג‬ ‫באזור‬ ‫מצויה‬ ‫שהיא‬'‫שבירושלים‬,‫מדמ‬ ‫לנכות‬ ‫יש‬‫השכירות‬ ‫י‬4%‫עד‬8%,‫ובממוצע‬6%.‫והנוחיות‬ ‫והאמבטיה‬ ‫מאחר‬ ‫לנכות‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫בחדר‬3%.‫להוריד‬ ‫יש‬ ‫חמים‬ ‫מים‬ ‫או‬ ‫הסקה‬ ‫בה‬ ‫ואין‬ ‫הואיל‬5%.‫לנכות‬ ‫יש‬ ‫הכל‬ ‫סך‬14%‫מדמי‬ ‫יהיו‬ ‫שלה‬ ‫השכירות‬ ‫ודמי‬ ‫המקסימליים‬ ‫השכירות‬,‫איפוא‬,20.64‫לירות‬. 16 ‫בשנת‬1962‫א‬ ‫הממשלה‬ ‫העלתה‬ ‫הועדה‬ ‫המלצות‬ ‫בעקבות‬‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫ת‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫מיוחד‬ ‫בחוק‬ ‫קבעה‬ ‫הכנסת‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫ששילמו‬ ‫לדיירים‬ ‫הקלה‬:‫ב‬ ‫תופחת‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫העלאת‬-50%‫לתום‬ ‫עד‬10‫שבעבורה‬ ‫השכירות‬ ‫מתחילת‬ ‫שנים‬ ‫המפתח‬ ‫דמי‬ ‫ניתנו‬.‫מומשו‬ ‫לא‬ ‫הועדה‬ ‫המלצות‬ ‫יתר‬. ‫המשיך‬ ‫הועדות‬ ‫ומצעד‬ ‫הושג‬ ‫לא‬ ‫קבע‬ ‫של‬ ‫פתרון‬ ‫אך‬:‫במאי‬1965‫שר‬ ‫מינה‬‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫אלמוגי‬ ‫יוסף‬ ‫השיכון‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫לבדיקת‬ ‫רביעית‬,‫ד‬ ‫השופט‬ ‫בראשות‬"‫רווה‬ ‫יצחק‬ ‫ר‬)‫להלן‬-‫רווה‬ ‫ועדת‬.(‫הועדה‬ ‫המלצות‬ ‫בעקבות‬,‫עדכנה‬ ‫המוגנים‬ ‫בנכסים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬.17 ‫באופן‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫ששילמו‬ ‫לדיירים‬ ‫הקלה‬ ‫שוב‬ ‫קבעה‬ ‫הכנסת‬ ‫שנה‬ ‫לאחר‬ ‫אך‬ ‫משנת‬ ‫להקלה‬ ‫דומה‬1962.18
 8. 8. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬8 ‫בשנת‬1968‫בשנת‬ ‫שהחלה‬ ‫החוק‬ ‫תחולת‬ ‫צמצום‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫נמשכה‬1953.‫הקובעת‬ ‫בחקיקה‬ ‫התבטאה‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ ‫שנכס‬,‫החוק‬ ‫פרסום‬ ‫ביום‬ ‫פנוי‬ ‫שהיה‬,‫זה‬ ‫תאריך‬ ‫אחרי‬ ‫שנבנה‬ ‫או‬,‫מוגן‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬,‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫בעדו‬ ‫שולמו‬ ‫אם‬ ‫אלא‬.19 ‫במרץ‬1971,‫רווה‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫הסופיות‬ ‫ההמלצות‬ ‫בעקבות‬,20 ‫שיטת‬ ‫שונתה‬‫המוגנים‬ ‫בנכסים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫קביעת‬.21 ‫נקבעו‬ ‫ראשית‬"‫יסודיים‬ ‫שכירות‬ ‫דמי‬"‫בשנת‬ ‫בפועל‬ ‫ששולמו‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫שהיו‬1971,‫להעלות‬ ‫הוסמכה‬ ‫הממשלה‬ ‫כאשר‬ ‫היסודיים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫את‬.‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫ששילמו‬ ‫לדיירים‬ ‫הקלה‬ ‫נקבעה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬,‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫של‬ ‫העלאה‬ ‫מכל‬ ‫כאשר‬ ‫י‬ ‫הממשלה‬ ‫שתקבע‬ ‫היסודיים‬‫שליש‬ ‫ופחת‬)33.3%(‫תום‬ ‫ועד‬ ‫התקנות‬ ‫פרסום‬ ‫מיום‬ ‫מההעלאה‬15‫תחילת‬ ‫מיום‬ ‫שנה‬ ‫השכירות‬. ‫באוגוסט‬1972‫כיום‬ ‫גם‬ ‫תקף‬ ‫אשר‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫נוסח‬ ‫פורסם‬.‫שעסקו‬ ‫הקודמים‬ ‫החוקים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שילב‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫הדייר‬ ‫בהגנת‬.‫שכ‬ ‫להעלאות‬ ‫בניגוד‬"‫בשנים‬ ‫ד‬1954,1962,1966,1971‫ע‬ ‫נקבעו‬ ‫אשר‬"‫ה‬ ‫י‬‫ציבורי‬ ‫לחץ‬ ‫ובעקבות‬ ‫ועדות‬, ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫לעדכן‬ ‫לממשלה‬ ‫אפשר‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬. ‫משנת‬ ‫החל‬1973‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מעלה‬ ‫הממשלה‬,‫את‬ ‫הדביקו‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫העלאות‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫אך‬ ‫האינפלציה‬.‫משליש‬ ‫ביותר‬ ‫אחת‬ ‫בשנה‬ ‫יעלו‬ ‫לא‬ ‫החדשים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫החוק‬)33.3%.(‫לדוג‬‫מה‬,‫בספטמבר‬1978 ‫ב‬ ‫לדירות‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫הממשלה‬ ‫החליטה‬-71%.‫האמורה‬ ‫המגבלה‬ ‫לאור‬ ‫אך‬,‫הועלה‬ ‫בפועל‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫בשנת‬1979‫בכ‬-33.3%‫בלבד‬,‫הבאות‬ ‫לשנים‬ ‫נדחתה‬ ‫ההעלאה‬ ‫יתרת‬ ‫ואילו‬.‫פשע‬ ‫על‬ ‫חטא‬ ‫בהוספת‬,‫שיעורי‬ ‫שנים‬ ‫באותן‬ ‫מאוד‬ ‫גבוהים‬ ‫היו‬ ‫האינפלציה‬:‫בשנת‬1979‫לד‬‫כ‬ ‫הייתה‬ ‫האינפלציה‬ ‫וגמה‬-111%‫לשנה‬.‫ריאלית‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫לפיכך‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫בשכר‬ ‫משמעותית‬,‫פני‬ ‫על‬ ‫העדכון‬ ‫חלוקת‬ ‫בשל‬ ‫והן‬ ‫האינפלציה‬ ‫את‬ ‫הדביק‬ ‫שלא‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עדכון‬ ‫בשל‬ ‫הן‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬. ‫משנת‬1972‫עד‬1986‫שכ‬ ‫את‬ ‫שחקה‬ ‫הממשלה‬"‫הריאלי‬ ‫המוגן‬ ‫ד‬.‫משנת‬1986‫היום‬ ‫ועד‬,‫נעשי‬ ‫העדכונים‬‫ם‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫עליית‬ ‫במלוא‬,‫כ‬ ‫רק‬ ‫מהווה‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עדיין‬ ‫אולם‬-56%‫כניסת‬ ‫עם‬ ‫שהיה‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫משכר‬ ‫בשנת‬ ‫הנוכחי‬ ‫החוק‬1972.‫בשנים‬ ‫לדירות‬ ‫המקסימלי‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫של‬ ‫הריאלית‬ ‫ההתפתחות‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הבא‬ ‫התרשים‬ 1972–1998:
 9. 9. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬9 ‫מס‬ ‫תרשים‬'3 ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לדירות‬ ‫המקסימלי‬ ‫הריאלי‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫התפתחות‬)1972=100( 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 4/72 3/74 3/76 3/78 2/80 2/82 1/84 1/86 1/88 12/89 12/91 12/93 11/95 11/97æîï ùë"ãøéàìéîåâï ‫מקור‬:‫לפי‬ ‫המחבר‬ ‫חישוב‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫בשנים‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫לעדכון‬ ‫והתקנות‬1972-1997. ‫הערה‬" :‫הקפיצות‬"‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫מעדכון‬ ‫נובעות‬ ‫בגרף‬.‫בגר‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫לעדכון‬ ‫עדכון‬ ‫בין‬‫בשכר‬ ‫שחלה‬ ‫השחיקה‬ ‫את‬ ‫המציינת‬ ‫ף‬ ‫האחרון‬ ‫העדכון‬ ‫מאז‬ ‫הריאלי‬ ‫הדירה‬. ‫ובממשלה‬ ‫בכנסת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫על‬ ‫איומים‬ ‫ואף‬ ‫רבים‬ ‫לחצים‬ ‫הופעלו‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬,‫את‬ ‫יבטלו‬ ‫שלא‬ ‫בכדי‬ ‫לשוכרים‬ ‫המופלגות‬ ‫ההטבות‬.‫עו‬ ‫בראשות‬ ‫ציבורית‬ ‫וועדה‬ ‫המלצות‬ ‫לאחר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫לכך‬ ‫דוגמה‬"‫ד‬ ‫ד‬"‫יהושוע‬ ‫ר‬ ‫רוטנשט‬‫בשנת‬ ‫פת‬ ‫גדעון‬ ‫השיכון‬ ‫שר‬ ‫שמינה‬ ‫רייך‬1977.22 ‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫תקרת‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫המליצה‬ ‫הועדה‬, ‫ע‬ ‫אומצה‬ ‫זו‬ ‫והמלצה‬"‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫י‬.‫בשנת‬ ‫נערכו‬ ‫התקנות‬ ‫פרסום‬ ‫לאחר‬1978‫בעסקים‬ ‫דיירים‬ ‫של‬ ‫אלימות‬ ‫הפגנות‬ ‫מוגנים‬,‫למקום‬ ‫שהגיע‬ ‫פת‬ ‫גדעון‬ ‫השר‬ ‫פיסית‬ ‫הותקף‬ ‫בהם‬.23 ‫לאלימו‬ ‫בנוסף‬‫פוליטיים‬ ‫איומים‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫ת‬.‫לדוגמה‬,‫סוחרי‬ ‫נציג‬ ‫ירושלים‬,‫בירנבאום‬ ‫אברהם‬,‫ל‬ ‫יביא‬ ‫החוק‬ ‫תיקון‬ ‫כי‬ ‫אמר‬"‫בריחה‬"‫של‬100‫ומהליכוד‬ ‫הליברלית‬ ‫מהמפלגה‬ ‫משפחות‬ ‫אלף‬.24 ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫הכריע‬ ‫הפוליטי‬ ‫השיקול‬:‫בבחירות‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫שניתן‬ ‫נכס‬ ‫בעל‬ ‫כל‬ ‫מול‬,‫מוגנים‬ ‫דיירים‬ ‫יותר‬ ‫עומדים‬. ‫אקו‬‫נכנעה‬ ‫הממשלה‬ ‫כאשר‬ ‫היה‬ ‫הסיום‬ ‫רד‬,‫בוטלו‬ ‫התקנות‬,‫גוועה‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫בחוק‬ ‫מקיפה‬ ‫רפורמה‬ ‫לביצוע‬ ‫וההזדמנות‬.
 10. 10. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬10 ‫ביולי‬1980,‫הריאלי‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫שחיקת‬ ‫בשל‬,‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫שחייב‬ ‫בחוק‬ ‫תיקון‬ ‫נתקבל‬ ‫בין‬ ‫שינוע‬ ‫בשיעור‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫המוגן‬70%‫לבין‬100%‫ה‬ ‫מדד‬ ‫מעליית‬‫לצרכן‬ ‫מחירים‬.25 ‫בנוסף‬,‫את‬ ‫המגביל‬ ‫הסעיף‬ ‫הוחלף‬ ‫ב‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫עליית‬33.3%-‫לשנה‬,‫תקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫תתפרס‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫לממשלה‬ ‫המאפשר‬ ‫בסעיף‬. ‫הריאלי‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫לשחוק‬ ‫להמשיך‬ ‫מהממשלה‬ ‫מנע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫תיקון‬ ‫גם‬.‫לדוגמה‬,‫באוגוסט‬1980‫החליטה‬ ‫ש‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫הממשלה‬‫ב‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫כר‬206%-‫שלבים‬ ‫בשלושה‬:90%‫מ‬1-‫אוקטובר‬1980,58%‫מ‬1-‫אפריל‬1981‫ו‬ 58%-‫מ‬1-‫ינואר‬1982.26 ‫אך‬,‫שהיה‬ ‫הקודם‬ ‫העדכון‬ ‫מאז‬ ‫האינפלציה‬ ‫מעליית‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫נמוכה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫העלאה‬ ‫גם‬ ‫שבספטמבר‬1978,‫בכ‬ ‫שהסתכמה‬314%-.‫הדיי‬ ‫הגנת‬ ‫בחוק‬ ‫השתמשה‬ ‫הממשלה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫שוב‬‫ברכוש‬ ‫לפגוע‬ ‫בכדי‬ ‫ר‬ ‫הנכסים‬ ‫בעלי‬,‫הפרטי‬ ‫מרכושם‬ ‫חלק‬ ‫להפקיע‬ ‫המשיכה‬ ‫ובכך‬:‫בכ‬ ‫רק‬ ‫המוגן‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫העלתה‬ ‫הממשלה‬70%-‫מעליית‬ ‫האינפלציה‬,‫משנה‬ ‫יותר‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫נפרס‬ ‫זה‬ ‫עדכון‬ ‫וגם‬. ‫נמשכו‬ ‫המצב‬ ‫לתיקון‬ ‫האומץ‬ ‫וחוסר‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫היד‬ ‫אוזלת‬.‫בשנת‬1982‫וו‬ ‫להקים‬ ‫הממשלה‬ ‫החליטה‬‫עדת‬ ‫בנושא‬ ‫שתדון‬ ‫שרים‬,‫כונסה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הוועדה‬ ‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ‫אך‬.‫אי‬ ‫גם‬-‫המערכת‬ ‫וסרבול‬ ‫הסמכויות‬ ‫הגדרת‬,‫תרמו‬ ‫לא‬ ‫למצב‬:‫בשנת‬1990‫המשרד‬ ‫עובדי‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫סגנו‬ ‫בראשות‬ ‫ועדה‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫שר‬ ‫מינה‬,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫לבדיקת‬.‫סגן‬ ‫במאי‬ ‫הכין‬ ‫השר‬1991‫ל‬ ‫והעבירה‬ ‫החוק‬ ‫לתיקון‬ ‫הצעה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬.‫במשרד‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫המשנה‬ ‫החוק‬ ‫לשינוי‬ ‫אחרת‬ ‫הצעה‬ ‫הכין‬ ‫המשפטים‬,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫שר‬ ‫סגן‬ ‫של‬ ‫הצעתו‬ ‫על‬ ‫התבססה‬ ‫שלא‬,‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫אל‬ ‫והעבירה‬ ‫ביולי‬ ‫והבינוי‬1991.‫סוף‬ ‫עד‬1993‫הלי‬ ‫להתחלת‬ ‫לממשלה‬ ‫הגישן‬ ‫לא‬ ‫וממילא‬ ‫החוק‬ ‫לשינוי‬ ‫בהצעות‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫דן‬ ‫לא‬‫כי‬ ‫חקיקה‬.‫העיכובים‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫למבקרת‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫תשובת‬,‫בחוק‬ ‫בטיפול‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫ידה‬ ‫אוזלת‬ ‫על‬ ‫מכל‬ ‫יותר‬ ‫מלמד‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬.‫בדו‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫מציינת‬ ‫המדינה‬ ‫מבקרת‬"‫לשנת‬ ‫ח‬1994‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬: ‫המשרד‬ ‫הודיע‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫למשרד‬ ‫בתשובתו‬]‫והבינוי‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬[,‫השר‬ ‫סגן‬ ‫הצעת‬ ‫כי‬‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫לשעבר‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫על‬ ‫מקובלת‬,‫השר‬ ‫סגן‬ ‫על‬ ‫מקובלת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫והצעת‬,‫טופלו‬ ‫לא‬ ‫ולפיכך‬ ‫הצעותיהם‬.27 ‫בינואר‬1995‫אליעזר‬ ‫בן‬ ‫בנימין‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫שר‬ ‫מינה‬,‫שישית‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬,‫שאול‬ ‫בדימוס‬ ‫השופט‬ ‫בראשות‬ ‫אלוני‬,‫מוגני‬ ‫במושכרים‬ ‫הקשורות‬ ‫הבעיות‬ ‫לבדיקת‬‫ם‬.‫בדצמבר‬1995,‫כלכליות‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לבחון‬ ‫המליצה‬ ‫הועדה‬ ‫עליהם‬ ‫חלה‬ ‫לא‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫שהגבלת‬ ‫העסקים‬ ‫רשימת‬ ‫הרחבת‬ ‫את‬.‫העברת‬ ‫את‬ ‫בחוק‬ ‫להגביל‬ ‫הייתה‬ ‫הועדה‬ ‫של‬ ‫אחרת‬ ‫המלצה‬ ‫הדייר‬ ‫לקרובי‬ ‫המוגנת‬ ‫הדיירות‬.
 11. 11. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬11 ‫לדירות‬ ‫המקסימליים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫הבאה‬ ‫הטבלה‬,‫הגנ‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬‫הדייר‬ ‫ת‬.‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫אלו‬ ‫מסכומים‬ ‫בהרבה‬ ‫נמוכים‬ ‫סכומים‬ ‫משלמים‬ ‫הדיירים‬,‫דמי‬ ‫לבין‬ ‫שישולמו‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫כי‬ ‫בחוק‬ ‫הסעיף‬ ‫בשל‬ ‫לדירה‬ ‫הכניסה‬ ‫בזמן‬ ‫שנקבע‬ ‫היחס‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קבועים‬ ‫יישארו‬ ‫בחוק‬ ‫שנקבעו‬ ‫המקסימליים‬ ‫השכירות‬.‫בנוסף‬,‫חייב‬ ‫לא‬ ‫בית‬ ‫בעל‬ ‫אם‬ ‫במל‬ ‫הדייר‬ ‫את‬‫המותרת‬ ‫העלייה‬ ‫וא‬,‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬. ‫מס‬ ‫טבלה‬'2 ‫ב‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לדירות‬ ‫המקסימליים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬1998- ‫המוגנת‬ ‫בדירה‬ ‫חדרים‬ ‫מספר‬ ‫תקופה‬ 4 3 2 1 ‫כ‬-122$ ‫כ‬-73$ ‫כ‬-36.5$ ‫כ‬-14.6$ ‫מ‬1.11.97-‫עד‬31.10.98 ‫מקור‬:‫בשנים‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫לפי‬ ‫המחבר‬ ‫חישוב‬1954-1972,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫לתקנות‬ ‫ובהתאם‬,1962-1997.‫פי‬ ‫על‬ ‫לדולרים‬ ‫הומרו‬ ‫הנתונים‬ ‫נובמבר‬ ‫בתחילת‬ ‫הדולר‬ ‫של‬ ‫החליפין‬ ‫שער‬1997. ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫שילמו‬ ‫כיום‬ ‫המוגנים‬ ‫הדיירים‬ ‫מרבית‬.‫לשנת‬ ‫האוכלוסין‬ ‫מפקד‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫על‬1995,‫כ‬-20,000‫משק‬‫בית‬ ‫י‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫שילמו‬)‫כ‬ ‫מתוכם‬-14,000‫ממשלתית‬ ‫שאינה‬ ‫בבעלות‬ ‫בדירה‬ ‫הגרים‬ ‫בית‬ ‫משקי‬.(28 ‫המחקר‬ ‫בתחילת‬ ‫שהוזכר‬ ‫כפי‬, ‫בשנת‬1992/3‫כ‬ ‫בישראל‬ ‫היו‬-23,000‫מוגנות‬ ‫דירות‬.‫כ‬ ‫בעבור‬ ‫כי‬ ‫להסיק‬ ‫ניתן‬ ‫כן‬ ‫על‬-87%‫דמי‬ ‫שולם‬ ‫המוגנות‬ ‫מהדירות‬ ‫מפתח‬. ‫ב‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫תופעת‬ ‫של‬ ‫הדעיכה‬ ‫תהליך‬‫ישראל‬ ‫קודם‬ ‫שהוזכר‬ ‫כפי‬,‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫החל‬-40‫שנת‬ ‫ועד‬1953,‫להשכרה‬ ‫הנכסים‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫הקיפה‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫תופעת‬ ‫בישראל‬.‫משנת‬ ‫החל‬1953‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫תחת‬ ‫נכללו‬ ‫לא‬ ‫שנבנו‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬,‫כן‬ ‫ועל‬,‫החוק‬ ‫השפעת‬ ‫קטנה‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫להשכרה‬ ‫הדיור‬ ‫שוק‬ ‫על‬.‫לדוגמה‬,‫בשנת‬1973‫המו‬ ‫הדיור‬ ‫היקף‬‫כ‬ ‫היה‬ ‫ממשלתי‬ ‫הלא‬ ‫גן‬-5.6%‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫מסך‬.29 ‫היקף‬ ‫מ‬ ‫לפחות‬ ‫ירד‬ ‫זה‬-1.5%‫בשנת‬1993. ‫ירד‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫משקל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אך‬,‫ירד‬ ‫מוגנים‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫המספר‬ ‫גם‬ ‫אלא‬.‫מהעובדה‬ ‫נובעת‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬ ‫מוגן‬ ‫מדייר‬ ‫שהתפנתה‬ ‫דירה‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫החוק‬ ‫שאין‬.‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫מציג‬ ‫הבא‬ ‫התרשים‬‫בשנת‬ ‫ממשלתית‬ ‫שאינה‬ ‫בבעלות‬ 1973,‫הנוכחי‬ ‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫החוק‬ ‫קבלת‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬,‫בשנת‬ ‫ההיקף‬ ‫מול‬1993‫בשנת‬ ‫זה‬ ‫להיקף‬ ‫תחזית‬ ‫ומול‬2013:
 12. 12. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬12 ‫מס‬ ‫תרשים‬'4 ‫בשנים‬ ‫בישראל‬ ‫ממשלתית‬ ‫שאינה‬ ‫בבעלות‬ ‫המוגנות‬ ‫הדירות‬ ‫היקף‬1973-2013. 5060 41280 15000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1973 1993 2013 ùðä îñôø ãéøåú îå ‫מקור‬:‫לשנת‬ ‫נתונים‬ ‫לגבי‬1973:‫השיכון‬ ‫ומשרד‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬,‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוגנים‬ ‫ודיירים‬ ‫בעלים‬ ‫סקר‬1973-‫סדרת‬ ‫מיוחדים‬ ‫פרסומים‬‫מס‬'485)‫ירושלים‬:‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬,1975(,‫עמ‬'40,54.‫לשנת‬ ‫נתונים‬ ‫לגבי‬1993‫לשנת‬ ‫והתחזית‬2013: ‫סינ‬ ‫משאבים‬‫בע‬ ‫רגטיים‬"‫בע‬ ‫יועצים‬ ‫ועזרא‬ ‫מ‬"‫מ‬,‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫מחקר‬)‫לפי‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬(,‫חלק‬2,‫עמ‬'‫ו‬-8. ‫בכ‬ ‫דירות‬ ‫לגבי‬ ‫מוערך‬ ‫לעיל‬ ‫בתרשים‬ ‫המוצג‬ ‫בישראל‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫תופעת‬ ‫דעיכת‬ ‫קצב‬-5.25%‫לשנה‬,‫בתי‬ ‫ולגבי‬ ‫בכ‬ ‫עסק‬-4.2%‫לשנה‬.30 ‫עיקריות‬ ‫סיבות‬ ‫משלוש‬ ‫נובע‬ ‫זה‬ ‫דעיכה‬ ‫תהליך‬.‫הראשונ‬ ‫הסיבה‬‫המוגנות‬ ‫הדירות‬ ‫החזרת‬ ‫היא‬ ‫ה‬ ‫לבעליהן‬,‫המוגן‬ ‫הדייר‬ ‫לקרובי‬ ‫המוגנת‬ ‫הדיירות‬ ‫זכות‬ ‫העברת‬ ‫אי‬ ‫בשל‬.‫זאת‬,‫לא‬ ‫משפחתו‬ ‫וקרובי‬ ‫נפטר‬ ‫המוגן‬ ‫הדייר‬ ‫כאשר‬ ‫עמו‬ ‫גרו‬,‫המוגנת‬ ‫הדיירות‬ ‫להמשך‬ ‫זכאים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬.‫הדייר‬ ‫בין‬ ‫הזכויות‬ ‫של‬ ‫בהסכמה‬ ‫הדדית‬ ‫רכישה‬ ‫היא‬ ‫השניה‬ ‫הסיבה‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫לבין‬.‫לדו‬‫גמה‬,‫החוק‬ ‫מעול‬ ‫חופשי‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫הנכס‬ ‫את‬ ‫לידיו‬ ‫ומקבל‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫לדייר‬ ‫משלם‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫כאשר‬. ‫כפוי‬ ‫באופן‬ ‫המוגנת‬ ‫מהדירה‬ ‫הדייר‬ ‫פינוי‬ ‫היא‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫תופעת‬ ‫לדעיכת‬ ‫השלישית‬ ‫הסיבה‬.‫קודם‬ ‫שהוזכר‬ ‫כפי‬,‫חוק‬ ‫המוגנת‬ ‫מהדירה‬ ‫דייר‬ ‫לפנות‬ ‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬,‫תו‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬‫ביניהם‬ ‫החוזה‬ ‫ם‬,‫נסיבות‬ ‫התקיימו‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫בחוק‬ ‫המפורטות‬ ‫מיוחדות‬.‫לפינוי‬ ‫עיקריות‬ ‫עילות‬ ‫מפרטת‬ ‫הבאה‬ ‫הטבלה‬,‫הדירה‬ ‫מבעל‬ ‫לפיצוי‬ ‫זכאי‬ ‫הדייר‬ ‫באם‬ ‫מציינת‬ ‫וכן‬:
 13. 13. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬13 ‫מס‬ ‫טבלה‬'3 ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫המוגנת‬ ‫מהדירה‬ ‫דייר‬ ‫של‬ ‫הפינוי‬ ‫עילות‬ ‫עיקרי‬ ‫או‬ ‫חלופי‬ ‫סידור‬ ‫לדייר‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫הפינוי‬ ‫עילת‬ ‫לא‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫בתשלום‬ ‫המשיך‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬. 1 ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫מעניק‬ ‫קיומו‬ ‫אי‬ ‫אשר‬ ‫החוזה‬ ‫מתנאי‬ ‫תנאי‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫פינוי‬ ‫לתבוע‬,‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫למטרה‬ ‫משמש‬ ‫המושכר‬ ‫כאשר‬ ‫או‬. 2 ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫מצד‬ ‫זדון‬ ‫במעשה‬ ‫ניכר‬ ‫נזק‬ ‫ניזוק‬ ‫המושכר‬. 3 ‫כ‬‫ן‬ ‫עצמי‬ ‫לצורך‬ ‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫דרוש‬ ‫המושכר‬. 4 ‫כן‬ ‫אחר‬ ‫בניין‬ ‫במקומו‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫המושכר‬ ‫את‬ ‫להרוס‬ ‫רוצה‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬,‫לתקנו‬ ‫או‬ ‫יסודי‬ ‫תיקון‬,‫לכך‬ ‫הדרוש‬ ‫הבנייה‬ ‫רשיון‬ ‫את‬ ‫וקיבל‬. 5 ‫מקור‬:‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬]‫משולב‬ ‫נוסח‬[,‫תשל‬"‫ב‬-1972,‫סעיף‬131. ‫מוס‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫החוק‬‫מושכר‬ ‫פינוי‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫מך‬.‫חדשה‬ ‫בנייה‬ ‫לצורך‬ ‫היא‬ ‫הפינוי‬ ‫ועילת‬ ‫במקרה‬, ‫הבנייה‬ ‫רשיון‬ ‫תוקף‬ ‫פקע‬ ‫לפינוי‬ ‫התביעה‬ ‫ובמהלך‬,‫רשיון‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫בידי‬ ‫יהיה‬ ‫ששוב‬ ‫עד‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫רשאי‬ ‫תוקף‬ ‫בר‬ ‫בנייה‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬,‫פינוי‬ ‫לאשר‬ ‫לסרב‬ ‫רשאי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬,‫פינוי‬ ‫עילת‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫לא‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫שוכנע‬ ‫אם‬ ‫הדייר‬ ‫את‬ ‫לפנות‬ ‫צודק‬. ‫לסיכום‬,‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫בהקשר‬ ‫בישראל‬ ‫המחוקק‬ ‫והתלבטויות‬ ‫התחיקתית‬ ‫היציבות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ ‫הסקירה‬.‫בתחילה‬ ‫מוגבל‬ ‫ובהיקף‬ ‫זמני‬ ‫היה‬ ‫החוק‬,‫שהושכרו‬ ‫הנכסים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שכלל‬ ‫עד‬ ‫החוק‬ ‫התרחב‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫אולם‬:‫עסקים‬ ‫וגם‬ ‫דירות‬ ‫גם‬ ‫הארץ‬ ‫בכל‬,‫תפוגה‬ ‫תאריך‬ ‫ללא‬.‫המפתח‬ ‫דמי‬ ‫קבלת‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫המחוקק‬ ‫אסר‬ ‫בתחילה‬,‫הסידור‬ ‫קיבל‬ ‫הדבר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אולם‬ ‫בחוק‬ ‫לגיטימציה‬.‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫שגרם‬ ‫הנזקים‬,‫בניינים‬ ‫הוצאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫החוק‬ ‫תחולת‬ ‫לצמצום‬ ‫לפעול‬ ‫המחוקק‬ ‫את‬ ‫הביאו‬ ‫מתחולתו‬ ‫שונים‬ ‫עסקים‬ ‫סוגי‬ ‫הוצאת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫מתחולתו‬ ‫חדשים‬.‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫אמצע‬ ‫מאז‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫שיצר‬ ‫העיוותים‬ ‫למרות‬ ‫אותו‬ ‫והזניחו‬ ‫השורש‬ ‫מן‬ ‫בנושא‬ ‫לטפל‬ ‫לא‬ ‫העדיפו‬. ‫ניתוח‬ ‫למשק‬ ‫בעטיו‬ ‫הנגרמים‬ ‫הנזקים‬ ‫עיקרי‬ ‫ואת‬ ‫בישראל‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫תופעת‬ ‫את‬ ‫מנתח‬ ‫המחקר‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫חלק‬,‫הבתים‬ ‫לבעלי‬ ‫ולדיירים‬.‫הכלכלנ‬ ‫בין‬ ‫רחבה‬ ‫הסכמה‬ ‫קיימת‬‫בחו‬ ‫נקראים‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ‫או‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫השליליות‬ ‫ההשלכות‬ ‫לגבי‬ ‫ים‬"‫ל‬: ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוקי‬)Rent Control.(‫בשנת‬ ‫שנערך‬ ‫במדגם‬1990‫הכלכלית‬ ‫באגודה‬ ‫החברים‬ ‫כלכלנים‬ ‫בין‬
 14. 14. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬14 ‫האמריקאית‬,‫ההשפעה‬ ‫לגבי‬ ‫הייתה‬ ‫שנבחנו‬ ‫הכלכלית‬ ‫הסוגיות‬ ‫כל‬ ‫מבין‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההסכמה‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬‫חוקי‬ ‫של‬ ‫השלילית‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬.93.5%‫במשק‬ ‫הדיור‬ ‫היצע‬ ‫של‬ ‫והכמות‬ ‫האיכות‬ ‫את‬ ‫מקטינה‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫על‬ ‫התקרה‬ ‫כי‬ ‫הסכימו‬ ‫מהמשיבים‬.31 ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫פיסית‬ ‫להידרדרות‬ ‫מביא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫כיצד‬ ‫יוצג‬ ‫ראשית‬.‫פוגע‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫כיצד‬ ‫יוצג‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫את‬ ‫מגביל‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬ ‫במשק‬ ‫במוביליות‬‫הדיירים‬ ‫ניידות‬. ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫לקויה‬ ‫תחזוקה‬ ‫התחזוקה‬ ‫מצב‬ ‫הידרדרות‬ ‫היא‬ ‫מוגנות‬ ‫בדירות‬ ‫למגורים‬ ‫הנלוות‬ ‫הבולטות‬ ‫התופעות‬ ‫אחת‬.‫מאוד‬ ‫ישנים‬ ‫גם‬ ‫אלו‬ ‫בתים‬ ‫דבר‬,‫התחזוקה‬ ‫בעיית‬ ‫את‬ ‫המחמיר‬.‫לשנת‬ ‫נתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬1973‫כ‬-70%‫לפני‬ ‫נבנו‬ ‫המוגנים‬ ‫מהבתים‬1940,‫חוק‬ ‫הוחל‬ ‫עת‬ ‫בפע‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫בישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫ם‬.32 ‫כך‬,‫איכותה‬ ‫או‬ ‫הדירה‬ ‫מצב‬ ‫לבין‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫בהעדר‬,‫בעלי‬ ‫הנכס‬ ‫תחזוקת‬ ‫את‬ ‫מצמצמים‬ ‫הנכסים‬.‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬,‫נמוך‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬,‫הנכס‬ ‫בתחזוקת‬ ‫להשקיע‬ ‫תמריץ‬ ‫מביא‬ ‫לא‬, ‫התחזוקה‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫מכסה‬ ‫אינו‬ ‫אף‬ ‫ולעתים‬.‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬,‫ה‬ ‫בעל‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬‫המפתח‬ ‫מדמי‬ ‫חלק‬ ‫דיירים‬ ‫החלפת‬ ‫עם‬ ‫מקבל‬ ‫בית‬, ‫מהנכס‬ ‫הדייר‬ ‫יציאת‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫משמעותי‬ ‫תמריץ‬ ‫לו‬ ‫נותן‬.‫גם‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫בידי‬ ‫משמשת‬ ‫הבניין‬ ‫והזנחת‬ ‫ירודה‬ ‫תחזוקה‬ ‫לפיכך‬ ‫מהמושכר‬ ‫לצאת‬ ‫הדייר‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫ככלי‬. ‫הדייר‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬,‫כן‬ ‫ועל‬ ‫בבעלותו‬ ‫אינו‬ ‫הנכס‬,‫שייש‬ ‫השקעות‬ ‫לבצע‬ ‫מעוניין‬ ‫אינו‬‫הפינוי‬ ‫לאחר‬ ‫בנכס‬ ‫ארו‬.‫בנוסף‬, ‫העתידים‬ ‫המפתח‬ ‫בדמי‬ ‫במלואה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫תבוא‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫של‬ ‫השקעה‬,‫חלק‬ ‫רק‬ ‫מקבל‬ ‫הדירה‬ ‫את‬ ‫המפנה‬ ‫שהדייר‬ ‫כיוון‬ ‫המפתח‬ ‫מדמי‬. ‫ועוד‬ ‫זאת‬,‫הנכס‬ ‫לבעל‬ ‫הדייר‬ ‫בין‬ ‫הכוחות‬ ‫מאבק‬ ‫במסגרת‬,‫להביא‬ ‫הדייר‬ ‫ניסיונות‬ ‫את‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫לסכל‬ ‫מנסה‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫תנאי‬ ‫לשיפור‬‫המגורים‬.‫המבנים‬ ‫רמת‬ ‫הידרדרות‬ ‫היא‬ ‫הברורה‬ ‫התוצאה‬,‫בטיחותם‬ ‫ואף‬ ‫חזותם‬ ‫איכותם‬.‫הדירות‬ ‫הידרדרות‬ ‫בסביבה‬ ‫שכנים‬ ‫בתים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משפיעה‬ ‫המוגנות‬,‫מצוקה‬ ‫לשכונות‬ ‫הופכות‬ ‫שלמות‬ ‫שכונות‬ ‫וכך‬. ‫הלקויה‬ ‫התחזוקה‬ ‫בשל‬ ‫הדייר‬ ‫שעובר‬ ‫הסבל‬ ‫את‬ ‫ממחישה‬ ‫הבאה‬ ‫הדוגמה‬.‫במרץ‬1998‫עיתון‬ ‫פרסם‬‫העיר‬‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫בשנת‬ ‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫ששילמה‬ ‫מוגנת‬ ‫דיירת‬ ‫על‬ ‫כתבה‬1964: ‫הבניין‬....‫שנים‬ ‫הרבה‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫להזדקן‬ ‫התחיל‬....‫לרחוב‬ ‫שכניו‬ ‫כמו‬ ‫שלא‬ ‫אבל‬,‫היטב‬ ‫ושמורים‬ ‫ישנים‬,‫כמו‬ ‫נראה‬ ‫הוא‬ ‫השקטה‬ ‫לשכונה‬ ‫שנזרק‬....‫מתרסקים‬ ‫הקירות‬,‫מטונף‬ ‫המדרגות‬ ‫חדר‬,‫א‬ ‫שאף‬ ‫לבניינים‬ ‫השמור‬ ‫הזה‬ ‫הריח‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫ויש‬‫חד‬ ‫בית‬ ‫כאל‬ ‫אליהם‬ ‫מתייחס‬ ‫לא‬] .‫בדירה‬[‫הרצפות‬ ‫על‬ ‫נושרות‬ ‫גדולות‬ ‫טיח‬ ‫חתיכות‬,‫ישנות‬ ‫ולבנים‬ ‫חלודים‬ ‫תמיכה‬ ‫ברזלי‬ ‫טפח‬ ‫אחר‬ ‫טפח‬ ‫נחשפים‬.
 15. 15. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬15 ‫זה‬ ‫למצב‬ ‫הביאו‬ ‫הנמוכים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫העיתונאי‬ ‫בראיון‬ ‫טוענים‬ ‫הבניין‬ ‫מנהלי‬: ]‫הבניין‬ ‫שיפוץ‬ ‫על‬[:‫גירוד‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫השקעה‬ ‫זו‬‫המון‬ ‫והמון‬ ‫סתימות‬ ‫והחלפת‬ ‫טיח‬....‫שנתיים‬ ‫שתוך‬ ‫מקווה‬ ‫אני‬ ‫מקיף‬ ‫שיפוץ‬ ‫לעשות‬ ‫אוכל‬ ‫ואז‬ ‫מהשכירויות‬ ‫תקציב‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬....‫בשביל‬ ‫כסף‬ ‫מספיק‬ ‫מכניס‬ ‫אינו‬ ‫הבניין‬ ‫כרגע‬ ‫אבל‬ ‫כזה‬ ‫סכום‬ ‫בו‬ ‫להשקיע‬ ‫יהיה‬ ‫שאפשר‬. ‫בשנת‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫שנערך‬ ‫שדה‬ ‫בסקר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫לתופעה‬ ‫אמפירי‬ ‫ביטוי‬1989.‫הטבל‬‫לגבי‬ ‫נתונים‬ ‫מסכמת‬ ‫הבאה‬ ‫ה‬ ‫הדיירים‬ ‫בבעלות‬ ‫שהם‬ ‫דירות‬ ‫לעומת‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫חל‬ ‫עליהם‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫התחזוקה‬: ‫מס‬ ‫טבלה‬'5 ‫מוגנות‬ ‫דירות‬ ‫לבין‬ ‫בבעלות‬ ‫דירות‬ ‫בין‬ ‫בתחזוקה‬ ‫הבדלים‬,‫אביב‬ ‫תל‬–1989 ‫הדיירי‬ ‫בבעלות‬ ‫בניין‬ ‫מוגן‬ ‫בניין‬ ‫תחזוקה‬ 23.7% 14.5% ‫כניסה‬ ‫דלת‬ 89.9% 64.5% ‫חדר‬‫מתוחזק‬ ‫מדרגות‬ 78.1% 39.1% ‫מתוחזקת‬ ‫חזית‬ 71.6% 40.0% ‫תקינות‬ ‫דואר‬ ‫תיבת‬ 98.6% 89.4% ‫נקי‬ ‫מדרגות‬ ‫חדר‬ 72.5% 52.0% ‫מתוחזק‬ ‫ממול‬ ‫בניין‬ 38.2% 51.6% ‫מהרחוב‬ ‫רעש‬ 37.6% 27.8% ‫קרוב‬ ‫ציבורי‬ ‫גן‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫מקור‬:‫ורצברגר‬ ‫אליה‬,‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫וכלכליות‬ ‫חברתיות‬ ‫השלכות‬‫שראל‬,‫מס‬ ‫דיון‬ ‫נייר‬'90-5)‫אביב‬ ‫תל‬: ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫ליד‬ ‫ספיר‬ ‫פנחס‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫לפיתוח‬ ‫המרכז‬,‫פברואר‬1990(,‫עמ‬'46. ‫המשותפים‬ ‫השטחים‬ ‫את‬ ‫לתחזק‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חייב‬ ‫מוגן‬ ‫מושכר‬ ‫של‬ ‫הנכס‬ ‫בעל‬,‫וגג‬ ‫מדרגות‬ ‫חדר‬ ‫כגון‬.‫רשאי‬ ‫הוא‬ ‫המוגני‬ ‫הדיירים‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫תחזוקה‬ ‫של‬ ‫מהעלות‬ ‫חצי‬ ‫להטיל‬‫ם‬,‫של‬ ‫האיכות‬ ‫לשיפור‬ ‫בהתאם‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫את‬ ‫מלהגדיל‬ ‫מנוע‬ ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫הדירה‬.‫הציבוריים‬ ‫השטחים‬ ‫של‬ ‫ובתאורה‬ ‫בניקיון‬ ‫גם‬ ‫חייב‬ ‫הבית‬ ‫בעל‬,‫בסכומים‬ ‫הדיירים‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫תמורתם‬ ‫בחוק‬ ‫שנקבעים‬.‫לרוב‬ ‫אלה‬ ‫סכומים‬,‫בפועל‬ ‫האמיתיות‬ ‫מההוצאות‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫נמוכים‬. ‫כ‬ ‫בישראל‬-80%‫מהנ‬‫הגדולות‬ ‫הערים‬ ‫בשלושת‬ ‫נמצאים‬ ‫המוגנים‬ ‫כסים‬)‫ירושלים‬,‫וחיפה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬.(33 ‫של‬ ‫השילוב‬ ‫בישראל‬ ‫הגדולות‬ ‫בערים‬ ‫המוגן‬ ‫הדיור‬ ‫ריכוז‬,‫הישוב‬ ‫של‬ ‫והמרכזיים‬ ‫הותיקים‬ ‫באזורים‬ ‫בעיקר‬,‫מצב‬ ‫הידרדרות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫המבנים‬ ‫תחזוקת‬,‫הערים‬ ‫מרכזי‬ ‫לשקיעת‬ ‫מביא‬.‫שכ‬ ‫הגבלת‬ ‫השפעת‬ ‫של‬ ‫גרפי‬ ‫ניתוח‬"‫תח‬ ‫על‬ ‫ד‬‫ב‬ ‫בנספח‬ ‫מוצג‬ ‫זוקה‬'‫מחקר‬ ‫של‬ ‫זה‬.
 16. 16. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬16 ‫במוביליות‬ ‫פגיעה‬ ‫הדיירים‬ ‫של‬ ‫הניידות‬ ‫את‬ ‫מקטין‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬,‫וכתוצאה‬ ‫במוביליות‬ ‫פוגע‬ ‫ובכך‬,‫היעילות‬ ‫את‬ ‫מקטין‬ ‫גם‬ ‫במשק‬ ‫הכלכלית‬.‫בדירה‬ ‫ולהחזיק‬ ‫להמשיך‬ ‫לדיירים‬ ‫תמריץ‬ ‫יוצר‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬,‫כאשר‬ ‫או‬ ‫השתנה‬ ‫עבודתם‬ ‫מקום‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫מה‬ ‫פרשו‬‫עבודה‬.‫בנוסף‬,‫ממקום‬ ‫רחוקים‬ ‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫מחזיק‬ ‫שהוא‬ ‫מאלו‬ ‫טובים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ידחה‬ ‫שהדייר‬ ‫לכך‬ ‫מביא‬ ‫החוק‬ ‫מחזיק‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫המוגנת‬ ‫הדירה‬.‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫הציג‬ ‫אולסן‬ ‫אדגר‬ ‫הכלכלן‬1972‫בטענה‬ ‫התומכים‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫מכובדת‬ ‫רשימה‬ ‫זו‬.34 ‫משכ‬ ‫נהנה‬ ‫המוגן‬ ‫הדייר‬"‫הדירה‬ ‫משכר‬ ‫ניכר‬ ‫בשיעור‬ ‫נמוך‬ ‫ד‬‫החופשית‬ ‫השכירות‬ ‫בשוק‬ ‫שנקבע‬.‫שכ‬"‫המקסימלי‬ ‫ד‬ ‫בסביבות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מוערך‬10%‫עד‬20%‫משכ‬"‫החופשי‬ ‫בשוק‬ ‫דומה‬ ‫לנכס‬ ‫ד‬.35 ‫לפיכך‬,‫רק‬ ‫לא‬ ‫הדירה‬ ‫את‬ ‫שעוזב‬ ‫מוגן‬ ‫דייר‬ ‫דירה‬ ‫רכישת‬ ‫בעבור‬ ‫או‬ ‫החופשי‬ ‫בשוק‬ ‫דירה‬ ‫שכירת‬ ‫בעבור‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬ ‫שייאלץ‬,‫המפתח‬ ‫מדמי‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫יאבד‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫בתחילת‬ ‫ששילם‬‫השכירות‬.‫הדייר‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬,‫ההפרש‬ ‫בשיעור‬ ‫לסובסידיה‬ ‫זוכה‬ ‫הוא‬ ‫המוגנת‬ ‫בדירה‬ ‫נשאר‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫החופשיים‬ ‫השכירות‬ ‫ודמי‬ ‫בחוק‬ ‫המוגבלים‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫בין‬.‫גבוהה‬ ‫בסבירות‬ ‫לכן‬,‫ולא‬ ‫ההטבה‬ ‫באובדן‬ ‫יסתכן‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫הדירה‬ ‫את‬ ‫יעזוב‬,‫ב‬ ‫יעילות‬ ‫חוסר‬ ‫שנוצר‬ ‫משום‬ ‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫גם‬ ‫נפגם‬ ‫בכך‬‫במשק‬ ‫אנושי‬ ‫בהון‬ ‫שימוש‬.36 ‫בדירה‬ ‫להישאר‬ ‫להמשיך‬ ‫המוגן‬ ‫לדייר‬ ‫שנוצר‬ ‫לתמריץ‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמא‬,‫הממוצעת‬ ‫השהות‬ ‫במשך‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫המוגנות‬ ‫בדירות‬.‫בשנת‬1973,‫כ‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫מוגן‬ ‫בנכס‬ ‫דייר‬ ‫של‬ ‫הממוצעת‬ ‫השהות‬-19‫למגורים‬ ‫בדירות‬ ‫שנה‬.37 ‫שנערך‬ ‫בסקר‬ ‫בשנת‬1983‫שהוו‬ ‫התברר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫העיר‬ ‫לגבי‬‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫עלה‬ ‫המוגנות‬ ‫בדירות‬ ‫תק‬20-‫בממוצע‬ ‫שנה‬.‫זאת‬,‫ממוצע‬ ‫ותק‬ ‫לעומת‬ ‫כ‬12-‫הדיירים‬ ‫בבעלות‬ ‫בדירות‬ ‫שנים‬.38 ‫האחרון‬ ‫בסקר‬,‫בשנת‬ ‫בישראל‬ ‫והבינוי‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוזמן‬1992,‫עלתה‬ ‫לכ‬ ‫הממוצעת‬ ‫השהות‬-25‫שנה‬. ‫העבודה‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫בלתי‬ ‫לניצול‬ ‫גם‬ ‫מביא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫אולם‬‫מוגנות‬ ‫בדירות‬ ‫מתגורר‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬ ‫במשק‬. ‫לדוגמה‬,‫לגמלאות‬ ‫ופרש‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫במרכז‬ ‫הנמצא‬ ‫מוגן‬ ‫דייר‬,‫כל‬ ‫ולנסוע‬ ‫אביב‬ ‫לתל‬ ‫מחוץ‬ ‫לגור‬ ‫נאלץ‬ ‫אחר‬ ‫שדייר‬ ‫לכך‬ ‫מביא‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫לעבודה‬ ‫יום‬,‫בישראל‬ ‫העסקים‬ ‫למרכז‬ ‫הנחשבת‬.‫זה‬ ‫באופן‬,‫בהגדלת‬ ‫המתבטאות‬ ‫למשק‬ ‫נוספות‬ ‫עלויות‬ ‫גם‬ ‫נגרמות‬ ‫הכביש‬ ‫מערכת‬‫ים‬,‫תחבורה‬ ‫הוצאות‬,‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫בזבוז‬,‫אקולוגיים‬ ‫ונזקים‬ ‫תנועה‬ ‫פקקי‬. ‫הדיור‬ ‫צפיפות‬ ‫לעומת‬ ‫המוגנות‬ ‫בדירות‬ ‫הדיור‬ ‫צפיפות‬ ‫את‬ ‫בודקים‬ ‫אם‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫יעילות‬ ‫לחוסר‬ ‫נוסף‬ ‫ביטוי‬ ‫הדיירים‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫בבעלות‬ ‫בדירות‬)‫להלן‬-‫בבעלות‬ ‫דירות‬.(‫הק‬ ‫והסביבה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לגבי‬ ‫שנערכה‬ ‫בבדיקה‬‫בשנת‬ ‫רובה‬1983 ‫כ‬ ‫היא‬ ‫המוגנים‬ ‫בנכסים‬ ‫הדיור‬ ‫צפיפות‬ ‫כי‬ ‫התברר‬-0.73‫בחדר‬ ‫נפשות‬,‫כ‬ ‫לעומת‬-0.86‫בבעלות‬ ‫בדירות‬ ‫לחדר‬ ‫נפשות‬.‫ניתן‬
 17. 17. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬17 ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫בדירה‬ ‫השימוש‬ ‫מחיר‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫צריכים‬ ‫דיירים‬ ‫כאשר‬ ‫כי‬ ‫לראות‬,‫דירתם‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫מנצלים‬ ‫גם‬ ‫הם‬, ‫המוגן‬ ‫לדייר‬ ‫בניגוד‬,‫מש‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬‫בנכס‬ ‫השימוש‬ ‫עבור‬ ‫ריאלי‬ ‫באופן‬ ‫לם‬.‫כלומר‬,‫הון‬ ‫של‬ ‫לבזבוז‬ ‫גם‬ ‫מביא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫במשק‬)‫ג‬ ‫בנספח‬ ‫מוצגת‬ ‫הון‬ ‫לבזבוז‬ ‫נוספת‬ ‫דוגמה‬'.( ‫להשכרה‬ ‫הדיור‬ ‫בשוק‬ ‫פוגע‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫בעבר‬ ‫הוכח‬,‫שכ‬ ‫הקפאת‬ ‫כי‬"‫להפסקת‬ ‫גורמת‬ ‫החופשי‬ ‫השוק‬ ‫לרמת‬ ‫מתחת‬ ‫אל‬ ‫הגבלתו‬ ‫או‬ ‫אינפלציה‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫ד‬ ‫ה‬‫להשכרה‬ ‫דירות‬ ‫של‬ ‫בנייה‬.‫בשנת‬ ‫קרה‬ ‫כך‬1940,‫מוגנת‬ ‫לשכירות‬ ‫הפך‬ ‫החופשית‬ ‫השכירות‬ ‫שוק‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬,‫השכירות‬ ‫ושוק‬ ‫לחלוטין‬ ‫נעלם‬ ‫החופשית‬. ‫כאמור‬,‫בשנים‬ ‫בהדרגה‬ ‫נעלמה‬ ‫לשכירות‬ ‫הדירות‬ ‫שוק‬ ‫של‬ ‫לחיסולו‬ ‫הישירה‬ ‫הסיבה‬1953‫עד‬1968.‫מבחינת‬ ‫אך‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫מחוק‬ ‫החשש‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫משכיר‬‫היום‬ ‫עד‬ ‫פג‬.‫על‬ ‫מלחתום‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫נמנעים‬ ‫היום‬ ‫שעד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫שנה‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫לתקופה‬ ‫שכירות‬ ‫חוזה‬. ‫להשכרה‬ ‫הדיור‬ ‫שוק‬ ‫גוויעת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫והבינוי‬ ‫השיכון‬ ‫ממשרד‬ ‫שגיב‬ ‫משה‬ ‫המקרקעין‬ ‫שמאי‬,‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫פסקה‬ ‫לא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫מתחולת‬ ‫החדשים‬ ‫המבנים‬ ‫שחרור‬.‫בס‬ ‫שהוזכר‬ ‫כפי‬‫קירה‬,‫בשנת‬ ‫היה‬ ‫חופשית‬ ‫בשכירות‬ ‫המתגוררים‬ ‫שיעור‬ 1930‫מ‬ ‫יותר‬-50%.‫שנת‬ ‫עד‬ ‫ירד‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬1957‫ל‬25.5%-,‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫לרדת‬ ‫והמשיך‬1971‫ל‬13.0%-.39 ‫בשנת‬1983 ‫ל‬ ‫החופשית‬ ‫השכירות‬ ‫שיעור‬ ‫ירד‬-10.7%.40 ‫הנדל‬ ‫בשוק‬ ‫המשאבים‬ ‫בהקצאת‬ ‫לעיוות‬ ‫הביאה‬ ‫בישראל‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫הנהגת‬"‫ן‬,‫ולמחסו‬‫להשכרה‬ ‫בדירות‬ ‫ר‬.‫עיוות‬ ‫זה‬,‫שכ‬ ‫דיירים‬ ‫שילמו‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫בו‬"‫מוגנות‬ ‫דירות‬ ‫על‬ ‫ריאלי‬ ‫בלתי‬ ‫ד‬,‫שני‬ ‫ומצד‬-‫להשכרה‬ ‫בדירות‬ ‫מחסור‬,‫את‬ ‫הכריח‬ ‫חדשים‬ ‫ועולים‬ ‫צעירים‬ ‫לזוגות‬ ‫יקרים‬ ‫דיור‬ ‫פתרונות‬ ‫למצוא‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬. ‫סוציאליים‬ ‫שיכונים‬ ‫בבניית‬ ‫הייתה‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫הממשלה‬ ‫נקטה‬ ‫בה‬ ‫השיטה‬‫מסובסדות‬ ‫משכנתאות‬ ‫ומתן‬ ‫ממשלתיים‬ ‫בבעלות‬ ‫לדיור‬.‫בשנת‬ ‫רק‬1998‫לדוגמה‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫למשכנתאות‬ ‫הממשלתי‬ ‫הסבסוד‬ ‫עבור‬ ‫התקציב‬ ‫עמד‬-1.1‫דולר‬ ‫מיליארד‬.41 ‫המסים‬ ‫משלם‬ ‫של‬ ‫מכספו‬ ‫שבוצעו‬ ‫אלו‬ ‫השקעות‬,‫באופן‬ ‫מתפקד‬ ‫היה‬ ‫בישראל‬ ‫השכירות‬ ‫שוק‬ ‫אילו‬ ‫מיותרות‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫היו‬ ‫חופשי‬.
 18. 18. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬18 ‫המוסר‬ ‫ההיבט‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫של‬ ‫י‬ ‫בסקירה‬ ‫בהרחבה‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬,‫הבתים‬ ‫בעלי‬ ‫בזכויות‬ ‫פוגע‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬.‫לדייר‬ ‫משמעותית‬ ‫סובסידיה‬ ‫נותן‬ ‫החוק‬ ‫מוגנת‬ ‫בדירה‬ ‫הגר‬,‫הבית‬ ‫לבעל‬ ‫השמורות‬ ‫זכויות‬ ‫לקיחת‬ ‫על‬ ‫ברובה‬ ‫נשענת‬ ‫זו‬ ‫סובסידיה‬ ‫אך‬.‫היא‬ ‫נמנעת‬ ‫הבלתי‬ ‫המסקנה‬ ‫פוט‬ ‫לעושק‬ ‫בשכירות‬ ‫דייר‬ ‫כל‬ ‫הפך‬ ‫שהחוק‬‫הנכס‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫נציאלי‬. ‫לקצו‬ ‫הגיעו‬ ‫עם‬ ‫לחוזה‬ ‫המשכי‬ ‫תוקף‬ ‫המעניקה‬ ‫הוראה‬ ‫ישנה‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫בבסיס‬: ‫השכירות‬ ‫תקופת‬ ‫שתמה‬ ‫לאחר‬ ‫במושכר‬ ‫המחזיק‬ ‫דייר‬,‫תקופת‬ ‫בתום‬ ‫מוסכמים‬ ‫שהיו‬ ‫כפי‬ ‫השכירות‬ ‫תנאי‬ ‫עליו‬ ‫יחולו‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫ההסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לאחרונה‬ ‫ששונו‬ ‫כפי‬ ‫או‬ ‫השכירות‬.42 ‫בדימוס‬ ‫השופט‬‫אלוני‬ ‫שאול‬,‫בשנת‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫לשר‬ ‫כתב‬1996,‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫לסעיף‬ ‫בנוגע‬: ‫החוזים‬ ‫כריתת‬ ‫בחופש‬ ‫המחוקק‬ ‫התערבות‬ ‫של‬ ‫בוטה‬ ‫דוגמה‬ ‫זוהי‬,‫מקובל‬ ‫על‬ ‫עקרון‬ ‫המהווה‬...‫ההוראה‬ ‫משמעות‬ ‫מוגבלת‬ ‫זמן‬ ‫לתקופה‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫הסכימו‬ ‫שהצדדים‬ ‫העובדה‬ ‫אף‬ ‫שעל‬ ‫היא‬ ‫האמורה‬,‫זו‬ ‫מערכת‬‫תמשך‬,‫צורך‬ ‫בלא‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫נוספים‬ ‫ותנאים‬ ‫החוזה‬ ‫תנאי‬ ‫מתקיימים‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫בהסכמת‬.43 ‫יסוד‬ ‫חוק‬ ‫קיים‬ ‫בישראל‬:‫וחירותו‬ ‫אדם‬ ‫כבוד‬.‫אדם‬ ‫של‬ ‫בקנינו‬ ‫פוגעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫קובע‬ ‫החוק‬,‫למקרים‬ ‫פרט‬ "‫ההולמים‬"‫ל‬ ‫ונועדים‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ערכיה‬ ‫את‬"‫ראויה‬ ‫תכלית‬"‫במידה‬ ‫רק‬ ‫זאת‬ ‫וגם‬‫ש‬"‫הנדרש‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬."‫הפגיעה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫הישירה‬ ‫בהתערבותה‬ ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫ברכוש‬,‫היסוד‬ ‫לחוק‬ ‫בזיון‬ ‫מהווה‬:‫וחירותו‬ ‫אדם‬ ‫כבוד‬.‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מתחילת‬ ‫רק‬ ‫ייושם‬ ‫שהחוק‬ ‫לכך‬ ‫דאגה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬-90,‫כן‬ ‫לפני‬ ‫שנוצרו‬ ‫עיוותים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫ואינו‬.‫כן‬ ‫על‬,‫אינו‬ ‫החוק‬ ‫כמ‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫מחוק‬ ‫נפגעו‬ ‫שלהם‬ ‫הקניין‬ ‫שזכויות‬ ‫הרכוש‬ ‫לבעלי‬ ‫גן‬. ‫ברור‬ ‫קשר‬ ‫הנו‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לבין‬ ‫פרטי‬ ‫רכוש‬ ‫זכויות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬.‫מערביות‬ ‫במדינות‬,‫בדרך‬ ‫המגינות‬ ‫תושביהן‬ ‫של‬ ‫הרכוש‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫כלל‬,‫על‬ ‫מגינות‬ ‫שאינן‬ ‫שלישי‬ ‫עולם‬ ‫ממדינות‬ ‫בהרבה‬ ‫מפותחות‬ ‫כלכלות‬ ‫קיימות‬‫אלו‬ ‫זכויות‬. ‫לסיכום‬,‫גרוע‬ ‫חוק‬ ‫הוא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬,‫משנת‬ ‫ישן‬ ‫מנדטורי‬ ‫חוק‬ ‫שהוא‬ ‫מפני‬ ‫רק‬ ‫לא‬1940,‫אינספור‬ ‫נוספו‬ ‫שאליו‬ ‫טלאים‬.‫ניכרת‬ ‫להטבה‬ ‫שזכו‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫מוגדרת‬ ‫לקבוצה‬ ‫במקורו‬ ‫נועד‬ ‫שהוא‬ ‫מפני‬ ‫בעיקר‬ ‫גרוע‬ ‫חוק‬ ‫הוא‬ ‫החוק‬.‫קבוצה‬ ‫אובייקט‬ ‫קריטריונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבעה‬ ‫לא‬ ‫זו‬‫לפני‬ ‫בשכירות‬ ‫שגרו‬ ‫העובדה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫יביים‬1940.‫ועוד‬ ‫זאת‬,‫גורם‬ ‫גם‬ ‫החוק‬ ‫ל‬ ‫אותם‬ ‫הופך‬ ‫שהוא‬ ‫בכך‬ ‫לדיירים‬ ‫נזקים‬"‫אסירים‬"‫מפתח‬ ‫דמי‬ ‫שילמו‬ ‫עליהם‬ ‫השכורות‬ ‫בדירות‬,‫של‬ ‫הקניין‬ ‫בזכויות‬ ‫פוגע‬ ‫הוא‬ ‫הבתים‬ ‫בעלי‬,‫בישראל‬ ‫הדירות‬ ‫מלאי‬ ‫להידרדרות‬ ‫מביא‬,‫הקרקע‬ ‫משאבי‬ ‫לבזבוז‬,‫ולמוביליות‬‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫נמוכה‬.
 19. 19. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬19 ‫בינלאומית‬ ‫סקירה‬ ‫בשם‬ ‫בעולם‬ ‫מוכרים‬ ‫בשכירות‬ ‫הגרים‬ ‫דיירים‬ ‫להגנת‬ ‫חוקים‬"‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫חוקי‬) "Rent Control.(‫חוקים‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בזמן‬ ‫בעולם‬ ‫רבים‬ ‫במקומות‬ ‫הוחלו‬ ‫אלה‬,‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫או‬-70‫ממשבר‬ ‫כתוצאה‬ ‫גאתה‬ ‫האינפלציה‬ ‫כאשר‬ ‫הנפט‬.‫זא‬ ‫עם‬ ‫יחד‬‫ת‬,‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬,‫אותו‬ ‫מיתנו‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫ביטלו‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬. ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫דירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫שכ‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוקים‬"‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫למלחמת‬ ‫הצטרפה‬ ‫הברית‬ ‫שארצות‬ ‫אחרי‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫הוחלו‬ ‫ד‬.‫התגייסות‬ ‫העבודה‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫מסיבי‬ ‫מגורים‬ ‫מקום‬ ‫שינוי‬ ‫חייב‬ ‫המלחמה‬ ‫למאמץ‬ ‫המשק‬,‫דב‬‫רבים‬ ‫במקומות‬ ‫הדיור‬ ‫שוקי‬ ‫על‬ ‫שהשפיע‬ ‫ר‬. ‫הפיקוח‬ ‫חוקי‬,‫שכ‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫שהקפיאו‬"‫הנומינלי‬ ‫ד‬,‫המלחמה‬ ‫מצורכי‬ ‫כתוצאה‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫עליית‬ ‫למנוע‬ ‫באו‬.‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫אחרי‬ ‫גם‬ ‫נמשכו‬ ‫הדייר‬,‫הדירה‬ ‫בשכר‬ ‫ניכרת‬ ‫להעלאה‬ ‫תגרום‬ ‫מאירופה‬ ‫החיילים‬ ‫חזרת‬ ‫כי‬ ‫האמונה‬ ‫מתוך‬.‫לאחר‬ ‫מלחמ‬ ‫סיום‬‫בשוק‬ ‫זעזוע‬ ‫ללא‬ ‫הפיקוח‬ ‫ביטול‬ ‫את‬ ‫ואפשרה‬ ‫הדירות‬ ‫היצע‬ ‫את‬ ‫שהגדילה‬ ‫בנייה‬ ‫תנופת‬ ‫חלה‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫ת‬ ‫הדיור‬.‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫העיר‬ ‫היה‬ ‫המלחמה‬ ‫מתקופת‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫שהמשיך‬ ‫היחידי‬ ‫המקום‬. ‫ה‬ ‫בשנות‬70-‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫גל‬ ‫החל‬,‫הע‬ ‫במלחמת‬ ‫שהוחלו‬ ‫החוקים‬ ‫מאשר‬ ‫נוקשים‬ ‫פחות‬ ‫שהיו‬‫ולם‬ ‫השניה‬.‫באוגוסט‬ ‫החל‬ ‫זה‬ ‫גל‬1971‫ריצ‬ ‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫נשיא‬ ‫כאשר‬'‫ומחירים‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫פיקוח‬ ‫הטיל‬ ‫ניקסון‬ ‫ארד‬,‫לאור‬ ‫האינפלציה‬ ‫התגברות‬,‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫גם‬ ‫הוקפא‬ ‫שבמסגרה‬.‫בינואר‬ ‫פג‬ ‫זה‬ ‫פיקוח‬1973,‫רבות‬ ‫ערים‬ ‫אך‬,‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫כדוגמת‬, ‫וג‬ ‫הבירה‬ ‫וושינגטון‬'‫סיטי‬ ‫רזי‬,‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫המשיכו‬‫והמחירים‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫ביטול‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬. ‫בקליפורניה‬,‫ערים‬ ‫שתי‬,‫וברקלי‬ ‫מוניקה‬ ‫סנטה‬,‫שכ‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫נוקשים‬ ‫חוקים‬ ‫לחוקק‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫הובילו‬"‫ד‬.10‫ערים‬ ‫סן‬ ‫כולל‬-‫ולוס‬ ‫פרנסיסקו‬-‫אנג‬'‫שכ‬ ‫על‬ ‫מתונות‬ ‫הגבלות‬ ‫הן‬ ‫אף‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אימצו‬ ‫לס‬"‫ד‬)Rent Stabilization.(‫כך‬,‫כמחצית‬ ‫שכ‬ ‫על‬ ‫המפקחים‬ ‫חוקים‬ ‫תחת‬ ‫הייתה‬ ‫קליפורניה‬ ‫מאוכלוסיית‬"‫ד‬.‫חוקי‬ ‫את‬ ‫אימצו‬ ‫שלא‬ ‫בקליפורניה‬ ‫חשובות‬ ‫ערים‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫אך‬ ‫בשנת‬ ‫שדחתה‬ ‫דיאגו‬ ‫סן‬ ‫כדוגמת‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬1985‫שכ‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוקים‬ ‫הטלת‬"‫שליש‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫ברוב‬ ‫ד‬.44 ‫בשנת‬1991‫בארה‬ ‫נותרו‬"‫ב‬ ‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫חוקים‬ ‫ב‬6-‫מדינות‬:‫קליפורניה‬,‫קונטיקט‬,‫מרילנד‬,‫מסצ‬'‫וסטס‬,‫גרזי‬ ‫ניו‬, ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫ובמדינת‬.‫בנוסף‬,‫קולומביה‬ ‫של‬ ‫במחוז‬ ‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫חוקים‬ ‫גם‬ ‫היו‬)D.C..(‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫ה‬ ‫בשנות‬90-‫מרבית‬ ‫גדולים‬ ‫עירוניים‬ ‫מרכזים‬ ‫בארבעה‬ ‫התרכזה‬ ‫התופעה‬:‫יורק‬ ‫ניו‬)39%‫מהתופעה‬(,‫אנגל‬ ‫בלוס‬'‫ס‬)17%‫מהתופעה‬(,‫סן‬ ‫פר‬‫נסיסקו‬)7%‫מהתופעה‬(,‫סי‬ ‫די‬ ‫וושינגטון‬)4%‫מהתופעה‬.(‫זאת‬ ‫לעומת‬,21‫מגבילות‬ ‫או‬ ‫אוסרות‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫מדינות‬ ‫שכ‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוקים‬ ‫לחוקק‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬"‫ד‬.‫טקסס‬ ‫את‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫כוללות‬ ‫אלו‬ ‫מדינות‬,‫פלורידה‬,‫ומישיגן‬ ‫קרולניה‬ ‫צפון‬.
 20. 20. ‫בי‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬‫שראל‬20 ‫העי‬ ‫והפיתוח‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שהגיש‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬‫בארה‬ ‫רוני‬"‫בשנת‬ ‫לקונגרס‬ ‫ב‬1991,‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫היקף‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫שכ‬"‫בכ‬ ‫מוערך‬ ‫ד‬2.8-‫דירות‬ ‫מליון‬,‫כ‬ ‫המהוות‬-10%‫בארה‬ ‫להשכרה‬ ‫הדיור‬ ‫משוק‬"‫ב‬.45 ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫בעיר‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫בעיר‬ ‫הוא‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המפורסם‬ ‫המקרה‬,‫שתי‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הדייר‬ ‫הגנת‬ ‫חוקי‬ ‫בה‬ ‫מער‬‫מקבילות‬ ‫כות‬:‫שכ‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוקים‬"‫ד‬)Rent Control(,‫שכ‬ ‫לייצוב‬ ‫וחוקים‬"‫ד‬)Rent Stabilization.(46 ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬ ‫חוקים‬ ‫שכ‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬"‫שכ‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫מפיקוח‬ ‫כחלק‬ ‫החל‬ ‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫ד‬"‫בארה‬ ‫ד‬"‫בנובמבר‬ ‫שהוטל‬ ‫ב‬1943,‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫כאשר‬ ‫שהיו‬ ‫הנומינליות‬ ‫ברמות‬ ‫הוקפא‬ ‫הדירות‬ ‫כל‬ ‫של‬‫במרץ‬1943.‫על‬ ‫שהוטל‬ ‫כללי‬ ‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫מהפיקוח‬ ‫חלק‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫פיקוח‬ ‫בארה‬ ‫המחירים‬"‫בשנת‬ ‫ב‬1942,‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בתקופת‬ ‫מחירים‬ ‫עליית‬ ‫למנוע‬ ‫במטרה‬.47 ‫בשנת‬1947,‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫שני‬ ‫בדירות‬ ‫הדירה‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫ששחרר‬ ‫חדש‬ ‫פדרלי‬ ‫בחוק‬ ‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫החוק‬ ‫הוחלף‬ ‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬‫בנו‬ ‫פברואר‬ ‫לאחר‬1947.48 ‫בשנת‬1950,‫שכ‬ ‫על‬ ‫המפקח‬ ‫הפדרלי‬ ‫החוק‬ ‫תוקף‬ ‫פג‬"‫ד‬,‫ניו‬ ‫מדינת‬ ‫אך‬-‫שכ‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫את‬ ‫המשיכה‬ ‫יורק‬"‫בשטח‬ ‫ד‬ ‫חירום‬ ‫לשעת‬ ‫בחוק‬ ‫שיפוטה‬.49 ‫ניו‬ ‫מדינת‬ ‫החמישים‬ ‫שנות‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬-‫שמרה‬ ‫שעדיין‬ ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫היחידה‬ ‫הייתה‬ ‫יורק‬ ‫שכ‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫על‬"‫ד‬.‫בשנת‬1962,‫לאור‬‫ניו‬ ‫מדינת‬ ‫בין‬ ‫דעות‬ ‫חילוקי‬-‫ניו‬ ‫והעיר‬ ‫יורק‬-‫יורק‬,‫ניו‬ ‫העיר‬ ‫את‬ ‫המדינה‬ ‫הסמיכה‬- ‫העיר‬ ‫בתחומי‬ ‫הדייר‬ ‫להגנת‬ ‫חוקים‬ ‫לחוקק‬ ‫יורק‬. ‫בשנת‬1968‫כ‬-60%‫ניו‬ ‫בעיר‬ ‫המושכרות‬ ‫מהדירות‬-‫שכ‬ ‫של‬ ‫פיקוח‬ ‫תחת‬ ‫היו‬ ‫יורק‬"‫ד‬.‫דירות‬ ‫עבור‬ ‫השכירות‬ ‫דמי‬ ‫שכ‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫מועצת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבעו‬ ‫אלה‬"‫ד‬.‫ע‬‫לשנת‬ ‫ד‬1970,‫שכ‬"‫נדירות‬ ‫לעתים‬ ‫רק‬ ‫הועלו‬ ‫מוגנות‬ ‫בדירות‬ ‫ד‬,‫ושיקפו‬ ‫שכ‬ ‫כי‬ ‫תפישה‬"‫לאור‬ ‫עולה‬ ‫מוגנות‬ ‫שאינן‬ ‫בדירות‬ ‫ד‬"‫בצע‬ ‫תאוות‬"‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬,‫לקונגרס‬ ‫שהוגש‬ ‫בדוח‬ ‫שהוגדר‬ ‫כפי‬ ‫בשנת‬199150 .‫שכ‬"‫בכ‬ ‫גבוהים‬ ‫היו‬ ‫בפיקוח‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫בדירות‬ ‫ד‬-41%‫משכ‬"‫הפיקו‬ ‫חוקי‬ ‫תחת‬ ‫שנכללו‬ ‫בדירות‬ ‫ד‬‫שכ‬ ‫על‬ ‫ח‬"‫ד‬. ‫השוואה‬ ‫לשם‬ ‫בישראל‬,‫שכ‬"‫משכ‬ ‫אחוזים‬ ‫במאות‬ ‫גבוה‬ ‫בפיקוח‬ ‫שאינו‬ ‫ד‬"‫מוגן‬ ‫ד‬.

×